Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, a související předpisy,vyhláška č. 18/1979 Sb.,

◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákon: zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, a související předpisy,vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejichbezpečnosti, v platném znění,

 

 

 

   174/1968 Sb.

 

   ZÁKON

 

   ze dne 20.prosince 1968

 

   o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

 

   Změna: 575/1990 Sb.

 

   Změna: 159/1992 Sb.

 

   Změna: 47/1994 Sb.

 

   Změna: 71/2000 Sb.

 

   Změna: 124/2000 Sb.

 

   Změna: 151/2002 Sb., 320/2002 Sb.

 

   Změna: 436/2004 Sb.

 

   Změna: 253/2005 Sb.

 

   Změna: 189/2008 Sb.

 

   Změna: 223/2009 Sb.

 

   Změna: 341/2011 Sb.

 

   nadpis vypuštěn

 

   § 1

 

   Státní  odborný  dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

   vykonávají  organizace  státního  odborného  dozoru  zřízené výhradně k

   tomuto  účelu  Ministerstvem  práce a sociálních věcí.^1) Je-li zřízeno

   více  organizací  státního  odborného  dozoru,  vymezí jejich působnost

   Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení.

 

   § 2

 

   Organizace  státního  odborného  dozoru  jsou  podřízeny Státnímu úřadu

   inspekce  práce.  Ministr  práce  a  sociálních věcí jmenuje a odvolává

   ředitele organizací státního odborného dozoru.

 

   nadpis vypuštěn

 

   § 3

 

   (1)  Působnost  organizací  státního  odborného  dozoru  se vztahuje na

   všechny  právnické  osoby  (dále  jen  "organizace") a na fyzické osoby

   provozující  podnikatelskou  činnost,  pokud  jde  o  provozování  této

   činnosti, (dále jen "podnikající fyzické osoby").

 

   (2) Působnost organizací státního odborného dozoru se nevztahuje

 

   a)  na  činnost,  pracoviště  a  technická  zařízení  podléhající podle

   zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy,

 

   b)  na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru

   orgánů  na  úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je

   příslušné  hospodařit  Ministerstvo  vnitra,  organizační složka státu,

   která  je  zřízena  k  plnění úkolů Ministerstva vnitra, nebo Generální

   inspekce bezpečnostních sborů a na technická zařízení podléhající podle

   zvláštního   právního  předpisu  dozoru  Státního  úřadu  pro  jadernou

   bezpečnost,

 

   c)  na  technická  zařízení,  před  jejich  uvedením  na  trh,  jsou-li

   stanovená   k  posuzování  shody  podle  zvláštního  zákona,^1b)  pokud

   nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak.

 

   § 4

 

   zrušen

 

   § 5

 

   zrušen

 

   § 6

 

   zrušen

 

   § 6a

 

   (1) Organizace státního odborného dozoru podle § 1 při provádění dozoru

   nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

 

   a)   podávají  odborná  a  závazná  stanoviska  o  tom,  zda  jsou  při

   projektování,  konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách,

   údržbě  a  revizi  vyhrazených  technických  zařízení splněny požadavky

   bezpečnosti technických zařízení,

 

   b)  ve  stanovených  případech  provádějí prohlídky, řídí a vyhodnocují

   zkoušky,   kterými   osvědčují,  zda  vyhrazená  technická  zařízení  a

   materiály  použité  k  jejich  zhotovení  splňují  požadavky předpisů o

   zajištění  bezpečnosti  technických  zařízení; ve stanovených případech

   potvrzují úspěšné výsledky zkoušek,

 

   c) ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a

   podnikajících  fyzických  osob  k  výrobě,  montáži,  opravám, revizím,

   zkouškám  vyhrazených  technických  zařízení  a  k plnění nádob plyny a

   vydávají jim k tomu oprávnění,

 

   d)  prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím,

   opravám,  montážím  nebo  obsluze  vyhrazených  technických  zařízení a

   vydávají jim o tom osvědčení.

 

   (2)  Pověření  pracovníci  organizace  státního  odborného  dozoru jsou

   oprávněni   vstupovat  do  prostoru  organizací  a  provozních  prostor

   podnikajících  fyzických  osob  za  účelem  provedení  dozoru  a k jeho

   provedení vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek.

 

   (3)  Organizace  státního  odborného  dozoru  provádějí  činnosti podle

   odstavce   1   za   poplatky  stanovené  prováděcím  předpisem  vydaným

   Ministerstvem  práce  a  sociálních  věcí  po  dohodě  s  Ministerstvem

   financí.

 

   (4) Oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených

   technických zařízení a k plnění nádob plyny podle odstavce 3 vzniká též

   marným  uplynutím  lhůty  a  způsobem  podle § 28 až 30 zákona o volném

   pohybu služeb^1c).

 

   § 6b

 

   (1)  Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou

   ohrožení  zdraví  a  bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru

   podle  tohoto  zákona.  Jsou  to  technická zařízení tlaková, zdvihací,

   elektrická a plynová.

 

   (2) Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují

   do  tříd,  popřípadě  skupin  a  stanoví  se způsob prověřování odborné

   způsobilosti  organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob

   k činnostem na těchto zařízeních.

 

   § 6c

 

   (1) Organizace a podnikající fyzické osoby

 

   a)  zajistí  při  uvádění  do  provozu  a  při  provozování vyhrazených

   technických  zařízení  bezpečnostní  opatření  a  provedení  prohlídek,

   revizí  a  zkoušek  ve  stanovených  případech;  při výrobě vyhrazených

   tlakových zařízení, nevztahuje-li se na ně platné nařízení vlády vydané

   k provedení zvláštního zákona,^1b)

 

   b)  mohou  montovat,  opravovat,  provádět revize a zkoušky vyhrazených

   technických  zařízení,  plnit  nádoby plyny a vyrábět vyhrazená tlaková

   zařízení,  nevztahuje-li  se  na  ně  platné  nařízení  vlády  vydané k

   provedení  zvláštního  zákona,^1b)  jen  pokud jsou odborně způsobilé a

   jsou držiteli oprávnění podle § 6a odst. 1 písm. c),

 

   c)  zajistí,  aby  ve  stanovených  případech  zkoušky, revize, opravy,

   montáž  nebo  obsluhu  vyhrazených  technických zařízení vykonávaly jen

   fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech

   jsou též držiteli osvědčení.

 

   (2)   Předpoklady   odborné  způsobilosti  organizací  a  podnikajících

   fyzických  osob  jsou potřebné technické vybavení a odborná způsobilost

   jejich pracovníků.

 

   (3)  Předpoklady  odborné  způsobilosti fyzických osob podle odstavce 1

   písm. c) jsou

 

   a) dosažení věku 18 let,

 

   b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů,^6)

 

   c) předepsaná kvalifikace,

 

   d) doba praxe v oboru,

 

   e) osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d), provádějí-li revize a zkoušky

   vyhrazených  technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových

   zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.

 

   (4)  Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané

   organizací  státního  odborného  dozoru  má  platnost  pět  let ode dne

   vydání.

 

   (5)  Při uznávání odborné kvalifikace podle odstavce 1 písm. c), kterou

   fyzická  osoba  získala  v  jiném  členském  státě Evropské unie, jiném

   smluvním  státě  Dohody  o  Evropském  hospodářském  prostoru  nebo  ve

   Švýcarské  konfederaci,  se  postupuje  podle zákona o uznávání odborné

   kvalifikace^5a).  Uznávacím  orgánem je Ministerstvo práce a sociálních

   věcí.  Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na

   území  České  republiky  fyzickou  osobou, která je oprávněna vykonávat

   obdobnou  činnost  v členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě

   Dohody  o  Evropském  hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci,

   Ministerstvo   práce   a  sociálních  věcí  její  odbornou  kvalifikací

   ověří^5b).

 

   nadpis vypuštěn

 

   § 7

 

   Organizace   státního   odborného  dozoru  spolupracují  s  příslušnými

   odborovými  a  ústředními odborovými orgány, s příslušnými družstevními

   orgány   a  organizacemi  družstev,  s  organizacemi  zaměstnavatelů  a

   živnostenskými  společenstvy,  s  příslušnými  ústředními,  místními  a

   ostatními orgány státní správy a informují je o opatřeních k odstranění

   závad  zjištěných  při  své  činnosti. Všechny tyto orgány a organizace

   jsou  povinny  poskytovat  organizacím  státního  odborného  dozoru  na

   požádání podklady a informace potřebné pro výkon tohoto dozoru.

 

   § 7a

 

   (1)  Pracovníci  organizací  státního  odborného  dozoru  jsou  povinni

   zachovávat   mlčenlivost  o  skutečnostech,  o  nichž  se  dozvěděli  v

   souvislosti  s  výkonem činnosti podle tohoto zákona, a před vstupem do

   prostorů  organizací a provozních prostorů podnikajících fyzických osob

   informovat provozovatele.

 

   (2)  Za škodu způsobenou pracovníky uvedenými v odstavci 1 při činnosti

   podle   tohoto  zákona  odpovídá  stát;  této  odpovědnosti  se  nemůže

   zprostit.

 

   § 7b

 

   (1) Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou

 

   a)  stanoví,  která technická zařízení v působnosti orgánů a organizací

   státního  odborného  dozoru  (§  3) se považují za vyhrazená, a zároveň

   určí jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin,

 

   b)  stanoví  bližší  podmínky  kladené na vyhrazená technická zařízení,

   pokud  jde  o  úroveň  jejich  bezpečnosti,  umístění,  montáž, opravy,

   provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci,

 

   c)  blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací

   a  podnikajících  fyzických  osob  z  hlediska  potřebného  technického

   vybavení  a  odborné  způsobilosti  jejich  pracovníků a stanoví způsob

   prověřování jejich odborné způsobilosti,

 

   d)  blíže  vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických

   osob  z  hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru a

   stanoví způsob prověřování jejich odborné způsobilosti.

 

   (2)  Oprávnění  Ministerstva práce a sociálních věcí stanovit vyhláškou

   podle  odstavce  1  bližší  podmínky  kladené na bezpečnost vyhrazených

   technických zařízení podle § 6b před jejich uvedením na trh lze použít,

   jen  nevztahuje-li  se  na  ně platné nařízení vlády vydané k provedení

   zvláštního zákona.^1b)

 

   § 7c

 

   zrušen

 

   § 8

 

   (1) Zrušují se:

 

   a)  ustanovení  §  13  a  14 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a

   využití  topných  plynů (plynárenský zákon), ve znění zákona č. 64/1962

   Sb.,

 

   b)   vládní   nařízení  č.  53/1952  Sb.,  o  zajištění  bezpečnosti  a

   hospodárnosti provozu některých technických zařízení,

 

   c) vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č.

   114/1962  Sb.,  o  státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů

   používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci

   s těmito stroji.

 

   (2)   Působnost   orgánů  na  úseku  dozoru  nad  bezpečností  práce  a

   technických  zařízení,  vykonávaná  dosud  podle  předpisů  uvedených v

   odstavci 1, přechází na orgány zřízené podle tohoto zákona.

 

   § 9

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

 

   Svoboda v. r.

 

   Smrkovský v. r.

 

   Ing. Černík v. r.

 

   Příl.

 

   zrušena

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl. II zákona č. 223/2009 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   Řízení  zahájená  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto

   dne  neskončená  se  dokončí a práva a povinnosti s nimi související se

   posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

   1)  §  31  zákona  České  národní  rady  č.  576/1990 Sb., o pravidlech

   hospodaření  s  rozpočtovými  prostředky České republiky a obcí v České

   republice  (rozpočtová  pravidla  republiky),  ve  znění  zákona  České

   národní  rady  č.  579/1991  Sb., zákona České národní rady č. 166/1992

   Sb.,  zákona  České  národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní

   rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb.

 

   1b)  § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a

   o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

 

   1c) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

 

   5) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

 

   5a)  Zákon  č.  18/2004  Sb.,  o  uznávání  odborné  kvalifikace a jiné

   způsobilosti  státních  příslušníků  členských  států  Evropské  unie a

   některých  příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o

   uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

 

   5b) § 36b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   6)  §  6  odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   Směrnice  Ministerstva  zdravotnictví  č. 49/1967 Věstníku Ministerstva

   zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrována

   v částce 2/1968 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby