Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

 ◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonVyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

 

 

 

   21/1979 Sb.

 

   VYHLÁŠKA

 

   Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

 

   ze dne 22. ledna 1979,

 

   kterou  se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky

   k zajištění jejich bezpečnosti

 

   Změna: 554/1990 Sb.

 

   Změna: 352/2000 Sb.

 

   Změna: 395/2003 Sb.

 

   Český  úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č.

   174/1968  Sb.,  o  státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále

   jen  "zákon") a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č.

   41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10

   písm.  a) a c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a

   o  rozšíření  dozoru  státní  báňské  správy,  v  dohodě  s příslušnými

   ústředními orgány stanoví:

 

   § 1

 

   Rozsah platnosti

 

   (1)  Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost

   orgánů  státního  odborného  dozoru  nad  bezpečností  práce,^1)  a pro

   právnické  a  fyzické  osoby,  které  vykonávají podnikatelskou činnost

   podle zvláštních předpisů ^5) (dále jen "organizace").

 

   (2)  Vyhláška  se  nevztahuje  na  výrobky stanovené k posuzování shody

   podle  zvláštního  zákona^2a) a nařízení vlády^2b) před jejich uvedením

   na  trh a na technická zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v §

   3 odst. 2 písm. a) a b) zákona.

 

   § 2

 

   Vyhrazená plynová zařízení

 

   Vyhrazená  plynová  zařízení  ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále

   jen "zařízení") jsou zařízení pro

 

   a) výrobu a úpravu plynů,^3)

 

   b) skladování a přepravu plynů,

 

   c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,

 

   d) zkapalňování a odpařování plynů,

 

   e) zvyšování a snižování tlaku plynů,

 

   f) rozvod plynů,

 

   g) spotřebu plynů spalováním.

 

   § 3

 

   Oprávnění organizací

 

   (1)  Organizace  mohou  montovat,  opravovat  zařízení, provádět na něm

   dodavatelským způsobem revize a zkoušky a plnit tlakové nádoby na plyny

   jen na základě oprávnění (dále jen "oprávněná organizace").

 

   (2)  Oprávnění  vydává  inspektorát  bezpečnosti práce (dále jen "orgán

   dozoru"),  v jehož obvodu má organizace sídlo popřípadě trvalý pobyt, a

   to na základě písemné žádosti organizace.

 

   (3)  Organizace  v  žádosti  uvede,  jak  je  zajištěna  spolehlivost a

   bezpečnost plynových zařízení, zejména jak je zajištěna:

 

   a) technická kontrola,

 

   b)  v  průběhu  montáže  a  zkoušek možnost zacvičení pracovníků, kteří

   budou obsluhovat zařízení,

 

   c) servisní služba,

 

   d) odborná způsobilost pracovníků pro vykonávání montáží, oprav, revizí

   a zkoušek,

 

   e)  dodání  předepsané  technické  dokumentace  provozovateli, upravené

   podle  skutečného  provedení,  včetně  návodů  k  obsluze a k provádění

   revizí.

 

   (4)  Při  prověřování  odborné  způsobilosti  organizace zjišťuje orgán

   dozoru,   zda  její  technická  úroveň  a  odborná  způsobilost  jejích

   pracovníků   poskytují   záruku,   že   činnost  s  ohledem  na  rozsah

   požadovaného  oprávnění,  bude odpovídat požadavkům bezpečnosti práce a

   technických zařízení.

 

   (5)   Orgán   dozoru  může  na  základě  výsledků  prověřování  odborné

   způsobilosti  stanovit  další  podmínky k zajištění bezpečnosti práce a

   technických zařízení pro vydání oprávnění. Splnění těchto podmínek musí

   organizace před vydáním oprávnění prokázat.

 

   (6)  Zjistí-li  orgán  dozoru,  že  podmínky nejsou dodržovány nebo při

   činnosti   podle   oprávnění   jsou  porušovány  předpisy  k  zajištění

   bezpečnosti  práce  a technických zařízení, omezí rozsah oprávnění nebo

   je organizaci odejme.

 

   (7)  Ustanovení  odstavců 1 až 6 se nevztahují na plynárenská a odběrní

   plynová zařízení, pokud je montují a opravují plynárenské podniky.^4)

 

   (8)  Výrobní nebo montážní organizace je povinna písemně oznámit orgánu

   dozoru  příslušnému podle umístění zařízení alespoň 15 dnů předem místo

   a dobu provádění zkoušek ^6) zařízení

 

   a) pro plnění tlakových nádob plynem,

 

   b) kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem,

 

   c) pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem,

 

   d) pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW,

 

   e) pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h,

 

   f) na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m3/h.

 

   (9) Zařízení uvedená v odstavci 8 může výrobní nebo montážní organizace

   odevzdat  odběrateli  jen po úspěšné zkoušce zařízení potvrzené orgánem

   dozoru.

 

   (10) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle odstavce

   8 a 9 odběratelská organizace.

 

   § 4

 

   Revizní technik

 

   Revizní  technik  musí  mít  pro  provádění  revizí  a zkoušek zařízení

   osvědčení  o  odborné  způsobilosti  vydané  orgánem  dozoru na základě

   vykonané zkoušky.

 

   Odborná způsobilost k obsluze a montáži

 

   § 5

 

   (1)  Pracovníci  pověření  obsluhou  zařízení musí být provozovatelskou

   organizací (dále jen "provozovatel") seznámeni s předpisy pro obsluhu a

   se   souvisejícími   bezpečnostními   předpisy,   s   požárním   řádem,

   poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení.

   Před  pověřením  samostatnou  obsluhou zařízení musí být provozovatelem

   přezkoušeni.

 

   (2)  Provozovatel  je  povinen  určit  obsah seznámení a délku (osnovu)

   zaškolení  s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném

   druhu  zařízení  a  ověřovat znalosti pracovníků uvedených v odstavci 1

   revizním  technikem,  který  má  platné  osvědčení odborné způsobilosti

   příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky.

 

   (3) Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují pro obsluhu

   plynového  zařízení  uvedeného  v  § 2 písm. g), jehož celkový výkon je

   nižší než 50 kW.

 

   § 6

 

   (1)   Podmínky  odborné  způsobilosti  k  montáži  odběrních  plynových

   zařízení a plynárenských zařízení stanoví zvláštní předpis.^4)

 

   (2) Montáží ostatních zařízení mohou být pověřeny jen osoby, které byly

   seznámeny  v  rozsahu  své  činnosti  s  předpisy pro montážní práce na

   zařízení  a  zaškoleny.  Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a

   mít  nejméně  jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost

   na zařízení příslušného druhu a musí složit zkoušky u orgánu dozoru.

 

   § 7

 

   Organizace  oprávněná  k  montážím  nebo  opravám  zařízení  je povinna

   zajistit  zkoušku  zařízení  po  dokončení  montáže nebo rekonstrukce v

   rozsahu stanoveném příslušnými předpisy a projektovou dokumentací.

 

   § 8

 

   Provoz zařízení

 

   Provozovatel je povinen:

 

   a)  zajistit,  aby  kontroly  a  provozní  revize byly vykonávány podle

   zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,

 

   b)  zajistit,  aby  montáž  a  opravy zařízení vykonávala jen oprávněná

   organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci,

 

   c) vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád

   podle  podkladů v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce

   a na základě zkušeností z provozu,

 

   d) u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny, před

   zahájením provozu zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji ve

   stavu  schopném  provozu a pro případ nutnosti (havárie, porucha apod.)

   zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu,

 

   e)   vést  předepsanou  technickou  dokumentaci,  evidenci  zařízení  a

   uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami.

 

   § 9

 

   Kontrolní prohlídky a zkoušky

 

   (1)  Pro  účely  státního  odborného  dozoru  je  provozovatel  povinen

   připravit  zařízení  ke  kontrolní prohlídce nebo zkoušce ve stanoveném

   termínu a za podmínek stanovených orgánem dozoru.

 

   (2)  Technické  úkony  nutné k řádnému provedení prohlídky nebo zkoušky

   řídí  a  vykonává  revizní  technik  nebo jiný odborný pracovník určený

   provozovatelem.

 

   Ustanovení přechodná a závěrečná

 

   § 10

 

   (1)  Organizace  provozující činnost uvedenou v § 3 dosud bez oprávnění

   jsou povinny požádat o ně do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky.

 

   (2)  Oprávnění  vydaná  organizacím a osvědčení vydaná pracovníkům před

   účinností  této  vyhlášky  zůstávají  v platnosti tři roky ode dne, kdy

   vyhláška nabyla účinnosti.

 

   § 11

 

   Zrušuje  se  §  1  písm.  d) vyhlášky č. 151/1969 Sb., kterou se určují

   vyhrazená technická zařízení.

 

   § 12

 

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.

 

   Předseda

 

   Českého báňského úřadu:

 

   Pastorek v.r.

 

   Předseda

 

   Českého úřadu bezpečnosti práce:

 

   Dr. Bartík v.r.

 

   1)  §  3  odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad

   bezpečností práce.

 

   2)  § 39 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,

   výbušninách a o státní báňské správě.

 

   2a)  Zákon  č.  22/1997  Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o

   změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

 

   2b)  Nařízení  vlády  č.  176/1997  Sb.,  kterým  se  stanoví technické

   požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí

   s nebezpečím výbuchu.

 

   Nařízení  vlády  č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

   na spotřebiče plynných paliv

 

   3) § 1 odst. 4 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb.,

   o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

 

   4)  Vyhláška  federálního  ministerstva  paliv a energetiky č. 175/1975

   Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona.

 

   5)  Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č.

   104/1990  Sb.,  o  akciových  společnostech,  zákon  č. 173/1988 Sb., o

   podniku  se  zahraniční  majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990

   Sb.

 

   6)  §  9  vyhlášky  č.  85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách

   plynových zařízení.

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10.10. 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 28.8.. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 18.6.. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Schodiště s podestovým trámem

Zahájeno uživatelem Jana Velíšková v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 17.3.. 1 Odpovědět

Dobrý den , chtěla bych poprosit o radu při počítání a navrhování výztuže na schodiště s podestovýmI trámY. Dostali jsme toto zadání ve škole  a nic moc nevíme, čeho se chytit a jak postupovat ...DĚKUJUPokračovat

Vybourani niky/pricky v obyvaku

Zahájeno uživatelem Zuzana Krištofíková v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobry den, ma nekdo zkusenost s podobnym bytem? Je to cihla a v obyvaku mame tento vyklenek a z duvodu, ze bychom potrebovali do obyvaku vtesnat i loznici, potrebujeme ten vyklenek alespon pri lampe dat ven, ale mame tezkou obavu, ze to mozne neni i…Pokračovat

úzký pozemek

Zahájeno uživatelem Jan Zouhar v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobrý den, má smysl uvažovat o stavbě rodinného domu na obdélníkovém pozemku o šířce 10,5 metru (délka asi 25 metru), na jehož obou sousedních stranách se nachází domy, jejichž stěny jsou přímo na hranici tohoto pozemku? V současné době se na tomto…Pokračovat

Rozvody vody a odpadu v zakladech

Zahájeno uživatelem Pavel Kaňa v Voda, kanalizace, ČOV 3.1. 0 Odpovědi

Zdravim vas.Potreboval bych radu nejakeho vodare. Zacali mi delat zaklady a nastal mi problem u jednoho vodare. Naspojkoval mi vodovodni potrubi pod zakladama. Budu po nem chtit minimalne tlakovou zkousku a u odpadu tesnosti spoju. Bohuzel jsem…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Honza Fojtl 12. 4, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

Dodatečná kolaudace

Zahájeno uživatelem Ivana Kaňková v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9. 5, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý den,potřebovala bych vědět, co všechno má obsahovat dodatečná kolaudace. Objekt má č.p., ale při digitalizaci bylo zjištěno, že není provedena kolaudace. Předpokládám, že dokumentace bude na úrovni pasportu (M 1:100, půdorysy, řez, pohledy,…Pokračovat

Zkusenosti s pujcovnou naradi

Zahájeno uživatelem Pavel v Pozemek, projekt, stavba na klíč 8. 4, 2016 0 Odpovědi

Dobry den, kvuli rekonstrukci garaze potrebuji vypujcit naradi v Brne a shanim nejakou pujcovnu - levnou a proverenou. Nasel jsem http://www.naradi-vesely.cz . Mate nekdo s ni zkusenost? DikyPokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2017   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby