Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

 ◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonVyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

 

 

 

   91/1993

 

   VYHLÁŠKA

 

   Českého úřadu bezpečnosti práce

 

   ze dne 12. února 1993

 

   k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

 

   Český  úřad  bezpečnosti  práce  stanoví  podle  § 5 písm. d) zákona č.

   174/1968  Sb.,o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění

   zákona  České  národní  rady  č.  159/1992 Sb. (úplné znění č. 396/1992

   Sb.),  v  dohodě  s  ministerstvem  dopravy  a ministerstvem průmyslu a

   obchodu:

 

   § 1

 

   Rozsah platnosti

 

   Vyhláška   se  vztahuje  na  organizace  a  fyzické  osoby  provozující

   podnikatelskou  činnost^1)  a  na  jejich  pracovníky při projektování,

   zřizování,   umístění   a   provozu   nízkotlakých  kotelen  (dále  jen

   "kotelny"),  se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW

   a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším

   než 100 kW.

 

   § 2

 

   Základní pojmy

 

   Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

   a)  kotelnou  objekt  nebo  část  objektu, ve kterém je umístěn alespoň

   jeden kotel

 

   1. parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa,

 

   2.  kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod

   varu při přetlaku 0,05 MPa,

 

   popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda

   v jedné kotelně jsou kotle stejného typu;

 

   b)  kotelnou  I.  kategorie  kotelna  se  součtem jmenovitých tepelných

   výkonů kotlů nad 3,5 MW;

 

   c)  kotelnou  II.  kategorie  kotelna  se součtem jmenovitých tepelných

   výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW;

 

   d)  kotelnou  III.  kategorie  kotelna  se  jmenovitým tepelným výkonem

   alespoň  jednoho  kotle  50  kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných

   výkonů  kotlů  0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů

   kotlů  větším  než  100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů

   0,5 MW;

 

   e) samostatným objektem prostorově ucelená stavba, která plní vymezenou

   účelovou funkci

 

   f)  parním kotlem zařízení, v němž se vyrábí pára o jmenovitém přetlaku

   nejvýše  0,05  MPa  spalováním  pevných, kapalných nebo plynných paliv,

   případně využitím elektrické energie;

 

   g)  kapalinovým  kotlem  zařízení,  v  němž se pracovní kapalina ohřívá

   nejvýše  na teplotu bodu varu při přetlaku 0,05 MPa spalováním pevných,

   kapalných nebo plynných paliv, případně využitím elektrické energie;

 

   h)  teplovodním  kotlem  kapalinový kotel, v němž je pracovní kapalinou

   voda;

 

   i) kotelním zařízením technické zařízení k výrobě páry nebo teplé vody,

   sestávající  z  kotle  nebo  několika  kotlů  a zařízení potřebných pro

   provoz kotle nebo s provozem souvisejících;

 

   j) výhřevnou (teplosměrnou) plochou plocha stěn částí kotle, kterými se

   předává teplo pracovní látce;

 

   k)  jmenovitým  tepelným výkonem kotle množství tepla za jednotku času,

   které  musí  kotel  trvale  předávat  teplonosné látce při předepsaných

   podmínkách v ustáleném stavu, při použití paliva předepsaného výrobcem;

 

   l)  tahem kotle rozdíl mezi statickým tlakem v místě vstupu spalovacího

   vzduchu do kotle a statickým tlakem v místě odvodu spalin z kotle;

 

   m)  konstrukčním  přetlakem kotle nejvyšší přípustná hodnota přetlaku v

   kotli, která je základem pro pevnostní výpočet kotle;

 

   n)  rekonstrukcí  kotle  zásah do celku vyrobeného kotle, při kterém se

   mění parametry kotle proti původnímu stavu;

 

   o) občasnou obsluhou kotle pravidelná kontrola kotle topičem ve lhůtách

   stanovených v provozním řádu kotelny;

 

   p)  trvalou  obsluhou  kotle  obsluha,  při  které  se  může  topič jen

   krátkodobě  vzdálit  od  kotle  na  dobu  a  za  podmínek stanovených v

   provozním řádu kotelny.

 

   § 3

 

   Projektová dokumentace kotelny

 

   (1) Projektová dokumentace kotelny musí obsahovat

 

   a)  výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a potřebného tahu

   kotlů,

 

   b)  návrh  technického  řešení  a  výpočet  účinného  větrání kotelny a

   prostorů souvisejících s provozem kotelny,

 

   c)   návrh   technického  řešení  a  výpočet  zabezpečovacího  zařízení

   kotlů,^2)

 

   d) stanovení způsobu obsluhy.

 

   (2) Projektovou dokumentaci^3) kotelny I.a II. kategorie je zpracovatel

   v  rámci  stavebního  řízení  povinen  předložit  i  příslušnému orgánu

   státního odborného dozoru^4) k posouzení.

 

   § 4

 

   Dokumentace kotle

 

   (1) Dodavatel je povinen ke každému kotli dodat

 

   a) návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě,

 

   b) osvědčení o jakosti a kompletnosti.

 

   (2) Dokumentace kotle s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí

   dále obsahovat

 

   a) výkresy sestavy kotle, jeho příslušenství a připojení ke komínu,

 

   b) základové plány kotle,

 

   c)   schéma   potrubí  a  armatur  s  udáním  jmenovitých  světlostí  a

   jmenovitých tlaků,

 

   d)  schéma  měřicích míst s udáním veličin pro měření provozních látek,

   schéma dálkového ovládání a regulace, popřípadě oběhu vody,

 

   e) schéma mazání,

 

   f) jakostní ukazatele napájecí a kotelní vody,

 

   g) seznam dokladů tvořících dokumentaci.

 

   (3)  Ke  kotli  na  plynná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a

   vyšším  musí  dodavatel  plynového  zařízení  pro otop kotle dodat také

   revizní knihu plynového spotřebiče a dokumentaci k přívodu plynu.

 

   (4)  Ke  kotli  na kapalná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a

   vyšším musí dodavatel olejového zařízení kotle dodat také dokumentaci a

   předpisy   pro   zařízení   na   spalování   kapalného  paliva  (hořák,

   předehřívač, olejové hospodářství apod.).

 

   § 5

 

   Zřizování kotelen

 

   (1)  Kotelny I. kategorie se zřizují v samostatných objektech, pokud se

   v odstavcích 3 a 4 nestanoví jinak.

 

   (2)  Kotelny  II.  a  III.  kategorie  lze  zřizovat  i  ve  zvláštních

   místnostech,  ve  sklepech,  v  suterénech, v posledním podlaží nebo na

   střechách budov.

 

   (3)  Pro  zřizování  kotelen  s  kotli  na plynná paliva platí zvláštní

   předpis.^5)

 

   (4)  V technicky zdůvodněných případech se lze, za podmínek schválených

   orgánem státního odborného dozoru, odchýlit od ustanovení odstavce 1.

 

   § 6

 

   Větrání

 

   (1) Prostory kotelen a prostory související s provozem kotelen musí být

   účinně větrány. Do prostorů, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn

   dostatečný   přívod   vzduchu   potřebný   pro   spalování   a  větrání

   neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen.

 

   (2)  Odvod vzduchu z kotelen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u

   stropu  kotelen,  popřípadě  odváděcím  potrubím do venkovního prostoru

   tak,  aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a nebyla negativně

   ovlivňována funkce hořáků a odvodů spalin.

 

   (3) Nucené větrání kotelen, ve kterých jsou umístěny kotle s přirozeným

   tahem, nesmí být podtlakové.

 

   § 7

 

   Nouzové osvětlení

 

   (1)  U kotelen s půdorysnou plochou větší než 150 m2 s trvalou obsluhou

   musí být instalováno nouzové osvětlení

 

   a) přední stěny kotlů,

 

   b)  tlakoměrů,  tahoměrů, vodoznaků, výškoměrů a nálevky a přetlakového

   zařízení parního kotle,

 

   c) prostoru pro odpopelňování,

 

   d) prostoru plynového hospodářství,

 

   e) prostoru zauhlovacího zařízení,

 

   f) prostoru provozní nádrže na kapalné palivo,

 

   g) místa, kde je rozdělovač páry nebo teplé vody,

 

   h) po celé délce únikových cest z těchto kotelen.

 

   (2)  Nouzové  osvětlení  podle  odstavce  1 písm. a) až g) není nutné u

   kotlů,  u  kterých  dojde  při  výpadku  elektrické  energie  k  jejich

   automatickému odstavení z provozu, a u kotlů bez trvalé obsluhy.

 

   (3) Pracovníci obsluhy musí mít ruční svítilnu v použitelném stavu.

 

   (4) Pro práci v kotlích se používají svítidla na bezpečné napětí.

 

   § 8

 

   Tahové poměry kotlů

 

   (1) Kouřové nástavce kotlů musí být uzpůsobeny pro připojení zařízení k

   měření tahu a teplot spalin.

 

   (2)  Potřebný  tah  k  hoření  stanoví  u  kotlů  jejich  výrobce a při

   rekonstrukci kotlů zpracovatel projektové dokumentace.

 

   § 9

 

   Ochrana proti popálení

 

   Všechny  povrchy v kotelnách, které jsou teplejší než 60 stupňů Celsia,

   musí  být  s  výjimkou  uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací,

   pokud  neslouží  účelům  vytápění. Ovládací prvky musí být v provedení,

   které vylučuje možnost popálení.

 

   § 10

 

   Provozní řád

 

   (1)  Organizace  a  fyzické  osoby  provozující podnikatelskou činnost,

   které  provozují  kotle  (dále  jen "provozovatel"), jsou povinny vydat

   provozní  řád kotelny (dále jen "provozní řád"); pro kotelnu s kotli na

   plynná  paliva  musí  mít  provozní  řád  náležitosti  podle zvláštního

   předpisu.^6)

 

   (2)  Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelního zařízení.

   Nelze-li   u  některých  kotlů  zajistit  návod  dodavatele,  zapracuje

   požadavky  na  zatápění,  provoz  a  odstavení  kotlů  provozovatel  do

   provozního řádu.

 

   (3) Provozní řád stanoví zejména

 

   a) počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič,

 

   b) způsob obsluhy,

 

   c) povinnosti pracovníků při provozu kotelny,

 

   d) lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení,

 

   e)  lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách

   kotelny a v prostorách souvisejících s jejich provozem,

 

   f) způsob, postup, rozsah a termíny čištění kotlů,

 

   g) osoby oprávněné ke vstupu do kotelny,

 

   h) rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku.

 

   (4) Provozní řád musí být v kotelně trvale k dispozici.

 

   § 11

 

   Odstavení kotlů z provozu

 

   Kotle musí být ihned odstaveny z provozu

 

   a) při ztrátě vody ve vodoznacích parního kotle,

 

   b) při vzniku trhlin a větších netěsností, a to

 

   1.  u  parních  kotlů,  jestliže  ani  při zvýšeném napájení není možno

   udržet nejnižší přípustný stav vody v kotlích,

 

   2. u kapalinových kotlů při náhlém poklesu tlaku kapaliny,

 

   3. jestliže by byla ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení,

 

   4. selže-li zabezpečovací zařízení,^2)

 

   c)  při  deformacích  výhřevných  ploch  kotlů, které by mohly způsobit

   roztržení kotlů a tím ohrozit bezpečnost osob,

 

   d)  při  výbuchu  v  topeništi  a  v  kouřových  tazích, který způsobil

   poškození vyzdívky, oplechování nebo vlastního tlakového celku,

 

   e)  v  případech,  kdy nelze zajistit jejich spolehlivou obsluhu (např.

   špatná viditelnost, požár).

 

   § 12

 

   Povinnosti provozovatele

 

   Provozovatel je povinen

 

   a) zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem,

 

   b)  provádět  preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly činnosti

   topičů,

 

   c) zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné,

 

   d)  dozírat,  aby  se  v  kotelnách nekonaly práce, které nesouvisejí s

   jejich  provozem  a  údržbou,  a  aby  se v nich nezdržovaly nepovolané

   osoby,

 

   e)  zajistit  obsluhu  kotlů  odborně  způsobilými pracovníky (dále jen

   "topiči"),

 

   f) zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů,

 

   g) zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou

   údržbu  a  výměnu  ve stanovených lhůtách, seznámit topiče s používáním

   těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a soustavně kontrolovat,

 

   h) zajistit stanovené lékařské prohlídky topičů,

 

   i)  označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nápisem "KOTELNA -

   NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN", popřípadě dalšími bezpečnostními nápisy,^7)

 

   j)  odstraňovat  závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách

   kotelen a při revizích,

 

   k)   zjišťovat  přítomnost  oxidu  uhelnatého  ve  lhůtách  a  způsobem

   stanoveným provozním řádem,

 

   l)  uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po

   dobu nejméně tří let.

 

   § 13

 

   Provozní deník

 

   (1) V každé kotelně musí být veden provozní deník.

 

   (2)  Do  provozního  deníku  se  zapisují  údaje  v  rozsahu  a lhůtách

   stanovených provozním řádem.

 

   § 14

 

   Zkoušky topičů

 

   (1) Ke zkoušce topičů mohou být připuštěni uchazeči

 

   a) starší 18 let,

 

   b) tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče,^8)

 

   c) kteří absolvovali alespoň týdenní praktický zácvik.

 

   (2)  Zkoušku  skládá  uchazeč  před zkušební komisí. Zkušební komise se

   skládá  z  předsedy  a  z  nejméně  dvou  členů, z nichž jeden musí být

   revizní technik kotlů.^9)

 

   (3) Pokud uchazeč skládá zároveň zkoušku k obsluze plynového zařízení k

   otopu  kotle,  musí  být  členem  zkušební  komise  též revizní technik

   plynových zařízení pro spotřebu plynu spalováním se jmenovitým tepelným

   výkonem alespoň 50 kW.^10)

 

   (4)  O  zkoušce  musí  být  sepsán  zápis.  V případě kladného výsledku

   zkoušky  je  uchazeči  vydáno  osvědčení  o způsobilosti, jehož vzor je

   uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.

 

   (5)  Platnost  osvědčení  o způsobilosti topiče je pět let ode dne jeho

   vydání.

 

   (6)  K  obsluze  kotlů  se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 50 kW

   není  třeba  osvědčení  o způsobilosti topiče. Topiči těchto kotlů musí

   být  starší  18  let,  tělesně  a  duševně  způsobilí  vykonávat  práci

   topiče,^8) poučeni a zacvičeni v jejich obsluze.

 

   § 15

 

   Povinnosti topičů

 

   Topiči jsou povinni

 

   a) udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu,

 

   b) dodržovat provozní řád a návody k obsluze kotelních zařízení,

 

   c)   neprodleně  ohlásit  provozovateli  každou  poruchu,  závadu  nebo

   neobvyklý  jev  při  provozu  kotlů  a  při  nebezpečí z prodlení ihned

   odstavit kotel z provozu,

 

   d)  trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách a dbát, aby se v nich

   nezdržovaly nepovolané osoby,

 

   e)  při  vícesměnném  provozu po ukončení směny předat kotelní zařízení

   svému nástupci,

 

   f)  neprodleně  hlásit  provozovateli  okolnosti,  které  jim podstatně

   ztěžují obsluhu kotlů (např. náhlou nevolnost),

 

   g) podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy,^8)

 

   h) zapisovat do provozního deníku údaje uvedené v § 13 odst. 2.

 

   § 16

 

   Odborné prohlídky kotelen

 

   (1)  Provozovatel  musí  zajistit  odborné  prohlídky kotelen (dále jen

   "prohlídky")

 

   a) před uvedením kotelen do provozu,

 

   b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,

 

   c) při změně druhu paliva,

 

   d) vždy po jednom roce provozu kotelen,

 

   e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

 

   (2)  Prohlídky  může  provádět  pouze  osoba, která ovládá předpisy pro

   provoz,  obsluhu  a  údržbu  kotelního  zařízení  a  kotelny a předpisy

   související,   například   tepelný   technik,  revizní  technik  kotlů,

   energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.

 

   (3)  Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní

   stav  kotlů,  stav  zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží,

   zařízení  na  úpravu  vod,  zauhlovacího  a  odpopílkovacího  zařízení,

   kouřových kanálů a komínů.

 

   § 17

 

   Přechodná ustanovení

 

   (1)  Nové  a rekonstruované kotelny mohou být uvedeny do provozu jen za

   podmínky,  že  nebyly  při  odborné  prohlídce  zjištěny závady bránící

   uvedení do provozu.

 

   (2)  Osvědčení o způsobilosti topiče vydaná před nabytím účinnosti této

   vyhlášky pozbývají platnosti dnem 31. prosince 1995.

 

   § 18

 

   Zrušovací ustanovení

 

   Zrušuje  se  vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 24/1984 Sb., k

   zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

 

   § 19

 

   Účinnost

 

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1993.

 

   RNDr. Pokorný v.r.

 

   pověřený řízením Českého úřadu bezpečnosti práce

 

   Příl.

 

   OSVĚDČENÍ

 

   o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů

 

Jméno a příjmení:

 

Rodné číslo:

 

složil dne .......... zkoušku podle  ustanovení § 14 vyhl. ČÚBP č.

91/1993  Sb.  a  je  způsobilý  samostatně  obsluhovat  nízkotlaké

kapalinové,*) teplovodní,*)  parní*) kotle na  pevná,*) kapalná,*)

plynná*) paliva.

 

Platnost osvědčení končí po pěti letech ode dne jeho vydání.

 

V ................. dne ........... 199 ...

 

jméno, podpis, č. osvědčení               jméno a podpis

 

revizního technika kotlů                  předsedy komise

 

jméno, podpis, č. osvědčení

 

revizního technika plynových zařízení*)

 

*) nehodící se vypusťte

 

   1)  §  3  zákona  č.  174/1968  Sb.,  o  státním  odborném  dozoru  nad

   bezpečností  práce,  ve znění zákona České národní rady č. 159/1992 Sb.

   (úplné znění č. 396/1992 Sb.).

 

   2)  ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání

   užitkové vody.

 

   3)  Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

   č.  85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu,

   ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. a vyhlášky č. 378/1992 Sb.

 

   4)  §  4  zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona České národní rady č.

   159/1992 Sb.

 

   5) ČSN 07 0703 Plynové kotelny.

 

   6) ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu.

 

   7) ČSN 01 8010 Bezpečnostní barvy a značky.

 

   ČSN 01 8012 Bezpečnostní tabulky.

 

   ČSN 01 8013 Požární tabulky.

 

   8) Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.

   49/1967  o  posuzování  zdravotní  způsobilosti k práci (registrovaná v

   částce   2/1968   Sb.),   ve   znění  závazného  opatření  ministerstva

   zdravotnictví  České socialistické republiky č. 17/1970 (registrovaného

   v částce 20/1970 Sb.).

 

   9) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.

   18/1979  Sb.,  kterou  se  určují  vyhrazená tlaková zařízení a stanoví

   některé  podmínky  k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č.

   97/1982 Sb. a vyhlášky č. 551/1990 Sb.

 

   10)  Vyhláška  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

   č.  21/1979  Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví

   některé  podmínky  k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č.

   554/1990 Sb.

Fórum

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 6.9. 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 19.1.. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 4. 30, 2018 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 2. 20, 2018. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp,…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Snímky

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

© 2019   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby