Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

 ◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonVyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

 

 

 

   21/1979 Sb.

 

   VYHLÁŠKA

 

   Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

 

   ze dne 22. ledna 1979,

 

   kterou  se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky

   k zajištění jejich bezpečnosti

 

   Změna: 554/1990 Sb.

 

   Změna: 352/2000 Sb.

 

   Změna: 395/2003 Sb.

 

   Český  úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č.

   174/1968  Sb.,  o  státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále

   jen  "zákon") a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č.

   41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10

   písm.  a) a c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a

   o  rozšíření  dozoru  státní  báňské  správy,  v  dohodě  s příslušnými

   ústředními orgány stanoví:

 

   § 1

 

   Rozsah platnosti

 

   (1)  Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost

   orgánů  státního  odborného  dozoru  nad  bezpečností  práce,^1)  a pro

   právnické  a  fyzické  osoby,  které  vykonávají podnikatelskou činnost

   podle zvláštních předpisů ^5) (dále jen "organizace").

 

   (2)  Vyhláška  se  nevztahuje  na  výrobky stanovené k posuzování shody

   podle  zvláštního  zákona^2a) a nařízení vlády^2b) před jejich uvedením

   na  trh a na technická zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v §

   3 odst. 2 písm. a) a b) zákona.

 

   § 2

 

   Vyhrazená plynová zařízení

 

   Vyhrazená  plynová  zařízení  ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále

   jen "zařízení") jsou zařízení pro

 

   a) výrobu a úpravu plynů,^3)

 

   b) skladování a přepravu plynů,

 

   c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,

 

   d) zkapalňování a odpařování plynů,

 

   e) zvyšování a snižování tlaku plynů,

 

   f) rozvod plynů,

 

   g) spotřebu plynů spalováním.

 

   § 3

 

   Oprávnění organizací

 

   (1)  Organizace  mohou  montovat,  opravovat  zařízení, provádět na něm

   dodavatelským způsobem revize a zkoušky a plnit tlakové nádoby na plyny

   jen na základě oprávnění (dále jen "oprávněná organizace").

 

   (2)  Oprávnění  vydává  inspektorát  bezpečnosti práce (dále jen "orgán

   dozoru"),  v jehož obvodu má organizace sídlo popřípadě trvalý pobyt, a

   to na základě písemné žádosti organizace.

 

   (3)  Organizace  v  žádosti  uvede,  jak  je  zajištěna  spolehlivost a

   bezpečnost plynových zařízení, zejména jak je zajištěna:

 

   a) technická kontrola,

 

   b)  v  průběhu  montáže  a  zkoušek možnost zacvičení pracovníků, kteří

   budou obsluhovat zařízení,

 

   c) servisní služba,

 

   d) odborná způsobilost pracovníků pro vykonávání montáží, oprav, revizí

   a zkoušek,

 

   e)  dodání  předepsané  technické  dokumentace  provozovateli, upravené

   podle  skutečného  provedení,  včetně  návodů  k  obsluze a k provádění

   revizí.

 

   (4)  Při  prověřování  odborné  způsobilosti  organizace zjišťuje orgán

   dozoru,   zda  její  technická  úroveň  a  odborná  způsobilost  jejích

   pracovníků   poskytují   záruku,   že   činnost  s  ohledem  na  rozsah

   požadovaného  oprávnění,  bude odpovídat požadavkům bezpečnosti práce a

   technických zařízení.

 

   (5)   Orgán   dozoru  může  na  základě  výsledků  prověřování  odborné

   způsobilosti  stanovit  další  podmínky k zajištění bezpečnosti práce a

   technických zařízení pro vydání oprávnění. Splnění těchto podmínek musí

   organizace před vydáním oprávnění prokázat.

 

   (6)  Zjistí-li  orgán  dozoru,  že  podmínky nejsou dodržovány nebo při

   činnosti   podle   oprávnění   jsou  porušovány  předpisy  k  zajištění

   bezpečnosti  práce  a technických zařízení, omezí rozsah oprávnění nebo

   je organizaci odejme.

 

   (7)  Ustanovení  odstavců 1 až 6 se nevztahují na plynárenská a odběrní

   plynová zařízení, pokud je montují a opravují plynárenské podniky.^4)

 

   (8)  Výrobní nebo montážní organizace je povinna písemně oznámit orgánu

   dozoru  příslušnému podle umístění zařízení alespoň 15 dnů předem místo

   a dobu provádění zkoušek ^6) zařízení

 

   a) pro plnění tlakových nádob plynem,

 

   b) kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem,

 

   c) pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem,

 

   d) pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW,

 

   e) pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h,

 

   f) na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m3/h.

 

   (9) Zařízení uvedená v odstavci 8 může výrobní nebo montážní organizace

   odevzdat  odběrateli  jen po úspěšné zkoušce zařízení potvrzené orgánem

   dozoru.

 

   (10) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle odstavce

   8 a 9 odběratelská organizace.

 

   § 4

 

   Revizní technik

 

   Revizní  technik  musí  mít  pro  provádění  revizí  a zkoušek zařízení

   osvědčení  o  odborné  způsobilosti  vydané  orgánem  dozoru na základě

   vykonané zkoušky.

 

   Odborná způsobilost k obsluze a montáži

 

   § 5

 

   (1)  Pracovníci  pověření  obsluhou  zařízení musí být provozovatelskou

   organizací (dále jen "provozovatel") seznámeni s předpisy pro obsluhu a

   se   souvisejícími   bezpečnostními   předpisy,   s   požárním   řádem,

   poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení.

   Před  pověřením  samostatnou  obsluhou zařízení musí být provozovatelem

   přezkoušeni.

 

   (2)  Provozovatel  je  povinen  určit  obsah seznámení a délku (osnovu)

   zaškolení  s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném

   druhu  zařízení  a  ověřovat znalosti pracovníků uvedených v odstavci 1

   revizním  technikem,  který  má  platné  osvědčení odborné způsobilosti

   příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky.

 

   (3) Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují pro obsluhu

   plynového  zařízení  uvedeného  v  § 2 písm. g), jehož celkový výkon je

   nižší než 50 kW.

 

   § 6

 

   (1)   Podmínky  odborné  způsobilosti  k  montáži  odběrních  plynových

   zařízení a plynárenských zařízení stanoví zvláštní předpis.^4)

 

   (2) Montáží ostatních zařízení mohou být pověřeny jen osoby, které byly

   seznámeny  v  rozsahu  své  činnosti  s  předpisy pro montážní práce na

   zařízení  a  zaškoleny.  Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a

   mít  nejméně  jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost

   na zařízení příslušného druhu a musí složit zkoušky u orgánu dozoru.

 

   § 7

 

   Organizace  oprávněná  k  montážím  nebo  opravám  zařízení  je povinna

   zajistit  zkoušku  zařízení  po  dokončení  montáže nebo rekonstrukce v

   rozsahu stanoveném příslušnými předpisy a projektovou dokumentací.

 

   § 8

 

   Provoz zařízení

 

   Provozovatel je povinen:

 

   a)  zajistit,  aby  kontroly  a  provozní  revize byly vykonávány podle

   zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,

 

   b)  zajistit,  aby  montáž  a  opravy zařízení vykonávala jen oprávněná

   organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci,

 

   c) vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád

   podle  podkladů v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce

   a na základě zkušeností z provozu,

 

   d) u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny, před

   zahájením provozu zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji ve

   stavu  schopném  provozu a pro případ nutnosti (havárie, porucha apod.)

   zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu,

 

   e)   vést  předepsanou  technickou  dokumentaci,  evidenci  zařízení  a

   uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami.

 

   § 9

 

   Kontrolní prohlídky a zkoušky

 

   (1)  Pro  účely  státního  odborného  dozoru  je  provozovatel  povinen

   připravit  zařízení  ke  kontrolní prohlídce nebo zkoušce ve stanoveném

   termínu a za podmínek stanovených orgánem dozoru.

 

   (2)  Technické  úkony  nutné k řádnému provedení prohlídky nebo zkoušky

   řídí  a  vykonává  revizní  technik  nebo jiný odborný pracovník určený

   provozovatelem.

 

   Ustanovení přechodná a závěrečná

 

   § 10

 

   (1)  Organizace  provozující činnost uvedenou v § 3 dosud bez oprávnění

   jsou povinny požádat o ně do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky.

 

   (2)  Oprávnění  vydaná  organizacím a osvědčení vydaná pracovníkům před

   účinností  této  vyhlášky  zůstávají  v platnosti tři roky ode dne, kdy

   vyhláška nabyla účinnosti.

 

   § 11

 

   Zrušuje  se  §  1  písm.  d) vyhlášky č. 151/1969 Sb., kterou se určují

   vyhrazená technická zařízení.

 

   § 12

 

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.

 

   Předseda

 

   Českého báňského úřadu:

 

   Pastorek v.r.

 

   Předseda

 

   Českého úřadu bezpečnosti práce:

 

   Dr. Bartík v.r.

 

   1)  §  3  odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad

   bezpečností práce.

 

   2)  § 39 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,

   výbušninách a o státní báňské správě.

 

   2a)  Zákon  č.  22/1997  Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o

   změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

 

   2b)  Nařízení  vlády  č.  176/1997  Sb.,  kterým  se  stanoví technické

   požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí

   s nebezpečím výbuchu.

 

   Nařízení  vlády  č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

   na spotřebiče plynných paliv

 

   3) § 1 odst. 4 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb.,

   o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

 

   4)  Vyhláška  federálního  ministerstva  paliv a energetiky č. 175/1975

   Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona.

 

   5)  Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č.

   104/1990  Sb.,  o  akciových  společnostech,  zákon  č. 173/1988 Sb., o

   podniku  se  zahraniční  majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990

   Sb.

 

   6)  §  9  vyhlášky  č.  85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách

   plynových zařízení.

 

Fórum

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 6.9. 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 19.1.. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 4. 30, 2018 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 2. 20, 2018. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp,…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Snímky

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

© 2019   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby