Oznámení změny v užívání stavby

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout oznámení : Oznámení změny v užívání stavby

 

 

 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

  Úřad:            ...................................................................

 Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

 

Věc:         OZNÁMENÍ  ZMĚNY  V UŽÍVÁNÍ STAVBY

 

podle ustanovení §  127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

ČÁST A.

I.    Osoba oznamující změnu

□  fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Oznamuje-li změnu více osob, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:                         □  ano               □  ne

 

II. Oznamující osoba jedná  

□    samostatně    

□    je zastoupena:  jméno, příjmení, název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa           sídla (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná ):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

III. Údaje o stavbě

Označení, dosavadní účel (kapacita) a popis stavby ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Místo stavby, včetně čísla popisného….……………………………………………………………………

 

IV. Vlastnická práva ke stavbě

Vlastník:   □ shodný s osobou oznamující změnu

                  □   fyzická osoba

                        jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro

                       doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu )

                 □    právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro

            doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby           

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

V. Vlastnická práva k zastavěnému stavebnímu pozemku

Pozemky parc. č.:   ……………….……......,………………………………………………………………

katastrální území: ………………………………………………………………………………………….

Vlastník :  □    shodný s vlastníkem stavby             

                  □   fyzická osoba

                          jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro

                         doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

                  □   právnická osoba

 název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VI.   Nový  způsob užívání stavby

Popis změn…………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

odůvodnění zamýšlené změny………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

rozsah a důsledky změny…………….…..…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..……………..

 

VII. Informace, zda stavba je užívána

v případě kanalizace pro veřejnou potřebu počet odběratelů ( § 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

……………………………………………………………………………………………………………….

 

VIII. Informace o projednání změny v užívání stavby z hlediska jejího vlivu na využití území a nároků na okolí  podle § 81 stavebního zákona

(pokud rozhodnutí vydal jiný orgán než stavební úřad, připojí se k oznámení)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                              ………………………………………………..

                                                                                                                            podpis

 

 

Kontaktní telefonní číslo oznamovatele:

 

ČÁST B.

 

 

Přílohy  oznámení o změně v užívání stavby:

 

  1. dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů 

  1. doklad o vlastnictví ke stavbě, není-li tato skutečnost ověřitelná v katastru nemovitostí

  1. souhlas vlastníka stavby se změnou v jejím užívání, není-li oznamující osoba vlastníkem stavby

  1. plná moc v případě zastupování oznamující osoby
  2. 5.      závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou pro změnu v užívání stavby zvláštními právními předpisy vyžadována

  samostatně   □ jsou připojena v dokladové části dokumentace

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□    ochrany přírody a krajiny   ……………………………………………………….………………………………

□    ochrany vod …….…………..………………….…………………………………………………………………

□    ochrany ovzduší…………………………………………………………………………..………………………

□    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

□    ochrany lesa……………..………………………………………………………………..………………………

□    ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

□    odpadového hospodářství         ………………………………………………………………..………………………

□    prevence závažných havárií…………………………………………………………..………………………….

□    veřejného zdraví ………………………………………………………………………………………………….

  lázní a zřídel………………………………………………………..…………………………………………….

□    veterinární péče………….…………………………………………………………………..……………………

       □     památkové péče……………………………………………………………………………..……………………

□    dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

□    dopravy drážní…………..…………………………………………………………………..……………………

□    dopravy letecké………….…………………………………………………………………..……………………

□    dopravy vodní…………...……………………………………………………………………..…………………

□    energetiky……………….……………………………………………………………………..…………………

    jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  ……………………………………………………….

□    elektronických komunikací…………….……………………………………………………………………….

□   bezpečnosti státu…………………..…………………………………………………………………………….

□    obrany státu…………….…………..……………………………………………………………..………………

□    civilní ochrany…………..………………………………………………………………………..………………

□    požární ochrany…………………………………………………………………………………..………………

□    jiné……………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. 6.      Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, připojená k oznámení, pokud  to změna v užívání stavby vyžaduje   

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□  elektrické energie………………………………………………………………………………

□    plynu……………………………………………………………………………………………………………..

□    rozvodu tepla ……………………….………………………………………………………………

□    vody………………………………………………………………………………………………………………

□ kanalizace…………………………………………………………………………………………………………

□    elektronických  komunikací.…………………………………………………………………………………….

□    dopravy ………..…………………………………………………………………………………………………

□    ostatní  …………...………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby