Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout ohlášení : ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení

 

 

 

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

 Úřad:            ...................................................................

Ulice:            ...................................................................

 PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

         V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

Věc:         OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

            stavby 

            terénních úprav

             zařízení

podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15  vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  ve věcech stavebního řádu

 

 

 

ČÁST A.

 

I.    Vlastník stavby

□    fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná     jednat jménem právnické osoby       

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Ohlašuje-li odstranění stavby více osob, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny v samostatné příloze:      ano                  ne

 

II.  Vlastník stavby jedná  

   samostatně    

   je zastoupen:  jméno, příjmení, název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu nebo s adresou sídla):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

III.   Místo a označení odstraňované stavby

obec

katastrální území

parcelní č.

Označení stavby

 

 

 

 

 

IV.  Vlastnická práva k pozemku  zastavěnému odstraňovanou stavbou

Pozemek parc. č.:   ……………….……......,    katastrální území: ………………………………………….

 

Vlastník:     shodný s vlastníkem stavby

                   fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

                    právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

V.   Základní údaje o stavbě

Označení,  účel a kapacita stavby:   ………..……………………………………………………………..          

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Půdorys, výška stavby:               ......................................................................................................................

 

Je ve stavbě zabudován azbest:    ano          ne   

                                                     

 

VI.   Důvody k odstranění stavby, předpokládaný termín započetí a ukončení prací

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

VII.  Způsob odstranění stavby

Dodavatelsky :

Název a sídlo stavebního podnikatele  (pokud je  v době podání ohlášení znám), IČ bylo-li přiděleno

...............................…………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

Svépomocí (týká se staveb, které nevyžadovaly stavební povolení, veřejnoprávní smlouvu, certifikát autorizovaného inspektora) :

Jméno a  příjmení osoby, která bude provádět stavební dozor

…………………………………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení autorizované osoby (stavbyvedoucího), která bude zajišťovat odborné vedení při svépomocném provádění bouracích prací na stavbě, v níž je přítomen azbest

…………………………………………………………...............................................................................

S použitím trhavin  ano    ne

 

        

VIII. Informace,

zda je stavba dosud užívána   ano    ne

v případě odstranění vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu počet odběratelů

(§ 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

IX.       Opatření na sousedním pozemku

K provádění bouracích prací  má být použit sousední pozemek (stavba)    ano      ne

s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena                                           ano     ne

V kladném případě uvést

rozsah  záboru ……………………………………………………………………………………………..

dobu záboru………………………………………………………………………………………………..

 

Identifikace sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Statistické ukazatele

U budov obsahujících byty se uvádějí následující statistické ukazatele

1. Druh (charakter) odstraňované budovy (dům bytový, rodinný, jiná budova obsahující byt)

………………………………………………………………………………………………………………

2. Celková podlahová plocha budovy (m²)…………………………………………………..

3. Počet zanikajících bytů, jejich velikost a  rok jejich vzniku……………………………………………

4. Užitková plocha zanikajících bytů (m²)………………………………………………………….............

5. Obytná plocha zanikajících bytů (m²)……………………………………………………………………

6. Počet zanikajících podlaží budovy, v nichž zanikají byty………………………………………………..

 

 

 

                                                                                              ………………………………………………..

                                                                                                                            podpis

 

 

Kontaktní telefonní číslo ohlašovatele:

 

ČÁST B.

 

 

Přílohy ohlášení odstranění stavby:

  1. 1.      doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující k odstranění stavby, pokud je stavební úřad nemůže ověřit z katastru nemovitostí

  1. 2.      dokumentace  bouracích prací,  popř. nezbytné výkresy úprav pozemku po odstranění stavby

  1. 3.      plná moc v případě zastupování vlastníka odstraňované stavby

  1. 4.      prohlášení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor nad prováděním bouracích prací, že bude odborně vést práce na odstraňování stavby svépomocí

  1. 5.      doklad o kvalifikaci osoby, která bude  vykonávat stavební dozor (§ 2 odst. 2 písm.d) zákona)

  1. 6.      závazná stanoviska  dotčených orgánů k odstranění stavby, pokud jsou zvláštním zákonem vyžadována

 

 

 

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 17.2. 0 Odpovědi

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 28.1. 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Snímky

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

© 2020   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby