Oznámení změny v užívání stavby

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout oznámení : Oznámení změny v užívání stavby

 

 

 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

  Úřad:            ...................................................................

 Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

 

Věc:         OZNÁMENÍ  ZMĚNY  V UŽÍVÁNÍ STAVBY

 

podle ustanovení §  127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

ČÁST A.

I.    Osoba oznamující změnu

□  fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Oznamuje-li změnu více osob, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:                         □  ano               □  ne

 

II. Oznamující osoba jedná  

□    samostatně    

□    je zastoupena:  jméno, příjmení, název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa           sídla (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná ):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

III. Údaje o stavbě

Označení, dosavadní účel (kapacita) a popis stavby ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Místo stavby, včetně čísla popisného….……………………………………………………………………

 

IV. Vlastnická práva ke stavbě

Vlastník:   □ shodný s osobou oznamující změnu

                  □   fyzická osoba

                        jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro

                       doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu )

                 □    právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro

            doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby           

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

V. Vlastnická práva k zastavěnému stavebnímu pozemku

Pozemky parc. č.:   ……………….……......,………………………………………………………………

katastrální území: ………………………………………………………………………………………….

Vlastník :  □    shodný s vlastníkem stavby             

                  □   fyzická osoba

                          jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro

                         doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

                  □   právnická osoba

 název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VI.   Nový  způsob užívání stavby

Popis změn…………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

odůvodnění zamýšlené změny………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

rozsah a důsledky změny…………….…..…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..……………..

 

VII. Informace, zda stavba je užívána

v případě kanalizace pro veřejnou potřebu počet odběratelů ( § 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

……………………………………………………………………………………………………………….

 

VIII. Informace o projednání změny v užívání stavby z hlediska jejího vlivu na využití území a nároků na okolí  podle § 81 stavebního zákona

(pokud rozhodnutí vydal jiný orgán než stavební úřad, připojí se k oznámení)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                              ………………………………………………..

                                                                                                                            podpis

 

 

Kontaktní telefonní číslo oznamovatele:

 

ČÁST B.

 

 

Přílohy  oznámení o změně v užívání stavby:

 

  1. dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů 

  1. doklad o vlastnictví ke stavbě, není-li tato skutečnost ověřitelná v katastru nemovitostí

  1. souhlas vlastníka stavby se změnou v jejím užívání, není-li oznamující osoba vlastníkem stavby

  1. plná moc v případě zastupování oznamující osoby
  2. 5.      závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou pro změnu v užívání stavby zvláštními právními předpisy vyžadována

  samostatně   □ jsou připojena v dokladové části dokumentace

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□    ochrany přírody a krajiny   ……………………………………………………….………………………………

□    ochrany vod …….…………..………………….…………………………………………………………………

□    ochrany ovzduší…………………………………………………………………………..………………………

□    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

□    ochrany lesa……………..………………………………………………………………..………………………

□    ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

□    odpadového hospodářství         ………………………………………………………………..………………………

□    prevence závažných havárií…………………………………………………………..………………………….

□    veřejného zdraví ………………………………………………………………………………………………….

  lázní a zřídel………………………………………………………..…………………………………………….

□    veterinární péče………….…………………………………………………………………..……………………

       □     památkové péče……………………………………………………………………………..……………………

□    dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

□    dopravy drážní…………..…………………………………………………………………..……………………

□    dopravy letecké………….…………………………………………………………………..……………………

□    dopravy vodní…………...……………………………………………………………………..…………………

□    energetiky……………….……………………………………………………………………..…………………

    jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  ……………………………………………………….

□    elektronických komunikací…………….……………………………………………………………………….

□   bezpečnosti státu…………………..…………………………………………………………………………….

□    obrany státu…………….…………..……………………………………………………………..………………

□    civilní ochrany…………..………………………………………………………………………..………………

□    požární ochrany…………………………………………………………………………………..………………

□    jiné……………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. 6.      Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, připojená k oznámení, pokud  to změna v užívání stavby vyžaduje   

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□  elektrické energie………………………………………………………………………………

□    plynu……………………………………………………………………………………………………………..

□    rozvodu tepla ……………………….………………………………………………………………

□    vody………………………………………………………………………………………………………………

□ kanalizace…………………………………………………………………………………………………………

□    elektronických  komunikací.…………………………………………………………………………………….

□    dopravy ………..…………………………………………………………………………………………………

□    ostatní  …………...………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa v pondělí. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby