Ohlášení stavby

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout ohlášení : Ohlášení stavby

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

                                                           Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ...................................................................

 Ulice:            ...................................................................

 PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

  V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

Věc:    OHLÁŠENÍ STAVBY

 

podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jejích změn,  a podle § 3  vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

Ohlášení k provedení

□  nové stavby

□ nástavby

□    přístavby

□    stavební úpravy

□    změny stavby před dokončením  

 

 

ČÁST  A.

I.    Stavebník

□    fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě  též adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla ), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby           

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ohlašuje-li  stavbu  více osob, připojují se  údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

        □   ano               ne

 

II. Stavebník jedná  

    samostatně    

    je zastoupen:  jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma,  zástupce; místo trvalého pobytu/adresa           sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

III.  Označení a účel stavby

Označení a účel stavby ……………………………………………………………………………………..

Rozsah stavby :

zastavěná plocha ………………………………………………..…………………………….…………….

počet nadzemních a podzemních podlaží…………………………………………………………….……

hloubka podzemního podlaží/ podzemní stavby…………………….……………………………………

výška stavby…………………………………………………………………………………………………

 

 

IV.  Místo stavby a pozemky dotčené ohlašovanou stavbou

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků,  připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze: 

ano       ne

 

V. Sousední pozemky a stavby na nich

obec

katastrální území

parcelní č.

druh stavby na pozemku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků,  připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

ano       □  ne

 

VI. Údaje o způsobu provádění stavby

dodavatelsky -  název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět

      (pokud je znám),  IČ bylo-li přiděleno

…………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………………………

  svépomocí -  jméno a příjmení

           - stavbyvedoucího spolu s uvedením čísla, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob

           - osoby vykonávající stavební dozor s uvedením dosaženého vzdělání a praxe

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

  předpokládaný termín

           zahájení stavby .....................................................................................................................................

           dokončení stavby..................................................................................................................................

Jedná se o stavbu   trvalou    

                              dočasnou  □    na dobu ………………………………….……………............................

 

K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba)   ano    ne

s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena                           ano    ne

V kladném případě uvést

rozsah  záboru ……………………………………………………………………………………………..

dobu záboru………………………………………………………………………………………………..

druh prací ………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  ………………………………………………..

                                                                                                           podpis 

 

 

Kontaktní telefonní číslo ohlašovatele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST B.

 

 

Přílohy k ohlášení :

 

  1.  □  doklad prokazující právo k pozemku nebo ke stavbě, pokud není ověřitelné

               v katastru nemovitostí

 

  1.  □   plná moc v případě zastupování stavebníka

 

  1.  □   seznam a adresy vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich

 

  1.  □  doklad o informování  vlastníků sousedních podzemků u staveb ohlašovaných

                podle § 104 odst. 1 stavebního  zákona

 Tímto dokladem stavebník prokazuje, že informoval uvedené osoby o svém záměru; z dokladu musí 

 být zřejmé datum poskytnutí této informace. Pokud nedojde k osobnímu jednání, je dokladem o

 informování dopis zaslaný doporučeně na dodejku  v souladu se  zákonem o poštovních službách.

 

  1.  □   u staveb prováděných svépomocí podle okolností písemné prohlášení

               stavbyvedoucího, že  bude řídit provádění stavby nebo prohlášení odborně způsobilé    osoby,  že bude vykonávat  stavební dozor

               (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý)

 

  1.  □    doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor

               

  1.  □     projektová dokumentace

 

  1.  □     územně plánovací informace u staveb uvedených v bodě 4, pokud ji vydal

                  jiný orgán než  stavební úřad, kterému se podává ohlášení

 

9.   □    územní souhlas, popřípadě územní rozhodnutí

                 ( pokud je  pro daný případ stavebním  zákonem vyžadován a  vydal jej jiný orgán než

                  stavební úřad, kterému je stavba ohlašována)

 

  1.  □    závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem,     

                 pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle  zvláštního právního

                 předpisu hájí,   provedením stavby dotčeny:

 

            □  samostatně   □  jsou připojena v dokladové části dokumentace,

             s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

               ochrany přírody a krajiny   …………………………………………………….………………………………

               ochrany vod   …………………….…………………………………………………………………………......

               ochrany ovzduší     ………………………………………………………………..…………………………….

               ochrany zemědělského půdního fondu  ………………………………………………………………………..

                ochrany lesa………………………………………………………………..……………………………...........

               ochrany ložisek nerostných surovin ……………………………………………………………………………

               □  odpadového hospodářství                ……………………………………………………………………………………..

                 prevence závažných havárií………………….…………………………………………..…………………..…

                veřejného zdraví………………………………………………………………………………………………..

                lázní a zřídel………………..………………………………………………………………………………..…

                veterinární péče ………………………………………………………………………………………………...

                 památkové péče…………………………………………………………………………………………………

                 dopravy na pozemních komunikacích ………………………………………………………………………….

               dopravy drážní…………………………………………………………………………………………………..

               dopravy letecké………………………………………………………………………………………………….

               dopravy vodní ……………………………………………………………………………………………………

                      energetiky…………………………………………………………………………………………………….......

                jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením………………………………………………..............

               elektronických komunikací………………………………………………………………………………............

                 obrany státu………………………………………………………………………………………………..........

                  bezpečnosti státu…………………………………………………………………………………………..........

                  civilní ochrany……………………………………………………………………………………………..........

                 požární ochrany…………………………………………………………………………………………............

               □   jiné………………………………………………………………………………………………………............

 

  1. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat,  k možnosti a způsobu  napojení (vyznačená například na situačním výkrese), pokud nebyla opatřena při  územním řízení nebo při vydání územního souhlasu:

 

            □  samostatně   □  jsou připojena v dokladové části dokumentace

           s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

                  elektrické energie……………………………………………………………………………………….

                  plynu……………………………………………………………………………………………………

                 vody…………………………………………………………………………………………………….

                  rozvodu tepla……………………………………………………………………………………………

                   kanalizace………………………………………………………………………………………………

                  elektronických komunikací……………………………………………………………………………..

                  dopravy…………………………………………………………………………………………………..

                  ostatní……………………………………………………………………………………………………

    

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč v pátek 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby