nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonnařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

 

 

   190/2002 Sb.

 

   NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

   ze dne 10. dubna 2002,

 

   kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

 

   Změna: 251/2003 Sb.

 

   Změna: 128/2004 Sb.

 

   Vláda  nařizuje  podle  §  22  zákona  č.  22/1997  Sb.,  o technických

   požadavcích  na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

   zákona  č.  71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, §

   12 a 13 zákona:

 

   § 1

 

   Předmět úpravy

 

   (1)  Tímto  nařízením  se v souladu s právem Evropských společenství^1)

   stanoví technické požadavky na stavební výrobky, které mají být uváděny

   na trh s označením CE.

 

   (2)  Toto nařízení se vztahuje na stavební výrobky, pokud požadavky pro

   ně jsou stanoveny

 

   a)  harmonizovanými  českými  technickými  normami^2) nebo zahraničními

   technickými  normami  přejímajícími  v  členských státech Evropské unie

   harmonizovanou evropskou normu,

 

   b) evropskými technickými schváleními, nebo

 

   c)  určenými normami^2) vztahujícími se k tomuto nařízení, kterými jsou

   české  nebo  zahraniční  technické  normy,  které  byly oznámeny Komisí

   Evropských  společenství  (dále jen "Komise") v případě, že v příslušné

   oblasti neexistují harmonizované evropské normy nebo evropská technická

   schválení podle písmene a) nebo b) (dále jen "určené normy").

 

   (3) Na výrobky podle odstavců 1 a 2 se s výjimkou případů uvedených v §

   8 nevztahuje zvláštní právní předpis.^3)

 

   § 2

 

   Základní pojmy

 

   Pro účely tohoto nařízení se rozumí

 

   a)   stavebním  výrobkem  každý  výrobek  určený  výrobcem  pro  trvalé

   zabudování  do  staveb,  pokud  jeho  vlastnosti mohou ovlivnit alespoň

   jeden  ze  základních  požadavků  na  stavby uvedených v příloze č. 1 k

   tomuto  nařízení  (dále jen "výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku

   do  stavby  je  takové  zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou

   výrobku  trvale  mění  vlastnosti  stavby,  přičemž vyjmutí nebo výměna

   výrobku jsou stavebními nebo montážními činnostmi,

 

   b)  zplnomocněným  zástupcem  osoba  usazená  v členském státě Evropské

   unie,  která  je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem

   na požadavky vyplývající pro výrobce ze zákona,

 

   c) evropským technickým schválením dokument vydaný autorizovanou osobou

   pověřenou  pro  činnosti  podle § 4 (dále jen "schvalující autorizovaná

   osoba"), který vyjadřuje kladné technické posouzení vlastností výrobku,

   přičemž  schvalující  autorizovaná  osoba  posuzuje  vhodnost výrobku k

   výrobcem  určenému použití ve stavbě s ohledem na základní požadavky na

   stavby  uvedené  v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "vhodnost k

   určenému použití"),

 

   d)  systémem  řízení  výroby  stálé  vnitřní  řízení  výroby  prováděné

   výrobcem  v  místě  výroby,  v  jehož  rámci  musí  být  všechny údaje,

   požadavky   a  opatření  systematicky  dokumentovány  formou  písemných

   postupů   a  instrukcí.  Dokumentace  o  řízení  výroby  musí  zajistit

   jednoznačné  vymezení  zabezpečení  jakosti  v  dané  oblasti a umožnit

   dosažení   a   udržení  požadovaných  vlastností  výrobků  a  účinnosti

   prověřovaného  systému  řízení  výroby,  v  němž  je  příslušný výrobek

   zhotovován.

 

   § 3

 

   Podmínky uvádění stavebních výrobků na trh

 

   (1) Výrobek může být uveden na trh pouze tehdy, je-li vhodný k určenému

   použití  a  splňuje-li požadavky podle § 1 odst. 2. Výrobek je vhodný k

   určenému  použití, má-li takové vlastnosti, které jsou předpokladem pro

   splnění  základních  požadavků  na  stavby  uvedených  v příloze č. 1 k

   tomuto nařízení, do nichž mají být tyto výrobky zabudovány nebo v nichž

   mají  být  sestaveny  nebo  instalovány, v případě, že jsou tyto stavby

   řádně  navrženy  a  provedeny; pro tyto účely mohou být výrobky v rámci

   požadavků  podle  § 1 odst. 2 rozděleny do tříd, které respektují možné

   rozdíly  zeměpisných  nebo  klimatických podmínek nebo způsobu života i

   různé úrovně ochrany.

 

   (2)  Pokud  výrobek splňuje požadavky podle § 1 odst. 2 a při posouzení

   jeho  shody  byl  dodržen stanovený postup, umisťuje výrobce na výrobek

   označení   CE,   jehož   grafickou   podobu   stanoví  zvláštní  právní

   předpis.^3a) Označení CE se umisťuje přímo na výrobek, na štítek k němu

   připevněný  nebo  na jeho obal, anebo k průvodní dokumentaci a musí být

   provázeno těmito údaji:

 

   a) identifikační údaje o výrobci (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo

   podnikání  a  identifikační číslo u fyzické osoby nebo název, popřípadě

   obchodní firma, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),

 

   b)  je-li  to  vzhledem  k  povaze výrobku vhodné, údaje o vlastnostech

   výrobku,

 

   c) poslední dvojčíslí roku v němž byl výrobek opatřen označením CE,

 

   d)  identifikační  číslo autorizované osoby, účastnila-li se posuzování

   shody podle § 5 odst. 1 písm. c), d) nebo e),

 

   e) číslo certifikátu, byl-li vydán.

 

   (3)  Označení  CE  na  stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek splňuje

   technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na

   něj  vztahují  a  které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl

   při  posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden

   nebo  několik  právních  předpisů  po  přechodnou  dobu  připouští, aby

   výrobce  zvolil,  kterými  ustanoveními  se bude řídit, pak označení CE

   vyjadřuje   shodu   pouze   s   těmi   právními  předpisy  nebo  jejich

   ustanoveními,  které  výrobce  použil.  V  tomto  případě  musí  být  v

   dokumentaci,   upozorněních   nebo   návodech,  požadovaných  dotyčnými

   právními  předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o

   právních   předpisech   nebo   jejich  ustanoveních,  a  dále  údaje  o

   směrnicích,  zveřejněných  v  Úředním věstníku Evropských společenství,

   jejichž  požadavky  byly  těmito  právními  předpisy převzaty, pokud je

   výrobce použil.

 

   (4)  Výrobky,  které  na  základě  stanoviska  Komise nejsou významné z

   hlediska  ochrany zdraví a bezpečnosti, lze uvést na trh, pokud výrobce

   namísto  označení  CE  vydá  prohlášení  o  souladu  s  pravidly obecně

   uznávanými  v praxi v dané oblasti. Seznam těchto výrobků oznamuje Úřad

   pro  technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví (dále jen

   "Úřad") ve Věstníku Úřadu (dále jen "Věstník").

 

   (5)   Povinnosti   výrobce   podle   tohoto  nařízení  může  plnit  též

   zplnomocněný zástupce.

 

   § 4

 

   Evropské technické schválení

 

   (1)  Výrobce může požádat o vydání evropského technického schválení pro

   výrobek,

 

   a)  pro  který nebyla vydána harmonizovaná norma, ani určená norma, ani

   nebylo  vydáno pověření Komise pro zpracování harmonizované normy (dále

   jen "pověření"), nebo u kterého Komise rozhodla, že harmonizovaná norma

   nebude pro tento výrobek zpracována,

 

   b) který se podstatně odchyluje od harmonizovaných nebo určených norem.

 

   (2)  Evropské  technické  schválení  může  být  vydáno  i v případě, že

   pověření již bylo vydáno, pokud Evropská komise schválila řídicí pokyny

   pro  vydání evropského technického schválení (dále jen "řídicí pokyny")

   a  jejich  vydání  v českém jazyce oznámil Úřad ve Věstníku. Ustanovení

   věty   prvé  platí  jen  do  okamžiku  vydání  příslušné  harmonizované

   technické normy v některém z členských států Evropských společenství.

 

   (3)  Evropské technické schválení se vydává pro určitý výrobek nebo pro

   skupinu  výrobků  na  žádost  výrobce,  která  se  podává  u  jedné  ze

   schvalujících  autorizovaných  osob  pověřených  a  sdružených k tomuto

   účelu v rámci Evropských společenství do příslušné organizace (European

   Organisation  for  Technical  Approvals),  a  to  na  základě zkoušek a

   posouzení  provedených  podle  řídících  pokynů  pro tento výrobek nebo

   skupinu  výrobků  nebo  podle  interpretačních  dokumentů upřesňujících

   základní  požadavky  na  stavby  podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

   zveřejněných  Komisí  (dále jen "interpretační dokumenty"). Schvalující

   autorizovaná  osoba  přitom  respektuje  pravidla  Komise  pro vydávání

   evropského technického schválení.

 

   (4)   Jestliže  řídicí  pokyny  nebyly  schváleny,  může  být  evropské

   technické  schválení vydáno na základě příslušných základních požadavků

   uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení a interpretačních dokumentů,

   pokud  je  posouzení výrobku provedeno schvalující autorizovanou osobou

   uvedenou v odstavci 3 a přijato organizací uvedenou v odstavci 3.

 

   (5)   Při   zpracování   evropského   technického   schválení  pověřená

   schvalující  autorizovaná  osoba vybere nejjednodušší postup slučitelný

   se  základními  požadavky  uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení a

   interpretačními dokumenty.

 

   (6)  Doba platnosti evropského technického schválení je časově omezena,

   zpravidla na dobu 5 let; tato doba může být prodloužena.

 

   § 5

 

   Posuzování shody

 

   (1) Výrobce provádí nebo zajišťuje posouzení shody vlastností výrobku s

   požadavky podle § 1 odst. 2 některým z těchto postupů:

 

   a)  výrobce  provede  nebo  zajistí  počáteční  zkoušku  typu výrobku a

   provozuje systém řízení výroby,

 

   b)   výrobce   zajistí   provedení   počáteční   zkoušky  typu  výrobku

   autorizovanou osobou a provozuje systém řízení výroby,

 

   c)  výrobce  provozuje  systém  řízení  výroby a provádí zkoušky vzorků

   předepsaným způsobem. Autorizovaná osoba provádí počáteční zkoušku typu

   výrobku,  v  rámci počáteční inspekce posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje

   systém  řízení  výroby,  který  výrobce  provozuje,  a dohlíží nad jeho

   řádným fungováním a namátkově odebírá vzorky výrobků v místě výroby, na

   trhu nebo na staveništi a kontroluje dodržení technických specifikací,

 

   d)  výrobce  provozuje  systém  řízení  výroby a provádí zkoušky vzorků

   předepsaným způsobem. Autorizovaná osoba provádí počáteční zkoušku typu

   výrobku,  v  rámci počáteční inspekce posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje

   systém  řízení  výroby,  který  výrobce  provozuje,  a dohlíží nad jeho

   řádným fungováním,

 

   e)  výrobce  provádí  počáteční  zkoušku  typu  výrobku a další zkoušky

   vzorků   předepsaným   způsobem   a  provozuje  systém  řízení  výroby.

   Autorizovaná  osoba  v rámci počáteční inspekce posuzuje, vyhodnocuje a

   schvaluje  systém řízení výroby, který výrobce provozuje, a dohlíží nad

   jeho řádným fungováním,

 

   f)  výrobce  provádí  počáteční  zkoušku  typu  výrobku a další zkoušky

   vzorků   předepsaným   způsobem   a  provozuje  systém  řízení  výroby.

   Autorizovaná  osoba  v rámci počáteční inspekce posuzuje, vyhodnocuje a

   schvaluje systém řízení výroby, který výrobce provozuje,

   a vydává o tom ES prohlášení o shodě.

 

   (2)  Postup  podle  odstavce  1 je vždy konkrétně určen harmonizovanými

   českými  technickými  normami^2)  nebo zahraničními technickými normami

   přejímajícími   v   členských   státech  Evropské  unie  harmonizovanou

   evropskou  normu,  evropskými  technickými  schváleními,  nebo určenými

   normami^2) vztahujícími se k tomuto nařízení.

 

   (3)  Autorizovaná  osoba  při postupech podle odstavce 1 písm. c) až f)

   vydává  certifikát, který je v těchto případech předpokladem pro vydání

   ES prohlášení o shodě. Certifikát musí obsahovat:

 

   a)  identifikační údaje o výrobci, nebo zplnomocněném zástupci (jméno a

   příjmení,  trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li

   přiděleno,  u fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firma, sídlo

   a identifikační číslo u právnické osoby),

 

   b)  popis  výrobku  (druh,  identifikační znaky, výrobcem určený způsob

   použití),

 

   c)   přehled   harmonizovaných   českých   technických   norem^2)  nebo

   zahraničních   technických  norem  přejímajících  v  členských  státech

   Evropské  unie  harmonizovanou  evropskou normu, evropských technických

   schválení, nebo určených norem^2) vztahujících se k tomuto nařízení, se

   kterými je výrobek v souladu,

 

   d) zvláštní podmínky použití výrobku,

 

   e)  název,  popřípadě  obchodní  firma,  sídlo  a  identifikační  číslo

   autorizované osoby,

 

   f)  jméno  a  funkci  osoby oprávněné jednat jménem autorizované osoby,

   která certifikát vydává,

 

   g) číslo certifikátu, popřípadě podmínky a dobu platnosti certifikátu.

 

   (4)  ES prohlášení o shodě musí obsahovat kromě náležitostí uvedených v

   odstavci  3  písm.  a) až e), nebo a) až d) v případě postupu podle § 5

   odst.  1 písm. a) jméno a funkci osoby oprávněné jednat za výrobce nebo

   zplnomocněného zástupce.

 

   (5)  Postup  posouzení  shody  podle  odstavce 1 písm. a) nelze použít,

   jestliže  výrobce neuplatnil nebo uplatnil pouze částečně harmonizované

   české  technické  normy  nebo  zahraniční technické normy přejímající v

   členských  státech  Evropské  unie harmonizovanou evropskou normu, nebo

   evropská  technická  schválení, nebo určené normy. V takovém případě se

   postupuje podle odstavce 1 písm. b).

 

   (6)  V případě kusové výroby^4) výrobce uplatňuje postup podle odstavce

   1  písm.  a), pokud není v požadavcích podle § 1 odst. 2 předepsán jiný

   postup;  výrobce  vydává ES prohlášení o shodě namísto opatření výrobku

   označením  CE,  ledaže by opatření výrobku označením CE bylo předepsáno

   jiným právním předpisem.

 

   (7)   Pro   účely   jednotného   označování  postupů  posuzování  shody

   uplatňovaných  v  členských  státech  Evropské unie je v příloze č. 2 k

   tomuto  nařízení  uveden  vztah mezi postupy podle odstavce 1 a postupy

   podle  práva Evropských společenství^5) a dalších příslušných dokumentů

   Komise.

 

   § 6

 

   nadpis vypuštěn

 

   V případě, že bylo pro stavební výrobek uloženo ochranné opatření podle

   zvláštního  právního  předpisu,^6)  uvede  se  v  oznámení rozhodnutí o

   uložení  ochranného  opatření  podle  § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda s

   ustanovením § 3 byla způsobena

 

   a)   nesplněním   harmonizovaných   českých   technických  norem,  nebo

   zahraničních  technických  norem,  které  přejímají v členských státech

   Evropské unie harmonizované evropské normy, nebo evropských technických

   schválení, anebo určených norem,

 

   b)  nesprávným použitím harmonizovaných českých technických norem, nebo

   zahraničních  technických  norem,  které  přejímají v členských státech

   Evropské unie harmonizované evropské normy, nebo evropských technických

   schválení, anebo určených norem, nebo

 

   c)  nedostatky  v  harmonizovaných  českých  technických  normách, nebo

   zahraničních  technických  normách, které přejímají v členských státech

   Evropské unie harmonizované evropské normy, nebo evropských technických

   schválení, anebo určených normách.

 

   § 7

 

   Podmínky autorizace

 

   Podmínky  autorizace  k  činnostem  při  posuzování shody (§ 11 odst. 2

   zákona)  podle  tohoto  nařízení jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto

   nařízení.

 

   § 8

 

   Přechodná ustanovení

 

   Pokud  harmonizované  české  technické  normy nebo zahraniční technické

   normy, které přejímají v členských státech Evropské unie harmonizovanou

   evropskou  normu,  evropská  technická  schválení,  nebo  určené normy,

   umožňují  je  neuplatňovat  po  přechodné  období,  lze  po  tuto  dobu

   postupovat  podle zvláštního právního předpisu^3) namísto postupu podle

   tohoto   nařízení,  pokud  harmonizované  české  technické  normy  nebo

   zahraniční   technické  normy,  které  přejímají  v  členských  státech

   Evropské   unie  harmonizovanou  evropskou  normu,  evropská  technická

   schválení, nebo určené normy nestanoví jinak.

 

   § 9

 

   Účinnost

 

   Toto  nařízení  nabývá  účinnosti  dnem vyhlášení sektorové přílohy pro

   stavební  výrobky  k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení

   mezi  Českou  republikou  na jedné straně a Evropskými společenstvími a

   jejich  členskými  státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci

   průmyslových  výrobků  ve  Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu

   smlouvy  o  přistoupení  České  republiky  k  Evropské unii v platnost,

   bude-li  tento  den  dřívější,  s výjimkou ustanovení § 2 písm. b), § 3

   odst.  5  a  §  6,  která  nabývají  účinnosti  dnem  vstupu  smlouvy o

   přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

 

   Předseda vlády:

 

   Ing. Zeman v. r.

 

   Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:

 

   doc. Ing. Grégr v. r.

 

   Příl.1

 

   Základní požadavky

 

   Výrobky  musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jejich

   jednotlivé  části)  při  respektování  hospodárnosti  vhodné  k  jejich

   určenému  použití  a  zároveň plnily níže uvedené základní požadavky na

   stavby:

 

   1.

 

   Mechanická odolnost a stabilita

 

   Stavba  musí  být  navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení,

   která  na  ni  budou pravděpodobně působit v průběhu stavění a užívání,

   neměla za následek:

 

   a) zřícení celé stavby nebo její části,

 

   b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

 

   c)  poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení  nebo

   instalovaného vybavení následkem deformace nosné konstrukce,

 

   d) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.

 

   2.

 

   Požární bezpečnost

 

   Stavba  musí  být  navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě

   požáru:

 

   a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,

 

   b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,

 

   c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,

 

   d)  mohly  osoby  a  zvířata  opustit  stavbu nebo být zachráněny jiným

   způsobem,

 

   e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

 

   3.

 

   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

 

   Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala

   hygienu   nebo  zdraví  jejích  uživatelů  nebo  sousedů,  především  v

   důsledku:

 

   a) uvolňování toxických plynů,

 

   b) přítomnosti nebezpečných části nebo plynů v ovzduší,

 

   c) emise nebezpečného záření,

 

   d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy,

 

   e)  nedostatečného  zneškodňování  odpadních  vod,  kouře a tuhých nebo

   kapalných odpadů,

 

   f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.

 

   4.

 

   Bezpečnost při užívání

 

   Stavba  musí  být  navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím

   užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například

   uklouznutím,  smykem,  pádem,  nárazem,  popálením, zásahem elektrickým

   proudem a zraněním výbuchem.

 

   5.

 

   Ochrana proti hluku

 

   Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný

   obyvateli  nebo  osobami  poblíž  stavby  byl udržován na úrovni, která

   neohrozí  jejich  zdraví  a  dovolí  jim  spát,  odpočívat a pracovat v

   uspokojivých podmínkách.

 

   6.

 

   Úspora energie a ochrana tepla

 

   Stavba  a  její  zařízení  pro  vytápění,  chlazení  a větrání musí být

   navrženy a postaveny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu

   byla   nízká  s  ohledem  na  klimatické  podmínky  místa  a  požadavky

   uživatelů.

 

   Tyto  požadavky  musí  být  při  běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky

   přiměřené  životnosti  za  předpokladu  působení  běžně předvídatelných

   vlivů  na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho

   ekonomicky  přiměřené  životnosti,  to  je po dobu, kdy budou ukazatele

   vlastností  stavby  udržovány  na úrovni slučitelné s plněním uvedených

   požadavků na stavby.

 

   Ustanoveními  této  přílohy  není  dotčeno  ustanovení  § 47 stavebního

   zákona.

 

   Příl.2

 

   Vztah  mezi  postupy  posuzování shody podle § 5 a postupy obsaženými v

   příloze č. III Směrnice Rady 89/106/EHS

+------------------+---------------------+----------------------+

|Postup podle      |Odpovídající postupy |Odpovídající označení |

|§ 5 nařízení      |podle přílohy č. III |v příslušných         |

|vlády             |odstavce 2 Směrnice  |rozhodnutích a dalších|

|                  |Rady 89/106/EHS      |dokumentech Komise    |

+------------------+---------------------+----------------------+

|§ 5 odst. 1       |bod ii),             |         4            |

|písm. a)          |třetí možnost        |                      |

+------------------+---------------------+----------------------+

|§ 5 odst. 1       |bod ii),             |         3            |

|písm. b)          |druhá možnost        |                      |

+------------------+---------------------+----------------------+

|§ 5 odst. 1       |bod i)               |         1+           |

|písm. c)          |                     |                      |

+------------------+---------------------+----------------------+

|§ 5 odst. 1       |bod i) (aniž se      |         1            |

|písm. d)          |uplatní požadavek    |                      |

|                  |uvedený pod č. 6)    |                      |

+------------------+---------------------+----------------------+

|§ 5 odst. 1       |bod ii),             |         2+           |

|písm. e)          |první možnost        |                      |

+------------------+---------------------+----------------------+

|§ 5 odst. 1       |bod ii), první       |         2            |

|písm. f)          |možnost (aniž se     |                      |

|                  |uplatní poslední     |                      |

|                  |věta požadavku       |                      |

|                  |uvedeného pod č. 4)  |                      |

+------------------+---------------------+----------------------+

 

   Příl.3

 

   Podmínky autorizace

 

   Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou:

 

   1.  Autorizovaná  osoba  má  k dispozici potřebné zaměstnance a vlastní

   nezbytná zařízení, která jí umožní řádně provádět činnosti podle tohoto

   nařízení.

 

   2.  Zaměstnanci  autorizované  osoby jsou technicky způsobilí vykonávat

   činnosti  autorizované osoby podle tohoto nařízení a jsou profesionálně

   bezúhonní.

 

   3.  Nestrannost při provádění zkoušek, vypracovávání zpráv, vystavování

   certifikátů  a  provádění  dozoru  podle  nařízení  vlády  vedoucími  a

   technickými  zaměstnanci,  a  to ve vztahu ke všem skupinám nebo osobám

   zainteresovaným přímo nebo nepřímo na stavebních výrobcích.

 

   4. Zachovávání mlčenlivosti zaměstnanců.

 

   5. Uzavření pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).

 

   6. Schvalující autorizované osoby musí splňovat tyto požadavky:

 

   a)  musí  být  schopny  posoudit  vhodnost  nových výrobků k použití na

   základě vědeckých a praktických poznatků,

 

   b)  musí  být  schopny vyslovit nestranná rozhodnutí ve vztahu k zájmům

   příslušných výrobců nebo jejich zástupců a

 

   c)  musí  být schopny shrnout příspěvky všech zainteresovaných stran do

   vyváženého posouzení.

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl.XVI nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

 

   (1)  U  výrobků,  které  nejsou  určeny  pro  uvedení na trh Evropského

   společenství a na které se vztahují nařízení vlády uvedená

 

   a)  v čl. XI až XIV, lze postupovat podle dosavadních právních předpisů

   do  dne  vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v

   platnost,

 

   b)  v čl. I až X, lze postupovat podle dosavadních právních předpisů do

   dne  vyhlášení  Dohody,  kterou  se  mění  Protokol  k  Evropské dohodě

   zakládající   přidružení   mezi   Evropskými  společenstvími  a  jejich

   členskými  státy  na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o

   posuzování   shody   a   akceptaci   průmyslových  výrobků,  ve  Sbírce

   mezinárodních smluv.

 

   (2)  V  případech, kdy se postupů posuzování shody účastní autorizovaná

   osoba,  lze  podle  tohoto  nařízení  postupovat  až  ode dne vyhlášení

   Dohody,   kterou   se  mění  Protokol  k  Evropské  dohodě  zakládající

   přidružení  mezi  Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na

   jedné  straně  a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a

   akceptaci průmyslových výrobků, ve Sbírce mezinárodních smluv.

 

   1)  Směrnice  Rady  89/106/EHS  ze  dne 21. prosince 1988, o sbližování

   právních  předpisů  a  správních předpisů členských států týkajících se

   stavebních výrobků, ve znění Směrnice 93/68/EHS.

 

   2) § 4a odst. 1 zákona.

 

   3)  Nařízení  vlády  č.  163/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické

   požadavky na vybrané stavební výrobky.

 

   3a)  Nařízení  vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba

   označení CE.

 

   4) § 1 odst. 1 písm. f) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

 

   5) Příloha č. III Směrnice Rady 89/106/EHS.

 

   6)  §  7a  zákona  č.  64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění

   zákona č. 22/1997 Sb.

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby