Vyhláška Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonVyhláška Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří  

 

 

 

    202/1999 Sb.

 

   VYHLÁŠKA

 

   Ministerstva vnitra

 

   ze dne 31. srpna 1999,

 

   kterou  se  stanoví  technické  podmínky  požárních dveří, kouřotěsných

   dveří a kouřotěsných požárních dveří

 

   Ministerstvo  vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.,

   o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.:

 

   § 1

 

   Předmět úpravy

 

   (1)   Tato   vyhláška   stanoví  technické  podmínky  požárních  dveří,

   kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří k zabezpečení požární

   ochrany staveb a technologií.

 

   (2)  Požární  dveře,  kouřotěsné  dveře a kouřotěsné požární dveře musí

   splňovat   požadavky   vyplývající  z  právních  předpisů^1)  a  typem,

   konstrukcí, provedením, způsobem zabudování do staveb nebo technologií,

   požární  odolností  anebo kouřotěsností odpovídat požadavkům na požární

   bezpečnost  staveb odpovídajícím obsahu ČSN 73 0802 + Z1, ČSN 73 0804 a

   ČSN 73 0810.

 

   (3) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být

   snadno identifikovatelné.^2)

 

   § 2

 

   Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

   a)  požárními  dveřmi  požární  uzávěry otvorů ve dveřní sestavě včetně

   příslušenství a funkčního vybavení, které

 

   1.  brání  šíření  požáru  otvory v požárně dělicích konstrukcích (EI);

   nebo

 

   2. omezují šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích (EW),

 

   b)  kouřotěsnými  dveřmi  kouřotěsné  uzávěry  otvorů ve dveřní sestavě

   včetně  příslušenství a funkčního vybavení, které brání průniku kouře a

   zplodin hoření otvory v dělicích konstrukcích (SC),

 

   c)  kouřotěsnými  požárními  dveřmi požární dveře podle písmen a) a b),

   které

 

   1. brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně

   dělicích konstrukcích (EI-SC); nebo

 

   2.  omezují šíření požáru a brání průniku kouře a zplodin hoření otvory

   v požárně dělicích konstrukcích (EW-SC),

 

   d)  dveřní  sestavou kompletní sestava konstrukce dveřního křídla anebo

   křídel  včetně  každého rámu (zárubně) nebo vedení, která je určena pro

   uzavírání  stálých  otvorů  ve  stavebních  konstrukcích  nebo prvcích;

   dveřní  sestava  zahrnuje  vlastní  výplň  otvoru  včetně  rámu spolu s

   dveřním  kováním,  funkčním  vybavením a všechna těsnění (např. požární

   těsnění,  kouřová  těsnění  anebo  těsnění instalovaná za jiným účelem,

   jako  je  zabránění  průvanu,  infiltrace anebo zvukové izolace), která

   jsou v sestavě použita,

 

   e)  požárními uzávěry otvorů stavební konstrukce bránící nebo omezující

   šíření  požáru  otvory  v  požárně  dělicích  konstrukcích nebo prvcích

   (např.  dveře,  svinovací  žaluzie,  vrata,  poklopy  včetně  veškerého

   příslušenství a funkčního vybavení),

 

   f)  kouřotěsnými  uzávěry  otvorů  stavební  konstrukce bránící průniku

   kouře  a  zplodin hoření otvory v dělicích stavebních konstrukcích nebo

   prvcích   (např.   dveře,  svinovací  žaluzie,  vrata,  poklopy  včetně

   veškerého příslušenství a funkčního vybavení),

 

   g)   požárně  dělicími  konstrukcemi  stavební  konstrukce  bránící  po

   stanovenou dobu šíření požáru mimo požární úsek,^3)

 

   h)  dělicími  konstrukcemi  stavební konstrukce bránící průniku kouře a

   zplodin hoření uvnitř požárního úseku,

 

   i)  požární  odolností  požárního  uzávěru  doba,  po kterou je požární

   uzávěr  schopen odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo

   k  porušení  jeho  funkce; doba požární odolnosti se vyjadřuje číselným

   údajem  v minutách, podle hodnot dosažených při normové zkoušce požární

   odolnosti,

 

   j) konstrukcemi požárních nebo kouřotěsných uzávěrů stavební konstrukce

   druhu  D1, D2 nebo D3, které z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování

   použitých   stavebních   hmot   odpovídají  normovým  hodnotám  požární

   bezpečnosti staveb,

 

   k)  dveřním kováním součásti dveřní sestavy; jedná se zejména o závěsy,

   držadla,  zámky,  mechanické  nebo  panikové  závory, rozvory, zarážky,

   západky,  čepy,  zástrče,  protiplechy, kliky a štítky, dveřní kukátka,

   tabulky  s  písmeny,  okopové  nebo  nárazové  desky,  posuvné převody,

   uzavírací  zařízení,  elektrosoučásti  včetně  elektroinstalace  apod.,

   které jsou nebo mohou být použity v dveřní sestavě,

 

   l) celistvostí požárního uzávěru schopnost konstrukce požárního uzávěru

   vystavené z jedné strany působení požáru bránit po určitou dobu průniku

   plamenů  a horkých plynů na odvrácenou (neohřívanou) stranu při normové

   zkoušce  požární  odolnosti;  pro  vyjádření této vlastnosti se používá

   písmenné značky E,

 

   m)  tepelnou  izolací  požárního  uzávěru  z hlediska nárůstu teplot na

   neohřívané  straně  tepelně  izolační  schopnost  konstrukce  požárního

   uzávěru  vystavené účinkům požáru omezit po určitou dobu nárůst teploty

   na  odvrácené  (neohřívané)  straně  tak, aby se pohyboval pod normovou

   hodnotou; pro vyjádření této vlastnosti se používá písmenné značky I,

 

   n) tepelnou izolací požárního uzávěru z hlediska hustoty tepelného toku

   (radiace)  tepelně  izolační  schopnost  konstrukce  požárního  uzávěru

   vystavené  účinkům požáru omezit po určitou dobu hustotu tepelného toku

   ve  stanoveném  místě  od  odvrácené  (neohřívané)  strany  tak, aby se

   pohybovala  pod  normovou  hodnotou;  pro  vyjádření této vlastnosti se

   používá písmenné značky W,

 

   o) kouřotěsností požárního uzávěru nebo uzávěru otvoru schopnost těchto

   uzávěrů  po určitou dobu bránit průniku kouře anebo zplodin hoření tak,

   aby  v  jím  odděleném  prostoru nebylo dosaženo normové hodnoty zdraví

   nebezpečné  koncentrace;  pro  vyjádření  této  vlastnosti  se  používá

   písmenné značky S,

 

   p)   funkčním   vybavením   zavírací,   samozavírací  nebo  odblokovací

   mechanismus  včetně  ovládání  anebo detekčního zařízení včetně zdroje,

   které v případě vzniku požáru anebo zakouření zajistí správné a funkční

   uzavření  a  odblokování  všech  otevíratelných  částí požárních dveří,

   kouřotěsných dveří nebo kouřotěsných požárních dveří; jeho použití jako

   nedílné  součásti  konstrukce  dveřní  sestavy  se  vyjadřuje písmennou

   značkou C,

 

   q) požárním těsněním těsnění instalované do okrajů dveřních křídel nebo

   rámů  (zárubní)  požárních  uzávěrů  otvorů  za účelem prodloužení doby

   celistvosti  dveřní  sestavy;  použití  požárního  těsnění v konstrukci

   dveřní sestavy se vyjadřuje grafickou značkou é,

 

   r) kouřovým těsněním těsnění instalované do okrajů dveřních křídel nebo

   rámů (zárubní) kouřotěsných uzávěrů za účelem zabránění průniku kouře a

   zplodin  hoření (horkých plynů) dveřní sestavou; použití tohoto těsnění

   v konstrukci dveřní sestavy se vyjadřuje grafickou značkou é,

 

   s)  replikou  požárních  dveří  výroba  nové  dveřní  sestavy za účelem

   vytvoření  dveřní  sestavy vykazující požadovanou požární odolnost, při

   dosažení maximálního přiblížení původnímu tvarovému řešení,

 

   t)  normovou  zkouškou  zkouška,  která je součástí stanoveného postupu

   posuzování shody podle zvláštního předpisu.^4)

 

   Technické podmínky

 

   § 3

 

   (1)  Požární dveře musí splňovat technické podmínky vyjádřené požadavky

   na požární odolnost z hlediska

 

   a) celistvosti (E) a tepelné izolace podle teploty na neohřívané straně

   (I) nebo celistvosti (E) a tepelné izolace podle radiace (W), a

 

   b) použitého funkčního vybavení (C) u požárních dveří provedených podle

   § 4 odst. 2.

 

   (2)   Kouřotěsné  dveře  musí  splňovat  technické  podmínky  vyjádřené

   požadavky na kouřotěsnost (S) a funkční vybavení (C).

 

   (3)  Kouřotěsné  požární  dveře  musí splňovat technické podmínky podle

   odstavců 1 a 2.

 

   (4)  Ověření  splnění  technických  podmínek podle odstavců 1, 2 a 3 se

   provádí   vždy   normovou  zkouškou  s  výjimkou  případů  uvedených  v

   odstavcích 5 a 6.

 

   (5) Ověření splnění technických podmínek požárních dveří

 

   a) upravených pro konkrétní stavbu,

 

   b) atypických nebo kusově vyráběných replik v celkovém počtu nejvýše 15

   kusů, nebo

 

   c)  které  svými rozměry, provedením nebo tepelným namáháním neumožňují

   ověření splnění základních technických podmínek normovou zkouškou,

   lze provést pouze v rámci rozšířené aplikace výsledků normových zkoušek

   na  základě výpočtu jako součásti odborného posudku, jehož správnost je

   ověřena  oprávněnou  osobou.^5) Ověření výpočtem je možno provést pouze

   za  předpokladu,  že  všechny  rozhodující činitele ovlivňující požární

   odolnost lze početně vyjádřit.

 

   (6)  Nové  ověření  splnění technických podmínek se neprovádí v případě

   přímé  aplikace  výsledků  normových zkoušek (např. při přípustné změně

   povrchové úpravy, geometrických rozměrů, použitého kování).

 

   § 4

 

   (1)  Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře podle §

   3 musí být provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány

   po  celou  dobu stanovené nebo obvyklé životnosti^6) tak, aby v případě

   požáru  umožňovaly  vždy  volný  průchod a nebránily plynulé a bezpečné

   evakuaci unikajících osob, zvířat ani zásahu jednotek požární ochrany.

 

   (2)  Požární  dveře,  kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře podle

   odstavce  1,  jejichž  nedílnou  součástí je funkční vybavení, musí být

   provedeny,  zabudovány  do staveb nebo technologií a udržovány po celou

   dobu  stanovené  nebo obvyklé životnosti tak, aby v případě požáru byly

   všechny  jejich  otevíratelné  části  vždy spolehlivě uzavřeny (nikoliv

   zablokovány) a zároveň ručně snadno otevíratelné bez dalších opatření.

 

   § 5

 

   (1) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být

   značeny

 

   a) písmennou značkou

 

   1.  EI  na  požárních dveřích bránících šíření požáru [§ 2 písm. a) bod

   1];

 

   2.  EW na požárních dveřích omezujících šíření požáru [§ 2 písm. a) bod

   2];

 

   3. SC na kouřotěsných dveřích bránících průniku kouře [§ 2 písm. b)];

 

   4. EI-SC na kouřotěsných požárních dveřích [§ 2 písm. c) bod 1];

 

   5. EW-SC na kouřotěsných požárních dveřích [§ 2 písm. c) bod 2];

 

   b)  číselnou  značkou  hodnoty  dosažené  požární  odolnosti v minutách

   vyjádřenou arabskými číslicemi (např. 15, 30 atd.),

 

   c)  značkou  druhu  konstrukce  D1,  D2,  D3  vyjadřující  druh použité

   konstrukce   z  hlediska  hořlavosti  a  způsobu  zabudování  použitých

   stavebních hmot,

 

   d)  grafickou  značkou  é,  je-li  součástí  konstrukce  dveřní sestavy

   požární nebo kouřové těsnění,

 

   e) v případě použití skleněné výplně značkou EI nebo EW podle použitého

   typu,   číselnou   hodnotou  dosažené  požární  odolnosti  v  minutách,

   tloušťkou  tabule skla v mm, a to v ploše skla (např. EW-45-6); značení

   může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce.

 

   (2)  Značení  požárních  dveří podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2,

   jejichž  nedílnou  součástí  je funkční vybavení, se doplní o písmennou

   značku C (EI-C nebo EW-C).

 

   (3) Písmenné, číselné a grafické značky o výšce nejméně 5 mm se uvádějí

   v  následujícím  sledu:  např.  EI  30  D2 é (tj. požární dveře bránící

   šíření  tepla  s  požární odolností 30 minut definované jako konstrukce

   druhu  D2 opatřené požárním nebo kouřovým těsněním). V případě, že tyto

   požární  dveře jsou současně kouřotěsnými požárními dveřmi, doplňuje se

   značení takto: EI-SC 30 D2 é.

 

   (4)  Značení  se  provádí  přímo  na každém jednotlivém výrobku (tj. na

   dveřích  a  rámech)  v  místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po

   zabudování  dveří ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné

   a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti výrobku.

   Značení  se  umisťuje  tak,  aby nebyla snížena viditelnost a čitelnost

   značky shody.^7)

 

   (5)  Pro  značení  požárních  dveří,  kouřotěsných dveří a kouřotěsných

   požárních dveří v technické dokumentaci (např. návody výrobců, stavební

   výkresy,  projektová  dokumentace,  jiná  technická osvědčení, posudky,

   dokumentace  požární  ochrany atd.) platí obdobně ustanovení odstavce 1

   písm.  a)  až  d).  Písmenné  a  číselné značky se uvádí ve sledu podle

   odstavce 3.

 

   § 6

 

   Účinnost

 

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

 

   Ministr:

 

   PhDr. Grulich v. r.

 

   1) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

   (stavební  zákon),  ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990

   Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992

   Sb.,  zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 119/1997 Sb. a zákona č. 83/1998

   Sb.  (úplné  znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.), vyhláška č. 132/1998

   Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, vyhláška

   č.  137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, zákon

   č.  22/1997  Sb.,  o  technických  požadavcích  na  výrobky a o změně a

   doplnění některých zákonů, vyhláška č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí

   některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

 

   2) § 8 odst. 7 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

 

   3) § 17 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb.

 

   4)  Nařízení  vlády  č.  178/1997  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické

   požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.

 

   5) § 10 zákona č. 22/1997 Sb.

 

   6) § 8 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

 

   7) § 12 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

 

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby