Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 


Stáhnout
 žádostNáležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

 

 

                                                          Příloha č.  5  k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

 

Náležitosti  a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

 

Stavební deník

 

A. Identifikační údaje

 

a)        název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy  nebo oznámení  stavby ve zkráceném  stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,

b)        místo stavby,

c)        obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):

-          zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby)

-          stavebníka (investora)

-          projektanta

-          poddodavatelů

d)       jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a  odpovědnosti,

e)        jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),

f)         jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,

g)        údaje o  projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,

h)        seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),

i)          změny zhotovitelů stavby  nebo odpovědných osob během výstavby.

 

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního  zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

 

B. Záznamy ve stavebním deníku

 

1. Pravidelné denní záznamy obsahují :

 

a)        jména a příjmení osob pracujících na staveništi,

              klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,

              popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,

              dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a    zabudování,

              nasazení mechanizačních prostředků.

 

 

 

 

 

 

2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

 

a)        předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),

b)        zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,

c)        nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,

d)       seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,

e)        údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

f)         zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách,  za provozu, v ochranných pásmech apod.,

g)        manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

h)        geodetická měření,

i)          montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,

j)          provoz a užívání mechanizačních prostředků,

k)        výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),

l)          opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,

m)      provádění a výsledky kontrol všech druhů,

n)        souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),

  • o)        odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,

p)        skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných  technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),

q)        dílčí přejímky ukončených prací,

r)         provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),

s)         škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné  mimořádné události, včetně přijatých opatření,

t)         předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,

u)        odstranění vad a nedodělků,

v)        výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),

w)      výsledky činnosti autorizovaného inspektora,

x)        zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,

y)        nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

.

C. Vedení stavebního deníku

 

  1. Stavební deník

a)        se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby,  popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,

               musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám,

b)        obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

 

  1. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.
  2. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

      

 

Jednoduchý záznam o stavbě

 

A. Obsah

 

1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje

a)        název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací,

b)        jméno, příjmení a  trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení,

c)        údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby,

d)       seznam nebo odkazy  na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.),

e)        záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla,

f)         záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

 

2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na

a)        postup prací a použití materiálů,

b)        zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby,

c)        bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby,

d)       revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.,

e)        podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci,

f)         plnění ujednání obchodních smluv,

g)        ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.,

h)        dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

 

B. Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

 

1. Jednoduchý záznam o stavbě

a)        se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce  stavby,

b)        musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

 

2.  Část  C. bod  2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého  záznamu o stavbě obdobně.

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby