Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout oznámení : Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ...................................................................

Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

  V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

Věc:         OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

 

podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

ČÁST A.

I.    Žadatel

□    fyzická osoba

       jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

□    fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

       jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo     v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

□    právnická osoba

       název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro        doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby          

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání územního souhlasu více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:                         □   ano               □   ne

Žadatel jedná  

□    samostatně    

□    je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa         sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

II.   Místo záměru

Dotčené pozemky:

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týká-li se záměr stavby / zařízení, žadatel uvede jejich identifikaci podle katastru nemovitostí.

Týká-li se záměr více pozemků / staveb / zařízení, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze: □  ano                  □   ne

III.  Účastníci, kteří mají vlastnická práva k pozemkům / stavbám / zařízením, jichž se požadovaný záměr týká

  Pozemek parc. č.: ……………….……......,    katastrální území: ……………………………………….

  Stavba / zařízení – identifikace podle katastru nemovitostí:  ……..................................……………….

Vlastník:  □    fyzická osoba

                        jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

                 □    fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

                        jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku                          nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

                 □    právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná                          adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby       

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Vlastník jedná:                                      samostatně          □ zastoupen

Pozemek je ve vlastnictví:                    □  žadatele              □   jiného vlastníka

Stavba /zařízení je ve vlastnictví:         □   žadatele             □  jiného vlastníka

Navrhuje-li se záměr na více pozemcích / stavbách / zařízeních, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze:                            □ ano                       □   ne

IV.   Účastníci, kteří mají jiná věcná práva k pozemkům / stavbám / zařízením

    Pozemek parc. č.:            ……………….……......,    katastrální území: ……………………………….

   Stavba / zařízení – identifikace podle katastru nemovitostí:  …….................................……………….

Druh práva: (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo)

………………………………………………………………………………………………………………..

Oprávněný:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Navrhuje-li se záměr na více pozemcích / stavbách / zařízeních, u nichž jsou jiná věcná práva, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě IV. v samostatné příloze:  □ ano         □ ne

V.      Základní údaje o záměru

Druh  a rozsah oznamovaného záměru a jeho vlivech na sousední pozemky a stavby ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VI.    Údaj o tom, zda je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VII.   Údaj prokazující soulad s územně plánovací dokumentací, s obecnými požadavky na využívání území a obecnými požadavky na výstavbu

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VIII.   Údaje o současném stavu dotčeného území, pozemcích a stavbách na nich

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

IX.    Údaj o tom, že poměry v území se záměrem podstatně nemění

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

X.      Údaj o tom, že záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

XI.  Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

□    záměr nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

       □    nevztahuje se na něj zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

       □    vyjádření příslušného úřadu, kterým se konstatuje, že záměr nepodléhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

       □   stanovisko orgánu ochrany přírody, kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

       □    závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí

 

XII.  Seznam dalších účastníků řízení (neuvedených v bodě I. a III.)

Jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Je-li počet dalších účastníků větší, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě VIII. v samostatné příloze: 

□ ano         □   ne

 

 

                                                                       ……………………………………………………

                                                                                  podpis žadatele nebo jeho zástupce

 

 

Kontaktní telefonní číslo oznamovatele:

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST B.

 

Přílohy k žádosti:

 

  1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo doklad o právu založeném smlouvou provést záměr; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí.

  1. Souhlas vlastníka pozemku /stavby / zařízení (v případě, že je odlišný od žadatele), na němž má být záměr uskutečněn, daný na podkladě dokumentace stavby, obsahující identifikaci pozemku / stavby / záměru žadatele, doložený jeho ověřeným podpisem s připojeným situačním výkresem.

  1. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

  1. Kopie katastrální mapy a situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí.

  1. Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteru, zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů u budov.

  1. Stanovisko nebo vyjádření dotčeného orgánu nebo příslušného úřadu nebo závěr zjišťovacího řízení, že záměr  nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí. 

  1. Závazná stanoviska dotčených orgánů, popř. jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci, která žadatel připojuje k žádosti v případě, že byla vydána:

     □   samostatně   □   jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

   ochrany přírody a krajiny   ……………………………………………………….………………………………

□    ochrany vod         ………………………………………...…………………………….…………………………

   ochrany ovzduší                 ………………………………………………………………..………………………

□    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

   ochrany lesa                        ………………………………………………………………..………………………

   ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

□    odpadového hospodářství         ………………………………………………………………..………………………

□    ochrany veřejného zdraví ………………………………………………………………..………………………

   veterinární péče                  …………………………………………………………………..……………………

□    památkové péče                 …………………………………………………………………..……………………

□    dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

□    dopravy drážní                   …………………………………………………………………..……………………

□    dopravy letecká                  …………………………………………………………………..……………………

□    dopravy vodní                    ……………………………………………………………………..…………………

□    energetiky                             ……………………………………………………………………..…………………

   využívání jaderné energie a ionizujícího záření ………………………………………………………………….

□    elektronických komunikací   ……………………………………………………………………..………………

□    obrany státu                        ………………………………………………………………………..………………

□ bezpečnosti státu                   ………………………………………………………………………..………………

□    civilní ochrany                    ………………………………………………………………………..………………

   požární ochrany                 ………………………………………………………………………..………………

   bezpečnosti práce               ..………………………………………………………………………………………

   další, není-li uvedeno výše ………………………………………………………..……..……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozn.: Závazným stanoviskem dotčených orgánů nesmí být vyjádřen nesouhlas ani nesmí závazné stanovisko obsahovat podmínky (§ 96 odst. 1 stavebního zákona).

  1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení záměru, vyznačená na situačním výkrese, které žadatel připojuje k žádosti:

  samostatně   □  jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

  elektřiny            ...………………………………………………………………………………

   plynu                     ……...…………………………………………………………………………

□    vody                      …………………………………………………………………………………………………

□   kanalizace             …………………………………………………………………………………………………

    rozvodu tepla       …………………………………………………………………………………………………

□    elektronických komunikací  ..……………………………………………………………………………………

□    dopravy                …………………………………………………………………………………………………

□    ostatní                   …………………………………………………………………………………………………

  1. Vyjádření účastníků řízení vč. obce, pokud byla získána před zahájením řízení, příp. sdělení, že byli vyrozuměni o podání oznámení.

  1. Samostatné přílohy s uvedením údajů:

       žadatelů (bod I. žádosti)

      pozemků / staveb / zařízení (bod II. žádosti)

      vlastnických a jiných práv (bod III. a IV. žádosti)

      dalších účastníků řízení (bod XII. žádosti)

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Koupím knihu Poruchy a rekonstrukce zděných staveb

Zahájeno uživatelem Ivana Kaňková v Stavební konstrukce 13.6. 0 Odpovědi

Dobrý den,již začínám být zoufalá, ráda bych ke své práci získala tištěnou knihu od pana docenta Jaroslava Solaře, a to Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Z nakladatelství jsem dostala odpověď, že je všude vyprodaná a dotisk se nechystá, jelikož…Pokračovat

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby