DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 


Stáhnout
 žádost
OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ rozhodnutí o změně využití území

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

 

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání

rozhodnutí o změně využití území

 

 1. Úvodní údaje

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku.

 1. Průvodní zpráva

1.  Charakteristika dotčeného území, pozemcích a stavbách na nich

a)     poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce,

b)     údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci,

c)     údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací,

d)     údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

e)     možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

f)       geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území,

g)     poloha vůči záplavovému území,

h)     druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí,

i)       přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

j)       zajištění vody a energií po dobu výstavby.

2.  Základní charakteristika navržené změny jeho využití

a)     současný způsob užívání dotčeného území, pozemků a staveb na nich,

b)     navrhovaná změna využití území,

c)     pro dočasnou  změnu využití území stanovení lhůty trvání této změny,

d)     úprava území po ukončení změny využití území,

e)     návrh způsobu a postupu realizace změny.

3.  Orientační údaje o změně využití území

a)     celková výměra území dotčeného změnou,

b)     posouzení návrhu změny využití území podle § 80 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

c)     základní údaje o kapacitě,

d)     celková bilance nároků všech druhů energií,

e)     celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii),

f)       údaje o odtokových poměrech,

g)     odborný odhad množství splaškových vod,

h)     požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě,

i)       požadavky na  kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

j)       předpokládané zahájení realizace změny,

k)     předpokládaná lhůta realizace.

 1. Souhrnná technická zpráva

1.  Popis navrhovaného způsobu využití území

a)     zdůvodnění výběru území pro zamýšlenou změnu,

b)     zhodnocení území,

c)     zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,

d)     zásady technického řešení,

2. Stanovení podmínek pro přípravu změny využití území

a)     údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky dotčeného území,

b)     údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených realizací změny se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany,

c)     uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,

d)     požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé,

e)     uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace realizace, zejména z hledisek příjezdů na území, případných přeložek inženýrských sítí, napojení území na zdroje vody a energií a odvodnění území,

f)       údaje o souvisejících změnách v území, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.

3. Základní údaje o provozu

a)     popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu,

b)     předpokládané kapacity provozu a výroby,

c)     popis technologií, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů,

d)     návrh řešení dopravy v klidu,

e)     odhad potřeby materiálů, surovin,

f)       řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod,

g)     odhad potřeby vody a energií pro výrobu,

h)     řešení ochrany ovzduší,

i)       řešení ochrany proti hluku,

j)       řešení ochrany území před vniknutím nepovolaných osob.

4.  Zásady zajištění požární ochrany v dotčeném území

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti (zejména s ohledem z hlediska předpokládaného způsobu využití území:

 1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
 2. řešení evakuace osob a zvířat,
 3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,
 4. vybavení území požárně bezpečnostními zařízeními,
 5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,
 6. zabezpečení území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.

5.  Zajištění bezpečnosti provozu stavby či užívání

6.  Návrh řešení pro užívání území osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených.

7. Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

a)     řešení vlivu provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,

b)     řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů,

c)     návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované navržené změny.

8.  Návrh řešení ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí

a)     povodně,

b)     sesuvy půdy,

c)     poddolování,

d)     seizmicita,

e)     radon,

f)       hluk.

9. Civilní ochrana

a)     opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití daného území k ochraně obyvatelstva.

b)     řešení zásad prevence závažných havárií,

c)     zóny havarijního plánování.

 1. Výkresová dokumentace

a)     přehledná situace v měřítku 1: 5 000 dokumentující vztahy dotčeného území k urbanistické struktuře území, umístění v sídle, vztah k základnímu dopravnímu systému, významným krajinným prvkům,

b)     celková situace území dotčeného změnou zpravidla v měřítku 1:1 000 nebo 1:500 s vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, popřípadě s vyznačením ochranných pásem, se zákresem:

 1. dotčeného území s vyznačením odstupů od hranic pozemků a od sousedních staveb, jejich polohopisného a výškového osazení a výšky,
 2. hranice dočasného a trvalého staveniště,
 3. objektů určených k asanaci,
 4. stávajících inženýrských a dopravních sítí v území a napojení stavby na tyto sítě,
 5. s vyznačením zpevněných ploch, ploch komunikací a ploch zeleně,
 6. dočasných nebo trvalých záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,
 7. situování ploch a skladovacích, sociálních a administrativních zařízení dodavatele stavby,
 8. vjezdu na dotčené území,

c)     výkresy v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a architektonické řešení navržené změny využití území,

d)     základní svislé řezy, dokumentující navržené terénní úpravy, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody,

e)     podle charakteru navržené změny využití území případně pohledy dokumentující její začlenění do krajiny, zpracované na zvláštní požadavek stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu.

 1. Dokladová část

a)     zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení,

b)     závazná stanoviska dotčených orgánů,

c)     stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,

d)     případná vyjádření účastníků řízení.

 

 

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby