Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění

 ◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonVyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění

 

 

 

   85/1978 Sb.

 

   VYHLÁŠKA

 

   Českého úřadu bezpečnosti práce

 

   ze dne 26. června 1978

 

   o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

 

   Změna: 352/2000 Sb.

 

   Český  úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona

   č.  174/1968  Sb.,  o  státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v

   dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:

 

   ČÁST PRVNÍ

 

   Úvodní ustanovení

 

   § 1

 

   Rozsah platnosti

 

   (1)  Vyhláška  se  vztahuje  na  organizace,  které  vyrábějí, montují,

   provozují,  opravují,  udržují  plynová  zařízení (dále jen "zařízení")

   nebo provádějí jejich revize.

 

   (2)   Za   zařízení  se  pro  účely  této  vyhlášky  považují  zařízení

   podléhající   státnímu   odbornému   dozoru   nad   bezpečností  práce,

   vykonávanému Českým úřadem bezpečnosti práce a Inspektoráty bezpečnosti

   práce, a to zařízení pro

 

   a) výrobu a úpravu plynu,

 

   b) skladování a přepravu plynu,

 

   c) plnění nádob plyny včetně tlakových stanic,

 

   d) zkapalňování a odpařování plynů,

 

   e) zvyšování a snižování tlaku plynů,

 

   f) rozvod plynů,

 

   g) spotřebu plynů spalováním.

 

   (3) Za zařízení uvedená v odstavce 2 se nepovažují zařízení, která jsou

   v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.

 

   (4)  Za  plyny  se  pro  účely  této  vyhlášky  považují látky, jejichž

   kritická  teplota  je nižší než 50 stupňů C, nebo látky, u nichž je při

   teplotě  50  stupňů  C  absolutní tlak (tense) pár vyšší než 0,3 MPa (3

   kp/cm2).^1)

 

   § 2

 

   Všeobecná ustanovení

 

   (1)  Provedením  revizí  (§  4)  nebo  zkoušek  (§  9)  zařízení pověří

   organizace  pracovníka,  který  má  k této činnosti osvědčení o odborné

   způsobilosti  (dále  jen  "revizní  technik"). Toto osvědčení^2) vydává

   inspektorát  bezpečnosti  práce^3)  (dále  jen "inspektorát") příslušný

   podle místa výkonu práce pověřovaného pracovníka.

 

   (2)  Organizace  může  zajistit  provádění revizí nebo zkoušek zařízení

   prostřednictvím  jiné organizace, která má k této činnosti oprávnění^4)

   vydané inspektorátem.

 

   ČÁST DRUHÁ

 

   Kontroly, revize a zkoušky zařízení

 

   § 3

 

   Kontrola zařízení

 

   (1)  Kontrolou  zařízení  je posouzení, zda stav provozovaného zařízení

   odpovídá   požadavkům   bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  a

   požadavkům požární ochrany.

 

   (2) Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který prokazatelně

   ovládá  bezpečnostní  předpisy  pro  obsluhu  kontrolovaného  zařízení,

   bezpečnostní  předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a

   který je zaškolen v obsluze zařízení.

 

   (3) O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do provozního

   deníku, který obsahuje:

 

   a) jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,

 

   b) datum kontroly,

 

   c) rozsah kontroly,

 

   d) zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,

 

   e) podpis pracovníka, který kontrolu provedl.

 

   (4)  Kontrola  zařízení  se  uskuteční  jednou  za  rok;  v případě, že

   technický  stav  zařízení  nebo  provozní  zkušenosti vyžadují častější

   kontroly,   nařídí  vedoucí  organizace  jejich  provádění  v  kratších

   termínech.

 

   § 4

 

   Revize zařízení

 

   (1) Revize zařízení jsou výchozí (§ 6) a provozní (§ 8); rozumí se jimi

   celkové  posouzení  zařízení,  při  kterém  se prohlídkou, vyzkoušením,

   popřípadě   i  měřením  zjišťuje  provozní  bezpečnost  a  spolehlivost

   zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná

   způsobilost obsluhy.

 

   (2)  Jestliže  je  součástí  zařízení  i  zařízení elektrické, tlakové,

   zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého zařízení, zda u těchto

   zařízení  byla provedena revize podle zvláštních předpisů.^5) Ve zprávě

   o revizi zařízení se o tom učiní záznam.

 

   (3)  Pro  provádění  revizí  je  organizace,  která zařízení provozuje,

   povinna  vypracovat  harmonogram  revizí  nejméně  na  tříleté období a

   upravovat je podle provozních zkušeností a technického stavu zařízení.

 

   (4) Tato vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody

   podle  zvláštního  zákona^5a) a nařízení vlády^5b) před jejich uvedením

   na trh.

 

   (5)  V  odůvodněných  případech  může  stanovit  inspektorát  provedení

   mimořádné revize.

 

   § 5

 

   Příprava revize zařízení

 

   Před zahájením revize zařízení organizace zařízení na revizi připraví a

   dále zejména:

 

   a)  podle  potřeby  zajistí  spolehlivé  odpojení  zařízení  od přívodu

   energie a zabrání tak možnosti úrazů a havarie,

 

   b)  podle  potřeby  odplyní  zařízení  nebo plyny v zařízení přivede do

   stavu  netečné  atmosféry (inertizace),^6) popřípadě v zařízení zajistí

   dýchatelnou a nezávadnou atmosféru,

 

   c)  provede  nezbytná  měření  v místech, kde by mohlo dojít k ohrožení

   zdraví  nebo  života  osob  nebo  k  ohrožení majetku, a podle výsledku

   měření stanoví a učiní potřebná opatření,

 

   d)  provede  podle  místních  podmínek v potřebném rozsahu protipožární

   opatření podle obecných předpisů,^7)

 

   e)  zajistí  potřebný  počet  kvalifikovaných  pracovníků  a  vybaví je

   potřebným   nářadím,   přístroji   a   osobními  ochrannými  pracovními

   prostředky.

 

   f)   zajistí  pro  případ  potřeby  dýchací  a  oživovací  techniku,  a

   vyžaduje-li  to  technologický  postup, i protiplynovou nebo záchrannou

   službu.

 

   § 6

 

   Výchozí revize

 

   (1)  Na  každém  zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením

   zařízení  do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která

   je součástí dodávky zařízení.

 

   (2)  Zařízení  nesmí  být  uvedeno  do provozu, pokud nejsou odstraněny

   závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve

   zprávě o revizi.

 

   (3) Při výchozí revizi se prověří zejména:

 

   a) úplnost a správnost technické dokumentace zařízení,

 

   b)  zda  byly  na  zařízení provedeny předepsané zkoušky, a správnost a

   úplnost dokladů o zkouškách,

 

   c)  zda  zařízení  odpovídá  předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a

   technických zařízení a požární ochrany,

 

   d)  zda  je  zařízení  vybaveno  předepsanými  měřicími,  kontrolními a

   bezpečnostními zařízeními,

 

   e)  kvalita  montážních  prací (výsledky nedestruktivních zkoušek svarů

   apod.),

 

   f)  zda byly montážní práce provedeny pracovníky s předepsanou odbornou

   způsobilostí,

 

   g)  kvalita  vedení  montáží  dokumentace (doklady o kvalitě materiálu,

   armatur, svarů apod.),

 

   h) zda byla uskutečněna revize i na zařízeních elektrických, tlakových,

   zdvihacích nebo jiných, pokud jsou součástí revidovaného zařízení,

 

   i)  jiné  okolnosti  důležité  z  hlediska  bezpečnosti a spolehlivosti

   provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

 

   § 7

 

   Provozní revize

 

   (1)  na  zařízeních,  která  jsou  v  provozu,  jsou organizace povinny

   zajistit provádění provozních revizí.

 

   (2)  Provozní  revize  se  provádějí  zejména  po  skončení  zkušebního

   provozu,   po  generální  opravě,  po  zásazích,  které  mají  vliv  na

   bezpečnost  a  spolehlivost  provozu,  po  nuceném odstavení zařízení z

   provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v

   případech stanovených zvláštními předpisy^8) v souladu s pokyny výrobce

   (dodavatele) zařízení.

 

   (3) Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří zejména:

 

   a) změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno

   z  provozu  déle  než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné

   nedostatky,

 

   b) dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení,

 

   c) úplnost a správnost provozní technické dokumentace,

 

   d) funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení,

   včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů,

 

   e)  funkce  odtahových  systémů,  větrání,  odsávání  a  celková funkce

   zařízení,

 

   f) těsnost zařízení,

 

   g)  vybavení  pracoviště  protipožární  technikou,  osobními ochrannými

   pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou,

 

   h)  stav  pracoviště,  vybavení  pracoviště  bezpečnostními  značkami a

   tabulkami,  výskyt  vlivů,  které  ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné

   přetížení zařízení,

 

   i) zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti,

 

   j) úplnost a správnost provozního řádu a návodů k obsluze,

 

   k)  jiné  okolnosti  důležité  z  hlediska  bezpečnosti a spolehlivosti

   provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

 

   § 8

 

   Zpráva o revizi

 

   O  výsledku  revize  vyhotoví  revizní  technik,  který revizi provedl,

   zprávu o revizi, která obsahuje:

 

   a) název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém byla

   revize provedena,

 

   b)  datum  provedení  revize,  jméno  a  příjmení  revizního technika a

   evidenční číslo jeho osvědčení,

 

   c) druh revize (provozní, výchozí),

 

   d) označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení,

 

   e)  údaje  o  provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních

   nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů,

 

   f)   zjištěné   závady   a  nedostatky,  jejich  závažnost  z  hlediska

   bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení,

 

   g) návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,

 

   h) údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí

   revizi, popřípadě při kontrole zařízení,

 

   i)  celkové  zhodnocení  revidovaného  zařízení z hlediska bezpečnosti,

   provozní schopnosti a požární ochrany,

 

   j) podpis a otisk razítka revizního technika,

 

   k)  v  případě,  že  revizi provedla oprávněná organizace, její název a

   číslo oprávnění.

 

   § 9

 

   Zkouška zařízení

 

   (1)  Zkouškou  zařízení  je  jeho přezkoušení po dokončení montáže nebo

   rekonstrukce   z   hlediska,   zda   odpovídá  předpisům  a  požadavkům

   bezpečnosti   práce   a   technických   zařízení,   požární  ochrany  a

   projektovaným   technologickým   hodnotám.   Zkoušku  zařízení  zajistí

   organizace, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení.

 

   (2)  Před zahájením zkoušky zařízení vypracuje revizní technik pověřený

   jejím   provedením   na   základě   projektové   dokumentace   zařízení

   technologický postup zkoušky, který obsahuje zejména:

 

   a) rozsah zkoušky a podrobný popis úkonů prováděných při zkoušce,

 

   b) nezbytná opatření pro bezpečné provedení zkoušky,

 

   c) podmínky, za kterých je zkouška uznána za úspěšnou.

 

   (3)  Jestliže  zkouška  zařízení  nebyla  úspěšná,  musí se opakovat po

   odstranění zjištěných závad.

 

   § 10

 

   Příprava zkoušky zařízení

 

   Před zahájením zkoušky zařízení provede organizace opatření podle § 5 a

   dále zajistí:

 

   a)  vytyčení  a  zřetelné označení bezpečnostního pásma podle požadavků

   projektu  zařízení  v  případech,  že  při  zkouškách jsou překračovány

   provozní  hodnoty  nebo uměle vytvořeny havarijní stavy, popřípadě jsou

   zařízení krátkodobě přetížena,

 

   b)  aby  se  v  případech  uvedených v písmenu a) nezdržovaly v průběhu

   zkoušky v bezpečnostním pásmu nepovolané osoby,

 

   c)  aby  se  pracovníci pověření prováděním zkoušky zdržovali v průběhu

   zkoušky na bezpečném místě stanoveném technologickým postupem,

 

   d)  aby  měřicí  a  ovládací  zařízení,  které  se  v  průběhu  zkoušky

   používají, byla umístěna na bezpečném místě,

 

   e)  aby  připojovací  potrubí  a  tlakové  nádoby  potřebné k provedení

   zkoušky byly předem vyzkoušeny na stanovený zkušební přetlak,

 

   f)  aby  byla  zajištěna  správnost  hlavních  měřicích přístrojů podle

   zvláštních předpisů.^9)

 

   ČÁST TŘETÍ

 

   Revizní technik

 

   § 11

 

   Odborná způsobilost

 

   (1)  Organizace  je povinna pracovníka, kterého chce pověřit prováděním

   revizí   nebo   zkoušek   zařízení,   přihlásit   k  prověření  odborné

   způsobilosti inspektorátu.

 

   (2)  Pracovník  přihlášený  k  pověření  odborné  způsobilosti musí být

   zdravotně způsobilý^10) a musí:

 

   a)  mít  vysokoškolské  vzdělání  technického směru a nejméně jeden rok

   odborné praxe nebo

 

   b)  mít  úplné střední odborné vzdělání technického směru a nejméně tři

   roky odborné praxe nebo

 

   c)  být  vyučen  v příslušném oboru a mít nejméně 10 let praxe; v tomto

   případě však může být pracovník pověřen jen zkouškami zařízení.

 

   (3) Žádost o prověření odborné způsobilosti musí obsahovat:

 

   a) jméno a příjmení pracovníka,

 

   b) údaje o vzdělání a délce odborné praxe pracovníka,

 

   c) označení druhu a rozsahu požadovaného osvědčení a označení zařízení,

   jehož revize nebo zkoušky bude pracovník provádět,

 

   d) druh práce a místo výkonu práce pracovníka,

 

   e)   název  a  sídlo  organizace,  otisk  razítka  a  podpis  vedoucího

   organizace.

 

   (4)  Termín  a  místo  prověření odborné způsobilosti sdělí inspektorát

   organizaci nejméně 30 dnů předem.

 

   (5)   Při   prověřování   odborné  způsobilosti  přezkouší  inspektorát

   pracovníka  ze  znalosti  předpisů  k  zajištění  bezpečnosti  práce  a

   technických  zařízení  a  s  teoretických  znalostí  z  oboru plynových

   zařízení s přihlédnutím k požadovanému druhu a rozsahu osvědčení.

 

   (6)  Jestliže  organizace  žádá  o rozšíření rozsahu osvědčení, prověří

   inspektorát odbornou způsobilost pracovníka přezkoušením podle odstavce

   5  a  vydá  mu  nové osvědčení. K žádosti o rozšíření rozsahu osvědčení

   musí být připojeno i dosavadní osvědčení pracovníka.

 

   § 12

 

   Osvědčení

 

   (1)   Na  základě  úspěšného  přezkoušení  podle  §  11  odst.  5  vydá

   inspektorát  pracovníkovi do 30 dnů po přezkoušení osvědčení, ve kterém

   vyznačí druh a rozsah získané odborné způsobilosti.

 

   (2)  Druh  osvědčení  se  stanoví  podle druhu zařízení uvedených v § 1

   odst. 2.

 

   (3)  Reviznímu technikovi, který provádí revize nebo zkoušky zařízení v

   rozporu s touto vyhláškou nebo s předpisy k zajištění bezpečnosti práce

   a  technických  zařízení, může inspektorát osvědčení odebrat, popřípadě

   omezit jeho rozsah.

 

   § 13

 

   Povinnosti revizního technika

 

   (1) Revizní technik pověřený revizí zařízení je povinen zejména:

 

   a) provádět revize zařízení v rozsahu svého osvědčení,

 

   b) vypracovat technologických postup revize,

 

   c) o výsledku revize vyhotovit zprávu o revizi,

 

   d)  v  případě,  že  zařízení  bezprostředně  ohrožuje  život  a zdraví

   pracovníků  nebo  majetek,  navrhnout  okamžitě  odstavení  zařízení  z

   provozu,

 

   e)   na   základě  výsledku  revize  navrhnout  opatření  k  odstranění

   zjištěných závad a nedostatků,

 

   f)  spolupracovat  při  školení pracovníků, kteří obsluhují zařízení, a

   zúčastňovat se jejich přezkoušení.

 

   (2) Revizní technik pověřený zkouškou zařízení je povinen

 

   zejména: a) provádět zkoušky zařízení v rozsahu svého osvědčení,

 

   b) vypracovat technologický postup zkoušky (§ 9 odst. 2),

 

   c)  v  rámci  pověření  organizace  řídit  přípravné  práce  ke zkoušce

   zařízení  a  kontrolovat, jsou-li při zkoušce dodrženy platné předpisy,

   technické normy a technologický postup,

 

   d) o výsledku zkoušky vyhotovit zápis,

 

   e) na základě výsledku zkoušky doporučit uvedení zařízení do provozu.

 

   ČÁST ČTVRTÁ

 

   Přechodná a závěrečná ustanovení

 

   § 14

 

   U  zařízení  uvedených  do  provozu  před  účinností  této  vyhlášky je

   organizace  povinna  provést  první provozní revize do jednoho roku ode

   dne účinnosti této vyhlášky.

 

   § 15

 

   Výjimky  z  ustanovení  §  11 odst. 2 může povolit na žádost organizace

   Český   úřad  bezpečnosti  práce,  jsou-li  pro  to  závažné  důvody  a

   doporučí-li to inspektorát.

 

   § 16

 

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

 

   Předseda:

 

   Dr. Bartík v.r.

 

   1)  ČSN  07  8404  Kovové  tlakové  nádoby  k  dopravě  plynů. Provozní

   pravidla.

 

   2)  §  4 písm. g) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad

   bezpečností práce.

 

   3)  Vyhláška  č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce,

   ve znění vyhlášky č. 111/1973 Sb.

 

   4) § 4 písm. f) zákona č. 174/1968 Sb.

 

   5) Např. ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení.

 

   5a)  Zákon  č.  22/1997  Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o

   změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

 

   5b)  Nařízení  vlády  č.  177/1997  Sb.,  kterým  se  stanoví technické

   požadavky na spotřebiče plynných paliv. Nařízení vlády č. 182/1999 Sb.,

   kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.

 

   6)  ČSN 38 6420 Plynovody v průmyslových závodech; ČSN 38 6405 Směrnice

   pro  zpracování  předpisů  pro  údržbu  a  obsluhu  odběrních plynových

   zařízení v průmyslových závodech.

 

   7)  Zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně; vyhláška č. 106/1959 Ú.l.,

   o organizaci požární ochrany.

 

   8)  Např.  ČSN  38  6405 Směrnice pro zpracování předpisů pro obsluhu a

   údržbu odběrních plynových zařízení v průmyslových závodech;

 

   ČSN  38  6462  Rozvod a použití propan-butanu v průmyslových závodech a

   sídlištích;

 

   ČSN 38 6417 Regulační stanice plynu.

 

   9)  Vyhláška č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření,

   ve znění vyhlášky č. 102/1967 Sb.

 

   10)   Směrnice  ministerstva  zdravotnictví  č.  49/1967  Věst.  MZd  o

   posuzování   zdravotní   způsobilosti   k   práci,   ve  znění  směrnic

   ministerstva  zdravotnictví  ČSR  č.  17/1970 Věst. MZd ČSR o změnách v

   posuzování  zdravotní  způsobilosti  k  práci,  a metodické opatření č.

   19/1970 Věst. MZd ČSR o posuzování dočasné neschopnosti k práci.

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby