Vyhláška č. 30/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 ◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonVyhláška č. 30/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

   30/2001 Sb.

 

   VYHLÁŠKA

 

   Ministerstva dopravy a spojů

 

   ze dne 10. ledna 2001,

 

   kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava

   a řízení provozu na pozemních komunikacích

 

   Změna: 153/2003 Sb.

 

   Změna: 176/2004 Sb.

 

   Změna: 193/2006 Sb.

 

   Změna: 507/2006 Sb.

 

   Změna: 202/2008 Sb.

 

   Změna: 91/2009 Sb.

 

   Změna: 247/2010 Sb.

 

   Změna: 290/2011 Sb.

 

   Ministerstvo  dopravy  a  spojů  stanoví  podle § 137 odst. 2 zákona č.

   361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

   zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 43 odst.

   6,  §  45 odst. 5, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst.

   3,  §  66  odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78

   odst. 5 a § 79 odst. 8 zákona:

 

   ČÁST PRVNÍ

 

   PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

 

   § 1

 

   Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel

 

   (K § 43 odst. 6 zákona)

 

   (1) Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel obsahuje

 

   a)  jméno,  příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby nebo, je-li žadatelem

   právnická osoba, její obchodní firmu, popřípadě název a její sídlo,

 

   b)  územní rozsah, popřípadě trasu, po které se bude vozidlo pohybovat,

   a dobu požadované výjimky,

 

   c) účel a zdůvodnění výjimky,

 

   d)  státní  poznávací  značku,  druh, tovární značku a typ vozidla, pro

   které je požadována výjimka,

 

   e)  jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu, popřípadě název

   a sídlo provozovatele vozidla, není-li sám žadatelem,

 

   f) podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka.

 

   (2) Vzor žádosti podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 1.

 

   § 2

 

   Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích

 

   (K § 45 odst. 5 zákona)

 

   (1)  Způsob  a  rozsah  označení překážky provozu na pozemní komunikaci

   volí její původce, popřípadě vlastník pozemní komunikace s přihlédnutím

   k  poloze  a  charakteru  překážky a dopravnímu významu dotčené pozemní

   komunikace.   Policie   České   republiky  vyrozumí  vlastníka  pozemní

   komunikace   o  překážce  provozu  na  pozemních  komunikacích,  kterou

   zjistila nebo jí byla ohlášena.

 

   (2)   Zaměstnanec  vykonávající  práce  spojené  se  správou,  údržbou,

   měřením,  opravami  a  výstavbou  pozemní komunikace a vlastník pozemní

   komunikace  označuje  překážku  provozu na pozemní komunikaci zpravidla

   "Dopravními  kužely"  (č.  Z 1), "Zábranou pro označení uzavírky" (č. Z

   2),  sestavou  směrovacích  desek  (č. Z 4a až č. Z 4c) nebo "Pojízdnou

   uzavírkovou tabulí" (č. Z 7).

 

   § 3

 

   Oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu

 

   (K § 56 odst. 8 zákona)

 

   (1)  Oděvním doplňkem jsou šle oranžové nebo žlutozelené barvy doplněné

   pruhy  z retroreflexního materiálu (dále jen "šle") nebo vesta oranžové

   nebo žlutozelené barvy doplněná pruhy z retroreflexního materiálu (dále

   jen "vesta") podle zvláštního technického předpisu.^1)

 

   (2)  Příklady  vyobrazení  "šlí"  (č.  OD 1a) a "vesty" (č. OD 1b) jsou

   uvedeny v příloze č. 2.

 

   ČÁST DRUHÁ

 

   ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

 

   HLAVA I

 

   DOPRAVNÍ ZNAČKY

 

   (K § 62 odst. 5 zákona)

 

   DÍL 1

 

   Svislé dopravní značky

 

   ODDÍL 1

 

   Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách

 

   § 4

 

   Provedení svislých dopravních značek

 

   (1) Svislé dopravní značky jsou

 

   a)  stálé  dopravní  značky,  které  jsou  umístěny  na  sloupcích nebo

   konstrukcích pevně zabudovaných do terénu,

 

   b) proměnné dopravní značky, které jsou zobrazeny na panelech,

 

   c)  přenosné  dopravní  značky,  které  jsou  umístěny  na  červenobíle

   pruhovaných  sloupcích nebo stojanech, které nejsou pevně zabudované do

   terénu, nebo na vozidle.

 

   (2)  Barevné  provedení  svislých proměnných dopravních značek může být

   odlišné  od  stálých dopravních značek, a to tak, že podklad proměnných

   dopravních  značek  je  tmavý  a  nápisy,  symboly a ohraničení světlé;

   umístění  červené  barvy  je na proměnných dopravních značkách shodné s

   jejím  umístěním  na  stálých  dopravních  značkách. Příkazové proměnné

   dopravní  značky musí mít stejné barevné provedení jako stálé příkazové

   dopravní značky.

 

   (3)  Tvary  symbolů  a  nápisy  svislých  proměnných  dopravních značek

   vycházejí z tvaru symbolů a nápisů stálých dopravních značek.

 

   (4) Jako proměnné dopravní značky nemohou být provedeny svislé dopravní

   značky upravující přednost.

 

   § 5

 

   Umístění svislých dopravních značek

 

   (1)  Svislé  dopravní  značky  se  umísťují tak, aby byly pro účastníky

   provozu  na  pozemních  komunikacích,  pro  které jsou určeny, včas a z

   dostatečné vzdálenosti viditelné.

 

   (2)  Svislé dopravní značky se podle svého významu obvykle umísťují při

   pravém  okraji vozovky nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu

   mohou  být  značky  umístěné  při pravém okraji vozovky opakovány i při

   levém  okraji vozovky nebo nad vozovkou. Umísťování svislých dopravních

   značek   na  pozemní  komunikaci  pro  pěší  upravuje  zvláštní  právní

   předpis.^2)

 

   (3) Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní

   značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.

 

   (4)  Sloupky  nebo  stojany,  na  kterých jsou umístěny svislé přenosné

   dopravní  značky,  mohou být s ohledem na charakter a rozsah dopravního

   opatření umístěny i na vozovce.

 

   (5)   Na   dopravních  značkách  a  jejich  sloupcích,  stojanech  nebo

   konstrukcích,  na  dopravních  zařízeních  a na zařízeních pro dopravní

   informace  nesmí  být  vyznačeno  nebo  umístěno  nic,  co  nesouvisí s

   dopravní  značkou,  dopravním  zařízením  nebo  zařízením  pro dopravní

   informace.

 

   § 6

 

   Platnost svislých dopravních značek

 

   (1)  Svislá  dopravní  značka  umístěná vedle vozovky nebo nad vozovkou

   platí pro celou vozovku v daném směru jízdy.

 

   (2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro

 

   a)  zákazovou  nebo  příkazovou  svislou  dopravní značku umístěnou nad

   vyznačeným  jízdním pruhem, která platí jen pro jízdní pruh, nad kterým

   je umístěna,

 

   b) svislou dopravní značku upravující zastavení nebo stání, která platí

   jen pro tu stranu pozemní komunikace, u které je umístěna.

 

   (3)  Zákaz,  omezení  nebo příkaz vyplývající ze svislé dopravní značky

   končí  na  vzdálenější  hranici  nejbližší křižovatky, pokud není dříve

   ukončen  jinak;  to  neplatí  pro omezení nebo příkaz vyjádřené svislou

   dopravní  značkou  „Sněhové  řetězy“ (č. C 5a), jejíž platnost ukončuje

   svislá  dopravní  značka  „Sněhové  řetězy  - konec“ (č. C 5b), svislou

   dopravní  značkou  „Zimní  výbava“  (č. C 15a), jejíž platnost ukončuje

   svislá  dopravní  značka  „Zimní  výbava  -  konec“ (č. C 15b), svislou

   dopravní  značkou  „Zóna  s  dopravním  omezením“  (č.  IP  25a), jejíž

   platnost  ukončuje  svislá  dopravní  značka  „Konec  zóny  s dopravním

   omezením“  (č.  IP  25b),  svislou dopravní značku „Obytná zóna“ (č. IP

   26a),  jejíž  platnost  ukončuje  svislá  dopravní značka „Konec obytné

   zóny“  (č.  IP 26b), a svislou dopravní značku „Pěší zóna“ (č. IP 27a),

   jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka „Konec pěší zóny“ (č. IP

   27b).

 

   (4)   Značky   upravující   přednost  "Křižovatka  s  vedlejší  pozemní

   komunikací"  (č.  P  1),  "Hlavní  pozemní komunikace" (č. P 2), "Konec

   hlavní  pozemní komunikace" (č. P 3), "Dej přednost v jízdě!" (č. P 4),

   "Dej  přednost  v  jízdě  tramvaji!"  (č.  P 5) a "Stůj, dej přednost v

   jízdě!" (č. P 6) platí pro nejbližší křižovatku.

 

   (5)  Není-li  způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými

   dopravními  značkami, nebo není-li platnost dopravních značek č. IP 11a

   "Parkoviště"  až č. IP 13c "Parkoviště s parkovacím automatem" ukončena

   jiným  způsobem,  končí platnost dopravní značky č. IP 11a "Parkoviště"

   až  č.  IP  13c  "Parkoviště  s  parkovacím automatem" 5 m před hranicí

   nejbližší křižovatky.

 

   (6) Není-li platnost dopravní značky č. IP 15c ukončena jiným způsobem,

   končí  její  platnost  na  vzdálenější hranici nejbližší křižovatky. To

   neplatí,  pokud  je  ve vzdálenosti do 20 metrů za křižovatkou umístěna

   jiná dopravní značka č. IP 15c.

 

   (7)  Platnost  dopravní  značky  č.  IP  11a  "Parkoviště" až č. IP 13c

   "Parkoviště  s  parkovacím  automatem"  přerušuje vjezd na místa ležící

   mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich.

 

   (8)  Dočasná  neplatnost dopravního zařízení, dopravní značky nebo její

   části  se  vyjadřuje  škrtnutím  nebo překrytím oranžovo-černým pruhem;

   tímto  způsobem  však  nemůže  být vyjádřena neplatnost svislé dopravní

   značky upravující přednost.

 

   ODDÍL 2

 

   Rozdělení a význam svislých dopravních značek

 

   § 7

 

   Výstražné značky

 

   (1) Výstražné značky jsou

 

   a)  "Zatáčka  vpravo"  (č.  A  1a)  a  "Zatáčka vlevo" (č. A 1b), které

   upozorňují na směrový oblouk,

 

   b)  "Dvojitá  zatáčka první vpravo" (č. A 2a) a "Dvojitá zatáčka, první

   vlevo"  (č.  A  2b),  které  upozorňují  na  dva  po  sobě  následující

   protisměrné směrové oblouky,

 

   c)  "Křižovatka"  (č.  A  3),  která upozorňuje na křižovatku, kde není

   přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami,

 

   d)  "Pozor,  kruhový objezd" (č. A 4), která upozorňuje na křižovatku s

   kruhovým objezdem,

 

   e)  "Nebezpečné  klesání""  (č.  A  5a),  která upozorňuje na úsek, kde

   klesání pozemní komunikace přesahuje 10 % nebo kde místní podmínky činí

   klesání nebezpečným; vyznačen je skutečný sklon pozemní komunikace,

 

   f)  "Nebezpečné  stoupání"  (č.  A  5b),  která upozorňuje na úsek, kde

   stoupání  pozemní  komunikace  přesahuje  10 % nebo kde místní podmínky

   činí   stoupání   nebezpečným;   vyznačen  je  skutečný  sklon  pozemní

   komunikace,

 

   g) "Zúžená vozovka (z obou stran)" (č. A 6a) a "Zúžená vozovka (z jedné

   strany)"   (č.  A  6b),  které  upozorňují  na  místo,  kde  se  oproti

   předcházejícímu  úseku zužuje vozovka, nebo například kde se přibližuje

   tramvajová  kolej  k chodníku; na značce č. A 6b, jejíž symbol může být

   obrácen, je vyznačena skutečná strana zúžení,

 

   h)  "Nerovnost  vozovky"  (č.  A  7a),  která  upozorňuje na jednotlivé

   hrboly, výtluky, stružky nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky,

 

   i)  "Pozor,  zpomalovací  práh"  (č.  A 7b), která upozorňuje na umělou

   nerovnost na vozovce,

 

   j)  "Nebezpečí  smyku"  (č.  A  8), která upozorňuje na místo nebo úsek

   pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla,

 

   k)  "Provoz  v obou směrech" (č. A 9), která upozorňuje na úsek pozemní

   komunikace,  kde  je  na  rozdíl  od předcházejícího úseku dočasný nebo

   trvalý  provoz  v  obou směrech; značky se užívá i při ukončení směrově

   rozdělené pozemní komunikace,

 

   l)  "Světelné signály" (č. A 10), která upozorňuje řidiče na místo, kde

   je  provoz  na  pozemní  komunikaci  řízen světelnými signály, které by

   jinak neočekával, nebo kde nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti,

 

   m)  "Pozor,  přechod  pro  chodce" (č. A 11), která upozorňuje předem v

   obci  v  odůvodněných případech, například v nepřehledném úseku pozemní

   komunikace, a mimo obec vždy na přechod pro chodce,

 

   n)  "Děti"  (č.  A  12),  která  upozorňuje  na místo nebo úsek pozemní

   komunikace,   kde   se  v  její  blízkosti  děti  často  pohybují  nebo

   shromažďují, přecházejí vozovku nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich

   nenadálého vběhnutí do vozovky,

 

   o)  "Zvířata"  (č.  A  13), která upozorňuje na místo nebo úsek pozemní

   komunikace,  kde  může  docházet  k  častému výskytu domácích zvířat na

   pozemní komunikaci,

 

   p)  "Zvěř"  (č.  A  14),  která  upozorňuje  na místo nebo úsek pozemní

   komunikace,  kde  může  docházet  k  častému  výskytu  zvěře na pozemní

   komunikaci,

 

   q)  "Práce" (č. A 15), která upozorňuje na práci na pozemní komunikaci,

   popřípadě  jejich  součástech  nebo  příslušenstvích,^3) která by mohla

   ohrozit  bezpečnost  provozu  na pozemních komunikacích nebo při níž by

   mohli  být  provozem  na  pozemní  komunikaci  ohroženi pracovníci tuto

   činnost vykonávající,

 

   r) "Boční vítr" (č. A 16), která upozorňuje na úsek pozemní komunikace,

   kde  nenadálý  prudký  boční  vítr  může  ohrozit bezpečnost provozu na

   pozemních komunikacích,

 

   s)  "Odlétávající štěrk" (č. A 17), která upozorňuje na místo nebo úsek

   pozemní  komunikace, kde je na vozovce ve větší míře volný štěrk, který

   by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích,

 

   t)  "Padající  kamení"  (č.  A 18), která upozorňuje na místo nebo úsek

   pozemní  komunikace,  kde  může  dojít  k sesuvům nebo padání kamenů na

   vozovku; symbol může být obrácen,

 

   u)  "Cyklisté"  (č.  A  19),  která  upozorňuje  na místo, kde cyklisté

   vjíždějí  na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté

   často vyskytují,

 

   v) "Letadla" (č. A 20), která upozorňuje na místo, kde v malé výšce nad

   pozemní komunikací přelétávají letadla,

 

   w)  "Pozor,  tunel"  (č.  A  21),  která upozorňuje na tunel, kde platí

   pravidla provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu,

 

   x)  "Jiné  nebezpečí" (č. A 22), která upozorňuje na jiná nebezpečí než

   ta,   která  je  možno  označit  příslušnou  výstražnou  značkou;  druh

   nebezpečí  se  vyznačuje  na  dodatkové  tabulce  vhodným symbolem nebo

   nápisem,

 

   y)  "Kolona"  (č.  A  23), která upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony

   stojících nebo pomalu jedoucích vozidel,

 

   z)  "Náledí" (č. A 24), která upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím

   častého výskytu náledí na vozovce,

 

   aa) "Tramvaj" (č. A 25), která upozorňuje, jestliže je to nutné v zájmu

   bezpečnosti  provozu  na  pozemních komunikacích, zejména na místo, kde

   tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel,

 

   bb)  "Mlha"  (č. A 26), která upozorňuje na výskyt mlhy, případně kouře

   snižujících viditelnost,

 

   cc) "Nehoda" (č. A 27), která upozorňuje na místo dopravní nehody,

 

   dd)  "Nebezpečná  krajnice" (č. A 28), která upozorňuje na úsek pozemní

   komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici,

 

   ee)  "Železniční  přejezd  se  závorami" (č. A 29), která upozorňuje na

   železniční přejezd vybavený celými nebo polovičními závorami,

 

   ff)  "Železniční  přejezd  bez  závor"  (č.  A 30), která upozorňuje na

   železniční přejezd nevybavený závorami,

 

   gg) "Návěstní deska (240 m)" (č. A 31a), "Návěstní deska (160 m)" (č. A

   31b)  a  "Návěstní deska (80 m)" (č. A 31c), které předem upozorňují na

   železniční  přejezd;  nad  značkou  č. A 31a se umísťuje značka č. A 29

   nebo  značka č. A 30; je-li vzdálenost mezi dvěma železničními přejezdy

   kratší  než  240 m, je před následujícím přejezdem umístěna značka č. A

   29  nebo  značka  č. A 30 nad značkou č. A 31b, a je-li tato vzdálenost

   kratší  než  160  m, nad značkou č. A 31c; je-li tato vzdálenost kratší

   než  80  m, užívá se značky č. A 31c, nad kterou je značka č. A 29 nebo

   značka  č.  A 30 s dodatkovou tabulkou "Vzdálenost" (č. E 3a) udávající

   vzdálenost  k přejezdu; je-li vzdálenost mezi dvěma přejezdy kratší než

   30 m, je značka pro oba přejezdy společná; jde-li o železniční přejezdy

   bez  závor,  je  pod značkou č. A 30 umístěna dodatková tabulka "Počet"

   (č.  E  1)  s  nápisem  "2x";  pro  označení  železničního  přejezdu na

   odbočující  pozemní  komunikaci  se  užívá  dodatkové  tabulky "Směrová

   šipka" (č. E 7b) umístěné nad značkami č. A 31a až č. A 31c; nachází-li

   se  však  přejezd  na  pozemní  komunikaci  menšího dopravního významu,

   označuje  se jen na této pozemní komunikaci, a je-li jeho vzdálenost od

   křižovatky  menší  než  80  m, užívá se i zde dodatkové tabulky č. E 3a

   udávající  vzdálenost  k  přejezdu;  k  vyznačení tvaru křížení pozemní

   komunikace  s  dráhou  lze užít dodatkové tabulky "Tvar křížení pozemní

   komunikace s dráhou" (č. E 10), která se umísťuje nad značkou č. A 31c;

   značky  č.  A  31a  až  č. A 31c se neužívají před přejezdem tramvajové

   dráhy  označeným  značkou  "Dej  přednost  v jízdě tramvaji!" (č. P 5);

   šikmé pruhy na značce směřují ke středu vozovky,

 

   hh)  "Výstražný  kříž pro železniční přejezd jednokolejný" (č. A 32a) a

   "Výstražný  kříž  pro železniční přejezd vícekolejný" (č. A 32b), které

   označují železniční přejezd; umísťují se bezprostředně před železničním

   přejezdem,

 

   ii)   „Pohyblivý   most“  (č.  A  33),  která  upozorňuje  na  blízkost

   pohyblivého mostu.

 

   (2) Vyobrazení výstražných značek je uvedeno v příloze č. 3 bodu 1.

 

   § 8

 

   Značky upravující přednost

 

   (1) Značky upravující přednost jsou

 

   a)   "Křižovatka  s  vedlejší  pozemní  komunikací"  (č.  P  1),  která

   upozorňuje  na  křižovatku  s  vedlejší  pozemní komunikací mimo obec a

   označuje hlavní pozemní komunikaci,

 

   b)  "Hlavní pozemní komunikace" (č. P 2), která označuje hlavní pozemní

   komunikaci,  a  to  zejména  v obci; značky se může užít i uvnitř větší

   nebo složitější křižovatky,

 

   c)  "Konec  hlavní pozemní komunikace" (č. P 3), která informuje o tom,

   že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní,

 

   d)  "Dej  přednost  v jízdě!" (č. P 4), která označuje vedlejší pozemní

   komunikaci;  této  značky  se  může užít i uvnitř větší nebo složitější

   křižovatky  nebo  na  místě,  kde  se  řidiči  přikazuje,  opakuje nebo

   zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě,

 

   e)  "Dej přednost v jízdě tramvaji!" (č. P 5), která se užívá na místě,

   kde  je ve sporných nebo jiných případech nutno přikázat nebo zdůraznit

   řidiči, že má dát přednost v jízdě tramvaji,

 

   f)  "Stůj,  dej  přednost  v  jízdě!" (č. P 6), která označuje vedlejší

   pozemní  komunikaci; značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější

   křižovatky,  kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost

   dát přednost v jízdě a kde je řidič povinen zastavit vozidlo; značky č.

   P  6  se  užívá  též před železničním přejezdem v případě, kdy je nutno

   přikázat řidiči zastavení vozidla,

 

   g)  "Přednost  protijedoucích vozidel" (č. P 7), která přikazuje řidiči

   dát   přednost  v  jízdě  protijedoucímu  vozidlu  v  případě,  kdy  se

   protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout,

 

   h)  "Přednost  před  protijedoucími  vozidly"  (č.  P 8), která stanoví

   přednost  před  protijedoucím  vozidlem  v případě, kdy se protijedoucí

   vozidla nemohou bezpečně vyhnout.

 

   (2)  Vyobrazení  značek upravujících přednost je uvedeno v příloze č. 3

   bodu 2.

 

   § 9

 

   Zákazové značky

 

   (1) Zákazové značky jsou

 

   a) "Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)" (č. B 1),

 

   b)  "Zákaz  vjezdu  všech  vozidel"  (č.  B  2), která zakazuje vjezd v

   protisměru do jednosměrné pozemní komunikace,

 

   c)  "Zákaz  vjezdu  všech  motorových  vozidel s výjimkou motocyklů bez

   postranního vozíku" (č. B 3a),

 

   d) "Zákaz vjezdu osobních automobilů" (č. B 3b),

 

   e)  "Zákaz  vjezdu  nákladních  automobilů"  (č.  B 4), která platí pro

   nákladní  automobily  i  pro  tahače  přívěsu  nebo  návěsu a speciální

   automobily  o  celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg; neplatí však pro

   obytné automobily,

 

   f) "Zákaz vjezdu autobusů" (č. B 5),

 

   g)  "Zákaz  vjezdu traktorů" (č. B 6), která platí i pro jednonápravové

   traktory, motorové ruční vozíky a pracovní stroje samojízdné,^4)

 

   h) "Zákaz vjezdu motocyklů" (č. B 7),

 

   i) "Zákaz vjezdu jízdních kol" (č. B 8),

 

   j) "Zákaz vjezdu potahových vozidel" (č. B 9),

 

   k) "Zákaz vjezdu ručních vozíků" (č. B 10), která zakazuje vjezd ručním

   vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm,

 

   l) "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" (č. B 11),

 

   m)  "Zákaz  vjezdu vyznačených vozidel" (č. B 12), která zakazuje vjezd

   vozidlům  vyznačených druhů; tyto druhy vozidel se vyznačují symboly ze

   značek  č.  B  3b  až  č.  B 10, č. B 17 až č. B 19 a č. B 33; umístění

   symbolů  může být libovolné, přičemž jedno pole (výseč), zpravidla levé

   nebo horní, může zůstat neobsazené,

 

   n)   "Zákaz   vjezdu   vozidel,  jejichž  okamžitá  hmotnost  přesahuje

   vyznačenou  mez"  (č. B 13) se u jízdní soupravy vztahuje na jednotlivá

   vozidla  soupravy;  je-li  značka  č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou

   "Text"  (č.  E  12)  s  nápisem  "Jediné  vozidlo  ... t", smí do takto

   označeného  úseku  vjet  vozidlo,  jehož  okamžitá hmotnost, a jde-li o

   soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj

   na značce, nikoliv však údaj na tabulce,

 

   o)  "Zákaz  vjezdu  vozidel,  jejichž  okamžitá hmotnost připadající na

   nápravu přesahuje vyznačenou mez" (č. B 14),

 

   p) "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez" (č. B

   15), kde je rozhodující okamžitá šířka vozidla včetně nákladu,

 

   q) "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez" (č. B

   16), kde je rozhodující okamžitá výška vozidla včetně nákladu,

 

   r)  "Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje

   vyznačenou  mez"  (č.  B 17), kde je rozhodující okamžitá délka vozidla

   nebo soupravy včetně nákladu,

 

   s)  "Zákaz  vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad" (č. B 18),

   která  zakazuje  vjezd vozidlům přepravujícím výbušniny, snadno hořlavý

   nebo jinak nebezpečný náklad a označeným podle zvláštních předpisů,^5)

 

   t)  "Zákaz  vjezdu  vozidel  přepravujících náklad, který může způsobit

   znečištění vody" (č. B 19), která zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím

   ropu  nebo  ropné  materiály  nebo  jiné látky, které by mohly způsobit

   znečištění  vody;  množství  a  popřípadě  i  povaha  nákladu mohou být

   uvedeny na dodatkové tabulce,

 

   u)  "Nejvyšší  dovolená  rychlost"  (č.  B  20a), která zakazuje řidiči

   překročit rychlost v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce;

   značka  ukončuje  platnost předcházející značky č. B 20a s jiným údajem

   na značce,

 

   v)  "Konec  nejvyšší  dovolené  rychlosti"  (č.  B 20b), která ukončuje

   platnost značky č. B 20a,

 

   w)  "Zákaz  předjíždění"  (č.  B 21a), která zakazuje řidiči předjíždět

   motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět;

   značka ukončuje platnost značky č. B 22a,

 

   x)  "Konec  zákazu  předjíždění"  (č.  B  21b), která ukončuje platnost

   značky č. B 21a,

 

   y)  "Zákaz  předjíždění  pro  nákladní  automobily"  (č.  B 22a), která

   zakazuje řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3

   500  kg  předjíždět  motorové  vozidlo  vlevo; motocykl bez postranního

   vozíku lze předjíždět; značka ukončuje platnost značky č. B 21a,

 

   z) "Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily" (č. B 22b), která

   ukončuje platnost značky č. B 22a,

 

   aa) "Zákaz zvukových výstražných znamení" (č. B 23a),

 

   bb)  "Konec  zákazu  zvukových  výstražných  znamení" (č. B 23b), která

   ukončuje platnost značky č. B 23a,

 

   cc) "Zákaz odbočování vpravo" (č. B 24a),

 

   dd) "Zákaz odbočování vlevo" (č. B 24b),

 

   ee) "Zákaz otáčení" (č. B 25),

 

   ff)  "Konec  všech  zákazů"  (č.  B  26), která ukončuje platnost všech

   značek vyjadřujících zákazy nebo omezení pro jedoucí vozidla,

 

   gg)  "Povinnost  zastavit  vozidlo"  (č.  B  27), která zakazuje řidiči

   pokračovat  v  jízdě  bez  zastavení  vozidla na hraničním přechodu; ve

   spodní  části  značky se uvádí překlad nápisu "CLO" v jazyce sousedního

   státu;  je-li  na  této  značce místo nápisu "CLO" nápis "STOP", značka

   zakazuje  pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla na místě uvedeném ve

   spodní části značky, například "POLICIE", "KONTROLA",

 

   hh)  "Zákaz  zastavení"  (č.  B  28),  na  níž  může  být v dolní části

   červeného  kruhu  vyznačena doba, po kterou zákaz platí; značka č. B 28

   ukončuje platnost značky č. B 29 a značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP

   11f až č. IP 12, č. IP 13b a č. IP 13c,

 

   ii)  "Zákaz  stání"  (č. B 29), na níž může být v dolní části červeného

   kruhu  vyznačena  doba,  po kterou zákaz platí; značka č. B 29 ukončuje

   platnost  značky  č. B 28 a značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až

   č. IP 12, č. IP 13b a č. IP 13c,

 

   jj) "Zákaz vstupu chodců" (č. B 30),

 

   kk)  "Zákaz  vjezdu pro jezdce na zvířeti" (č. B 31); zákaz platí i pro

   vstup osoby vedoucí takové zvíře,

 

   ll)  "Jiný zákaz" (č. B 32), která stanoví jiný zákaz než ten, který je

   možno  vyznačit  jinou  značkou;  zákaz  je vyjádřen nápisem na značce;

   užije-li  se  nápisu  "SMOG",  je  zakázána  jízda pro určená vozidla v

   území,  pro  které  byla  vyhlášena  smogová  situace  podle zvláštního

   právního  předpisu;  užije-li  se nápisu "Průjezd zakázán", nesmí řidič

   projet  takto  označeným  úsekem,  aniž by jízdu přerušil, například za

   účelem naložení nebo složení nákladu,

 

   mm) "Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem" (č. B 33); zákaz platí

   i pro motorová vozidla s návěsem,

 

   nn) "Nejmenší vzdálenost mezi vozidly" (č. B 34), která zakazuje řidiči

   motorového  vozidla  jízdu  za  motorovým vozidlem jedoucím před ním ve

   vzdálenosti menší než vyznačené na značce.

 

   (2) Vyobrazení zákazových značek je uvedeno v příloze č. 3 bodu 3.

 

   § 10

 

   Příkazové značky

 

   (1) Příkazové značky jsou

 

   a)  "Kruhový  objezd"  (č.  C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s

   kruhovým  objezdem ve směru šipek na značce zobrazených; značka je vždy

   doplněna značkou č. P 4 nebo č. P 6,

 

   b)  "Přikázaný  směr  jízdy  přímo"  (č.  C  2a), "Přikázaný směr jízdy

   vpravo"  (č.  C 2b), "Přikázaný směr jízdy vlevo" (č. C 2c), "Přikázaný

   směr  jízdy  přímo  a  vpravo" (č. C 2d), "Přikázaný směr jízdy přímo a

   vlevo"  (č.  C  2e),  "Přikázaný  směr jízdy vpravo a vlevo" (č. C 2f),

   které přikazují jízdu směrem, kterým šipka nebo šipky ukazují,

 

   c)  "Přikázaný  směr jízdy zde vpravo" (č. C 3a), "Přikázaný směr jízdy

   zde  vlevo"  (č.  C 3b) přikazují jízdu ve směru, kterým šipka ukazuje,

   bezprostředně před nebo za značkou,

 

   d)  "Přikázaný  směr  objíždění  vpravo"  (č.  C  4a),  "Přikázaný směr

   objíždění  vlevo" (č. C 4b) a "Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo"

   (č.  C  4c), které přikazují objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru

   vyznačeném šipkou nebo šipkami,

 

   e)  "Sněhové  řetězy"  (č.  C  5a),  která  přikazuje řidiči motorového

   vozidla  o  třech  a  více  kolech  pokračovat  v  jízdě až po nasazení

   sněhových  (protiskluzových)  řetězů  na  nejméně  dvě  hnací  kola; to

   neplatí pro vozidla vybavená pneumatikami s protiskluzovými hroty,

 

   f)  "Sněhové  řetězy - konec" (č. C 5b), která ukončuje platnost značky

   č. C 5a,

 

   g)  "Nejnižší  dovolená rychlost" (č. C 6a), která přikazuje řidiči jet

   nejméně  rychlostí v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce;

   to  neplatí,  pokud  by  takovou rychlost vylučovaly provozní podmínky,

   například  intenzita  provozu,  překážka  provozu, nebo pokud by taková

   rychlost  ohrožovala  bezpečnost  provozu  na  pozemních  komunikacích,

   například  za  mlhy  nebo  jiných nepříznivých povětrnostních podmínek;

   značka ukončuje platnost předcházející značky č. C 6a s jiným údajem na

   značce,

 

   h)  "Konec  nejnižší  dovolené  rychlosti"  (č.  C  6b), která ukončuje

   platnost značky č. C 6a,

 

   i)  "Stezka pro chodce" (č. C 7a), která přikazuje chodcům užít v daném

   směru  takto  označeného pruhu nebo stezky; jiným účastníkům provozu na

   pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena,

   je jejich užívání zakázáno; značka ukončuje platnost značek č. C 8a, č.

   C 9a a č. C 10a,

 

   j)  "Konec stezky pro chodce" (č. C 7b), která ukončuje platnost značky

   č. C 7a,

 

   k)  "Stezka  pro  cyklisty" (č. C 8a), která přikazuje cyklistům užít v

   daném  směru  takto označeného pruhu nebo stezky; pruhu nebo stezky smí

   užít  i  osoba vedoucí jízdní kolo; pruh nebo stezku pro cyklisty lze v

   jejím  průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem nebo odlišným

   provedením povrchu; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích,

   než  pro  které  je  tento  pruh  nebo stezka určena, je jejich užívání

   zakázáno,

 

   l)  "Konec  stezky  pro  cyklisty"  (č.  C 8b), která ukončuje platnost

   značky č. C 8a,

 

   m)  "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 9a), která přikazuje chodcům a

   cyklistům  užít  v  daném  směru takto označeného společného pruhu nebo

   stezky;  chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit; značka ukončuje

   platnost značek č. C 7a, č. C 8a a č. C 10a,

 

   n)  "Konec  stezky  pro  chodce  a  cyklisty" (č. C 9b), která ukončuje

   platnost značky č. C 9a,

 

   o) "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 10a), která přikazuje chodcům a

   cyklistům užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky

   a  označuje  jejich situování; chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu

   užít  jen  při  obcházení  nebo  objíždění  překážky;  značka  ukončuje

   platnost značek č. C 7a, č. C 8a a č. C 9a,

 

   p)  "Konec  stezky  pro  chodce  a cyklisty" (č. C 10b), která ukončuje

   platnost značky č. C 10a,

 

   q)  "Stezka  pro jezdce na zvířeti" (č. C 11a), která přikazuje jezdcům

   na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; pruhu

   nebo  stezky  smí  užít  i osoba vedoucí takové zvíře; jiným účastníkům

   provozu  na  pozemních  komunikacích,  než pro které je tento pruh nebo

   stezka určena, je jejich užívání zakázáno,

 

   r)  "Konec  stezky  pro  jezdce  na zvířeti" (č. C 11b), která ukončuje

   platnost značky č. C 11a,

 

   s)   "Přikázaný  jízdní  pruh"  (č.  C  12a),  která  přikazuje  řidiči

   vyznačeného  druhu  vozidla  užít  v  daném směru takto označený jízdní

   pruh;  na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel

   vjet  jen  při  objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní

   komunikaci  nebo  vyjíždění  z  ní,  přitom  nesmí dojít k ohrožení ani

   omezení  řidiče  vozidla,  pro  který je jízdní pruh označen; v případě

   přikázaného jízdního pruhu pro druh vozidla nebo pro určitý účel, se do

   modrého pole vyznačí příslušný symbol vozidla nebo vhodný nápis,

 

   t)  "Konec  přikázaného  jízdního  pruhu"  (č.  C12b),  která  ukončuje

   platnost značky č. C 12a,

 

   u)  "Rozsviť  světla"  (č. C 13a), která ukládá řidiči rozsvítit světla

   stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti,

 

   v)  "Rozsviť světla - konec" (č. C 13b), která ukončuje platnost značky

   č.  C  13a; tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla

   vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích,

 

   w) "Jiný příkaz" (č. C 14a), která ukládá jiný příkaz než ten, který je

   možno  uložit  jinou  značkou;  příkaz  je  vyjádřen nápisem na značce,

   například "Přejdi na druhou stranu",

 

   y) "Konec jiného příkazu" (č. C 14b), která ukončuje platnost značky č.

   C 14a,

 

   z) „Zimní výbava“ (č. C 15a), která přikazuje řidiči motorového vozidla

   kategorie M nebo N^8) v období od 1. listopadu do 31. března pokračovat

   v  jízdě jen za použití zimních pneumatik^9), a to u motorových vozidel

   o  maximální  přípustné  hmotnosti  nepřevyšující  3  500 kg s hloubkou

   dezénu  hlavních  dezénových  drážek  nebo zářezů nejméně 4 mm na všech

   kolech   a   u  motorových  vozidel  o  maximální  přípustné  hmotnosti

   převyšující  3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo

   zářezů  nejméně 6 mm na všech hnacích kolech; použití zimních pneumatik

   může  být  nahrazeno  použitím  sněhových  řetězů; pod značkou může být

   umístěna  dodatková  tabulka  E  12  s  uvedením  odlišné  úpravy  doby

   platnosti,

 

   aa)  „Zimní  výbava - konec“ (č. C 15b), která ukončuje platnost značky

   č. C 15a.

 

   (2) Vyobrazení příkazových značek je uvedeno v příloze č. 3 bodu 4.

 

   § 11

 

   Informativní značky

 

   (K § 63 odst. 2 zákona)

 

   Informativní značky se rozdělují na informativní značky provozní (č. IP

   1a  až č. IP 29), informativní značky směrové (č. IS 1a až č. IS 24c) a

   informativní značky jiné (č. IJ 1a až č. IJ 16).

 

   § 12

 

   Informativní značky provozní

 

   (1) Informativní značky provozní jsou

 

   a) "Okruh" (č. IP 1a) a "Změna směru okruhu" (č. IP 1b), které označují

   okruh  zřízený  pro  objíždění obce nebo její části; je-li zřízeno více

   okruhů,  označují se ve spodní části značky římskými číslicemi postupně

   od  středu  obce;  podpůrně  se  užívá i pruhů stejné barvy na sloupech

   veřejného  osvětlení  apod.;  symbol  této značky může být na dálnici a

   silnici pro motorová vozidla nahrazen textem s názvem okruhu provedeným

   černým písmem na bílém podkladu a umístěným nad příslušnou návěstí,

 

   b)  "Zpomalovací  práh"  (č.  IP  2),  která  informuje  o  místu umělé

   nerovnosti na vozovce,

 

   c) "Podchod nebo nadchod" (č. IP 3),

 

   d)  "Jednosměrný  provoz"  (č.  IP  4a  a  č.  IP  4b),  která označuje

   jednosměrnou  pozemní  komunikaci  a  která  se  v protisměru zpravidla

   označuje značkou "Zákaz vjezdu všech vozidel" (č. B 2),

 

   e)  "Doporučená rychlost" (č. IP 5), která vyjadřuje číslem uvedeným na

   značce  doporučenou  rychlost  v kilometrech za hodinu; značka ukončuje

   platnost jiné značky č. IP 5 s jiným údajem na značce,

 

   f)  "Přechod  pro  chodce" (č. IP 6), která označuje přechod pro chodce

   vyznačený  značkou  č.  V  7  a  zejména  tam,  kde  by jej řidič jinak

   neočekával, například mimo křižovatku,

 

   g)  "Přejezd  pro  cyklisty"  (č.  IP  7),  která  označuje přejezd pro

   cyklisty  vyznačený  značkou č. V 8 zejména tam, kde by jej řidič jinak

   neočekával,

 

   h)  "Tunel"  (č.  IP 8a), která označuje blízkost vjezdu do tunelu, kde

   platí zvláštní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro chování v

   tunelu,

 

   i)  "Konec tunelu" (č. IP 8b), která označuje místo, kde končí platnost

   zvláštních  pravidel  provozu  na  pozemních komunikacích pro chování v

   tunelu,

 

   j)  "Nouzové  stání" (č. IP 9), která označuje místo (plochu) vyhrazené

   pro  nouzové  stání  vozidla;  v  případě, že je místo vybaveno hláskou

   tísňového volání, doplňuje se značka nápisem "SOS",

 

   k) "Slepá pozemní komunikace" (č. IP 10a) a "Návěst před slepou pozemní

   komunikací"  (č. IP 10b), která označuje pozemní komunikaci, která dále

   končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě,

 

   l)  "Parkoviště" (č. IP 11a až č. IP 11g), které označují místo, kde je

   dovoleno zastavení a stání; symboly ve spodní části značek č. IP 11b až

   č.  IP 11g, které mohou být obráceny, vyznačují stanovené způsoby stání

   na parkovišti; tyto symboly mohou být vyznačeny i na dodatkové tabulce;

   poloha  vozidla  při  kolmém  nebo  šikmém  stání musí odpovídat poloze

   vyjádřené  symbolem  uvedeným  na  značce nebo na dodatkové tabulce; na

   místech,  kde  je  dovoleno  stání na chodníku, nesmí zastavit ani stát

   vozidlo  o  celkové  hmotnosti  převyšující  3  500  kg, jednonápravový

   traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný;^4) značky č.

   IP  11a  až  č.  IP  11c,  č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b a č. IP 13c

   ukončují platnost značek č. B 28 a č. B 29,

 

   m)  „Vyhrazené  parkoviště“  (č.  IP  12);  údaje  o  tom,  pro koho je

   parkoviště  vyhrazeno,  například  název  organizace,  státní poznávací

   značka,  symbol  zařízení  nebo  prostoru  pro  osoby  na vozíku^11), a

   popřípadě  v  jaké  době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce; tyto údaje

   mohou  být  uvedeny  i  na  značce  místo  nápisu, například „RÉSERVÉ“,

   „TAXI“,  „BUS“;  mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na

   takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud to

   není  jinak  zakázáno;  případný  stanovený  způsob  stání se vyznačuje

   obdobně  jako  na značkách č. IP 11b až č. IP 11g; značka č. IP 12, kde

   je  uveden  symbol  zařízení  nebo  prostoru  pro  osoby na vozíku^11),

   označující  parkoviště vyhrazené podle zvláštního předpisu^6a), je vždy

   doplněna  vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo

   přepravující  osobu  těžce  zdravotně  postiženou“  (č.  V 10f); značka

   ukončuje platnost značek č. B 28 a č. B 29,

 

   n)  "Kryté parkoviště" (č. IP 13a), která informuje o krytém parkovišti

   nebo  parkovací  garáži;  případný  stanovený způsob stání se vyznačuje

   obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g,

 

   o)  "Parkoviště  s  parkovacím  kotoučem"  (č.  IP 13b), která označuje

   parkoviště,  na  kterém  řidič  musí  při  začátku stání umístit kotouč

   viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí

   až  do  odjezdu  měnit;  případný  stanovený  způsob stání se vyznačuje

   obdobně  jako  na  značkách  č.  IP  11b  až č. IP 11g; značka ukončuje

   platnost značek č. B 28 a č. B 29,

 

   p)  "Parkoviště  s  parkovacím  automatem"  (č. IP 13c), která označuje

   placené  parkoviště;  řidič  se  musí  řídit údaji na značce, dodatkové

   tabulce   nebo  na  parkovacím  automatu  (hodinách);  značka  ukončuje

   platnost značek č. B 28 a č. B 29,

 

   q)  "Parkoviště  P  +  R"  (č.  IP  13d), která označuje parkoviště, ze

   kterého  lze  pokračovat  v  jízdě  prostředkem hromadné dopravy osob a

   „Parkoviště  K  +  R“ (č. IP 13e), která označuje parkoviště, na kterém

   lze  zastavit  za  účelem  vystoupení  a  nastoupení  osob,  které dále

   využívají prostředek hromadné dopravy osob,

 

   r)  "Dálnice"  (č.  IP  14a);  značka  označuje dálnici, jejíž užití je

   zpoplatněno  mýtným  a  časovým  poplatkem  podle  zvláštního  právního

   předpisu^5c),  jestliže  z jejího doplnění dodatkovou tabulkou č. E 11,

   č. E 11a nebo č. E 11b nevyplývá jinak,

 

   s)  "Konec  dálnice"  (č. IP 14b), která ukončuje platnost značky č. IP

   14a,

 

   t)  "Silnice pro motorová vozidla" (č. IP 15a); značka označuje silnici

   pro  motorová  vozidla,  jejíž  užití  je  zpoplatněno mýtným a časovým

   poplatkem, jestliže z jejího doplnění dodatkovou tabulkou č. E 11, č. E

   11a nebo č. E 11b nevyplývá jinak,

 

   u)  "Konec  silnice  pro  motorová vozidla" (č. IP 15b), která ukončuje

   platnost značky č. IP 15a,

 

   v)  "Mýtné"  (č.  IP  15c),  která  označuje  úsek  pozemní  komunikace

   zpoplatněný mýtným a je zpravidla doplněna značkou č. IS 16b nebo č. IS

   16c;  značka  se  neužívá  na  dálnici  a silnici pro motorová vozidla;

   symbol  mýtného  vyobrazený  na této značce lze užít také samostatně na

   informativních  značkách  směrových  jako informaci o tom, že při jízdě

   vyznačeným směrem bude užita pozemní komunikace zpoplatněná mýtným,

 

   w)  "Konec  mýtného"  (č. IP 15d), která ukončuje platnost značky č. IP

   15c,

 

   x)  "Uspořádání  jízdních  pruhů"  (č. IP 16, č. IP 17), "Zvýšení počtu

   jízdních pruhů" (č. IP 18a), "Snížení počtu jízdních pruhů" (č. IP 18b)

   a "Jízdní pruh pro pomalá vozidla" (č. IP 18c), které vyznačují počet a

   uspořádání  jízdních  pruhů;  na  značce č. IP 16 lze vyznačit i jízdní

   pruhy  v protisměru; značka č. IP 17 a č. IP 18b též vyznačuje, který z

   jízdních pruhů je průběžný; značka č. IP 18c vyznačuje zároveň přídatný

   jízdní  pruh  na  dálnici a silnici pro motorová vozidla určený zejména

   pro  motorová  vozidla,  která v takto označeném úseku nedosáhnou vyšší

   rychlosti  než 60 km.h-1; značky ukončují platnost značky č. IP 20a, č.

   IP 21 a č. IS 10d),

 

   y) "Řadicí pruhy" (č. IP 19), která vyznačuje způsob řazení do jízdních

   pruhů  před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy; na

   značce   lze   v   odůvodněných   případech  užít  i  symbol  příslušné

   informativní značky za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k

   příjezdu pouze k tomuto cíli; značka ukončuje platnost značek č. IP 20a

   a č. IP 21; užitím symbolu, jehož vzor je uveden v dodatkové tabulce č.

   E 12c, lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích,

 

   z)  "Vyhrazený  jízdní  pruh"  (č. IP 20a), která vyznačuje jízdní pruh

   vyhrazený  pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy a

   jeho  situování  ve vztahu k ostatním jízdním pruhům; tento jízdní pruh

   je  současně  na  pozemní  komunikaci  vyznačen  vodorovnými  značkami,

   zejména  č.  V  1a nebo č. V 2a a nápisem "BUS"; ve spodní části značky

   lze  vyznačit  dobu,  po  kterou  je  jízdní  pruh vyhrazen; v prostoru

   křižovatky se vyhrazený jízdní pruh vyznačuje jen vodorovnými značkami;

   na  značce  lze  vyznačit  i  jízdní  pruhy  v  protisměru;  v  případě

   vyhrazeného  jízdního  pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel

   se do modrého pole vyznačí příslušný symbol vozidla nebo vhodný nápis,

 

   aa)  "Konec  vyhrazeného  jízdního  pruhu"  (č. IP 20b), která ukončuje

   platnost značky č. IP 20a,

 

   bb)  "Omezení  v  jízdním  pruhu"  (č.  IP 21), která vyznačuje počet a

   uspořádání  jízdních  pruhů  a  vyjadřuje  pro  příslušný  jízdní  pruh

   omezení,  případně  nebezpečí  vyplývající  z užitého symbolu příslušné

   svislé  dopravní  značky;  totéž  platí,  jsou-li tyto symboly užity na

   značkách  č.  IP 17 až č. IP 19; je-li na značce užito symbolu zákazové

   nebo  příkazové  značky,  končí platnost omezení na vzdálenější hranici

   nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončeno jinak,

 

   cc)  "Změna místní úpravy" (č. IP 22), která upozorňuje vhodným nápisem

   a  symbolem  na  změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,

   změnu  v  organizaci  dopravy,  neobvyklé  stavební  uspořádání pozemní

   komunikace apod.,

 

   dd)  "Objíždění  tramvaje"  (č.  IP 23a), která označuje místo, kde lze

   objíždět vlevo tramvaj, která stojí v zastávce,

 

   ee)  "Objíždění  tramvaje  (jízda  podél  tramvaje vlevo)" (č. IP 23b),

   která  vyznačuje  úsek  pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél

   tramvaje vlevo,

 

   ff)  "Únikový  pruh"  (č. IP 24), která informuje o únikovém pruhu, kde

   lze  v  případě  nouze,  například  při  sníženém účinku brzd, zastavit

   vozidlo  pomocnými  prostředky, například protisvahem, hrubým štěrkovým

   povrchem,

 

   gg)  "Zóna  s dopravním omezením" (č. IP 25a) a "Konec zóny s dopravním

   omezením"  (č.  IP  25b),  které označují oblast (část obce apod.), kde

   platí  nebezpečí,  zákaz  nebo  omezení  vyplývající  z užitých symbolů

   značky   nebo   značek,  pokud  místní  úpravou  provozu  na  pozemních

   komunikacích  uvnitř  oblasti  není  stanoveno  jinak; dopravní omezení

   týkající  se  jen  určitých  vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní

   části značek vhodným nápisem nebo symbolem,

 

   hh) "Obytná zóna" (č. IP 26a),

 

   ii)  "Konec obytné zóny" (č. IP 26b), která může být též umístěna vlevo

   při výjezdu z obytné zóny z opačné strany značky č. IP 26a,

 

   jj)  "Pěší  zóna"  (č.  IP  27a) a "Konec pěší zóny" (č. IP 27b), které

   označují  oblast,  například část obce určenou především pro chodce; ve

   spodní  části značek se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým

   vozidlům  je  vjezd  do  této  oblasti povolen a popřípadě v jaké době;

   značka  č.  IP  27b  může  být umístěna vlevo při výjezdu z pěší zóny z

   opačné strany značky č. IP 27a,

 

   kk)  "Nejvyšší  dovolené  rychlosti"  (č.  IP  28),  která  informuje o

   vybraných nejvyšších dovolených rychlostech jízdy v obci, mimo obec, na

   dálnici  a  silnici pro motorová vozidla; užívá se zejména u hraničních

   přechodů,

 

   ll)  "Zpoplatnění  provozu"  (č.  IP 28a), která informuje o povinnosti

   uhradit  za  podmínek stanovených zvláštním právním předpisem^5c) mýtné

   nebo  časový  poplatek;  text  na  značce  se  uvádí zpravidla v jazyce

   sousedního státu a anglicky,

 

   mm)  "Střídavé  řazení"  (č. IP 29), která označuje (zdůrazňuje) místo,

   kde  při  souběžné  jízdě  platí  střídavé  řazení  do  jízdního proudu

   průběžného pruhu; její symbol může být obrácen,

 

   nn)  "Státní  hranice"  (č.  IP  30), která označuje státní hranici při

   vstupu  do  České  republiky.  Při  výstupu  z České republiky se uvede

   značka upozorňující na vstup do dalšího členského státu Evropské unie s

   názvem  tohoto státu ("Bundesrepublik Deutschland", "Polska", "Republik

   Österreich"  nebo "Slovenská republika"). Pod značkou může být umístěna

   dodatková  tabulka  č.  E3a s údajem o vzdálenosti státní hranice státu

   uvedeného na značce,

 

   oo) „Měření rychlosti“ (č. IP 31a), která označuje začátek úseku měření

   rychlosti jízdy obecní policií,

 

   pp)  „Konec  měření  rychlosti“ (č. IP 31b), která označuje konec úseku

   měření rychlosti jízdy obecní policií.

 

   (2) Vyobrazení informativních značek provozních je uvedeno v příloze č.

   3 bodu 5 podbodu a).

 

   § 13

 

   Informativní značky směrové

 

   (1) Informativní značky směrové jsou

 

   a)  "Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)" (č. IS 1a),

   "Směrová  tabule  pro  příjezd  k  dálnici  (s dvěma cíli)" (č. IS 1b),

   "Směrová  tabule  pro  příjezd  k dálnici (s jedním cílem)" (č. IS 1c),

   "Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)" (č. IS 1d), které

   informují  o  směru  a  případně  i  vzdálenosti  k  vyznačeným cílům s

   využitím  dálnice;  náhradou  za  cíl  (cíle) lze na značce uvést číslo

   dálnice; před křižovatkou s dálnicí se v rámečku uvádí její číslo,

 

   b) "Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním

   cílem)"  (č. IS 2a), "Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová

   vozidla  (s  dvěma  cíli)"  (č.  IS  2b), "Směrová tabule pro příjezd k

   silnici  pro  motorová  vozidla  (s jedním cílem)" (č. IS 2c), "Směrová

   tabule  pro  příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)" (č.

   IS 2d), které informují o směru a případně i o vzdálenosti k vyznačeným

   cílům  s  využitím silnice pro motorová vozidla; náhradou za cíl (cíle)

   lze   na   značce  uvést  číslo  silnice  pro  motorová  vozidla;  před

   křižovatkou  se  silnicí  pro  motorová vozidla se v rámečku uvádí její

   číslo,

 

   c)  "Směrová  tabule  (s jedním cílem)" (č. IS 3a a č. IS 3c), "Směrová

   tabule (s dvěma cíli)" (č. IS 3b a č. IS 3d), které informují o směru a

   zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačeným cílům; číslo silnice

   I. nebo II. třídy se uvádí v rámečku,

 

   d)  "Směrová  tabule  (s  jedním místním cílem)" (č. IS 4a a č. IS 4c),

   "Směrová  tabule  (s dvěma místními cíli)" (č. IS 4b a č. IS 4d), které

   informují o směru a popřípadě o vzdálenosti k části obce,

 

   e)  "Směrová  tabule  k jinému cíli" (č. IS 5), která informuje vhodným

   nápisem  nebo  symbolem  o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli

   než  obci  nebo  její  části;  jiný  cíl  je zejména dopravně přístupný

   veřejný  objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není

   určena jiná dopravní značka; za jiný cíl se považují zejména "Letiště",

   "Nádraží", "Výstaviště", "Průmyslová zóna", "Nákupní zóna",

 

   f)  "Návěst  před křižovatkou" (č. IS 6a), která informuje na dálnici a

   silnici  pro  motorová vozidla o vzdálenosti k nejbližší křižovatce a o

   číslu   výjezdu  (odbočení)  z  křižovatky,  číslo  odpovídá  staničení

   křižovatky; symbolu této značky se užívá nad každou následující návěstí

   před touto křižovatkou uvádějící cíle ve směru odbočení,

 

   g)  "Návěst  před křižovatkou" (č. IS 6b), která informuje na dálnici a

   silnici pro motorová vozidla o směru k vyznačeným cílům,

 

   h)  "Návěst před křižovatkou" (č. IS 6c a č. IS 6d), které informují na

   dálnici  nebo  silnici  pro motorová vozidla o směru k vyznačenému cíli

   (cílům)  a  o  počtu  a  uspořádání  jízdních  pruhů; při užití na jiné

   pozemní komunikaci je podklad v barvě modré a symbol a číslo křižovatky

   nemusí být uvedeny,

 

   i)  "Návěst  před  křižovatkou"  (č. IS 6e), která informuje na dálnici

   nebo  silnici  pro  motorová vozidla o cílech a počtu jízdních pruhů ve

   směru  přímo;  při  užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě

   modré; při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení

   před křižovatkou,

 

   j)  "Návěst před křižovatkou" (č. IS 6f a č. IS 6g), které informují na

   dálnici  nebo  silnici  pro  motorová vozidla o cílech a počtu jízdních

   pruhů  ve  směru  odbočení;  při  užití  na  jiné pozemní komunikaci je

   podklad  v  barvě modré a symbol a číslo křižovatky nemusí být uvedeny;

   při  umístění  nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před

   křižovatkou,

 

   k)  "Výjezd"  (č.  IS  7a),  která  informuje  o cíli (cílech) ve směru

   odbočení;  při odbočení na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla je

   podklad  v barvě zelené; v případě odbočení na jinou pozemní komunikaci

   je  podklad  v  barvě  modré, pokud je na značce uveden pouze kulturní,

   turistický  nebo komunální cíl, je podklad v barvě hnědé; v případě, že

   je  na  značce  uveden  pouze  místní nebo jiný cíl, je podklad v barvě

   bílé, šipka a nápis v barvě černé,

 

   l)  "Výjezd"  (č.  IS 7b), která informuje o číslu výjezdu (odbočení) z

   dálnice  nebo silnice pro motorová vozidla na jinou pozemní komunikaci;

   při  odbočení na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla je podklad v

   barvě zelené, v případě odbočení na jinou pozemní komunikaci je podklad

   v  barvě  modré;  v  případě odbočení pouze ke kulturnímu, turistickému

   nebo  komunálnímu  cíli,  je  podklad v barvě hnědé; v případě odbočení

   pouze  k místnímu nebo jinému cíli, je podklad v barvě bílé a symboly v

   barvě černé,

 

   m) "Dálková návěst" (č. IS 8a a č. IS 8b), které informují o cílech a o

   směru  nebo vzdálenosti k uvedeným cílům v kilometrech; na dálnici nebo

   na silnici pro motorová vozidla je podklad v barvě zelené, při užití na

   jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré,

 

   n)  "Návěst  před křižovatkou" (č. IS 9a a č. IS 9b), které informují o

   směru   k  vyznačeným  cílům  z  nejbližší  křižovatky,  případně  i  o

   vzdálenosti k ní a o vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace,

 

   o)  "Návěst  před křižovatkou" (č. IS 9c a č. IS 9d), které informují o

   omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou; značka č. IS

   9d informuje též o směru objíždění,

 

   p)  "Návěst před křižovatkou" (č. IS 9e), která informuje o křižovatce,

   na které je zakázáno odbočovat vlevo, a o směru objíždění,

 

   q)  „Návěst  změny směru jízdy“ (č. IS 10a až č. IS 10c), „Návěst změny

   směru  jízdy  s  omezením“  (č.  IS 10d) a „Návěst doporučeného způsobu

   odbočení  cyklistů  vlevo“ (č. IS 10e), které informují zejména o změně

   směru  jízdy  na  pozemní  komunikaci  nebo o způsobu průjezdu místa na

   pozemní komunikaci, případně o vzdálenosti k takovému místu a vyznačují

   počet  a  uspořádání  jízdních  pruhů;  symbol  šipky může být obrácen;

   značka  č.  IS  10c  informuje zejména o změně směru jízdy před trvalou

   překážkou;  značka  č.  IS  10d  současně  vyznačuje omezení platné pro

   příslušný  jízdní  pruh;  značka  č. IS 10e vyznačuje doporučený způsob

   odbočení cyklistů vlevo příčným přejetím nebo převedením jízdního kola,

 

   r) "Návěst před objížďkou" (č. IS 11a), která informuje o uzavírce nebo

   omezení  na  pozemní  komunikaci;  na  značce  se podle povahy uzavírky

   vyznačuje  symbol příslušné zákazové značky; lze uvést i délku objížďky

   a případně další doplňující údaje,

 

   s)  "Směrová  tabule  pro vyznačení objížďky" (č. IS 11b až č. IS 11d),

   které  vyznačují  směr  a průběh objížďky; na značce č. IS 11d se uvádí

   číslo  dálnice  nebo  silnice, pro kterou je objížďka vyznačena; značek

   lze užít obdobně i k vyznačení odklonové trasy,

 

   t)  "Obec" (č. IS 12a), která označuje začátek obce a informuje o jejím

   názvu;  značka  ukončuje  platnost  značky  č.  B  20a  a  úsek pozemní

   komunikace zpoplatněný mýtným,

 

   u) "Konec obce" (č. IS 12b), která označuje konec obce; značka ukončuje

   platnost značky č. IS 12a a značky č. B 20a,

 

   v)  "Obec  v  jazyce  národnostní  menšiny"  (č.  IS  12c), která se za

   podmínek  stanovených  zvláštním  právním  předpisem^6b)  umísťuje  pod

   dopravní  značkou  č.  IS  12a  a  informuje  o  názvu  obce  v  jazyce

   národnostní menšiny,

 

   w)  "Konec  obce v jazyce národnostní menšiny" (č. IS 12d), která se za

   podmínek  stanovených  zvláštním  právním  předpisem^6b)  umísťuje  pod

   dopravní značkou č. IS 12b,

 

   x)  "Blízká  návěst"  (č. IS 13), která informuje o nejbližším cíli a o

   vzdálenosti  v kilometrech k němu; umísťuje se zpravidla po levé straně

   pozemní komunikace z opačné strany značky č. IS 12a,

 

   y)  "Hranice  územního  celku"  (č.  IS  14),  která  označuje  hranici

   příslušného   katastrálního  území  územního  celku,  například  kraje,

   okresu;  značka  nesmí  být  doplněna dalším textem nebo znakem městské

   části, obce, okresu nebo kraje,

 

   z)  "Jiný  název"  (č. IS 15a a č. IS 15b), které informují například o

   názvu řeky, pohoří, přírodní rezervace, části obce; na značce č. IS 15b

   se například uvádí název a délka tunelu nebo mostu,

 

   aa)  "Dálnice" (č. IS 16a), "Silnice I. třídy" (č. IS 16b a č. IS 16c),

   "Silnice  II. třídy" (č. IS 16d) a "Silnice pro mezinárodní provoz" (č.

   IS  17),  které  informují o číslu příslušné pozemní komunikace; značky

   mohou být provedeny i ve tvaru šipky,

 

   bb)  "Kilometrovník" (č. IS 18a a č. IS 18b), které označují staničení,

   tj.  vzdálenost  od  počátku pozemní komunikace; na značce č. IS 18b se

   šipkou  vyznačuje směr k nejbližší hlásce tísňového volání; značka může

   být doplněna tabulkou se symbolem čísla dálnice nebo silnice a případně

   s označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace,

 

   cc)  „Směrová  tabule pro cyklisty (s jedním cílem)“ (č. IS 19a a č. IS

   19c),  „Směrová  tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)“ (č. IS 19b a č. IS

   19d),  „Návěst  před  křižovatkou  pro  cyklisty“  (č. IS 20), „Směrová

   tabulka  pro  cyklisty“  (č.  IS 21a až č. IS 21c) a „Konec cyklistické

   trasy“  (č. IS 21d), které informují o směru a případně i o vzdálenosti

   v  kilometrech  k  vyznačeným cílům a o číslu, případně jiném označení,

   cyklistické trasy anebo o konci cyklistické trasy; v místech, kde vedou

   dvě  nebo  více  cyklistických tras po společné pozemní komunikaci, lze

   zobrazit  čísla,  případně  jiná  označení cyklistických tras na jedné,

   společné dopravní značce,

 

   dd)  "Označení názvu ulice" (č. IS 22a až č. IS 22f), které informují o

   názvu, průběhu a případně i o směru k vyznačené ulici,

 

   ee) "Kulturní nebo turistický cíl - návěst" (č. IS 23), která informuje

   o významném kulturním nebo turistickém cíli nebo oblasti; na značce lze

   užít vhodný symbol nebo siluetu konkrétního cíle,

 

   ff) "Kulturní nebo turistický cíl" (č. IS 24a a č. IS 24b) a "Komunální

   cíl"  (č. IS 24c), které informují o směru a případně i o vzdálenosti k

   vyznačenému  turistickému,  kulturnímu  nebo  komunálnímu  cíli; značky

   mohou být doplněny vhodným symbolem.

 

   (2)  Vyobrazení informativních značek směrových je uvedeno v příloze č.

   3 bodu 5 podbodu b).

 

   § 14

 

   Informativní značky jiné

 

   (1) Informativní značky jiné jsou

 

   a) "Policie" (č. IJ 1), která označuje nejbližší služebnu Policie České

   republiky,

 

   b) "Nemocnice" (č. IJ 2),

 

   c) "První pomoc" (č. IJ 3),

 

   d)  "Zastávka"  (č.  IJ  4a),  která  je umístěna zejména na označníku,

   označuje  zastávku pro vozidla městské hromadné dopravy a v případě, že

   je  společná  se  zastávkou  linkové osobní dopravy, i zastávku linkové

   osobní  dopravy, je-li ve značce uveden symbol vozidla hromadné dopravy

   osob;  je-li  ve značce uveden nápis TAXI, je zastávka určena pouze pro

   vozidla  taxislužby;  na  sloupku  označníku zastávky lze umístit další

   doplňující dopravní informace, například jízdní řády, čísla linek,

 

   e)  "Zastávka"  (č.  IJ  4b),  která  je umístěna zejména na označníku,

   označuje zastávku linkové osobní dopravy; ve značce se může uvést nápis

   ZASTÁVKA  nebo  symbol autobusu, popřípadě údaj o provozovateli linkové

   osobní  dopravy;  na  sloupku  označníku  zastávky  lze  umístit  další

   doplňující dopravní informace, například jízdní řády, čísla linek,

 

   f)  "Zastávka  autobusu"  (č.  IJ  4c),  která  označuje v odůvodněných

   případech  začátek zastávky autobusu; je-li užit místo symbolu autobusu

   nápis TAXI, označuje značka začátek zastávky vozidel taxislužby; značka

   přerušuje platnost značek č. B 28 a č. B 29 a č. IP 11a až č. IP 13c,

 

   g)  "Zastávka  tramvaje"  (č.  IJ  4d),  která  označuje v odůvodněných

   případech  začátek  zastávky  tramvaje;  pro označení společné zastávky

   tramvaje   a   autobusu   nebo  trolejbusu  se  užívá  jedné  značky  s

   odpovídajícími symboly; značka přerušuje platnost značek č. B 28 a č. B

   29 a č. IP 11a až č. IP 13c,

 

   h)  "Zastávka  trolejbusu"  (č.  IJ  4e), která označuje v odůvodněných

   případech  začátek  zastávky trolejbusu; pro označení společné zastávky

   trolejbusu  a  autobusu se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly,

   pro  označení  společné zastávky trolejbusu a autobusu nebo tramvaje se

   užívá  jedné značky s odpovídajícími symboly; značka přerušuje platnost

   značek č. B 28 a č. B 29 a č. IP 11a až č. IP 13c,

 

   i) "Informace" (č. IJ 5),

 

   j) "Telefon" (č. IJ 6),

 

   k) "Čerpací stanice" (č. IJ 7),

 

   l) "Opravna" (č. IJ 8),

 

   m) "Stanice technické kontroly" (č. IJ 9),

 

   n) "Hotel nebo motel" (č. IJ 10),

 

   o) "Restaurace" (č. 11a),

 

   p) "Občerstvení" (č. 11b),

 

   q) "WC" (č. 12),

 

   r) "Místo pro odpočinek" (č. IJ 13),

 

   s) "Tábořiště pro stany" (č. IJ 14a),

 

   t) "Tábořiště pro obytné přívěsy" (č. IJ 14b),

 

   u) "Tábořiště pro stany a obytné přívěsy" (č. IJ 14c),

 

   v) "Dopravní vysílání" (č. IJ 15), na které se uvádí rozhlasová stanice

   s celoplošným dopravním vysíláním,

 

   w) „Silniční kaple“ (č. IJ 16),

 

   x)  „Truckpark“  (č.  IJ 17a), která informuje na dálnici a silnici pro

   motorová  vozidla  o nejbližší křižovatce, v jejíž blízkosti se nachází

   komplexní obslužné zařízení pro nákladní vozidla,

 

   y)   „Truckpark“   (č.  IJ  17b),  která  informuje  o  vzdálenosti  ke

   komplexnímu obslužnému zařízení pro nákladní vozidla.

 

   (2)  Vyobrazení  informativních značek jiných je uvedeno v příloze č. 3

   bodu 5 podbodu c).

 

   § 15

 

   Dodatkové tabulky

 

   (1) Dodatkové tabulky jsou

 

   a) "Počet" (č. E 1),

 

   b)  "Tvar  křižovatky"  (č.  E 2a až č. E 2c), které vyznačují skutečný

   tvar  křižovatky  a  mimo tabulky č. E 2a též hlavní a vedlejší pozemní

   komunikaci;  totéž  vyznačuje  tabulka "Tvar dvou křižovatek" (č. E 2d)

   pro dvě křižovatky po sobě následující,

 

   c)  "Vzdálenost"  (č.  E  3a  a  č. E 3b), které vyznačují vzdálenost k

   místu,  od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna; značka č.

   P  4,  pod  kterou je umístěna tabulka č. E 3b, je předběžnou značkou k

   značce č. P 6,

 

   d) "Délka úseku" (č. E 4), která vyznačuje délku úseku, pro který platí

   značka, pod níž je tabulka umístěna,

 

   e)  "Celková  hmotnost"  (č.  E 5), která, je-li umístěna pod zákazovou

   nebo  příkazovou  značkou,  omezuje  platnost  zákazu  nebo  příkazu na

   vozidlo,  jehož  celková  hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce; u

   jízdní soupravy rozhoduje součet celkových hmotností vozidel soupravy,

 

   f)  "Za  mokra"  (č. E 6), která omezuje platnost značky, pod kterou je

   umístěna, na podmínky mokré vozovky,

 

   g)  "Směrová  šipka" (č. E 7a a č. E 7b), které vyznačují směr k místu,

   ke kterému se vztahuje značka, pod kterou je tabulka umístěna,

 

   h)  "Začátek  úseku" (č. E 8a), "Průběh úseku" (č. E 8b), "Konec úseku"

   (č. E 8c) a "Úsek platnosti" (č. E 8d a č. E 8e), které vyznačují úsek,

   pro který platí značka, pod níž jsou tabulky umístěny,

 

   i)  "Druh  vozidla" (č. E 9), která omezuje platnost značky, pod kterou

   je  umístěna,  na  vyznačený druh vozidla; užívají se zejména příslušné

   symboly ze zákazových značek,

 

   j) "Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou" (č. E 10), která se užívá

   zejména v případě ostrého úhlu křížení,

 

   k)  "Bez  časového poplatku" (č. E 11), která se užívá spolu se značkou

   č.  IP  14a  nebo  č.  IP  15a a označuje úsek dálnice nebo silnice pro

   motorová vozidla, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem; konec

   takového  úseku se označuje příslušnou značkou č. IP 14a nebo č. IP 15a

   bez tabulky č. E 11,

 

   l)  "Bez mýtného" (č. E 11a), která se užívá spolu se značkou č. IP 14a

   nebo  č.  IP  15a  a  označuje  úsek  dálnice nebo silnice pro motorová

   vozidla,  jehož  užití není zpoplatněno mýtným; konec takového úseku se

   označuje  příslušnou  značkou č. IP 14a nebo č. IP 15a bez tabulky č. E

   11a,

 

   m)  "Bez  časového poplatku a mýtného" (č. E 11b), která se užívá spolu

   se  značkou  č.  IP  14a  nebo  č.  IP 15a a označuje úsek dálnice nebo

   silnice  pro  motorová  vozidla,  jehož  užití není zpoplatněno časovým

   poplatkem  ani  mýtným;  konec  takového  úseku  se označuje příslušnou

   značkou č. IP 14a nebo č. IP 15a bez dodatkové tabulky č. E 11b,

 

   n)  „Jízda  cyklistů  v  protisměru“ (č. E 12a), která v případě, že je

   umístěna  pod  dopravní  značkou  č.  IP  4a  nebo č. IP 4b, upozorňuje

   řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů,

 

   o)  „Vjezd  cyklistů v protisměru povolen“ (č. E 12b), která v případě,

   že  je  umístěna pod dopravní značkou č. B 2, povoluje vjezd cyklistů v

   protisměru do jednosměrné pozemní komunikace,

 

   p)  „Povolený  směr  jízdy  cyklistů“  (č.  E  12c),  která  za použití

   odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů,

 

   q)  "Text"  (č. E 13), která omezuje nebo doplňuje platnost značky, pod

   kterou je umístěna, vhodným nápisem, případně symbolem.

 

   (2)  Dodatková  tabulka  č.  E  13  s  nápisem "JEN ZÁSOBOVÁNÍ" omezuje

   platnost  značky,  pod  kterou  je  umístěna,  na  vozidla  zajišťující

   zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné

   služby  pro oblast za značkou a na vozidla s označením č. O 1; pro tato

   vozidla  neplatí  značka,  pod  kterou  je umístěna dodatková tabulka s

   nápisem "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ".

 

   (3)  Dodatková tabulka č. E 13 s nápisem "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" omezuje

   platnost  značky,  pod  kterou  je  umístěna,  na  vozidla  zajišťující

   zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné

   služby  pro  oblast  za značkou, na vozidla s označením č. O 1, vozidla

   taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v

   místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí

   značka,  pod  kterou  je  umístěna  dodatková  tabulka  s nápisem "MIMO

   DOPRAVNÍ OBSLUHY".

 

   (4) Vyobrazení dodatkových tabulek je uvedeno v příloze č. 3 bodu 6.

 

   DÍL 2

 

   Vodorovné dopravní značky

 

   § 16

 

   Umístění, provedení a platnost vodorovných dopravních značek

 

   (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci.

 

   (2)  Vodorovné  dopravní  značky  jsou  stálé  a  přechodné;  přechodné

   vodorovné  dopravní  značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující

   přechody  pro  chodce  nebo  jízdní  pruhy  pro cyklisty jsou vyznačeny

   žlutou nebo oranžovou barvou.

 

   (3)  Dočasná  neplatnost  vodorovných  dopravních  značek  se vyznačuje

   přeškrtnutím žlutými souvislými čarami.

 

   (4) Vyobrazení vodorovných dopravních značek je uvedeno v příloze č. 4.

 

   § 17

 

   Rozdělení a význam vodorovných dopravních značek

 

   Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry (č. V 1a až č. V

   4),  příčné  čáry  (č.  V  5  až  č.  V 8), šipky (č. V 9a až č. V 9c),

   označení  stání a parkovišť (č. V 10a až č. V 10g), označení zastávek a

   zákazů  zastavení  a  stání  (č.  V  11 až č. V 12d), ostatní vodorovné

   dopravní značky (č. V 12e až č. V 19).

 

   § 18

 

   Podélné čáry

 

   Podélné čáry jsou

 

   a)  "Podélná  čára souvislá" (č. V 1a), "Dvojitá podélná čára souvislá"

   (č. V 1b); jsou-li značkou č. V 1a nebo značkou č. V 1b odděleny jízdní

   pruhy  s  protisměrným  provozem, musí řidič jet vpravo od této značky;

   značku č. V 1a je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud

   to  není  nutné  k  objíždění,  odbočování na místo ležící mimo pozemní

   komunikaci  nebo  vjíždění  na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo

   pozemní  komunikaci;  značky č. V 1a se na stezce pro chodce a cyklisty

   označené  značkou č. C 10a rovněž užívá pro oddělení pruhu pro chodce a

   pruhu  pro  cyklisty;  značku  č.  V  1b  je zakázáno přejíždět nebo ji

   nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění,

 

   b)  "Podélná  čára  přerušovaná"  (č.  V  2a  a  č. V 2b), která se smí

   přejíždět  při  dodržení  příslušných ustanovení vyplývajících z obecné

   úpravy  provozu  na  pozemních  komunikacích; značka č. V 2a s mezerami

   dvojnásobné  až  čtyřnásobné  délky  než délka úseček vyznačuje zejména

   jízdní pruhy; značka č. V 2b s úsečkami stejné až čtyřnásobné délky než

   délka  mezer  vyznačuje  jízdní  pruhy,  předchází  značce č. V 1a nebo

   upozorňuje na nebezpečná místa (zatáčku, křižovatku apod.); značka může

   být doplněna značkou č. V 9b,

 

   c) "Dvojitá podélná čára přerušovaná" (č. V 2c), která vyznačuje jízdní

   pruh užívaný střídavě pro jeden i druhý směr jízdy; není-li jízdní pruh

   takto  užíván, má značka č. V 2c stejný význam jako značky č. V 2a nebo

   č. V 2b,

 

   d)  "Podélná  čára  souvislá  doplněná  čárou  přerušovanou"  (č. V 3);

   jsou-li  značkou  odděleny  jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí

   pro  řidiče  význam  jen  pravé  čáry z této dvojice čar; jsou-li touto

   značkou  vyznačeny  jízdní pruhy v jednom směru jízdy, platí pro řidiče

   význam čáry bližší,

 

   e) "Vodicí čára" (č. V 4), která vyznačuje okraj vozovky.

 

   § 19

 

   Příčné čáry

 

   Příčné čáry jsou

 

   a)  "Příčná  čára souvislá" (č. V 5), "Příčná čára souvislá se symbolem

   Dej  přednost  v jízdě!" (č. V 6a) nebo "Příčná čára souvislá s nápisem

   STOP" (č. V 6b), které vyznačují hranici křižovatky; značek č. V 5 a č.

   V  6a  lze  užít  pro  vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru

   křižovatky;  značka  č.  V  6b  vyznačuje  místo,  kde je řidič povinen

   zastavit  vozidlo  na příkaz značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. P

   6),

 

   b)  „Přechod  pro  chodce“  (č.  V 7), který vyznačuje místo určené pro

   přecházení  chodců  přes  pozemní komunikaci; značka přerušuje platnost

   značky  č.  B 29, značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12,

   č.  IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek; přes

   pozemní  komunikaci, po které je veden provoz tramvají, lze značku č. V

   7  vyznačit,  jen  pokud  je  provoz  na takovém místě řízen světelnými

   signály; výjimečně a ve zvlášť odůvodněných případech lze značku č. V 7

   vyznačit i bez splnění podmínky řízení provozu světelnými signály; vždy

   však  musí  být  značka  „Přechod pro chodce“ na pozemní komunikaci, po

   které  je  veden provoz tramvají, doplněna z obou stran nápisy „! POZOR

   TRAM   !“;   značka  č.  V  7  se  za  podmínek  stanovených  zvláštním

   předpisem^10)   doplňuje   hmatovými   prvky   pro  osoby  se  zrakovým

   postižením;   přechodná   změna  místní  úpravy  provozu  na  pozemních

   komunikacích může být provedena též obrysem značky č. V 7,

 

   c)  "Přejezd  pro cyklisty" (č. V 8a), která vyznačuje plochu, která je

   určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci; plocha může být

   barevně  odlišena červenou barvou nebo jiným způsobem; značka přerušuje

   platnost značky č. B 29, značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č.

   IP  12,  č.  IP  13b,  č.  IP  13c a značky č. IP 25a se symboly těchto

   značek,

 

   d)  „Přejezd  pro  cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“ (č. V 8b),

   která  vyznačuje  plochu,  určenou pro přejíždění cyklistů přes pozemní

   komunikaci  bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce; plocha může

   být  barevně  odlišena  červenou  barvou  nebo  jiným  způsobem; značka

   přerušuje platnost značky č. B 29, značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP

   11f  až  č.  IP  12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly

   těchto značek.

 

   § 20

 

   Šipky

 

   Šipky jsou

 

   a) "Směrové šipky" (č. V 9a), které vyznačují způsob řazení do jízdních

   pruhů  před  křižovatkou  nebo  místem odbočení a stanovený směr jízdy;

   šipky  lze  užít i k potvrzení jinak stanoveného směru jízdy. Přechodná

   úprava  provozu  na  pozemních  komunikacích  může  být provedena pouze

   obrysem značky č. V 9a,

 

   b)  "Předběžné  šipky"  (č.  V  9b), které vyznačují blížící se přechod

   podélné čáry přerušované v čáru souvislou,

 

   c)  "Předběžné  šipky"  (č.  V 9c), které vyznačují blížící se ukončení

   jízdního pruhu.

 

   § 21

 

   Označení stání a parkovišť

 

   (1) Označení stání a parkovišť jsou

 

   a) "Stání podélné" (č. V 10a),

 

   b) "Stání kolmé" (č. V 10b),

 

   c) "Stání šikmé" (č. V 10c),

 

   d) "Parkovací pruh" (č. V 10d),

 

   e) "Vyhrazené parkoviště" (č. V 10e),

 

   f) "Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně

   postiženou" (č. V 10f),

 

   g) "Časově omezené stání" (č. V 10g).

 

   (2)  Označení  stání  a  parkovišť  se  užívají  k vyznačení dovoleného

   zastavení a stání a případně stanovení způsobu stání ve vztahu k okraji

   pozemní  komunikace; při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem

   přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

 

   (3)  Na  značce č. V 10e lze vhodným nápisem, například nápisem "TAXI",

   vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.

 

   (4)  Na  ploše  vyznačené  vodorovnou  dopravní  značkou  č.  V 10f smí

   zastavit  a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím

   vozidlo   přepravující   osobu   těžce   zdravotně  postiženou.  Značka

   „Vyhrazené  parkoviště  pro  vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně

   postiženou“  (č. V 10f) je vždy doplněna značkou „Vyhrazené parkoviště“

   č.  IP  12,  kde  je  uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na

   vozíku^11).

 

   (5)  Dopravní  značka č. V 10g vyznačuje úsek, kde je dovoleno stání za

   podmínek  stanovených  svislou  dopravní  značkou;  řidič se musí řídit

   údaji na příslušné svislé dopravní značce nebo dodatkové tabulce.

 

   § 22

 

   Označení zastávek a zákazů zastavení a stání

 

   (1)  Značka  "Zastávka  autobusu nebo trolejbusu" (č. V 11a), "Zastávka

   tramvaje"  (č. V 11b) vyznačují prostor zastávky uvedených vozidel; obě

   značky  mohou  být  provedeny i v bílé barvě. Značky přerušují platnost

   svislé dopravní značky č. B 28, svislých dopravních značek č. IP 11a až

   č.  IP  11c,  č.  IP  11f  až  č.  IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a svislé

   dopravní značky č. IP 25a se symboly těchto značek.

 

   (2) Označení zákazů zastavení a stání jsou

 

   a)  "Žlutá  klikatá  čára"  (č.  V 12a), která vyznačuje plochu, kde je

   zakázáno  stání;  při  vyznačení  plochy  pro účely zásobování může být

   značka  č.  V  12a  doplněna  nápisy  "ZAS";  značka přerušuje platnost

   svislých  dopravních  značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP

   12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek,

 

   b)  "Žluté zkřížené čáry" (č. V 12b), které vyznačují plochu, na kterou

   řidič nesmí vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že

   by  byl  nucen  zastavit  vozidlo  na vyznačené ploše; značka přerušuje

   platnost  svislých dopravních značek č. B 28, č. B 29, značek č. IP 11a

   až  č.  IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č.

   IP 25a se symboly těchto značek,

 

   c)  "Zákaz zastavení" (č. V 12c), která vyznačuje úsek, kde je zakázáno

   zastavení  a  stání;  značka  může  být  vyznačena i na obrubníku vedle

   vozovky;  značka  přerušuje  platnost  svislé  dopravní značky č. B 29,

   značek  č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP

   13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek,

 

   d)  "Zákaz  stání"  (č.  V  12d), která vyznačuje úsek, kde je zakázáno

   stání;  značka  může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky; značka

   přerušuje  platnost  svislých dopravních značek č. IP 11a až č. IP 11c,

   č.  IP  11f  až  č.  IP  12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se

   symboly těchto značek.

 

   § 23

 

   Ostatní vodorovné dopravní značky

 

   Ostatní vodorovné dopravní značky jsou

 

   a)  "Bílá  klikatá  čára"  (č. V 12e), která předem upozorňuje na místo

   vyžadující zvýšenou opatrnost,

 

   b)  "Šikmé  rovnoběžné  čáry"  (č.  V 13a) a "Křivky" (č. V 13b), které

   vyznačují  plochu,  do  které  je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem

   zasahovat,  pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící

   mimo  pozemní  komunikaci  nebo  vjíždění na pozemní komunikaci z místa

   ležícího  mimo  pozemní komunikaci; přitom nesmějí být ohroženi ostatní

   účastníci provozu na pozemních komunikacích,

 

   c)  "Jízdní  pruh  pro  cyklisty"  (č. V 14), která vyznačuje pruh nebo

   stezku  pro  cyklisty; šipka současně vyznačuje i stanovený směr jízdy;

   pruh  nebo stezku lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným

   povrchem,  například  červenou barvou nebo odlišným provedením povrchu;

   šipka a symbol jízdního kola jsou provedeny v bílé barvě,

 

   d)  "Nápis  na  vozovce"  (č.  V  15), která vyjadřuje různé doplňující

   údaje,  například  "BUS",  "TRAM", "PRAHA", "STOP", "ŠKOLA"; užít lze i

   vhodné symboly,

 

   e)  "Bezpečný odstup" (č. V 16), která vyznačuje doporučenou vzdálenost

   pro  vozidla jedoucí za sebou za příznivých dopravních a povětrnostních

   podmínek,

 

   f) "Trojúhelníky" (č. V 17), která vyznačuje nájezd na umělou nerovnost

   na vozovce, např. zpomalovací práh vytvořený stavební úpravou,

 

   g)  "Optická psychologická brzda" (č. V 18), která opticky, popřípadě i

   akusticky vede řidiče ke snížení rychlosti vozidla,

 

   h) "Prostor pro cyklisty" (č. V 19), která vyznačuje prostor určený pro

   cyklisty čekající na světelný signál "Volno",

 

   i)  „Piktogramový  koridor  pro  cyklisty“  (č.  V 20), která vyznačuje

   prostor  a  směr jízdy cyklistů a řidiče motorových vozidel upozorňuje,

   že se nachází na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů.

 

   HLAVA II

 

   SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY

 

   (K § 65 odst. 3 zákona)

 

   § 24

 

   Světelné signály

 

   (1) Světelné signály jsou

 

   a)  "Signál  s  červeným  světlem  Stůj!"  (č. S 1a), "Signál se žlutým

   světlem Pozor!" (č. S 1b), "Signál se zeleným světlem Volno" (č. S 1c),

 

   b)  "Signál  se  směrovou  šipkou  s červeným světlem Stůj!" (č. S 2a),

   "Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem Pozor!" (č. S 2b), "Signál

   se zelenou směrovou šipkou Volno" (č. S 2c),

 

   c) "Signál s kombinovanou směrovou šipkou s červeným světlem Stůj!" (č.

   S 3a), "Signál s kombinovanou směrovou šipkou se žlutým světlem Pozor!"

   (č.  S 3b), "Signál s kombinovanou zelenou směrovou šipkou Volno" (č. S

   3c),

 

   d) "Signál žlutého světla ve tvaru chodce" (č. S 4),

 

   e) "Doplňková zelená šipka" (č. S 5),

 

   f) "Signál pro opuštění křižovatky" (č. S 6),

 

   g)  "Přerušované  žluté  světlo"  (č.  S  7),  který je ve tvaru plného

   světla,  může  být i ve tvaru č. S 4, č. S 10b nebo č. S 11b v případě,

   že  je nutno zvlášť upozornit na přecházející chodce anebo přejíždějící

   cyklisty ve volném směru,

 

   h) "Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu" (č. S 8a),

 

   i) "Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu" (č. S 8b),

 

   j) "Světelná šipka vlevo" (č. S 8c),

 

   k) "Světelná šipka vpravo" (č. S 8d),

 

   l)  "Světelný  kříž"  (č.  S  8e),  který  označuje překážku provozu na

   pozemních komunikacích vedle vozovky,

 

   m)  "Signál pro chodce se znamením Stůj!" (č. S 9a), "Signál pro chodce

   se znamením Volno" (č. S 9b),

 

   n)  "Signál  pro  cyklisty  se  znamením Stůj!" (č. S 10a), "Signál pro

   cyklisty  se  znamením  Pozor!"  (č.  S  10b),  "Signál pro cyklisty se

   znamením Volno" (č. S 10c),

 

   o) "Signál pro chodce a cyklisty se znamením Stůj!" (č. S 11a), "Signál

   pro  chodce  a  cyklisty  se  znamením  Pozor!" (č. S 11b), "Signál pro

   chodce a cyklisty se znamením Volno" (č. S 11c),

 

   p) "Rychlostní signál s proměnným signálním znakem" (č. S 12a),

 

   q) "Rychlostní signál s více signálními znaky" (č. S 12b),

 

   r)  "Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených

   světel" (č. S 13),

 

   s)  "Dvě  červená  střídavě  přerušovaná  světla  signálu  přejezdového

   zabezpečovacího zařízení" (č. S 14a),

 

   t)   "Přerušované  bílé  světlo  signálu  přejezdového  zabezpečovacího

   zařízení" (č. S 14b).

 

   (2) Signály pro tramvaje jsou

 

   a) "Stůj" (č. S 15a),

 

   b) "Jízda přímo" (č. S 15b),

 

   c) "Jízda vlevo" (č. S 15c),

 

   d) "Jízda vpravo" (č. S 15d),

 

   e) "Jízda přímo a vpravo" (č. S 15e),

 

   f) "Jízda přímo a vlevo" (č. S 15f),

 

   g) "Jízda vpravo a vlevo" (č. S 15g).

 

   (3) Vyobrazení světelných signálů je uvedeno v příloze č. 5.

 

   § 25

 

   Akustické signály

 

   (1)   Akustické   signály   slouží   k  orientaci  nevidomých  osob  na

   křižovatkách  a  přechodech  pro chodce řízených světelnými signály pro

   chodce,  v místech křížení železnice s pozemní komunikací určenou podle

   zvláštního  předpisu^5a)  a  na  místech  se  signálem  dvou vedle sebe

   umístěných střídavě přerušovaných červených světel.

 

   (2) Signál pro chodce se znamením "Stůj!" (č. S 9a), "Signál pro chodce

   a  cyklisty  se znamením Stůj!" (č. S 11a) nebo "Signál dvou vedle sebe

   umístěných  střídavě  přerušovaných  červených  světel"  (č. S 13) jsou

   vyjádřeny akustickým (zvukovým) signálem o kmitočtu cca 1,5 Hz.

 

   (3)  Signál  pro  chodce se znamením "Volno" (č. S 9b) nebo "Signál pro

   chodce   a  cyklisty  se  znamením  Volno"  jsou  vyjádřeny  akustickým

   (zvukovým) signálem o kmitočtu cca 8 Hz.

 

   (4)  Význam  světelných  signálů  a akustických signálů musí být shodný

   včetně jejich časové synchronizace.

 

   (5)  Akustické  signály  na  přechodech mají zvuk přerušovaně spínaného

   relé  (tikání)  nebo krátkých tónových pulsů o frekvenci 450 až 550 Hz.

   Akustické signály doplňující světelné přejezdové zabezpečovací zařízení

   křížení  železnice  s  pěší  komunikací  musí  mít  charakter  krátkých

   tónových pulsů o frekvenci 900 až 1100 Hz.

 

   (6) Zařízení pro akustickou signalizaci je nedílnou součástí světelných

   signalizačních  zařízení na místech, která jsou uvedena v odstavci 1. V

   místech s akustickou signalizací se provádějí stavebně technické úpravy

   podle zvláštního předpisu^5b).

 

   (7)  Zařízení pro akustickou signalizaci musí umožňovat nevidomé osobě,

   která  přistupuje  k místu (stožáru) s akustickou signalizací, bezpečně

   rozlišit,  je-li  v  jejím  směru  chůze  signál pro chodce se znamením

   "Stůj!" nebo signál pro chodce se znamením "Volno".

 

   HLAVA III

 

   DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

 

   (K § 66 odst. 3 a § 75 odst. 7 zákona)

 

   § 26

 

   (1) Za dopravní zařízení se považují

 

   a)  "Dopravní kužel" (č. Z 1); dopravní kužely umístěné v řadě za sebou

   mají  shodný význam jako značka č. V 1a, a to i tehdy, jsou-li umístěny

   na  značce  č.  V 2a, č. V 2b, č. V 2c nebo č. V 3; mohou též vymezovat

   plochu, do které je zakázáno vjíždět,

 

   b)  "Zábrana  pro označení uzavírky" (č. Z 2), která vyznačuje uzavírku

   vozovky; zábrany se užívá i k vyznačení (ohrazení) pracoviště,

 

   c)  "Vodicí  tabule"  (č. Z 3), která usměrňuje provoz ve směru šipek a

   označuje  zejména  nebezpečnou  zatáčku;  tabule může být i v provedení

   jedné  šipky;  pokud  je nutno na nebezpečnou zatáčku zvlášť upozornit,

   může  být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční

   barvou,

 

   d)  „Směrovací deska“ (č. Z 4a až č. Z 4e); směrovací desky č. Z 4a, č.

   Z  4b  a  č.  Z  4c  usměrňují  provoz  ve  směru sklonu šikmých pruhů;

   směrovací  desky  č.  Z 4d a č. Z 4e usměrňují provoz ve směru šipky; v

   odůvodněných  případech  může  být  bílá  barva nahrazena retroreflexní

   žlutozelenou fluorescenční barvou,

 

   e) "Vodící deska" (č. Z 5a až č. Z 5d); vodící desky č. Z 5a až č. Z 5c

   usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů; "Vodící deska středová"

   (č. Z 5d) odděluje jízdní pruhy a plní funkci podélné čáry souvislé,

 

   f) "Velká zvýrazňující deska" (č. Z 6a) a "Malá zvýrazňující deska" (č.

   Z   6b),  které  zvýrazňují  nebo  nahrazují  podélnou  čáru  souvislou

   zpravidla přechodného vodorovného dopravního značení,

 

   g)  "Pojízdná  uzavírková  tabule"  (č. Z 7), která označuje krátkodobě

   zejména  překážky  provozu na pozemních komunikacích, uzavření jízdního

   pruhu nebo práce na pozemní komunikaci,

 

   h) "Zastavovací terč (pro policisty)" (č. Z 8a),

 

   i) "Zastavovací terč (pro jiné osoby)" (č. Z 8b),

 

   j) "Směrovka" (č. Z 8c),

 

   k)  "Žluté  a černé pruhy" (č. Z 9), které označují trvalou překážku na

   pozemní komunikaci, například pilíř,

 

   l)  "Dopravní  knoflíky"  (č.  Z  10),  které  doplňují nebo zvýrazňují

   vodorovné  dopravní  značky; dopravní knoflíky doplňující podélnou čáru

   přerušovanou  nebo vodicí čáru jsou barvy bílé; na mostech a úsecích se

   zvýšeným  nebezpečím  častého  výskytu náledí lze užít i knoflíky barvy

   modré;  k doplnění podélné čáry přerušované oddělující průběžný pruh od

   odbočovacího  nebo  připojovacího  pruhu  nebo  k doplnění podélné čáry

   přerušované  v  oblasti  průpletového  úseku^6) lze užít knoflíky barvy

   zelené;  k  vyjádření  podélné  čáry přechodného vodorovného dopravního

   značení lze užít sestavy dopravních knoflíků barvy žluté nebo oranžové,

 

   m)  „Směrový sloupek“ (č. Z 11a až č. Z 11g); směrové sloupky č. Z 11a,

   č. Z 11c a č. Z 11e se užívají vlevo ve směru jízdy, směrové sloupky č.

   Z  11b,  č.  Z 11d a č. Z 11f se užívají vpravo ve směru jízdy; v místě

   připojení  účelové  pozemní komunikace lze užít směrové sloupky v barvě

   červené,  přičemž  směrové  sloupky  č.  Z  11c  a  č.  Z 11d mohou být

   nahrazeny  směrovým sloupkem č. Z 11g s kruhovým průřezem; na mostech a

   úsecích  se  zvýšeným  nebezpečím  náledí lze užít také směrové sloupky

   modré barvy,

 

   n)  "Krátký  příčný  práh"  (č.  Z  12),  který  vytváří krátkou umělou

   nerovnost   na   vozovce   (zpomalovací  práh);  je  zpravidla  označen

   žlutočernými pruhy,

 

   o)  odrazky,  které  se umisťují v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé

   vlevo ve směru jízdy,

 

   p) odrazové zrcadlo,

 

   q) zábradlí, svodidla, vodicí stěna, vodicí práh, vodicí obrubník,

 

   r)  dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu

   a zařízení pro dopravně bezpečnostní a dopravně výchovné informace.

 

   (2)  Vyobrazení  dopravních zařízení podle odstavce 1 písm. a) až n) je

   uvedeno v příloze č. 6.

 

   ČÁST TŘETÍ

 

   SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB

 

   [K § 5 odst. 1 písm. d) a § 67 odst. 1 a 11 zákona]

 

   § 27

 

   (1) Speciální označení vozidel jsou

 

   a)  „Parkovací  průkaz  označující  vozidlo  přepravující  osobu  těžce

   zdravotně postiženou“ (č. O 7)

 

   b) "Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou" (č. O 2),

 

   c) "Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem" (č. O 3),

 

   d) "Označení autobusu přepravujícího děti" (č. O 4); označení č. O 4 má

   rozměry  400  x  400 mm, je žlutohnědé barvy a umísťuje se viditelně za

   zadním  oknem  autobusu  a  na  pravé straně za předním oknem autobusu,

   přičemž nesmí vpředu omezovat výhled z místa řidiče,

 

   e) „Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu“ (č. O 5).

 

   (2)  Speciální  označení  osoby  nevidomé  je  bílá hůl, označení osoby

   hluchoslepé  je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl

   i  hůl  s  bílými  a  červenými  pruhy musí být opatřena nejméně jedním

   reflexním  bílým  pruhem  šířky  50  mm a nejméně souvislá třetina její

   délky musí mít průměr nejméně 12 mm.

 

   (3)  Vyobrazení speciálních označení vozidel je uvedeno v příloze č. 7.

   Vyobrazení  a  způsob vyplnění parkovacího průkazu označujícího vozidlo

   přepravující  osobu  těžce  zdravotně  postiženou (č. O 7) je uvedeno v

   příloze č. 12.

 

   § 27a

 

   Označení sedadel vybavených zádržným systémem

 

   (K § 10 odst. 4 zákona)

 

   (1)  U  každého  sedadla  vozidla kategorie M2 a M3^4) registrovaného v

   České  republice, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, je

   viditelně  umístěn  výrazně zobrazený piktogram^7) (č. O 6), který může

   být v horní části doplněn textem "PŘIPOUTEJTE SE".

 

   (2)  Základní  plocha  piktogramu je kruh modré barvy a symbol postavy,

   který je proveden barvou bílou. Průměr kruhu piktogramu nesmí být menší

   než 7,5 cm. Vyobrazení vzoru piktogramu^7) je uvedeno v příloze č. 7a.

 

   ČÁST ČTVRTÁ

 

   ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE

 

   (K § 68 odst. 3 zákona)

 

   § 28

 

   (1) Za zařízení pro provozní informace se považují

 

   a)  "Nápisy"  (č.  I  1),  které uvádějí aktuální údaje, které jsou pro

   bezpečnost  a  plynulost  provozu  na  pozemních komunikacích významné,

   například nehoda, smog, doba jízdy k významnému cíli,

 

   b)  "Obsaditelnost  parkoviště"  (č.  I 2), které uvádí aktuální údaj o

   obsazenosti   parkoviště,  např.  volno,  obsazeno  nebo  číselný  údaj

   vyjadřující počet volných míst na parkovišti; zařízení může být použito

   i k usměrňování provozu na záchytné parkoviště,

 

   c) "Teploměr" (č. I 3), které uvádí aktuální teplotu vzduchu, popřípadě

   vozovky.

 

   (2)  Vyobrazení zařízení pro provozní informace je uvedeno v příloze č.

   8.

 

   ČÁST PÁTÁ

 

   ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

 

   (K § 75 odst. 7 zákona)

 

   § 29

 

   Pokyny při řízení provozu na pozemních komunikacích

 

   (1) Pokyny policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích jsou

 

   a) "Stůj!",

 

   b) "Pozor!",

 

   c) "Volno!",

 

   d) "Zrychlit jízdu!",

 

   e) "Zpomalit jízdu".

 

   (2)  Vyobrazení  pokynů  policisty  při  řízení  provozu  na  pozemních

   komunikacích je uvedeno v příloze č. 9.

 

   § 30

 

   Výstroj a označení příslušníka vojenské pořádkové služby

 

   (1)  Příslušník  vojenské  pořádkové  služby  je  při řízení provozu na

   pozemních  komunikacích  ustrojen  ve  vojenském  stejnokroji. Na levém

   rukávu  je  označen  červenou  rukávovou  páskou  o šířce 85 mm s bílým

   písmenem  "P"  v  modrém  kruhovém  podkladu  bíle  lemovaném. Vojenský

   stejnokroj  je  doplněn  bílým  opaskem  a  bílou přílbou. Opasek je za

   snížené  viditelnosti  doplněn  vpředu  bílým  světlem a vzadu červeným

   světlem. Přílba je označena vepředu a vzadu bílým písmenem "P" v modrém

   kruhovém podkladu; přílbu musí mít příslušník vojenské pořádkové služby

   řádně nasazenu a připevněnu na hlavě.

 

   (2)  Při  řízení  provozu  na  pozemních  komunikacích užívá příslušník

   vojenské  pořádkové  služby "Směrovku" (č. Z 8c) nebo "Zastavovací terč

   (pro policisty)" (č. Z 8a).

 

   § 31

 

   Pověření  příslušníka  vojenské  pořádkové  služby  k řízení provozu na

   pozemních komunikacích

 

   (1)  Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na

   pozemních komunikacích (dále jen "pověření") obsahuje

 

   a) jméno, příjmení a funkce osoby, která pověření vydala,

 

   b)  hodnost,  jméno  a  příjmení  příslušníka vojenské pořádkové hlídky

   pověřeného řízením provozu na pozemních komunikacích,

 

   c)  určení místa nebo úseku pozemní komunikace, na kterém je příslušník

   vojenské   pořádkové   služby  pověřen  řízením  provozu  na  pozemních

   komunikacích,

 

   d)  datum  a  dobu,  po  kterou je příslušník vojenské pořádkové služby

   pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,

 

   e) konkrétní úkol k řízení provozu na pozemních komunikacích,

 

   f) dobu platnosti pověření,

 

   g) datum vydání, podpis osoby, která pověření vydala, a otisk razítka.

 

   (2) Vzor pověření je uveden v příloze č. 10.

 

   § 32

 

   Označení osob oprávněných zastavovat vozidla

 

   (K § 79 odst. 8 zákona)

 

   (1)   Zaměstnanec  vykonávající  práce  spojené  se  správou,  údržbou,

   měřením,   opravami  a  výstavbou  pozemní  komunikace  a  k  zajištění

   bezpečnosti  provozu  na  pozemních  komunikacích  musí  být oblečen ve

   výstražném "Oblečení" (č. OD 1c). Oblečení má zářivou, např. oranžovou,

   barvu  a  je  doplněno retroreflexními bílými pásy o šířce minimálně 50

   mm.  Jeho  provedení musí odpovídat zvláštnímu technickému předpisu.^1)

   Volba  Oblečení  č.  OD  1c nebo Vesty č. OD 1b vychází z okolností, za

   kterých bude užito.

 

   (2)  Zaměstnanec  podle  odstavce  1  může  krátkodobě  a v ojedinělých

   případech  užít  místo  Oblečení č. OD 1c Vestu č. OD 1b nebo Šle č. OD

   1a.

 

   (3)  Osoba  pověřená  obecním  úřadem  obce  s  rozšířenou působností k

   zajištění  bezpečného  přechodu  dětí  a  školní  mládeže  přes pozemní

   komunikaci  v  blízkosti  školního zařízení (dále jen "pověřená osoba")

   musí  být  oblečena  do  "Označení  pověřené osoby zajišťující bezpečný

   přechod dětí a školní mládeže" (č. OD 2) nebo musí užít Vestu č. OD 1b.

 

   (4) Příklady výstražného oblečení jsou uvedeny v příloze č. 2.

 

   § 33

 

   Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže

 

   (1)  Pověření  osoby  k  zajištění  bezpečného  přechodu  dětí a školní

   mládeže  přes  pozemní  komunikaci v blízkosti školního zařízení vydané

   obecním  úřadem  obce  s  rozšířenou  působností  (dále  jen  "pověření

   obecního úřadu obce s rozšířenou působností") obsahuje

 

   a)  jméno  a  příjmení,  datum a místo narození a trvalý pobyt pověřené

   osoby,

 

   b)  místo  na  pozemní  komunikaci,  kde  je  pověřená  osoba oprávněna

   zajišťovat   bezpečný  přechod  dětí  a  školní  mládeže  přes  pozemní

   komunikaci,

 

   c)  dobu,  ve  které  je  pověřená  osoba oprávněna zajišťovat bezpečný

   přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,

 

   d) dobu platnosti pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

 

   e)  jméno  a příjmení a funkci osoby vydávající pověření obecního úřadu

   obce s rozšířenou působností,

 

   f) otisk razítka obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

   (2) Vzor pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností je uveden

   v příloze č. 11.

 

   ČÁST ŠESTÁ

 

   PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

 

   § 34

 

   Přechodné ustanovení

 

   Dopravní značky a dopravní zařízení podle právních předpisů účinných ke

   dni  30.  ledna 2001, které svým provedením neodpovídají této vyhlášce,

   platí  do  doby  jejich  nahrazení  dopravními  značkami  a  dopravními

   zařízeními podle této vyhlášky, nejdéle do 31. prosince 2007.

 

   § 35

 

   Zrušovací ustanovení

 

   Zrušuje  se  vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních

   komunikacích  (pravidla  silničního  provozu),  ve  znění  vyhlášky  č.

   24/1990  Sb.,  vyhlášky  č.  533/1992  Sb.,  vyhlášky  č. 619/1992 Sb.,

   vyhlášky  č. 123/1993 Sb., zákona č. 12/1997 Sb. a vyhlášky č. 223/1997

   Sb.

 

   ČÁST SEDMÁ

 

   ÚČINNOST

 

   § 36

 

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

   Ministr:

 

   Ing. Schling v. r.

 

   Příloha 1

 

   Vzor žádosti

 

   Příloha 2

 

   PŘÍKLADY   VÝSTRAŽNÉHO  OBLEČENÍ  A  ODĚVNÍCH  DOPLŇKŮ  S  OZNAČENÍM  Z

   RETROREFLEXNÍHO MATERIÁLU

 

 

   Příloha 3

 

   SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

 

   1. Výstražné dopravní značky

 

   2. Značka upravující přednost

 

   3. Zákazové dopravní značky

 

   4. Příkazové dopravní značky

 

   5. Informativní dopravní značky

 

   a) provozní

 

 

 

 

 

 

 

   b) směrové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   c) jiné

 

 

 

 

 

 

   6. Dodatkové tabulky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Příloha 4

 

   VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

 

 

 

   Příloha 5

 

   SVĚTELNÉ SIGNÁLY

 

   Signály pro tramvaje

 

   Příloha 6

 

   DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

 

 

   Příloha 7

 

   SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL

 

Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu

                 (č. O5)

 

   Příloha 7a

 

   Vzor   piktogramu,   upozorňujícího   na   povinnost  používat  zádržný

   bezpečnostní systém, stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3

 

 

   Příloha 8

 

   ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE

 

   Příloha 9

 

   POKYNY POLICISTY PŘI ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

 

   Příloha 10

 

   Vzor pověření

 

   Příloha 11

 

   Vzor pověření

 

   Příloha 12

 

   Parkovací  průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně

   postiženou (č. O 7)

 

   Vyobrazení přední strany

 

   Vyobrazení zadní strany

 

   Parkovací  průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně

   postiženou  má  rozměry  106 x 148 mm a je opatřen vodoznakem se vzorem

   „lipové  lístky“. Údaje o držiteli musí být vyplněny strojovým způsobem

   nebo  hůlkovým  písmem  při  použití světlostálé fixy o síle 0,5 mm. Po

   vyplnění a připevnění fotografie je papírový průkaz laminován ochrannou

   folií.

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl.II zákona č. 153/2003 Sb.

 

   Tiskopisy  podle  přílohy  č.  11  vyrobené před nabytím účinnosti této

   vyhlášky  lze  používat  až  do  vyčerpání  zásob,  nejdéle však do 31.

   prosince  2003,  za  předpokladu,  že  v  nich  budou  vyznačeny  změny

   vyplývající z úpravy přílohy č. 11.

 

   Čl.II vyhlášky č. 193/2006 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   Vozidla  kategorie M2 a M34) provozovaná ke dni účinnosti této vyhlášky

   se označí piktogramem uvedeným v příloze č. 7a vyhlášky č. 30/2001 Sb.,

   ve  znění  této  vyhlášky,  nejpozději  do  31.  prosince  2006. Do 31.

   prosince  2006  provozovatel  informuje přepravované osoby o povinnosti

   použít zádržný bezpečnostní systém

 

   a)  ústní  informací,  kterou sdělí přepravovaným osobám řidič vozidla,

   průvodčí,   průvodce   nebo   osoba   stanovená  jako  vedoucí  skupiny

   přepravovaných osob, nebo

 

   b) audiovizuálními prostředky.

 

   Čl. II vyhlášky č. 91/2009 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   Dopravní  značky  „Obec  v  jazyce  národnostní  menšiny“ (č. IS 12c) a

   „Konec obce v jazyce národnostní menšiny“ (č. IS 12d) v provedení podle

   dosavadních právních předpisů lze užít nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne

   nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

   1) ČSN EN 471.

 

   2)  Například  vyhláška  č.  174/1994  Sb.,  kterou  se  stanoví obecné

   technické  požadavky  zabezpečující  užívání  staveb osobami s omezenou

   schopností pohybu a orientace.

 

   3) § 12 až 14 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

   zákona č. 102/2000 Sb.

 

   4)  Zákon  č.  38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních

   vozidel  na  pozemních  komunikacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů.

   Vyhláška  č.  102/1995  Sb.,  o  schvalování  technické  způsobilosti a

   technických   podmínkách   provozu   silničních  vozidel  na  pozemních

   komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

   5)  Sdělení  Ministerstva  zahraničních věcí č. 159/1997 Sb., kterým se

   vydávají  technické  přílohy  k  Evropské  dohodě  o  silniční přepravě

   nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.

 

   5a) Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád

   drah, ve znění pozdějších předpisů.

 

   5b)  Vyhláška  č.  369/2001  Sb.,  o  obecných  technických požadavcích

   zabezpečujících  užívání  staveb osobami s omezenou schopností pohybu a

   orientace.

 

   5c) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   6)  Vyhláška  č.  104/1997  Sb.,  kterou  se  provádí zákon o pozemních

   komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

   6a)  §  5  odst.  2  vyhlášky  č.  369/2001 Sb., o obecných technických

   požadavcích   zabezpečujících   užívání   staveb   osobami  s  omezenou

   schopností pohybu a orientace.

 

   6b)  §  29  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   7)  Článek  2  odst.  2  písm.  b)  směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16.

   prosince  1991  o sbližování právních předpisů členských států týkající

   se  povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do

   3,5 tuny, naposledy změněná směrnicí 2003/20/ES.

 

   8)  Zákon  č.  56/2001  Sb.,  o podmínkách provozu vozidel na pozemních

   komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

   za  škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

   zákonů  (zákon  o  pojištění  odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění

   zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   Vyhláška  č.  341/2002  Sb.,  o  schvalování technické způsobilosti a o

   technických  podmínkách  provozu  vozidel na pozemních komunikacích, ve

   znění pozdějších předpisů.

 

   9) Vyhláška č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   10)  Příloha  č.  2  bod  2.2.  vyhlášky  č.  398/2009  Sb., o obecných

   technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

 

   11) Příloha č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických

   požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby