Oznámení změny v užívání stavby

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout oznámení : Oznámení změny v užívání stavby

 

 

 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

  Úřad:            ...................................................................

 Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

 

Věc:         OZNÁMENÍ  ZMĚNY  V UŽÍVÁNÍ STAVBY

 

podle ustanovení §  127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

ČÁST A.

I.    Osoba oznamující změnu

□  fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Oznamuje-li změnu více osob, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:                         □  ano               □  ne

 

II. Oznamující osoba jedná  

□    samostatně    

□    je zastoupena:  jméno, příjmení, název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa           sídla (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná ):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

III. Údaje o stavbě

Označení, dosavadní účel (kapacita) a popis stavby ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Místo stavby, včetně čísla popisného….……………………………………………………………………

 

IV. Vlastnická práva ke stavbě

Vlastník:   □ shodný s osobou oznamující změnu

                  □   fyzická osoba

                        jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro

                       doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu )

                 □    právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro

            doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby           

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

V. Vlastnická práva k zastavěnému stavebnímu pozemku

Pozemky parc. č.:   ……………….……......,………………………………………………………………

katastrální území: ………………………………………………………………………………………….

Vlastník :  □    shodný s vlastníkem stavby             

                  □   fyzická osoba

                          jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro

                         doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

                  □   právnická osoba

 název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VI.   Nový  způsob užívání stavby

Popis změn…………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

odůvodnění zamýšlené změny………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

rozsah a důsledky změny…………….…..…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..……………..

 

VII. Informace, zda stavba je užívána

v případě kanalizace pro veřejnou potřebu počet odběratelů ( § 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

……………………………………………………………………………………………………………….

 

VIII. Informace o projednání změny v užívání stavby z hlediska jejího vlivu na využití území a nároků na okolí  podle § 81 stavebního zákona

(pokud rozhodnutí vydal jiný orgán než stavební úřad, připojí se k oznámení)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                              ………………………………………………..

                                                                                                                            podpis

 

 

Kontaktní telefonní číslo oznamovatele:

 

ČÁST B.

 

 

Přílohy  oznámení o změně v užívání stavby:

 

  1. dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů 

  1. doklad o vlastnictví ke stavbě, není-li tato skutečnost ověřitelná v katastru nemovitostí

  1. souhlas vlastníka stavby se změnou v jejím užívání, není-li oznamující osoba vlastníkem stavby

  1. plná moc v případě zastupování oznamující osoby
  2. 5.      závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou pro změnu v užívání stavby zvláštními právními předpisy vyžadována

  samostatně   □ jsou připojena v dokladové části dokumentace

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□    ochrany přírody a krajiny   ……………………………………………………….………………………………

□    ochrany vod …….…………..………………….…………………………………………………………………

□    ochrany ovzduší…………………………………………………………………………..………………………

□    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

□    ochrany lesa……………..………………………………………………………………..………………………

□    ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

□    odpadového hospodářství         ………………………………………………………………..………………………

□    prevence závažných havárií…………………………………………………………..………………………….

□    veřejného zdraví ………………………………………………………………………………………………….

  lázní a zřídel………………………………………………………..…………………………………………….

□    veterinární péče………….…………………………………………………………………..……………………

       □     památkové péče……………………………………………………………………………..……………………

□    dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

□    dopravy drážní…………..…………………………………………………………………..……………………

□    dopravy letecké………….…………………………………………………………………..……………………

□    dopravy vodní…………...……………………………………………………………………..…………………

□    energetiky……………….……………………………………………………………………..…………………

    jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  ……………………………………………………….

□    elektronických komunikací…………….……………………………………………………………………….

□   bezpečnosti státu…………………..…………………………………………………………………………….

□    obrany státu…………….…………..……………………………………………………………..………………

□    civilní ochrany…………..………………………………………………………………………..………………

□    požární ochrany…………………………………………………………………………………..………………

□    jiné……………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. 6.      Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, připojená k oznámení, pokud  to změna v užívání stavby vyžaduje   

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□  elektrické energie………………………………………………………………………………

□    plynu……………………………………………………………………………………………………………..

□    rozvodu tepla ……………………….………………………………………………………………

□    vody………………………………………………………………………………………………………………

□ kanalizace…………………………………………………………………………………………………………

□    elektronických  komunikací.…………………………………………………………………………………….

□    dopravy ………..…………………………………………………………………………………………………

□    ostatní  …………...………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10.10. 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 28.8.. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 18.6.. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Schodiště s podestovým trámem

Zahájeno uživatelem Jana Velíšková v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 17.3.. 1 Odpovědět

Dobrý den , chtěla bych poprosit o radu při počítání a navrhování výztuže na schodiště s podestovýmI trámY. Dostali jsme toto zadání ve škole  a nic moc nevíme, čeho se chytit a jak postupovat ...DĚKUJUPokračovat

Vybourani niky/pricky v obyvaku

Zahájeno uživatelem Zuzana Krištofíková v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobry den, ma nekdo zkusenost s podobnym bytem? Je to cihla a v obyvaku mame tento vyklenek a z duvodu, ze bychom potrebovali do obyvaku vtesnat i loznici, potrebujeme ten vyklenek alespon pri lampe dat ven, ale mame tezkou obavu, ze to mozne neni i…Pokračovat

úzký pozemek

Zahájeno uživatelem Jan Zouhar v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobrý den, má smysl uvažovat o stavbě rodinného domu na obdélníkovém pozemku o šířce 10,5 metru (délka asi 25 metru), na jehož obou sousedních stranách se nachází domy, jejichž stěny jsou přímo na hranici tohoto pozemku? V současné době se na tomto…Pokračovat

Rozvody vody a odpadu v zakladech

Zahájeno uživatelem Pavel Kaňa v Voda, kanalizace, ČOV 3.1. 0 Odpovědi

Zdravim vas.Potreboval bych radu nejakeho vodare. Zacali mi delat zaklady a nastal mi problem u jednoho vodare. Naspojkoval mi vodovodni potrubi pod zakladama. Budu po nem chtit minimalne tlakovou zkousku a u odpadu tesnosti spoju. Bohuzel jsem…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Honza Fojtl 12. 4, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

Dodatečná kolaudace

Zahájeno uživatelem Ivana Kaňková v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9. 5, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý den,potřebovala bych vědět, co všechno má obsahovat dodatečná kolaudace. Objekt má č.p., ale při digitalizaci bylo zjištěno, že není provedena kolaudace. Předpokládám, že dokumentace bude na úrovni pasportu (M 1:100, půdorysy, řez, pohledy,…Pokračovat

Zkusenosti s pujcovnou naradi

Zahájeno uživatelem Pavel v Pozemek, projekt, stavba na klíč 8. 4, 2016 0 Odpovědi

Dobry den, kvuli rekonstrukci garaze potrebuji vypujcit naradi v Brne a shanim nejakou pujcovnu - levnou a proverenou. Nasel jsem http://www.naradi-vesely.cz . Mate nekdo s ni zkusenost? DikyPokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2017   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby