Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonVyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

 

 

 

    503/2006 Sb.

 

   VYHLÁŠKA

 

   ze dne 10. listopadu 2006

 

   o  podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního

   opatření

 

   Ministerstvo  pro  místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006

   Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

 

   ČÁST PRVNÍ

 

   PŘEDMĚT ÚPRAVY

 

   § 1

 

   (1) Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti

 

   a) žádosti o územně plánovací informaci,

 

   b)  žádostí  o  vydání  jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich

   příloh,

 

   c)  informace  o  záměru  v  území a o podání žádosti o vydání územního

   rozhodnutí,

 

   d) jednotlivých druhů územních rozhodnutí,

 

   e)  informace  o  návrhu  výroku  rozhodnutí  ve  zjednodušeném územním

   řízení,

 

   f) oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.

 

   (2) Tato vyhláška dále upravuje náležitosti obsahu

 

   a) veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí,

 

   b) územního opatření o stavební uzávěře,

 

   c) územního opatření o asanaci území.

 

   ČÁST DRUHÁ

 

   ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

 

   HLAVA I

 

   ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

 

   (K § 21 odst. 4 stavebního zákona)

 

   § 2

 

   (1)  Žádost  o  územně  plánovací  informaci  se podává na formulářích,

   jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách č. 1 a 2 k této

   vyhlášce.

 

   (2)  Žadatel  o  územně plánovací informaci podle § 21 odst. 1 písm. d)

   stavebního  zákona v žádosti o územně plánovací informaci uvede údaje k

   posouzení,  že  zamýšlená  stavba splňuje požadavky podle § 104 odst. 1

   stavebního zákona.

 

   (3)  Žadatel  k  žádosti  o  územně plánovací informaci připojí ve dvou

   vyhotoveních situační výkres, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny

   v  části B formuláře žádosti o územně plánovací informaci (přílohy č. 1

   a 2 k této vyhlášce).

 

   HLAVA II

 

   ŽÁDOST O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

 

   (K § 86 odst. 6 stavebního zákona)

 

   § 3

 

   Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

 

   (1)  Žádost  o  vydání  rozhodnutí  o  umístění  stavby  se  podává  na

   formuláři,  jehož  obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k

   této vyhlášce.

 

   (2)  K  žádosti  o  vydání rozhodnutí o umístění stavby žadatel připojí

   přílohy  uvedené  v  části  B  formuláře  žádosti o vydání rozhodnutí o

   umístění  stavby  (příloha  č.  3  k této vyhlášce) a dokumentaci podle

   přílohy  č.  4  k  této  vyhlášce,  která  se  zpracovává  v  rozsahu a

   podrobnostech s ohledem na podmínky v území a charakter stavby.

 

   (3)  U  staveb,  u kterých se územní řízení spojuje s vybranými postupy

   podle zvláštního právního předpisu^1), se k žádosti o vydání rozhodnutí

   o umístění stavby připojí dokumentace vlivu stavby na životní prostředí

   a posudek o vlivu stavby na životní prostředí.

 

   (4)  Grafické  přílohy  žádosti  a  dokumentace  se  přikládají ve dvou

   vyhotoveních, a není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve

   třech vyhotoveních.

 

   § 4

 

   Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

 

   (1)  Žádost  o  vydání  rozhodnutí  o  změně využití území se podává na

   formuláři,  jehož  obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 k

   této vyhlášce.

 

   (2) K žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území žadatel připojí

   přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o změně

   využití  území  (příloha  č.  5  k  této  vyhlášce) a dokumentaci podle

   přílohy  č.  6  k  této  vyhlášce,  která  se  zpracovává  v  rozsahu a

   podrobnostech  s  ohledem  na  podmínky  v území a charakter navrhované

   změny.

 

   (3)  V  případech,  ve  kterých  se  územní  řízení spojuje s vybranými

   postupy  podle  zvláštního  právního  předpisu1), se k žádosti o vydání

   rozhodnutí  o  změně  využití  území  připojí  dokumentace  vlivu změny

   využití  území  na  životní  prostředí  a posudek o vlivu změny využití

   území na životní prostředí.

 

   (4)  Grafické  přílohy  žádosti  a  dokumentace  se  přikládají ve dvou

   vyhotoveních,  a  není-li  stavebním  úřadem  obecní úřad v místě změny

   využití území, ve třech vyhotoveních.

 

   § 5

 

   Žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby

 

   (1)  Žádost  o vydání rozhodnutí o změně stavby se podává na formuláři,

   jehož  obsahové  náležitosti  jsou  stanoveny  v  příloze  č.  3 k této

   vyhlášce.

 

   (2)   Žádost  o  vydání  rozhodnutí  o  změně  stavby  obsahuje  stejné

   náležitosti a přílohy jako žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

   s  tím,  že se přihlíží k rozsahu a účinkům požadovaných změn, které by

   mohly  ohrozit  zejména  život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat,

   bezpečnost,  životní  prostředí  nebo  zájmy  státní  památkové péče, a

   přiměřeně   též   k   nárokům   na   veřejnou   dopravní  a  technickou

   infrastrukturu.

 

   § 6

 

   Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

 

   (1)  Žádost  o  vydání  rozhodnutí  o  dělení nebo scelování pozemků se

   podává  na  formuláři,  jehož  obsahové  náležitosti  jsou  stanoveny v

   příloze č. 7 k této vyhlášce.

 

   (2)  K  žádosti  o  vydání  rozhodnutí  o dělení nebo scelování pozemků

   žadatel  připojí  přílohy  uvedené v části B formuláře žádosti o vydání

   rozhodnutí  o  dělení  nebo  scelování  pozemků  (příloha  č.  7 k této

   vyhlášce).

 

   (3)  Grafické  přílohy  žádosti  se  přikládají ve dvou vyhotoveních, a

   není-li  stavebním  úřadem  obecní  úřad  v místě dělení nebo scelování

   pozemků, ve třech vyhotoveních.

 

   § 7

 

   Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

 

   (1)  Žádost  o  vydání  rozhodnutí  o  ochranném  pásmu  se  podává  na

   formuláři,  jehož  obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k

   této vyhlášce.

 

   (2)  K  žádosti  o  vydání rozhodnutí o ochranném pásmu žadatel připojí

   přílohy  uvedené  v  části  B  formuláře  žádosti o vydání rozhodnutí o

   ochranném pásmu (příloha č. 8 k této vyhlášce).

 

   (3)  Grafické  přílohy  žádosti  a  dokumentace  se  přikládají ve dvou

   vyhotoveních, a není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě ochranného

   pásma, ve třech vyhotoveních.

 

   HLAVA III

 

   INFORMACE  O  ZÁMĚRU  V  ÚZEMÍ  A  O  PODÁNÍ  ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO

   ROZHODNUTÍ

 

   (K § 87 odst. 4 stavebního zákona)

 

   § 8

 

   (1)  Informace  o  záměru  v území a o podání žádosti o vydání územního

   rozhodnutí obsahuje

 

   a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,

 

   b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,

 

   c) parcelní čísla dotčených pozemků,

 

   d)  údaj,  zda  předmět  územního  řízení  vyžaduje  posouzení vlivu na

   životní prostředí,

 

   e)  místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním

   šetřením,

 

   f)  upozornění,  že  námitky,  závazná  stanoviska  a  připomínky mohou

   účastníci  řízení,  dotčené orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při

   veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží.

 

   (2)  Součástí  informace  je  grafické  vyjádření  záměru,  které tvoří

   situační  výkres  předmětu  územního  řízení  a  jeho vazeb a účinků na

   okolí,  zejména  vzdálenosti  od  sousedních  pozemků a staveb na nich,

   případně též znázornění vzhledu záměru.

 

   HLAVA IV

 

   ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

   (K § 92 odst. 5 stavebního zákona)

 

   § 9

 

   Rozhodnutí o umístění stavby

 

   (1)   Rozhodnutí   o   umístění   stavby   kromě  obecných  náležitostí

   rozhodnutí^2)  a  náležitostí  stanovených  v  §  92  stavebního zákona

   obsahuje

 

   a) druh a účel umisťované stavby,

 

   b)  parcelní  čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž

   se stavba umisťuje,

 

   c)  umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a

   sousedních staveb,

 

   d)  určení  prostorového  řešení  stavby,  zejména půdorysnou velikost,

   výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,

 

   e) vymezení území dotčeného vlivy stavby.

 

   (2)  Rozhodnutí  o  umístění  stavby dále obsahuje podmínky, kterými se

   zabezpečí

 

   a)  soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s

   územně plánovací dokumentací,

 

   b)  urbanistické  a  architektonické podmínky pro zpracování projektové

   dokumentace,  která  bude  řešit  začlenění  stavby do území, zachování

   civilizačních,   kulturních   a  přírodních  hodnot  v  území,  ochranu

   veřejného zdraví a životního prostředí,

 

   c)  další  podmínky  pro  projektovou  přípravu  stavby  (§  92 odst. 1

   stavebního zákona),

 

   d)  podmínky  a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených

   orgánů,

 

   e) napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

 

   f)   ochrana   práv   a  právem  chráněných  zájmů  vztahujících  se  k

   nemovitostem,

 

   g) užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

   (3)  V  případě  rozhodnutí  stavebního  úřadu, kterým se stanoví, že u

   jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v § 104 odst.

   2 písm. d) až m) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno

   ohlášení  anebo  stavební  povolení  (§  78 odst. 2 stavebního zákona),

   obsahuje rozhodnutí o umístění stavby i podmínky pro provedení stavby.

 

   (4)  V  případě,  že  stavba  je označena jako nezpůsobilá pro zkrácené

   stavební  řízení  (§  117  odst. 1 stavebního zákona), je toto označení

   obsahovou náležitostí rozhodnutí o umístění stavby.

 

   (5)  Grafická  příloha  rozhodnutí o umístění stavby, ověřená stavebním

   úřadem,  obsahuje  výkres  současného stavu území v měřítku katastrální

   mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s

   vyznačením  vazeb  a  vlivů  na  okolí,  zejména  vzdáleností od hranic

   pozemku  a  sousedních  staveb,  a  popřípadě vybranou část dokumentace

   podle  přílohy  č.  4 k této vyhlášce. U liniových staveb delších než 1

   000  m  a  staveb  zvláště  rozsáhlých  lze doplnit půdorysné vyznačení

   stavby na mapovém podkladě v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000.

 

   § 10

 

   Rozhodnutí o změně využití území

 

   (1)  Rozhodnutí  o  změně  využití  území  kromě  obecných  náležitostí

   rozhodnutí^2)  a  náležitostí  stanovených  v  §  92  stavebního zákona

   obsahuje

 

   a)  parcelní  čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, jichž se

   změna využití týká,

 

   b) plošné vymezení a určení nového využití území.

 

   (2) Rozhodnutí o změně využití území dále obsahuje podmínky, kterými se

   zabezpečí

 

   a)  soulad  nového  využití  území  s  cíli a úkoly územního plánování,

   zejména s územně plánovací dokumentací,

 

   b)  urbanistické  a  architektonické podmínky pro zpracování projektové

   dokumentace,  která  bude  řešit  začlenění  nového  využití  území  do

   stávajícího prostředí, zachování civilizačních, kulturních a přírodních

   hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí,

 

   c)  další  podmínky  pro projektovou přípravu změny využití území (§ 92

   odst. 1 stavebního zákona),

 

   d)  podmínky  a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených

   orgánů,

 

   e)  napojení  území  na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a

   způsob jeho nezávadného odvodnění,

 

   f)   ochrana   práv   a  právem  chráněných  zájmů  vztahujících  se  k

   nemovitostem.

 

   (3)  Umisťuje-li  se  v  dotčeném  území současně nová stavba, obsahuje

   rozhodnutí  o  změně využití území též podmínky jejího umístění podle §

   9.

 

   (4)  V  případě  rozhodnutí  stavebního  úřadu, kterým se stanoví, že u

   jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v § 104 odst.

   2 písm. d) až m) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno

   ohlášení  anebo  stavební  povolení  (§  78 odst. 2 stavebního zákona),

   obsahuje  rozhodnutí  o  změně  využití  území i podmínky pro provedení

   změny.

 

   (5)   Grafická  příloha  rozhodnutí  o  změně  využití  území,  ověřená

   stavebním  úřadem,  obsahuje  výkres  současného  stavu území v měřítku

   katastrální  mapy  s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu

   jeho  nového  využívání,  a  popřípadě  vybranou část dokumentace podle

   přílohy  č.  6  k  této  vyhlášce.  Při  změnách  využití území zvláště

   rozsáhlého  lze doplnit tyto údaje na mapovém podkladě v měřítku 1 : 10

   000 až 1 : 50 000.

 

   § 11

 

   Rozhodnutí o změně stavby

 

   (1)  Rozhodnutí o změně stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí^2)

   a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje

 

   a)  označení  stavby,  jíž se změna týká, parcelní čísla a druh pozemků

   podle katastru nemovitostí, na nichž je stavba umístěna,

 

   b) určení změn stavby a změn jejího vlivu na využití území.

 

   (2)  Rozhodnutí  o  změně  stavby  dále  obsahuje  podmínky, kterými se

   zabezpečí

 

   a)  soulad  změny stavby a změny jejího vlivu na využití území s cíli a

   úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací,

 

   b)  urbanistické  a  architektonické podmínky pro zpracování projektové

   dokumentace,  která  bude  řešit  zachování civilizačních, kulturních a

   přírodních  hodnot v území, ochranu života a veřejného zdraví, života a

   zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí,

 

   c)  další  podmínky  pro  projektovou  přípravu  stavby  (§  92 odst. 1

   stavebního zákona),

 

   d)  podmínky  a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených

   orgánů,

 

   e)   napojení   změny   stavby   na   veřejnou  dopravní  a  technickou

   infrastrukturu,

 

   f)   ochrana   práv   a  právem  chráněných  zájmů  vztahujících  se  k

   nemovitostem,

 

   g) užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

   (3)  V  případě  rozhodnutí  stavebního  úřadu, kterým se stanoví, že u

   jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v § 104 odst.

   2 písm. d) až m) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno

   ohlášení  anebo  stavební  povolení  (§  78 odst. 2 stavebního zákona),

   obsahuje rozhodnutí o změně stavby i podmínky pro provedení stavby.

 

   (4)  V  případě,  že  změna  stavby  je  označena  jako nezpůsobilá pro

   zkrácené  stavební  řízení  (§  117 odst. 1 stavebního zákona), je toto

   označení obsahovou náležitostí rozhodnutí o změně stavby.

 

   (5)  Grafická  příloha  rozhodnutí  o  změně  stavby, ověřená stavebním

   úřadem,  obsahuje  výkres  současného stavu území v měřítku katastrální

   mapy  s  vyznačením  změněné stavby a jejích změn, a popřípadě vybranou

   část  dokumentace  podle  přílohy č. 4 k této vyhlášce, zejména výkresy

   pohledů na změněnou stavbu v případě, že dojde ke změně jejího vzhledu.

 

   § 12

 

   Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

 

   (1)   Rozhodnutí   o  dělení  nebo  scelování  pozemků  kromě  obecných

   náležitostí  rozhodnutí^2)  a náležitostí stanovených v § 92 stavebního

   zákona obsahuje

 

   a)  parcelní  čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, jichž se

   dělení nebo scelení týká,

 

   b)  určení  nových  hranic  pozemků  s  vyznačením  přístupu  z veřejně

   přístupné pozemní komunikace ke každému pozemku.

 

   (2)  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků dále obsahuje podmínky,

   kterými se zabezpečí

 

   a) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací

   dokumentací,

 

   b)  podmínky  a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených

   orgánů,

 

   c)   ochrana   práv   a  právem  chráněných  zájmů  vztahujících  se  k

   nemovitostem.

 

   (3)  Grafická  příloha  rozhodnutí  o  dělení  nebo  scelování pozemků,

   ověřená  stavebním  úřadem,  obsahuje  situační výkres současného stavu

   území  v  měřítku katastrální mapy s vyznačením nových hranic pozemků a

   přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace na každý nově vytvořený

   pozemek.

 

   § 13

 

   Rozhodnutí o ochranném pásmu

 

   (1)   Rozhodnutí   o   ochranném   pásmu   kromě  obecných  náležitostí

   rozhodnutí^2)  a  náležitostí  stanovených  v  §  92  stavebního zákona

   obsahuje

 

   a)  označení chráněné stavby, zařízení či území a parcelní čísla a druh

   pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se ochranné pásmo zřizuje,

 

   b)  stanovení  zákazů  nebo omezení některých činností z důvodů ochrany

   života,  veřejného zdraví a životního prostředí před negativními účinky

   provozu  průmyslových,  zemědělských, dopravních a jiných staveb nebo z

   důvodů ochrany staveb a zařízení před negativními vlivy okolí,

 

   c) dobu platnosti rozhodnutí, pokud je možno ji předem stanovit.

 

   (2)  Rozhodnutí  o  ochranném  pásmu dále obsahuje podmínky, kterými se

   zabezpečí

 

   a) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací

   dokumentací,

 

   b)  podmínky  a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených

   orgánů,

 

   c)   ochrana   práv   a  právem  chráněných  zájmů  vztahujících  se  k

   nemovitostem.

 

   (3)  Grafická  příloha  rozhodnutí o ochranném pásmu, ověřená stavebním

   úřadem,  obsahuje  výkres  současného stavu území v měřítku katastrální

   mapy s vyznačením hranic ochranného pásma a chráněných staveb, zařízení

   a  pozemků.  U  ochranných pásem liniových staveb delších než 1 000 m a

   staveb  zvlášť rozsáhlých se doplní uvedené údaje na mapovém podkladě v

   měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000.

 

   ČÁST TŘETÍ

 

   ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

 

   § 14

 

   Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

 

   (K § 95 odst. 6 stavebního zákona)

 

   (1)  Informace  o  návrhu  výroku  rozhodnutí,  které  má být vydáno ve

   zjednodušeném územním řízení, obsahuje

 

   a) návrh výroku příslušného územního rozhodnutí,

 

   b)  upozornění  o způsobu a lhůtách podávání námitek účastníků řízení a

   připomínek veřejnosti,

 

   c) upozornění, kdy a kde je možné do podkladů nahlédnout.

 

   (2)  Součástí informace je grafické vyjádření záměru obsahující obdobné

   náležitosti  uvedené v ustanovení § 9 odst. 5, § 10 odst. 5, § 11 odst.

   5 nebo § 12 odst. 3.

 

   ČÁST ČTVRTÁ

 

   ÚZEMNÍ SOUHLAS

 

   § 15

 

   Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

 

   (K § 96 odst. 8 stavebního zákona)

 

   (1)  Oznámení  o záměru v území k vydání územního souhlasu se podává na

   formuláři,  jehož  obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 k

   této vyhlášce.

 

   (2)  Žadatel  v  oznámení  o záměru v území uvede údaje k posouzení, že

   jsou  splněny  podmínky  pro  vydání  územního  souhlasu místo územního

   rozhodnutí stanovené v § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

 

   (3)  K  oznámení  záměru  v území se připojí grafické přílohy uvedené v

   části  B formuláře oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

   (příloha č. 9 k této vyhlášce).

 

   (4)   Grafické   přílohy   podle  odstavce  3  se  přikládají  ve  dvou

   vyhotoveních, a není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě záměru, ve

   třech vyhotoveních.

 

   ČÁST PÁTÁ

 

   VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

 

   (K § 78 odst. 4 stavebního zákona)

 

   § 16

 

   (1)  Veřejnoprávní smlouva obsahuje označení smluvních stran a označení

   třetích  osob,  kterými  jsou  osoby,  které by byly účastníky územního

   řízení.

 

   (2) Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí obsahuje dále v

   případě rozhodnutí o

 

   a) umístění stavby obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v § 9

   odst. 1 a 2; její grafická příloha má náležitosti stanovené v § 9 odst.

   5,

 

   b) změně využití území obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v

   § 10 odst. 1 a 2; její grafická příloha má náležitosti stanovené v § 10

   odst. 5,

 

   c)  změně  stavby obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v § 11

   odst.  1  a  2;  její  grafická příloha má náležitosti stanovené v § 11

   odst. 5.

 

   ČÁST ŠESTÁ

 

   ÚZEMNÍ OPATŘENÍ

 

   § 17

 

   Územní opatření o stavební uzávěře

 

   (K § 99 odst. 2 stavebního zákona)

 

   (1) Územní opatření o stavební uzávěře obsahuje

 

   a)  vymezení území s uvedením parcelních čísel pozemků a staveb na nich

   podle katastru nemovitostí, pro které platí stavební uzávěra,

 

   b) rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti,

 

   c) podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů,

 

   d) dobu trvání stavební uzávěry, je-li ji možno předem stanovit.

 

   (2)  Součástí územního opatření o stavební uzávěře je ověřený výkres na

   kopii  katastrální mapy^3) s vyznačením území, pro které platí stavební

   uzávěra.

 

   (3)  Týká-li  se  územní  opatření o stavební uzávěře zvlášť rozsáhlého

   území,  nahradí  se  údaj  podle  odstavce 1 písm. a) popisem dotčeného

   území  a  jeho  hranic  a  příloha  podle odstavce 2 se nahradí mapovým

   podkladem  v  měřítku  1  :  5  000 s vyznačením území, pro které platí

   stavební uzávěra.

 

   § 18

 

   Územní opatření o asanaci území

 

   (K § 100 odst. 3 stavebního zákona)

 

   (1) Územní opatření o asanaci území obsahuje

 

   a)  vymezení  území  s uvedením pozemků a staveb na nich podle katastru

   nemovitostí, pro které platí opatření o asanaci,

 

   b)  seznam pozemků, které musí být upraveny nebo zabezpečeny s uvedením

   způsobu provedení,

 

   c)  seznam  staveb  a  zařízení, které musí být odstraněny, zabezpečeny

   nebo upraveny s uvedením způsobu provedení,

 

   d)  stanovení  územních, stavebně technických a bezpečnostních podmínek

   pro provádění asanace území,

 

   e)  stanovení územních, architektonických a urbanistických podmínek pro

   budoucí využití území,

 

   f) podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů.

 

   (2)  V  územním  opatření  o  asanaci  území se označí územně plánovací

   dokumentace,  která v dotčeném území pozbývá účinnosti, a vymezí území,

   ve kterém pozbývá účinnosti (§ 100 odst. 4 stavebního zákona).

 

   (3)  Součástí  územního  opatření  o asanaci území je ověřený výkres na

   kopii  katastrální  mapy^3)  s  vyznačením území, kterého se opatření o

   asanaci týká.

 

   (4) Týká-li se územní opatření o asanaci území zvlášť rozsáhlého území,

   nahradí  se  údaj  podle  odstavce 1 písm. a) popisem dotčeného území a

   jeho  hranic  a příloha podle odstavce 3 se nahradí mapovým podkladem v

   měřítku  1  :  5  000 s vyznačením území, kterého se opatření o asanaci

   území týká.

 

   ČÁST SEDMÁ

 

   ÚČINNOST

 

   § 19

 

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

   Ministr:

 

   Mgr. Gandalovič v. r.

 

   Příloha 1

 

   ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

 

 

 

 

 

 

   Příloha 2

 

   ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

 

   o podmínkách provedení jednoduchých staveb

 

 

 

 

 

 

   Příloha 3

 

   ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

 

 

 

 

 

 

 

   Příloha 4

 

   OBSAH  A  ROZSAH  DOKUMENTACE  K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ rozhodnutí o umístění

   stavby  nebo  zařízení  (DUR)  nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně

   vlivu stavby na využití území

 

   A. Úvodní údaje

 

   Identifikační  údaje  o  žadateli  a zpracovateli dokumentace, označení

   stavby a pozemku.

 

   B. Průvodní zpráva

 

   1. Charakteristika území a stavebního pozemku

 

   a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce,

 

   b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci,

 

   c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací,

 

   d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

 

   e)   možnosti   napojení  stavby  na  veřejnou  dopravní  a  technickou

   infrastrukturu,

 

   f)   geologická,  geomorfologická  a  hydrogeologická  charakteristika,

   včetně  zdrojů  nerostů  a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do

   zemské kůry a poddolovaných území,

 

   g) poloha vůči záplavovému území,

 

   h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí,

 

   i)  přístup  na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové

   trasy,

 

   j) zajištění vody a energií po dobu výstavby.

 

   2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 

   a) účel užívání stavby,

 

   b) trvalá nebo dočasná stavba,

 

   c) novostavba nebo změna dokončené stavby,

 

   d) etapizace výstavby.

 

   3. Orientační údaje stavby

 

   a)  základní  údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich

   velikosti;  užitkové  plochy,  obestavěné  prostory,  zastavěné  plochy

   apod.),

 

   b)  celková  bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové

   vody,

 

   c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii),

 

   d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod,

 

   e)  požadavky  na  kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné

   komunikační sítě,

 

   f)  požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné

   komunikační sítě,

 

   g) předpokládané zahájení výstavby,

 

   h) předpokládaná lhůta výstavby.

 

   C. Souhrnná technická zpráva

 

   1. Popis stavby

 

   a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku,

 

   b) zhodnocení staveniště,

 

   c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,

 

   d)  zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního,

   technologického a provozního),

 

   e)  zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných

   obecných požadavků na výstavbu,

 

   f)  u  změn  stávajících  staveb údaje o jejich současném stavu; závěry

   stavebně   technického   průzkumu,  případně  stavebně  historického  a

   výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

 

   2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

 

   a)  údaje  o  provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a

   hydrogeologické podmínky stavebního pozemku,

 

   b)  údaje  o  ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených

   výstavbou  se  zvláštním  zřetelem  na  stavby,  které  jsou kulturními

   památkami  nebo  nejsou  kulturními  památkami,  ale jsou v památkových

   rezervacích  nebo  památkových  zónách  a  s  uvedením  způsobu  jejich

   ochrany,

 

   c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,

 

   d)  požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k

   plnění  funkce  lesa,  s  uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o

   zábory dočasné nebo trvalé,

 

   e)  uvedení  územně  technických  podmínek  dotčeného  území a podmínek

   koordinace  výstavby,  zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek,

   případných  přeložek  inženýrských  sítí,  napojení stavební pozemek na

   zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku,

 

   f)  údaje  o  souvisejících  stavbách, bilancích zemních prací a z toho

   vyplývajících  požadavcích  na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na

   venkovní a sadové úpravy.

 

   3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

 

   a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu,

 

   b) předpokládané kapacity provozu a výroby,

 

   c)  popis  technologií,  výrobního  programu,  popřípadě  manipulace  s

   materiálem,  vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování

   a pomocných provozů,

 

   d) návrh řešení dopravy v klidu,

 

   e) odhad potřeby materiálů, surovin,

 

   f)  řešení  likvidace  odpadů  nebo  jejich  využití (recyklace apod.),

   řešení likvidace splaškových a dešťových vod,

 

   g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu,

 

   h) řešení ochrany ovzduší,

 

   i) řešení ochrany proti hluku,

 

   j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.

 

   4. Zásady zajištění požární ochrany stavby

 

   Stručný  popis  koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného

   stavebního řešení a způsobu využití stavby:

 

   1.  řešení  odstupových  vzdáleností  a  vymezení  požárně nebezpečného

   prostoru,

 

   2. řešení evakuace osob a zvířat,

 

   3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,

 

   4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními,

 

   5.  řešení  přístupových  komunikací  a  nástupních  ploch  pro požární

   techniku,

 

   6.  zabezpečení  stavby  či  území  stavbou  požární  ochrany, pokud to

   odůvodňují  požadavky  na  záchranné  a  likvidační  práce nebo ochranu

   obyvatelstva.

 

   5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

 

   6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

   a orientace

 

   Zásady  řešení  komunikací,  ploch  a  objektů  z  hlediska  užívání  a

   přístupnosti pohybově a zrakově postižených.

 

   7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

 

   a)  řešení  vlivu  stavby,  provozu  nebo výroby na zdraví osob nebo na

   životní  prostředí,  popřípadě  provedení  opatření  k  odstranění nebo

   minimalizaci negativních účinků,

 

   b)  řešení  ochrany  přírody  a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných

   pramenů,

 

   c)  návrh  ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru

   realizované stavby.

 

   8.  Návrh  řešení  ochrany  stavby  před  negativními  účinky  vnějšího

   prostředí

 

   a) povodně,

 

   b) sesuvy půdy,

 

   c) poddolování,

 

   d) seizmicita,

 

   e) radon,

 

   f)  hluk  v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru

   stavby.

 

   9. Civilní ochrana

 

   a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k

   ochraně obyvatelstva.

 

   b) řešení zásad prevence závažných havárií,

 

   c) zóny havarijního plánování.

 

   D. Výkresová dokumentace

 

   a)  přehledná  situace v měřítku 1:5 000 (1:10 000 až 1:50 000 u staveb

   liniových  delších  než  1  000  m a u staveb rozsáhlých) dokumentující

   vztahy  navržené  stavby  nebo  areálu  k urbanistické struktuře území,

   umístění  v  sídle,  vztah  k  základnímu dopravnímu systému, významným

   krajinným prvkům,

 

   b)  celková  situace  stavby nebo areálu zpravidla v měřítku 1:500 nebo

   1:1  000,  u  staveb  rozsáhlých velkoplošných v měřítku 1:2 000 až 1:5

   000,  s  vyznačením  hranic  pozemků  a  jejich parcelních čísel včetně

   sousedních  pozemků  a  s  vyznačením  napojení  na veřejnou dopravní a

   technickou  infrastrukturu, popřípadě s vyznačením ochranných pásem, se

   zákresem:

 

   1. stávajících staveb,

 

   2.  navržené  stavby  s  vyznačením  odstupů  od  hranice  pozemku a od

   sousedních staveb, jejich polohopisného a výškového osazení a výšky,

 

   3. hranice dočasného a trvalého staveniště,

 

   4. objektů určených k asanaci,

 

   5. stávajících inženýrských a dopravních sítí v území a napojení stavby

   na  tyto  sítě, s vyznačením zpevněných ploch, ploch komunikací a ploch

   zeleně,

 

   6.  dočasných nebo trvalých záborů zemědělského půdního fondu a pozemků

   určených k plnění funkce lesa,

 

   7.  situování  ploch  a  skladovacích,  sociálních  a administrativních

   zařízení dodavatele stavby,

 

   8. vjezdu na stavební pozemek,

 

   c)  výkresy  v  dostatečně  přehledném  měřítku,  dokumentující celkové

   urbanistické  a  architektonické  začlenění  stavby do území a základní

   funkční,  objemové  a  dispoziční  řešení, výšky jednotlivých objektů a

   jejich architektonický výraz; u liniových staveb mohou být tyto výkresy

   nahrazeny koordinační situací stavby v měřítku 1 : 500 až 1:2 000,

 

   d)   návrh  stavby  v  měřítku  1:500  až  1:200,  obsahující  půdorysy

   rozhodujících  podlaží,  popř. inženýrských objektů, (stavby rozsáhlých

   inženýrských objektů v přiměřeném měřítku); u liniových staveb se návrh

   stavby  v  měřítku  1:1  000  až  1:200  zpracovává  pro  vybrané dílčí

   inženýrské objekty (mosty, propustky, zdi apod.),

 

   e) základní svislé řezy, dokumentující výšky podlaží a hloubky založení

   jednotlivých   objektů,   úroveň  stávajícího  a  upraveného  terénu  s

   vyznačením  hladiny  spodní  vody;  u liniových staveb jsou svislé řezy

   nahrazeny podélným profilem a charakteristickými vzorovými řezy,

 

   f)  základní  pohledy  důležitých  objektů  (u  pohledově  exponovaných

   staveb,   popřípadě   panoramatické   zakreslení  stavby  do  stávající

   zástavby,   perspektivy,  axonometrie  apod.,  zpracované  na  zvláštní

   požadavek   stavebního   úřadu  nebo  dotčeného  orgánu);  pro  objekty

   pozemního  stavitelství  bude  tato  část  zahrnovat pohledy na průčelí

   objektů,

 

   g) pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny,

 

   h)  výkres  požárně  nebezpečného  prostoru  řešené stavby a sousedních

   objektů a vyznačení přístupových komunikací a zásahových cest.

 

   E. Dokladová část

 

   a)   zpráva   o  zapracování  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů,

   stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř.

   vyjádření účastníků řízení,

 

   b) závazná stanoviska dotčených orgánů,

 

   c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,

 

   d) případná vyjádření účastníků řízení.

 

   Příloha 5

 

   ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

 

 

 

 

 

 

 

   Příloha 6

 

   OBSAH  A  ROZSAH  DOKUMENTACE  K  ŽÁDOSTI  O  VYDÁNÍ rozhodnutí o změně

   využití území

 

   A. Úvodní údaje

 

   Identifikační  údaje  o  žadateli  a zpracovateli dokumentace, označení

   stavby a pozemku.

 

   B. Průvodní zpráva

 

   1. Charakteristika dotčeného území, pozemcích a stavbách na nich

 

   a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce,

 

   b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci,

 

   c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací,

 

   d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

 

   e)   možnosti   napojení  stavby  na  veřejnou  dopravní  a  technickou

   infrastrukturu,

 

   f)   geologická,  geomorfologická  a  hydrogeologická  charakteristika,

   včetně  zdrojů  nerostů  a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do

   zemské kůry a poddolovaných území,

 

   g) poloha vůči záplavovému území,

 

   h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí,

 

   i)  přístup  na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové

   trasy,

 

   j) zajištění vody a energií po dobu výstavby.

 

   2. Základní charakteristika navržené změny jeho využití

 

   a) současný způsob užívání dotčeného území, pozemků a staveb na nich,

 

   b) navrhovaná změna využití území,

 

   c) pro dočasnou změnu využití území stanovení lhůty trvání této změny,

 

   d) úprava území po ukončení změny využití území,

 

   e) návrh způsobu a postupu realizace změny.

 

   3. Orientační údaje o změně využití území

 

   a) celková výměra území dotčeného změnou,

 

   b)  posouzení  návrhu  změny  využití území podle § 80 odst. 2 písm. e)

   stavebního zákona

 

   c) základní údaje o kapacitě,

 

   d) celková bilance nároků všech druhů energií,

 

   e) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii),

 

   f) údaje o odtokových poměrech,

 

   g) odborný odhad množství splaškových vod,

 

   h)  požadavky  na  kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné

   komunikační sítě,

 

   i)  požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné

   komunikační sítě,

 

   j) předpokládané zahájení realizace změny,

 

   k) předpokládaná lhůta realizace.

 

   C. Souhrnná technická zpráva

 

   1. Popis navrhovaného způsobu využití území

 

   a) zdůvodnění výběru území pro zamýšlenou změnu,

 

   b) zhodnocení území,

 

   c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,

 

   d) zásady technického řešení,

 

   2. Stanovení podmínek pro přípravu změny využití území

 

   a)  údaje  o  provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a

   hydrogeologické podmínky dotčeného území,

 

   b)  údaje  o  ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených

   realizací  změny se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními

   památkami  nebo  nejsou  kulturními  památkami,  ale jsou v památkových

   rezervacích  nebo  památkových  zónách  a  s  uvedením  způsobu  jejich

   ochrany,

 

   c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,

 

   d)  požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k

   plnění  funkce  lesa,  s  uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o

   zábory dočasné nebo trvalé,

 

   e)  uvedení  územně  technických  podmínek  dotčeného  území a podmínek

   koordinace  realizace, zejména z hledisek příjezdů na území, případných

   přeložek  inženýrských  sítí, napojení území na zdroje vody a energií a

   odvodnění území,

 

   f)  údaje  o souvisejících změnách v území, bilancích zemních prací a z

   toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky

   na venkovní a sadové úpravy.

 

   3. Základní údaje o provozu

 

   a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu,

 

   b) předpokládané kapacity provozu a výroby,

 

   c)  popis  technologií,  popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i

   vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů,

 

   d) návrh řešení dopravy v klidu,

 

   e) odhad potřeby materiálů, surovin,

 

   f)  řešení  likvidace  odpadů  nebo  jejich  využití (recyklace apod.),

   řešení likvidace splaškových a dešťových vod,

 

   g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu,

 

   h) řešení ochrany ovzduší,

 

   i) řešení ochrany proti hluku,

 

   j) řešení ochrany území před vniknutím nepovolaných osob.

 

   4. Zásady zajištění požární ochrany v dotčeném území

 

   Stručný  popis  koncepce  požární  bezpečnosti  (zejména  s  ohledem  z

   hlediska předpokládaného způsobu využití území:

 

   1.  řešení  odstupových  vzdáleností  a  vymezení  požárně nebezpečného

   prostoru,

 

   2. řešení evakuace osob a zvířat,

 

   3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,

 

   4. vybavení území požárně bezpečnostními zařízeními,

 

   5.  řešení  přístupových  komunikací  a  nástupních  ploch  pro požární

   techniku,

 

   6.  zabezpečení  území  stavbou  požární  ochrany,  pokud to odůvodňují

   požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.

 

   5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby či užívání

 

   6.  Návrh řešení pro užívání území osobami s omezenou schopností pohybu

   a orientace

 

   Zásady  řešení  komunikací,  ploch  a  objektů  z  hlediska  užívání  a

   přístupnosti pohybově a zrakově postižených.

 

   7.  Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní prostředí a

   ochranu zvláštních zájmů

 

   a)  řešení  vlivu  provozu  nebo  výroby na zdraví osob nebo na životní

   prostředí,  popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci

   negativních účinků,

 

   b)  řešení  ochrany  přírody  a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných

   pramenů,

 

   c)  návrh  ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru

   realizované navržené změny.

 

   8.  Návrh  řešení  ochrany  dotčeného  území  před  negativními  účinky

   vnějšího prostředí

 

   a) povodně,

 

   b) sesuvy půdy,

 

   c) poddolování,

 

   d) seizmicita,

 

   e) radon,

 

   f) hluk.

 

   9. Civilní ochrana

 

   a)  opatření  vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití daného

   území k ochraně obyvatelstva.

 

   b) řešení zásad prevence závažných havárií,

 

   c) zóny havarijního plánování.

 

   D. Výkresová dokumentace

 

   a)  přehledná situace v měřítku 1: 5 000 dokumentující vztahy dotčeného

   území  k  urbanistické  struktuře  území,  umístění  v  sídle,  vztah k

   základnímu dopravnímu systému, významným krajinným prvkům,

 

   b)  celková  situace území dotčeného změnou zpravidla v měřítku 1:1 000

   nebo  1:500  s  vyznačením  napojení  na veřejnou dopravní a technickou

   infrastrukturu, popřípadě s vyznačením ochranných pásem, se zákresem:

 

   1.  dotčeného  území  s  vyznačením  odstupů  od  hranic  pozemků  a od

   sousedních staveb, jejich polohopisného a výškového osazení a výšky,

 

   2. hranice dočasného a trvalého staveniště,

 

   3. objektů určených k asanaci,

 

   4. stávajících inženýrských a dopravních sítí v území a napojení stavby

   na tyto sítě,

 

   5. s vyznačením zpevněných ploch, ploch komunikací a ploch zeleně,

 

   6.  dočasných nebo trvalých záborů zemědělského půdního fondu a pozemků

   určených k plnění funkce lesa,

 

   7.  situování  ploch  a  skladovacích,  sociálních  a administrativních

   zařízení dodavatele stavby,

 

   8. vjezdu na dotčené území,

 

   c)  výkresy  v  dostatečně  přehledném  měřítku,  dokumentující celkové

   urbanistické a architektonické řešení navržené změny využití území,

 

   d)  základní svislé řezy, dokumentující navržené terénní úpravy, úroveň

   stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody,

 

   e)  podle  charakteru  navržené  změny  využití  území případně pohledy

   dokumentující   její  začlenění  do  krajiny,  zpracované  na  zvláštní

   požadavek stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu.

 

   E. Dokladová část

 

   a)   zpráva   o  zapracování  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů,

   stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř.

   vyjádření účastníků řízení,

 

   b) závazná stanoviska dotčených orgánů,

 

   c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,

 

   d) případná vyjádření účastníků řízení.

 

   Příloha 7

 

   ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

 

 

 

 

 

   Příloha 8

 

   ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

 

 

 

 

 

 

 

   Příloha 9

 

   OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

 

 

 

 

 

 

 

   1)  Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o

   změně  některých  souvisejících  zákonů  (zákon  o  posuzování vlivů na

   životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

 

   §  45h  a  45i  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

   znění pozdějších přepisů.

 

   2) § 68 a 69 správního řádu.

 

   3) § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z

   katastru nemovitostí České republiky.

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby