Nařízení vlády č.27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

  ◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonNařízení vlády č.27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

 

 

 

 

   27/2003 Sb.

 

   NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

   ze  dne  9.  prosince  2002,  kterým  se stanoví technické požadavky na

   výtahy

 

   Změna: 127/2004 Sb.

 

   Změna: 142/2008 Sb.

 

   Vláda  nařizuje  podle  §  22  zákona  č.  22/1997  Sb.,  o technických

   požadavcích  na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

   zákona  č.  71/2000  Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k

   provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13

   odst. 2 zákona:

 

   § 1

 

   Základní ustanovení

 

   (1)  Tímto  nařízením  se v souladu s právem Evropských společenství^1)

   stanoví  technické  požadavky  na  výtahy, které trvale obsluhují různé

   výškové úrovně budov a staveb, a na bezpečnostní komponenty, které jsou

   určeny pro použití u těchto výtahů.

 

   (2)  Pro  účely  tohoto  nařízení  se  výtahem rozumí zdvihací zařízení

   obsluhující  různé  výškové  úrovně  s  nosnou částí pohybující se mezi

   vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším

   než 15°, určené k přepravě

 

   a) osob,

 

   b) osob a nákladů,

 

   c)  pouze  nákladů, pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez

   obtíží  vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo

   v dosahu osoby, která se na ní nachází.

 

   Za  výtahy  podle  tohoto  nařízení  se  považují  i zdvihací zařízení,

   jejichž  nosná  část  se  nepohybuje  mezi  pevnými vodítky, pokud mají

   určenou dráhu pohybu.

 

   (3) Toto nařízení se nevztahuje na

 

   a) zdvihací zařízení, jejichž rychlost nepřekračuje 0,15 m/s,

 

   b) stavební výtahy,

 

   c) lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah,

 

   d)  výtahy  zvlášť  navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní

   účely,

 

   e) zdvihací zařízení určená k tomu, aby z nich byly prováděny práce,

 

   f) důlní těžní zařízení,

 

   g)  zdvihací  zařízení jevištní techniky určená ke zvedání účinkujících

   během představení,

 

   h) zdvihací zařízení v dopravních prostředcích,

 

   i)  zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k

   zajištění  přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na

   strojním zařízení,

 

   j) ozubnicové dráhy,

 

   k) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

 

   (4) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 

   a) výrobcem výtahu fyzická nebo právnická osoba, která tím, že opatřila

   výtah  označením CE, převzala odpovědnost za konstrukci, výrobu, montáž

   a  uvedení výtahu na trh a která vydává ES prohlášení o shodě (dále jen

   "dodavatel výtahu"),

 

   b)  výrobcem  bezpečnostních  komponent  fyzická  nebo právnická osoba,

   která odpovídá za konstrukci a výrobu bezpečnostních komponent, a která

   opatřuje  bezpečnostní  komponentu  označením  CE  a  která  vydává  ES

   prohlášení o shodě,

 

   c)  bezpečnostní komponentou součást uvedená v seznamu v příloze č. 4 k

   tomuto nařízení,

 

   d)  vzorovým  výtahem výtah, u kterého technická dokumentace prokazuje,

   jak  budou splněny technické požadavky u výtahů odvozených od vzorového

   výtahu,  při  použití  shodných bezpečnostních komponent, a jednoznačně

   specifikuje  všechny  přípustné  rozdíly mezi vzorovým výtahem a výtahy

   odvozenými  od  vzorového  výtahu  s uvedením maximálních a minimálních

   hodnot.  Je  dovoleno  prokázat  výpočtem  nebo  konstrukčními  výkresy

   podobnost  typové  řady  výtahů,  aby  se  prokázalo,  jak byly splněny

   základní bezpečnostní požadavky stanovené tímto nařízením,

 

   e)  uvedením  výtahu  na  trh  okamžik,  kdy  dodavatel  předává poprvé

   uživateli výtah k používání,

 

   f)  nosnou  částí  ta část výtahu, kterou jsou neseny osoby nebo náklad

   při jejich zvedání nebo spouštění.

 

   (5)  U  technického  požadavku  na výtahy, který je zcela nebo částečně

   obsažen v jiném nařízení vlády, se použije toto jiné nařízení vlády.

 

   (6)  Stanovenými  výrobky  podle tohoto nařízení ve smyslu § 12 odst. 1

   písm. a) zákona jsou výtahy a bezpečnostní komponenty.

 

   § 2

 

   Podmínky uvedení výtahů a bezpečnostních komponent na trh a do provozu

 

   (1) Na trh a do provozu mohou být uvedeny

 

   a)  výtahy za podmínky, že nezpůsobí ohrožení zdraví a bezpečnosti osob

   nebo  majetku, za předpokladu, že jsou správně namontovány, udržovány a

   užívány v souladu s předpokládaným účelem,

 

   b)  bezpečnostní  komponenty  za  podmínky, že výtahy, u nichž mají být

   použity,  nezpůsobí ohrožení zdraví a bezpečnosti osob nebo majetku, za

   předpokladu,  že  budou  správně  namontovány,  udržovány  a  užívány v

   souladu s předpokládaným účelem.

 

   (2) Výtahy musí splňovat technické požadavky týkající se ochrany zdraví

   a  bezpečnosti  uvedené  v  příloze  č.  1  k tomuto nařízení (dále jen

   "základní požadavky").

 

   (3)  Bezpečnostní  komponenty musí splňovat základní požadavky týkající

   se  ochrany  zdraví  a  bezpečnosti  uvedené  v  příloze č. 1 nebo musí

   umožňovat,  aby výtahy, ve kterých jsou namontovány, splňovaly základní

   požadavky.

 

   (4) Dodavatel výtahu musí poskytnout potřebné informace osobě odpovědné

   za  stavební práce na příslušné stavbě (budově) a v součinnosti s touto

   osobou  podniknout  potřebné  kroky  umožňující řádný provoz a bezpečné

   užívání výtahu.

 

   (5)  Výtah  nesmí být umístěn do šachet, v nichž jsou umístěna potrubí,

   elektrická  instalace nebo zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a

   bezpečnost výtahu.

 

   (6)  Výtahy  nebo  bezpečnostní  komponenty,  které nesplňují požadavky

   tohoto  nařízení,  mohou být předváděny nebo vystavovány na veletrzích,

   výstavách  nebo  předváděcích akcích, jen pokud viditelný nápis na tuto

   skutečnost  upozorňuje.  Tyto výrobky nesmějí být prodávány, uvedeny na

   trh  nebo  do  provozu,  dokud  nebudou uvedeny dodavatelem výtahu nebo

   výrobcem  bezpečnostní  komponenty nebo jeho zplnomocněným zástupcem do

   souladu  s  tímto  nařízením.  Během  předvádění musí být předvádějícím

   učiněna  odpovídající  bezpečnostní  opatření k tomu, aby byla zaručena

   ochrana osob.

 

   (7)  Každý  výtah  nebo  bezpečnostní komponenta, které splňují všechny

   požadavky  tohoto  nařízení včetně postupů posuzování shody, musejí být

   před uvedením na trh po posouzení shody podle § 3 opatřeny označením CE

   a vybaveny ES prohlášením o shodě podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

   přičemž  je  třeba  zohlednit  podle potřeby u bezpečnostních komponent

   přílohy  č. 8, 9 nebo 11 k tomuto nařízení a u výtahů přílohy č. 6, 10,

   12, 13 nebo 14 k tomuto nařízení.

 

   (8)  Základní  požadavky  se  považují  za splněné, pokud je výtah nebo

   bezpečnostní komponenta ve shodě

 

   a)   s   harmonizovanými   českými   technickými   normami,   popřípadě

   zahraničními  technickými  normami  přejímajícími  v  členských státech

   Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona), nebo

 

   b)  v  případě, že v příslušné oblasti technické normy podle písmene a)

   neexistují,  s  určenými  normami (§ 4a zákona) zahrnujícími české nebo

   zahraniční  technické  normy, které byly pro tento účel oznámeny Komisí

   Evropských společenství (dále jen "Komise").

 

   § 3

 

   Postupy posuzování shody

 

   (1)  Před  uvedením  bezpečnostních  komponent na trh zajišťuje výrobce

   bezpečnostních  komponent  nebo  jeho  zplnomocněný  zástupce posouzení

   shody  některým z následujících postupů (§ 12 odst. 4 zákona) podle své

   volby

 

   a) přezkoušením typu bezpečnostní komponenty podle části A přílohy č. 5

   k   tomuto  nařízení  a  posouzením  shody  bezpečnostní  komponenty  s

   přezkoušeným  typem  namátkovou  kontrolou podle přílohy č. 11 k tomuto

   nařízení,

 

   b) přezkoušením typu bezpečnostní komponenty podle části A přílohy č. 5

   k  tomuto  nařízení  a  postupem  zabezpečování  jakosti bezpečnostních

   komponent podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nebo

 

   c)  komplexním  zabezpečováním  jakosti  bezpečnostních komponent podle

   přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

 

   (2)  Před  uvedením  výtahů na trh zajišťuje dodavatel výtahu posouzení

   shody  některým z následujících postupů (§ 12 odst. 4 zákona) podle své

   volby

 

   a)  u výtahu shodného s výtahem, který byl podroben ES přezkoušení typu

   výtahu podle části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení, se ve fázi výroby,

   montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda

 

   1. závěrečnou inspekcí podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

 

   2. zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení,

   nebo

 

   3.  zabezpečováním  jakosti  výroby výtahů podle přílohy č. 14 k tomuto

   nařízení.

   Postupy posuzování shody vztahující se jak k navrhování a výrobě, tak k

   montáži a zkouškám výtahu se mohou provádět na tomtéž výtahu,

 

   b)  u  výtahu  shodného  se  vzorovým  výtahem,  který  byl podroben ES

   přezkoušení  typu  výtahu podle části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

   se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda

 

   1. závěrečnou inspekcí podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

 

   2. zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení,

   nebo

 

   3.  zabezpečováním  jakosti  výroby výtahů podle přílohy č. 14 k tomuto

   nařízení,

 

   c)  u  výtahu  shodného  s  výtahem,  u  kterého  byl  uplatněn  postup

   komplexního  zabezpečování  jakosti výtahů podle přílohy č. 13 k tomuto

   nařízení  doplněný  kontrolou konstrukce, pokud konstrukce není zcela v

   souladu  s  harmonizovanými  normami,  se  ve  fázi  výroby,  montáže a

   zkoušení výtahu posuzuje shoda navíc

 

   1. závěrečnou inspekcí podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

 

   2. zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení,

   nebo

 

   3.  zabezpečováním  jakosti  výroby výtahů podle přílohy č. 14 k tomuto

   nařízení,

 

   d)  ověřováním  shody  každého  výtahu  podle  přílohy  č.  10 k tomuto

   nařízení, nebo

 

   e)  komplexním  zabezpečováním  jakosti  podle  přílohy  č. 13 k tomuto

   nařízení  doplněným kontrolou konstrukce, pokud konstrukce není zcela v

   souladu s harmonizovanými normami.

 

   (3)  V  případech  uvedených  v odstavci 2 písm. a), b) a c) musí osoba

   odpovědná  za  konstrukci  dát  k  dispozici osobě odpovědné za výrobu,

   montáž  a zkoušení všechny dokumenty a informace nezbytné pro provedení

   těchto činností.

 

   (4)  Doklady  o posouzení shody (§ 13 odst. 7 zákona) zahrnují kopii ES

   prohlášení  o shodě a dokumenty, které v závislosti na použitém postupu

   posuzování  shody  jsou  uvedeny v odpovídajících ustanoveních příloh k

   tomuto nařízení.

 

   (5)  Komise  Evropských  společenství,  členské  státy  Evropské unie a

   příslušné notifikované osoby^2) mohou na vyžádání obdržet od dodavatele

   výtahu kopii ES prohlášení o shodě a zprávu o zkouškách provedených při

   závěrečné inspekci.

 

   (6)  Pokud  ani  dodavatel výtahu, ani výrobce bezpečnostní komponenty,

   ani jeho zplnomocněný zástupce neplní povinnosti uvedené v odstavcích 1

   až  5,  tyto  povinnosti  plní každý, kdo uvádí výtah nebo bezpečnostní

   komponentu  na trh. Tyto povinnosti platí pro každého, kdo vyrábí výtah

   nebo bezpečnostní komponentu pro vlastní potřebu.

 

   § 4

 

   Označení CE a jiné označování

 

   (1)  Označení  CE,  jehož  grafickou  podobu  stanoví  zvláštní  právní

   předpis,^3)  musí  být  uvedeno  v  každé  výtahové  kleci  zřetelně  a

   viditelně v souladu s bodem 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a na všech

   bezpečnostních   komponentách   nebo,   pokud  není  možné,  na  štítku

   neoddělitelně  upevněném  k  bezpečnostní  komponentě. Minimální rozměr

   označení 5 mm nemusí být dodržen u malých bezpečnostních komponent.

 

   (2)  Za  označením CE musí být uvedeno identifikační číslo notifikované

   osoby,  která  se  účastnila postupů uvedených v § 3 odst. 1 nebo 2. Na

   výtah  nebo  na bezpečnostní komponentu smí být upevněno jakékoliv jiné

   značení  za  předpokladu, že viditelnost a čitelnost označení CE se tím

   nesníží.

 

   (3)  Výtah nebo bezpečnostní komponenta nesmějí být opatřeny označením,

   které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE.

 

   (4) Označení CE na výtazích nebo bezpečnostních komponentách vyjadřuje,

   že  výrobek  splňuje  technické  požadavky  stanovené ve všech právních

   předpisech,  které  se  na něj vztahují a které toto označení stanovují

   nebo  umožňují,  a  že  byl  při posouzení jeho shody dodržen stanovený

   postup.   Jestliže   však  jeden  nebo  několik  právních  předpisů  po

   přechodnou   dobu   připouští,   aby   dodavatel  výtahu  nebo  výrobce

   bezpečnostních  komponent  zvolil,  kterými ustanoveními se bude řídit,

   pak  označení  CE  vyjadřuje  shodu pouze s těmi právními předpisy nebo

   jejich ustanoveními, které dodavatel výtahu nebo výrobce bezpečnostních

   komponent  použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních

   nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k

   příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech

   Evropských  společenství  nebo  jejich  ustanoveních,  které  dodavatel

   výtahu nebo výrobce bezpečnostních komponent použil.

 

   § 5

 

   Oznámení o uložení ochranného opatření

 

   V  případě,  že  bylo  pro  výtah  nebo bezpečnostní komponentu uloženo

   ochranné  opatření  podle  zvláštního  právního předpisu,^4) uvede se v

   oznámení  rozhodnutí  o  uložení  ochranného opatření podle § 7 odst. 8

   zákona, zda neshoda byla způsobena

 

   a) nesplněním základních požadavků,

 

   b) nesprávnou aplikací technických norem uvedených v § 2 odst. 7,

 

   c) nedostatky v samotných technických normách uvedených v § 2 odst. 7.

 

   § 6

 

   Podmínky autorizace

 

   (1)  Při  autorizaci  právnických  osob  podle  §  11 odst. 2 zákona se

   uplatňují podmínky autorizace uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

   Právnické   osoby,   které   splní  kritéria  stanovená  v  příslušných

   harmonizovaných   normách,   se   považují   za  vyhovující  příslušným

   podmínkám.

 

   (2)  Autorizovaná  osoba  se  postupem  podle § 11 odst. 7 zákona stává

   notifikovanou osobou.

 

   Ustanovení přechodná a závěrečná

 

   § 7

 

   (1)  Platné  certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě nařízení

   vlády  č.  14/1999  Sb.,  ve  znění  nařízení  vlády  č. 227/1999 Sb. a

   nařízení  vlády č. 288/2000 Sb., mohou být použity pro účely posuzování

   shody   podle  tohoto  nařízení,  pokud  nebudou  zrušeny  za  podmínek

   stanovených zákonem.

 

   (2)  Osoby  pověřené  k  činnostem  při posuzování shody podle nařízení

   vlády  č.  14/1999  Sb.,  ve  znění  nařízení  vlády  č. 227/1999 Sb. a

   nařízení vlády č. 288/2000 Sb., se považují za notifikované osoby podle

   tohoto nařízení.

 

   § 8

 

   Zrušuje se:

 

   1. Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

   na výtahy.

 

   2.  Nařízení  vlády  č.  227/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

   14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

 

   3.  Nařízení  vlády  č.  288/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

   14/1999  Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění

   nařízení vlády č. 227/1999 Sb.

 

   § 9

 

   Účinnost

 

   Toto  nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České

   republiky k Evropské unii v platnost.

 

   Předseda vlády:

 

   PhDr. Špidla v. r.

 

   Ministr průmyslu a obchodu:

 

   Ing. Rusnok v. r.

 

   Příl.1

 

   ZÁKLADNÍ  POŽADAVKY  PRO OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI, VZTAHUJÍCÍ SE NA

   KONSTRUKCI A VÝROBU VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

 

   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

   1.  Základní  požadavky  se  na  výtahy  nebo  bezpečnostní  komponenty

   vztahují  jen  tehdy,  pokud  při  používání  výtahu  nebo bezpečnostní

   komponenty  za  podmínek  určených  dodavatelem  výtahu  nebo  výrobcem

   bezpečnostní   komponenty  mohou  vzniknout  nebezpečí,  ke  kterým  se

   základní  požadavky vztahují. Možnost vzniku nebezpečí dodavatel výtahu

   nebo  výrobce  bezpečnostních komponent předem analyzuje, vyhodnocuje a

   zajišťuje výrobu s ohledem na tuto analýzu.

 

   2. Jestliže nelze při současném stavu techniky dosáhnout plně účelu pro

   který  byly stanoveny základní požadavky, je nutné aby dodavatel výtahu

   nebo  výrobce  bezpečnostní komponenty dbali na zajištění bezpečnosti v

   míře, co nejvíce se přibližující základním požadavkům.

 

   1.

 

   VŠEOBECNĚ

 

   1.1  Použití nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické

   požadavky  na  strojní  zařízení  (dále  jen "nařízení vlády č. 24/2003

   Sb.").

 

   Pokud  existuje  odpovídající  nebezpečí a není uvedeno v této příloze,

   platí  požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uvedené v příloze č. 2

   k  nařízení  vlády  č.  24/2003 Sb. Základní požadavky přílohy č. 2 bod

   1.1.2  k  nařízení  vlády  č.  24/2003  Sb.  se  musí uplatnit v každém

   případě.  Na  výtahy  se  vztahují rovněž základní požadavky uvedené ve

   zvláštním  právním  předpise,  který  stanoví  technické  požadavky  na

   stavební  výrobky  označované  CE,^4a)  jestliže v tomto nařízení vlády

   stanoveny  nejsou.  Pokud  jde o hlediska týkající se instalace výtahů,

   jsou-li  splněny  požadavky  stanovené  tímto nařízením, považují se za

   splněné  i  požadavky  stanovené  zvláštním  právním  předpisem,  který

   stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.^4a)

 

   1.2 Nosná část

 

   Nosná  část výtahu musí být klecí. Tato klec výtahu musí být navržena a

   konstruována  tak,  aby  její  prostor a pevnost odpovídaly dodavatelem

   stanovenému maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu.

 

   Jestliže  to  rozměry  dovolují,  musí  být  klec u výtahů určených pro

   přepravu   osob  navržena  a  konstruována  tak,  aby  její  konstrukce

   nepřekážela  nebo  nebránila  v  přístupu  a  užití  osobám  s omezenou

   schopností pohybu a orientace, například osobám na vozíku pro invalidy,

   a  aby  umožňovala  veškeré  vhodné  úpravy,  které  mohou těmto osobám

   usnadnit její používání.

 

   1.3 Závěsná a podpěrná zařízení

 

   Závěsná   nebo  podpěrná  zařízení  klece  výtahu,  její  upevňovací  a

   spojovací  části  musí  být konstruována a vybrána tak, aby zajišťovala

   potřebnou  úroveň  bezpečnosti  a  minimalizovala  riziko  pádu  klece,

   přičemž  se  berou v úvahu podmínky užívání, použitý materiál a výrobní

   podmínky.

 

   Tam,  kde  se k zavěšení klece užívají lana nebo řetězy, musí se použít

   minimálně  dvě  samostatná  lana  nebo  řetězy,  každé  se  samostatným

   upevněním.  Lana  a řetězy nesmějí být nastavovány, pokud to není nutné

   pro upevnění nebo k vytvoření ok.

 

   1.4 Kontrola zatížení (včetně nadměrné rychlosti)

 

   1.4.1  Výtahy  musí být konstruovány, vyrobeny a namontovány tak, aby v

   případě překročení nosnosti stanovené dodavatelem výtahu bylo zabráněno

   jejich uvedení do pohybu.

 

   1.4.2 Výtahy musí být vybaveny omezovačem rychlosti.

 

   Tento  požadavek  se  nevztahuje  na  výtahy, u nichž konstrukce pohonu

   zabraňuje překročení rychlosti.

 

   1.4.3   Rychlovýtahy   musí  být  vybaveny  zařízením  kontrolujícím  a

   omezujícím rychlost.

 

   1.4.4  Výtahy  poháněné  třecími kotouči musí být konstruovány tak, aby

   byla zajištěna trakce nosných lan na kotouči.

 

   1.5 Výtahový stroj

 

   1.5.1  Každý  osobní  výtah musí mít svůj vlastní výtahový stroj. Tento

   požadavek  se  nevztahuje  na výtahy, ve kterých jsou vyvažovací závaží

   nahrazena druhou klecí.

 

   1.5.2  Dodavatel  výtahu  musí  zajistit,  aby  výtahový stroj a k němu

   patřící  zařízení  byly  nepřístupné,  s  výjimkou  údržby  a nouzových

   případů.

 

   1.6 Ovládání

 

   1.6.1  Ovládací  prvky  výtahů určených pro osoby s omezenou schopností

   pohybu a orientace musí být vhodně konstruovány a umístěny.

 

   1.6.2 Funkce ovládacích prvků musí být jasně označeny.

 

   1.6.3  Přivolávací  obvody  skupiny  výtahů  mohou  být  společné  nebo

   propojené.

 

   1.6.4 Elektrické obvody výtahů musí být namontovány a zapojeny tak, aby

 

   a) byla vyloučena možnost záměny s obvody, které s výtahem nesouvisejí;

 

   b) bylo možné vypínání napájení pod zatížením;

 

   c)  jízda  výtahu  byla  možná  jen při správné činnosti bezpečnostních

   zařízeních    umístěných    v   samostatném   elektrickém   (ovládacím)

   bezpečnostním obvodu;

 

   d)  závada  v  elektrické  instalaci  nebyla příčinou vzniku nebezpečné

   situace.

 

   2.

 

   NEBEZPEČÍ PRO OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE MIMO KLEC

 

   2.1 Výtah musí být konstruován a vyroben tak, aby prostor, ve kterém se

   klec  pohybuje, byl nepřístupný, s výjimkou údržby a nouzových případů.

   Než  oprávněná  osoba  do  tohoto  prostoru  vstoupí,  musí se vyloučit

   normální použití výtahu.

 

   2.2  Výtah  musí  být  konstruován a vyroben tak, aby zabraňoval riziku

   sevření osob, je-li klec v některé z koncových poloh.

 

   Tento  požadavek  je  splněn volným prostorem nebo únikovým prostorem v

   oblasti koncových poloh.

 

   Vzhledem  k  tomu,  že  ve zvláštních případech, zejména v existujících

   budovách,  není  uvedené  řešení  možné, mohou se použít, po předchozím

   souhlasu  členských  států  Evropské unie, jiná odpovídající opatření k

   zabránění tomuto riziku.

 

   2.3  Místa  pro  vstup  a  výstup  z klece musí být vybavena šachetními

   dveřmi  které  musí mít pro předpokládané podmínky provozu odpovídající

   mechanickou odolnost.

 

   Zajišťovací zařízení musí během normálního provozu zabraňovat

 

   a)  rozjezdu  klece,  ať  zamýšlenému,  či  nezamýšlenému, dokud nejsou

   šachetní dveře zavřené a zajištěné,

 

   b)  otevření  šachetních  dveří,  je-li  klec  ještě v pohybu a je mimo

   určené otevírací pásmo.

 

   Je  však  povoleno  dojíždění  s  otevřenými  dveřmi v určitém pásmu za

   podmínky, že dojížděcí rychlost je kontrolována.

 

   3.

 

   NEBEZPEČÍ PRO OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V KLECI

 

   3.1 Výtahové klece musí být zcela uzavřeny plnými stěnami po celé výšce

   včetně  podlahy  a stropu, s výjimkou větracích otvorů a s plnostěnnými

   dveřmi. Tyto dveře musí být konstruovány a namontovány tak, aby se klec

   nemohla  pohybovat,  pokud  nejsou  dveře zavřené, s výjimkou dojíždění

   uvedeného v poslední větě bodu 2.3, a zastavila se, jestliže jsou dveře

   otevřené.

 

   Dveře klece musí zůstat zavřené a zajištěné, jestliže dojde k zastavení

   mezi  dvěma  podlažími,  pokud  je  riziko pádu mezi klec a šachtu nebo

   pokud je výtah bez šachty.

 

   3.2  Pro  případ  výpadku  proudu  nebo závady na konstrukčních částech

   výtahu musí být výtah vybaven zařízením zabraňujícím volnému pádu klece

   nebo nekontrolovatelnému pohybu klece vzhůru.

 

   Zařízení  zabraňující  volnému  pádu  klece nesmí být závislé na závěsu

   klece.

 

   Toto zařízení musí být schopné zastavit klec při zatížení odpovídajícím

   nosnosti  a  při  maximální rychlosti stanovené dodavatelem výtahu. Při

   jakémkoliv zatížení nesmí zastavení tímto zařízením způsobit nebezpečné

   zpomalení pro dopravované osoby.

 

   3.3  Mezi  dnem  šachty  a  podlahou  klece  výtahu  musí  být umístěny

   nárazníky.

 

   V  tomto případě se volný prostor uvedený v bodu 2.2 musí měřit s úplně

   stlačenými nárazníky.

 

   Tento  požadavek  se  nevztahuje na výtahy, jejichž klec se vzhledem ke

   konstrukci  pohonného  systému  nemůže dostat do volného prostoru podle

   bodu 2.2.

 

   3.4  Výtahy  musí  být konstruovány a vyrobeny tak, aby je nebylo možné

   uvést   do  pohybu,  jestliže  zařízení  uvedené  v  bodu  3.2  není  v

   pohotovostní poloze.

 

   4.

 

   JINÁ NEBEZPEČÍ

 

   4.1  Šachetní a klecové dveře nebo oboje dveře současně, zavírají-li se

   motoricky, musí mít zařízení proti sevření pohybujícími se dveřmi.

 

   4.2  Mají-li  šachetní  dveře  přispívat  k ochraně stavby před šířením

   požáru,  a  to  včetně  svých  prosklených  částí,  musí mít přiměřenou

   požární  odolnost,  pokud  jde o jejich celistvost, izolační vlastnosti

   (odolnost  vůči  plamenům)  a radiaci (hustotu tepelného toku). Musí-li

   šachetní  dveře,  včetně  dveří se skleněnými částmi, sloužit k ochraně

   budovy  před požárem, musí být přiměřeně odolné proti ohni, pokud jde o

   jejich  celistvost  a ohnivzdorné vlastnosti (odolnost vůči plamenům) a

   vyzařování tepla (tepelné záření).

 

   4.3  Vyvažovací  závaží  musí  být  namontováno  tak,  aby se zabránilo

   jakémukoliv riziku střetnutí s klecí nebo pádu na klec.

 

   4.4  Výtahy  musí  být  vybaveny  prostředky  umožňujícími vyproštění a

   evakuaci osob uvězněných v kleci.

 

   4.5  Klece výtahu musí být vybaveny obousměrným dorozumívacím zařízením

   umožňujícím spojení se stálou vyprošťovací službou.

 

   4.6  Výtahy  musí  být  konstruovány a vyrobeny tak, aby mohly dokončit

   jízdu  v  případě,  že  teplota  v  prostoru výtahového stroje přesáhne

   maximum  stanovené  dodavatelem  výtahu,  ale  aby nereagovaly na další

   příkazy.

 

   4.7  Klece  výtahu  musí  být konstruovány a vyrobeny tak, aby bylo pro

   dopravované  osoby  zajištěno  dostačující  větrání,  a  to i v případě

   delšího přerušení provozu.

 

   4.8  Klec  výtahu  musí  být odpovídajícím způsobem osvětlena, pokud je

   obsazena, anebo jsou dveře klece otevřeny; klec musí mít rovněž nouzové

   osvětlení.

 

   4.9 Dorozumívací zařízení podle bodu 4.5 a nouzové osvětlení podle bodu

   4.8  musí  být  konstruováno  a  vyrobeno  tak,  aby bylo funkční i bez

   normální dodávky proudu. Doba jejich funkce musí být dostatečně dlouhá,

   aby umožňovala normální záchranný zákrok.

 

   4.10  Řídicí  obvody  výtahů, které se smějí používat v případě požáru,

   (požární  nebo  evakuační výtahy) musí být konstruovány a vyrobeny tak,

   aby  zabraňovaly  zastavení výtahu ve stanovených úrovních a umožňovaly

   prioritní řízení výtahu záchrannými četami.

 

   5.

 

   ZNAČENÍ

 

   5.1  Kromě  minimálních  údajů  vyžadovaných pro každé strojní zařízení

   podle bodu 1.7.3 přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 24/2003 Sb., musí být

   každá  klec  vybavena  zřetelně  viditelným  štítkem  jasně  udávajícím

   nosnost  v  kilogramech a maximální počet cestujících, kteří v ní mohou

   být přepravováni.

 

   5.2  Jestliže  je výtah konstruován tak, že umožňuje osobám uvězněným v

   kleci  osvobodit  se  bez  vnější pomoci, musí být odpovídající návod v

   českém jazyce umístěn jasně a viditelně v kleci.

 

   6.

 

   NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

 

   6.1  Bezpečnostní  komponenty  uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení

   musí být opatřeny návodem vypracovaným v českém jazyce a popřípadě také

   v  jazyce,  který  notifikovaná osoba dohodne s výrobcem bezpečnostních

   komponent nebo jeho zplnomocněným zástupcem tak, aby

 

   a) montáž,

 

   b) připojení,

 

   c) seřizování,

 

   d) údržba

 

   mohly být prováděny správně a bez nebezpečí.

 

   6.2  Každý  výtah  musí  být  vybaven dokumentací vypracovanou v českém

   jazyce  a  popřípadě  také  v  jazyce Společenství, který smí být určen

   členským   státem   Evropské  unie,  ve  kterém  je  výtah  instalován.

   Dokumentace obsahuje minimálně

 

   a)  návod  k  používání  včetně  výkresů a schémat nezbytných pro běžný

   provoz  a  vztahujících  se  k  údržbě,  zkoušení, opravám, pravidelným

   kontrolám a vyprošťování osob podle bodu 4.4;

 

   b)  Knihu výtahu, do které se zaznamenávají opravy, pravidelné kontroly

   a podobně.

 

   Příl.2

 

   1.

 

   OBSAH ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY

 

   ES prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje:

 

   a) identifikační údaje o výrobci bezpečnostních komponent,

 

   b) identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, pokud byl stanoven,

 

   c)  popis  bezpečnostní  komponenty, označení typu nebo série a výrobní

   číslo, pokud existuje,

 

   d)  bezpečnostní  funkce  bezpečnostní  komponenty, pokud není zřejmá z

   popisu,

 

   e) rok výroby bezpečnostní komponenty,

 

   f) všechna příslušná ustanovení, jimž bezpečnostní komponenta vyhovuje,

 

   g) odkazy na technické normy podle § 2, pokud byly použity,

 

   h)   identifikační  údaje  o  notifikované  osobě,  pokud  provedla  ES

   přezkoušení typu podle § 3 odst. 1,

 

   i) odkaz na certifikát ES přezkoušení typu, pokud byl vydán,

 

   j)  identifikační  údaje  o notifikované osobě, pokud provedla kontrolu

   výroby podle § 3 odst. 1,

 

   k)  identifikační  údaje  o notifikované osobě, pokud posuzovala systém

   zabezpečování  jakosti  zajišťovaný  výrobcem  bezpečnostních komponent

   podle § 3 odst. 1,

 

   l)  údaje  o  podepsané  osobě  oprávněné  jednat  v zastoupení výrobce

   bezpečnostních komponent nebo o jejím zplnomocněném zástupci.

 

   Prohlášení  o shodě musí být napsáno na stroji nebo tiskacími písmeny v

   tomtéž  jazyce  jako  návod  k  používání podle bodu 6.1 přílohy č. 1 k

   tomuto nařízení.

 

   2.

 

   OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO NAMONTOVANÉ VÝTAHY

 

   Prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje:

 

   a) identifikační údaje o dodavateli výtahu,

 

   b)  popis výtahu, označení typu nebo série, výrobní číslo a adresu, kde

   je výtah namontován,

 

   c) rok montáže výtahu,

 

   d) všechna příslušná ustanovení, jimž výtah vyhovuje,

 

   e) odkaz na technické normy podle § 2, pokud byly použity,

 

   f)   identifikační  údaje  o  notifikované  osobě,  pokud  provedla  ES

   přezkoušení typu vzorového výtahu ve shodě s § 3 odst. 2,

 

   g) odkaz na certifikát ES přezkoušení typu, pokud byl vydán,

 

   h)  identifikační  údaje  o  notifikované osobě, pokud provedla ověření

   shody výtahu podle § 3 odst. 2,

 

   i)  identifikační údaje o notifikované osobě, pokud provedla závěrečnou

   inspekci výtahu podle § 3 odst. 2,

 

   j)  identifikační  údaje  o notifikované osobě, pokud posuzovala systém

   zabezpečování jakosti zajišťovaný dodavatelem podle § 3 odst. 2,

 

   k)  údaje  o  podepsané osobě oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení

   dodavatele výtahu.

 

   Prohlášení  o shodě musí být napsáno na stroji nebo tiskacími písmeny v

   tomtéž  jazyce  jako  návod  k  používání podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k

   tomuto nařízení.

 

   Příl.3

 

   OZNAČENÍ CE

 

   Grafická   podoba   označení   CE   je   stanovena   zvláštním  právním

   předpisem^3), pokud není dále stanoveno jinak.

 

   Minimální  rozměr  5  mm  nemusí  být  dodržen  u malých bezpečnostních

   komponent.

 

   Za  CE  označením  shody  je  uvedeno  identifikační číslo notifikované

   osoby, která se zabývá

 

   a) postupy uvedenými v § 3 odst. 1,

 

   b) postupy uvedenými v § 3 odst. 2.

 

   Příl.4

 

   SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

 

   1. Zařízení k zajišťování šachetních dveří.

 

   2.  Zařízení  podle  bodu  3.2  přílohy  č.  1 k tomuto nařízení, která

   zabraňují pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu vzhůru.

 

   3. Zařízení k zabránění nadměrné rychlosti.

 

   4a. Zařízení k tlumení nárazů akumulací energie

 

   - buď nelineární,

 

   - nebo s tlumením zpětného chodu.

 

   4b. Zařízení k tlumení nárazů pohlcováním energie.

 

   5.  Bezpečnostní  zařízení  hydraulického  válce hydraulického silového

   obvodu sloužící jako zařízení pro zabránění pádu.

 

   6.   Elektrická  zabezpečovací  zařízení  představovaná  bezpečnostními

   spínači s elektronickými součástmi.

 

   Příl.5

 

   ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

 

   (Postup posuzování shody B)

 

   A.

 

   ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

 

   1.  ES  přezkoušení  typu  (dále  jen  "přezkoušení typu") bezpečnostní

   komponenty  je  postup, kterým notifikovaná osoba zjišťuje a osvědčuje,

   že  vzorek  bezpečnostní  komponenty  umožňuje, aby výtah, ve kterém je

   bezpečnostní   komponenta   správně   zamontována,   splňoval  základní

   požadavky.

 

   2.  Výrobce  bezpečnostní  komponenty  nebo  jeho zplnomocněný zástupce

   poskytuje notifikované osobě

 

   a)  své  identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý

   pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu

   a její sídlo) a údaje o místě výroby bezpečnostní komponenty,

 

   b)  písemné  prohlášení, že smlouva o provedení přezkoušení typu nebyla

   sjednána s další notifikovanou osobou,

 

   c)  technickou  dokumentaci,  která  umožní posouzení shody a posouzení

   vhodnosti  bezpečnostní  komponenty  tak,  aby  výtah,  do  kterého  je

   zamontována, vyhovoval ustanovením tohoto nařízení. Pro účel posuzování

   shody je nutné, aby technická dokumentace obsahovala

 

   1.  obecný  popis bezpečnostní komponenty včetně určené oblasti použití

   (především  případné  omezení rychlosti, zatížení a energie) a podmínek

   (zejména prostředí s nebezpečím výbuchu, vliv klimatických podmínek),

 

   2. konstrukční a výrobní výkresy nebo schémata,

 

   3. uvažovaný základní požadavek (požadavky) a opatření přijatá pro jeho

   (jejich)  splnění  (například  odkazem  na  použití harmonizované české

   technické normy),

 

   4.  výsledky  zkoušek  nebo výpočtů provedených výrobcem bezpečnostních

   komponent  nebo  jím  zadaných  (v  tom  případě i údaje o osobě, která

   zkoušky nebo výpočty provedla),

 

   5. návod pro montáž bezpečnostních komponent,

 

   6.  popis  opatření  provedených  ve  stadiu výroby pro to, aby sériově

   vyráběné  bezpečnostní  komponenty  byly  shodné  se  zkoušeným vzorkem

   bezpečnostní komponenty,

 

   d)  vzorek  bezpečnostní  komponenty nebo přesné určení místa, kde může

   být vyzkoušena. Notifikovaná osoba si může vyžádat další vzorky.

 

   3. Notifikovaná osoba zajišťuje

 

   1. posouzení technické dokumentace, zda splňuje stanovený účel,

 

   2.   přezkoušení   bezpečnostní  komponenty  k  ověření,  zda  odpovídá

   technické dokumentaci,

 

   3.  potřebné  kontroly a zkoušky, které provede nebo nechá provést, aby

   prověřila,  zda řešení přijatá výrobcem bezpečnostní komponenty splňují

   požadavky  a umožňují, aby bezpečnostní komponenta splnila svou funkci,

   pokud je správně namontována na výtahu.

 

   4.  Vyhovuje-li  vzorek  bezpečnostní  komponenty základním požadavkům,

   vystaví  notifikovaná  osoba  ES  certifikát přezkoušení typu (dále jen

   "certifikát přezkoušení typu"). Certifikát obsahuje identifikační údaje

   o   výrobci   bezpečnostní  komponenty,  závěry  přezkoušení,  podmínky

   platnosti  certifikátu  a údaje potřebné k identifikaci certifikovaného

   typu bezpečnostní komponenty.

 

   Jestliže  notifikovaná  osoba  odmítne  výrobci bezpečnostní komponenty

   vystavit  certifikát  přezkoušení  typu, musí uvést podrobné důvody pro

   toto odmítnutí. Zároveň musí být uveden postup pro podání námitek.

 

   5.  Výrobce  bezpečnostní  komponenty  nebo  jeho zplnomocněný zástupce

   informuje  notifikovanou  osobu o jakékoliv změně, která byla provedena

   nebo  kterou  plánuje provést na certifikované bezpečnostní komponentě,

   včetně  změn  nebo  úprav,  které  nebyly  uvedeny  v původní technické

   dokumentaci. Notifikovaná osoba posoudí změny a uvědomí žadatele o tom,

   zda  původní  certifikát  přezkoušení  typu  platí  i  pro bezpečnostní

   komponentu  s  provedenými  změnami  nebo  zda  je  nutno provést novou

   certifikaci typu, popřípadě původní certifikát typu doplní.^5)

 

   6.  Každá  notifikovaná  osoba  musí oznamovat členským státům Evropské

   unie potřebné informace, které se týkají

 

   a) vydaných certifikátů přezkoušení typu;

 

   b) odejmutých certifikátů přezkoušení typu.

 

   Každá   notifikovaná   osoba  musí  rovněž  dávat  na  vědomí  ostatním

   příslušným   notifikovaným   osobám   potřebné  informace  týkající  se

   odebraných certifikátů přezkoušení typu.

 

   7.  Certifikát přezkoušení typu, dokumentace a korespondence vztahující

   se  k  průběhu  přezkoušení  typu  se  vypracovávají  v českém jazyce a

   popřípadě  také  v  jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s výrobcem

   bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

 

   8. Výrobce bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce musí

   uchovávat  kopie certifikátu přezkoušení typu a jejich dodatky společně

   s  technickou  dokumentací  po  dobu  10 let od doby, kdy byla vyrobena

   poslední bezpečnostní komponenta.

 

   Nemá-li  výrobce bezpečnostní komponenty ani jeho zplnomocněný zástupce

   sídlo  ve  Společenství,  odpovídá  za  povinnost  uchovávat  potřebnou

   technickou  dokumentaci  osoba,  která uvede bezpečnostní komponentu na

   trh Společenství.

 

   B.

 

   PŘEZKOUŠENÍ TYPU VÝTAHŮ

 

   1.  Přezkoušení typu je postup, ve kterém notifikovaná osoba zjišťuje a

   osvědčuje, že vzorový výtah nebo takový výtah, u něhož nebyly provedeny

   žádné změny nebo úpravy, vyhovuje požadavkům tohoto nařízení vlády.

 

   2. Dodavatel výtahu poskytuje notifikované osobě

 

   a)  své  identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý

   pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu

   a její sídlo) a údaje o místě výroby výtahu,

 

   b)  písemné  prohlášení, že smlouva o provedení přezkoušení typu nebyla

   sjednána s jinou notifikovanou osobou,

 

   c)  technickou  dokumentaci,  která  umožní  posouzení  shody  výtahu s

   ustanoveními  tohoto nařízení a porozumění konstrukci a provozu výtahu.

   V  této  souvislosti je nutné, aby pro účely posuzování shody technická

   dokumentace obsahovala

 

   1. obecný popis typového představitele výtahu; technická dokumentace má

   jasně stanovovat všechny jeho přípustné úpravy,

 

   2. konstrukční a výrobní výkresy nebo schémata,

 

   3.  základní  uvažované požadavky a opatření přijatá pro jejich splnění

   (např. odkaz na harmonizovanou českou technickou normu),

 

   4.  kopie  prohlášení  o  shodě  bezpečnostních komponent použitých při

   výrobě výtahu,

 

   5.  výsledky veškerých zkoušek nebo výpočtů uskutečněných nebo zadaných

   dodavatelem výtahu,

 

   6. exemplář návodu k používání výtahu,

 

   7.  opatření  prováděná  při  montáži  k  zajištění  toho,  aby sériově

   vyráběné výtahy odpovídaly ustanovením tohoto nařízení.

 

   d)  údaje  o místě, kde může být typový představitel výtahu přezkoušen.

   Typový  představitel  výtahu je přezkušován v konečném provedení a musí

   být schopen obsluhovat minimálně tři stanice (horní, střední a dolní).

 

   3. Notifikovaná osoba zajišťuje

 

   a) posouzení technické dokumentace, zda plní zamýšlené cíle,

 

   b) přezkoušení typového představitele výtahu k ověření, zda byl vyroben

   v souladu s technickou dokumentací,

 

   c)  potřebné  kontroly  a zkoušky, které provede nebo nechá provést pro

   ověření,   zda  řešení  přijatá  dodavatelem  výtahu  splňují  základní

   požadavky a umožňují, aby jim výtah odpovídal.

 

   4.  Vyhovuje-li typový představitel výtahu ustanovením tohoto nařízení,

   která  se  na  něj vztahují, vystavuje notifikovaná osoba ES certifikát

   přezkoušení  typu  (dále jen "certifikát přezkoušení typu"). Certifikát

   obsahuje  identifikační  údaje  o  dodavateli  výtahu,  závěry zkoušek,

   podmínky   platnosti   certifikátu  a  údaje  potřebné  k  identifikaci

   certifikovaného typu výtahu.

 

   Komise,  členské  státy  Evropské unie a ostatní příslušné notifikované

   osoby  mohou  obdržet  kopii  tohoto  certifikátu přezkoušení typu a na

   základě  odůvodněné  žádosti  i  kopii  technické dokumentace, zprávy o

   provedených zkouškách, výpočtech a testech.

 

   Jestliže   notifikovaná   osoba   odmítne  vystavit  dodavateli  výtahu

   certifikát  přezkoušení  typu,  musí  uvést  podrobné  důvody  pro toto

   odmítnutí. Zároveň musí být uveden postup pro podání námitek.

 

   5.  Dodavatel  výtahu  informuje  notifikovanou osobu o jakékoliv změně

   nebo  úpravě,  která  byla  provedena  nebo  kterou  plánuje provést na

   certifikovaném typu výtahu, včetně nových změn nebo úprav, které nebyly

   uvedeny  v  původní  technické  dokumentaci. Notifikovaná osoba posoudí

   změny a uvědomí žadatele o tom, zda certifikát přezkoušení typu platí i

   pro  výtah  s  provedenými  změnami  nebo  zda  je  nutno provést novou

   certifikaci   typu,   popřípadě  původní  certifikát  přezkoušení  typu

   doplní.^6)

 

   6.  Každá  notifikovaná  osoba  musí oznamovat členským státům Evropské

   unie potřebné informace, které se týkají

 

   a) vydaných certifikátů přezkoušení typu;

 

   b) odejmutých certifikátů přezkoušení typu.

 

   Každá   notifikovaná   osoba  musí  rovněž  dávat  na  vědomí  ostatním

   příslušným   notifikovaným  osobám  informace  týkající  se  odebraných

   certifikátů přezkoušení typu.

 

   7. Certifikát přezkoušení typu, dokumentace a korespondence, vztahující

   se  k  průběhu  přezkoušení  typu  se  vypracovávají  v českém jazyce a

   popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s dodavatelem

   výtahu.

 

   8. Dodavatel výtahu musí spolu s technickou dokumentací uchovávat kopie

   certifikátů  přezkoušení  typu a jejich dodatky po dobu 10 let od doby,

   kdy byl vyroben poslední výtah shodný se vzorovým výtahem.

 

   Příl.6

 

   ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE

 

   1.  Závěrečná  inspekce  je  postup, jímž se dodavatel výtahu splňující

   ustanovení  bodu  2, přesvědčuje a prohlašuje, že výtah, který uvádí na

   trh,  splňuje základní požadavky. Dodavatel výtahu umísťuje označení CE

   v kleci každého výtahu a vydává prohlášení o shodě.

 

   2. Dodavatel výtahu provede všechna opatření, aby výtah, který uvádí na

   trh,  se  shodoval s certifikovaným typem výtahu popsaným v certifikátu

   přezkoušení  typu  a  vyhovoval  základním  požadavkům, které se na něj

   vztahují.

 

   3. Dodavatel výtahu uchovává deset let od data, kdy byl výtah uveden na

   trh,  kopii  prohlášení  o  shodě  a  certifikát  o závěrečné inspekci,

   uvedené v bodu 6.

 

   4.  Notifikovaná  osoba  vybraná  dodavatelem výtahu provede nebo nechá

   provést  na  výtahu,  který má být uveden na trh odpovídající zkoušky a

   kontroly  definované  v  příslušných  českých technických normách (§ 2)

   nebo ekvivalentní zkoušky, kterými ověří shodu se základními požadavky.

 

   Tyto kontroly a zkoušky zahrnují především

 

   a)  posouzení  dokumentace pro zjištění, zda se výtah shoduje s typovým

   představitelem výtahu, na který byl vydán certifikát přezkoušení typu v

   souladu s částí B přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

 

   b)  funkční  zkoušku  nezatíženého  a  maximálně  zatíženého výtahu pro

   ověření  správné  montáže  a  funkce  bezpečnostních  zařízení (koncové

   vypínače, zajišťovací zařízení a podobně),

 

   -  funkční  zkoušku  výtahu  při maximálním zatížení a bez zatížení pro

   ověření  správné  činnosti  bezpečnostních  zařízení  v případě výpadku

   proudu;

 

   -   statickou  zkoušku  se  zatížením  rovným  1,25násobku  jmenovitého

   zatížení, které odpovídá bodu 5.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

 

   Po  provedení  těchto  zkoušek  notifikovaná  osoba ověří, že nedošlo k

   žádné deformaci nebo poškození, které by mohly ohrozit užívání výtahu.

 

   5. Dodavatel výtahu předává notifikované osobě následující dokumentaci:

 

   a) výkres sestavy kompletního výtahu,

 

   b)  výkresy  a schémata nutné pro závěrečnou inspekci, zejména schémata

   řídicího obvodu,

 

   c)  návod  k  používání  výtahu  podle  bodu  6.2 přílohy č. 1 k tomuto

   nařízení.

 

   Notifikovaná  osoba  nesmí  požadovat  podrobné  výkresy  nebo podrobné

   informace,  které nejsou nezbytné pro ověření shody výtahu, jenž má být

   uveden  na  trh, s typovým představitelem výtahu popsaným v certifikátu

   přezkoušení typu.

 

   6.  Jestliže  výtah  vyhovuje ustanovením tohoto nařízení, notifikovaná

   osoba  připojí  nebo  nechá  dodavatele  připojit  k  označení  CE  své

   identifikační  číslo  v  souladu s § 4 a vystaví certifikát o závěrečné

   inspekci s uvedením provedených zkoušek a kontrol.

 

   Notifikovaná osoba vyplní příslušné údaje v knize výtahu podle bodu 6.2

   přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

 

   Jestliže  notifikovaná  osoba  odmítne  vydat  certifikát  o  závěrečné

   inspekci,  musí uvést podrobné důvody pro odmítnutí a navrhnout způsob,

   jak   dosáhnout   schválení.  Pokud  dodavatel  výtahu  opět  požádá  o

   závěrečnou inspekci, musí o ni žádat u téže notifikované osoby.

 

   7.   Certifikát   o   závěrečné   inspekci,   technická  dokumentace  a

   korespondence,  týkající  se  procesu  posuzování shody, se vypracují v

   českém  jazyce  a  popřípadě  také  v  jazyce, který notifikovaná osoba

   dohodne s dodavatelem výtahu.

 

   Příl.7

 

   PODMÍNKY PRO AUTORIZACI

 

   1.   Ředitelem  autorizované  osoby  a  jejími  zaměstnanci  pověřenými

   prováděním  inspekcí  a  zkoušek  nesmí  být  projektant,  konstruktér,

   dodavatel  nebo výrobce bezpečnostních komponent nebo dodavatel výtahů,

   u  nichž  vykonává  inspekci,  ani  zplnomocněný  zástupce kterékoliv z

   těchto   stran.  Ředitelem  autorizované  osoby  a  jejími  zaměstnanci

   pověřenými posouzením systémů zabezpečování jakosti u postupů posouzení

   shody  podle  §  3  nesmí  být  projektant, konstruktér, dodavatel nebo

   výrobce   bezpečnostních  komponent  nebo  dodavatel  výtahů,  u  nichž

   vykonává inspekci, ani zplnomocněný zástupce kterékoliv z těchto stran.

   Ředitel   autorizované   osoby   a   její   zaměstnanci   nesmějí   být

   zainteresováni přímo nebo jako pověření zástupci na konstrukci, výrobě,

   marketingu  či servisu bezpečnostních komponent nebo na dodávce výtahu.

   To  nevylučuje  možnost výměny technických informací uprostřed výrobcem

   bezpečnostních   komponent  nebo  dodavatelem  výtahu  a  autorizovanou

   osobou.

 

   2. Autorizovaná osoba a její pracovníci musí provádět inspekční činnost

   a  zkoušky  s  nejvyšším  stupněm  profesionální poctivosti a technické

   způsobilosti  a  nesmějí  na  ně působit žádné tlaky a stimuly, zejména

   finanční,  které  by  mohly  ovlivnit  jejich rozhodování nebo výsledky

   inspekce,  zejména  od osob nebo skupin osob, které jsou zainteresovány

   na výsledcích prověřování.

 

   3.  Autorizovaná  osoba  musí  mít  k  dispozici  potřebné pracovníky a

   vlastnit nezbytné vybavení, aby mohla správně vykonávat administrativní

   a technické úkoly spojené s inspekcí a zkouškami; musí mít také přístup

   k vybavení potřebnému pro speciální ověřování.

 

   4. Zaměstnanci odpovědní za inspekční činnost musí mít

 

   a) dobrý technický a odborný výcvik;

 

   b)  vyhovující  znalosti  požadavků na provádění zkoušek a odpovídající

   zkušenosti s těmito zkouškami;

 

   c)  schopnost  vypracovat  certifikáty, záznamy a zprávy požadované pro

   prokazování prováděných zkoušek.

 

   5.  Musí  být  zaručena nestrannost zaměstnanců provádějících inspekci.

   Odměna  zaměstnance  nesmí  záviset na počtu provedených zkoušek ani na

   výsledcích těchto zkoušek.

 

   6. Autorizovaná osoba musí uzavřít pojištění zákonné odpovědnosti.

 

   7. Zachování mlčenlivosti zaměstnanců (§ 20a zákona).

 

   Příl.8

 

   ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

 

   (Postup posuzování shody E)

 

   1.  Zabezpečování  jakosti  bezpečnostních komponent je postup, jímž se

   výrobce   bezpečnostní   komponenty   splňující  bod  2  přesvědčuje  a

   prohlašuje,  že  bezpečnostní komponenty jsou shodné s typem popsaným v

   certifikátu přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení, které

   se  na  ně  vztahují,  a že správně namontovaná bezpečnostní komponenta

   umožní, aby výtah splňoval základní požadavky.

 

   Výrobce  bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce umístí

   na  každou  vyhovující  bezpečnostní  komponentu  označení  CE  a  vydá

   prohlášení   o   shodě.   Označení   CE  doplní  identifikačním  číslem

   notifikované osoby odpovědné za dohled podle bodu 4.

 

   2.  Výrobce  bezpečnostních  komponent  uplatňuje  systém zabezpečování

   jakosti  pro  závěrečnou  inspekci  bezpečnostní  komponenty a zkoušení

   podle bodu 3 a je podroben dohledu podle bodu 4.

 

   3. Systém zabezpečování jakosti

 

   3.1  Výrobce  bezpečnostní  komponenty  podá  žádost  o posouzení svého

   systému   zabezpečování   jakosti   pro   bezpečnostní   komponenty   u

   notifikované osoby podle svého výběru.

 

   Výrobce   bezpečnostních  komponent  nebo  jeho  zplnomocněný  zástupce

   poskytuje notifikované osobě

 

   a)  své  identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý

   pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu

   a její sídlo) a údaje o místě výroby bezpečnostní komponenty,

 

   b) všechny potřebné informace o bezpečnostních komponentách,

 

   c) dokumentaci o systému zabezpečování jakosti,

 

   d)  technickou dokumentaci týkající se bezpečnostních komponent a kopie

   certifikátů přezkoušení typu.

 

   3.2  V  rámci systému zabezpečování jakosti musí být každá bezpečnostní

   komponenta  přezkoušena  a  musí  být  provedeny  zkoušky  stanovené  v

   příslušných  českých  technických  normách uvedených v § 2 odst. 8 nebo

   zkoušky ekvivalentní, aby byla ověřena shoda se základními požadavky.

 

   Všechny   prvky   systému,   požadavky   a  opatření  přijaté  výrobcem

   bezpečnostních   komponent   musí  být  systematicky  a  řádně  písemně

   dokumentovány  ve  formě  instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace

   systému  zabezpečování  jakosti  musí  umožňovat jednotnou interpretaci

   programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti.

 

   Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis

 

   a) cílů jakosti,

 

   b)  organizační  struktury, odpovědnosti a pravomocí vedení ve vztahu k

   jakosti bezpečnostní komponenty,

 

   c) zkoušek, které budou prováděny po výrobě,

 

   d)  prostředků  pro  ověřování účinného fungování systému zabezpečování

   jakosti,

 

   e)  záznamů  o  jakosti,  jako jsou inspekční zprávy, výsledky zkoušek,

   údaje  o  kalibraci,  zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak

   dále.

 

   3.3  Notifikovaná  osoba  posuzuje  systém  zabezpečování  jakosti, aby

   určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s

   těmito  požadavky  na systémy zabezpečování jakosti je splněn u systémů

   jakosti,  které  odpovídají  příslušné  české  technické  harmonizované

   normě.^7)

 

   Ve  skupině  provádějící  posouzení  musí  být  alespoň  jeden  člen se

   zkušenostmi  v  posuzování  výtahové  techniky.  Postup posuzování musí

   zahrnovat návštěvu na pracovištích výrobce bezpečnostní komponenty.

 

   Výsledky   posuzování  jsou  písemně  oznámeny  výrobci  bezpečnostních

   komponent.  Sdělení  musí  obsahovat  závěry  přezkušování a zdůvodnění

   svého rozhodnutí o posuzování.

 

   3.4   Výrobce   bezpečnostních   komponent   zajišťuje  plnění  závazků

   vyplývajících  z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje ho

   tak, aby byl stále přiměřený a účinný.

 

   Výrobce   bezpečnostních  komponent  nebo  jeho  zplnomocněný  zástupce

   průběžně   informuje   notifikovanou  osobu,  která  posuzovala  systém

   zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně tohoto systému.

 

   Notifikovaná  osoba posoudí navrhované úpravy a rozhodne, zda pozměněný

   systém   zabezpečování  jakosti  bude  i  nadále  vyhovovat  požadavkům

   uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posuzování.

 

   Výsledek  posuzování  sdělí  výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.

   Sdělení  obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění svého rozhodnutí o

   posuzování.

 

   4. Dohled notifikovanou osobou

 

   4.1  Účelem  dohledu je zabezpečit, aby výrobce bezpečnostní komponenty

   náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.

 

   4.2   Pro  účely  dohledu  výrobce  bezpečnostních  komponent  umožňuje

   notifikované  osobě  vstup  do  přejímacích,  zkušebních a skladovacích

   prostor a poskytuje nezbytné podklady zejména

 

   a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

 

   b) technickou dokumentaci,

 

   c) záznamy o jakosti, například zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek,

   údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

 

   4.3 Notifikovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že

   výrobce  bezpečnostní komponenty udržuje a používá systém zabezpečování

   jakosti  a  předává výrobci bezpečnostní komponenty zprávy o výsledcích

   dohledu.

 

   4.4  Navíc  může  notifikovaná  osoba provádět u výrobce bezpečnostních

   komponent neohlášený dohled.

 

   Při  neohlášeném dohledu může notifikovaná osoba, jestliže je to nutné,

   provádět  nebo  zadat  provedení  zkoušek  pro  ověření  správné funkce

   systému zabezpečování jakosti. Výrobci bezpečnostních komponent předává

   notifikovaná  osoba  zprávu  o výsledcích dohledu a v případě provedení

   zkoušky i zprávu o výsledcích zkoušky.

 

   Zprávu o výsledcích dohledu, případně zkoušek vypracuje v českém jazyce

   a  popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s výrobcem

   bezpečnostních komponent.

 

   5.  Výrobce  bezpečnostních  komponent  nebo jeho zplnomocněný zástupce

   musí po dobu deseti let od data výroby poslední bezpečnostní komponenty

   uchovávat k dispozici národním úřadům:

 

   a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm. d,

 

   b) aktualizaci uvedenou v druhém odstavci bodu 3.4;

 

   c)  rozhodnutí a zprávy notifikované osoby uvedené v posledním odstavci

   bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

 

   6.   Každá  notifikovaná  osoba  musí  poskytnout  ostatním  příslušným

   notifikovaným  osobám  příslušné  informace  o  vydaných  a  odejmutých

   schváleních systémů zabezpečování jakosti.

 

   Příl.9

 

   KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

 

   (Postup posuzování shody H)

 

   1.  Komplexní zabezpečování jakosti bezpečnostních komponent je postup,

   jímž  se výrobce bezpečnostní komponenty splňující povinnosti uvedené v

   bodu  2  přesvědčuje  a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty vyhovují

   základním požadavkům a že bezpečnostní komponenta umožní, aby výtah, do

   něhož  je  správně  namontována,  splňoval  základní požadavky. Výrobce

   bezpečnostní  komponenty  nebo  jeho  zplnomocněný  zástupce  umístí na

   každou vyhovující bezpečnostní komponentu označení CE a vydá prohlášení

   o  shodě.  Označení  CE doplní identifikačním číslem notifikované osoby

   odpovědné za dohled podle bodu 4.

 

   2.  Výrobce  bezpečnostní  komponenty  uplatňuje systémem zabezpečování

   jakosti  pro  konstrukci,  výrobu  a závěrečnou inspekci bezpečnostních

   komponent a zkoušení podle bodu 3 a je podroben dohledu podle bodu 4.

 

   3. Systém zabezpečování jakosti

 

   3.1  Výrobce  bezpečnostní  komponenty  podá  žádost  o posouzení svého

   systému zabezpečování jakosti u notifikované osoby podle svého výběru.

 

   Výrobce   bezpečnostních  komponent  nebo  jeho  zplnomocněný  zástupce

   poskytuje notifikované osobě

 

   a)  své  identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý

   pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu

   a její sídlo) a údaje o místě výroby bezpečnostní komponenty;

 

   b) všechny potřebné informace o bezpečnostních komponentách;

 

   c) dokumentaci systému zabezpečování jakosti.

 

   3.2  Systém  zabezpečování  jakosti  musí  zajistit,  aby  bezpečnostní

   komponenty  vyhovovaly  základním  požadavkům a umožnily, aby výtah, ve

   kterém jsou namontovány, tyto základní požadavky splňoval.

 

   Všechny   prvky   systému,   požadavky   a  opatření  přijatá  výrobcem

   bezpečnostních   komponent   musí  být  systematicky  a  řádně  písemně

   dokumentovány  ve  formě  instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace

   systému  zabezpečování  jakosti  musí  umožňovat jednotnou interpretaci

   programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti.

 

   Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis

 

   a)  cílů  jakosti  a  organizační  struktury,  odpovědnosti a pravomoci

   vedení ve vztahu k návrhu a jakosti bezpečnostních komponent,

 

   b)  technických specifikací návrhu včetně použitých českých technických

   norem, a pokud nebudou plně použity české technické normy uvedené v § 2

   odst.  8,  prostředků  použitých  pro  zabezpečení a splnění základních

   požadavků, které se na bezpečnostní komponenty vztahují,

 

   c)  kontrol  a  metod  ověřování  konstrukce,  postupů a systematických

   činností,   které   budou   použity   při  konstruování  bezpečnostních

   komponent,

 

   d)  používaných  odpovídajících  výrobních  postupů, kontroly jakosti a

   zabezpečování jakosti a systematických činností,

 

   e)  prováděných  přezkoušení  a  zkoušek,  používaných  v  předvýrobní,

   výrobní a povýrobní etapě a periodicity, se kterou jsou prováděny,

 

   f)  záznamů  o  jakosti, jako jsou zprávy o dohledu a výsledky zkoušek,

   údaje  o  kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak

   dále,

 

   g) prostředků, jimiž lze sledovat, zda bylo dosaženo požadované jakosti

   konstrukce   a  výrobku  a  účinného  fungování  systému  zabezpečování

   jakosti.

 

   3.3  Notifikovaná  osoba  posuzuje  systém  zabezpečování  jakosti, aby

   určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s

   těmito  požadavky na systémy zabezpečování jakosti, je splněn u systémů

   jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.^8)

 

   Ve  skupině  provádějící  posuzování  musí  být  alespoň  jeden člen se

   zkušenostmi  v  posuzování  výtahové  techniky.  Postup posuzování musí

   zahrnovat návštěvu na pracovištích výrobce bezpečnostních komponent.

 

   Výsledky   posuzování  jsou  písemně  oznámeny  výrobci  bezpečnostních

   komponent.  Sdělení  musí  obsahovat  závěry  přezkušování a zdůvodnění

   svého rozhodnutí o posuzování.

 

   3.4   Výrobce   bezpečnostních   komponent   zajišťuje  plnění  závazků

   vyplývajících  z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje ho

   tak, aby byl stále přiměřený a účinný.

 

   Výrobce   bezpečnostních  komponent  nebo  jeho  zplnomocněný  zástupce

   průběžně   informuje   notifikovanou  osobu,  která  posuzovala  systém

   zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně tohoto systému.

 

   Notifikovaná  osoba  posoudí navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný

   systém  zabezpečování  jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům podle

   bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posuzování.

 

   Výsledek  posuzování  sdělí  výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.

   Sdělení  obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění svého rozhodnutí o

   posuzování.

 

   4. Dohled notifikovanou osobou

 

   4.1  Účelem dohledu je zabezpečit, aby výrobce bezpečnostních komponent

   náležitě   plnil  své  závazky  vyplývající  ze  systému  zabezpečování

   jakosti.

 

   4.2   Pro  účely  dohledu  výrobce  bezpečnostních  komponent  umožňuje

   notifikované  osobě  vstup  do  konstrukčních,  výrobních, kontrolních,

   zkušebních  a  skladovacích  prostor  a  poskytuje  nezbytné  podklady,

   zejména

 

   a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

 

   b)   záznamy   o   jakosti,  zajišťované  v  projektové  části  systému

   zabezpečování  jakosti,  např.  výsledky analýz, výpočtů, zkoušek a tak

   dále,

 

   c)   záznamy   o   jakosti,   zajišťované   ve  výrobní  části  systému

   zabezpečování  jakosti, např. inspekční zprávy, výsledky zkoušek, údaje

   o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušného personálu a tak dále.

 

   4.3 Notifikovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že

   výrobce bezpečnostních komponent udržuje a používá systém zabezpečování

   jakosti, a předává výrobci bezpečnostních komponent zprávy o výsledcích

   dohledu.

 

   4.4  Navíc  může  notifikovaná  osoba provádět u výrobce bezpečnostních

   komponent neohlášený dohled.

 

   Při  neohlášeném dohledu může notifikovaná osoba, jestliže je to nutné,

   provádět  nebo  zadat  provedení  zkoušek  pro  ověření  správné funkce

   systému zabezpečování jakosti. Výrobci bezpečnostních komponent předává

   notifikovaná  osoba  zprávu  o výsledcích dohledu a v případě provedení

   zkoušky i zprávu o výsledcích zkoušky.

 

   5.  Výrobce  bezpečnostních  komponent  nebo jeho zplnomocněný zástupce

   musí  po  dobu  deseti  let  od  data  vyrobení  poslední  bezpečnostní

   komponenty uchovávat k dispozici národním úřadům

 

   a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm. b,

 

   b) aktualizaci uvedenou v druhém odstavci bodu 3.4;

 

   c)  rozhodnutí a zprávy notifikované osoby uvedené v posledním odstavci

   bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

 

   Nemá-li  výrobce bezpečnostní komponenty ani jeho zplnomocněný zástupce

   sídlo ve Společenství, připadá povinnost uchovávat dostupnou technickou

   dokumentaci  na osobu zodpovědnou za uvedení bezpečnostní komponenty na

   trh Společenství.

 

   6.   Každá  notifikovaná  osoba  musí  poskytnout  ostatním  příslušným

   notifikovaným  osobám  příslušné  informace  o  vydaných  a  odejmutých

   schváleních systémů zabezpečování jakosti.

 

   7.   Dokumentace   a  korespondence  týkající  se  postupů  komplexního

   zabezpečování  jakosti musí být vypracována v českém jazyce a popřípadě

   také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s výrobcem bezpečnostní

   komponenty nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

 

   Příl.10

 

   OVĚŘOVÁNÍ SHODY KAŽDÉHO VÝTAHU

 

   (Postup posuzování shody G)

 

   1.  Ověřování shody každého výtahu notifikovanou osobou je postup, jímž

   se dodavatel výtahu přesvědčuje a prohlašuje, že výtah, který je uváděn

   na  trh  a  obdržel certifikát o shodě podle bodu 4., splňuje požadavky

   tohoto  nařízení,  které  se na něj vztahují. Dodavatel výtahu umísťuje

   označení CE v kleci výtahu a vydává prohlášení o shodě.

 

   2.  Dodavatel  výtahu  požádá  o  ověřování shody jednotlivých výtahů u

   notifikované osoby podle svého výběru.

 

   Dodavatel výtahu poskytuje notifikované osobě

 

   a)  své  identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý

   pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu

   a její sídlo) a údaje o místě výroby výtahu;

 

   b)   písemné   prohlášení,  že  stejná  žádost  nebyla  podána  u  jiné

   notifikované osoby;

 

   c) technickou dokumentaci.

 

   3.  Účelem  technické  dokumentace je umožnit posuzování shody výtahu s

   požadavky  tohoto  nařízení  a porozumění konstrukci, montáži a provozu

   výtahu.

 

   Pokud  je  to  pro  posuzování  shody  potřebné,  technická dokumentace

   obsahuje

 

   a) obecný popis výtahu,

 

   b) výkresy a schémata týkající se provedení a výroby,

 

   c)  příslušné  základní  požadavky  a  řešení  přijatá za účelem jejich

   splnění  (například  odkaz  na  použití  harmonizované  české technické

   normy),

 

   d)  výsledky zkoušek nebo výpočtů provedených nebo zadaných dodavatelem

   výtahu,

 

   e) návodu k používání výtahu,

 

   f)   kopie   certifikátů   přezkoušení  typu  použitých  bezpečnostních

   komponent.

 

   4.   Notifikovaná  osoba  posuzuje  technickou  dokumentaci  a  provádí

   odpovídající zkoušky výtahu stanovené v příslušných českých technických

   normách  podle  §  2 tohoto nařízení nebo ekvivalentní zkoušky tak, aby

   zjistila jeho shodu s požadavky tohoto nařízení.

 

   Jestliže výtah vyhovuje ustanovením tohoto nařízení, notifikovaná osoba

   připojí  nebo  nechá připojit své identifikační číslo v souladu s § 4 a

   podle provedených zkoušek vystaví certifikát o shodě.

 

   Notifikovaná  osoba vyplní příslušné strany knihy výtahu podle bodu 6.2

   přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

 

   Jestliže  notifikovaná osoba odmítne vydat certifikát o shodě, uvede ve

   zprávě  podrobné  důvody  pro odmítnutí a navrhne způsob, jak dosáhnout

   nápravy.  Nové ověření shody s certifikovaným typem zajišťuje dodavatel

   výtahu u téže notifikované osoby.

 

   5.  Certifikát  shody,  dokumentace a korespondence týkající se procesů

   ověřování  jednotlivých  výrobků musí být vypracovány v českém jazyce a

   popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s dodavatelem

   výtahu.

 

   6. Dodavatel výtahu uchovává technickou dokumentaci a kopii certifikátu

   o shodě po dobu 10 let od doby, kdy byl výtah uveden na trh.

 

   Příl.11

 

   POSOUZENÍ SHODY BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY S PŘEZKOUŠENÝM TYPEM

 

   (Postup posuzování shody C)

 

   1.   Posouzení  shody  bezpečnostní  komponenty  s  přezkoušeným  typem

   namátkovou   kontrolou   je  postup,  jímž  se  výrobce  bezpečnostních

   komponent  nebo jeho zplnomocněný zástupce přesvědčuje a prohlašuje, že

   bezpečnostní  komponenty  jsou  shodné  s  typem popsaným v certifikátu

   přezkoušení  typu a vyhovují požadavkům tohoto nařízení, které se na ně

   vztahují,  a  umožňují,  aby  každý  výtah,  do  kterého  jsou  správně

   namontovány, splňoval základní požadavky tohoto nařízení.

 

   Výrobce   bezpečnostních  komponent  nebo  jeho  zplnomocněný  zástupce

   připojí  označení CE ke každé bezpečnostní komponentě a vydá prohlášení

   o  shodě.  Výrobce  bezpečnostních  komponent  nebo  jeho  zplnomocněný

   zástupce   označuje   bezpečnostní   komponenty  identifikačním  číslem

   notifikované osoby již během výrobního procesu.

 

   2. Výrobce bezpečnostních komponent zajišťuje všechna opatření nezbytná

   pro  to,  aby výrobní postup zajišťoval shodu vyráběných bezpečnostních

   komponent s typem popsaným v certifikátu přezkoušení typu a s požadavky

   tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

 

   3.  Výrobce  bezpečnostních  komponent  nebo jeho zplnomocněný zástupce

   musí  uchovávat  kopii  prohlášení  o  shodě po dobu deseti let od data

   výroby poslední bezpečnostní komponenty.

 

   Nemá-li  výrobce bezpečnostní komponenty ani jeho zplnomocněný zástupce

   sídlo ve Společenství, připadá povinnost uchovávat dostupnou technickou

   dokumentaci  osobě  odpovědné za uvedení bezpečnostní komponenty na trh

   Společenství.

 

   4. Notifikovaná osoba zvolená výrobcem bezpečnostních komponent provádí

   nebo  nechá  provádět  v  nahodilých  intervalech  namátkovou  kontrolu

   bezpečnostních   komponent.   Prověřuje   vhodný   vzorek   zhotovených

   bezpečnostních  komponent  na  místě  odebraný  notifikovanou  osobou a

   provede  k  ověření  shody  výrobku  s  odpovídajícími požadavky tohoto

   nařízení   odpovídající   zkoušky   stanovené   v  příslušných  českých

   technických  normách  podle  §  2  odst.  8  nebo zkoušky ekvivalentní.

   Jestliže  jedna  nebo  více  z  kontrolovaných bezpečnostních komponent

   nejsou  shodné  s  certifikovaným typem, předá o tom notifikovaná osoba

   zprávu  výrobci  bezpečnostních komponent nebo zplnomocněnému zástupci,

   aby se zabránilo uvedení těchto bezpečnostních komponent na trh.

 

   Hlediska,  která  je nutno brát v úvahu při kontrolování bezpečnostních

   komponent,  budou stanovena společnou dohodou všech notifikovaných osob

   zabývajících  se  tímto  postupem,  přičemž  se  berou v úvahu základní

   parametry  bezpečnostních  komponent  uvedených v příloze č. 4 k tomuto

   nařízení.

 

   5.  Dokumentace  a  korespondence týkající se namátkových kontrol podle

   bodu 4, se vypracovává v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který

   notifikovaná  osoba  dohodne  s  výrobcem bezpečnostních komponent nebo

   jeho zplnomocněným zástupcem.

 

   Příl.12

 

   ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ

 

   (Postup posuzování shody E)

 

   1.  Zabezpečování  jakosti  výtahů  je postup, jímž se dodavatel výtahu

   splňující  ustanovení  bodu  2 přesvědčuje a prohlašuje, že namontované

   výtahy  jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu přezkoušení typu a

   splňují požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují.

 

   Dodavatel  výtahu  umístí  na každý vyhovující výtah označení CE a vydá

   prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem

   notifikované osoby provádějící dohled podle bodu 4.

 

   2.   Dodavatel   výtahu  uplatňuje  systém  zabezpečování  jakosti  pro

   závěrečnou  inspekci  a  zkoušky  výtahů  podle  bodu  3, a je podroben

   dohledu podle bodu 4.

 

   3. Systém zabezpečování jakosti

 

   3.1   Dodavatel   výtahu   podá   žádost   o  posouzení  svého  systému

   zabezpečování  jakosti  pro  výtahy  u  notifikované  osoby podle svého

   výběru.

 

   Dodavatel výtahu poskytuje notifikované osobě

 

   a)  své  identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý

   pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu

   a její sídlo) a údaje o místě výroby výtahu,

 

   b) všechny potřebné informace pro předmětné výtahy,

 

   c) dokumentaci o systému zabezpečování jakosti,

 

   d) technickou dokumentaci výtahů a kopii certifikátů přezkoušení typu.

 

   3.2  V  rámci  systému  zabezpečování  jakosti  musí  být  každý  výtah

   přezkoušen,  a aby byla ověřena jeho shoda s požadavky tohoto nařízení,

   které se na něj vztahují, musí být provedeny vhodné zkoušky stanovené v

   příslušných  českých technických normách podle § 2 odst. 8 nebo zkoušky

   ekvivalentní.

 

   Všechny  prvky systému, požadavky a opatření přijaté dodavatelem výtahu

   musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí,

   postupů  a  návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí

   umožňovat jedn

   otnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti.

 

   Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis

 

   a) cílů jakosti,

 

   b)  organizační  struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu k

   jakosti výtahů,

 

   c)  přezkušování a zkoušek, které budou provedeny před uvedením na trh,

   obsahující především zkoušky uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení,

 

   d)   prostředků  ověřování  účinného  fungování  systému  zabezpečování

   jakosti,

 

   e)  záznamů  o jakosti, jako např. inspekční zprávy a výsledky zkoušek,

   údaje  o  kalibraci,  zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak

   dále.

 

   3.3  Notifikovaná  osoba  posuzuje  systém  zabezpečování  jakosti, aby

   určila,  zda  vyhovuje  požadavkům  podle  bodu 3.2. Předpoklad shody s

   těmito  požadavky  na systémy zabezpečování jakosti je splněn u systémů

   jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.^9)

 

   Ve  skupině  provádějící  posouzení  musí  být  alespoň  jeden  člen se

   zkušenostmi  v posuzování výtahové techniky. Postup posuzování zahrnuje

   dohled na pracovištích dodavatele výtahu a na místě montáže výtahu.

 

   Výsledky  posuzování  jsou písemně oznámeny dodavateli výtahu. Oznámení

   obsahuje závěry zkoušky a zdůvodněný závěr o posuzování.

 

   3.4   Dodavatel   výtahu   zajišťuje  plnění  závazků  vyplývajících  z

   posouzeného  systému  zabezpečování  jakosti  a udržuje ho tak, aby byl

   stále přiměřený a účinný.

 

   Dodavatel   výtahu   průběžně   informuje   notifikovanou  osobu  která

   posuzovala  systém  zabezpečování  jakosti,  o  každé  zamýšlené  změně

   systému zabezpečování jakosti.

 

   Notifikovaná  osoba  posoudí navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný

   systém   zabezpečování  jakosti  bude  i  nadále  vyhovovat  požadavkům

   uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je potřebné provést nové posuzování.

 

   Rozhodnutí   oznamuje   dodavateli  výtahu.  Oznámení  obsahuje  závěry

   přezkušování a zdůvodněný závěr o posuzování.

 

   4. Dohled notifikovanou osobou

 

   4.1  Účelem  dohledu je zabezpečit, aby dodavatel výtahu náležitě plnil

   závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.

 

   4.2  Pro  účely  dohledu  dodavatel  výtahu umožňuje notifikované osobě

   vstup   do  kontrolních  a  zkušebních  prostor  a  poskytuje  nezbytné

   podklady, zejména

 

   a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

 

   b) technickou dokumentaci,

 

   c)  záznamy  o  jakosti,  např. zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek,

   údaje  o  kalibraci,  zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak

   dále.

 

   4.3 Notifikovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že

   dodavatel  výtahu  udržuje  a  používá  systém  zabezpečování jakosti a

   dodavateli výtahu předává zprávu o výsledcích dohledu.

 

   4.4  Navíc  může notifikovaná osoba provádět neohlášený dohled na místě

   montáže výtahu.

 

   Při  neohlášeném dohledu může notifikovaná osoba, jestliže je to nutné,

   provádět  nebo  zadat  provedení  zkoušek  pro  ověření  správné funkce

   systému  zabezpečování jakosti. Notifikovaná osoba poskytuje dodavateli

   výtahu  zprávu  o  výsledcích  dohledu  a v případě provedení zkoušky i

   zprávu o výsledcích zkoušek.

 

   5.  Dodavatel  výtahu musí po dobu deseti let od data výroby posledního

   výtahu, uchovávat k dispozici národním úřadům:

 

   a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm. c),

 

   b) změny uvedené v druhém odstavci bodu 3.4;

 

   c)  rozhodnutí a zprávy notifikované osoby uvedené v posledním odstavci

   bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

 

   6. Každá notifikovaná osoba poskytuje ostatním příslušným notifikovaným

   osobám  příslušné informace o vydaných a odejmutých schváleních systémů

   zabezpečování jakosti.

 

   7.  Dokumentace  a  korespondence  týkající  se  procesu  zabezpečování

   jakosti  výtahů  se  vypracovává  v  českém  jazyce  a popřípadě také v

   jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.

 

   Příl.13

 

   KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ

 

   (Postup posuzování shody H)

 

   1.  Komplexní  zabezpečování  jakosti  výtahů je postup, jímž dodavatel

   výtahu  splňující  ustanovení  bodu  2  se přesvědčuje a prohlašuje, že

   výtahy  vyhovují  základním  požadavkům tohoto nařízení, které se na ně

   vztahují.

 

   Dodavatel   výtahu  připojí  ke  každému  výtahu  označení  CE  a  vydá

   prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem

   notifikované osoby provádějící dohled podle bodu 4.

 

   2.   Dodavatel   výtahu  uplatňuje  systém  zabezpečování  jakosti  pro

   konstrukci,   výrobu,  interní  montáž,  externí  montáž  a  závěrečnou

   inspekci výtahu podle bodu 3, a je podroben dohledu podle bodu 4.

 

   3. Systém zabezpečování jakosti

 

   3.1  Dodavatel výtahu podá žádost o posouzení svého systému jakosti pro

   výtahy u notifikované osoby podle svého výběru.

 

   Dodavatel výtahu poskytuje notifikované osobě

 

   a)  své  identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý

   pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu

   a její sídlo) a údaje o místě výroby výtahu.

 

   b)  všechny  potřebné  informace o výtazích, především informace, které

   přispějí  k pochopení vztahu mezi konstrukcí a provozem výtahu a umožní

   posuzování shody s požadavky tohoto nařízení;

 

   c) dokumentaci systému zabezpečování jakosti.

 

   3.2  Systém  zabezpečování  jakosti  musí  zajišťovat  shodu  výtahů se

   základními požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

 

   Všechny  prvky systému, požadavky a opatření přijaté dodavatelem výtahu

   musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí,

   postupů  a  návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí

   umožňovat  jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o

   jakosti.

 

   Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis

 

   a)  cílů  jakosti  a  organizační  struktury,  odpovědnosti a pravomoci

   vedení ve vztahu ke konstrukci a jakosti výtahů,

 

   b)  technických  konstrukčních  specifikací  včetně  použitých  českých

   technických  norem,  a pokud nebudou plně použity české technické normy

   uvedené  v  §  2  tohoto nařízení, prostředků použitých pro zabezpečení

   splnění základních požadavků tohoto nařízení vztahujících se na výtahy,

 

   c)  kontrol  a  metod  ověřování  konstrukce,  postupů a systematických

   činností, které budou použity při konstruování výtahů,

 

   d)  zkoušek, které budou prováděny při přejímkách materiálů, součástí a

   dílčích montáží,

 

   e)  odpovídajících  metod při výrobní montáži, montáži, řízení jakosti,

   postupů a systematických činností, které budou použity,

 

   f)  zkoušek,  které  budou  provedeny před montáží (kontrola montážních

   podmínek:  šachta,  strojovna  a  tak dále), během montáže a po montáži

   (zejména včetně zkoušek uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení),

 

   g) záznamů o jakosti, jako například zprávy a výsledky zkoušek, údaje o

   kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak dále,

 

   h) prostředků, jimiž lze sledovat, zda bylo dosaženo požadované jakosti

   konstrukce   a  montáže  a  účinného  fungování  systému  zabezpečování

   jakosti.

 

   3.3 Posouzení konstrukční dokumentace

 

   Pokud  konstrukční  dokumentace  není zcela v souladu s harmonizovanými

   českými   technickými   normami,   notifikovaná   osoba  zjišťuje,  zda

   konstrukční  dokumentace  odpovídá ustanovením tohoto nařízení, a pokud

   tomu tak je, vydá dodavateli výtahu ES certifikát posouzení konstrukční

   dokumentace,  uvede  podmínky  platnosti  certifikátu a podrobnosti pro

   identifikaci takto posouzené konstrukční dokumentace.

 

   3.4 Posouzení systému zabezpečování jakosti

 

   Notifikovaná  osoba  posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila,

   zda  vyhovuje  požadavkům  podle  bodu  3.2.  Předpoklad shody s těmito

   požadavky na systémy zabezpečování jakosti je splněn u systémů jakosti,

   které odpovídají příslušné české technické normě.^10)

 

   Ve  skupině  provádějící  posouzení  musí  být  alespoň  jeden  člen se

   zkušenostmi  v posuzování výtahové techniky. Postup posuzování zahrnuje

   dohled na pracovištích dodavatele a na místě montáže výtahu.

 

   Výsledky  posuzování  jsou písemně oznámeny dodavateli výtahů. Oznámení

   obsahuje závěry zkoušek a zdůvodněný závěr o posuzování.

 

   3.5   Dodavatel   výtahu   zajišťuje  plnění  závazků  vyplývajících  z

   posouzeného  systému  zabezpečování jakosti, a udržuje jej tak, aby byl

   stále přiměřený a účinný.

 

   Dodavatel   výtahu   průběžně   informuje  notifikovanou  osobu,  která

   posuzovala  systém  zabezpečování  jakosti,  o  každé  zamýšlené  změně

   systému zabezpečování jakosti.

 

   Notifikovaná  osoba posuzuje navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný

   systém   zabezpečování  jakosti  bude  i  nadále  vyhovovat  požadavkům

   uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je požadováno nové posouzení.

 

   Výsledky  posuzování  oznamuje  dodavateli  výtahu.  Oznámení  obsahuje

   závěry posouzení včetně odůvodnění svého rozhodnutí o posuzování.

 

   4. Dohled notifikovanou osobou

 

   4.1  Účelem  dohledu je zabezpečit, aby dodavatel výtahu náležitě plnil

   závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.

 

   4.2  Pro  účely  dohledu  dodavatel  výtahu umožňuje notifikované osobě

   vstup  do konstrukčních, výrobních, montážních, kontrolních, zkušebních

   a skladovacích prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména

 

   a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti;

 

   b)   záznamy   o   jakosti  týkající  se  konstrukčních  částí  systému

   zabezpečování  jakosti,  například  výsledky analýz, výpočtů, zkoušek a

   tak dále;

 

   c)  záznamy o jakosti v části systému zabezpečování jakosti týkající se

   přejímek  dodávek,  montáže,  například  zprávy o kontrolách a výsledky

   zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků

   a tak dále.

 

   4.3 Notifikovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že

   dodavatel  výtahu  udržuje  a  používá  systém zabezpečování jakosti, a

   předává dodavateli výtahu zprávy o výsledcích dohledu.

 

   4.4  Navíc  může  notifikovaná  osoba  provádět  neohlášený  dohled  na

   pracovištích   dodavatele   výtahu  a  na  místě  montáže  výtahu.  Při

   neohlášeném  dohledu  může  notifikovaná  osoba,  jestliže je to nutné,

   provádět  nebo  zadat  provedení  zkoušek  pro  ověření  správné funkce

   systému   zabezpečování   jakosti.   O   neohlášeném   dohledu  předává

   notifikovaná osoba dodavateli výtahu zprávu a byla-li provedena zkouška

   i zprávu o výsledcích zkoušek.

 

   5.  Dodavatel  výtahu  musí po dobu deseti let od uvedení výtahu na trh

   uchovávat k dispozici národním úřadům

 

   a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm. c,

 

   b) aktualizaci uvedenou v druhém odstavci bodu 3.5;

 

   c)  rozhodnutí a zprávy notifikované osoby uvedené v posledním odstavci

   bodu 3.5 a v bodech 4.3 a 4.4.

 

   Nemá-li  dodavatel  výtahu sídlo v Evropské unii, přechází povinnost na

   notifikovanou osobu.

 

   6.  Každá notifikovaná osoba poskytne ostatním příslušným notifikovaným

   osobám  příslušné  informace  o  vydaných  a  odejmutých  certifikátech

   systémů zabezpečování jakosti.

 

   7.  Dokumentace  a  korespondence  vztahující se k postupům komplexního

   zabezpečování  jakosti musí být vypracována v českém jazyce a popřípadě

   také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.

 

   Příl.14

 

   ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY VÝTAHŮ

 

   (Postup posuzování shody D)

 

   1. Zabezpečování jakosti výroby výtahů je postup, jímž dodavatel výtahu

   splňující  ustanovení  bodu  2  se  přesvědčuje a prohlašuje, že výtahy

   vyhovují  požadavkům  tohoto  nařízení  vlády, které se na ně vztahují.

   Dodavatel  výtahu  připojí  na  každý  výtah označení CE a vydá písemné

   prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem

   notifikované osoby, která je odpovědná za dohled podle bodu 4.

 

   2.  Dodavatel  výtahu uplatňuje systém zabezpečování jakosti ve výrobě,

   montáži, závěrečné inspekci a zkoušení podle bodu 3 a musí být podroben

   dohledu podle bodu 4.

 

   3. Systém zabezpečování jakosti

 

   3.1   Dodavatel   výtahu   podá   žádost   o  posouzení  svého  systému

   zabezpečování jakosti u notifikované osoby podle svého výběru.

 

   Dodavatel výtahu poskytuje notifikované osobě

 

   a)  své  identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý

   pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu

   a její sídlo) a údaje o místě výroby výtahu.

 

   b) všechny potřebné informace o výtazích,

 

   c) dokumentaci o systému zabezpečování jakosti,

 

   d)   technickou   dokumentaci  schváleného  typu  a  kopii  certifikátu

   přezkoušení typu.

 

   3.2  Systém  zabezpečování jakosti musí zajistit, aby výtahy vyhovovaly

   požadavkům tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

 

   Všechny  prvky systému, požadavky a opatření přijaté dodavatelem výtahu

   musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí,

   postupů  a  návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí

   umožňovat  jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o

   jakosti.

 

   Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis

 

   a)  cílů  jakosti  a  organizační  struktury,  odpovědnosti a pravomoci

   vedení ve vztahu k jakosti výtahů,

 

   b)  výrobních postupů, metod kontrol a zabezpečování jakosti, postupů a

   systematických činností, které budou použity,

 

   c)  přezkoušení  a zkoušek prováděných před montáží, během montáže a po

   montáži, které zahrnují minimálně zkoušky podle bodu 4 b přílohy č. 6 k

   tomuto nařízení,

 

   d)  záznamů  o  jakosti, jako jsou inspekční zprávy a výsledky zkoušek,

   údaje  o  kalibraci,  zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak

   dále,

 

   e) prostředků, jimiž lze sledovat, zda bylo dosaženo požadované jakosti

   výtahu a účinného fungování systému jakosti.

 

   3.3  Notifikovaná  osoba  posuzuje  systém  zabezpečování  jakosti, aby

   určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s

   těmito  požadavky na systémy jakosti je splněn u systémů jakosti, které

   odpovídají příslušné české technické normě.^11)

 

   Ve  skupině  provádějící  posuzování  musí  být  alespoň  jeden člen se

   zkušenostmi  v posuzování výtahové techniky. Postup posuzování zahrnuje

   dohled na pracovištích dodavatele výtahu.

 

   Výsledky  posuzování  jsou písemně oznámeny dodavateli výtahu. Oznámení

   obsahuje závěry zkoušek a zdůvodněný závěr o posuzování.

 

   3.4  Dodavatel výtahu zajišťuje plnění závazků vyplývajících ze systému

   zabezpečování  jakosti,  a  udržuje  jej tak, aby byl stále přiměřený a

   účinný.

 

   Dodavatel   výtahu   průběžně   informuje  notifikovanou  osobu,  která

   posuzovala  systém  zabezpečování  jakosti,  o  každé  zamýšlené  změně

   systému zabezpečování jakosti.

 

   Notifikovaná  osoba posuzuje navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný

   systém   zabezpečování  jakosti  bude  i  nadále  vyhovovat  požadavkům

   uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení.

 

   Výsledek posuzování oznamuje dodavateli výtahu. Oznámení musí obsahovat

   závěry posouzení včetně odůvodnění.

 

   4. Dohled notifikovanou osobou

 

   4.1  Účelem  dohledu je zabezpečit, aby dodavatel výtahu náležitě plnil

   závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.

 

   4.2  Pro  účely  dohledu  dodavatel  výtahu umožňuje notifikované osobě

   vstup  do výrobních, montážních, kontrolních, zkušebních a skladovacích

   prostor, a poskytnout veškeré potřebné informace, zejména

 

   a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

 

   b)  záznamy  o  jakosti, jako jsou inspekční zprávy a výsledky zkoušek,

   údaje  o  kalibraci,  zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak

   dále.

 

   4.3  Notifikovaná osoba provádí pravidelný dohled aby se ubezpečila, že

   dodavatel  výtahu  udržuje  a  používá  systém zabezpečování jakosti, a

   předává dodavateli výtahu zprávu o výsledcích dohledu.

 

   4.4   Navíc  může  notifikovaná  osoba  provádět  neohlášený  dohled  u

   dodavatele  výtahu.  Při  tomto  neohlášeném  dohledu může notifikovaná

   osoba,  jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro

   ověření  správné  funkce  systému  zabezpečování jakosti. O neohlášeném

   dohledu  předává  notifikovaná osoba dodavateli výtahu zprávu a byla-li

   provedena zkouška, i zprávu o výsledcích zkoušek.

 

   5.  Dodavatel  výtahu  musí  po  dobu nejméně deseti let od data výroby

   posledního výtahu uchovávat k dispozici národním orgánům.

 

   a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1,

 

   b) aktualizaci uvedenou v druhém odstavci bodu 3.4,

 

   c)  rozhodnutí a zprávy notifikované osoby uvedené v posledním odstavci

   bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

 

   6.   Každá  notifikovaná  osoba  musí  poskytnout  ostatním  příslušným

   notifikovaným  osobám  příslušné  informace  o  vydaných  a  odejmutých

   schváleních systémů zabezpečování jakosti.

 

   7.  Dokumentace  a  korespondence  týkající  se  postupů  zabezpečování

   jakosti  výroby se vypracuje v českém jazyce a popřípadě také v jazyce,

   který notifikovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.

 

   1)  Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. června 1995 o

   sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů.

 

   2) § 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

 

   3)  Nařízení  vlády  č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba

   označení CE.

 

   4)  Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České

   obchodní  inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002

   Sb.

 

   4a)  Nařízení  vlády  č.  190/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví technické

   požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č.

   251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

 

   5) Považuje-li to notifikovaná osoba za potřebné, smí buď vydat doplněk

   k původnímu certifikátu o přezkoušení typu, nebo si vyžádat podání nové

   žádosti o jeho vystavení.

 

   6) Považuje-li to notifikovaná osoba za potřebné, smí buď vydat doplněk

   k  původnímu  certifikátu přezkoušení typu, nebo si vyžádat podání nové

   žádosti o jeho vystavení.

 

   7)  Harmonizovanou  normou  je  ČSN  ISO  EN 9003 doplněná, pokud to je

   nutné, o zvláštnosti bezpečnostních komponent.

 

   8)  Harmonizovanou  normou  je  ČSN  ISO  EN 9001 doplněná, pokud je to

   nutné, o zvláštnosti bezpečnostních komponent.

 

   9)  Harmonizovanou  normou  je  ČSN  ISO  EN 9003 doplněná, pokud je to

   nutné, o zvláštnosti vztahující se k výtahům.

 

   10)  Harmonizovanou  normou  je  ČSN  ISO EN 9001 doplněná, pokud je to

   nutné, o zvláštnosti výtahů.

 

   11)  Harmonizovanou  normou  je  ČSN  ISO EN 9002 doplněná, pokud je to

   nutné, o zvláštnosti výtahů.

 

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby