Oznámení změny v užívání stavby

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout oznámení : Oznámení změny v užívání stavby

 

 

 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

  Úřad:            ...................................................................

 Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

 

Věc:         OZNÁMENÍ  ZMĚNY  V UŽÍVÁNÍ STAVBY

 

podle ustanovení §  127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

ČÁST A.

I.    Osoba oznamující změnu

□  fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Oznamuje-li změnu více osob, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:                         □  ano               □  ne

 

II. Oznamující osoba jedná  

□    samostatně    

□    je zastoupena:  jméno, příjmení, název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa           sídla (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná ):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

III. Údaje o stavbě

Označení, dosavadní účel (kapacita) a popis stavby ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Místo stavby, včetně čísla popisného….……………………………………………………………………

 

IV. Vlastnická práva ke stavbě

Vlastník:   □ shodný s osobou oznamující změnu

                  □   fyzická osoba

                        jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro

                       doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu )

                 □    právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro

            doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby           

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

V. Vlastnická práva k zastavěnému stavebnímu pozemku

Pozemky parc. č.:   ……………….……......,………………………………………………………………

katastrální území: ………………………………………………………………………………………….

Vlastník :  □    shodný s vlastníkem stavby             

                  □   fyzická osoba

                          jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro

                         doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

                  □   právnická osoba

 název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VI.   Nový  způsob užívání stavby

Popis změn…………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

odůvodnění zamýšlené změny………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

rozsah a důsledky změny…………….…..…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..……………..

 

VII. Informace, zda stavba je užívána

v případě kanalizace pro veřejnou potřebu počet odběratelů ( § 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

……………………………………………………………………………………………………………….

 

VIII. Informace o projednání změny v užívání stavby z hlediska jejího vlivu na využití území a nároků na okolí  podle § 81 stavebního zákona

(pokud rozhodnutí vydal jiný orgán než stavební úřad, připojí se k oznámení)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                              ………………………………………………..

                                                                                                                            podpis

 

 

Kontaktní telefonní číslo oznamovatele:

 

ČÁST B.

 

 

Přílohy  oznámení o změně v užívání stavby:

 

  1. dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů 

  1. doklad o vlastnictví ke stavbě, není-li tato skutečnost ověřitelná v katastru nemovitostí

  1. souhlas vlastníka stavby se změnou v jejím užívání, není-li oznamující osoba vlastníkem stavby

  1. plná moc v případě zastupování oznamující osoby
  2. 5.      závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou pro změnu v užívání stavby zvláštními právními předpisy vyžadována

  samostatně   □ jsou připojena v dokladové části dokumentace

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□    ochrany přírody a krajiny   ……………………………………………………….………………………………

□    ochrany vod …….…………..………………….…………………………………………………………………

□    ochrany ovzduší…………………………………………………………………………..………………………

□    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

□    ochrany lesa……………..………………………………………………………………..………………………

□    ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

□    odpadového hospodářství         ………………………………………………………………..………………………

□    prevence závažných havárií…………………………………………………………..………………………….

□    veřejného zdraví ………………………………………………………………………………………………….

  lázní a zřídel………………………………………………………..…………………………………………….

□    veterinární péče………….…………………………………………………………………..……………………

       □     památkové péče……………………………………………………………………………..……………………

□    dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

□    dopravy drážní…………..…………………………………………………………………..……………………

□    dopravy letecké………….…………………………………………………………………..……………………

□    dopravy vodní…………...……………………………………………………………………..…………………

□    energetiky……………….……………………………………………………………………..…………………

    jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  ……………………………………………………….

□    elektronických komunikací…………….……………………………………………………………………….

□   bezpečnosti státu…………………..…………………………………………………………………………….

□    obrany státu…………….…………..……………………………………………………………..………………

□    civilní ochrany…………..………………………………………………………………………..………………

□    požární ochrany…………………………………………………………………………………..………………

□    jiné……………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. 6.      Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, připojená k oznámení, pokud  to změna v užívání stavby vyžaduje   

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□  elektrické energie………………………………………………………………………………

□    plynu……………………………………………………………………………………………………………..

□    rozvodu tepla ……………………….………………………………………………………………

□    vody………………………………………………………………………………………………………………

□ kanalizace…………………………………………………………………………………………………………

□    elektronických  komunikací.…………………………………………………………………………………….

□    dopravy ………..…………………………………………………………………………………………………

□    ostatní  …………...………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Schodiště s podestovým trámem

Zahájeno uživatelem Jana Velíšková v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 17, 2017. 1 Odpovědět

Dobrý den , chtěla bych poprosit o radu při počítání a navrhování výztuže na schodiště s podestovýmI trámY. Dostali jsme toto zadání ve škole  a nic moc nevíme, čeho se chytit a jak postupovat ...DĚKUJUPokračovat

Vybourani niky/pricky v obyvaku

Zahájeno uživatelem Zuzana Krištofíková v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 2. 28, 2017. 1 Odpovědět

Dobry den, ma nekdo zkusenost s podobnym bytem? Je to cihla a v obyvaku mame tento vyklenek a z duvodu, ze bychom potrebovali do obyvaku vtesnat i loznici, potrebujeme ten vyklenek alespon pri lampe dat ven, ale mame tezkou obavu, ze to mozne neni i…Pokračovat

úzký pozemek

Zahájeno uživatelem Jan Zouhar v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 2. 28, 2017. 1 Odpovědět

Dobrý den, má smysl uvažovat o stavbě rodinného domu na obdélníkovém pozemku o šířce 10,5 metru (délka asi 25 metru), na jehož obou sousedních stranách se nachází domy, jejichž stěny jsou přímo na hranici tohoto pozemku? V současné době se na tomto…Pokračovat

Rozvody vody a odpadu v zakladech

Zahájeno uživatelem Pavel Kaňa v Voda, kanalizace, ČOV 1. 3, 2017 0 Odpovědi

Zdravim vas.Potreboval bych radu nejakeho vodare. Zacali mi delat zaklady a nastal mi problem u jednoho vodare. Naspojkoval mi vodovodni potrubi pod zakladama. Budu po nem chtit minimalne tlakovou zkousku a u odpadu tesnosti spoju. Bohuzel jsem…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Honza Fojtl 12. 4, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby