Vyhláška MMR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonVyhláška MMR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

 

 

   526/2006 Sb.

 

   VYHLÁŠKA

 

   ze dne 22. listopadu 2006,

 

   kterou  se  provádějí  některá  ustanovení  stavebního zákona ve věcech

   stavebního řádu

 

   Ministerstvo  pro  místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006

   Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

 

   ČÁST PRVNÍ

 

   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

   Předmět úpravy

 

   § 1

 

   Tato vyhláška upravuje

 

   a)  obsahové  náležitosti ohlášení stavby, žádosti o stavební povolení,

   oznámení  stavby  ve  zkráceném  stavebním  řízení,  oznámení o užívání

   stavby,  žádosti  o  vydání  kolaudačního  souhlasu,  oznámení  změny v

   užívání   stavby,   ohlášení   odstranění   stavby   a  dokladů  k  nim

   připojovaných,

 

   b) obsahové náležitosti rozhodnutí a opatření stavebního úřadu, kterými

   se   povoluje  provedení  staveb,  veřejnoprávní  smlouvy,  kterou  lze

   nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o změně v

   užívání  stavby,  povolení  k  odstranění  stavby a rozhodnutí, jímž se

   poskytuje stavební příspěvek, a

 

   c)  náležitosti  výzvy  ke  zjednání  nápravy  a  rozsah zjišťování při

   kontrolní prohlídce rozestavěné stavby.

 

   § 2

 

   Podle  této vyhlášky se postupuje u všech druhů staveb, terénních úprav

   a  zařízení,  pokud  zvláštní  právní  předpis^1)  upravující doklady k

   žádosti  o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitosti povolení, souhlasů a

   vyjádření vodoprávního úřadu nestanoví jinak.

 

   ČÁST DRUHÁ

 

   OHLAŠOVÁNÍ STAVEB

 

   § 3

 

   Náležitosti ohlášení

 

   (K § 105 stavebního zákona)

 

   Ohlášení  stavby  uvedené  v  §  104  odst. 2 písm. a) až d) stavebního

   zákona,  změny  takové  stavby  (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) a změny

   takové  stavby před dokončením (§ 118 odst. 4 stavebního zákona), která

   podléhala  ohlášení,  stavebník  podává  na  formuláři,  jehož obsahové

   náležitosti  jsou  stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. K ohlášení

   se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.

 

   ČÁST TŘETÍ

 

   POVOLENÍ VÝSTAVBY

 

   § 4

 

   Žádost o stavební povolení

 

   (K § 110 stavebního zákona)

 

   Žádost  o  stavební povolení stavebník podává na předepsaném formuláři,

   jehož  obsahové  náležitosti  jsou  stanoveny  v  příloze  č.  2 k této

   vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 2 k

   této vyhlášce.

 

   Stavební povolení

 

   (K § 115 stavebního zákona)

 

   § 5

 

   Stavební povolení kromě obecných náležitostí rozhodnutí podle správního

   řádu obsahuje

 

   a)  jméno,  příjmení,  datum  narození  a místo trvalého pobytu fyzické

   osoby  nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (bylo-li

   přiděleno), která je stavebníkem,

 

   b) druh a účel povolované stavby nebo její změny, u dočasné stavby dobu

   jejího trvání,

 

   c)  parcelní  čísla  pozemků  podle katastru nemovitostí, na kterých se

   stavba  povoluje,  popřípadě  číslo  popisné  stavby,  jejíž  změna  se

   povoluje,

 

   d)   podmínky   pro   provedení   stavby,  především  z  hlediska  její

   komplexnosti   a   plynulosti,   napojení   na  dopravní  a  technickou

   infrastrukturu,  odvádění  povrchových vod, úprav okolí stavby, ochrany

   zeleně  nebo  jejího  přemístění,  popřípadě  též  podmínky pro užívání

   stavby nebo odstranění stavby,

 

   e) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení.

 

   § 6

 

   (1) Ve stavebním povolení se

 

   a)  zabezpečí  plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány, nejsou-li

   stanoveny   správními   rozhodnutími,   případně   požadavků  vlastníků

   technické infrastruktury k napojení na ni,

 

   b)  uloží  povinnost  oznámit  termín  zahájení  stavby a název a sídlo

   stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,

 

   c) stanoví termín dokončení stavby,

 

   d)  může  za  podmínek  uvedených  v  §  122  odst. 1 stavebního zákona

   stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

 

   (2)  Stavební povolení dále obsahuje podmínky, v nichž se podle potřeby

   stanoví

 

   a)  fáze  výstavby,  které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem

   provedení kontrolní prohlídky stavby,

 

   b) vymezení nezbytného rozsahu staveniště,

 

   c) předložení statických výpočtů,

 

   d) provedení zkušebního provozu.

 

   (3)  Při  spojení  územního  a stavebního řízení se samostatným výrokem

   stanoví podmínky pro umístění stavby.

 

   (4)  Při  spojení  stavebního  řízení  s řízením podle § 141 stavebního

   zákona se samostatným výrokem stanoví podrobnosti opatření na sousedním

   pozemku nebo stavbě (druh prací, rozsah záboru, doba trvání prací).

 

   § 7

 

   Náležitosti štítku

 

   (K § 115 stavebního zákona)

 

   Štítek, který stavební úřad zašle stavebníkovi, obsahuje

 

   a) označení stavby,

 

   b) označení stavebníka,

 

   c)  označení  stavebního  podnikatele;  pokud  není  znám, vymezí se na

   štítku  místo,  na  které  stavebník  uvede  údaje o vybraném stavebním

   podnikateli,  kterého před zahájením realizace stavby oznámí stavebnímu

   úřadu,

 

   d) označení stavebního úřadu, který stavbu povolil,

 

   e) číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci,

 

   f) stanovený termín dokončení stavby.

 

   § 8

 

   Náležitosti veřejnoprávní smlouvy

 

   (K § 116 stavebního zákona)

 

   (1)  Veřejnoprávní smlouva obsahuje označení smluvních stran a označení

   osob, které by byly účastníky stavebního řízení.

 

   (2)  Pro  náležitosti  veřejnoprávní  smlouvy, která nahrazuje stavební

   povolení, se ustanovení § 5 a 6 použijí obdobně.

 

   (3)   Přílohu   veřejnoprávní  smlouvy  tvoří  projektová  dokumentace,

   zpracovaná  v  rozsahu projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu

   řízení.  Stavební úřad uvede na projektovou dokumentaci číslo jednací a

   datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

 

   Zkrácené stavební řízení

 

   (K § 117 stavebního zákona)

 

   § 9

 

   Oznámení   stavebnímu   úřadu,  že  navrhovaná  stavba  byla  posouzena

   autorizovaným  inspektorem a je způsobilá k realizaci, podává stavebník

   na  formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3

   k  této  vyhlášce.  K  oznámení  se  připojí  přílohy uvedené v části B

   přílohy č. 3 k této vyhlášce.

 

   § 10

 

   Obsah a struktura certifikátu

 

   (1)  Autorizovaný  inspektor  v certifikátu, kterým stvrzuje, že ověřil

   projektovou  dokumentaci  a  připojené  podklady a že navrhovaná stavba

   může být provedena, uvede

 

   a) identifikační údaje stavebníka podle § 5 písm. a),

 

   b) druh, účel a dobu trvání stavby,

 

   c)  identifikační  údaje o projektové dokumentaci stavby podle údajů na

   rozpisce dokumentace,

 

   d)  průběh  posuzování  navrhované  stavby,  včetně  závěrů  jednání  s

   osobami, které uplatnily námitky proti provedení stavby,

 

   e)  jak  projektová dokumentace respektuje požadavky dotčených orgánů a

   vlastníků  dopravní  a  technické infrastruktury, popřípadě specifikaci

   dokladů o jednání s nimi,

 

   f)  své  jméno  a  příjmení,  podpis,  otisk  razítka  a  datum  vydání

   certifikátu.

 

   (2) Autorizovaný inspektor k certifikátu připojí

 

   a) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby,

 

   b)  souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními

   právními předpisy,

 

   c)  vyjádření  osob,  které  by byly účastníky stavebního řízení; pokud

   uplatnily  námitky,  připojí  též  protokol  o  výsledku  projednání  a

   vypořádání jejich námitek.

 

   ČÁST ČTVRTÁ

 

   UŽÍVÁNÍ STAVBY

 

   § 11

 

   Oznámení o užívání stavby

 

   (K § 120 stavebního zákona)

 

   Oznámení  o  záměru  započít  s  užíváním  stavby  stavebník  podává na

   formuláři,  jehož  obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 k

   této  vyhlášce. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy

   č. 4 k této vyhlášce.

 

   § 12

 

   Kolaudační souhlas

 

   (K § 122 stavebního zákona)

 

   (1)   Žádost   o  vydání  kolaudačního  souhlasu  stavebník  podává  na

   formuláři,  jehož  obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 k

   této  vyhlášce.  K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy

   č. 5 k této vyhlášce.

 

   (2) Kolaudační souhlas obsahuje

 

   a)  jméno,  příjmení,  datum  narození  a místo trvalého pobytu fyzické

   osoby  nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (bylo-li

   přiděleno), která je stavebníkem,

 

   b) označení a místo stavby,

 

   c) datum a číslo jednací stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy

   anebo  jméno  a příjmení autorizovaného inspektora a datum jím vydaného

   certifikátu,

 

   d) údaje o zkušebním provozu, popřípadě o předčasném užívání stavby,

 

   e) datum konání a výsledek závěrečné kontrolní prohlídky,

 

   f) vymezení účelu užívání stavby.

 

   Změna v užívání stavby

 

   (K § 127 stavebního zákona)

 

   § 13

 

   Oznámení  změny v užívání stavby se podává na formuláři, jehož obsahové

   náležitosti  jsou  stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce. K oznámení

   se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 6 k této vyhlášce.

 

   § 14

 

   (1) Souhlas stavebního úřadu se změnou v užívání stavby nebo rozhodnutí

   o změně v užívání stavby, která není podmíněna provedením změny stavby,

   obsahuje

 

   a)  označení  stavby  (dosavadní  účel)  a  místo  stavby  včetně čísla

   popisného,

 

   b) vymezení nového účelu užívání stavby.

 

   (2)  V  rozhodnutí  o změně v užívání stavby se kromě náležitostí podle

   odstavce  1 dále stanoví podmínky pro nový účel užívání stavby, kterými

   se  zajistí ochrana veřejných zájmů, práv a oprávněných zájmů účastníků

   řízení  a  bezbariérové  užívání  stavby,  pokud  je  právním předpisem

   vyžadováno.

 

   ČÁST PÁTÁ

 

   ODSTRANĚNÍ STAVBY, TERÉNNÍCH ÚPRAV A ZAŘÍZENÍ

 

   § 15

 

   Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

 

   (K § 128 stavebního zákona)

 

   Ohlášení  odstranění  stavby,  terénních úprav a zařízení její vlastník

   podává  na  formuláři,  jehož  obsahové  náležitosti  jsou  stanoveny v

   příloze  č.  7 k této vyhlášce. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v

   části B přílohy č. 7 k této vyhlášce.

 

   § 16

 

   Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

 

   (K § 128 stavebního zákona)

 

   (1) Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení obsahuje

 

   a)  jméno,  příjmení,  datum  narození  a místo trvalého pobytu fyzické

   osoby  nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (bylo-li

   přiděleno), která je vlastníkem stavby, nebo které se odstranění stavby

   povoluje,

 

   b) údaje o místu a účelu stavby,

 

   c) lhůtu pro odstranění stavby,

 

   d) způsob provedení bouracích prací,

 

   e)  povinnost  oznámit  před  zahájením  bouracích  prací název a sídlo

   stavebního   podnikatele,   který  bude  práce  provádět,  nebo  jméno,

   příjmení,  datum  narození  a  místo  trvalého pobytu osoby, která bude

   vykonávat  stavební  dozor  při svépomocném provádění bouracích prací u

   stavby, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení.

 

   (2) Rozhodnutí dále obsahuje podmínky, kterými se podle potřeby zajistí

 

   a) dodržení konkrétních technických předpisů,

 

   b) dodržení požadavků dotčených orgánů,

 

   c) ochrana práv účastníků řízení,

 

   d)  povinnost  oznámit  určité stadium bouracích prací stavebnímu úřadu

   pro provedení kontrolní prohlídky,

 

   e)  postup  a  způsob  bouracích  prací,  zejména zajištění stability a

   bezpečného   užívání   sousedních   staveb,   včetně  staveb  technické

   infrastruktury, provozu na přilehlých komunikacích,

 

   f)  úprava pozemku po odstranění stavby, nezávadné odvádění povrchových

   vod, vysázení zeleně,

 

   g)  předání  dokumentace odstraňované stavby stavebnímu úřadu pro účely

   jejího uložení.

 

   (3)  V případě spojení řízení o odstranění stavby s řízením podle § 141

   stavebního  zákona  budou  samostatným  výrokem  stanoveny  podrobnosti

   opatření  na  sousedním pozemku nebo stavbě (druh prací, rozsah záboru,

   doba trvání prací).

 

   ČÁST ŠESTÁ

 

   KONTROLA STAVEB

 

   § 17

 

   Výzva ke zjednání nápravy

 

   (K § 134 stavebního zákona)

 

   Výzva ke zjednání nápravy obsahuje

 

   a)  jméno,  příjmení  a místo trvalého pobytu, respektive název a sídlo

   osoby,   které   je   výzva  určena  (stavebník,  stavbyvedoucí,  osoba

   vykonávající stavební dozor, vlastník stavby),

 

   b)   zjištěnou   závadu   a  způsob  zjednání  nápravy  nebo  požadavek

   bezodkladného  zastavení  nepovolených  stavebních  prací  anebo  výčet

   dokladů, které mají být předloženy, popřípadě jiný důvod výzvy,

 

   c) lhůtu pro splnění výzvy,

 

   d) upozornění na následky nevyhovění výzvě.

 

   § 18

 

   Rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby

 

   (K § 134 stavebního zákona)

 

   (1) Při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stavební úřad kontroluje

   části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž

   vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné vlastnosti stavby.

 

   (2)  U  rozestavěné  stavby  se  kontroluje  provádění prací z hledisek

   stanovených stavebním zákonem a dále zejména

 

   a) správnost vytýčení prostorové polohy stavby,

 

   b)  hladina  spodní  vody  a  opatření  proti jejímu působení na spodní

   stavbu,

 

   c) provedení ležatých potrubí pro odvádění odpadních a srážkových vod,

 

   d) provádění nosných konstrukcí,

 

   e)  provádění kompletačních konstrukcí (například střešní plášť, dělicí

   konstrukce,  skladba podlah) z hlediska požadavků na stavby stanovených

   obecnými požadavky na výstavbu,

 

   f) provádění technických zařízení stavby,

 

   g) provádění přípojek a napojení na technickou infrastrukturu,

 

   h)   splnění   požadavků  požární  ochrany,  civilní  ochrany,  ochrany

   veřejného zdraví a životního prostředí,

 

   i) splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

 

   § 19

 

   Stavební příspěvek

 

   (K § 138 stavebního zákona)

 

   Rozhodnutí, jímž stavební úřad poskytuje stavební příspěvek, obsahuje

 

   a) označení rozhodnutí, kterým byly nařízeny nezbytné úpravy,

 

   b)  jméno,  příjmení,  datum  narození  a místo trvalého pobytu fyzické

   osoby  nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (bylo-li

   přiděleno),  které  je  stavební  příspěvek  poskytován,  a  kdy  o něj

   požádala,

 

   c)  účel, na který se stavební příspěvek poskytuje, ze kterého musí být

   zřejmé, že jde o náklady na provedení nařízených nezbytných úprav,

 

   d) výši příspěvku a způsob jeho poskytnutí,

 

   e) název a sídlo banky, jejímž prostřednictvím bude příspěvek vyplácen,

 

   f)  termíny  a  způsob  kontroly provedených prací na místě a ověřování

   přiměřenosti fakturovaných částek,

 

   g) podmínky pro vyplácení příspěvku.

 

   ČÁST SEDMÁ

 

   § 20

 

   Účinnost

 

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

   Ministr:

 

   Mgr. Gandalovič v. r.

 

   Příloha 1

 

   OHLÁŠENÍ STAVBY

 

 

 

 

 

 

   Příloha 2

 

   ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

 

 

 

 

 

 

 

   Příloha 3

 

   OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

 

 

 

 

 

   Příloha 4

 

   OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

 

 

 

 

   Příloha 5

 

   ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

 

 

 

 

 

   Příloha 6

 

   OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

 

 

 

 

 

   Příloha 7

 

   OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

 

 

 

 

 

   1)  Vyhláška  č.  432/2001  Sb.,  o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo

   vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního

   úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby