Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákon: Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

 

 

 

 

   499/2006 Sb.

 

   VYHLÁŠKA

 

   ze dne 10. listopadu 2006

 

   o dokumentaci staveb

 

   Ministerstvo  pro  místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006

   Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

 

   § 1

 

   Úvodní ustanovení

 

   (1)  Tato  vyhláška  stanoví  rozsah a obsah projektové dokumentace pro

   ohlašované  stavby  uvedené  v  § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního

   zákona,  projektové  dokumentace  pro  stavební řízení, dokumentace pro

   provádění  stavby  a  dokumentace  skutečného  provedení  stavby.  Dále

   stanoví  náležitosti  dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti

   stavebního  deníku,  jednoduchého  záznamu  o  stavbě  a  způsob jejich

   vedení.

 

   (2)   Tato   vyhláška  se  nevztahuje  na  rozsah  a  obsah  projektové

   dokumentace  pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení

   na   dráze,  stavby  dálnic,  silnic,  místních  komunikací  a  veřejně

   přístupných  účelových  komunikací  podle  §  194  písm.  c) stavebního

   zákona.

 

   § 2

 

   Projektová dokumentace

 

   (K § 105 odst. 5 a § 110 odst. 5 stavebního zákona)

 

   Rozsah  a  obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §

   104  odst.  2  písm.  a)  až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební

   povolení  podle  §  110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

   stavby  ve  zkráceném  stavebním  řízení podle § 117 odst. 2 stavebního

   zákona je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

   § 3

 

   Dokumentace pro provádění stavby

 

   (K § 134 odst. 6 stavebního zákona)

 

   Rozsah  a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven

   v příloze č. 2 k této vyhlášce.

 

   § 4

 

   Dokumentace skutečného provedení stavby

 

   (K § 125 odst. 6 stavebního zákona)

 

   (1)  Rozsah  a obsah dokumentace skutečného provedení stavby pořizované

   podle  § 125 odst. 1 a 3 stavebního zákona je stanoven v příloze č. 3 k

   této vyhlášce.

 

   (2)  Dokumentaci  skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené

   projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu

   přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

 

   § 5

 

   Dokumentace bouracích prací

 

   (K § 128 odst. 7 stavebního zákona)

 

   Náležitosti  dokumentace  bouracích prací připojované k ohlášení záměru

   odstranit  stavbu podle § 128 odst. 1 stavebního zákona stanoví příloha

   č. 4 k této vyhlášce.

 

   § 6

 

   Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě

 

   (K § 157 odst. 4 stavebního zákona)

 

   Obsahové  náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

   a způsob jejich vedení stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.

 

   Přechodné a závěrečné ustanovení

 

   § 7

 

   Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentace podle § 2, 3, popřípadě § 5,

   posuzované  po  1. lednu 2007, pokud byly zpracovány převážně před dnem

   nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

   § 8

 

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

   Ministr:

 

   Mgr. Gandalovič v. r.

 

   Příl.1

 

   Rozsah  a  obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §

   104  odst.  2  písm.  a)  až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební

   povolení  podle  §  110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

   stavby  ve  zkráceném  stavebním  řízení podle § 117 odst. 2 stavebního

   zákona.

 

   Projektová dokumentace obsahuje části:

 

   A. Průvodní zpráva

 

   B. Souhrnná technická zpráva

 

   C. Situace stavby

 

   D. Dokladová část

 

   E. Zásady organizace výstavby

 

   F. Dokumentace objektů

 

   Projektová  dokumentace  musí  vždy  obsahovat  části A až F členěné na

   jednotlivé  položky  s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat

   druhu   a   významu   stavby,  jejímu  umístění,  stavebně  technickému

   provedení,  účelu  využití,  vlivu  na  životní prostředí a době trvání

   stavby.

 

   A. Průvodní zpráva

 

   a)  identifikace  stavby,  jméno  a  příjmení,  místo  trvalého  pobytu

   stavebníka,  obchodní  firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo

   stavebníka  (právnické  osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod

   kterým  je  zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou

   architektů  nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a techniků

   činných  ve  výstavbě  s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho

   autorizace,  dále  jeho  kontaktní  adresa  a  základní charakteristika

   stavby a její účel,

 

   b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku

   a o majetkoprávních vztazích,

 

   c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou

   infrastrukturu,

 

   d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

 

   e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

 

   f)  údaje  o  splnění  podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí,

   popřípadě  územně  plánovací  informace  u  staveb  podle § 104 odst. 1

   stavebního zákona,

 

   g)  věcné  a  časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a

   jiná opatření v dotčeném území,

 

   h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

 

   i)  statistické  údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na

   ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové

   ploše  budovy  bytové  či  nebytové  v  m2,  a  o počtu bytů v budovách

   bytových a nebytových.

 

   B. Souhrnná technická zpráva

 

   1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

 

   a)  zhodnocení  staveniště,  u  změny  dokončené stavby též vyhodnocení

   současného  stavu  konstrukcí;  stavebně  historický  průzkum u stavby,

   která  je  kulturní  památkou,  je  v  památkové  rezervaci  nebo  je v

   památkové zóně,

 

   b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní

   souvisejících,

 

   c)  technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a

   řešení vnějších ploch,

 

   d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

 

   e)  řešení  technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v

   klidu,   dodržení   podmínek   stanovených  pro  navrhování  staveb  na

   poddolovaném a svážném území,

 

   f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

 

   g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch

   a komunikací,

 

   h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do

   projektové dokumentace,

 

   i)  údaje  o  podkladech  pro  vytýčení  stavby,  geodetický referenční

   polohový a výškový systém,

 

   j)  členění  stavby  na  jednotlivé  stavební  a  inženýrské  objekty a

   technologické provozní soubory,

 

   k)  vliv  stavby  na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před

   negativními  účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich

   minimalizace,

 

   l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není

   uveden v části F.

 

   2. Mechanická odolnost a stabilita

 

   Průkaz  statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na

   ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

 

   a) zřícení stavby nebo její části,

 

   b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

 

   c)  poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení anebo

   instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

 

   d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

 

   3. Požární bezpečnost

 

   a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

 

   b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

 

   c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,

 

   d) umožnění evakuace osob a zvířat,

 

   e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

 

   4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

 

   5. Bezpečnost při užívání

 

   6. Ochrana proti hluku

 

   7. Úspora energie a ochrana tepla

 

   a)   splnění  požadavků  na  energetickou  náročnost  budov  a  splnění

   porovnávacích  ukazatelů  podle  jednotné  metody  výpočtu  energetické

   náročnosti budov,

 

   b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

 

   8.  Řešení  přístupu  a  užívání  stavby  osobami s omezenou schopností

   pohybu a orientace

 

   údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.

 

   9.  Ochrana  stavby  před  škodlivými  vlivy  vnějšího prostředí radon,

   agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní

   pásma apod.

 

   10. Ochrana obyvatelstva

 

   splnění  základních  požadavků  na situování a stavební řešení stavby z

   hlediska ochrany obyvatelstva.

 

   11. Inženýrské stavby (objekty)

 

   a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,

 

   b) zásobování vodou,

 

   c) zásobování energiemi,

 

   d) řešení dopravy,

 

   e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,

 

   f) elektronické komunikace.

 

   12.  Výrobní  a  nevýrobní  technologická  zařízení staveb (pokud se ve

   stavbě vyskytují)

 

   a)  účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického

   zařízení,

 

   b) popis technologie výroby,

 

   c) údaje o počtu pracovníků,

 

   d) údaje o spotřebě energií,

 

   e) bilance surovin, materiálů a odpadů,

 

   f) vodní hospodářství,

 

   g) řešení technologické dopravy,

 

   h) ochrana životního a pracovního prostředí.

 

   C. Situace stavby

 

   a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového

   podkladu  zpravidla  v  měřítku  1:5000  až  1:  50  000 s napojením na

   dopravní   a  technickou  infrastrukturu  a  s  vyznačením  ochranných,

   bezpečnostních a hlukových pásem,

 

   b)  koordinační  situace  stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku

   1:1000  nebo  1: 500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko

   1:  5000  nebo  1:  2000; u změny stavby, která je kulturní památkou, u

   stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1: 200. Na

   koordinační situaci zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy se

   vyznačují  hranice  pozemků  a  jejich  parcelní  čísla,  zakresluje se

   umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a

   staveb  na  nich,  stávajících  a navrhovaných pozemních a inženýrských

   objektů,  přípojek  na  technickou  infrastrukturu,  s  řešením dopravy

   včetně dopravy v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem,

   výškových  kót,  geologických  sond,  hranice  staveniště  a případných

   dalších  záborů  a  úprav  pro  osoby  s  omezenou  schopností pohybu a

   orientace na komunikacích,

 

   c)  u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma

   rozvodů energií, základní schéma rozvodu vody a čistění odpadních vod,

 

   d)  návrh  vytyčovací  sítě  stavby  zpracovaný  v  souladu  s právními

   předpisy vydanými k provedení zákona o zeměměřictví^1).

 

   D. Dokladová část

 

   a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování

   projektové dokumentace,

 

   b)  průkaz  energetické  náročnosti  budovy  podle zákona o hospodaření

   energií.^2)

 

   E. Zásady organizace výstavby

 

   1. Technická zpráva

 

   a)  informace  o  rozsahu  a  stavu  staveniště,  předpokládané  úpravy

   staveniště,  jeho  oplocení,  trvalé  deponie a mezideponie, příjezdy a

   přístupy na staveniště,

 

   b) významné sítě technické infrastruktury,

 

   c)  napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště

   apod.,

 

   d)  úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně

   nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

 

   e)  uspořádání  a  bezpečnost  staveniště  z hlediska ochrany veřejných

   zájmů,

 

   f)  řešení  zařízení  staveniště  včetně  využití  nových a stávajících

   objektů,

 

   g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

 

   h)  stanovení  podmínek  pro  provádění stavby z hlediska bezpečnosti a

   ochrany  zdraví,  plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na

   staveništi  podle  zákona  o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a

   ochrany zdraví při práci,^3)

 

   i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,

 

   j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

 

   2. Výkresová část

 

   a)  celková  situace  stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb

   zařízení staveniště,

 

   b)  vyznačení  přívodu  vody a energií na staveniště, jejich odběrových

   míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště.

 

   F. Dokumentace stavby (objektů)

 

   Dokumentace  objektů  a  provozních  souborů  stavby  se zpracovává pro

   jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění:

 

   1. Pozemní (stavební) objekty

 

   2. Inženýrské objekty

 

   3. Provozní soubory stavby

 

   1. Pozemní (stavební) objekty

 

   1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

 

   1.1.1. Technická zpráva

 

   a) účel objektu,

 

   b)  zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného

   řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu

   a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

 

   c)  kapacity,  užitkové  plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,

   orientace, osvětlení a oslunění,

 

   d)  technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na

   užití objektu a jeho požadovanou životnost,

 

   e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

 

   f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického

   a hydrogeologického průzkumu,

 

   g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných

   negativních účinků,

 

   h) dopravní řešení,

 

   i)   ochrana   objektu   před   škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí,

   protiradonová opatření,

 

   j) dodržení obecných požadavků na výstavbu.

 

   1.1.2. Výkresová část

 

   a)  půdorysy  základů  v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením

   jejich   konstrukce,   umístění   šachet,   průběhu  kanálků,  přípojek

   inženýrských  sítí  a  jejich  výškového  řešení,  hladiny spodní vody,

   navržení izolací proti spodní vodě nebo zemní vlhkosti, proti pronikání

   radonu z podloží podle potřeby,

 

   b)  půdorysy  jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě

   1:200,  vyjadřující  architektonické  a  stavební  řešení  ve  zvoleném

   konstrukčním  systému  s  uvedením  způsobu  jejich  užívání, popřípadě

   funkčního  určení  a  základních rozměrů místností, prostorů a hlavních

   konstrukcí,  rozměrů  prvků  výplní  otvorů,  u půdorysu střechy polohu

   okapů a svodů a s vyznačením technického vybavení budovy, včetně řešení

   zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

 

   c)  řezy  v  měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se schématickým vyznačením

   nosných  konstrukcí,  výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů,

   původního  i  upraveného  terénu,  vztažených k nadmořské výšce prvního

   nadzemního podlaží,

 

   d)  pohledy, schématicky dokumentující celkové architektonické řešení s

   vyznačením  architektonických  prvků  jako jsou balkony, lodžie, arkýře

   apod.; u změn staveb i pohledy stávajícího stavu,

 

   e) výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,

 

   f) výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu,

 

   g) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu

   a orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200,

 

   h)  doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva,

   axonometrie,  panoramatické pohledy apod.); u stavby, která je kulturní

   památkou a stavby v památkové rezervaci nebo památkové zóně, se výkresy

   pod písm. a) až c) zpracovávají v měřítku 1 : 50.

 

   1.2. Stavebně konstrukční část

 

   1.2.1. Technická zpráva

 

   a)  popis  navrženého  konstrukčního  systému stavby, výsledek průzkumu

   stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny,

 

   b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky,

 

   c)  hodnoty  užitných,  klimatických a dalších zatížení uvažovaných při

   návrhu nosné konstrukce,

 

   d)  návrh  zvláštních,  neobvyklých  konstrukcí, konstrukčních detailů,

   technologických postupů,

 

   e)  technologické  podmínky  postupu  prací,  které  by  mohly ovlivnit

   stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby,

 

   f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích

   konstrukcí či prostupů,

 

   g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,

 

   h)  seznam  použitých  podkladů,  ČSN,  technických  předpisů,  odborné

   literatury, software,

 

   i)  specifické  požadavky  na  rozsah a obsah dokumentace pro provádění

   stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

 

   1.2.2. Výkresová část

 

   a) základy (plošné, hlubinné),

 

   b) tvar monolitických betonových konstrukcí,

 

   c) výkres skladby - sestavy dílců montované betonové konstrukce,

 

   d) výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.

 

   1.2.3. Statické posouzení

 

   a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce,

 

   b) posouzení stability konstrukce,

 

   c)  stanovení  rozměrů  hlavních  prvků  nosné konstrukce včetně jejího

   založení,

 

   d)  statický  výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci

   působí dynamické namáhání.

 

   1.3. Požárně bezpečnostní řešení

 

   1.3.1. Technická zpráva

 

   a) popis a umístění stavby a jejích objektů,

 

   b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

 

   c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

 

   d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

 

   e)  evakuace,  stanovení  druhu  a  kapacity  únikových  cest,  počet a

   umístění požárních výtahů,

 

   f)   vymezení   požárně   nebezpečného  prostoru,  výpočet  odstupových

   vzdáleností,

 

   g)  způsob  zabezpečení  stavby  požární  vodou  nebo  jinými hasebními

   látkami,

 

   h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů,

 

   i)  posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními

   zařízeními,

 

   j) zhodnocení technických zařízení stavby,

 

   k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce.

 

   1.3.2. Výkresová část

 

   Výkresy se dokládají v souladu s právními předpisy vydanými k provedení

   zákona o požární ochraně.

 

   1.4. Technika prostředí staveb

 

   Dokládá se samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se na

 

   a) zařízení pro vytápění staveb,

 

   b) zařízení pro ochlazování staveb,

 

   c) zařízení vzduchotechniky,

 

   d) zařízení pro měření a regulaci,

 

   e) zařízení zdravotně technických instalací,

 

   f) plynová zařízení,

 

   g) zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů,

 

   h) zařízení slaboproudé elektrotechniky.

 

   1.4.1. Technická zpráva

 

   Uvádějí se základní údaje podle jednotlivých druhů zařízení

 

   a)  vytápění  - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob

   napojení  na  vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního

   zařízení;  zdůvodňuje  se  volba  systému  vytápění  a přípravy teplé a

   užitkové vody,

 

   b)  kotelny  a  předávací  stanice  - bilance potřeby tepla (hodinová a

   roční),   bilance  potřeby  paliva  a  surovin,  dimenzování  veškerého

   strojního   zařízení   (kotlů,   čerpadel   boilerů,  výměníků  apod.),

   dimenzování  komínů,  stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace a

   měření,  požadavky  na  zajištění  péče o životní prostředí, bezpečnost

   práce a požární ochranu,

 

   c)  zařízení  pro  ochlazování staveb - základní orientační informace o

   jednotlivých  vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a

   vedení,   popis   umístění  spotřebičů  chladu  a  koncových  elementů,

   požadavky  na  stavební  úpravy a řešení některých speciálních prostorů

   jako   strojoven   chlazení,  alokace  venkovních  zařízení  chladicích

   systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a

   regulačních stanic,

 

   d)  vzduchotechnické  zařízení - základní údaje (parametry venkovního a

   vnitřního  prostředí,  stručná  charakteristika a koncepce navrhovaného

   zařízení,  výchozí  podklady  pro dimenzování zařízení), popis a funkce

   vzduchotechnických  zařízení  a  jejich  provoz, požadavky na energie a

   média  (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled navržených výkonů

   a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví, ochrany proti hluku a

   vibracím,   řešení  požární  bezpečnosti  vzduchotechnických  zařízení,

   způsob ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti při realizaci

   a následném provozu zařízení,

 

   e)  zařízení  měření  a  regulace  - stručný popis jednotlivých okruhů,

   jejich  funkce,  charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a

   charakteristika  provozu  a  prostředí,  výchozí  parametry pro výpočty

   zařízení měření a regulace,

 

   f)  zdravotně  technické  instalace - bilance potřeby vody, teplé vody,

   množství   splašků,   provozní   podmínky   (tlak,  rychlost,  podmínky

   připojování na sítě technické infrastruktury),

 

   g)  plynová  odběrná  zařízení  -  bilance  spotřeby plynu, druh a tlak

   plynového média, technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených

   spotřebičů,  údaje  o  fakturačním popř. podružném měření odběru plynu,

   základní  údaje  o  regulačním  a  měřícím  zařízení,  místo a provozní

   podmínky  připojení na plynovod včetně umístění hlavního uzávěru plynu,

   popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu plynu v budově,

 

   h) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé

   prostory,   energetické   bilance  instalovaného  a  maximum  soudobého

   příkonu,  způsob  připojení  na veřejný rozvod elektrické energie, druh

   osvětlení  s  údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce

   řešení;  pro  bleskosvody  stručný  popis  zařízení, způsob provedení s

   uvedením místních uzemňovacích podmínek,

 

   i)  zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení

   ve  smyslu  požadavků  na  způsob  a  charakter rozvodů, způsob uložení

   kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení,

 

   j)  zařízení  vertikální  dopravy  osob  -  druhy  zařízení (výtahy pro

   dopravu osob a nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a

   orientace, lůžek, evakuační, požární) s jejich základními parametry.

 

   1.4.2. Výkresová část

 

   Obsahuje  pouze  základní  orientační  schémata  jednotlivých vnitřních

   rozvodů  a  zařízení,  jejich  základní dimenze a vedení, dále případné

   umístění  zařizovacích  předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení

   některých  speciálních prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla,

   rozvoden, ústředen a regulačních stanic, jejichž dispoziční řešení bývá

   obvykle součástí výkresů stavební části.

 

   1.4.3. Výpočty

 

   Zpracovávají   se   potřebné   výpočty  tepelně  technické,  akustické,

   osvětlení nebo oslunění.

 

   2. Inženýrské objekty

 

   Inženýrskými  objekty  se  rozumí  mosty,  tunely, podchody, propustky,

   hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikace s výjimkou staveb

   uvedených  v  §  194 písm. c) stavebního zákona, provozní prostranství,

   odstavná  a  parkovací  stání,  terénní  úpravy, hřiště, sítě technické

   infrastruktury   (vodovod,   kanalizace,   plynovod,  tepelné  rozvody,

   kolektory,  včetně  přípojek  na  sítě technické infrastruktury, vnější

   silnoproudé  rozvody,  veřejné  osvětlení)  popřípadě  další inženýrské

   objekty, které jsou řešeny jako samostatná projektová dokumentace.

 

   Pokud mají inženýrské objekty charakter pozemních (stavebních) objektů,

   zajišťuje se požárně bezpečnostní řešení v souladu s bodem F.1.3

   .

 

   2.1. Technická zpráva

 

   a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,

 

   b) požadavky na vybavení,

 

   c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,

 

   d)   vliv   na   povrchové   a   podzemní  vody  včetně  řešení  jejich

   zneškodňování,

 

   e)  údaje  o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro

   navrhované řešení,

 

   f) požadavky na postup stavebních a montážních prací,

 

   g)  požadavky  na  provoz  zařízení,  údaje  o  materiálech, energiích,

   dopravě, skladování apod.,

 

   h)  řešení  komunikací  a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s

   omezenou schopností pohybu a orientace,

 

   i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.

 

   2.2. Výkresová část

 

   a)  situace inženýrského objektu včetně vyvolaných přeložek komunikací,

   koryt  vodních  toků, sítí technické infrastruktury, objektů určených k

   demolici nebo rekonstrukci,

 

   b) podélné profily a charakteristické příčné řezy,

 

   c)  výkresy  technických objektů (čerpací stanice, trafostanice, šachty

   apod.) v měřítku 1:100,

 

   d)  výkresy technických úprav komunikací pro užívání osobami s omezenou

   schopností pohybu a orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200,

 

   e) výkresy povrchových úprav okolí stavby, včetně vegetačních úprav,

 

   f) podklady pro vytyčení.

 

   Objekty  sdružených  tras  (kolektory,  technické  chodby  a kanály) se

   dokumentují obdobně jako pozemní objekty.

 

   2.3. Statické výpočty a výkresy

 

   Zpracovávají  se  pouze  u  staveb  a objektů, které to z konstrukčních

   důvodů   a  z  důvodů  posouzení  stability  vyžadují  (mosty,  tunely,

   propustky, podchody, jímky a nádrže apod.).

 

   2.4. Ostatní výpočty

 

   Provádějí  se  hydrotechnické výpočty, návrhy sítí včetně energetických

   objektů, stanovení kapacitních potřeb.

 

   3. Provozní soubory

 

   3.1. Technická zpráva

 

   a) popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu,

 

   b) seznam použitých podkladů,

 

   c) potřeba materiálů, surovin a množství výrobků,

 

   d) popis technologie výroby,

 

   e)  základní  skladba  technologického zařízení (účel, popis a základní

   parametry),

 

   f)  popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě,

   požadavky na dopravu vnitřní i vnější,

 

   g) vliv technologie na stavební řešení,

 

   h)  údaje  o  potřebě  energií,  paliv,  vody  a  jiných  médií, včetně

   požadavků a míst napojení.

 

   3.2. Výkresová část

 

   a)   základní   technologická   schémata   dokladující  účel  a  úroveň

   navrhovaného výrobního procesu,

 

   b)  dispozice  a  umístění  hlavních  strojů a zařízení a způsob jejich

   zabudování (půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1:100).

 

   Příl.2

 

   Rozsah  a  obsah projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované

   na  základě územního rozhodnutí (§ 92 odst. 1 stavebního zákona) nebo z

   iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb (§ 133

   odst. 3 stavebního zákona)

 

   Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje části:

 

   A. Pozemní stavební objekty

 

   B. Inženýrské objekty

 

   C. Provozní soubory

 

   Projektová  dokumentace  musí  vždy  obsahovat  části A až C členěné na

   jednotlivé  položky  s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat

   druhu   a   významu   stavby,  jejímu  umístění,  stavebně  technickému

   provedení,  účelu  využití,  vlivu  na  životní prostředí a době trvání

   stavby.

 

   Společné zásady:

 

   Projektová  dokumentace  pro  provádění stavby se zpracovává samostatně

   pro  jednotlivé  stavební  objekty  (pozemní  a  inženýrské),  případně

   provozní (technologické) soubory, pokud se ve stavbě vyskytují; vychází

   se  z  projektové dokumentace podle § 2. Zpracovávají se pouze ty části

   projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby,  které nejsou shodné s

   projektovou dokumentací podle přílohy č. 1.

 

   Součástí  dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné

   práce,  výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na

   stavbu.  Pokud  je  pro  podrobnosti  nutné zpracovat některou z těchto

   dokumentací,  musí  být  takový  požadavek v projektové dokumentaci pro

   provádění stavby výslovně uveden.

 

   1. Technická zpráva

 

   Zpracovává se ve stejné skladbě a členění jako v projektové dokumentaci

   uvedené v příloze č. 1, z níž příslušné údaje přebírá s tím, že se:

 

   a)  zpřesňují,  doplňují a zdůvodňují veškeré údaje a případné odchylky

   oproti ověřené projektové dokumentaci,

 

   b)  zdůvodňují  a  zpřesňují  technická,  konstrukční, materiálová nebo

   dispoziční řešení,

 

   c)  případně  stanoví  zvláštní  podmínky  pro  provádění,  montáž nebo

   technologické postupy.

 

   2. Výkresová část

 

   Zpracovává se v měřítku přiměřeném jejich účelu (obvykle 1:50):

 

   a) výkresová dokumentace v rozsahu bodu A.1.2 nebo B.2,

 

   b) výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo

   tvarově  složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní

   požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat,

 

   c)  legendy  doplňují  výkresy  jen  v nezbytném rozsahu o údaje, které

   nelze vyjádřit graficky.

 

   3. Výpočty

 

   Zpracovávají  se  v  potřebném rozsahu a kontrolovatelné formě. Výpočty

   jsou   součástí  dokumentace  a  připojují  se  jako  doklady  ve  dvou

   vyhotoveních.

 

   A. Pozemní (stavební) objekty

 

   1. Architektonické a stavebně technické řešení

 

   1.1. Technická zpráva

 

   Zpracovává se podle společných zásad a

 

   a) uvádí výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů,

 

   b)  zdůvodňuje případné změny technického, konstrukčního a dispozičního

   řešení, vyplývající ze schvalovacího řízení předchozího stupně,

 

   c) stanovuje požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a

   materiálových variant dodavatelské dokumentace,

 

   d)  obsahuje  podrobné  požadavky  technického  a  materiálového řešení

   bezbariérových úprav,

 

   e) řeší způsob likvidace přebytečných zemin nebo odpadů.

 

   1.2. Výkresová dokumentace

 

   Zpracovává se podle společných zásad a obsahuje:

 

   a)  podklady  pro  vytyčovací  výkres  objektu  s  údaji  o geodetickém

   polohovém  a  výškovém  referenčním  systému  a odstupech od sousedních

   pozemků,  napojení  na  technickou infrastrukturu a vyznačení terénních

   úprav, s označením stavebních objektů, resp. provozních souborů,

 

   b)  půdorysy  celkové  v  měřítku  1:50  nebo  1:100  (výkopy, základy,

   půdorysy podlaží, střechy),

 

   c)  půdorysy  dílčí  v  měřítku  1:50  a větším, s legendou místností a

   uvedením povrchových úprav stěn, podlah, podhledů apod.,

 

   d) řezy (v potřebném rozsahu a měřítku),

 

   e) pohledy na všechny plochy fasády objektu,

 

   f) výpisy truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků,

 

   g)  výkresy  bezbariérových  úprav  v  měřítku  1: 50 včetně potřebných

   detailů.

 

   Součástí výkresové dokumentace mohou být rovněž:

 

   -  dokumentace  strojů  a zařízení, které jsou součástí stavební části;

   zpracovávají   se   obdobně   jako   dokumentace   strojů   a  zařízení

   technologické části (část C této přílohy),

 

   -  odkazy  na  pozice  prvků  vnitřního  vybavení  (interiéru), jejichž

   dokumentace  je  součástí  projektové  dokumentace podle § 2 nebo tvoří

   samostatnou část projektové dokumentace,

 

   -   výkresy  výrobků,  strojů  a  pomocných  konstrukcí,  stavebních  a

   montážních  zařízení  (např.  konstrukce lehké prefabrikace, konstrukce

   truhlářské,  zámečnické, klempířské, atypické staveništní prefabrikáty,

   konstrukce  kabelových  a  potrubních  rozvodů  apod.);  jsou  součástí

   dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

 

   2. Stavebně konstrukční část

 

   Zpracovává se pro betonové, kovové, dřevěné a jiné nosné konstrukce.

 

   2.1. Technická zpráva

 

   a)  podrobný  popis  navrženého  nosného  systému  stavby  s rozlišením

   jednotlivých   konstrukcí   podle   druhu,   technologie  a  navržených

   materiálů,

 

   b)  definitivní  průřezové  rozměry  jednotlivých  konstrukčních  prvků

   (případně odkaz na výkresovou dokumentaci),

 

   c)  údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu (stálá, užitná,

   klimatická,  od  anténních  soustav,  mimořádná,  apod.),  d)  údaje  o

   požadované jakosti navržených materiálů,

 

   e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na

   provádění a jakost navržených konstrukcí,

 

   f)  stanovení  požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných

   kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných

   - stanovených příslušnými technologickými předpisy a ČSN,

 

   g)   v  případě  změn  stávající  stavby  -  popis  konstrukce,  jejího

   současného  stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření

   k   zachování   stability  a  únosnosti  vlastní  konstrukce,  případně

   bezprostředně sousedících objektů,

 

   h) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

   (obsah  a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí

   konstrukce splňovat),

 

   i) požadavky na protipožární ochranu konstrukcí,

 

   j)  seznam  použitých  podkladů: předpisů, ČSN, literatury, výpočetních

   programů apod.,

 

   k)  požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na

   příslušné předpisy a normy.

 

   2.2. Výkresová část

 

   a) výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1:50, výjimečně 1:100,

   včetně sklopených řezů, pohledů a detailů v potřebných podrobnostech; z

   výkresů   musí  být  jasně  identifikovatelný  tvar  konstrukce,  všech

   konstrukčních prvků a detailů,

 

   b)  výkresy  monolitických,  resp.  prefabrikovaných  plošných základů,

   pilotových  základů  a  základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou

   dostatečně   výstižným   způsobem  zobrazeny  ve  stavebních  výkresech

   základů,

 

   c) detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1:20 nebo 1:10, (1:5),

 

   d) schéma prefabrikovaných stavebních dílců,

 

   e)  schéma  vyztužení  monolitických  betonových  konstrukcí,  které na

   základě   podrobného   statického   výpočtu  slouží  jako  podklad  pro

   vypracování   podrobných   výkresů   výztuže  (dokumentace  zajišťovaná

   zhotovitelem  stavby);  schéma  musí  obsahovat  pohledy  a  dostatečné

   množství  příčných  řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli,

   polohu a průřezovou plochu, příp. počet vložek příslušného profilu,

 

   f)   výkresy   sestavy,  podrobností  a  kotvení  ocelových  konstrukcí

   obsahující půdorysy, modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující

   nosné  konstrukce  s  označením  průřezů  všech  konstrukčních  prvků a

   podrobností  vlastní  konstrukce a jejího kotvení, tj. údajů potřebných

   pro vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby,

 

   g)   výkresy   sestavy,  podrobností  a  kotvení  dřevěných  konstrukcí

   obsahující půdorysy, modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující

   nosné  konstrukce  s  označením  průřezů  všech  konstrukčních  prvků a

   podrobností  vlastní  konstrukce a jejího kotvení, tj. údajů potřebných

   pro vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

 

   2.3. Podrobný statický výpočet

 

   Statický   výpočet  v  dokumentaci  pro  provedení  stavby  vychází  ze

   statického výpočtu vypracovaného v projektové dokumentaci podle § 2. Je

   úplným  podkladem  pro  vypracování  technické  specifikace konstrukční

   části a výkresové dokumentace pro provedení stavby.

 

   Obsahuje   dimenzování   veškerých   konstrukcí,  které  jsou  součástí

   dokumentace   zajišťované   zhotovitelem   stavby  (výkresy  betonových

   monolitických  a  prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace

   kovových   a   dřevěných   konstrukcí).   Statický   výpočet  musí  být

   kontrolovatelný,  tzn.  musí  být  přehledný,  aby  bylo možno sledovat

   postup   výpočtu,   návrhová  zatížení,  uvažované  statické  schéma  a

   výpočetní model.

 

   Podrobný statický výpočet obsahuje zejména:

 

   a)   průvodní  zprávu  ke  statickému  (dynamickému)  výpočtu,  stručně

   rekapitulující  základní  koncept  řešení  konstrukce  a rozdíly oproti

   předběžnému   výpočtu,   který   byl   vypracován  v  rámci  projektové

   dokumentace podle § 2,

 

   b)  použité podklady: normy, předpisy, literaturu, dimenzovací programy

   apod.,

 

   c) statické schéma konstrukce,

 

   d) údaje o materiálech a technologiích,

 

   e)   rekapitulaci   zatížení,  zatěžovacích  stavů  včetně  součinitelů

   zatížení a součinitelů kombinace,

 

   f) výpočetní modely, výpočetní schémata,

 

   g) návrh a posouzení všech nosných prvků,

 

   h) výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí,

 

   i)  návrh  a  posouzení  všech  detailů,  montážních styků apod., které

   rozhodujícím způsobem ovlivňujících bezpečnost konstrukce,

 

   j)   postup   výroby  -  betonáže,  odbedňování,  montáže,  předpínání,

   zasypávání dokončených konstrukcí apod.

 

   3. Technika prostředí staveb

 

   Jednotlivé  části  se  zpracovávají  podle  společných zásad a případné

   zpětné  požadavky na stavební část a ostatní profese jsou podkladem pro

   celkovou koordinaci dokumentace pro provádění stavby.

 

   3.1. Zařízení pro vytápění staveb

 

   3.1.1. Technická zpráva

 

   a)  typ  zdroje  tepla  kotelna  (na  pevná,  kapalná a plynná paliva),

   výměníková,  předávací  stanice,  zařízení  zpětného  získávání  tepla,

   tepelné čerpadlo apod., akumulační zdroj tepla,

 

   b)  klimatické  (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky

   (uvažovaná  venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota

   v  otopném  období,  počet otopných dnů v roce, provoz - počet hodin za

   den, počet pracovních dní v týdnu a v roce, krajinná oblast se zřetelem

   na intenzitu větru, poloha budovy v krajině, průměrná vnitřní výpočtová

   teplota  plný  provoz/útlum,  typ  provozu  -  plně automatický, ruční,

   provozní   režim  -  trvalý,  občasný  (příležitostný),  nepřerušovaný,

   přerušovaný apod.,

 

   c)  přehled  navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně- technických

   vlastností stavebních konstrukcí,

 

   d)  přehled  tepelných  ztrát  budovy  po  místnostech s uvedením ztrát

   prostupem,  větráním,  celkových  tepelných  ztrát,  přehled trvalých a

   proměnných tepelných zisků budovy,

 

   e)  přehled  jednotlivých  vzduchotechnických  zařízení  napojených  na

   rozvody  tepla  s  uvedením  jmenovitých  potřebných  tepelných příkonů

   (tepelného příkonu předehřívače, ohřívače, příp. ohřívače vody),

 

   f) výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody na základě

   bilance předané specialistou zdravotní techniky,

 

   g) stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla,

 

   h)   stanovení   a   přehled   roční   potřeby   tepla   pro  vytápění,

   vzduchotechniku  a  přípravu  teplé vody, celková roční potřeba tepla v

   MWh/rok, příp. GJ/rok,

 

   i) výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející z hodnot

   potřebného  tepelného  příkonu  pro  vytápění,  vzduchotechniku a ohřev

   teplé vody,

 

   j)  popis  přípojky  primárního  média,  nominální  parametry, sjednané

   množství odběru (tepelný příkon a roční odběr),

 

   k)   popis  výměníkové/předávací  stanice  tepla,  umístění,  parametry

   primární a sekundární strany, zabezpečovací a regulační systém,

 

   l) umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení,

 

   m) výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a

   technické řešení,

 

   n) výpočet průřezu kouřovodů a komínů,

 

   o) řešení požární bezpečnosti kotelny,

 

   p)   popis  uvažovaného  otopného  systému  (vodní,  parní,  nemrznoucí

   kapalina,  apod.),  nominální  teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů

   rozvodu tepla (jednotrubkové, dvoutrubkové),

 

   q)  rozdělení  otopného  systému  na  jednotlivé okruhy, jejich tepelný

   výkon, průtok,

 

   r)   tlaková   ztráta,  způsob  regulace  (kvantitativní/kvalitativní),

   parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,

 

   s) popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění,

 

   t) způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla,

 

   u)  zabezpečení  a  doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací

   vody,

 

   v)  tlakové  poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak,

   maximální tlak, otevírací tlak pojistného ventilu),

 

   w) výpočet pojistného ventilu,

 

   x) popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů,

 

   y)  popis  otopných  ploch,  umístění,  způsob  připojení  na  tepelnou

   soustavu, regulace,teploty v prostoru,

 

   z)  popis  připojení  vzduchotechnických  zařízení na otopnou soustavu,

   způsob,regulace  teploty,  nominální  tepelné  výkony, průtoky, tlakové

   ztráty výměníků,

 

   aa) parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,

 

   bb)  měření  spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění,

   typ, vyhodnocení,

 

   cc)  popis  způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu,

   tepelný výkon,

 

   dd) způsob regulace přípravy teplé vody,

 

   ee) typy navržených zařízení,

 

   ff) potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace,

 

   gg)  výpis  materiálů  potrubí  jednotlivých  částí  soustavy, definice

   nátěrů,  tepelných  izolací,  popis způsobu zavěšení potrubí, uložení a

   kompenzace.

 

   3.1.2. Výkresová část

 

   a)  zakreslení  zařízení pro zásobování teplem do půdorysů jednotlivých

   podlaží  od  nejnižšího  po  nejvyšší,  v  měřítku  1:50  a  větším  (u

   rozsáhlých objektů v měřítku 1:100),

 

   b)  v případě složitějších a rozsáhlejších kotelen, výměníkových stanic

   a  strojoven  rozvodu  tepla  pro  ústřední  vytápění  detailní výkresy

   půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50, 1:25,

 

   c) detaily rozdělovačů, sběračů a skladebných částí zdroje tepla,

 

   d) funkční schéma zapojení zdroje tepla a otopné soustavy,

 

   e) svislé schéma otopné soustavy.

 

   3.2. Zařízení pro ochlazování staveb

 

   3.2.1. Technická zpráva

 

   a)  soupis výchozích podkladů (použitých právních předpisů, technických

   norem)

 

   b)  klimatické  podmínky  místa  stavby  a provozní podmínky (uvažovaná

   nejvyšší  venkovní  výpočtová  teplota,  letní  entalpie vzduchu, počet

   provozních hodin s uvedením provozní doby, počet pracovních dní v týdnu

   a v roce),

 

   c) popis základní koncepce chladicího zařízení,

 

   d) výčet typů chlazených prostorů,

 

   e)  umístění  nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod odpadního

   vzduchu, počet a umístění centrál úpravy vzduchu,

 

   f)   zadání   tepelných  zátěží  klimatizovaných  prostorů,  požadované

   parametry letní/zimní v klimatizovaných prostorech,

 

   g) potřeba chladu v jednotlivých typech místností,

 

   h) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,

 

   i) údaje o chladivech a jejich eventuální škodlivosti,

 

   j)  popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů

   s dodávkou chladu, seznam zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu po

   stránce ochlazování a řízení relativní vlhkosti,

 

   k) popis jednotlivých zařízení zdrojů chladu,

 

   l) popisy jednotlivých koncových spotřebičů chladu,

 

   m)  umístění  strojoven  zdrojů  chladu  a jednotkových zařízení zdrojů

   chladu,

 

   n) popis rozvodů chladu se strojovnami rozvodu chladu,

 

   o) popis příslušenství rozvodu chladu,

 

   p) požadavky na chladicí výkony a elektrické příkony,

 

   q)  stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a

   klimatizace,  popis koncepce měření a regulace pro zařízení ochlazování

   budov,

 

   r) protihluková a protipožární opatření na nechladicích zařízeních,

 

   s) popis způsobu zavěšení potrubí, uložení.

 

   Součástí technické zprávy mohou být rovněž:

 

   - tabulka místností se základními teplotními a hlukovými parametry,

 

   -  tabulka  zařízení se základními teplotními a energetickými parametry

   jednotlivých vzduchotechnických zařízení pro dodávku chladu v budově,

 

   - diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu v zařízeních.

 

   3.2.2. Výkresová část

 

   a)  zakreslení  rozvodů  chladu  a  zařízení  do  půdorysů jednotlivých

   podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším,

 

   b)  v  případě  složitějších  a  rozsáhlejších  strojoven zdrojů chladu

   detailní výkresy půdorysu a řezy prostorem 1:50 nebo 1 : 20,

 

   c) řezy v prostoru mimo strojovnu,

 

   d) schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení s odběry chladu,

 

   e) vyznačení izolací.

 

   3.3. Zařízení vzduchotechniky

 

   3.3.1. Technická zpráva

 

   a)  soupis  výchozích  podkladů  (zadání  investora, použitých právních

   předpisů a norem),

 

   b)  klimatické  podmínky  místa  stavby  a provozní podmínky, uvažovaná

   nejvyšší   a  nejnižší  venkovní  výpočtová  teplota,  výpočtová  letní

   entalpie vzduchu, typ provozu - plně automatický, ruční, provozní režim

   -  trvalý,  občasný  (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod.,

   počet provozních hodin s uvedením provozní doby, počet pracovních dní v

   týdnu a v roce,

 

   c)  požadované  parametry  vnitřního mikroklimatu s odvoláním na právní

   předpisy,

 

   d) popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení,

 

   e)  výčet  typů  prostorů  větraných  přirozeně  nebo nuceně, zajištění

   předepsané hygienické výměny vzduchu v jednotlivých prostorech,

 

   f) minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního,

 

   g)  umístění  nasávání  venkovního  vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu

   odpadního,

 

   h) počet a umístění centrál úpravy vzduchu,

 

   i) zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované

   parametry letní/zimní v klimatizovaných prostorech,

 

   j) požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností,

 

   k) vzduchové výkony v jednotlivých typech místností,

 

   l) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,

 

   m) údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace,

 

   n) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů,

 

   o) seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů,

 

   p) zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu,

 

   q) popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení,

 

   r)  umístění  zařízení  -  strojovny  úpravy vzduchu, množství vzduchu,

   vedení kanálů do obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru,

 

   s)  požadavky  zařízení  na  tepelné  a  chladicí  příkony a elektrické

   příkony,

 

   t)  stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a

   klimatizace, protihluková a protipožární opatření na vzduchotechnických

   zařízeních,

 

   u) popis způsobu zavěšení potrubí, uložení,

 

   v) koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu,

 

   w)  rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu (počty

   a typy čerpadel, uzavírek a dalších armatur),

 

   x) pokyny pro montáž,

 

   y)  požadavky  na  uvádění  do  provozu  (předepsané a smluvní zkoušky,

   komplexní  vyzkoušení,  zkušební  provoz,  měření  a  seřízení  průtoku

   vzduchu, měření hluku apod.).

 

   Součástí technické zprávy mohou být rovněž:

 

   -  tabulka místností se základními požadovanými teplotními, hlukovými a

   vzduchovými parametry,

 

   -  tabulka zařízení se základními vzduchovými a energetickými parametry

   jednotlivých vzduchotechnických zařízení v objektu,

 

   - tabulka protipožárních klapek,

 

   -  diagramy  h-x  s  vyznačením  úprav  vzduchu  ve  vzduchotechnických

   zařízeních.

 

   3.3.2. Výkresová část

 

   a)   zakreslení  vzduchotechnických  rozvodů  a  zařízení  do  půdorysů

   jednotlivých  podlaží  od  nejnižšího  po  nejvyšší,  v  měřítku 1:50 a

   větším,    v    případě    složitějších   a   rozsáhlejších   strojoven

   vzduchotechniky  detailní  výkresy  půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50,

   1:25,

 

   b) řezy v prostoru mimo strojovny,

 

   c) funkční schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení,

 

   d) vyznačení izolací,

 

   e)  funkční  schémata  potrubních  sítí  rozvodů  tepla a chladu včetně

   páteřních vertikálních a horizontálních větví,

 

   f)  výkresy  umístění  potrubních  sítí rozvodů tepla a chladu a jejich

   příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších armatur),

 

   g)   zakreslení  potrubních  sítí  rozvodů  tepla  a  chladu  a  jejich

   příslušenství  (čerpadel,  uzavírek  a  dalších  armatur)  do  půdorysů

   jednotlivých  podlaží  od  nejnižšího  po  nejvyšší,  v  měřítku 1:50 a

   větším.

 

   3.3.3. Specifikace zařízení

 

   Seznam  strojů  a  zařízení,  výkaz  výměr  se  zpracovává  (pokud není

   dohodnuto  jinak)  po  jednotlivých  vzduchotechnických  zařízeních a v

   souladu s označováním pozic prvků na výkresech.

 

   3.4.   Měření  a  regulace  (MaR),  automatický  systém  řízení  (ASŘ),

   elektrická požární signalizace (EPS)

 

   3.4.1. Technická zpráva

 

   a)  základní  technické  údaje  MaR, napájecí napěťová soustava, způsob

   ochrany před úrazem elektrickým proudem,

 

   b)  způsob  technického  řešení  regulace  jednotlivých technologických

   celků  vzduchotechniky,  ústředního  topení,  chlazení a zdravotechniky

   nebo systémů signalizace,

 

   c) soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých rozvaděčích,

 

   d) typy navržených zařízení,

 

   e)   případné   vazby   mezi  elektroinstalací  a  elektrickou  požární

   signalizací,

 

   f) způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím,

 

   g)  stanovení  hlavního okruhu technických norem, které byly v projektu

   použity a podle kterých je nutné provádět montáž,

 

   h) návrh na komplexní zkoušky MaR, ASŘ nebo EPS,

 

   i)  v  případě revize stručný popis okruhu změn, kterých se daná revize

   týká.

 

   3.4.2. Výkresová část

 

   a)  zákresy do půdorysů vypracované v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1:

   50 tak, aby byly přehledné, včetně výškového umístění hlásičů,

 

   b)  regulační schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s

   vyznačenými datovými body a fyzikálními hodnotami,

 

   c)  svorková  schémata  rozvaděčů jsou součástí dokumentace zajišťované

   zhotovitelem stavby.

 

   3.5. Zdravotně technické instalace

 

   3.5.1. Technická zpráva

 

   a) bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru

   vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.),

 

   b)  popis  tlakových  poměrů  vodovodu,  popis čerpacích a posilovacích

   zařízení,

 

   c)  popis  technického  řešení  vodovodu,  popis  použitých materiálů s

   určenými   parametry   a  technologickými  postupy,  popis  a  podmínky

   připojení  na  veřejné,  či místní vodovodní sítě, u požárního vodovodu

   (nezavodněného  požárního potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení a

   navrhovaný systém zařízení,

 

   d)  popis  čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých

   materiálů s určenými parametry a technologickými postupy,

 

   e)   výpočtové   množství   vypouštěných   splaškových,   dešťových   a

   průmyslových   odpadních  vod  a  jejich  úprava  a  případné  zadržení

   (retence) před vypouštěním,

 

   f)  popis  a  podmínky  připojení  na  veřejné  či  místní  vnější sítě

   technické  infrastruktury,  popis  strojního  vybavení  a  navrhovaného

   systému zařízení a vybavení,

 

   g)  případné  požadavky  na  etapizaci  postupu  prací  a  podmínky pro

   realizaci díla,

 

   h)  popis  zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s

   omezenou schopností pohybu a orientace.

 

   3.5.2. Výkresová část

 

   a)  přehledná  situace  stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a

   ostatními náležitostmi,

 

   b) rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek,

 

   c) detail vodoměrové sestavy,

 

   d) výkres vodoměrové šachty, pokud je navržena,

 

   e)  půdorys  základů  se zakreslením svodného potrubí kanalizace včetně

   dimenzí,  materiálu  a  tvarovek,  jeho  polohy  ve  vztahu k základům,

   prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř.

   jiných zařízení; do tohoto půdorysu se mohou zakreslit také jiná, např.

   vodovodní,  potrubí  vedená v základech (v instalačním kanále, montážní

   šachtě apod.),

 

   f)   půdorysy  kanalizace  všech  podlaží  se  zakreslením  potrubí,  s

   očíslovanými  odpadními potrubími, označením materiálu potrubí, dimenzí

   trub a tvarovek,

 

   g)   rozvinuté  řezy  svodných  potrubí  kanalizace  včetně  dimenzí  a

   materiálu  trub  a  tvarovek,  hloubek  dna  potrubí, prostupů základy,

   šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení,

 

   h)  rozvinuté  řezy  odpadních  a připojovacích kanalizačních potrubí s

   označením  dimenzí  a  materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních

   konstrukcí a střech v místě prostupu kanalizačního potrubí,

 

   i) výkresy vstupních kanalizačních šachet umístěných vně budovy,

 

   j)  půdorysy  vodovodu  ve  všech  podlažích  s  očíslováním stoupacích

   potrubí,  označením  materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů

   potrubí,

 

   k)   izometrické   zobrazení,   případně   rozvinuté  řezy  vodovodu  s

   očíslováním  stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a

   armatur, popř. sklonů potrubí.

 

   3.6. Plynová zařízení

 

   3.6.1. Technická zpráva

 

   a)  druh  a tlak plynového média, provozní tlak média, bilance spotřeby

   plynu,

 

   b)  popis  technického  řešení včetně schémat vnitřních rozvodů plynu v

   objektu, způsob odzkoušení bezpečnosti plynového zařízení před uvedením

   do provozu a způsob kontroly bezpečnosti při provozu,

 

   c) popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace,

   včetně uvedení parametrů měřícího a regulačního zařízení,

 

   d)  popis  strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu u spotřebičů,

   plynového  zařízení  kotelny,  umístění  hlavních uzávěrů plynu a popis

   trasy,

 

   e)   podmínky  připojení  na  plynovodní  síť  v  souladu  se  závazným

   stanoviskem  provozovatele  (doporučuje  se  doložit  výpočet tlakových

   ztrát a dimenzování plynovodu),

 

   f)  popis plynových spotřebičů v rozdělení dle parametrů příkonu (do 50

   kW  a  nad  50 kW) a jejich propojení na instalaci plynovodu, předběžný

   soupis základního zařízení.

 

   3.6.2. Výkresová část

 

   a) výkresy půdorysů tras plynovodu jednotlivých podlaží v měřítku 1:100

   nebo 1:50, s vyznačením dimenze a tlaku média, s očíslováním stoupacích

   potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů,

 

   b)  stoupací  potrubí plynovodu v měřítku 1:100 nebo 1:50, s vyznačením

   dimenze a napojení spotřebičů,

 

   c) výkres fakturačního měření a regulace odběru plynu v měřítku 1:50,

 

   d) strojní vybavení plynové kotelny v měřítku 1:50,

 

   e)   izometrické   zobrazení,   případně  rozvinuté  řezy  plynovodu  s

   očíslováním  stoupacích  potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek,

   armatur a plynoměrů,

 

   f) detaily a dispoziční výkresy, pokud jsou nutné,

 

   g) trasy rozvodů včetně napojení na vnější sítě.

 

   3.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

 

   Zahrnují  rozvody elektrické energie, trafostanice, venkovní osvětlení,

   bleskosvody a firemní označení.

 

   3.7.1. Technická zpráva

 

   a)  základní  technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová

   soustava,  způsob  ochrany  před  úrazem  elektrickým  proudem,  určení

   vnějších vlivů,

 

   b)  energetickou  bilanci,  rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů a

   druhy sítí včetně instalovaného a soudobého příkonu,

 

   c)   způsob   měření  spotřeby  elektrické  energie  včetně  případného

   technického řešení kompenzace,

 

   d)   předpokládanou   roční  spotřebu  elektrické  energie  na  základě

   provozních hodin,

 

   e)   způsob  technického  řešení  napájecích  rozvodů  od  napojení  na

   rozvodnou síť (rozvody k hlavnímu a podružným rozváděčům a instalovaným

   zařízením a spotřebičům),

 

   f) způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů,

 

   g) popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání,

 

   h) popis technického řešení zásuvkových okruhů,

 

   i)   popis   technického  řešení  napojení  vzduchotechniky,  chlazení,

   otopných  systémů, zdravotní techniky, požárních systémů na elektrickou

   energii včetně případného způsoby ovládání měřením a regulací,

 

   j)  popis  technického  řešení  připojení požárních systémů, elektrické

   požární  signalizace,  elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového

   systému,  měření  a  regulace  a  jejich  koordinace  se  silnoproudými

   zařízeními,

 

   k)  popis  technického  řešení  napojení technologických celků (systémy

   slaboproudé, výtahy, eskalátory apod.),

 

   l)   způsob  uložení  kabelového  nebo  jiného  vedení  vůči  stavebním

   konstrukcím,

 

   m)  popis  způsobu  a provedení uzemnění a bleskosvodu včetně provedení

   uzemňovací soustavy.

 

   Technická zpráva podle potřeby rovněž

 

   -  uvádí technické normy, které byly v projektu použity a podle kterých

   je   nutné   provádět   montáž.   Navrhuje   také   komplexní   zkoušky

   elektroinstalace,v    případě    potřeby   stanoví   technické   řešení

   trafostanice podle připojovacích podmínek provozovatele v návaznosti na

   připojení  vysokého  napětí.  V  případě  revize popisuje stručně okruh

   změn, kterých se daná revize týká,

 

   -  v  případě  připojení  na síť VN stanoví technické řešení rozvodných

   zařízení   VN,   trafostanice   podle   daných  připojovacích  podmínek

   dodavatele energie,

 

   -  popisuje  případné  změny  nebo  odlišnosti v technickém řešení vůči

   předcházející úrovni projektové dokumentace.

 

   3.7.2. Výkresová část

 

   a)  silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů v doporučeném

   měřítku 1:100 nebo 1:50,

 

   b)  výkresovou  dokumentaci půdorysů (lze rozdělit na část světelných a

   napájecích rozvodů včetně zásuvkových okruhů),

 

   c)  schémata  rozvaděčů  v  provedení  jednopólovém  v  případně obsahu

   pomocných obvodů doplněných o liniová schémata,

 

   d)  celkové  blokové  schéma  hlavních  napájecích  rozvodů  zpracované

   přehledně  a  doplněné  o  základní  technické  údaje  o instalovaném a

   soudobém  příkonu  pro  jednotlivé rozvaděče, dimenze vedení a zkratové

   údaje na jednotlivých rozvaděčích.

 

   Součástí  výkresové  části  u  staveb,  které obsahují vazby na ostatní

   profese,  jako  je  měření  a  regulace,  případně  elektrická  požární

   signalizace,  může  být  rovněž  blokové  schéma pomocných ovládacích a

   signalizačních kabelů.

 

   3.7.3. Bleskosvody

 

   a) zdůvodnění a popis použitého jímacího zařízení,

 

   b) popis provedení svodů včetně vodivého spojení na uzemnění,

 

   c) popis a provedení uzemnění,

 

   d) popis použitých materiálů a jejich dimenzování,

 

   e)  napojení  různých  kovových  dílů  nebo konstrukcí střechy k jímací

   soustavě, použití náhodných svodů,

 

   f) zdůvodnění typů bleskosvodů a rozmístění jímací soustavy,

 

   g) napojení na uzemňovací soustavu a popis zvolených materiálů,

 

   h) schéma napojení jímačů na uzemňovací soustavu,

 

   i)  propojení  zemničů,  dispoziční výkresy jímačů na střechách a návrh

   detailů,

 

   j) propojení kovových konstrukcí objektu,

 

   k)  půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí (jímačů,

   spojení, svodů, zemničů apod.) a součástí připojených na bleskosvod.

 

   3.8. Slaboproudá zařízení:

 

   Zahrnují telefonní rozvody, přípravu pro datovou, počítačovou síť (PC),

   domácí telefon (DT), rozvod televizního signálu (STA), pro elektronický

   zabezpečovací systém (EZS), kontrolu vstupu (AC), rozhlas, orientační a

   informační systém a kamerový systém (CCTV).

 

   3.8.1. Technická zpráva

 

   a)  popis  způsobu  technického  řešení ve smyslu požadavků na způsob a

   charakter rozvodů,

 

   b) způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím,

 

   c) typy navržených zařízení,

 

   d)  stanovení hlavního okruhu norem, které byly v dokumentaci použity a

   podle kterých je nutné provádět montáž,

 

   e) návrh na komplexní zkoušky,

 

   f)  v  případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize

   týká.

 

   3.8.2. Výkresová část

 

   a)  přehledné  zakreslení  veškerého zařízení do půdorysů v doporučeném

   měřítku 1:100 nebo 1:50,

 

   b)  celková  bloková schémata (přehledně zpracovaná) obsahující počet a

   logickou polohu jednotlivých koncových prvků,

 

   c)  základní  technické  údaje,  napájecí  napěťovou  soustavu,  způsob

   ochrany,

 

   d) technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,

 

   e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.

 

   3.9. Další zařízení techniky prostředí (pokud se vyskytují)

 

   Jde  např.  o bazénové technologie, inteligentní budovy (automatizace),

   zařízení vertikální a horizontální dopravy a další.

 

   Zpracovávají  se  dle  obecných  zásad  v členění na technickou zprávu,

   výkresovou část a výpočty v potřebném rozsahu.

 

   3.10. Vnitřní vybavení (interiér)

 

   Jen pokud je součástí stavby.

 

   3.10.1. Technická zpráva

 

   a) technický popis konstrukčního řešení a struktura interiérových částí

   celého projektu,

 

   b)  posloupnost  prací  a  případné spolupráce zhotovitelů navazujících

   stavebních objektů,

 

   c) podmínky pro montáž a doplnění technologických postupů,

 

   d) barevné řešení a struktury povrchů,

 

   e) popis stavebních návazností.

 

   3.10.2. Výkresová část

 

   a)  dispoziční  řešení  s  označením  položek  pro jednotlivá podlaží v

   měřítku 1:50,

 

   b) dispoziční řešení jednotlivých místností v měřítku 1:20,

 

   c) pohledy na stěny v měřítku 1:20,

 

   d) sestavy jednotlivých položek s označením detailů,

 

   e) detaily sestav a jejich vazby na stavbu a ostatní profese,

 

   f) detaily kotvení a styků s ostatními profesemi,

 

   g)   vazby  elektrospotřebičů  a  světelných  zdrojů  do  interiérových

   položek,  včetně  schéma  na  přívody  elektroinstalací - jejich tras a

   ovládání, případné osazení jejich vyústění,

 

   h)  schéma  řešení  vyústění  ostatních  profesí  (zdravotní  technika,

   vzduchotechnika, počítačové sítě, apod.).

 

   3.11. Vnější vybavení budov

 

   3.11.1. Technická zpráva

 

   Popis  celkového  řešení včetně bezbariérového užívání, technický popis

   úprav, výčet prvků drobné architektury a jejich popis.

 

   3.11.2. Výkresová část

 

   a) venkovní, zahradní a sadové úpravy,

 

   b) chodníky,

 

   c) zpevněné plochy,

 

   d) opěrné stěny,

 

   e) oplocení,

 

   f) prvky drobné architektury.

 

   V  případě  tvarově  složitých výrobků obsahuje doplňující perspektivní

   zákres.

 

   B. Inženýrské objekty

 

   Zpracovává  se  samostatně  pro  jednotlivé druhy inženýrských staveb a

   objektů:

 

   a) příprava území, hrubé terénní úpravy,

 

   b) čisté terénní úpravy včetně vegetačních úprav a drobné architektury,

 

   c)  komunikace  včetně  dopravy v klidu, mostních konstrukcí, propustky

   apod., s výjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona,

 

   d)  zásobování  vodou  včetně  objektů na síti (např. vodojemy, čerpací

   stanice apod.),

 

   e) kanalizace včetně zvláštních objektů (retenční a sedimentační nádrže

   apod.),

 

   f)  zásobování  energiemi  (elektrická  energie,  plyn,  teplo,  rozvod

   světla)   včetně   objektů  na  rozvodech  (trafostanice,  předávací  a

   regulační stanice apod.),

 

   g)   sdružené  trasy  technické  infrastruktury  (kolektory,  technické

   chodby, kanály apod.),

 

   h) elektronické komunikace a jiná sdělovací zařízení.

 

   Dokumentace se zpracovává podle společných zásad uvedených v úvodu této

   přílohy,  ve stejném členění jako část A - Pozemní (stavební) objekty a

   následujících speciálních ustanovení.

 

   1. Technická zpráva

 

   Doplňuje a upřesňuje technickou zprávu z projektové dokumentace podle §

   2,  zejména  z  hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na

   jiné  objekty,  na  způsoby  připojování  a  přepojování  obvykle podle

   podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení.

 

   U  energetických  staveb  nebo  objektů  obsahuje technická zpráva dále

   údaje  o  zkratových  proudech,  uzemnění, úbytcích napětí, intenzitách

   osvětlení apod.

 

   Stanoví   podrobné   požadavky   technického   a  materiálového  řešení

   bezbariérových úprav.

 

   2. Výkresová část

 

   Zpracovává  se na základě projektové dokumentace podle § 2. Upřesňuje a

   doplňuje  dokumentaci  po  provedení  podrobnějšího  zaměření  terénu a

   obsahuje zejména:

 

   a) přehlednou situaci stavby,

 

   b)  podklady  pro  vytyčovací  výkres  objektu  s  údaji  o geodetickém

   polohovém  a  výškovém  referenčním  systému  a odstupech od sousedních

   pozemků,

 

   c) podélný profil s vyznačením křížení a odbočení,

 

   d) vzorové příčné řezy,

 

   e) příčné řezy v potřebných vzdálenostech,

 

   f) výkresy rozvozu hmot,

 

   g) výkresy výkopových prací,

 

   h)  výkresy  propustků,  opěrných  nebo  zárubních zdí, lávek, podchodů

   apod.,

 

   i) výkresy křižovatek, přípojek a odboček komunikací,

 

   j) přehledné výkresy objektů, jejich půdorysy, řezy a pohledy,

 

   k) výkresy založení spodní stavby objektů,

 

   l) výkresy skladby prefabrikovaných konstrukcí,

 

   m) výkresy ostatních nosných konstrukcí, výkresy tvarů a výztuže,

 

   n) výkresy podrobností,

 

   o) kladečské výkresy,

 

   p)  výkresy  bezbariérových  úprav  v  měřítku  1:50  včetně potřebných

   detailů.

 

   Pro  inženýrské objekty, které mají charakter pozemních objektů (jímací

   objekty,  čerpací stanice apod.), se přiměřeně použije ustanovení části

   A. Pozemní (stavební) objekty.

 

   U silnoproudých a světelných rozvodů výkresová část dále obsahuje:

 

   a)  jednopólové  schéma  vyjadřující  elektrický rozvod včetně umístění

   rozvaděčů,  napájecích zařízení, spotřebičů, svítidel s udáním výkonů a

   zkratových poměrů,

 

   b) dispoziční řešení se zakreslením rozvodu silnoproudu,

 

   c)  výkresy  uzemňovací  soustavy s uvedením počtu uzemňovacích jímek a

   zemničů,

 

   d) dispoziční umístění svítidel, stožárů apod.

 

   U elektronických komunikací výkresová část dále obsahuje:

 

   a) společné schéma vnějších sdělovacích rozvodů z předchozí dokumentace

   doplněné dimenzemi vodičů a uvedením délek kabelů,

 

   b)  výkresy  přechodů  a  křižování,  skříní  a konstrukcí pro kabelové

   závěsy.

 

   U sdružených tras výkresy kabelovodů (obsahují zejména podélné a příčné

   řezy, výkresy kabelových komor v podrobnostech objektů pozemních staveb

   apod.).

 

   3. Výpočty

 

   Podrobné  statické  a  jiné výpočty (např. hydrotechnické) prohlubují a

   doplňují  výpočty  z  projektové  dokumentace  podle  §  2  na  základě

   podrobnějších průzkumů popř. provedených zatěžkávacích zkoušek.

 

   C. Provozní soubory

 

   Technologická část (provozní celek) se dělí na provozní soubory a dílčí

   provozní soubory.

 

   Provozní  soubor  představuje  funkčně  ucelenou  část stavby, tvořenou

   souhrnem   technologických   zařízení,   vykonávajících  ucelený  dílčí

   technologický  proces,  a  to  buď výrobní (výsledkem procesu je určitý

   výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku,

   např.  výroba  energií)  nebo  obslužný  výrobní  (z hlediska vlastního

   výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Provozní

   soubor  představuje  i  souhrn  technologických  zařízení zajišťujících

   specielní   nevýrobní   procesy   (např.  zařízení  pro  zdravotnictví,

   školství,  laboratoře,  opravny)  a  souhrn  technologických  zařízení,

   zajišťujících  doplňkové  procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod

   elektrické energie).

 

   Společné zásady pro zpracování dokumentace pro provádění stavby

 

   Zpracovává se na základě projektové dokumentace uvedené v příloze č. 1.

   tak,  aby byly jednoznačně určeny požadavky na konečné provedení stavby

   a její výslednou kvalitu.

 

   Dokumentace  se  zpracovává po jednotlivých provozních souborech. Každý

   provozní  soubor  je  podle  svého  rozsahu  a  charakteru  zpracován v

   samostatných částech:

 

   1. Technická zpráva

 

   Zpracovává se ve stejné skladbě jako v projektové dokumentaci uvedené v

   příloze č.1. Zpřesňuje a doplňuje údaje a zdůvodňuje případné odchylky.

   Obsahuje   stručnou  charakteristiku  provozních  jednotek  a  vazby  a

   požadavky na další provozní soubory a stavební objekty.

 

   2. Výkresová část

 

   Zpracovává se podle společných zásad stanovených pro pozemní stavby.

 

   3. Seznam strojů a zařízení

 

   4. Výpočty

 

   Zpracovávají se v souladu s ČSN.

 

   5. Doklady

 

   Dokladovou   část   tvoří  rozhodnutí,  záznamy  z  projednání  a  jiné

   dokumenty, potřebné pro provádění a kontrolní prohlídky stavby. Obsah a

   rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude

   přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.

 

   C.1. Technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy

 

   1. Technická zpráva

 

   a) stručný popis a parametry hlavních zařízení,

 

   b) seznam použitých podkladů,

 

   c) výrobní program, respektive program činností (sortiment výrobků nebo

   druh  činností,  požadované  technické  parametry, provedení a zvláštní

   vybavení,  stanovená  kapacita  pro  jednotlivé  výrobky nebo činnosti,

   patentové a licenční nároky),

 

   d) popis technologie výroby nebo provozní činnosti,

 

   e) látková bilance,

 

   f)  charakteristika  a  potřeba  surovin, materiálů a pomocných látek a

   odpadů, energií, technické podmínky, kontrola a způsob zásobování,

 

   g)  požadavky  na  dopravu do a z provozního souboru, systém skladování

   (suroviny,    materiály,   pomocné   látky,   polotovary,   subdodávky,

   rozpracované výrobky, hotové výrobky),

 

   h) popis dispozičního řešení,

 

   i) stanovení vnějších vlivů,

 

   j)  zabezpečení  provozu  stávajících  technologických zařízení po dobu

   výstavby,

 

   k)  bilance  potřeby  energií, jejich parametry, kategorizace spotřeby,

   technické podmínky pro připojení na sítě technické infrastruktury,

 

   l)  bilance  potřeby  vody,  její  parametry,  technické  podmínky  pro

   připojení na rozvodnou síť,

 

   m) bilance škodlivin a odpadů, jejich charakteristika (složení), způsob

   jejich shromaždování, využívání a odstraňování,

 

   n) technické podmínky pro připojení na technickou infrastrukturu,

 

   o) požadavky na požární signalizaci,

 

   p)   požadavky   na   povrchovou   ochranu   a  barevné  řešení  včetně

   bezpečnostních a protiúrazových nátěrů,

 

   q) druh a způsob provedení tepelných izolací,

 

   r) zvláštní požadavky na výrobu a montáž technologického zařízení,

 

   s)  požadavky  na průkaz kvality a výkonových parametrů technologického

   zařízení,

 

   t)   požadavky  na  komplexní  vyzkoušení,  zkušební  provoz,  případně

   garanční zkoušky, podmínky pro náběh výroby nebo stanovené činnosti,

 

   u)  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu zdraví při práci a na ochranu

   životního prostředí.

 

   2. Výkresová část

 

   a) technologické schéma,

 

   b) provozní schéma,

 

   c)  dispozice  technologického  zařízení  v  měřítku  1:100 nebo 1:50 s

   řešením  jejich  umístění,  vzájemných  vazeb  a  vazeb  na  okolí  a s

   vyznačením strojů a zařízení (půdorysy, pohledy, řezy),

 

   d)  výkresy  kovových  konstrukcí,  které jsou součástí technologického

   zařízení,

 

   e)  dispozice  s  vyznačenými  vnějšími  vlivy,  prostory  s nebezpečím

   výbuchu a ochrannými pásmy.

 

   3. Seznam strojů a zařízení

 

   Specifikace  všech  strojů  a  zařízení  (včetně  montáže)  s  uvedením

   charakteristiky  a  parametrů  v podrobnostech umožňujících jednoznačné

   určení příslušného zařízení, a to v následujícím členění:

 

   a) stroje a technologická zařízení,

 

   b) kovové konstrukce,

 

   c) potrubí,

 

   d) nátěry,

 

   e) izolace.

 

   C.  2.  Systém  řízení  technologických  procesů  a  zařízení  měření a

   regulace

 

   1. Technická zpráva

 

   a) popis systému řízení, jeho funkce a jeho jednotlivých prvků,

 

   b)  přehled  řízených  veličin,  zahrnující  pracovní  rozsah příslušné

   veličiny,  způsob  a  požadovanou  přesnost  jejího  měření  a provozní

   rozsah,

 

   c) charakteristiku provozu a prostředí,

 

   d) popis napájení systému,

 

   e)  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu zdraví při práci a na ochranu

   životního prostředí.

 

   2. Výkresová část

 

   a) funkční schéma systému řízení,

 

   b) montážní výkresy v potřebném rozsahu,

 

   c) výkresy, nutné pro provoz systému v potřebném rozsahu,

 

   d) výkresy, doplňující specifikaci prvků systému.

 

   3. Seznam zařízení

 

   Specifikace  zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v hloubce,

   umožňující  jednoznačné  určení  příslušného  zařízení  v  následujícím

   členění:

 

   a) soupis jednotlivých okruhů s uvedením parametrů,

 

   b) soupis všech prvků systému včetně jejich charakteristiky,

 

   c) způsob řešení odběru.

 

   C. 3. Napájecí a provozní rozvod silnoproudu

 

   1. Technická zpráva

 

   a) proudové soustavy a napětí, způsob napojení, počáteční a koncový bod

   provozních rozvodů,

 

   b)  údaje  o  celkové  maximální  soudobé  spotřebě a přehled spotřeb v

   jednotlivých    proudových   soustavách   rozdělených   podle   napětí,

   instalovaný příkon,

 

   c) výsledky výpočtu zkratových proudů, řešení ochrany proti zkratu,

 

   d)  řešení  ochrany  proti  přetížení  a  proti nebezpečnému dotykovému

   napětí,

 

   e) úbytky napětí a kompenzace účinku,

 

   f) způsob uzemnění,

 

   g)  zvláštní  požadavky  na obsluhu a chod zařízení za všech provozních

   stavů,

 

   h)  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu zdraví při práci a na ochranu

   životního prostředí,

 

   i) popis řešení blokování, ovládání, měření a signalizace.

 

   2. Výkresová část

 

   a) přehledové schéma zapojení,

 

   b) jednopólová, případně vícepólová schémata rozvaděčů,

 

   c)   schéma   nebo   tabulky   vnějších   spojů,  vystihující  zapojení

   jednotlivých zařízení s označením druhu a průřezu kabelů a vodičů,

 

   d) dispozice strojů a zařízení se zakreslením rozvodu silnoproudu,

 

   e) výkresy tras kabelových rozvodů.

 

   3. Seznam zařízení

 

   Specifikace   zařízení   s   uvedením  charakteristiky  a  parametrů  v

   podrobnostech,  umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení, a

   to v následujícím členění jednotlivých položek dodávek:

 

   a) rozvaděče,

 

   b) skříňky ovládací, přechodové, svorkovnicové,

 

   c) transformátory,

 

   d) případné další položky,

 

   e)  soupis  silových  a  ovládacích  kabelů  a  vodičů s uvedením typu,

   průřezu  a  délky,  způsobu  zakončení  a  způsobu  uložení, obsahující

   projekční  značení  kabelů  v souladu s dispozičními výkresy a případně

   obvodovými schématy.

 

   C. 4. Provozní potrubí

 

   1. Technická zpráva

 

   a)  popis  jednotlivých  druhů  potrubí  s  uvedením propojovaných míst

   (začátek a konec provozního potrubí),

 

   b) základní parametry potrubí a protékajících látek,

 

   c) povrchová ochrana a barevné řešení,

 

   d) druh a způsob provedení tepelných izolací,

 

   e) požadavky na vyzkoušení,

 

   f)  požadavky  z  hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví při práci a

   bezpečnosti technických zařízení,

 

   g) zvláštní požadavky na výrobu, montáž a údržbu zařízení.

 

   2. Výkresová část

 

   a)  potrubní  schéma  včetně  měření  a regulace s označením potrubních

   větví,

 

   b)  dispozice  v  měřítku  1:100  nebo 1:50 s vyznačením potrubí včetně

   armatur a dalších prvků potrubního systému,

 

   c) izometrická schémata.

 

   3. Seznam strojů a zařízení

 

   a) rozpis potrubních součástí, potrubních částí a kovových konstrukcí,

 

   b)   specifikace  zařízení  s  uvedením  charakteristiky  a  parametrů,

   umožňující  jednoznačné  určení  příslušného  zařízení  v  následujícím

   členění:

 

   aa. seznam potrubních větví,

 

   bb.  rozpis  potrubních částí, armatur a ostatních potrubních prvků pro

   jednotlivé potrubní větve,

 

   cc.  kovové  konstrukce,  které  jsou  součástí potrubních rozvodů, dd.

   izolace a nátěry.

 

   C. 5. Provozní vzduchotechnika

 

   1. Technická zpráva

 

   a) popis jednotlivých vzduchotechnických okruhů,

 

   b)  charakteristika  jednotlivých  zařízení  a výpočet zvolených výkonů

   vzduchotechnických zařízení,

 

   c) povrchová ochrana a barevné řešení,

 

   d) druh a způsob provedení tepelných izolací,

 

   e) požadavky na výrobu, montáž a vyzkoušení.

 

   2. Výkresová část

 

   a) celkové schéma,

 

   b)   dispozice   v  měřítku  1:100  nebo  1:50  s  vyznačením  potrubí,

   vzduchotechnických    zařízení   a   dalších   prvků   a   jednotlivých

   vzduchotechnických okruhů.

 

   3. Seznam strojů a zařízení

 

   Specifikace  strojů a zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v

   podrobnostech,  umožňujících  jednoznačné určení příslušného zařízení v

   následujícím členění:

 

   a) seznam vzduchotechnických okruhů,

 

   b) vzduchotechnická zařízení pro jednotlivé okruhy,

 

   c)   rozpis   potrubních   částí  a  potrubních  prvků  pro  jednotlivé

   vzduchotechnické okruhy,

 

   d) kovové konstrukce, které jsou součástí vzduchotechnických okruhů,

 

   e) nátěry,

 

   f) izolace.

 

   C. 6. Aktivní ochrana před korozí a bludnými proudy

 

   1. Technická zpráva

 

   a) popis způsobu řešení ochrany proti bludným proudům,

 

   b)  specifikace  zařízení  s  uvedením  charakteristiky  a  parametrů v

   podrobnostech umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení.

 

   2. Výkresová část

 

   a) schéma systému ochrany,

 

   b) dispozice uložených zařízení s vyznačením jednotlivých prvků aktivní

   ochrany,

 

   c) dispozice jednotlivých prvků ochrany.

 

   3. Seznam strojů a zařízení

 

   Specifikace  zařízení  včetně  montáže  v  podrobnostech odpovídajících

   způsobu dodávky a montáže.

 

   C.7. Elektronická komunikační zařízení, slaboproudá zařízení a rozvody

 

   1. Technická zpráva

 

   a)  popis  a  zdůvodnění  koncepce  řešení  s  vazbou  na technologická

   zařízení,

 

   b) vazby na stávající zařízení.

 

   2. Výkresová část

 

   a) schéma rozvodů,

 

   b) dispozice s rozmístěním zařízení a zakreslením kabelových tras.

 

   3. Seznam strojů a zařízení

 

   Specifikace zařízení včetně kabelů a montáže.

 

   C. 8. Zařízení pro údržbu technologického zařízení

 

   1. Technická zpráva

 

   a) zásady provádění údržby,

 

   b)  určení  a  řešení  ploch, prostorů a přístupových cest pro demontáž

   zařízení a jeho uzlů,

 

   c) potřebné úpravy stavebních konstrukcí,

 

   d) přístupnost a podmínky zaměnitelnosti součástí a uzlů,

 

   e)  zásady  technologických  postupů  a podmínek pro provádění údržby a

   oprav vybraných zařízení,

 

   f)  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu zdraví při práci a na ochranu

   životního prostředí.

 

   2. Výkresová část

 

   Výkresy v obdobném rozsahu jako v části C.1. Technologická zařízení pro

   výrobní a speciální nevýrobní procesy.

 

   3. Seznam strojů a zařízení

 

   Specifikace  strojů  a  zařízení  v  obdobném rozsahu jako v části C.1.

   Technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy.

 

   Příl.3

 

   Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

 

   1. Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje:

 

   1.1.  údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (obchodní firma) a

   adresu  místa  trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní čísla

   pozemku  podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných

   práv  a údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala,

   alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,

 

   1.2.  situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy

   nebo  větším  se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí,

   napojení  na  dopravní  infrastrukturu  a se zákresem povrchových znaků

   sítí technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic pozemků,

 

   1.3.  stavební  výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s

   příslušnými  řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle

   současného, popřípadě uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich

   rozměrů a plošných výměr,

 

   1.4. technický popis stavby a jejího vybavení.

 

   2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) obsahuje:

 

   2.1. údaje podle bodů 1.1 a 1.4.,

 

   2.2. situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby

   v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem

   způsobu užívání všech prostorů a místností.

 

   Příl.4

 

   Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

 

   Dokumentace bouracích prací musí vždy obsahovat části A až F členěné na

   jednotlivé  položky  s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat

   druhu  a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým materiálům a

   stavebně technickému provedení stavby.

 

   Dokumentaci bouracích prací tvoří:

 

   A. Průvodní zpráva

 

   B. Souhrnná technická zpráva

 

   C. Situace stavby

 

   D. Dokladová část

 

   E. Zásady organizace bouracích prací

 

   F. Dokumentace odstraňovaných staveb

 

   A. Průvodní zpráva

 

   a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby,

 

   b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o

   zvlášť chráněných zájmech,

 

   c) splnění požadavků dotčených orgánů,

 

   d) termín zahájení, doba trvání bouracích prací,

 

   e) vliv na okolí stavby.

 

   B. Souhrnná technická zpráva

 

   a) stručný popis stavby a jejích konstrukcí,

 

   b) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě,

 

   c) připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení,

 

   d) ochranná a bezpečnostní pásma,

 

   e)  zhodnocení  kontaminace  prostoru  stavby  látkami  škodlivými  pro

   životní prostředí v případě jejich výskytu.

 

   C. Situace stavby

 

   a)  situace  odstraňované  stavby zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:500

   zpracovaná  na podkladě snímku katastrální mapy s vyznačením podzemních

   a  nadzemních  vedení,  ochranných  a  bezpečnostních pásem, sousedních

   staveb a zeleně,

 

   b) kopie katastrální mapy.

 

   D. Dokladová část

 

   a)  stanoviska,  posudky  a  doklady o výsledcích jednání, pořízené při

   přípravě odstranění stavby,

 

   b)  fotodokumentace  stávajícího  stavu stavby, pokud nepostačí stručný

   popis.

 

   E. Zásady organizace bouracích prací

 

   1. Technická zpráva

 

   a)  stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět

   bourací práce,

 

   b) obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště,

 

   c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich

   odpojovací body,

 

   d) opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob,

 

   e)  stanovení  podmínek  pro  provádění  prací z hlediska bezpečnosti a

   ochrany zdraví při práci,

 

   f) způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru,

 

   g) podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby,

 

   h)  orientační  lhůty  bouracích  prací a přehled rozhodujících dílčích

   termínů,

 

   i) zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce,

 

   j) nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným

   odpadem  a  způsob  jeho dopravy, recyklace a uložení (plán nakládání s

   odpadem).

 

   2. Situace

 

   v  měřítku  1:1000 nebo 1: 500 s vyznačením vjezdů, výjezdů, ochranných

   opatření  (protihlukové  stěny,  zabezpečení  nezpevněných cest), návrh

   dopravně inženýrských opatření.

 

   F. Dokumentace odstraňovaných staveb

 

   Dokládá se pro jednotlivé stavby nebo provozní soubory samostatně.

 

   1. Dokumentace skutečného provedení stavby

 

   Dokládá se přiměřeně v rozsahu podle přílohy č. 3 bod 2.

 

   2. Technologie bouracích prací

 

   2.1.Technická zpráva

 

   a)  popis  konstrukčního  systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu

   jejího nosného systému,

 

   b) výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb,

 

   c) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků,

 

   d)  upozornění  na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily,

   technologické postupy apod.,

 

   e)  technologický  postup  bouracích  prací, které by mohly mít vliv na

   stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb,

 

   f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru,

 

   g) úpravy zjištěných podzemních prostorů,

 

   h) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích

   konstrukcí či prostupů,

 

   i)  nutné  pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích

   prací,

 

   j)  speciální  požadavky  na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

   při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací),

 

   k) rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení

   ve stavbě před zahájením bouracích prací,

 

   l)  speciální  požadavky  z  hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví při

   práci.

 

   2.2. Výkresová část

 

   Dokládají  se  samostatné  schematické výkresy postupu bouracích prací,

   pokud  nepostačí  údaje  v technické zprávě, případně zobrazení nosných

   konstrukcí v dokumentaci skutečného provedení stavby.

 

   2.3. Statický, popř. dynamický výpočet

 

   Zpracovává  se  k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách

   bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí.

 

   Příl.5

 

   Náležitosti  a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o

   stavbě

 

   Stavební deník

 

   A. Identifikační údaje

 

   a)  název  stavby  (nebo  její části) podle jejího ohlášení, stavebního

   povolení,  veřejnoprávní  smlouvy  nebo  oznámení  stavby  ve zkráceném

   stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,

 

   b) místo stavby,

 

   c)  obchodní  firma,  místo  podnikání  nebo  sídlo  účastníků výstavby

   (není-li  účastník  výstavby  zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a

   příjmení):

 

   - zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby)

 

   - stavebníka (investora)

 

   - projektanta

 

   - poddodavatelů

 

   d)  jména  a  příjmení  osob  zabezpečujících  odborné vedení provádění

   stavby  podle  §  153  stavebního  zákona s rozsahem jejich oprávnění a

   odpovědnosti,

 

   e)  jména  a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a

   autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),

 

   f)  jména,  příjmení  a  funkce  dalších  osob, oprávněných k provádění

   záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,

 

   g)  údaje  o  projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně

   jejich případných změn,

 

   h)  seznam  nebo  odkazy  na  dokumenty  a  doklady ke stavbě (smlouvy,

   povolení,   souhlasy,   správní  rozhodnutí,  protokoly  o  kontrolách,

   zkouškách, přejímkách apod.),

 

   i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

 

   Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního

   zákona,  prokazují  oprávnění  k  výkonu  těchto činností otiskem svého

   razítka  a  podpisem  ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto

   osob v průběhu výstavby.

 

   B. Záznamy ve stavebním deníku

 

   1. Pravidelné denní záznamy obsahují:

 

   a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi,

 

   b)  klimatické  podmínky  (počasí,  teploty apod.) na staveništi a jeho

   stav,

 

   c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,

 

   d)  dodávky  materiálů,  výrobků,  strojů a zařízení pro stavbu, jejich

   uskladnění a zabudování,

 

   e) nasazení mechanizačních prostředků.

 

   2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

 

   a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),

 

   b)  zahájení  prací,  případně  termíny  a  důvody  jejich  přerušení a

   obnovení, včetně technologických přestávek,

 

   c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,

 

   d)  seznámení  a  proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací,

   požární  ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými

   postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,

 

   e)  údaje  o  opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při

   práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

 

   f)  zvláštní  opatření  při bouracích a pracích, pracích ve výškách, za

   provozu, v ochranných pásmech apod.,

 

   g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

 

   h) geodetická měření,

 

   i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení,

   bednění apod.), jejich předání a převzetí,

 

   j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,

 

   k)  výsledky  kvantitativních  a  kvalitativních  přejímek  dodávek pro

   stavbu (vstupní kontroly),

 

   l)  opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků

   a zařízení proti poškození, odcizení apod.,

 

   m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,

 

   n)  souhlas  se  zakrýváním  prací  (základové spáry, výztuž do betonu,

   podzemní vedení apod.),

 

   o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a

   odchylek od ověřené projektové dokumentace,

 

   p)  skutečnosti  důležité  pro  věcné,  časové  a finanční plnění smluv

   (vícepráce,  nepředvídatelné  vlivy,  výskyt  překážek  na  staveništi,

   výsledky  dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy,

   archeologický výzkum, práce za provozu apod.),

 

   q) dílčí přejímky ukončených prací,

 

   r)  provedení  a  výsledky  zkoušek a měření (technická a technologická

   zařízení, přípojky apod.),

 

   s)  škody  způsobené  stavební  nebo  jinou  činností, havárie, nehody,

   ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,

 

   t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,

 

   u) odstranění vad a nedodělků,

 

   v)  výsledky  kontrolních  prohlídek  stavby  (§  133  a 134 stavebního

   zákona),

 

   w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,

 

   x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,

 

   y)  nepředvídané  nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo

   chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

 

   C. Vedení stavebního deníku

 

   1. Stavební deník

 

   a)  se  vede  ode  dne  předání  a převzetí staveniště do dne dokončení

   stavby,   popřípadě  do  odstranění  vad  a  nedodělků  zjištěných  při

   kontrolní prohlídce stavby,

 

   b)  musí  být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi

   všem oprávněným osobám,

 

   c)  obsahuje  originální  listy  a potřebné množství kopií pro oddělení

   dalším  osobám.  Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná

   místa.

 

   2.  Záznamy  o  postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž

   den,  nejpozději  následující  den,  ve  kterém se na stavbě pracuje. U

   technicky  jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního

   úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

 

   3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického

   podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

 

   Jednoduchý záznam o stavbě

 

   A. Obsah

 

   1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje

 

   a)  název  a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum

   ohlášení, popř. číslo jednací,

 

   b)  jméno,  příjmení  a  trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo

   podnikání  nebo  sídlo  projektanta  a  zhotovitele stavby (zhotovitelů

   částí  stavby);  není-li  projektant  zapsán v obchodním rejstříku jeho

   jméno a příjmení,

 

   c) údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby,

 

   d)  seznam  nebo  odkazy  na  dokumenty  a  doklady  ke stavbě (souhlas

   stavebního úřadu, smlouvy apod.),

 

   e) záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a

   o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla,

 

   f) záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

 

   2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na

 

   a) postup prací a použití materiálů,

 

   b) zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby,

 

   c)  bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů

   stavby,

 

   d)   revize  elektrozařízení,  zkoušky  a  revize  plynových  zařízení,

   kouřovodů, komínů apod.,

 

   e) podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci,

 

   f) plnění ujednání obchodních smluv,

 

   g) ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.,

 

   h)   dodržení   údajů  obsažených  v  ohlášení  stavby  včetně  ověřené

   projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

 

   B. Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

 

   1. Jednoduchý záznam o stavbě

 

   a)  se  vede  od  zahájení  prací  na  staveništi  do dokončení stavby,

   popřípadě  do  odstranění  vad  a  nedodělků  zjištěných  při kontrolní

   prohlídce stavby,

 

   b)  musí  být  veden  v  rozsahu  a  v  časových  intervalech  tak, aby

   zachycoval reálný průběh výstavby.

 

   2.  Část  C. bod 2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého záznamu o

   stavbě obdobně.

 

   1)   Nařízení   vlády   č.   430/2006  Sb.,  o  stanovení  geodetických

   referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a

   zásadách jejich používání.

 

   Vyhláška  č.  31/1995  Sb.,  kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o

   zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

   zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

 

   2)  Zákon  č.  406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   3)  §  15  zákona  č.  309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

   bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o

   zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

   služeb  mimo  pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

   bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

 

 

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby