Ohlášení stavby

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout ohlášení : Ohlášení stavby

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

                                                           Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ...................................................................

 Ulice:            ...................................................................

 PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

  V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

Věc:    OHLÁŠENÍ STAVBY

 

podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jejích změn,  a podle § 3  vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

Ohlášení k provedení

□  nové stavby

□ nástavby

□    přístavby

□    stavební úpravy

□    změny stavby před dokončením  

 

 

ČÁST  A.

I.    Stavebník

□    fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě  též adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla ), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby           

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ohlašuje-li  stavbu  více osob, připojují se  údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

        □   ano               ne

 

II. Stavebník jedná  

    samostatně    

    je zastoupen:  jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma,  zástupce; místo trvalého pobytu/adresa           sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

III.  Označení a účel stavby

Označení a účel stavby ……………………………………………………………………………………..

Rozsah stavby :

zastavěná plocha ………………………………………………..…………………………….…………….

počet nadzemních a podzemních podlaží…………………………………………………………….……

hloubka podzemního podlaží/ podzemní stavby…………………….……………………………………

výška stavby…………………………………………………………………………………………………

 

 

IV.  Místo stavby a pozemky dotčené ohlašovanou stavbou

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků,  připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze: 

ano       ne

 

V. Sousední pozemky a stavby na nich

obec

katastrální území

parcelní č.

druh stavby na pozemku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků,  připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

ano       □  ne

 

VI. Údaje o způsobu provádění stavby

dodavatelsky -  název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět

      (pokud je znám),  IČ bylo-li přiděleno

…………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………………………

  svépomocí -  jméno a příjmení

           - stavbyvedoucího spolu s uvedením čísla, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob

           - osoby vykonávající stavební dozor s uvedením dosaženého vzdělání a praxe

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

  předpokládaný termín

           zahájení stavby .....................................................................................................................................

           dokončení stavby..................................................................................................................................

Jedná se o stavbu   trvalou    

                              dočasnou  □    na dobu ………………………………….……………............................

 

K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba)   ano    ne

s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena                           ano    ne

V kladném případě uvést

rozsah  záboru ……………………………………………………………………………………………..

dobu záboru………………………………………………………………………………………………..

druh prací ………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  ………………………………………………..

                                                                                                           podpis 

 

 

Kontaktní telefonní číslo ohlašovatele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST B.

 

 

Přílohy k ohlášení :

 

  1.  □  doklad prokazující právo k pozemku nebo ke stavbě, pokud není ověřitelné

               v katastru nemovitostí

 

  1.  □   plná moc v případě zastupování stavebníka

 

  1.  □   seznam a adresy vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich

 

  1.  □  doklad o informování  vlastníků sousedních podzemků u staveb ohlašovaných

                podle § 104 odst. 1 stavebního  zákona

 Tímto dokladem stavebník prokazuje, že informoval uvedené osoby o svém záměru; z dokladu musí 

 být zřejmé datum poskytnutí této informace. Pokud nedojde k osobnímu jednání, je dokladem o

 informování dopis zaslaný doporučeně na dodejku  v souladu se  zákonem o poštovních službách.

 

  1.  □   u staveb prováděných svépomocí podle okolností písemné prohlášení

               stavbyvedoucího, že  bude řídit provádění stavby nebo prohlášení odborně způsobilé    osoby,  že bude vykonávat  stavební dozor

               (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý)

 

  1.  □    doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor

               

  1.  □     projektová dokumentace

 

  1.  □     územně plánovací informace u staveb uvedených v bodě 4, pokud ji vydal

                  jiný orgán než  stavební úřad, kterému se podává ohlášení

 

9.   □    územní souhlas, popřípadě územní rozhodnutí

                 ( pokud je  pro daný případ stavebním  zákonem vyžadován a  vydal jej jiný orgán než

                  stavební úřad, kterému je stavba ohlašována)

 

  1.  □    závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem,     

                 pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle  zvláštního právního

                 předpisu hájí,   provedením stavby dotčeny:

 

            □  samostatně   □  jsou připojena v dokladové části dokumentace,

             s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

               ochrany přírody a krajiny   …………………………………………………….………………………………

               ochrany vod   …………………….…………………………………………………………………………......

               ochrany ovzduší     ………………………………………………………………..…………………………….

               ochrany zemědělského půdního fondu  ………………………………………………………………………..

                ochrany lesa………………………………………………………………..……………………………...........

               ochrany ložisek nerostných surovin ……………………………………………………………………………

               □  odpadového hospodářství                ……………………………………………………………………………………..

                 prevence závažných havárií………………….…………………………………………..…………………..…

                veřejného zdraví………………………………………………………………………………………………..

                lázní a zřídel………………..………………………………………………………………………………..…

                veterinární péče ………………………………………………………………………………………………...

                 památkové péče…………………………………………………………………………………………………

                 dopravy na pozemních komunikacích ………………………………………………………………………….

               dopravy drážní…………………………………………………………………………………………………..

               dopravy letecké………………………………………………………………………………………………….

               dopravy vodní ……………………………………………………………………………………………………

                      energetiky…………………………………………………………………………………………………….......

                jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením………………………………………………..............

               elektronických komunikací………………………………………………………………………………............

                 obrany státu………………………………………………………………………………………………..........

                  bezpečnosti státu…………………………………………………………………………………………..........

                  civilní ochrany……………………………………………………………………………………………..........

                 požární ochrany…………………………………………………………………………………………............

               □   jiné………………………………………………………………………………………………………............

 

  1. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat,  k možnosti a způsobu  napojení (vyznačená například na situačním výkrese), pokud nebyla opatřena při  územním řízení nebo při vydání územního souhlasu:

 

            □  samostatně   □  jsou připojena v dokladové části dokumentace

           s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

                  elektrické energie……………………………………………………………………………………….

                  plynu……………………………………………………………………………………………………

                 vody…………………………………………………………………………………………………….

                  rozvodu tepla……………………………………………………………………………………………

                   kanalizace………………………………………………………………………………………………

                  elektronických komunikací……………………………………………………………………………..

                  dopravy…………………………………………………………………………………………………..

                  ostatní……………………………………………………………………………………………………

    

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa v pondělí. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby