Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti,

◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákon: Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti,

 

 

 

 

592

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2006

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Vláda nařizuje podle § 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen

"zákon"):

§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství

1)

 a stanoví a) 

podmínky pro udělení, pozastavení nebo zrušení akreditace fyzické nebo právnické

osoby pro provádění zkoušek odborné způsobilosti,

b) 

zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti,

c) 

obsah a způsob zkoušky z odborné způsobilosti, její organizaci, průběh, hodnocení a

podmínky pro opravu této zkoušky, jakož i náležitosti dokladu o úspěšném vykonání

uvedené zkoušky,

d) 

vedení dokumentace a evidence držitelem akreditace o vykonaných zkouškách

odborné způsobilosti.

§ 2

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k

a) 

zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona jsou uvedeny v příloze č. 1 k

tomuto nařízení,

b) 

činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a

18 zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti

§ 3

(1) Předkladatelem návrhu na udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné

způsobilosti (dále jen "návrh") může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen

"předkladatel"). Podmínkou pro udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné

způsobilosti je, že předkladatel prokáže zajištění nezbytných organizačních, materiálních,

technických a personálních předpokladů k řádnému ověřování odborné způsobilosti fyzických

osob pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v rozsahu stanoveném zákonem a zvláštním právním předpisem

2)

a) 

předložením projektu ověřování odborné způsobilosti obsahujícím podrobný popis

personálního zabezpečení, finančního zajištění, technického vybavení, postupů, metod

a způsobů ověřování odborné způsobilosti, včetně souboru zkušebních otázek se

zaměřením na obor činnosti, pro který se zkouška z odborné způsobilosti vykonává, a metod hodnocení zkoušek z odborné způsobilosti, zajišťujících nestrannost,

objektivitu, důvěrnost a vyloučení střetu zájmů,

b) 

stanovením systému řízení a vedení dokumentace projektu ověřování odborné

způsobilosti a způsobu přezkoumávání procesů provádění zkoušek z odborné

způsobilosti včetně určení způsobu nápravy zjištěných nedostatků,

c) 

zajištěním dostatečného počtu zaměstnanců nebo jiných fyzických osob ve smluvním

vztahu k předkladateli podílejících se na prověřování odborné způsobilosti včetně

stanovení popisu jejich povinností a odpovědnosti,

d) 

určením fyzické osoby odpovědné za vypracování a dodržování projektu ověřování

odborné způsobilosti a za zajištění odborné úrovně provádění zkoušek odborné

způsobilosti s ukončeným alespoň středním vzděláním s maturitní zkouškou a

odbornou praxí nejméně v délce 5 let v oboru činnosti, pro který se odborná

způsobilost vyžaduje (dále jen "odborný garant").

(2) Součástí návrhu jsou

a) 

listiny nebo doklady osvědčující identifikační údaje uvedené o předkladateli v návrhu,

b) 

písemné prohlášení fyzické osoby, že souhlasí s výkonem činnosti odborného garanta,

a listiny a doklady osvědčující identifikační údaje a kvalifikaci odborného garanta v

oblasti zajišťování úkolů v prevenci rizik,

c) 

písemná dokumentace o organizačním, materiálním a personálním zabezpečení

zkoušek z odborné způsobilosti a o způsobu, obsahu a postupu ověřování odborné

způsobilosti zkouškami, které předkladatel bude zajišťovat v případě udělení

akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti v rozsahu podle odstavce 1.

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") na základě písemností

podle odstavce 2 posoudí, zda je předkladatel schopen organizačně, materiálně a personálně

zajistit nestranné a kvalifikované provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

§ 4

(1) Ministerstvo vydá předkladateli, který splnil podmínky pro udělení akreditace pro

provádění zkoušek odborné způsobilosti stanovené v § 3 rozhodnutí o akreditaci pro

provádění zkoušek odborné způsobilosti.

(2) Předkladatel, kterému je akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti

udělena (dále jen "držitel akreditace"), zajišťuje ověřování odborné způsobilosti prováděním

zkoušek z odborné způsobilosti, vydává doklady o úspěšném vykonání těchto zkoušek podle § 8 a vede dokumentaci podle § 3 odst. 2 a § 7 odst. 7. Součástí dokumentace je též evidence

vydaných osvědčení.

(3) Před uplynutím doby platnosti akreditace může držitel akreditace podat nový návrh

na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti (dále jen "nový návrh").

Nový návrh držitel akreditace doplní zprávou o své předchozí činnosti. Na posuzování nového

návrhu platí § 3 obdobně.

(4) Držitel akreditace je povinen písemně informovat ministerstvo o všech změnách,

které nastaly v době platnosti akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti a které

se týkají držitele akreditace nebo odborného garanta v rozsahu údajů podle § 3 odst. 2, a to do

14 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo nebo kdy se o ní držitel akreditace

dozvěděl nebo mohl dozvědět. Jestliže se změna týká podmínek rozhodných pro udělení

akreditace podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo o změně akreditace.

§ 5

(1) Zjistí-li ministerstvo při provádění kontroly podle § 20 odst. 5 zákona podstatnou

změnu podmínek, za nichž byla akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti

udělena, nebo jestliže držitel akreditace přestane dočasně splňovat podmínky pro udělení této

akreditace, rozhodnutím se pozastaví její platnost.

(2) Platnost akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti lze pozastavit

nejdéle na dobu 60 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o pozastavení

platnosti této akreditace.

(3) Ministerstvo akreditaci pro provádění zkoušek odborné způsobilosti zruší, jestliže

a) 

držitel akreditace přestane trvale splňovat podmínky pro udělení akreditace,

b) 

zjistí, že akreditace byla udělena na základě nepravdivých údajů,

c) 

držitel akreditace závažným způsobem nebo opakovaně porušil povinnosti související

s předmětem akreditace,

d) 

změna podmínek způsobu, obsahu a provádění zkoušek způsobí ohrožení kvality

vykonávané činnosti držitelem akreditace,

e) 

držitel akreditace nemá po dobu delší než 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích

odborného garanta, nebo

f) 

držitel akreditace o to požádá. (4) Za porušení povinností závažným způsobem podle odstavce 3 písm. c) se považuje

a) 

porušení povinnosti informovat ministerstvo o změnách podle § 4 odst. 4,

b) 

porušení povinnosti postupovat při ověřování odborné způsobilosti zkouškou v

souladu s příslušnou písemnou dokumentací o způsobu, obsahu, průběhu, hodnocení a

výsledku zkoušek z odborné způsobilosti, nebo

c) 

jestliže držitel akreditace v době pozastavení platnosti akreditace pro provádění

zkoušek odborné způsobilosti nadále vykonává činnosti spočívající v ověřování

odborné způsobilosti.

(5) V případě, že dojde k zániku akreditace pro provádění zkoušek odborné

způsobilosti, předá držitel této akreditace dokumentaci o vydaných osvědčeních ministerstvu

do 60 kalendářních dnů ode dne zániku akreditace.

Zkouška z odborné způsobilosti

§ 6

(1) Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") může

být fyzická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b)

zákona, která podá přihlášku k provedení zkoušky (dále jen "uchazeč").

(2) Držitel akreditace zašle uchazeči do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení přihlášky

k provedení zkoušky pozvánku ke zkoušce a uvede v ní termín, čas a místo konání zkoušky.

Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín, může se zkouška konat nejdříve za 21 kalendářních

dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči.

(3) Dohodou uchazeče s držitelem akreditace může být stanoven jiný termín zkoušky.

§ 7

(1) Zkouška probíhá před odbornou zkušební komisí složenou nejméně ze 3 členů.

Členy této komise musí být fyzické osoby s ukončeným alespoň středním vzděláním s

maturitní zkouškou, znalostmi a praktickými zkušenostmi získanými při výkonu činnosti,

která je předmětem zkoušky (dále jen "zkoušející). Předsedu a členy odborné zkušební

komise ustanoví držitel akreditace.

(2) Zkouška je neveřejná a skládá se z písemné části a ústního pohovoru. Před jejím

zahájením odborná zkušební komise ověří, zda uchazeč splňuje předpoklady odborné

způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona.

(3) Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem

totožnosti. Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala v předem stanovenémrozsahu, obsahu a způsobem a její hodnocení bylo objektivní. Za objektivní průběh zkoušky

odpovídá předseda odborné zkušební komise. Po celou dobu provádění zkoušky jsou přítomni

všichni zkoušející.

(4) Uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný v obou částech zkoušky; v

tomto případě se vyhodnotí výsledkem "vyhověl" a držitel akreditace mu do 5 pracovních dnů

po vykonání zkoušky předá nebo zašle osvědčení podle § 8.

(5) Uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, se ohodnotí

výsledkem "nevyhověl". Držitel akreditace oznámí uchazeči neúspěšný výsledek zkoušky

písemným sdělením předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 pracovních dnů po vykonání

zkoušky; v tomto případě jej držitel akreditace poučí o možnostech podat žádost o opakování

zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal (dále jen "opravná zkouška").

(6) Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, v níž nevyhověl. Pokud

žadatel nevyhověl ani při opravné zkoušce, může podat novou žádost o vykonání zkoušky

nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky.

Na opravnou zkoušku se vztahují ustanovení tohoto nařízení o zkoušce obdobně.

(7) Držitel akreditace vypracuje záznam o průběhu a výsledku zkoušky a vede po dobu

5 let ode dne vykonání zkoušky dokumentaci a evidenci vztahující se ke zkoušce. Stejnopis

osvědčení o odborné způsobilosti a stejnopis záznamu o neúspěšném vykonání zkoušky zašle

držitel akreditace ministerstvu, a to do 30 kalendářních dnů po jejím vykonání.

§ 8

(1) Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky a získání odborné způsobilosti je

osvědčení.

(2) Náležitosti osvědčení jsou

a) 

jméno, příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost uchazeče,

b) 

datum a místo narození uchazeče,

c) 

označení odborné způsobilosti, jejíž dosažení bylo ověřeno,

d) 

jméno a příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost předsedy odborné

zkušební komise,

e) 

datum vydání a evidenční číslo osvědčení,

f)  jméno, příjmení a místo podnikání, popřípadě adresa bydliště v jiném státě držitele

akreditace, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, nebo název a sídlo držitele

akreditace, jedná-li se o právnickou osobu, a evidenční číslo udělené akreditace a

jméno a příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost předsedy odborné

zkušební komise.

(3) Osvědčení podepisuje předseda odborné zkušební komise a držitel akreditace.

§ 9

Držitel akreditace

a) 

vede dokumentaci o ověřování odborné způsobilosti podle § 6 až 9,

b) 

vede evidenci o vydaných osvědčeních o zkoušce z odborné způsobilosti,

c) 

předkládá ministerstvu nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku roční

zprávu o provedených zkouškách.

Účinnost

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.

____________________________________________________________

1) 

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích (osmá

samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

2)  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování

úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona

a) znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

b) znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností

odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a

ochraně zdraví při práci,

c) znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení,

odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním

úrazům a nemocem z povolání,

 d) dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci včetně zpracování stanovené dokumentace,

e) znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,

jejich používání, evidence a kontroly.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a 18 zákona

a) znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností

odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a

ochraně zdraví při práci,

b) základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví, znalost

technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti

koordinátora,

c) znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení,

odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním

úrazům a nemocem z povolání,

d) znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi,

e) znalost základních nástrojů komunikace.

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Ota Přecechtěl 29.10.. 2 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby