Oznámení o užívání stavby

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

Stáhnout oznámení : Oznámení o užívání stavby

 

 

 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ...................................................................

Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

Věc:    OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

podle ustanovení § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
a § 11 vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

 

ČÁST A.

I.    Stavebník

□    fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též   adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro doručování není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná     jednat jménem právnické osoby       

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Je-li stavebníkem více osob, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojené v samostatné příloze:                         □   ano               □    ne

 

Identifikační údaje o budoucím uživateli stavby, je-li znám

……………………………………………………………………………………………………………….

 

II. Stavebník jedná  

□    samostatně    

□    je zastoupen:  jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa            sídla (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

III.   Základní údaje o dokončené stavbě

Označení, účel  (kapacita) stavby podle povolení (ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora)

…..……………………………………………………………………………………………………………

místo stavby   ……..…………………………………………………………………………………………

datum vyhotovení a číslo jednací

  územního rozhodnutí nebo ………………………………………………………………………….

  územního souhlasu…………………………………………………………………………………..

  stavebního  povolení………………………………………………………………………………...

  povolení změny stavby před dokončením…………………………………………………………..

  veřejnoprávní smlouvy………………………………………………………………………………

□   ohlášení (§ 104 stavebního zákona)…………………………………………………………………

 

údaj o způsobu souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby

      mlčky ke dni ………………………….

      □ písemným souhlasem ze dne  ……………. čj………………..

     □ datum a podací číslo oznámení (§ 117 stavebního zákona)

 

Stavba byla provedena s odchylkami od uvedených dokumentů nebo od projektové dokumentace

□ ano               □ ne

 

S užíváním stavby bude započato ………………………………………………………………..

 

Další informace jsou uvedeny  v samostatné příloze :

 □  ano               □   ne

 

 

 

 

IV. Statistické ukazatele

U budov obsahujících byty, se uvádějí následující statistické ukazatele:

1. Podlahová plocha budovy (m²)…………………………………………………………………………...

2. Celková hodnota budovy bez pozemku (tis. Kč)………………………………………………………….

3. Celková hodnota bytů v nebytových budovách (tis. Kč)………………………………………………….

4. Počet dokončených bytů…………………………………………………………………………………..

5. Užitková plocha podle velikosti jednotlivých bytů (m²)………………………………………………….

6. Obytná plocha podle velikosti jednotlivých bytů  (m²)…………………………………………………...

7. Zastavěná plocha budovy (m²)……………………………………………………………………………

8. Obestavěný prostor budovy (m3)………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………………

podpis

 

Kontaktní telefonní číslo oznamovatele:

 

 

 

ČÁST B.

 

Přílohy oznámení o užívání stavby:

 

  1. popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace nebo dokumentů specifikovaných v části A, bod III., s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby

  1. doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím)

  1. geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury)

  1. dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)

5.  plná moc v případě zastupování stavebníka

  1. 6.        stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou byla stavba napojena (pokud byla předem požadována):

  samostatně   □   jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

    elektrické energie    …………………………………………………………………………….

□    plynu …………………………………………………………………………………………………………….

□    rozvodu tepla …….…...…………………………………………………………………………

□    vody…………..…………………………………………………………………………………………………

□  kanalizace……..…………………………………………………………………………………………………

□    elektronických komunikací   …………………………………………………………………………………….

   dopravy ………..…………………………………………………………………………………………………

□    ostatní  …………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa v pondělí. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby