Ohlášení stavby

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout ohlášení : Ohlášení stavby

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

                                                           Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ...................................................................

 Ulice:            ...................................................................

 PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

  V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

Věc:    OHLÁŠENÍ STAVBY

 

podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jejích změn,  a podle § 3  vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

Ohlášení k provedení

□  nové stavby

□ nástavby

□    přístavby

□    stavební úpravy

□    změny stavby před dokončením  

 

 

ČÁST  A.

I.    Stavebník

□    fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě  též adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla ), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby           

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ohlašuje-li  stavbu  více osob, připojují se  údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

        □   ano               ne

 

II. Stavebník jedná  

    samostatně    

    je zastoupen:  jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma,  zástupce; místo trvalého pobytu/adresa           sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

III.  Označení a účel stavby

Označení a účel stavby ……………………………………………………………………………………..

Rozsah stavby :

zastavěná plocha ………………………………………………..…………………………….…………….

počet nadzemních a podzemních podlaží…………………………………………………………….……

hloubka podzemního podlaží/ podzemní stavby…………………….……………………………………

výška stavby…………………………………………………………………………………………………

 

 

IV.  Místo stavby a pozemky dotčené ohlašovanou stavbou

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků,  připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze: 

ano       ne

 

V. Sousední pozemky a stavby na nich

obec

katastrální území

parcelní č.

druh stavby na pozemku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků,  připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

ano       □  ne

 

VI. Údaje o způsobu provádění stavby

dodavatelsky -  název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět

      (pokud je znám),  IČ bylo-li přiděleno

…………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………………………

  svépomocí -  jméno a příjmení

           - stavbyvedoucího spolu s uvedením čísla, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob

           - osoby vykonávající stavební dozor s uvedením dosaženého vzdělání a praxe

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

  předpokládaný termín

           zahájení stavby .....................................................................................................................................

           dokončení stavby..................................................................................................................................

Jedná se o stavbu   trvalou    

                              dočasnou  □    na dobu ………………………………….……………............................

 

K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba)   ano    ne

s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena                           ano    ne

V kladném případě uvést

rozsah  záboru ……………………………………………………………………………………………..

dobu záboru………………………………………………………………………………………………..

druh prací ………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  ………………………………………………..

                                                                                                           podpis 

 

 

Kontaktní telefonní číslo ohlašovatele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST B.

 

 

Přílohy k ohlášení :

 

  1.  □  doklad prokazující právo k pozemku nebo ke stavbě, pokud není ověřitelné

               v katastru nemovitostí

 

  1.  □   plná moc v případě zastupování stavebníka

 

  1.  □   seznam a adresy vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich

 

  1.  □  doklad o informování  vlastníků sousedních podzemků u staveb ohlašovaných

                podle § 104 odst. 1 stavebního  zákona

 Tímto dokladem stavebník prokazuje, že informoval uvedené osoby o svém záměru; z dokladu musí 

 být zřejmé datum poskytnutí této informace. Pokud nedojde k osobnímu jednání, je dokladem o

 informování dopis zaslaný doporučeně na dodejku  v souladu se  zákonem o poštovních službách.

 

  1.  □   u staveb prováděných svépomocí podle okolností písemné prohlášení

               stavbyvedoucího, že  bude řídit provádění stavby nebo prohlášení odborně způsobilé    osoby,  že bude vykonávat  stavební dozor

               (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý)

 

  1.  □    doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor

               

  1.  □     projektová dokumentace

 

  1.  □     územně plánovací informace u staveb uvedených v bodě 4, pokud ji vydal

                  jiný orgán než  stavební úřad, kterému se podává ohlášení

 

9.   □    územní souhlas, popřípadě územní rozhodnutí

                 ( pokud je  pro daný případ stavebním  zákonem vyžadován a  vydal jej jiný orgán než

                  stavební úřad, kterému je stavba ohlašována)

 

  1.  □    závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem,     

                 pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle  zvláštního právního

                 předpisu hájí,   provedením stavby dotčeny:

 

            □  samostatně   □  jsou připojena v dokladové části dokumentace,

             s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

               ochrany přírody a krajiny   …………………………………………………….………………………………

               ochrany vod   …………………….…………………………………………………………………………......

               ochrany ovzduší     ………………………………………………………………..…………………………….

               ochrany zemědělského půdního fondu  ………………………………………………………………………..

                ochrany lesa………………………………………………………………..……………………………...........

               ochrany ložisek nerostných surovin ……………………………………………………………………………

               □  odpadového hospodářství                ……………………………………………………………………………………..

                 prevence závažných havárií………………….…………………………………………..…………………..…

                veřejného zdraví………………………………………………………………………………………………..

                lázní a zřídel………………..………………………………………………………………………………..…

                veterinární péče ………………………………………………………………………………………………...

                 památkové péče…………………………………………………………………………………………………

                 dopravy na pozemních komunikacích ………………………………………………………………………….

               dopravy drážní…………………………………………………………………………………………………..

               dopravy letecké………………………………………………………………………………………………….

               dopravy vodní ……………………………………………………………………………………………………

                      energetiky…………………………………………………………………………………………………….......

                jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením………………………………………………..............

               elektronických komunikací………………………………………………………………………………............

                 obrany státu………………………………………………………………………………………………..........

                  bezpečnosti státu…………………………………………………………………………………………..........

                  civilní ochrany……………………………………………………………………………………………..........

                 požární ochrany…………………………………………………………………………………………............

               □   jiné………………………………………………………………………………………………………............

 

  1. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat,  k možnosti a způsobu  napojení (vyznačená například na situačním výkrese), pokud nebyla opatřena při  územním řízení nebo při vydání územního souhlasu:

 

            □  samostatně   □  jsou připojena v dokladové části dokumentace

           s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

                  elektrické energie……………………………………………………………………………………….

                  plynu……………………………………………………………………………………………………

                 vody…………………………………………………………………………………………………….

                  rozvodu tepla……………………………………………………………………………………………

                   kanalizace………………………………………………………………………………………………

                  elektronických komunikací……………………………………………………………………………..

                  dopravy…………………………………………………………………………………………………..

                  ostatní……………………………………………………………………………………………………

    

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10.10. 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 28.8.. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 18.6.. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Schodiště s podestovým trámem

Zahájeno uživatelem Jana Velíšková v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 17.3.. 1 Odpovědět

Dobrý den , chtěla bych poprosit o radu při počítání a navrhování výztuže na schodiště s podestovýmI trámY. Dostali jsme toto zadání ve škole  a nic moc nevíme, čeho se chytit a jak postupovat ...DĚKUJUPokračovat

Vybourani niky/pricky v obyvaku

Zahájeno uživatelem Zuzana Krištofíková v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobry den, ma nekdo zkusenost s podobnym bytem? Je to cihla a v obyvaku mame tento vyklenek a z duvodu, ze bychom potrebovali do obyvaku vtesnat i loznici, potrebujeme ten vyklenek alespon pri lampe dat ven, ale mame tezkou obavu, ze to mozne neni i…Pokračovat

úzký pozemek

Zahájeno uživatelem Jan Zouhar v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobrý den, má smysl uvažovat o stavbě rodinného domu na obdélníkovém pozemku o šířce 10,5 metru (délka asi 25 metru), na jehož obou sousedních stranách se nachází domy, jejichž stěny jsou přímo na hranici tohoto pozemku? V současné době se na tomto…Pokračovat

Rozvody vody a odpadu v zakladech

Zahájeno uživatelem Pavel Kaňa v Voda, kanalizace, ČOV 3.1. 0 Odpovědi

Zdravim vas.Potreboval bych radu nejakeho vodare. Zacali mi delat zaklady a nastal mi problem u jednoho vodare. Naspojkoval mi vodovodni potrubi pod zakladama. Budu po nem chtit minimalne tlakovou zkousku a u odpadu tesnosti spoju. Bohuzel jsem…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Honza Fojtl 12. 4, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

Dodatečná kolaudace

Zahájeno uživatelem Ivana Kaňková v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9. 5, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý den,potřebovala bych vědět, co všechno má obsahovat dodatečná kolaudace. Objekt má č.p., ale při digitalizaci bylo zjištěno, že není provedena kolaudace. Předpokládám, že dokumentace bude na úrovni pasportu (M 1:100, půdorysy, řez, pohledy,…Pokračovat

Zkusenosti s pujcovnou naradi

Zahájeno uživatelem Pavel v Pozemek, projekt, stavba na klíč 8. 4, 2016 0 Odpovědi

Dobry den, kvuli rekonstrukci garaze potrebuji vypujcit naradi v Brne a shanim nejakou pujcovnu - levnou a proverenou. Nasel jsem http://www.naradi-vesely.cz . Mate nekdo s ni zkusenost? DikyPokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2017   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby