Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění,

  ◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonNařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění,

 

 

 

   163/2002 Sb.

 

   NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

   ze dne 6. března 2002,

 

   kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

 

   Změna: 163/2002 Sb.

 

   Změna: 312/2005 Sb.

 

   Vláda  nařizuje  podle  §  22  zákona  č.  22/1997  Sb.,  o technických

   požadavcích  na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

   zákona  č.  71/2000  Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11a, 12 a 13

   zákona:

 

   Základní ustanovení

 

   § 1

 

   (1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 

   a)  stavebním  výrobkem každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem pro

   trvalé  zabudování  do  staveb,  pokud  jeho  vlastnosti mohou ovlivnit

   alespoň  jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č.

   1  k  tomuto  nařízení,  (dále  jen "výrobek"), kdy trvalým zabudováním

   výrobku  do  stavby  je  takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo

   výměnou  výrobku  trvale  mění  vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo

   výměna výrobku je stavební prací,

 

   b)  určeným  použitím  výrobku  použití  určené výrobcem nebo dovozcem,

   které  se  vztahuje  k  úloze,  kterou má výrobek při plnění základních

   požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

 

   c)  stavební  prací  stavební  činnost včetně montážní činnosti, jejímž

   účelem  je  realizace  stavby,  její  změna, popřípadě udržovací práce,

   které mohou ovlivnit vlastnosti stavby,

 

   d)  systémem  řízení  výroby  stálé  vnitřní  řízení  výroby  prováděné

   výrobcem  v  místě  výroby,  v  jehož  rámci  musí  být  všechny údaje,

   požadavky   a  opatření  systematicky  dokumentovány  formou  písemných

   postupů  a  instrukcí;  dokumentace  musí zajistit jednoznačné vymezení

   zabezpečení  výroby  v  dané  oblasti  a  umožnit  dosažení  a  udržení

   požadovaných  vlastností  výrobků  a  účinnosti  prověřovaného  systému

   řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován,

 

   e)   kontrolou   výrobků   při  dovozu  dovozcem  dokumentovaný  systém

   nakupování,  přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků včetně

   vedení příslušných záznamů,

 

   f)  kusovou  výrobou  způsob  výroby,  při kterém je vyráběn výrobek na

   základě  smluvního vztahu pro konkrétního zákazníka, jednorázově určený

   pro  použití  vymezené individuálním požadavkem tohoto zákazníka; jedná

   se  zejména  o  řemeslnou  výrobu  výrobků,  u  které  se nepředpokládá

   opakování  výroby  typově  stejného  výrobku  založené  na průmyslových

   výrobních metodách,

 

   g) počáteční zkouškou typu úplný soubor zkoušek nebo jiných technických

   zjištění    prováděných    při    posouzení    shody   vzorků   výrobků

   reprezentativních  pro  typ  výrobku  podle  českých technických norem,

   dalších  technických  norem  nebo  technických dokumentů mezinárodních,

   popřípadě  zahraničních  organizací  nebo  jiných technických dokumentů

   obsahujících   podrobnější   technické  požadavky,  určených  k  tomuto

   nařízení  podle  §  4a  odst.  1  zákona (dále jen "určené normy") nebo

   stavebního technického osvědčení.

 

   (2)  Stanovenými  výrobky  podle  §  12  odst.  1  písm. a) zákona jsou

   stavební  výrobky  uvedené  v příloze č. 2 k tomuto nařízení s výjimkou

   výrobků, u kterých všechny odpovídající základní požadavky podle tohoto

   nařízení  jsou  zahrnuty  do  základních požadavků při posuzování shody

   podle  zvláštního  právního  předpisu^1),  včetně výrobků určených jako

   část těchto výrobků.

 

   (3) Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování shody je

   stanoveno zvláštním právním předpisem jinak^1a).

 

   (4)  Požadavky  na  systém  řízení výroby jsou uvedeny v příloze č. 3 k

   tomuto nařízení.

 

   (5)  Úkoly  výrobce  stanovené  v  tomto  nařízení s výjimkou úkolů při

   provozování systému řízení výroby může plnit zplnomocněný zástupce [§ 2

   písm. f) zákona].

 

   § 2

 

   (1)  Výrobce  nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků

   posuzování  shody  jejich  vlastností se základními požadavky (dále jen

   "posuzování  shody")  z hlediska jejich vhodnosti k určenému použití, a

   to  postupem  posuzování  shody  stanoveným  u  jednotlivých  výrobků v

   příloze  č.  2  k  tomuto  nařízení. Na základě posuzování shody vydává

   výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13.

 

   (2)  V  případě,  že  výrobce  nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek,

   přičemž  požadavky  na  tento  výrobek  nejsou plně obsaženy v určených

   normách  nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují

   z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které

   se  na  dané  výrobky vztahují, nebo pokud nehodlá výrobce nebo dovozce

   postupovat podle určených norem, zajistí výrobce nebo dovozce technická

   zjištění  vlastností výrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na základě

   těchto  technických zjištění vydává autorizovaná osoba výrobci, dovozci

   nebo sdružení výrobců nebo dovozců stavební technické osvědčení, kterým

   vymezuje  technické vlastnosti výrobků ve vztahu k základním požadavkům

   na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.

 

   § 3

 

   Stavební technické osvědčení

 

   (1)  Pro  technická  zjištění  vlastností výrobku autorizovanou osobou,

   prováděná  v  případech  uvedených  v § 2 odst. 2, výrobce nebo dovozce

   předkládá   autorizované  osobě  potřebné  podklady,  popřípadě  vzorky

   výrobku  nebo  i  výsledky  předchozích ověřovacích zkoušek a hodnocení

   vzorků.  Výrobce  nebo dovozce současně předkládá i písemné prohlášení,

   že  provedení  technických  zjištění  vlastností  výrobku  nezadal jiné

   autorizované osobě.

 

   (2) Autorizovaná osoba provede

 

   a)  posouzení podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem, zejména pro

   identifikaci  výrobku  a  pro  určení  těch  vlastností, které mají být

   předmětem posuzování shody,

 

   b)   vymezení   technických  vlastností  výrobku,  které  souvisejí  se

   základními  požadavky  a  vymezení  jejich  úrovní  vzhledem k určenému

   použití   výrobku  ve  stavbě,  a  to  z  hlediska  jiných  technických

   předpisů,^2)  českých  technických  norem,  technických  dokumentů (§ 3

   odst.  2 zákona) nebo technických norem mezinárodních nebo zahraničních

   organizací,  popřípadě  na  základě  vědeckých a technických poznatků a

   poznatků z praxe,

 

   c)  ověřovací  zkoušky vzorků výrobku a jejich vyhodnocení, pokud je to

   pro vymezení technických vlastností výrobku a jejich úrovní nezbytné.

 

   (3)  Autorizovaná  osoba  na  základě  uvedených  technických zjištění,

   popřípadě  zkoušek  vydá  stavební technické osvědčení s omezenou dobou

   platnosti, až 5 let. Tuto dobu může prodloužit.

 

   (4) Stavební technické osvědčení obsahuje

 

   a)  identifikační  údaje  o výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo

   dovozců   (jméno   a   příjmení,   trvalý   pobyt,  místo  podnikání  a

   identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu,

   sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

 

   b) identifikaci a popis výrobku,

 

   c)  vymezení  způsobu  použití výrobku ve stavbě včetně jeho případného

   omezení,

 

   d) přehled podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem,

 

   e)  přehled  použitých  technických  předpisů  a  technických  norem  a

   technických   dokumentů,   popřípadě   pramenů  použitých  vědeckých  a

   technických  poznatků  a  dále  údaje  o poznatcích z praxe, pokud byly

   použity,

 

   f)  údaje  o  technických  vlastnostech  výrobku,  jejich  úrovních a o

   způsobech jejich zjištění,

 

   g)  upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému

   řízení výroby,

 

   h) údaje o době platnosti stavebního technického osvědčení.

 

   (5)  Stavební technické osvědčení lze použít pro posuzování shody pouze

   po  dobu,  po  kterou  se nezmění právní předpisy, technické normy nebo

   technické   dokumenty  využité  ve  stavebním  technickém  osvědčení  z

   hlediska  skutečností  uvedených  v  odstavci  2  písm.  b)  nebo  jiné

   skutečnosti  podstatné  z  hlediska  posuzování  shody, za kterých bylo

   stavební technické osvědčení vydáno. Stavební technické osvědčení nelze

   použít jako doklad o posouzení shody.

 

   § 4

 

   Technická dokumentace

 

   (1)  Výrobce  nebo  dovozce  pořizuje  pro  posouzení  shody technickou

   dokumentaci.

 

   (2)  Technická  dokumentace  musí být zpracována v takovém rozsahu, aby

   umožňovala  posuzování shody výrobku s technickými požadavky obsaženými

   v  určených  normách  nebo  v  technických předpisech nebo ve stavebním

   technickém  osvědčení  ;  technická  dokumentace, která je nezbytná pro

   správné  pochopení  funkce  výrobku  ve  stavbě  ve  vztahu k základním

   požadavkům  a  z  které  vyplývá určené použití výrobku ve stavbě, je v

   případech,  kdy je poskytována autorizované osobě, v českém jazyce nebo

   v jazyce, který je s autorizovanou osobou dohodnut.

 

   (3) Technická dokumentace s přihlédnutím k charakteru výrobku obsahuje

 

   a) podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě,

 

   b) u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci,

 

   c)  odkaz  na  určené  normy,  na  technické  předpisy nebo na stavební

   technické  osvědčení,  které  budou  využity  pro posuzování shody před

   uvedením výrobku na trh,

 

   d)  projektové  a  výrobní výkresy výrobku, popřípadě jinou dokumentaci

   konkretizující    vlastnosti   výrobku   vzhledem   k   jeho   použití,

   technologický  postup  pro jeho výrobu a pro použití ve stavbě, údaje o

   technických vlastnostech výrobku vztahující se k základním požadavkům,

 

   e)  popisy  a  vysvětlení  nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce

   výrobku,  návody  k použití ve stavbě a případná upozornění; upozornění

   na  nebezpečí  nebo omezení použitelnosti a návody k bezpečnému použití

   musí být v českém jazyce,

 

   f)  výsledky  návrhových  a  konstrukčních  výpočtů a výsledky případně

   provedených zkoušek,

 

   g)  zkušební  protokoly,  popřípadě certifikáty, pokud byly vydány před

   posuzováním shody podle § 5 až 9.

 

   Postupy posuzování shody

 

   § 5

 

   Certifikace

 

   (1)  Výrobce  nebo  dovozce poskytne autorizované osobě pro certifikaci

   výrobku

 

   a)  své  identifikační  údaje  (jméno  a  příjmení, trvalý pobyt, místo

   podnikání  a  identifikační  číslo  fyzické osoby nebo název, popřípadě

   obchodní  firmu,  sídlo  a  identifikační  číslo  právnické  osoby),  u

   dovážených výrobků též údaj o výrobci a místu výroby,

 

   b) technickou dokumentaci podle § 4,

 

   c) vzorky výrobku,

 

   d)  popis  provozovaného  systému řízení výroby, popřípadě u dovážených

   výrobků popis způsobu kontroly výrobků dovozcem

 

   a  zajistí u autorizované osoby pravidelný dohled nad řádným fungováním

   systému  řízení  výroby  nebo  nad řádným fungováním kontroly výrobků u

   dovozce nejméně jedenkrát za 12 měsíců.

 

   (2) Autorizovaná osoba provede certifikaci výrobku tak, že

 

   a)  přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda

   odpovídají požadavkům tohoto nařízení,

 

   b)  provede  počáteční  zkoušku  typu  výrobku  na  vzorku  poskytnutém

   výrobcem  nebo dovozcem na základě výběru, který provedla, a ověří, zda

   výrobek  splňuje  požadavky  stanovené  určenými  normami,  technickými

   předpisy  nebo  stavebním  technickým  osvědčením,  které  souvisejí se

   základními požadavky,

 

   c)  provede  posouzení  systému  řízení  výroby, zda odpovídá příslušné

   technické  dokumentaci  podle  odstavce  1 písm. d) a zda systém řízení

   výroby  zabezpečuje,  aby  výrobky  uváděné  na trh splňovaly požadavky

   stanovené   určenými   normami,  technickými  předpisy  nebo  stavebním

   technickým  osvědčením  a  odpovídaly  technické  dokumentaci podle § 4

   odst. 3; pokud u dovážených výrobků dovozce nezajistí posouzení systému

   řízení výroby u zahraničního výrobce autorizovanou osobou, je předmětem

   posouzení způsob kontroly výrobků dovozcem.

 

   (3)  Pokud  vzorek  odpovídá  požadavkům  stanoveným  určenými normami,

   technickými   předpisy  nebo  stavebním  technickým  osvědčením,  které

   souvisejí  se základními požadavky, a výrobce zajišťuje řádné fungování

   systému  řízení  výroby,  popřípadě  dovozce  zajišťuje řádnou kontrolu

   výrobků,  vystaví  autorizovaná  osoba  certifikát  výrobku  a předá ho

   výrobci  nebo  dovozci.  Tento certifikát, popřípadě protokol, pokud je

   nedílnou  součástí  certifikátu, obsahuje závěry zjišťování, ověřování,

   výsledky  zkoušek, základní popis a popřípadě zobrazení certifikovaného

   výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

 

   (4)  Autorizovaná  osoba  provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled

   nad  řádným  fungováním systému řízení výroby u výrobce v místě výroby,

   odebírá  vzorky  výrobků  v  místě  výroby,  provádí  jejich  zkoušky a

   posuzuje,  zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým

   předpisům  nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu

   vydá   autorizovaná   osoba   zprávu,   kterou   předá  výrobci.  Pokud

   autorizovaná osoba zjistí nedostatky ve fungování systému řízení výroby

   u výrobce nebo ve vlastnostech výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit

   jí vydaný certifikát.

 

   (5) U dovozce provádí autorizovaná osoba nejméně jedenkrát za 12 měsíců

   dohled  nad  řádným fungováním kontroly výrobků, provádí zkoušky vzorků

   výrobku  a  posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám,

   technickým   předpisům   nebo   stavebnímu   technickému  osvědčení.  O

   vyhodnocení  kontroly  dodržení stanovených požadavků vydá autorizovaná

   osoba  zprávu,  kterou  předá  dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí

   nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

 

   § 5a

 

   Certifikace bez zkoušek při dohledu

 

   (1)  Autorizovaná  osoba může při dohledu vystavit certifikát výrobku i

   bez  zkoušek,  a  to  u  výrobků,  u  nichž  se v příloze č. 2 k tomuto

   nařízení předpokládá tento způsob posuzování shody. Přitom výrobce nebo

   dovozce,  jakož  i  autorizovaná  osoba postupují podle § 5, s výjimkou

   odběru vzorků a jejich zkoušek.

 

   (2)  Postup  podle  odstavce 1 se neuplatní v případě, jestliže dovozce

   nezajistí  autorizované  osobě  možnost posoudit systém řízení výroby u

   výrobce. Posouzení shody se v takovém případě provede podle § 5.

 

   § 6

 

   Posouzení systému řízení výroby

 

   (1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení systému řízení výroby

 

   a)  provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku

   a  vyhodnotí,  zda  typ výrobku odpovídá požadavkům stanoveným určenými

   normami,  technickými  předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, a

   vystaví o tom doklad,

 

   b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,

 

   c)  zajišťuje  takový  systém řízení výroby, aby všechny výrobky, které

   uvádí   na   trh,   splňovaly  požadavky  stanovené  určenými  normami,

   technickými  předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly

   technické dokumentaci podle § 4 odst. 3,

 

   d)  zajistí  u  autorizované  osoby  posouzení  výrobcem  provozovaného

   systému  řízení  výroby  podle  odstavce  2;  k  tomu jí předá potřebné

   podklady, které popisují provozovaný systém řízení výroby,

 

   e)  zajistí  u  autorizované osoby dohled nad řádným fungováním systému

   řízení výroby nejméně jedenkrát za 12 měsíců.

 

   (2) Autorizovaná osoba

 

   a)  provede  posouzení  systému  řízení výroby, zda odpovídá příslušným

   technickým  podkladům  podle  §  6 odst. 1 písm. d) a zda systém řízení

   výroby  zabezpečuje,  aby  výrobky  uváděné  na trh splňovaly požadavky

   stanovené   určenými   normami,  technickými  předpisy  nebo  stavebním

   technickým osvědčením, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst.

   3 a dokladu vystavenému podle § 6 odst. 1 písm. a),

 

   b)  pokud  systém  řízení výroby zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh

   odpovídají požadavkům podle písmene a), vydá o tom certifikát,

 

   c)  provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním

   systému  řízení  výroby  v  místě  výroby.  O  vyhodnocení dohledu vydá

   autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci, popřípadě též dovozci.

   Pokud  autorizovaná  osoba  zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo

   změnit jí vydaný certifikát,

 

   (3)   V  případě,  že  dovozce  nezajistí  autorizované  osobě  možnost

   posouzení  systému  řízení výroby u výrobce, provádí se posouzení shody

   postupem podle § 5.

 

   § 7

 

   Ověření shody

 

   (1) Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků

 

   a)  zajistí  u  autorizované  osoby  provedení  počáteční  zkoušky typu

   výrobku na vzorku,

 

   b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,

 

   c)  zajišťuje  takový  systém  řízení  výroby nebo kontroly výrobků při

   dovozu,  aby  všechny  výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky

   stanovené   určenými   normami,  technickými  předpisy  nebo  stavebním

   technickým  osvědčením  a  odpovídaly  technické  dokumentaci podle § 4

   odst.  3;  dovozce  v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených

   výrobků.

 

   (2) Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku

   a   posoudí,  zda  typ  výrobku  odpovídá  určeným  normám,  technickým

   předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a

   jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

 

   § 8

 

   Posouzení shody výrobcem

 

   (1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení shody výrobků

 

   a)  provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku

   a   posoudí,  zda  typ  výrobku  odpovídá  určeným  normám,  technickým

   předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení; o výsledcích zkoušek a

   jejich posouzení pořizuje doklad,

 

   b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,

 

   c)  zajišťuje  takový  systém  řízení  výroby nebo kontroly výrobků při

   dovozu,  aby  všechny  výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky

   stanovené   určenými   normami,  technickými  předpisy  nebo  stavebním

   technickým osvědčením a splňovaly požadavky stanovené určenými normami,

   technickými  předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly

   technické  dokumentaci  podle  § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře

   zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

 

   (2)  V  případě, že dovozce nezajistí splnění všech ustanovení odstavce

   1, provádí se ověření shody podle § 7.

 

   § 9

 

   Posouzení shody při kusové výrobě

 

   Výrobce  může  pro  posouzení  shody  výrobků vyráběných kusově namísto

   postupů  posuzování  shody  uvedených  v příloze č. 2 k tomuto nařízení

   zajistit  posouzení  shody,  pokud určené normy nebo stavební technické

   osvědčení nestanoví jinak, následujícím postupem:

 

   a) u výrobků uváděných na trh v souladu s určenými normami posoudí, zda

   výrobek  odpovídá  těmto  normám  vzhledem  k  jeho určenému použití ve

   stavbě, a pořídí doklad o tomto posouzení,

 

   b)  u  výrobků, jejichž vlastnosti nejsou v souladu s určenými normami,

   nebo  pokud  takové  normy  nebo  technické  předpisy  nekonkretizují z

   hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, zajistí

   u   autorizované  osoby  posouzení  technické  dokumentace  z  hlediska

   určeného  použití výrobku. Autorizovaná osoba vydá na základě posouzení

   technické  dokumentace  stavební technické osvědčení podle § 3 upravené

   pro  kusovou  výrobu  tak,  aby posouzení shody podle tohoto stavebního

   technického  osvědčení zahrnovalo pouze takové provedení výrobku, které

   dovolí  jeho určené použití při vzniku minimálně přijatelného rizika ve

   vztahu  k  určenému  použití  výrobku.  Výrobce  následně  posoudí, zda

   vlastnosti   vyráběného  výrobku  odpovídají  vlastnostem  uvedeným  ve

   stavebním technickém osvědčení.

 

   § 10

 

   Postupem  posouzení  shody podle § 5 lze na žádost výrobce nebo dovozce

   nahradit postupy posouzení shody podle § 6 až 8.

 

   § 11

 

   zrušen

 

   § 12

 

   Doklady  o  použitém  způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 7 zákona

   jsou technická dokumentace a dokumenty vypracované při posuzování shody

   včetně prohlášení o shodě.

 

   § 13

 

   Prohlášení o shodě

 

   (1)  Prohlášení  o  shodě,  které  je dokumentem ve smyslu § 13 odst. 2

   zákona,  vypracovává  výrobce  nebo  dovozce v českém jazyce a obsahuje

   tyto náležitosti:

 

   a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě

   vydává,   (jméno   a   příjmení,   trvalý   pobyt,  místo  podnikání  a

   identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu,

   sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

 

   b)  identifikační  údaje o výrobku (například název, typ, značka, popis

   provedení),  u  dovážených  výrobků  též jméno a adresu výrobce a místo

   výroby,

 

   c)  popis  a  určení  výrobku (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel

   použití ve stavbě),

 

   d) údaj o použitém způsobu posouzení shody; identifikační údaje dokladů

   o zkouškách a posouzení shody,

 

   e)  odkaz  na  určené normy, technické předpisy nebo stavební technické

   osvědčení, které byly použity při posouzení shody,

 

   f)   údaje  o  autorizované  osobě,  pokud  vydala  stavební  technické

   osvědčení  nebo  se  podílela  na  posuzování shody, údaje o této osobě

   (název,   popřípadě   obchodní   firmu,   sídlo,   identifikační  číslo

   autorizované  osoby)  a  evidenční  číslo  a datum vydání jejího nálezu

   (stavebního   technického   osvědčení,  zkušebního  protokolu,  zprávy,

   popřípadě  certifikátu)  o  předmětném výrobku nebo o posouzení systému

   řízení výroby,

 

   g)  potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují

   základní  požadavky  podle  tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných

   technických  předpisů,  že  výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě

   výrobcem  nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření,

   kterými  zabezpečuje  shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou

   dokumentací a se základními požadavky,

 

   h)  datum  a  místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné

   osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

 

   (2)  Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o

   shodě  na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a

   pokud   tyto   změny  mohou  ovlivnit  vlastnosti  výrobku  z  hledisek

   základních  požadavků,  výrobce  nebo  dovozce  vydá  nové prohlášení o

   shodě.  Jiné  změny  skutečností,  za  kterých bylo vydáno prohlášení o

   shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě.

 

   § 13a

 

   (1)  Výrobek  vyrobený  v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném

   státě  tvořícím Evropský hospodářský prostor se považuje v jednotlivých

   případech  za  odpovídající  požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje

   zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České republice nebo

   uznaných  za  rovnocenné  provedl  subjekt  k  tomu  schválený ve státě

   výrobce^3).

 

   (2)  Tohoto  nařízení  vlády  lze  využít  pro účely ověření vlastností

   výrobku,  které  jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním

   předpisem^4).

 

   § 14

 

   Přechodná ustanovení

 

   (1)  U  výrobků  uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud není

   dále  stanoveno  jinak,  lze  do  1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto

   nařízení   použít   namísto   postupů  posouzení  shody  vyznačených  u

   jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení postupy stanovené

   dosavadními předpisy.

 

   (2)  Výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, které přede dnem

   nabytí  účinnosti tohoto nařízení nepodléhaly postupům posuzování shody

   podle  nařízení  vlády  č.  178/1997  Sb.,  kterým se stanoví technické

   požadavky  na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.,

   mohou  namísto požadavků stanovených tímto nařízením splňovat po dobu 1

   roku  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  nařízení požadavky na jejich

   vlastnosti stanovené dosavadními předpisy.

 

   (3)  Posouzení  shody  provedené  podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb.,

   kterým  se  stanoví  technické  požadavky na stavební výrobky, ve znění

   nařízení  vlády  č.  81/1999  Sb., se považuje za posouzení shody podle

   tohoto  nařízení,  pokud  nedošlo ke změně skutečností, za kterých bylo

   posouzení shody provedeno, zejména ke změně vlastností výrobku nebo pro

   něj stanovených technických požadavků nebo postupu posuzování shody.

 

   (4)  Dokumenty  vydané  podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se

   stanoví  technické  požadavky  na  stavební  výrobky, ve znění nařízení

   vlády  č.  81/1999  Sb.,  lze  využít jako podklady pro posouzení shody

   podle  tohoto nařízení. Pokud jsou tyto dokumenty časově omezeny, platí

   po  dobu  v  nich  uvedenou,  jestliže  v  té  době  nedošlo  ke  změně

   skutečností, za kterých byly vydány.

 

   (5)  Osoby  pověřené  k  činnostem  při posuzování shody podle nařízení

   vlády  č.  178/1997  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické  požadavky na

   stavební  výrobky,  ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., se považují

   za  autorizované  osoby  podle  tohoto nařízení, pokud požádají o novou

   autorizaci do 45 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

 

   (6)  Dnem  vyhlášení sektorové přílohy "Stavební výrobky" k Protokolu k

   Evropské  dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné

   straně  a  Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně

   druhé  o  posuzování  shody  a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce

   mezinárodních  smluv se nepoužije § 11 v případě výrobků majících původ

   v České republice nebo ve státech Evropské unie.

 

   § 15

 

   Zrušovací ustanovení

 

   Zrušují se:

 

   1.  Nařízení  vlády  č.  178/1997  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické

   požadavky na stavební výrobky.

 

   2.  Nařízení  vlády  č.  81/1999  Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

   178/1997  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické  požadavky  na  stavební

   výrobky.

 

   § 16

 

   Účinnost

 

   (1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

   (2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v

   platnost pozbývá § 11 platnosti.

 

   Předseda vlády:

 

   Ing. Zeman v. r.

 

   Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:

 

   doc. Ing. Grégr v. r.

 

   Příl.1

 

   ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

 

   Výrobky  musí  být  vhodné  pro  stavby,  aby  tyto  byly (jako celek i

   jednotlivé  části)  při  respektování  hospodárnosti  vhodné k určenému

   využití  staveb  a  zároveň  plnily  níže uvedené základní požadavky na

   stavby.

 

   1. Mechanická odolnost a stabilita

 

   Stavba  musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, o

   kterých se očekává, že na ni budou působit v průběhu stavění a užívání,

   neměla za následek:

 

   a) zřícení celé stavby nebo její části,

 

   b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

 

   c)  poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení  nebo

   instalovaného vybavení následkem deformace nosné konstrukce,

 

   d) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.

 

   2. Požární bezpečnost

 

   Stavba  musí  být  navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě

   požáru:

 

   a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,

 

   b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,

 

   c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,

 

   d)  mohly  osoby  a  zvířata  opustit  stavbu nebo být zachráněny jiným

   způsobem,

 

   e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

 

   3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

 

   Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala

   hygienu   nebo  zdraví  jejích  uživatelů  nebo  sousedů,  především  v

   důsledku:

 

   a) uvolňování toxických plynů,

 

   b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,

 

   c) emise nebezpečného záření,

 

   d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy,

 

   e)  nedostatečného  zneškodňování  odpadních  vod,  kouře a tuhých nebo

   kapalných odpadů,

 

   f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.

 

   4. Bezpečnost při užívání

 

   Stavba  musí  být  navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím

   užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například

   uklouznutím,  smykem,  pádem,  nárazem,  popálením, zásahem elektrickým

   proudem a zraněním výbuchem.

 

   5. Ochrana proti hluku

 

   Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný

   obyvateli  nebo  osobami  poblíž  stavby  byl udržován na úrovni, která

   neohrozí  jejich  zdraví  a  dovolí  jim  spát,  odpočívat a pracovat v

   uspokojivých podmínkách.

 

   6. Úspora energie a ochrana tepla

 

   Stavba  a  její  zařízení  pro  vytápění,  chlazení  a větrání musí být

   navrženy a postaveny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu

   byla   nízká  s  ohledem  na  klimatické  podmínky  místa  a  požadavky

   uživatelů.

 

   Tyto  požadavky  musí  být  při  běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky

   přiměřené  životnosti  za  předpokladu  působení  běžně předvídatelných

   vlivů  na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho

   ekonomicky  přiměřené  životnosti,  to  je po dobu, kdy budou ukazatele

   vlastností  stavby  udržovány  na úrovni slučitelné s plněním uvedených

   požadavků na stavby.

 

   Ustanoveními  této  přílohy  není  dotčeno  ustanovení  § 47 stavebního

   zákona.

 

   Příl.2

 

   Seznam výrobků s vyznačením postupů posouzení shody

1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb

 

--------------------------------------------------------------------------

Poř.       Název skupiny výrobků                                 Postup

číslo                                                            posuz.

                                                                 shody

--------------------------------------------------------------------------

 1         Cement (pro zvláštní použití a pro zdění)             § 5

--------------------------------------------------------------------------

 2         Betonářská a předpínací výztuž                        § 5

 

           a) Výrobky z betonářské výztuže - tyče, válcované

           dráty, svitky, svařované sítě, příhradové nosníky,

           profilované pásy a jejich stykování.

 

           b) Výrobky z předpínací výztuže - dráty (popuštěné

           za studena tažené dráty, hladké dráty, profilované

           dráty), lana (více-drátová lana, více-drátová

           soudržná lana, profilovaná lana s vysokou

           soudržností), tyče (za tepla válcované a tvarované

           tyče, závitové tyče, žebírkové nebo ploché nebo

           hladké tyče), přepínací kabely

 

           c) Výztužná vlákna - kovová, skleněná, polyetylénová,

           polypropylénová a celulózová

--------------------------------------------------------------------------

 3         Popílek do betonu                                     § 5

--------------------------------------------------------------------------

 4         Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného        § 6

           betonu

--------------------------------------------------------------------------

 5         Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší         § 6

--------------------------------------------------------------------------

 6         Lehký beton pro nosné konstrukce                      § 6

--------------------------------------------------------------------------

 7         Stříkaný beton                                        § 6

--------------------------------------------------------------------------

 8         Malty k injektáži                                     § 6

--------------------------------------------------------------------------

 9         Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití       § 6

           v pozemních a inženýrských stavbách

--------------------------------------------------------------------------

10         Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu    § 8

           a autoklávovaného pórobetonu pro nekonstrukční nebo

           lehké konstrukční použití odpovídající aplikacím,

           které nejsou v případě selhání považovány za příčinu

           zřícení stavby nebo její části, jejího nepřípustného

           přetvoření nebo zranění osob (např. ohrazení,

           oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové

           prvky, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění)

--------------------------------------------------------------------------

11         Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu    § 6

           a autoklávovaného pórobetonu pro konstrukční použití

           (např. předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy

           a stožáry, základové piloty, bednící desky,

           příhradové nosníky, nosníkové/tvárnicové stropní

           dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární

           konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných

           stěn, prvky opěrných zdí, střešní prvky, sila,

           schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky,

           tramvajové panely, nástupištní prefabrikáty, pražce)

--------------------------------------------------------------------------

12         Sestavy nenosného ztraceného bednění, které má být

           plněno obyčejným betonem a popřípadě železobetonem,

           tvořené buď z dutých tvárnic vyrobených z izolačního

           materiálu (nebo z kombinace izolačního         materiálu

           a jiných materiálů)

 

           a) pro konstrukce vnějších a vnitřních stěn           § 5a

           v budovách, na které se vztahují požadavky reakce

           na oheň s předepsanou úrovní

           A11,  A21,  B1,  C1

 

           b) nebo z panelů vyrobených z izolačního materiálu    § 6

           (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných

           materiálů), sestávající z bednících desek

           spojených distančními rozpěrami

--------------------------------------------------------------------------

 

2. Stavební výrobky pro zděné stavby

 

--------------------------------------------------------------------------

Poř.       Název skupiny výrobků                                 Postup

číslo                                                            posuz.

                                                                 shody

--------------------------------------------------------------------------

1          Průmyslově vyráběné malty navrhované

 

           a) pro zdění: vyrobené pro dosažení specifických      § 6

           požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách,

           sloupech a příčkách

 

           b) pro zdění: vyrobené na základě specifického        § 8

           podílu složek, o nichž lze předpokládat, že

           dosáhnou odpovídajících požadavků na ukazatele

           vlastností ve stěnách, sloupech a příčkách

 

           c) pro omítky (základní/štukové)                      § 8

--------------------------------------------------------------------------

2          Zdicí prvky

 

           a) kategorie I - prvky se specifikovanou              § 6

           průměrnou pevností v tlaku s pravděpodobností,

           že této předepsané pevnosti v tlaku nedosáhne

           nejvýše v 5 %

 

           b) kategorie II - prvky, kdy průměrná pevnost         § 8

           souhlasí s požadavky určené normy, nejsou však

           splněny dodatečné požadavky pro kategorii I

--------------------------------------------------------------------------

3          Žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové                § 5

           a tepelně izolační

--------------------------------------------------------------------------

4          Zdicí prvky se zabudovanými tepelně izolačními

           materiály umístěnými na povrchu, který může být

           vystaven ohni ve stěnách a příčkách, na které

           se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou

           úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 6

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

--------------------------------------------------------------------------

5          Výrobky pálené stropní                                § 5a

--------------------------------------------------------------------------

6          Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné         § 7

           úhelníky, výztuž ložných spár a překladů

--------------------------------------------------------------------------

7          Přísady a vlákna pro malty a injektážní malty

 

           a) pro konstrukční použití v maltách                  § 6

           a injektážních maltách

 

           b) pro ostatní použití v maltách a injektážních       § 7

           maltách

--------------------------------------------------------------------------

 

3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce

 

--------------------------------------------------------------------------

Poř.       Název skupiny výrobků                                 Postup

číslo                                                            posuz.

                                                                 shody

--------------------------------------------------------------------------

1          Konstrukční výrobky z rostlého dřeva

 

           Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice),

           podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky,

           stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky,

           stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty.

           Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy,

           na které se vztahují požadavky reakce na oheň

           s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E (A1 až E)3,  F             § 6

 

           Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni

           nebo biologickému napadení.

--------------------------------------------------------------------------

2          Dřevěné rámové a roubené prefabrikované               § 5a

           stavební sestavy

--------------------------------------------------------------------------

3          Dřevěné sloupy venkovního vedení                      § 6

--------------------------------------------------------------------------

4          Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné

           lepené výrobky ze dřeva

 

           Mostní prvky, příhradové prvky, podlahové prvky,      § 5a

           stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky

           a prvky krovů,jako jsou nosníky, obloukové prvky,

           stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty atd.

           Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy,

           schodiště

 

           Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni

           nebo biologickému napadení.

--------------------------------------------------------------------------

5          Spojovací prostředky pro konstrukční výrobky

           ze dřeva

 

           Hmoždíky do dřeva, prstencové hmoždíky,               § 7

           válečkové ocelové a dřevěné kolíky, vruty

           do dřeva, svorníky se závity, hřebíky do dřeva

 

           Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni

 

           nebo biologickému napadení.

--------------------------------------------------------------------------

6          Smykové desky a hmoždíky, ozubené hmoždíky,           § 6

           desky s prolisovanými trny, hřebíkové desky

           pro konstrukční dřevěné výrobky

--------------------------------------------------------------------------

7          Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů       § 5a

           na bázi dřeva (včetně T- nosníků, tj. kombinace

           nosník/deska)

--------------------------------------------------------------------------

 

4. Stavební výrobky pro kovové konstrukce

 

--------------------------------------------------------------------------

Poř.       Název skupiny výrobků                                 Postup

číslo                                                            posuz.

                                                                 shody

--------------------------------------------------------------------------

1          Konstrukční kovové průřezy/profily                    § 6

 

           Za tepla válcované, za studena tvarované nebo jinak

           vyráběné průřezy/profily různých tvarů (T, L, H, U,

           Z, I, žlábkové profily, úhelníky, uzavřené profily,

           trubky), ploché výrobky (plechy, tenké plechy, pásy),

           tyče, odlitky, výkovky vyrobené z různých kovových

           materiálů, nechráněné nebo chráněné proti korozi

           povrchovou úpravou. Pro použití v kovových

           konstrukcích nebo ve spřažených kovových a betonových

           konstrukcích

--------------------------------------------------------------------------

2          Konstrukční kovové stavební díly

 

           a) hotové kovové výrobky, jako jsou například         § 6

           nosníky, sloupy, schodiště, piloty a štětovnice,

           kolejnice a pražce, výrobky o průřezech řezané

           na míru pro určité aplikace

 

           Tyto výrobky mohou být použité v nosných konstrukcích

           včetně konstrukcí základů pozemních a inženýrských

           staveb.

 

           b) hotové kovové rámové konstrukce pro zavěšené

           podhledy (velká zatížení) pro použití v rámových

           konstrukcích staveb, na které se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E (A1 až E)3,  F             § 6

 

           Mohou být nechráněné nebo chráněné povrchovou

           úpravou proti korozi, svařované nebo nesvařované.

--------------------------------------------------------------------------

3          Svařovací materiály pro použití v kovových            § 6

           konstrukcích staveb

--------------------------------------------------------------------------

4          Konstrukční spojovací prostředky                      § 6

 

           Kovové nýty, šrouby (matice a podložky) a H. R.

           svorníky (vysokopevnostní předepnuté šrouby),

           čepy, šrouby, kolejnicová upevňovadla pro použití

           v kovových konstrukcí staveb

--------------------------------------------------------------------------

 

5. Ochranné, tepelně  izolační materiály a  výrobky, hydroizolační

   materiály, střešní krytiny a lepidla

 

--------------------------------------------------------------------------

Poř.       Název skupiny výrobků                                 Postup

číslo                                                            posuz.

                                                                 shody

--------------------------------------------------------------------------

         1         Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky

           určené pro vytváření na místě)

 

           a) pro všechna použití kromě těch, na která           § 7

           se vztahují požadavky o reakci na oheň

 

           b) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

--------------------------------------------------------------------------

 2         Hydroizolace

 

           a) hydroizolační vrstvy, střešní pojistné             § 7

           hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách,

           střešní lité hydroizolační sestavy

 

           b) hydroizolační pásy a fólie, střešní                § 6

           hydroizolační pásy a fólie v budovách

 

           c) hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační

           vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy,

           střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné

           vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy

           pro použití, na která se vztahují požadavky reakce

           na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

 

           d) střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní

           hydroizolační pásy a fólie, střešní lité

           hydroizolační sestavy pro použití, na která se

           vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech

           při působení vnějšího požáru

           - výrobky vyžadující zkoušení                         § 7

           - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení     § 8

--------------------------------------------------------------------------

 3         Hydroizolační materiály pro inženýrské                § 5a

           a dopravní stavby

--------------------------------------------------------------------------

 4         Hydroizolační materiály pro izolaci podlah,           § 7

           základových van, stěn, vodorovných konstrukcí

--------------------------------------------------------------------------

 5         Ploché a profilované plechy

 

           a) pro použití, na která se vztahují požadavky        § 7

           na požární odolnost (např. pro dělení na požární

           úseky)

 

           b) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

 

           c) pro použití, na která se vztahují požadavky

           z hlediska tříd namáhání střech při působení

           vnějšího požáru

           - výrobky vyžadující zkoušení                         § 7

           - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení     § 8

 

           d) pro použití přispívající k vyztužení               § 7

           střešní konstrukce

 

           e) pro použití, na která se vztahují předpisy         § 7

           o nebezpečných látkách

 

           f) pro použití jiná                                   § 8

--------------------------------------------------------------------------

 6         Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná

           krytina a šindele, prefabrikované spřažené

           kompozitní nebo sendvičové panely

 

           a) pro použití, na která se vztahují požadavky        § 7

           na požární odolnost (např. pro dělení na požární

           úseky)

 

           b) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

 

           c) pro použití, na která se vztahují požadavky        § 7

           z hlediska tříd namáhání střech při působení

           vnějšího požáru

           - výrobky vyžadující zkoušení                         § 7

           - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení     § 8

 

           (3) výrobky vyžadující zkoušení                       § 7

                                                                 § 8

                                                                 § 7

 

           (4) výrobky "považované za vyhovující" bez / zkoušení

 

           c) Pro použití přispívající k vyztužení střešní       § 7

           konstrukce

 

           d) Pro použití, na která se vztahují předpisy

           o nebezpečných látkách

 

           e) Pro použití jiná                                   § 8

--------------------------------------------------------------------------

 7         Samonosné průsvitné střešní sestavy (kromě sestav

           na bázi skla)

 

           a) pro použití ve střechách a při střešních           § 7

           úpravách

 

           b) pro použití, na která se vztahují požadavky

           z hlediska tříd namáhání střech při posuzování

           vnějšího požáru

           - výrobky vyžadující zkoušení                         § 7

           - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení     § 8

 

           c) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

--------------------------------------------------------------------------

 8         a) Římsové a okapové prvky pro použití, na která

           se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou

           úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

 

           b) Systémy pro přístup na střechu, lávky

           a stupadla, příslušenství střešních krytin

           pro použití, na která se vztahují požadavky

           z hlediska tříd namáhání střech při působení

           vnějšího požáru

           - výrobky vyžadující zkoušení                         § 7

           - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení     § 8

 

           c) Římsové a okapové prvky, mechanické upevňovací     § 8

           prvky pro střešní krytiny, příslušenství střešních

           krytin pro použití jiná

--------------------------------------------------------------------------

 9         Pórovité kamenivo, expandované hlíny, škváry          § 7

           a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy

--------------------------------------------------------------------------

10         Vnější tepelně izolační kompozitní systémy

           s omítkou (ETICS)

 

           a) jako vnější stěny, na které se vztahují

           požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E (A1 až E)3,  F             § 6

 

           b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň    § 6

--------------------------------------------------------------------------

11         Tmely, maltoviny a lepidla

 

           a) pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských § 6

           stavbách

 

           b) pro vnitřní a vnější použití v pozemních           § 7

           a inženýrských stavbách

 

           c) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 6

           (A1 až E)3,  F                                        § 7

--------------------------------------------------------------------------

12         Výrobky pro požární přepážky a požární těsnění

           a výrobky pro požární ochranu (včetně ochranných

           povrchových úprav)

 

           a) na které se vztahují požadavky         na požární          § 5a

           odolnost

 

           b) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

--------------------------------------------------------------------------

13         Výrobky pro protipožární ochranné nátěry,             § 5a

           obklady a nástřiky

--------------------------------------------------------------------------

14         Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry         § 5

           a povlaky dřeva, kovů a zdiva

--------------------------------------------------------------------------

15         Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy      § 6

           vozovek

--------------------------------------------------------------------------

16         Asfaltové směsi

 

           a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy          § 6

           vozovek

 

           b) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A1FL1,  A2FL1,  BFL1,  CFL1                           § 5a

           A1FL2,  A2FL2,  BFL2,  CFL2,  DFL, EFL                § 7

           (A1FL až EFL)3,  FFL                                  § 8

--------------------------------------------------------------------------

17         Doplňkové výrobky pro betonové vozovky                § 8

--------------------------------------------------------------------------

 

6. Stavební výrobky ze skla

 

--------------------------------------------------------------------------

Poř.       Název skupiny výrobků                                 Postup

číslo                                                            posuz.

                                                                 shody

--------------------------------------------------------------------------

1          Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované

           sklo, izolační skla

 

           a) pro použití v sestavách zasklení, na které         § 5a

           se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně

           šíření plamene po povrchu

 

           b) pro použití, na která se vztahují požadavky        § 7

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A1, A2, B, C, D, E                                    § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

 

           c) pro použití, na která se vztahují požadavky

           z hlediska tříd namáhání střech při působení

           vnějšího požáru

           - výrobky vyžadující zkoušení                         § 7

           - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení     § 8

--------------------------------------------------------------------------

2          Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní

           a bezpečnostní zasklení odolná proti střelám

           nebo výbuchům

 

           a) pro použití jako zasklení odolné proti střelám     § 5a

           nebo výbuchům

 

           b) pro ostatní použití vystavená rizikům              § 7

           "bezpečnosti při užívání" a na která se takové

           předpisy vztahují

 

           c) pro použití týkající se úspory energie a/nebo      § 7

           omezení hluku

 

           c) pro použití jiná                                   § 8

--------------------------------------------------------------------------

3          Izolační skla neuvedená pod pořadovým číslem 1 a 2

 

           a) pro ostatní použití vystavená rizikům              § 5

           "při bezpečnosti při užívání" a na která se

           takové předpisy vztahují

 

           b) pro použití týkající se úspory energie a/nebo      § 5

           omezení hluku

--------------------------------------------------------------------------

4          Sklo ploché a stavební sklo profilované

           pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem

           1, 2 a 3

 

           a) pro ostatní použití vystavená rizikům              § 7

           "bezpečnosti při užívání" a na která se takové

           předpisy vztahují

 

           b) pro použití týkající se úspory energie a/nebo      § 7

           omezení hluku

 

           c) pro použití jiná                                   § 8

--------------------------------------------------------------------------

5          Skleněné tvárnice a stěnové panely ze skleněných

           tvárnic

 

           a) pro použití v sestavách zasklení, na které         § 5a

           se vztahují požadavky na požární odolnost

 

           b) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A1, A2, B, C, D, E                                    § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

 

           c) pro použití jako zasklení odolné proti             § 5a

           průstřelům nebo výbuchům

 

           d) pro ostatní použití vystavená rizikům              § 7

           "bezpečnosti při užívání"a na která se takové

           předpisy vztahují

 

           e) pro použití týkající se úspory energie a/nebo      § 7

           omezení hluku

 

           f) pro použití jiná                                   § 8

--------------------------------------------------------------------------

 

7. Stavební výrobky  pro kanalizační systémy  a rozvody kapalin  a

   plynů

 

--------------------------------------------------------------------------

Poř.       Název skupiny výrobků                                 Postup

číslo                                                            posuz.

                                                                 shody

--------------------------------------------------------------------------

 1         Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy               § 8

           zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací

           a odvzdušňovací potrubní armatura

--------------------------------------------------------------------------

 2         Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod            § 7

           a přečerpávací zařízení pro použití uvnitř budov

--------------------------------------------------------------------------

 3         Výrobky pro těsnění prvků kanalizačních systémů       § 5a

           z jiných materiálů než je vulkanizovaný kaučuk,

           TPE, PUR a mikroporézní pryž

--------------------------------------------------------------------------

 4         Výrobky pro venkovní kanalizační systémy

 

           a) Poklopy šachet a vtokové mříže vpustí              § 5a

           pro použití ve vozovkách, parkovacích plochách,

           krajnicích

 

           b) Vstupní a revizní šachty, ocelová stupadla,        § 8

           žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty

--------------------------------------------------------------------------

 5         Odlučovače pro odpadní vody/splašky z pozemních

           a inženýrských staveb, včetně komunikací

 

           a) odlučovače tuků, škrobů a olejů                    § 8

 

           b) odlučovače ropných látek                           § 5a

--------------------------------------------------------------------------

 6         Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod

           a septiky

 

           a) pro venkovní použití, pro dešťovou vodu,           § 7

           splaškové a odpadní vody s vysokou koncentrací

           organických látek

 

           b) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

--------------------------------------------------------------------------

 7         Výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky       § 5a

           vně a uvnitř budov (trouby, tvarovky, těsnění

           a ostatní stavební dílce)

--------------------------------------------------------------------------

 8         Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové

           systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti

           přeplnění, armatury, adheziva, spoje, těsnění

           pro spoje a těsnicí vložky, potrubí a ochranné

           vedení, nosné konstrukce pro trubky a potrubí,

           bezpečnostní příslušenství

 

           a) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování     § 8

           vody, která není určena pro lidskou spotřebu

 

           b) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování

           vody, která není určena pro lidskou spotřebu,

           pokud se na ně vztahují požadavky reakce na oheň

           s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

 

           c) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování     § 7

           vody, která není určena pro lidskou spotřebu

           a pro systémy pro vytápění, pokud se na ně

           vztahuje požadavek o úspoře energie

--------------------------------------------------------------------------

         9         Sestavy (potrubní a zásobovací systémy), trouby,      § 5

           nádrže, ventily, kohouty, čerpadla, vodoměry,

           ochranná a bezpečnostní zařízení, armatury, lepidla,

           spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky,

           membrány, povrchové úpravy, maziva, mazadla

           v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody

           určené pro lidskou spotřebu až ke kohoutům

           u odběratelů a včetně kohoutů

--------------------------------------------------------------------------

10         Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové

           systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti

           přeplnění, armatury, adheziva, těsnění pro spoje

           a těsnicí vložky, potrubí, nosné konstrukce

           pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství

 

           a) v instalacích pro dopravu/rozvod/skladování        § 7

           plynu/paliva určených pro zásobování systémů

           pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku

           nebo posledního regulačního zařízení sítě

           ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy

 

           b) v instalacích, na které se vztahují požadavky      § 5a

           na požární odolnost, použitých pro dopravu/rozvod/

           skladování plynu/paliva určených pro zásobování

           systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního

           zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě

           ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy

 

           c) v instalacích, na které se vztahují požadavky      § 5a

           reakce na oheň, použitých pro dopravu/rozvod/

           skladování plynu/paliva určených pro zásobování

           systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního

           zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě

           ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy

--------------------------------------------------------------------------

 

8. Stavební výrobky pro otvorové výplně

 

--------------------------------------------------------------------------

Poř.       Název skupiny výrobků                                 Postup

číslo                                                            posuz.

                                                                 shody

--------------------------------------------------------------------------

1          Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním             § 5a

           a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky

           a na únikových cestách

--------------------------------------------------------------------------

2          Stavební kování pro dveře a vrata pro dělení          § 5a

           na požární/kouřové úseky a na únikových cestách

--------------------------------------------------------------------------

3          Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním             § 7

           a bez něho) pro použití, na která se vztahují

           další specifické požadavky, zejména ochrana

           proti hluku a tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost

           při užívání

--------------------------------------------------------------------------

4          Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho)    § 8

           pouze pro použití uvnitř budov

--------------------------------------------------------------------------

5          Zárubně                                               § 7

--------------------------------------------------------------------------

6          Střešní světlíky, střešní okna

 

           a) pro použití, na která se vztahují požadavky        § 5a

           na požární odolnost (např. pro dělení na požární

           úseky)

 

           b) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

 

           c) pro použití, na která se vztahují požadavky

           z hlediska tříd namáhání střech při působení

           vnějšího požáru

           - výrobky vyžadující zkoušení                         § 7

           - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení     § 8

 

           d) pro použití přispívající k vyztužení střešní       § 7

           konstrukce

 

           e) pro použití, na která se vztahují předpisy         § 7

           o nebezpečných látkách

 

           f) pro použití jiná                                   § 7

--------------------------------------------------------------------------

7          Uzávěry/okenice a rolety (s příslušným kováním        § 8

           nebo bez něho) vnější použití

--------------------------------------------------------------------------

 

9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení

 

--------------------------------------------------------------------------

Poř.       Název skupiny výrobků                                 Postup

číslo                                                            posuz.

                                                                 shody

--------------------------------------------------------------------------

 1         Geosyntetika (např. geotextilie, geomembrány,         § 6

           geomřížky, geokompozita, geosítě, geodreny)

--------------------------------------------------------------------------

 2         Kovové kotvy do betonu

 

           a) pro velké zatížení pro upevňování a/nebo nesení    § 5a

           betonových konstrukčních prvků nebo těžkých dílců

           jako jsou obklady a zavěšené podhledy

 

           b) pro malé zatížení pro použití v doplňkových        § 6

           systémech pro upevňování a/nebo nesení prvků,

           jako jsou lehké zavěšené podhledy i instalace

--------------------------------------------------------------------------

 3         Plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva            § 6

           pro použití v systémech jako jsou fasádní systémy,

           pro upevňování nebo nesení prvků, které přispívají

           ke stabilitě systémů

--------------------------------------------------------------------------

 4         Stavební ložiska a závěry dilatačních spár

 

           a) v pozemních a inženýrských stavbách, ve kterých    § 5a

           selhání vyvolá mezní stav únosnosti nebo

           použitelnosti

 

           b) v ostatních pozemních a inženýrských stavbách      § 7

--------------------------------------------------------------------------

 5         Vybavení komunikací

 

           a) výrobky pro vodorovné dopravní značení:

           Retroreflexní dopravní knoflíky                       § 5a

           Materiály na dodatečný posyp (balotina,               § 5a

           protismykové přísady a jejich směsi)

           Folie pro trvalé dopravní značení a předem            § 5a

           připravené materiály

           Barvy, termoplastické materiály, za studena           § 5

           pokládané plasty (s nebo bez protismykových

           přísad) včetně premixové balotiny

           Barvy, termoplastické materiály, za studena           § 5

           pokládané plasty uváděné na trh s údaji o typech

           a podílech balotiny na dodatečný posyp a/nebo

           protismykových přísad

 

           b) Svislé dopravní značky a stálá zařízení

           na řízení provozu vozidel a chodců:

           Stálé svislé dopravní značky - retroreflexní,         § 5

           neretroreflexní, osvětlené, prosvětlené, proměnné

           Dopravní zařízení - parkovací sloupky a zábrany,      § 5a

           zrcadla, zpomalovací prahy

           Výstražné majáčky                                     § 5a

           Stálá výstražná zařízení a směrové sloupky            § 5a

           Světelná signalizační zařízení a pevná výstražná      § 5a

           návěstidla

           Varovná bezpečnostní světla                           § 5a

 

           c) Silniční záchytné systémy - např. svodidla,        § 5a

           mostní zábradlí

 

           d) Protihluková zařízení a stěny, clony               § 7

           proti oslnění

--------------------------------------------------------------------------

 6         Prvky pro upevňování kolejnic a pražců                § 6

--------------------------------------------------------------------------

 7         Sestavy vnitřních příček

 

           a) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

 

           b) pro použití v sestavách, na které se vztahují      § 7

           požadavky na požární odolnost

 

           c) pro použití, na která se vztahují předpisy         § 7

           o nebezpečných látkách

 

           d) pro použití, která jsou vystavena rizikům          § 7

           spojeným s bezpečností při užívání

 

           e) pro použití jiná                                   § 8

--------------------------------------------------------------------------

 8         Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými

           prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí

           do těsněného úložného rámu a odtud do nosné

           konstrukce pro vnější stěny a zastřešení

 

           a) pro přenos vlivů, které plně závisí                § 5a

           na konstrukčním těsnění

 

           b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění    § 6

--------------------------------------------------------------------------

 9         Sestavy lehkých obvodových plášťů

 

           a) jako vnější stěny, na které se vztahují požadavky

           reakce         na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B11,  C1                                  § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E, (A1 až E)3,  F            § 7

 

           b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň    § 7

 

           c) pro použití v sestavách, na které se vztahují      § 5a

           požadavky na požární odolnost, včetně šíření požáru

--------------------------------------------------------------------------

10         Hydraulická silniční pojiva pro přípravu směsí        § 6

           pro stabilizaci silničního podkladu

--------------------------------------------------------------------------

11         Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy     § 6

           vozovek a pro násypy a zásypy při stavbě pozemních

           komunikací

--------------------------------------------------------------------------

12         Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy        § 5

           pro stavby mimo pozemních komunikací

--------------------------------------------------------------------------

13         Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních         § 5

           a starých důlních děl zasypáním

--------------------------------------------------------------------------

14         Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace      § 5

           báňských provozů

           Granulát a aditivovaný granulát do výsypek            § 5

           povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování

           důlní činnosti

           Granulát pro rekultivaci báňských výsypek             § 5

--------------------------------------------------------------------------

15         Výrobky pro zpevněné venkovní povrchy                 § 8

           dlažební prvky (s hladkým nebo plastickým povrchem),

           např. dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky,

           kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky; povrchově

           upravené plechové kryty; břidlicové desky; dlaždice;

           mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; plechová

           mřížovina; vegetační dílce, výrobky pro přejezdy;

           silniční dílce a rošty pro povrchy chodníků

           a dopravních ploch

--------------------------------------------------------------------------

16         Kamenivo pro drážní stavby                            § 5

--------------------------------------------------------------------------

17         Pojiva ze syntetických pryskyřic                      § 5a

--------------------------------------------------------------------------

18         Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde          § 7

           neuvedené

--------------------------------------------------------------------------

19         Prefabrikované výrobky pro odvodnění z pozemních      § 7

           a inženýrských staveb (např. plastové drenážní

           systémy, odvodňovací žlábky kromě betonových)

--------------------------------------------------------------------------

20         Horninové kotvy určené k trvalému zabudování          § 6

--------------------------------------------------------------------------

21         Předpínací systémy stavebních konstrukcí a jejich     § 5a

           prvky (vč. kanálků a pouzder)

--------------------------------------------------------------------------

22         Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla

 

           a) pro použití, na která se vztahují požadavky

           z hlediska tříd namáhání střech při působení

           vnějšího požáru

           - výrobky vyžadující zkoušení                         § 7

           - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení     § 8

 

           b) pro použití jiná                                   § 7

--------------------------------------------------------------------------

 

10. Technická zařízení staveb

 

--------------------------------------------------------------------------

Poř.       Název skupiny výrobků                                 Postup

číslo                                                            posuz.

                                                                 shody

--------------------------------------------------------------------------

 1         Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží),       § 6

           komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé

           komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové

           bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých

           komínů

--------------------------------------------------------------------------

 2         Komínové hlavy                                        § 8

--------------------------------------------------------------------------

 3         Výrobky pro požární poplach/detekci, stabilní         § 5a

           hašení požáru, řízení požáru a kouře

           a pro potlačování výbuchu ve stavbách

--------------------------------------------------------------------------

 4         Požární uzávěry mimo výrobky uvedené                  § 5a

           pod poř. číslem 1 v tab. 8

--------------------------------------------------------------------------

 5         Zařízení pro přípravu teplé vody a ústřední           § 7

           vytápění s výjimkou zařízení spalujících plynná

           paliva, tepelná čerpadla

--------------------------------------------------------------------------

 6         Zařízení pro vytápění vnitřních prostor na pevná

           a kapalná paliva

 

           a) v budovách                                         § 7

 

           b) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

--------------------------------------------------------------------------

 7         Zařízení pro vytápění vnitřních prostor

           bez vlastního zdroje energie

 

           a) v budovách                                         § 7

 

           b) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

--------------------------------------------------------------------------

 8         Chladicí, vzduchotechnická a klimatizační             § 7

           zařízení, klimatizační jednotky

--------------------------------------------------------------------------

 9         Rozvodné systémy vzduchotechnických

           a klimatizačních zařízení

 

           a) pro použití, na která se vztahují požadavky        § 5a

           na požární bezpečnost

 

           b) pro použití, na která se nevztahují požadavky      § 8

           na požární bezpečnost

--------------------------------------------------------------------------

10         Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní

           rozvody a rozvody vzduchotechniky

 

           a) pro použití, na která se vztahují požadavky        § 5a

           na požární bezpečnost

 

           b) pro použití, na která se nevztahují požadavky      § 8

           na požární bezpečnost

--------------------------------------------------------------------------

11         Regulační, směšovací a zdravotně technické armatury,

           filtry a odlučovače systémů pro dopravu a rozvody

 

           a) vody určené pro lidskou spotřebu                   § 5a

 

           b) kapalin, kromě vody určené pro lidskou spotřebu    § 7

--------------------------------------------------------------------------

12         Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300 l)              § 5a

           pro skladování látek ohrožujících životní prostředí

           kromě nádrží a zásobníků pro plyny

--------------------------------------------------------------------------

13         Elektrické kabely, domovní zásuvky a vidlice          § 7

--------------------------------------------------------------------------

 

11. Stavební výrobky  pro vnitřní a vnější  povrchové úpravy stěn,

    stropů, podlah

 

--------------------------------------------------------------------------

Poř.       Název skupiny výrobků                                 Postup

číslo                                                            posuz.

                                                                 shody

--------------------------------------------------------------------------

1          Výrobky pro tuhé podlahové povrchy:

 

           prvky: dlažební prvky, dlaždice, mozaiky, parkety,

           deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé

           laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, licí

           a potěrové materiály

 

           nosné systémy uváděné na trh jako sestavy: přístupové

           rampy, zdvojené podlahy pro vnitřní použití včetně

           uzavřených prostor veřejné dopravy, na které se

           vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A1FL1,  A2FL1,  BFL1,  CFL1                           § 5a

           A1FL2,  A2FL2,  BFL2,  CFL2,  DFL, EFL                § 7

           (A1FL až EFL)3,  FFL                                          § 8

--------------------------------------------------------------------------

2          Pružné a textilní podlahoviny

 

           Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny

           dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní

           podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové

           a pryžové pásy (aminoplastové termosetové

           podlahoviny); linoleum a korek; antistatické

           povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné

           laminované podlahoviny pro vnitřní použití,

           na které se vztahují požadavky reakce na oheň

           s předepsanou úrovní

 

           A1FL1,  A2FL1,  BFL1,  CFL1                           § 5a

           A1FL2,  A2FL2,  BFL2,  CFL2,  DFL, EFL                § 7

--------------------------------------------------------------------------

3          Pružné a textilní podlahoviny

 

           Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny    § 8

           dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní

           podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové

           a pryžové pásy (aminoplastové termosetové

           podlahoviny); linoleum a korek; antistatické

           povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné

           laminované podlahoviny pro venkovní použití

--------------------------------------------------------------------------

4          Vnější a vnitřní obkladové prvky, desky, profily,     § 7

           panely, fasádní obklady (například obklady

           a profily z plastů, kompozitních materiálů,

           cihelných pásků, vláknocementových desek, prvky

           pro povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná

           chemicky odolná kamenina a keramické kachle)

--------------------------------------------------------------------------

5          Panely, obkladové desky, prvky a profily, fasádní

           obklady, zavěšené podhledy, závěsné kostry,

           krytiny v rolích a šindele

 

           a) pro použití, na která se vztahují požadavky        § 5a

           na požární bezpečnost staveb, včetně šíření

           plamene po povrchu a odkapávání hmot z podhledů

           nebo bezpečnost při užívání nebo hygienické požadavky

 

           b) pro použití, na která se vztahují tepelně nebo     § 7

           nebo zvukově izolační požadavky

 

           c) pro použití, na která se vztahují požadavky

           reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

--------------------------------------------------------------------------

6          Sádrokartonové desky, omítky a tence laminované

           podhledové prvky, sádrovláknité desky

           a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných

           doplňkových výrobků

 

           a) v požárních stěnách, příčkách nebo stropech

           (nebo jejich obkladech), na které se vztahují

           požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

 

           b) ve stěnách, příčkách nebo stropech, zamýšlených    § 7

           pro zvýšení požární odolnosti konstrukčních prvků

           a/nebo pro dělení budov na požární úseky

--------------------------------------------------------------------------

 

12. Stavební výrobky  pro hygienická zařízení  a ostatní speciální

    výrobky

 

--------------------------------------------------------------------------

Poř.       Název skupiny výrobků                                 Postup

číslo                                                            posuz.

                                                                 shody

--------------------------------------------------------------------------

1          Výlevky, umyvadla a společné umývací žlaby,           § 8

           koupací vany, sprchové mísy, bidety, pisoáry,

           záchodové mísy, suché, chemické a kompostovací

           záchody, macerační záchody (záchody se zařízením

           na zmenšování objemu fekálií), turecké (dřepové)

           záchody, splachovací nádržky, vířivé vany, sprchové

           a vanové zástěny a přepážky a prefabrikované

           hygienické buňky

--------------------------------------------------------------------------

2          Stavebnicové veřejné záchody a prefabrikované

           záchodové kabiny s povrchovými úpravami z materiálů

           spadajících z hlediska reakce na oheň do tříd

 

           A11,  A21,  B1,  C1                                   § 5a

           A12,  A22,  B2,  C2,  D, E                            § 7

           (A1 až E)3,  F                                        § 8

--------------------------------------------------------------------------

3          Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu        § 7

           a orientace:

           - madla,

           - sklopná sedátka do sprchových koutů,

           - zvedací zařízení pro přemístění osob,

           - dlažební kostky a dlažební desky se speciální

             hmatovou úpravou pro zrakově postižené,

           - akustické orientační a informační majáky

             pro zrakově postižené

--------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKY:

 

1) Výrobky/materiály,  u  nichž  jasně  stanovená  etapa výrobního

   procesu  vede  k  lepší  klasifikaci z hlediska  reakce na oheň

   (např.  přidáním  retardérů  hoření  nebo  omezením organických

   materiálů)

2) Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka 1)

3) Výrobky/materiály,  u nichž  se nevyžaduje  zkoušení reakce  na

   oheň (např.  výrobky/materiály tříd A1  podle rozhodnutí Komise

   96/603/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2000/605/ES)

 

   Vysvětlivky:

 

   Požární  klasifikace  stavebních  výrobků  a  konstrukcí  staveb  podle

   výsledků  zkoušek  reakce  na oheň je uvedena v ČSN EN 13501-1. Požární

   klasifikace  stavebních  výrobků  a  konstrukcí  staveb  podle výsledků

   zkoušek  požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení je uvedena

   v ČSN EN 13501-2.

 

   Požadavky  na  požární  odolnost  a  reakci  na  oheň budou stanoveny v

   revidované ČSN 73 0810.

 

   Výsledky  zkoušek  stanovení  stupně  hořlavosti  stavebních hmot podle

   zrušené  ČSN  73  0862  platí do 31.12.2007, pokud jejich platnost není

   jinak omezena.

 

   Stupně hořlavosti podle ČSN 73 0862 lze využít do 31.12.2007.

 

   Příl.3

 

   I. Požadavky na systém řízení výroby

 

   1.  Výrobce  je  odpovědný  za organizaci zavedení a udržování účinného

   systému  řízení výroby. Úkoly a odpovědnosti v organizaci řízení výroby

   je  nutné dokumentovat a tuto dokumentaci udržovat v aktuálním stavu. V

   každém  provozu  může  výrobce  delegovat  tuto činnost na osobu mající

   nezbytné oprávnění k:

 

   a)   určení   postupů  pro  činnost  při  posuzování  shody  výrobku  v

   přiměřených stádiích,

 

   b) určení a zaznamenání každého případu neshody,

 

   c) určení postupů k nápravě případů neshody.

 

   2.  Výrobce  musí vypracovat a udržovat v aktuálním stavu dokumentaci o

   systému  řízení  výroby, který uplatňuje. Dokumentace a postupy výrobce

   mají  být  přiměřené  výrobku a výrobnímu procesu. Systém řízení výroby

   musí dosáhnout přiměřenou úroveň důvěry ve shodu výrobku. To zahrnuje:

 

   a)  přípravu  dokumentovaných postupů a instrukcí týkajících se operací

   řízení  výroby  v  souladu  s  požadavky  norem,  technických předpisů,

   stavebního technického osvědčení nebo technických dokumentů,

 

   b) účinné zavedení těchto postupů a instrukcí,

 

   c) zaznamenávání těchto operací a jejich výsledků,

 

   d) využití těchto výsledků k nápravě všech odchýlení a jejich důsledků,

   řešení  všech  z  toho vyplývajících situací neshody a popřípadě revize

   systému řízení výroby, aby se příčina neshody odstranila.

 

   3. Systém řízení výroby zahrnuje některé nebo všechny z těchto operací:

 

   a) specifikování a ověřování surovin a složek,

 

   b)  kontroly  a  zkoušky, které se mají se stanovenou četností provádět

   během  výroby,  popřípadě postupy pro provádění nerozebíratelných spojů

   včetně   dokladů   o   odborné  způsobilosti  pracovníků  provádějících

   nerozebíratelné   spoje  a  nedestruktivní  kontrolu  nerozebíratelných

   spojů,

 

   c)  ověřování a zkoušky, které se mají provádět na hotových výrobcích s

   četností,  která  může být stanovená v normách, technických předpisech,

   stavebním   technickém   osvědčení   nebo   technických  dokumentech  a

   přizpůsobená výrobku a jeho výrobním podmínkám.

 

   Operace  uvedené  v  písmenu  b)  jsou  zaměřeny  na  výrobek ve stádiu

   polotovaru  i  na  zařízení,  na  kterých  se mají zkoušky provádět, na

   jejich  seřízení  a  vybavení  apod.  Volba  těchto kontrol a zkoušek a

   jejich četnost se opírá o druh a složení výrobku, výrobní proces a jeho

   složitost,   citlivost   charakteristik   výrobku  na  změny  výrobních

   parametrů apod.

 

   Pokud  jde o operace uvedené v písmenu c), neexistuje-li žádná kontrola

   hotových  výrobků  v době jejich uvádění na trh, musí výrobce zajistit,

   aby  balení  a  přiměřené  podmínky manipulace a skladování nepoškodily

   výrobky  a  aby výrobek zůstal ve shodě s určenými normami, technickými

   předpisy nebo stavebním technickým osvědčením.

 

   II. Ověřování a zkoušky

 

   Výrobce   musí   vlastnit   nebo  mít  dostupné  technické  vybavení  a

   zaměstnance, které mu umožní provádět nezbytná ověření a zkoušky. Tento

   požadavek  může  výrobce  splnit  uzavřením  subdodavatelské  smlouvy s

   jednou  nebo  více organizacemi nebo osobami, které potřebný personál a

   vybavení mají.

 

   Výrobce  a  jeho  smluvní  subdodavatelé  musí zajistit, že měřidla pro

   posuzování  shody  výrobků  jsou  ověřena nebo zkalibrována v souladu s

   požadavky  zvláštního  právního  předpisu^6)  a  udržovat  je  tak, aby

   odpovídaly   příslušným   normám,   technickým   předpisům,  stavebnímu

   technickému osvědčení nebo technickým dokumentům.

 

   III. Zkoušky

 

   Zkoušky  se  musí  provádět  v  souladu  s plánem zkoušek a v souladu s

   metodami   uvedenými   v  normách,  technických  předpisech,  stavebním

   technickém  osvědčení  nebo technických dokumentech. V případě určitých

   charakteristik  je  však možné, aby norma, stavební technické osvědčení

   nebo  jiné  technické  dokumenty  poskytovaly  možnost  použít nepřímou

   zkušební  metodu,  pokud se může zavést určitá korelace nebo ověřitelný

   vztah  mezi  stanovenou charakteristikou X - charakteristikou, která se

   má  ověřit  -  a  jinou charakteristikou Y, kterou lze měřit snadněji a

   spolehlivěji  nežli charakteristiku X. Nepřímé zkušební metody se mohou

   použít, jsou-li průkazně validovány.

 

   V závislosti na stanoveném postupu posuzování shody mohou být počáteční

   zkoušky typu prováděny samotným výrobcem nebo autorizovanou osobou.

 

   IV. Protokoly o zkouškách

 

   Výrobce  musí vypracovávat a uchovávat záznamy, které poskytují důkaz o

   tom,  že  výrobek byl zkoušen. Tyto záznamy musí dokladovat, že výrobek

   splnil  požadavky  určených norem, technických předpisů nebo stavebního

   technického  osvědčení.  Pokud výrobek tato kritéria nesplňuje, uplatní

   se opatření výrobce v případě zjištění neshodných výrobků.

 

   V. Zacházení s výrobky, které nejsou ve shodě

 

   Jestliže  se  kontrolami  nebo  zkouškami  zjistí, že výrobek nesplňuje

   předepsaná kritéria, musí výrobce neprodleně přijmout nezbytná nápravná

   opatření. Neshodné výrobky nebo jejich série se musí uchovávat odděleně

   od  ostatních  výrobků  a řádně identifikovat. Jakmile je zjištěná vada

   napravena, příslušné zkoušky nebo ověření se musí opakovat.

 

   Pokud výrobky byly uvedeny na trh dříve, než byly výsledky zkoušek nebo

   ověření  k  dispozici,  musí  výrobce v rámci dokumentace o provozování

   systému řízení výroby popsat způsob informování zákazníků.

 

   VI. Záznamy ze systému řízení výroby (registr výrobce)

 

   Záznamy  z provedených kontrol nebo zkoušek prováděných v rámci systému

   řízení výroby vede výrobce v registru v souladu s požadavky § 1 odst. 1

   písm. d) nařízení. Ke všem výsledkům kontrol nebo zkoušek, kterými bylo

   zjištěno  nesplnění  požadavků  norem, technických předpisů, stavebního

   technického  osvědčení  nebo technických dokumentů, musí být v registru

   uvedena všechna opatření přijatá k nápravě zjištěného stavu.

 

   VII. Identifikovatelnost

 

   Odpovědností   výrobce   je  uchovávat  úplné  záznamy  o  jednotlivých

   výrobcích  nebo výrobních sériích, včetně příslušných výrobních detailů

   a  charakteristik. Jednotlivé výrobky nebo série výrobků a odpovídající

   výrobní detaily musí být identifikovatelné a vysledovatelné.

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl.II nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

 

   Přechodná ustanovení

 

   1.  Do  1  roku  po  dni  nabytí  účinnosti tohoto nařízení lze namísto

   postupů  posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění

   tohoto   nařízení,   použít   postupy  stanovené  dosavadními  právními

   předpisy.

 

   2.  Dokumenty vydané či pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí

   účinnosti  tohoto  nařízení  lze  využít jako doklady o posouzení shody

   nebo  jako  podklady  pro  vyhotovení  dokladů  o posouzení shody podle

   nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení.

 

   3. Pokud došlo v položkách uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č.

   163/2002  Sb.  ke  změnám  rozsahu  stanovených  výrobků  nebo  postupů

   posuzování  shody  provedených  tímto  nařízením,  dosavadní autorizace

   zůstávají  v  platnosti nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti

   tohoto  nařízení.  Jde-li  pouze  o  změnu spočívající ve změně postupu

   posuzování  shody  podle  §  5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění

   účinném  do  dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, na postup podle § 5a

   nařízení  vlády  č.  163/2002  Sb.,  ve  znění  účinném  ode dne nabytí

   účinnosti tohoto nařízení, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti.

 

   4.  Toto  nařízení  bylo  oznámeno  v  souladu  se  směrnicí Evropského

   parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování

   informací  v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby

   informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

 

   1) Například nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické

   požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

 

   1a)  Nařízení  vlády  č.  190/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví technické

   požadavky  na  stavební  výrobky  označované  CE,  ve  znění pozdějších

   předpisů.

 

   2)  Například  §  47  zákona  č.  50/1976  Sb.,  o  územním plánování a

   stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška

   č.  137/1998  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích  na výstavbu,

   vyhláška   č.   369/2001   Sb.,   o  obecných  technických  požadavcích

   zabezpečujících  užívání  staveb osobami s omezenou schopností pohybu a

   orientace,  zákon  č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na životní

   prostředí  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

   vlivů  na  životní  prostředí),  zákon  č.  157/1998  Sb., o chemických

   látkách  a  chemických  přípravcích a o změně některých dalších zákonů,

   zákon   č.   18/1997   Sb.,  o  mírovém  využívání  jaderné  energie  a

   ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně a doplnění některých

   zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

   veřejného  zdraví  a  o  změně některých souvisejících zákonů, nařízení

   vlády  č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

   a  vibrací,  zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech a o změně některých

   dalších  zákonů,  vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s

   odpady,  vyhláška  č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností

   odpadů,  zákon  č.  254/2001  Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů

   (vodní   zákon),   zákon  č.  309/1991  Sb.,  o  ochraně  ovzduší  před

   znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

 

   3) Článek 16 směrnice Rady 89/106/EHS.

 

   4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

   zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   6) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby