Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, a související předpisy,vyhláška č. 18/1979 Sb.,

◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákon: zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, a související předpisy,vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejichbezpečnosti, v platném znění,

 

 

 

   174/1968 Sb.

 

   ZÁKON

 

   ze dne 20.prosince 1968

 

   o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

 

   Změna: 575/1990 Sb.

 

   Změna: 159/1992 Sb.

 

   Změna: 47/1994 Sb.

 

   Změna: 71/2000 Sb.

 

   Změna: 124/2000 Sb.

 

   Změna: 151/2002 Sb., 320/2002 Sb.

 

   Změna: 436/2004 Sb.

 

   Změna: 253/2005 Sb.

 

   Změna: 189/2008 Sb.

 

   Změna: 223/2009 Sb.

 

   Změna: 341/2011 Sb.

 

   nadpis vypuštěn

 

   § 1

 

   Státní  odborný  dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

   vykonávají  organizace  státního  odborného  dozoru  zřízené výhradně k

   tomuto  účelu  Ministerstvem  práce a sociálních věcí.^1) Je-li zřízeno

   více  organizací  státního  odborného  dozoru,  vymezí jejich působnost

   Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení.

 

   § 2

 

   Organizace  státního  odborného  dozoru  jsou  podřízeny Státnímu úřadu

   inspekce  práce.  Ministr  práce  a  sociálních věcí jmenuje a odvolává

   ředitele organizací státního odborného dozoru.

 

   nadpis vypuštěn

 

   § 3

 

   (1)  Působnost  organizací  státního  odborného  dozoru  se vztahuje na

   všechny  právnické  osoby  (dále  jen  "organizace") a na fyzické osoby

   provozující  podnikatelskou  činnost,  pokud  jde  o  provozování  této

   činnosti, (dále jen "podnikající fyzické osoby").

 

   (2) Působnost organizací státního odborného dozoru se nevztahuje

 

   a)  na  činnost,  pracoviště  a  technická  zařízení  podléhající podle

   zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy,

 

   b)  na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru

   orgánů  na  úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je

   příslušné  hospodařit  Ministerstvo  vnitra,  organizační složka státu,

   která  je  zřízena  k  plnění úkolů Ministerstva vnitra, nebo Generální

   inspekce bezpečnostních sborů a na technická zařízení podléhající podle

   zvláštního   právního  předpisu  dozoru  Státního  úřadu  pro  jadernou

   bezpečnost,

 

   c)  na  technická  zařízení,  před  jejich  uvedením  na  trh,  jsou-li

   stanovená   k  posuzování  shody  podle  zvláštního  zákona,^1b)  pokud

   nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak.

 

   § 4

 

   zrušen

 

   § 5

 

   zrušen

 

   § 6

 

   zrušen

 

   § 6a

 

   (1) Organizace státního odborného dozoru podle § 1 při provádění dozoru

   nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

 

   a)   podávají  odborná  a  závazná  stanoviska  o  tom,  zda  jsou  při

   projektování,  konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách,

   údržbě  a  revizi  vyhrazených  technických  zařízení splněny požadavky

   bezpečnosti technických zařízení,

 

   b)  ve  stanovených  případech  provádějí prohlídky, řídí a vyhodnocují

   zkoušky,   kterými   osvědčují,  zda  vyhrazená  technická  zařízení  a

   materiály  použité  k  jejich  zhotovení  splňují  požadavky předpisů o

   zajištění  bezpečnosti  technických  zařízení; ve stanovených případech

   potvrzují úspěšné výsledky zkoušek,

 

   c) ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a

   podnikajících  fyzických  osob  k  výrobě,  montáži,  opravám, revizím,

   zkouškám  vyhrazených  technických  zařízení  a  k plnění nádob plyny a

   vydávají jim k tomu oprávnění,

 

   d)  prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím,

   opravám,  montážím  nebo  obsluze  vyhrazených  technických  zařízení a

   vydávají jim o tom osvědčení.

 

   (2)  Pověření  pracovníci  organizace  státního  odborného  dozoru jsou

   oprávněni   vstupovat  do  prostoru  organizací  a  provozních  prostor

   podnikajících  fyzických  osob  za  účelem  provedení  dozoru  a k jeho

   provedení vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek.

 

   (3)  Organizace  státního  odborného  dozoru  provádějí  činnosti podle

   odstavce   1   za   poplatky  stanovené  prováděcím  předpisem  vydaným

   Ministerstvem  práce  a  sociálních  věcí  po  dohodě  s  Ministerstvem

   financí.

 

   (4) Oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených

   technických zařízení a k plnění nádob plyny podle odstavce 3 vzniká též

   marným  uplynutím  lhůty  a  způsobem  podle § 28 až 30 zákona o volném

   pohybu služeb^1c).

 

   § 6b

 

   (1)  Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou

   ohrožení  zdraví  a  bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru

   podle  tohoto  zákona.  Jsou  to  technická zařízení tlaková, zdvihací,

   elektrická a plynová.

 

   (2) Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují

   do  tříd,  popřípadě  skupin  a  stanoví  se způsob prověřování odborné

   způsobilosti  organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob

   k činnostem na těchto zařízeních.

 

   § 6c

 

   (1) Organizace a podnikající fyzické osoby

 

   a)  zajistí  při  uvádění  do  provozu  a  při  provozování vyhrazených

   technických  zařízení  bezpečnostní  opatření  a  provedení  prohlídek,

   revizí  a  zkoušek  ve  stanovených  případech;  při výrobě vyhrazených

   tlakových zařízení, nevztahuje-li se na ně platné nařízení vlády vydané

   k provedení zvláštního zákona,^1b)

 

   b)  mohou  montovat,  opravovat,  provádět revize a zkoušky vyhrazených

   technických  zařízení,  plnit  nádoby plyny a vyrábět vyhrazená tlaková

   zařízení,  nevztahuje-li  se  na  ně  platné  nařízení  vlády  vydané k

   provedení  zvláštního  zákona,^1b)  jen  pokud jsou odborně způsobilé a

   jsou držiteli oprávnění podle § 6a odst. 1 písm. c),

 

   c)  zajistí,  aby  ve  stanovených  případech  zkoušky, revize, opravy,

   montáž  nebo  obsluhu  vyhrazených  technických zařízení vykonávaly jen

   fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech

   jsou též držiteli osvědčení.

 

   (2)   Předpoklady   odborné  způsobilosti  organizací  a  podnikajících

   fyzických  osob  jsou potřebné technické vybavení a odborná způsobilost

   jejich pracovníků.

 

   (3)  Předpoklady  odborné  způsobilosti fyzických osob podle odstavce 1

   písm. c) jsou

 

   a) dosažení věku 18 let,

 

   b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů,^6)

 

   c) předepsaná kvalifikace,

 

   d) doba praxe v oboru,

 

   e) osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d), provádějí-li revize a zkoušky

   vyhrazených  technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových

   zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.

 

   (4)  Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané

   organizací  státního  odborného  dozoru  má  platnost  pět  let ode dne

   vydání.

 

   (5)  Při uznávání odborné kvalifikace podle odstavce 1 písm. c), kterou

   fyzická  osoba  získala  v  jiném  členském  státě Evropské unie, jiném

   smluvním  státě  Dohody  o  Evropském  hospodářském  prostoru  nebo  ve

   Švýcarské  konfederaci,  se  postupuje  podle zákona o uznávání odborné

   kvalifikace^5a).  Uznávacím  orgánem je Ministerstvo práce a sociálních

   věcí.  Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na

   území  České  republiky  fyzickou  osobou, která je oprávněna vykonávat

   obdobnou  činnost  v členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě

   Dohody  o  Evropském  hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci,

   Ministerstvo   práce   a  sociálních  věcí  její  odbornou  kvalifikací

   ověří^5b).

 

   nadpis vypuštěn

 

   § 7

 

   Organizace   státního   odborného  dozoru  spolupracují  s  příslušnými

   odborovými  a  ústředními odborovými orgány, s příslušnými družstevními

   orgány   a  organizacemi  družstev,  s  organizacemi  zaměstnavatelů  a

   živnostenskými  společenstvy,  s  příslušnými  ústředními,  místními  a

   ostatními orgány státní správy a informují je o opatřeních k odstranění

   závad  zjištěných  při  své  činnosti. Všechny tyto orgány a organizace

   jsou  povinny  poskytovat  organizacím  státního  odborného  dozoru  na

   požádání podklady a informace potřebné pro výkon tohoto dozoru.

 

   § 7a

 

   (1)  Pracovníci  organizací  státního  odborného  dozoru  jsou  povinni

   zachovávat   mlčenlivost  o  skutečnostech,  o  nichž  se  dozvěděli  v

   souvislosti  s  výkonem činnosti podle tohoto zákona, a před vstupem do

   prostorů  organizací a provozních prostorů podnikajících fyzických osob

   informovat provozovatele.

 

   (2)  Za škodu způsobenou pracovníky uvedenými v odstavci 1 při činnosti

   podle   tohoto  zákona  odpovídá  stát;  této  odpovědnosti  se  nemůže

   zprostit.

 

   § 7b

 

   (1) Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou

 

   a)  stanoví,  která technická zařízení v působnosti orgánů a organizací

   státního  odborného  dozoru  (§  3) se považují za vyhrazená, a zároveň

   určí jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin,

 

   b)  stanoví  bližší  podmínky  kladené na vyhrazená technická zařízení,

   pokud  jde  o  úroveň  jejich  bezpečnosti,  umístění,  montáž, opravy,

   provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci,

 

   c)  blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací

   a  podnikajících  fyzických  osob  z  hlediska  potřebného  technického

   vybavení  a  odborné  způsobilosti  jejich  pracovníků a stanoví způsob

   prověřování jejich odborné způsobilosti,

 

   d)  blíže  vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických

   osob  z  hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru a

   stanoví způsob prověřování jejich odborné způsobilosti.

 

   (2)  Oprávnění  Ministerstva práce a sociálních věcí stanovit vyhláškou

   podle  odstavce  1  bližší  podmínky  kladené na bezpečnost vyhrazených

   technických zařízení podle § 6b před jejich uvedením na trh lze použít,

   jen  nevztahuje-li  se  na  ně platné nařízení vlády vydané k provedení

   zvláštního zákona.^1b)

 

   § 7c

 

   zrušen

 

   § 8

 

   (1) Zrušují se:

 

   a)  ustanovení  §  13  a  14 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a

   využití  topných  plynů (plynárenský zákon), ve znění zákona č. 64/1962

   Sb.,

 

   b)   vládní   nařízení  č.  53/1952  Sb.,  o  zajištění  bezpečnosti  a

   hospodárnosti provozu některých technických zařízení,

 

   c) vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č.

   114/1962  Sb.,  o  státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů

   používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci

   s těmito stroji.

 

   (2)   Působnost   orgánů  na  úseku  dozoru  nad  bezpečností  práce  a

   technických  zařízení,  vykonávaná  dosud  podle  předpisů  uvedených v

   odstavci 1, přechází na orgány zřízené podle tohoto zákona.

 

   § 9

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

 

   Svoboda v. r.

 

   Smrkovský v. r.

 

   Ing. Černík v. r.

 

   Příl.

 

   zrušena

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl. II zákona č. 223/2009 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   Řízení  zahájená  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto

   dne  neskončená  se  dokončí a práva a povinnosti s nimi související se

   posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

   1)  §  31  zákona  České  národní  rady  č.  576/1990 Sb., o pravidlech

   hospodaření  s  rozpočtovými  prostředky České republiky a obcí v České

   republice  (rozpočtová  pravidla  republiky),  ve  znění  zákona  České

   národní  rady  č.  579/1991  Sb., zákona České národní rady č. 166/1992

   Sb.,  zákona  České  národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní

   rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb.

 

   1b)  § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a

   o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

 

   1c) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

 

   5) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

 

   5a)  Zákon  č.  18/2004  Sb.,  o  uznávání  odborné  kvalifikace a jiné

   způsobilosti  státních  příslušníků  členských  států  Evropské  unie a

   některých  příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o

   uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

 

   5b) § 36b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   6)  §  6  odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   Směrnice  Ministerstva  zdravotnictví  č. 49/1967 Věstníku Ministerstva

   zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrována

   v částce 2/1968 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10.10. 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 28.8.. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 18.6.. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Schodiště s podestovým trámem

Zahájeno uživatelem Jana Velíšková v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 17.3.. 1 Odpovědět

Dobrý den , chtěla bych poprosit o radu při počítání a navrhování výztuže na schodiště s podestovýmI trámY. Dostali jsme toto zadání ve škole  a nic moc nevíme, čeho se chytit a jak postupovat ...DĚKUJUPokračovat

Vybourani niky/pricky v obyvaku

Zahájeno uživatelem Zuzana Krištofíková v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobry den, ma nekdo zkusenost s podobnym bytem? Je to cihla a v obyvaku mame tento vyklenek a z duvodu, ze bychom potrebovali do obyvaku vtesnat i loznici, potrebujeme ten vyklenek alespon pri lampe dat ven, ale mame tezkou obavu, ze to mozne neni i…Pokračovat

úzký pozemek

Zahájeno uživatelem Jan Zouhar v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobrý den, má smysl uvažovat o stavbě rodinného domu na obdélníkovém pozemku o šířce 10,5 metru (délka asi 25 metru), na jehož obou sousedních stranách se nachází domy, jejichž stěny jsou přímo na hranici tohoto pozemku? V současné době se na tomto…Pokračovat

Rozvody vody a odpadu v zakladech

Zahájeno uživatelem Pavel Kaňa v Voda, kanalizace, ČOV 3.1. 0 Odpovědi

Zdravim vas.Potreboval bych radu nejakeho vodare. Zacali mi delat zaklady a nastal mi problem u jednoho vodare. Naspojkoval mi vodovodni potrubi pod zakladama. Budu po nem chtit minimalne tlakovou zkousku a u odpadu tesnosti spoju. Bohuzel jsem…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Honza Fojtl 12. 4, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

Dodatečná kolaudace

Zahájeno uživatelem Ivana Kaňková v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9. 5, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý den,potřebovala bych vědět, co všechno má obsahovat dodatečná kolaudace. Objekt má č.p., ale při digitalizaci bylo zjištěno, že není provedena kolaudace. Předpokládám, že dokumentace bude na úrovni pasportu (M 1:100, půdorysy, řez, pohledy,…Pokračovat

Zkusenosti s pujcovnou naradi

Zahájeno uživatelem Pavel v Pozemek, projekt, stavba na klíč 8. 4, 2016 0 Odpovědi

Dobry den, kvuli rekonstrukci garaze potrebuji vypujcit naradi v Brne a shanim nejakou pujcovnu - levnou a proverenou. Nasel jsem http://www.naradi-vesely.cz . Mate nekdo s ni zkusenost? DikyPokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2017   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby