Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout žádost : žádost o vydání kolaudačního souhlasu

 

 

 

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

                                                           Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ...................................................................

 Ulice:            ...................................................................

 PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

 

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

podle ustanovení § 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  ve věcech stavebního řádu

 

 

ČÁST A.

I.    Žadatel (stavebník)

□    fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě  adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ  bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání souhlasu více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto  bodě  připojeny v samostatné příloze:                       □   ano               □ ne

 

 

 

II. Žadatel jedná  

□    samostatně    

□    je zastoupen:  jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa            sídla (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

III. Základní údaje o dokončené stavbě

 

označení a účel (kapacita) stavby  podle povolení (stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

místo stavby

………………………………………………………………………………………………………………

IV. Datum a číslo jednací územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora  (s uvedením data oznámení stavby stavebnímu úřadu a podacího čísla), ohlášení stavby stavebnímu úřadu,  popřípadě povolení změny stavby před dokončením

..........................................................................................................................................................................

V. Předpokládaný termín dokončení stavby

..........................................................................................................................................................................

VI.   Termín úplného vyklizení staveniště a úpravy okolí

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

VII.    Údaj o zkušebním provozu

Byl proveden        □  ano, doba jeho trvání ………………………………………………………………...                                          

□ ne    

 

VIII. Informace o stanoviscích dotčených orgánů a jak bylo jejich požadavkům vyhověno

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

IX. Statistické ukazatele

U budov obsahujících byty, se uvádějí následující statistické ukazatele:

1. Podlahová plocha budovy (m²)…………………………………………………………………………...

2. Celková hodnota budovy bez pozemku (tis. Kč)………………………………………………………….

3. Celková hodnota bytů v nebytových budovách (tis. Kč)………………………………………………….

4. Počet dokončených bytů…………………………………………………………………………………..

5. Užitková plocha podle velikosti jednotlivých bytů (m²)………………………………………………….

6. Obytná plocha podle velikosti jednotlivých bytů  (m²)…………………………………………………...

7. Zastavěná plocha budovy (m²)……………………………………………………………………………

8. Obestavěný prostor budovy (m3)………………………………………………………………………….

 

 

 

                                                                                              ……………………………………………

podpis

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

ČÁST B.

 

 

Přílohy  žádosti o vydání kolaudačního souhlasu:

 

  1. popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního  povolení, veřejnoprávní smlouvy, oznámení stavby stavebnímu úřadu (§ 117 zákona), ohlášení stavebnímu úřadu, projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením

 

  1. doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím)

 

  1. geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury)

 

  1. u stavby s jaderným zařízením povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštního předpisu

 

  1. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu, pokud byl prováděn

 

  1. dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)

 

  1. zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen

 

  1. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků  s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení  (sjednané ve veřejnoprávní smlouvě)

 

  1. jiné doklady stanovené ve  stavebním povolení nebo při schválení  změny stavby před dokončením

 

  1. plná moc v případě zastupování stavebníka

11. certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven

12.  závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby,  pokud jsou zvláštním právním předpisem  pro užívání stavby vyžadována

  samostatně   □ jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□    ochrany přírody a krajiny   ……………………………………………………….………………………………

□    ochrany vod         …………………….…………………………………………………………………………..

□    ochrany ovzduší…………………………………………………………………………..………………………

□    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

□    ochrany lesa…………….………………………………………………………………..………………………

□    ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

□    odpadového hospodářství              ………………………………………………………………..………………………

□    prevence závažných havárií …………………………………………………………..………………………….

□    veřejného  zdraví …………………………………………………………………………………………………

□  lázní a zřídel….………………..……………………..……………………… …………………………………..

□    veterinární péče………….…………………………………………………………………..……………………

       □     památkové péče……………………………………………………………………………..……………………

□    dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

□    dopravy drážní…………..…………………………………………………………………..……………………

□    dopravy letecké………….…………………………………………………………………..……………………

□    dopravy vodní…………...……………………………………………………………………..…………………

□    energetiky……………….……………………………………………………………………..…………………

    jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  ……………………………………………………….

□  elektronických komunikací ………..……………………………………………………………………………..

□    obrany státu  ……………………………………………………………………………………………………..

   bezpečnosti státu…………………………………………………………………………………..………………

□    civilní ochrany…………..………………………………………………………………………..………………

□    požární ochrany…………………………………………………………………………………..………………

□     jiné………………………………………………………………………………………………………………

 

13.stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována)

 

  samostatně  □  jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

    elektrické energie  …………………………….………………………………………………….. 

□    plynu………………..……………………………………………………………………………………………….

□    rozvodu tepla ……..……...…………………………………………………………………………

□    vody…………………………………………………………………………………………………………………

□  kanalizace……………………………………………………………………………………………………………

□elektronických komunikací…..………………………………………………………………………………………

□    dopravy………………………………………………………………………………………………………………

□    ostatní  ……………….…………………………………………………………………………………………….

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby