Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění

◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákon: Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění

 

 

 

   266/1994 Sb.

 

   ZÁKON

 

   ze dne 14. prosince 1994

 

   o dráhách

 

   Změna: 189/1999 Sb.

 

   Změna: 23/2000 Sb.

 

   Změna: 71/2000 Sb.

 

   Změna: 132/2000 Sb., 23/2000 Sb.(část)

 

   Změna: 77/2002 Sb.

 

   Změna: 175/2002 Sb.

 

   Změna: 320/2002 Sb.

 

   Změna: 103/2004 Sb.

 

   Změna: 1/2005 Sb.

 

   Změna: 191/2006 Sb.

 

   Změna: 181/2006 Sb.

 

   Změna: 186/2006 Sb.

 

   Změna: 296/2007 Sb.

 

   Změna: 124/2008 Sb.

 

   Změna: 377/2009 Sb.

 

   Změna: 227/2009 Sb., 194/2010 Sb.

 

   Změna: 134/2011 Sb.

 

   Změna: 134/2011 Sb. (část)

 

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

   ČÁST PRVNÍ

 

   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

   § 1

 

   Předmět úpravy

 

   (1)  Tento  zákon  zapracovává  příslušné  předpisy  Evropské  unie^1),

   zároveň  navazuje  na  přímo  použitelný  předpis  Evropské  unie^1a) a

   upravuje

 

   a)  podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových

   a lanových a stavby na těchto dráhách,

 

   b)  podmínky  pro  provozování  drah  podle písmene a), pro provozování

   drážní  dopravy na těchto dráhách, jakož i práva a povinnosti fyzických

   a právnických osob s tím spojené,

 

   c)  výkon  státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních,

   tramvajových, trolejbusových a lanových.

 

   (2) Zákon se nevztahuje na dráhy důlní, průmyslové a přenosné.

 

   § 2

 

   Základní pojmy

 

   (1)  Dráhou  je  cesta  určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných

   zařízení  potřebných  pro  zajištění  bezpečnosti  a  plynulosti drážní

   dopravy.

 

   (2)  Provozuschopností  dráhy  je  technický stav dráhy zaručující její

   bezpečné a plynulé provozování.

 

   (3)   Provozováním  dráhy  jsou  činnosti,  kterými  se  zabezpečuje  a

   obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava.

 

   (4) Provozováním drážní dopravy je činnost, při níž mezi provozovatelem

   této dopravy (dále jen "dopravce") a osobou, jejíž přepravní potřeba se

   uspokojuje,  vzniká  právní  vztah,  jehož  předmětem je přeprava osob,

   věcí,  zvířat  anebo  činnost,  kterou  se  zajišťuje  podnikání  podle

   zvláštních předpisů.^1b)

 

   (5)  Veřejným  zájmem  v oblasti kombinované dopravy se rozumí zájem na

   podpoře  ekologicky  šetrnějšího  způsobu dopravy. Podporou kombinované

   dopravy  ve  veřejném  zájmu  se  rozumí sleva na dani podle zvláštního

   právního předpisu.^1c)

 

   (6)  Kombinovanou  dopravou se rozumí nákladní přeprava využívající při

   jedné jízdě kromě železniční dopravy i silniční nebo vodní dopravu.

 

   (7)   Tarif   je  sazebník  cen  za  jednotlivé  přepravní  výkony  při

   poskytování přepravních služeb a podmínky jejich použití.

 

   (8)  Osobou  usazenou  na  území  České  republiky  je  osoba oprávněná

   podnikat  na  území České republiky podle obchodního zákoníku, která je

   zapsána v obchodním rejstříku nebo jejíž podnik nebo organizační složka

   podniku  umístěná  na  území  České  republiky  je  zapsána v obchodním

   rejstříku.

 

   ČÁST DRUHÁ

 

   DRÁHY

 

   § 3

 

   Kategorie železničních drah

 

   (1)  Železniční  dráhy  se  z  hlediska  významu,  účelu  a technických

   podmínek,  stanovených  prováděcím  předpisem,  člení  do  jednotlivých

   kategorií. Kategoriemi železničních drah jsou:

 

   a)   dráha  celostátní,  jíž  je  dráha,  která  slouží  mezinárodní  a

   celostátní veřejné železniční dopravě a je jako taková označena,

 

   b)  dráha  regionální, jíž je dráha regionálního nebo místního významu,

   která  slouží  veřejné  železniční  dopravě a je zaústěná do celostátní

   nebo jiné regionální dráhy,

 

   c)  vlečka,  jíž  je  dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele

   nebo  jiného  podnikatele  a  je zaústěná do celostátní nebo regionální

   dráhy, nebo jiné vlečky,

 

   d)  speciální  dráha,  která  slouží  zejména  k  zabezpečení  dopravní

   obslužnosti obce.

 

   (2)  O  zařazení  železniční  dráhy  do  příslušné  kategorie dráhy a o

   změnách tohoto zařazení rozhoduje drážní správní úřad.

 

   § 3a

 

   (1) Dráha celostátní je součástí evropského železničního systému. Prvky

   evropského železničního systému stanoví prováděcí právní předpis.

 

   (2) Železniční dráha, na níž je provozována vysokorychlostní železniční

   doprava, je dráha vybavená pro rychlosti drážních vozidel nad 200 km/h.

   Železniční  dráha  vybavená  pro rychlosti drážních vozidel do 200 km/h

   určená pro osobní nebo nákladní dopravu a kombinovanou dopravu je dráha

   konvenční.

 

   § 4

 

   Obvod dráhy

 

   (1) Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím pro umístění stavby

   dráhy.

 

   (2)  Obvod  dráhy  u  celostátní  dráhy a u regionální dráhy je vymezen

   svislými  plochami  vedenými  hranicemi  pozemků, které jsou určeny pro

   umístění dráhy a její údržbu.

 

   (3)  Obvod dráhy u ostatních drah je vymezen svislými plochami vedenými

   3  m  od  osy  krajní  koleje,  krajního  nosného nebo dopravního lana,

   krajního  vodiče  trakčního  vedení, nebo hranicemi pozemku, určeného k

   umístění  dráhy  a  její  údržby, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje

   stavby  dráhy,  pokud  není  dopravní  cesta  dráhy  vedena  po pozemní

   komunikaci.

 

   § 4a

 

   Ochrana dráhy

 

   (1)  Nikdo  nesmí  bez  povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu

   dráhy  činnosti, které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v

   obvodu  dráhy  na  místa,  která  nejsou  veřejnosti  přístupná,  pokud

   zvláštní právní předpis^1d) nestanoví jinak.

 

   (2) Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná

   s výjimkou

 

   a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci,

 

   b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací,

 

   c)  prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim

   a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich

   poskytovány služby související s drážní dopravou,

 

   d) veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy,

 

   e) volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy.

 

   § 5

 

   Stavba dráhy a stavba na dráze

 

   (1)  Stavbou  dráhy  je stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a

   stavba,  která  rozšiřuje,  doplňuje,  mění  nebo zabezpečuje dráhu bez

   ohledu, zda je v obvodu dráhy či nikoliv.

 

   (2)  Stavbou  na  dráze  jsou  všechny  stavby a zařízení ^1e) v obvodu

   dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží.

 

   (3)  Stavba dráhy a stavba na dráze musí splňovat technické podmínky^2)

   a  požadavky  bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Technické

   podmínky a požadavky jednotlivých druhů drah stanoví prováděcí předpis.

 

   (4)  Dráhu  jako cestu určenou k pohybu drážních vozidel lze zrušit jen

   na návrh vlastníka. O zrušení dráhy rozhoduje drážní správní úřad.

 

   § 5a

 

   Styk dráhy s cizím vedením

 

   (1)  Z  důvodů veřejného zájmu se dráha a stavba dráhy může křížit nebo

   stýkat  s  energetickými,  vodovodními,  stokovými,  telekomunikačními,

   popřípadě   jinými   sítěmi  technického  vybavení,  které  neslouží  k

   provozování   drah  a  drážní  dopravě  na  dráhách,  (dále  jen  "sítě

   technického   vybavení")  tak,  aby  práva  a  povinnosti  vlastníků  a

   provozovatelů  těchto  zařízení  byly  zabezpečeny  ve  shodě s právy a

   povinnostmi vlastníků a provozovatelů drah a drážní dopravy na dráze.

 

   (2)  Sítě technického vybavení mohou být umísťovány v obvodu železniční

   dráhy  jen  na  základě  písemné  smlouvy  o  zřízení  věcného břemene,

   uzavřené  mezi vlastníkem dráhy a vlastníkem sítě technického vybavení,

   a  to  za  úhradu.  Nedojde-li k uzavření smlouvy, lze vlastnická práva

   omezit jen rozhodnutím speciálního stavebního úřadu. V řízení o omezení

   vlastnických  práv  postupuje  speciální stavební úřad podle zvláštního

   zákona.^2a)

 

   (3)  Při  havárii  sítě technického vybavení umístěné v obvodu dráhy je

   vlastník   sítě   technického   vybavení   povinen  neprodleně  oznámit

   provozovateli  dráhy  tuto  havárii  a rozsah nezbytných prací k jejímu

   odstranění.  Vlastník  sítě  technického  vybavení je povinen ve věcech

   týkajících  se  dráhy  postupovat  podle  pokynů  provozovatele dráhy a

   zajistit  následné  uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a

   není-li  to  možné  s  ohledem  na  povahu  provedených prací, do stavu

   odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy.

 

   (4)  Při  změně  stavby  dráhy  nebo  stavbě nové dráhy stavebník hradí

   náklady  spojené  se změnami sítí technického vybavení vyvolané stavbou

   nebo její změnou uvedené v rozhodnutí speciálního stavebního úřadu.

 

   (5)  Vlastník  sítí  technického vybavení, které jsou umístěny v obvodu

   dráhy  nebo  v  ochranném  pásmu  dráhy  a  jsou v pásmu vlivů zpětných

   trakčních proudů z používání napájecích systémů dráhy stejnosměrné nebo

   střídavé  trakční proudové soustavy, je povinen zajistit jejich provoz,

   údržbu a opravy tak, aby se nestaly příčinou ohrožení života, zdraví či

   majetku osob.

 

   § 6

 

   Křížení dráhy

 

   (1)  Pokud  se železniční dráha kříží s pozemními komunikacemi v úrovni

   kolejí,  musí  být  křížení  označeno  a  zabezpečeno.  Způsob označení

   křížení stanoví prováděcí předpis.

 

   (2)  O  rozsahu  a  způsobu  zabezpečení  křížení  železniční  dráhy  s

   pozemními  komunikacemi  v  úrovni kolejí a jeho změně rozhoduje drážní

   správní  úřad  po předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie České

   republiky.   Rozhodnutí   o   rozsahu  a  způsobu  zabezpečení  křížení

   nenahrazuje povolení vydávaná správními úřady podle zvláštních právních

   předpisů.^2b)  Technické  způsoby zabezpečení křížení stanoví prováděcí

   předpis.

 

   (3)  Při  křížení  železniční  dráhy  s pozemními komunikacemi v úrovni

   kolejí   má   drážní   doprava  přednost  před  provozem  na  pozemních

   komunikacích.

 

   § 7

 

   Stavební řízení

 

   (1)  Speciálním  stavebním úřadem^3) pro stavby dráhy a stavby na dráze

   je drážní správní úřad.

 

   (2)   Způsobilost   stavby  dráhy  k  užívání  musí  být  před  vydáním

   kolaudačního   souhlasu  ověřena  technicko  bezpečnostní  zkouškou.  U

   staveb, které svým charakterem a účelem ovlivňují podmínky bezpečného a

   plynulého  provozování  dráhy  a drážní dopravy, stanoví drážní správní

   úřad  ve  stavebním  povolení též zavedení zkušebního provozu. Rozsah a

   podmínky  technicko  bezpečnostní  zkoušky a zkušebního provozu stanoví

   prováděcí předpis.

 

   (3)  Stavbu,  která  není  stavbou  dráhy  a  zasahuje zčásti do jejího

   obvodu,  lze  zřizovat a provozovat jen se souhlasem drážního správního

   úřadu a za podmínek jím stanovených.

 

   Ochranné pásmo dráhy

 

   § 8

 

   (1)  Ochranné  pásmo  dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož

   hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou

 

   a)  u  dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje,

   nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy,

 

   b)  u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100

   m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy,

 

   c) u vlečky 30 m od osy krajní koleje,

 

   d)  u  speciální  dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální

   dráhy 35 m od osy krajní koleje,

 

   e) u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní

   koleje,

 

   f)  u  dráhy  tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje

   nebo krajního trolejového drátu.

 

   (2)  Pro  dráhu  vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném

   prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje.

 

   § 9

 

   (1)  V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby, provádět

   hornickou  činnost  a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat

   střelnici,  skladovat  výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné

   zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky jen se souhlasem

   drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených.

 

   (2)  Provozovatel  dráhy a dopravce je oprávněn v ochranném pásmu dráhy

   vstupovat  na  cizí  pozemky,  popřípadě  na stavby na nich stojící, za

   účelem  oprav,  údržby a provozování dráhy, odstraňování následků nehod

   nebo   poškození   dráhy  a  za  účelem  odstraňování  jiných  překážek

   omezujících  provozování  drážní  dopravy. Přitom je povinen dbát toho,

   aby  užívání  pozemků,  popřípadě  staveb  na  nich  stojících, bylo co

   nejméně  rušeno  a  aby  vstupem a činnostmi nevznikly škody, kterým je

   možno  zabránit.  Výkon  těchto  oprávnění musí být omezen na nezbytnou

   dobu  a nezbytnou míru. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu

   škody podle občanského zákoníku.

 

   (3)  Provozovatel  dráhy  a  dopravce je oprávněn ve stavu nouze nebo v

   naléhavém  veřejném  zájmu  na  provozování  dráhy  nebo na provozování

   drážní  dopravy  na  nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použít

   nemovitost  vlastníka v ochranném pásmu dráhy, nelze-li dosáhnout účelu

   jinak.

 

   (4)  Vlastník  nemovitosti  přilehlé  k  dráze  tramvajové  nebo  dráze

   trolejbusové  je v nezbytně nutných případech na nezbytnou dobu povinen

   za  jednorázovou  úhradu  strpět  omezení  vlastnického  práva  ke  své

   nemovitosti  spočívající  v  umístění  a provozování pevných trakčních,

   signalizačních  nebo  zabezpečovacích  zařízení.  Rozhodnutí  o omezení

   vlastnického  práva a o výši úhrady vydává na návrh provozovatele dráhy

   tramvajové nebo trolejbusové drážní správní úřad. Provozovatel dráhy je

   povinen  při  umístění a odstranění tohoto zařízení na cizí nemovitosti

   uvést  nemovitost  při  ukončení prací do původního stavu, a není-li to

   možné  s  ohledem  na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího

   původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti.

 

   § 10

 

   Ochrana dráhy

 

   (1)  Vlastníci  nemovitosti v sousedství dráhy jsou povinni strpět, aby

   na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů

   půdy,  padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto

   nebezpečí   výstavbou   nebo  provozem  dráhy  nebo  přírodními  vlivy;

   vznikne-li  toto  nebezpečí  z  jednání  těchto vlastníků, jsou povinni

   učinit  nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení

   nezbytných  opatření  a  o tom, kdo je provede, rozhodne drážní správní

   úřad.

 

   (2)  Drážní  správní  úřad  zjišťuje  zdroje  ohrožování dráhy a zdroje

   rušení  drážního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je

   uveden v odstavci 1, nařídí drážní správní úřad jeho provozovateli nebo

   vlastníku  odstranění  zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel

   nebo   vlastník   zdroje  ohrožení,  drážní  správní  úřad  rozhodne  o

   odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.

 

   ČÁST TŘETÍ

 

   REGULACE PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

 

   Úřední povolení

 

   § 11

 

   (1)  Provozovat  dráhu  může  právnická  nebo  fyzická osoba na základě

   úředního  povolení  a  jedná-li  se o provozování dráhy celostátní nebo

   regionální,  i  na  základě osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy

   celostátní   a   regionální   (dále   jen   "osvědčení   o  bezpečnosti

   provozovatele dráhy"), je-li zapsána v obchodním rejstříku.^5a)

 

   (2) Úřední povolení vydává drážní správní úřad.

 

   § 12

 

   Úřední povolení může být vydáno za podmínky, že:

 

   a)  fyzická  osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli

   věku  21  let,  jsou  způsobilí  k  právním úkonům, bezúhonní a odborně

   způsobilí;  žadatel  nemusí  splňovat  podmínku  odborné  způsobilosti,

   jestliže ji splňuje jeho odpovědný zástupce,

 

   b)  statutární  orgán  nebo  člen  statutárního  orgánu právnické osoby

   dosáhli  věku  21  let,  jsou  způsobilí  k právním úkonům, bezúhonní a

   alespoň jeden člen statutárního orgánu je odborně způsobilý,

 

   c) žadatel, který hodlá provozovat dráhu celostátní a dráhu regionální,

   prokáže finanční způsobilost k provozování této dráhy (§ 14a).

 

   § 13

 

   Za  bezúhonného  podle  §  12  se  nepovažuje  ten,  kdo byl pravomocně

   odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s

   povolovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně.

 

   § 13a

 

   Za  účelem  zjištění,  zda  osoba  podle  § 12 písm. a) nebo b) splňuje

   podmínku  bezúhonnosti  podle § 13, si drážní správní úřad vyžádá podle

   zvláštního  právního  předpisu^5b)  výpis  z evidence Rejstříku trestů.

   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence

   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem

   umožňujícím dálkový přístup.

 

   § 14

 

   Odbornou   způsobilost   prokazuje   žadatel   dokladem   o   ukončeném

   vysokoškolském  vzdělání  ekonomického nebo dopravního nebo technického

   nebo  právního  zaměření  a  dokladem o vykonání tříleté praxe v řídící

   činnosti  v  oboru  provozování  drah  nebo dokladem o ukončení úplného

   středního   odborného   vzdělání   ekonomického  nebo  dopravního  nebo

   technického  zaměření  a  dokladem  o  vykonání pětileté praxe v řídící

   činnosti v oboru provozování drah.

 

   § 14a

 

   (1)  Finanční  způsobilostí  k  provozování dráhy celostátní nebo dráhy

   regionální  se rozumí schopnost provozovatele dráhy finančně zabezpečit

   zahájení  a  řádné  provozování  dráhy  pro  potřeby plynulé a bezpečné

   drážní dopravy.

 

   (2) Finanční způsobilost se prokazuje

 

   a)  podrobným  obchodním  rozpočtem  na  roční účetní období, ve kterém

   příjmy  z poplatků za použití dopravní cesty dráhy, náklady na údržbu a

   opravy dráhy pro účely zajištění její provozuschopnosti a další náklady

   na  zajištění  provozování  dráhy musí být uvedeny odděleně, s uvedením

   ostatních obchodních a provozních příjmů a plateb a přehledu dlužníků a

   věřitelů,

 

   b)  objemem  dostupných  finančních  prostředků včetně stavu bankovních

   účtů a úvěrů,

 

   c) provozním kapitálem,

 

   d)  účetní  závěrkou  ověřenou  auditorem, včetně její přílohy v úplném

   rozsahu,  (výkaz o peněžních tocích) v případě, že provozovatel dráhy v

   předcházejícím ročním účetním období vykonával podnikatelskou činnost.

 

   (3)  Podrobnější členění údajů podle odstavce 2 a způsob jejich výpočtu

   stanoví prováděcí předpis.

 

   § 15

 

   (1) Žádost o vydání úředního povolení musí obsahovat:

 

   a)  obchodní  jméno,  sídlo a právní formu právnické osoby, která hodlá

   provozovat  dráhu, a jméno a bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím

   statutárním   orgánem,   a   identifikační   číslo   osoby   (dále  jen

   „identifikační  číslo“),  bylo-li přiděleno, nebo jméno a trvalý pobyt,

   obchodní  jméno  a  rodné  číslo  fyzické osoby, která hodlá provozovat

   dráhu,  jakož  i  stejné  údaje týkající se odpovědného zástupce, je-li

   ustanoven,

 

   b) označení vlastníka dráhy,

 

   c)  označení  dráhy  a její popis, včetně určení začátku a konce dráhy,

   místa styku vzájemně zaústěných drah a stavební délku dráhy.

 

   (2) Žádost o vydání úředního povolení musí být doložena:

 

   a)  výpisem  z  obchodního  rejstříku, jde-li již o zapsanou právnickou

   osobu,  je-li  žadatelem  právnická  osoba,  nebo dokladem prokazujícím

   založení právnické osoby,

 

   b)  písemným  dokladem  o  existenci  smluvního vztahu mezi žadatelem a

   odpovědným zástupcem, byl-li ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba,

 

   c)  dokladem  prokazujícím  odbornou  způsobilost  fyzické  osoby  nebo

   dokladem  prokazujícím odbornou způsobilost odpovědného zástupce, je-li

   ustanoven,  je-li  žadatelem  fyzická osoba, nebo dokladem prokazujícím

   odbornou způsobilost alespoň jednoho z členů statutárního orgánu, je-li

   žadatelem právnická osoba,

 

   d)  dokladem  osvědčujícím  vlastnictví  žadatele k dráze nebo dokladem

   osvědčujícím  právní  vztah  žadatele k dráze, pokud není žadatel jejím

   vlastníkem,

 

   e)   dokladem   prokazujícím  technickou  způsobilost  dráhy  k  jejímu

   provozování,

 

   f)  doklady prokazujícími finanční způsobilost, jedná-li se o žadatele,

   který hodlá provozovat dráhu celostátní nebo dráhu regionální,

 

   g) dokladem o zaplacení správního poplatku.

 

   § 16

 

   (1) Drážní správní úřad rozhodne o vydání úředního povolení ve lhůtě 60

   dnů od doručení žádosti o vydání úředního povolení.

 

   (2) Drážní správní úřad v rozhodnutí o vydání úředního povolení stanoví

   podmínky  provozování  dráhy týkající se zajištění řádného a bezpečného

   provozování dráhy.

 

   (3) Úřední povolení je nepřenosné.

 

   (4) Na vydání úředního povolení není právní nárok.

 

   § 17

 

   (1) V rozhodnutí o vydání úředního povolení drážní správní úřad uvede:

 

   a)  obchodní  jméno,  včetně právní formy, sídlo a identifikační číslo,

   bylo-li  již přiděleno, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo členů

   statutárního  orgánu,  jedná-li  se  o  právnickou  osobu, nebo jméno a

   příjmení  provozovatele dráhy, obchodní jméno, rodné číslo, jeho trvalý

   pobyt;  je-li  ustanoven odpovědný zástupce, též údaje týkající se jeho

   osoby, jedná-li se o fyzickou osobu,

 

   b) vlastníka dráhy,

 

   c)  označení  provozované  dráhy  a její popis, včetně určení začátku a

   konce  dráhy,  místa  styku  vzájemně  zaústěných drah a stavební délku

   dráhy,

 

   d) datum zahájení provozování dráhy,

 

   e) dobu, na kterou se úřední povolení vydává,

 

   f) další podmínky provozování dráhy.

 

   (2)  Provozovatel  dráhy  je  povinen  oznámit drážnímu správnímu úřadu

   všechny  změny  týkající  se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako

   náležitosti  žádosti o vydání úředního povolení podle § 15, a předložit

   o  nich  doklady  do  30  dnů od vzniku změn. Drážní správní úřad podle

   okolností  případu  rozhodne  o změně úředního povolení nebo rozhodne o

   zrušení úředního povolení.

 

   (3)  Drážní  správní  úřad  na základě odůvodněné žádosti provozovatele

   dráhy   rozhodne   o   změně   úředního  povolení,  došlo-li  ke  změně

   skutečností,  na  základě  kterých  bylo  rozhodováno o vydání úředního

   povolení.

 

   § 18

 

   Zrušení a zánik úředního povolení

 

   (1)  V  případě,  že  provozovatel  dráhy  nechce  provozovat dráhu, je

   povinen  o  této skutečnosti vyrozumět příslušný drážní správní úřad ve

   lhůtě  jednoho  roku před podáním návrhu na zrušení úředního povolení k

   provozování  dráhy.  Současně  též je povinen ve stejné lhůtě vyrozumět

   vlastníka dráhy.

 

   (2) Úřední povolení k provozování dráhy zaniká

 

   a)  rozhodnutím  drážního  správního úřadu o zrušení úředního povolení,

   jestliže provozovatel dráhy

 

   1. přestal splňovat předpoklady pro vydání úředního povolení,

 

   2. porušil ustanovení tohoto zákona,

 

   3. podal návrh na zrušení úředního povolení k provozování dráhy,

 

   b) uplynutím doby, na kterou bylo úřední povolení vydáno,

 

   c) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem úředního povolení,

 

   d) uplynutím 30 dnů od smrti fyzické osoby, která je držitelem úředního

   povolení,

 

   e) dnem zrušení dráhy.

 

   § 19

 

   zrušen

 

   § 20

 

   Povinnosti vlastníka dráhy

 

   (1)  Vlastník dráhy je povinen zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu

   nezbytném  pro  její  provozuschopnost  a  umožnit  styk dráhy s jinými

   dráhami.

 

   (2)  Vlastník  dráhy  celostátní  a  dráhy  regionální  je dále povinen

   pečovat  o rozvoj a modernizaci dráhy v rozsahu nezbytném pro zajištění

   dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti území kraje.

 

   (3) Pokud není vlastníkem dráhy celostátní nebo dráhy regionální stát a

   vlastník  dráhy není schopen zajistit její provozuschopnost, je povinen

   dráhu   nabídnout   státu   k  jejímu  odkoupení.  Jménem  státu  jedná

   Ministerstvo dopravy.

 

   (4)  Technické  podmínky  provozuschopnosti  dráhy a technické podmínky

   styku drah stanoví prováděcí předpis.

 

   § 21

 

   (1)  Vlastník  dráhy  je  povinen  zajistit  provozování dráhy. Není-li

   vlastník    dráhy    celostátní    nebo   regionální   současně   jejím

   provozovatelem,  je  povinen umožnit provozování dráhy jinou oprávněnou

   osobou.

 

   (2)  Nemůže-li  vlastník  dráhy  zajistit provozování dráhy, je povinen

   nabídnout dráhu k zajištění jejího provozování:

 

   a)  státu  zastoupenému  Ministerstvem  dopravy,  jedná-li  se  o dráhu

   celostátní nebo regionální,

 

   b) obci nebo obcím, v jejichž územním obvodu se dráha nachází, jedná-li

   se o dráhu tramvajovou, trolejbusovou, speciální nebo lanovou.

 

   Práva  a povinnosti provozovatele dráhy a povinnosti osob nacházejících

   se na dráze a v obvodu dráhy

 

   § 22

 

   (1) Provozovatel dráhy je povinen

 

   a) provozovat dráhu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy podle

   pravidel pro provozování dráhy a úředního povolení,

 

   b)   vydat   ke  dni  zahájení  provozování  dráhy  vnitřní  předpis  o

   provozování   dráhy   a   o   odborné   způsobilosti  a  znalosti  osob

   zajišťujících  provozování  dráhy  a  způsobu  jejich  ověřování včetně

   systému pravidelného školení,

 

   c)   zajistit,  aby  provozování  dráhy  prováděly  osoby,  které  jsou

   zdravotně a odborně způsobilé,

 

   d)  pro  veřejnou  drážní osobní dopravu zveřejnit jízdní řády a jejich

   změny,

 

   e)  označit  názvy  stanice  (zastávky),  které provozuje; provozovatel

   dráhy  celostátní  a  regionální  je  v  tomto  směru vázán rozhodnutím

   drážního správního úřadu o názvu stanice (zastávky),

 

   f)   provozovat  určené  technické  zařízení  jen  s  platným  průkazem

   způsobilosti   a   v   technickém   stavu,   který  odpovídá  schválené

   způsobilosti,

 

   g)  zajistit  dopravcům  přístup ke službám poskytovaným provozovatelem

   dráhy  způsobem, který vylučuje zvýhodnění některého z dopravců. Rozsah

   služeb  poskytovaných  provozovatelem  dráhy  stanoví  prováděcí právní

   předpis.

 

   (2) Provozovatel dráhy celostátní nebo dráhy regionální je dále povinen

 

   a)  finančně zabezpečit řádné provozování dráhy po celou dobu platnosti

   úředního povolení,

 

   b)   poskytnout  drážnímu  správnímu  úřadu  za  každý  kalendářní  rok

   nejpozději  do  30. června roku následujícího doklady o trvání finanční

   způsobilosti k řádnému provozování dráhy,

 

   c)  na výzvu drážního správního úřadu poskytnout informace potřebné pro

   ověření trvání finanční způsobilosti k provozování dráhy,

 

   d)  zavést  systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a zajistit

   jeho dodržování,

 

   e)  předložit  do 30. června kalendářního roku drážnímu správnímu úřadu

   výroční  zprávu  o bezpečnosti provozování dráhy za uplynulý kalendářní

   rok.

 

   (3) Provozovatel dráhy je oprávněn

 

   a)   udílet  dopravcům  při  organizování  drážní  dopravy  pokyny  pro

   zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy,

 

   b)  dávat  osobám  nacházejícím  se  v  obvodu dráhy pokyny k zajištění

   jejich  bezpečnosti, bezpečnosti jiných osob a pokyny k ochraně majetku

   a  veřejného  pořádku  a  k  zabránění  možného  rušení  nebo  ohrožení

   provozování dráhy a drážní dopravy na dráze.

 

   (4)  Osoby  nacházející  se  v  obvodu  dráhy jsou povinny dbát o svoji

   bezpečnost,  dbát  pokynů  provozovatele  dráhy k zajištění bezpečnosti

   osob  a  bezpečnosti  provozování  dráhy  a  drážní  dopravy a pokynů k

   zajištění  ochrany majetku a veřejného pořádku a jsou povinny zdržet se

   všeho,  co  by  mohlo  rušit  nebo  ohrozit  provozování dráhy a drážní

   dopravy  nebo  mít  za následek vznik škody na součástech dráhy nebo na

   drážním vozidle nebo narušit veřejný pořádek.

 

   (5)   Pravidla   pro   provozování  dráhy,  prvky  systému  zajišťování

   bezpečnosti  provozování  dráhy  a  obsah  výroční zprávy o bezpečnosti

   provozování dráhy stanoví prováděcí předpis.

 

   § 23

 

   (1)   Provozovatel   dráhy  celostátní  a  dráhy  regionální  je  kromě

   povinností uvedených v § 22 povinen

 

   a)  umožnit  dopravci,  který  má  platnou licenci, přidělenou kapacitu

   dopravní   cesty  a  platné  osvědčení  dopravce,  na  základě  smlouvy

   provozovat  drážní  dopravu  na  dráze za cenu sjednanou podle cenových

   předpisů,^6)

 

   b)   poskytnout   svou   dopravní   cestu   na  nezbytnou  dobu  jinému

   provozovateli  dráhy  pro  objezdy  nesjízdného  úseku  dopravní cesty,

   byla-li tato nesjízdnost způsobena živelní událostí nebo nehodou.

 

   (2)  Provozovatel  dráhy  celostátní  a  dráhy  regionální, není-li jím

   vlastník této dráhy, je dále povinen

 

   a)  nejpozději  14  měsíců před platností jízdního řádu předat přídělci

   kapacity  dopravní  cesty (§ 34b odst. 2) údaje o povaze a kapacitě jím

   provozované dopravní cesty; při stanovení kapacity vychází provozovatel

   dráhy z propustnosti dopravní cesty odvozené z maximálního počtu vlaků,

   které lze na ní provozovat,

 

   b) stanovit rozsah poskytovaných přepravních služeb pro přepravu osob a

   věcí  v  jednotlivých stanicích a zveřejnit jej v Přepravním a tarifním

   věstníku.

 

   § 23a

 

   Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy

 

   (1)  Provozovatel  dráhy  musí  mít  ke  dni zahájení provozování dráhy

   celostátní nebo regionální osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy.

   Osvědčení  o bezpečnosti provozovatele dráhy vydává drážní správní úřad

   na základě žádosti provozovatele dráhy na dobu 5 let.

 

   (2)  Žádost  o  vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy musí

   obsahovat  údaje o jménu nebo obchodní firmě provozovatele dráhy a jeho

   bydlišti  či  sídlu  a údaje o systému řízení pro zajištění provozování

   dráhy  a  systému  zajišťování  bezpečnosti  provozování  dráhy  včetně

   zajištění   povinností   při   vzniku  mimořádné  události.  K  žádosti

   provozovatel dráhy přikládá

 

   a)  seznam  pracovních činností zajišťovaných provozovatelem dráhy, pro

   které  je  vyžadována  odborná  způsobilost,  a  popis  systému  jejího

   zajištění,

 

   b)  seznam  určených  technických  zařízení používaných při provozování

   dráhy včetně dokladu o jejich provozování,

 

   c)  vnitřní  předpisy  pro  provozování  dráhy,  o provozování určených

   technických  zařízení, o požadavcích na odbornou způsobilost a znalosti

   osob  zajištujících  provozování  dráhy  a  o  způsobu jejich ověřování

   včetně systému pravidelného školení,

 

   d) doklad o zaplacení správního poplatku.

 

   (3)  Osvědčením  o  bezpečnosti  provozovatele  dráhy  se  dokládá,  že

   provozovatel dráhy

 

   a)  má  vnitřní  organizační  strukturu a systém řízení pro zajišťování

   provozování   dráhy   a  má  vytvořen  systém  zajišťování  bezpečnosti

   provozování   dráhy,   kterým   se   rozumí   soubor   organizačních  a

   technologických opatření pro bezpečné provozování dráhy,

 

   b) vydal vnitřní předpisy pro provozování dráhy, o provozování určených

   technických  zařízení,  a  o  požadavcích  na  odbornou  způsobilost  a

   znalosti  osob  zajišťujících  provozování  dráhy  a  o  způsobu jejich

   ověřování, včetně systému pravidelného školení.

 

   (4)  Provozovatel  dráhy  je  povinen  drážnímu správnímu úřadu oznámit

   změny  údajů,  které  předkládá při podání žádosti o vydání osvědčení o

   bezpečnosti  provozovatele  dráhy, a předložit o nich doklady do 30 dnů

   od  vzniku změn. Podle povahy změn údajů rozhodne drážní správní úřad o

   změně osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy.

 

   (5)  Jestliže drážní správní úřad zjistí, že provozovatel dráhy přestal

   splňovat podmínky zajišťující bezpečnost provozování dráhy, osvědčení o

   bezpečnosti provozovatele dráhy odejme.

 

   (6)  Vydání,  změnu nebo odejmutí osvědčení o bezpečnosti provozovatele

   dráhy  oznamuje  drážní  správní úřad do 1 měsíce ode dne nabytí právní

   moci rozhodnutí Evropské železniční agentuře^6a).

 

   (7)  Vzor  žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy

   celostátní nebo regionální a vzor osvědčení o bezpečnosti provozovatele

   dráhy celostátní nebo regionální stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 23b

 

   Omezení provozování dráhy

 

   (1)  Provozovatel  dráhy  je  oprávněn  na  dobu nezbytně nutnou omezit

   provozování dráhy nebo její části z důvodů provádění údržby nebo opravy

   dráhy nebo z důvodu narušení provozuschopnosti dráhy v důsledku živelní

   události,  nehody  nebo  mimořádné  události,  která  ohrožuje bezpečné

   provozování dráhy nebo drážní dopravy.

 

   (2) Překročí-li doba omezení provozování dráhy nebo její části 24 hodin

   a   omezení  naruší  sjednaný  rozsah  a  četnost  drážní  dopravy,  je

   provozovatel  dráhy  povinen  neprodleně  vyrozumět  o  důvodech a době

   předpokládaného   omezení   drážní  správní  úřad,  vlastníka  dráhy  a

   dopravce,  kteří  provozují  dopravu  na  dráze,  jejíž  provozování je

   omezeno.  Drážní správní úřad na základě vyrozumění provozovatele dráhy

   může  rozhodnout  o  době a podmínkách omezeného provozování dráhy nebo

   její  části.  Tímto  postupem  není  dotčeno  právo dopravců na náhradu

   škody.

 

   (3)  Provozovatel dráhy je oprávněn provozovat dráhu v omezeném rozsahu

   z  důvodu zastavení drážní dopravy na dráze nebo její části v souladu s

   rozhodnutím  drážního  správního úřadu podle § 38. Provozovatel dráhy v

   rámci  omezeného  provozování  dráhy  zajistí  pravidelné  prohlídky  a

   kontrolu   stanovených   technických  parametrů  součástí  dráhy  podle

   pravidel pro provozování dráhy.

 

   § 23c

 

   (1)  Drážní  správní  úřad  na základě odůvodněné žádosti provozovatele

   dráhy  rozhodne  o  omezení  provozování  dráhy  nebo její části, které

   naruší  sjednaný  rozsah a četnost drážní dopravy z důvodů rekonstrukce

   dráhy nebo její části podle stavebního povolení.

 

   (2)  Drážní  správní  úřad  žádost  projedná  s  vlastníkem  dráhy  a s

   dopravcem,  který  provozuje  dopravu  na  dráze nebo její části, jejíž

   provozování má být omezeno.

 

   (3)  Drážní správní úřad v rozhodnutí stanoví dobu a podmínky omezeného

   provozování  dráhy  nebo  její části. Tímto postupem není dotčeno právo

   dopravců na náhradu škody.

 

   ČÁST ČTVRTÁ

 

   REGULACE DRÁŽNÍ DOPRAVY

 

   Licence

 

   § 24

 

   (1) Drážní doprava může být provozována veřejně nebo neveřejně.

 

   (2)   Veřejná   drážní  doprava  je  doprava  provozovaná  dopravcem  k

   uspokojování  obecných  přepravních  potřeb  podle  předem  vyhlášených

   přepravních podmínek, zveřejněného jízdního řádu a tarifu.

 

   (3)  Neveřejná  drážní  doprava  je  doprava  provozovaná  dopravcem  k

   uspokojování   individuálních   přepravních   potřeb   podle  smluvních

   podmínek.

 

   (4)   Přeshraniční   osobní  drážní  doprava  je  doprava,  při  jejímž

   provozování  je  překročena  státní  hranice  České  republiky a jejímž

   převažujícím  účelem  je  přeprava  osob mezi dvěma nebo více členskými

   státy Evropské unie.

 

   (5)  Provozovat  osobní  drážní  dopravu  na  dráze může právnická nebo

   fyzická osoba, která

 

   a)  je usazená na území České republiky, nejedná-li se o osobu usazenou

   v  členském  státě Evropské unie provozující přeshraniční osobní drážní

   dopravu,

 

   b) je držitelem platné licence s výjimkou provozování drážní dopravy na

   dráze lanové a

 

   c)  má  uzavřenou  smlouvu  s provozovatelem dráhy o provozování drážní

   dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba.

 

   (6)  Provozovat  nákladní  drážní  dopravu na dráze může právnická nebo

   fyzická osoba, která

 

   a) je držitelem platné licence s výjimkou provozování drážní dopravy na

   dráze lanové a

 

   b)  má  uzavřenou  smlouvu  s provozovatelem dráhy o provozování drážní

   dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba.

 

   (7)  Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální může

   fyzická nebo právnická osoba, která

 

   a)  splňuje  podmínky  podle  odstavce  5,  jedná-li se o osobní drážní

   dopravu,  nebo podmínky podle odstavce 6, jedná-li se o nákladní drážní

   dopravu,

 

   b) je držitelem platného osvědčení dopravce,

 

   c) má přidělenou kapacitu dopravní cesty a

 

   d)  má sjednanou cenu za užití dráhy podle cenových předpisů a stanoven

   způsob její úhrady.

 

   (8) Licenci uděluje na základě žádosti drážní správní úřad.

 

   § 25

 

   Licence může být udělena za podmínky, že:

 

   a)  fyzická  osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli

   věku  18  let,  jsou  způsobilí  k  právním úkonům, bezúhonní a odborně

   způsobilí;  žadatel  nemusí  splňovat  podmínku  odborné  způsobilosti,

   jestliže ji splňuje jeho odpovědný zástupce,

 

   b)  statutární  orgán  nebo  člen  statutárního orgánu, je-li žadatelem

   právnická  osoba, dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům,

   jsou  bezúhonní  a  alespoň  jeden  člen statutárního orgánu je odborně

   způsobilý,

 

   c)  žadatel,  který hodlá provozovat drážní dopravu na dráze celostátní

   nebo  na  dráze  regionální, prokáže finanční způsobilost k provozování

   drážní dopravy,

 

   d) technické podmínky dráhy to umožňují.

 

   § 26

 

   Za  bezúhonného  podle  §  25  se  nepovažuje  ten,  kdo byl pravomocně

   odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s

   udělovanou licencí, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně.

 

   § 26a

 

   Za  účelem  zjištění,  zda  osoba  podle  § 25 písm. a) nebo b) splňuje

   podmínku  bezúhonnosti  podle § 26, si drážní správní úřad vyžádá podle

   zvláštního  právního  předpisu^5b)  výpis  z evidence Rejstříku trestů.

   Žádost  o  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence

   Rejstříku  trestů  se  předávají  v  elektronické podobě, a to způsobem

   umožňujícím dálkový přístup.

 

   § 27

 

   Odbornou   způsobilost   prokazuje   žadatel   dokladem   o   ukončeném

   vysokoškolském  vzdělání  ekonomického nebo dopravního nebo technického

   nebo  právního  zaměření  a  dokladem o vykonání tříleté praxe v řídící

   činnosti  v  oboru  drážní  dopravy  nebo  dokladem  o ukončení úplného

   středního   odborného   vzdělání   ekonomického  nebo  dopravního  nebo

   technického  zaměření  a  dokladem  o  vykonání pětileté praxe v řídící

   činnosti v oboru drážní dopravy.

 

   § 27a

 

   (1)  Finanční  způsobilostí  k  provozování  drážní  dopravy  na  dráze

   celostátní  nebo  na  dráze  regionální  se  rozumí  schopnost dopravce

   finančně  zabezpečit  zahájení  a  řádné  provozování  drážní dopravy a

   schopnost  zabezpečit  současné  a  budoucí závazky minimálně na období

   jednoho roku.

 

   (2) Finanční způsobilost se prokazuje

 

   a) obchodním majetkem,

 

   b)  objemem  dostupných  finančních prostředků, včetně stavu bankovních

   účtů a úvěrů,

 

   c) provozním kapitálem,

 

   d) podnikatelským plánem na první rok provozování drážní dopravy,

 

   e)  účetní  závěrkou  ověřenou  auditorem, včetně její přílohy v úplném

   rozsahu   (výkaz   o   peněžních  tocích)  v  případě,  že  dopravce  v

   předcházejícím ročním účetním období vykonával podnikatelskou činnost,

 

   f) dokladem o financování drážních vozidel.

 

   (3)  Dopravce  není  finančně  způsobilý,  zejména  pokud  vstoupil  do

   likvidace  nebo  probíhá-li  insolvenční  řízení,  v  němž se řeší jeho

   úpadek  nebo  hrozící  úpadek,^6a)  nebo  jestliže  dluží nedoplatky na

   daních, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku

   zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

 

   (4)   Dopravce  musí  mít  uzavřeno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu

   způsobenou provozem drážní dopravy.

 

   (5)  Podrobnosti o způsobu prokazování finanční způsobilosti k zahájení

   a  provozování  drážní  dopravy  na  dráze  celostátní  nebo  na  dráze

   regionální stanoví prováděcí předpis.

 

   § 28

 

   (1) Žádost o udělení licence musí obsahovat:

 

   a)  obchodní  jméno,  sídlo a právní formu právnické osoby, která hodlá

   provozovat  drážní  dopravu,  a jméno a bydliště osoby nebo osob, které

   jsou   jejím   statutárním  orgánem,  a  identifikační  číslo,  bylo-li

   přiděleno,  nebo  jméno  a  trvalý  pobyt, obchodní jméno a rodné číslo

   fyzické  osoby,  která  hodlá provozovat drážní dopravu, jakož i stejné

   údaje týkající se odpovědného zástupce, je-li ustanoven,

 

   b) údaje o dráze, na které má být drážní doprava provozována, a údaj, v

   kterých  úsecích  dráhy  (traťový  úsek,  trasa  linky)  hodlá  žadatel

   provozovat drážní dopravu,

 

   c) označení provozovatele dráhy,

 

   d) údaje vztahující se k druhu dopravy a rozsahu služeb poskytovaných v

   souvislosti s přepravou osob a věcí,

 

   e) údaje o počtu a druhu provozovaných drážních vozidel,

 

   f)  u  dráhy  tramvajové, trolejbusové a speciální dráhy návrh časového

   vedení  požadovaných  spojů  a  návrh  tras  linek, včetně zastávek pro

   nástup a výstup a určení výchozí a cílové zastávky.

 

   (2) Žádost o licenci musí být doložena:

 

   a)  písemným  dokladem  o  existenci  smluvního vztahu mezi žadatelem a

   odpovědným zástupcem, byl-li ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba,

 

   b)  výpisem  z obchodního rejstříku nebo dokladem prokazujícím založení

   právnické osoby,

 

   c)  dokladem  prokazujícím  odbornou  způsobilost  fyzické  osoby, nebo

   dokladem  prokazujícím odbornou způsobilost odpovědného zástupce, je-li

   ustanoven,  je-li  žadatelem  fyzická osoba, nebo dokladem prokazujícím

   odbornou způsobilost alespoň jednoho z členů statutárního orgánu, je-li

   žadatelem právnická osoba,

 

   d)  doklady prokazujícími finanční způsobilost, jedná-li se o žadatele,

   který hodlá provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze

   regionální,

 

   e) dokladem o zaplacení správního poplatku.

 

   § 29

 

   (1)  Drážní  správní úřad rozhodne o udělení licence ve lhůtě 60 dnů od

   doručení žádosti o udělení licence.

 

   (2) Drážní správní úřad v rozhodnutí o udělení licence stanoví podmínky

   provozování  drážní  dopravy,  týkající  se  zejména zajištění dopravní

   obslužnosti území a bezpečnosti drážní dopravy.

 

   § 30

 

   (1) V rozhodnutí o licenci drážní správní úřad uvede:

 

   a)  obchodní  jméno,  včetně právní formy, sídlo a identifikační číslo,

   bylo-li  již  přiděleno,  jméno  a příjmení osoby nebo osob, které jsou

   statutárním  orgánem  nebo  jeho členy, jedná-li se o právnickou osobu,

   nebo  jméno  a  příjmení  dopravce,  rodné číslo, obchodní jméno a jeho

   trvalý pobyt; je-li ustanoven odpovědný zástupce, též údaje týkající se

   jeho osoby, jedná-li se o fyzickou osobu,

 

   b)  označení  dráhy  (traťového úseku, trasy linky), na níž je dopravce

   oprávněn  drážní  dopravu  provozovat, názvy stanic (zastávek) a určení

   výchozí a cílové stanice (zastávky),

 

   c) označení provozovatele dráhy,

 

   d)   druh   dopravy,   rozsah   poskytovaných  služeb,  včetně  rozsahu

   bezbariérové  přepravy  cestujících  s  omezenou  schopností  pohybu  a

   orientace,

 

   e) datum zahájení provozování drážní dopravy,

 

   f) doba, na kterou se licence uděluje,

 

   g) další podmínky provozování drážní dopravy.

 

   (2)  Byla-li  žádost  zamítnuta, drážní správní úřad uvede v rozhodnutí

   důvody, pro které nebyla licence udělena.

 

   § 31

 

   (1)  Dopravce  a provozovatel dráhy, na níž má být doprava provozována,

   jsou při uzavírání smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze vázáni

   rozsahem a podmínkami stanovenými v rozhodnutí o licenci.

 

   (2)  Pokud  při  uzavírání  smlouvy  o  provozování drážní dopravy mezi

   provozovatelem  dráhy  a dopravcem vznikne spor o stanovení konkrétních

   podmínek  provozování drážní dopravy, rozhodne na žádost jednoho z nich

   drážní správní úřad.

 

   § 32

 

   Změna licence

 

   (1) Držitel licence je povinen oznámit drážnímu správnímu úřadu všechny

   změny   týkající   se  údajů  a  dokladů,  které  jsou  stanoveny  jako

   náležitosti  žádosti  o  udělení  licence  podle § 28, s výjimkou údajů

   týkajících  se rozsahu a četnosti dopravy a předložit o nich doklady do

   30  dnů  od  vzniku  změn.  Drážní správní úřad podle okolností případu

   rozhodne o změně licence nebo rozhodne o odejmutí licence.

 

   (2) Drážní správní úřad rozhodne o změně licence

 

   a)  je-li  to  nezbytné  k dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní

   smlouvy,  kterou  je  Česká  republika vázána a která byla vyhlášena ve

   Sbírce zákonů,

 

   b)  došlo-li  ke změně skutečností, na základě kterých se rozhodovalo o

   udělení licence,

 

   c) na základě odůvodněné žádosti dopravce.

 

   § 33

 

   Drážní  správní  úřad  rozhodne  o  odejmutí  licence, jestliže držitel

   licence:

 

   a) porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem,

 

   b) neplní podmínky stanovené v licenci,

 

   c) o odejmutí licence požádal.

 

   § 34

 

   Licence pozbývá platnosti:

 

   a) uplynutím doby, na kterou byla udělena,

 

   b) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem licence,

 

   c) uplynutím 30 dnů od smrti fyzické osoby, která je držitelem licence,

 

   d) dnem zrušení dráhy,

 

   e) rozhodnutím drážního správního úřadu o odejmutí licence.

 

   § 34a

 

   Licence udělená členským státem Evropské unie

 

   (1) Licence k provozování drážní dopravy udělená úřadem členského státu

   Evropské unie^6b) platí na území České republiky.

 

   (2)   Není-li  v  udělené  licenci  podle  odstavce  1  stanovena  doba

   platnosti,  je  drážní  správní úřad povinen prověřit nejméně jednou za

   pět let plnění podmínek stanovených v licenci. Zjistí-li drážní správní

   úřad  neplnění  podmínek  pro  udělení licence, bezodkladně informuje o

   svém zjištění příslušný úřad státu, který licenci vydal.

 

   (3)  Jestliže  drážní  správní  úřad vydá, pozastaví, změní nebo odejme

   licenci   k   provozování  drážní  dopravy  na  dráhách  zařazených  do

   evropského   železničního   systému,  uvědomí  o  tom  Komisi  Evropské

   unie.^6b)

 

   § 34b

 

   Přidělování kapacity dopravní cesty na dráze celostátní a regionální

 

   (1)  Kapacitou  dopravní  cesty se pro účely provozování drážní dopravy

   rozumí  její využitelná průjezdnost v rámci rozvržení požadovaných tras

   vlaků na úseku dopravní cesty v určitém období.

 

   (2)  Kapacitu dopravní cesty na dráze celostátní a regionální přiděluje

   osoba (dále jen "přídělce"), kterou je

 

   a)  Správa  železniční dopravní cesty,^6c) jedná-li se o dopravní cestu

   ve vlastnictví státu,

 

   b) vlastník dopravní cesty, jedná-li se o dopravní cestu, která není ve

   vlastnictví státu.

 

   (3)   Přiděluje-li  kapacitu  dopravní  cesty  na  dráze  celostátní  a

   regionální   více   přídělců,   jsou   tyto   osoby   povinny  vzájemně

   spolupracovat  a koordinovat svoji činnost v zájmu účinného přidělování

   kapacity  dopravní  cesty,  která překračuje jednu dráhu. Za tím účelem

   tyto  osoby  zřídí  společný  orgán pro koordinaci přidělování kapacity

   dopravní cesty.

 

   § 34c

 

   Prohlášení o dráze celostátní a regionální

 

   (1)  Přídělce  po projednání s provozovatelem dráhy zpracuje nejpozději

   12  měsíců  před  platností  jízdního  řádu  prohlášení  o  dráze^6e) a

   zveřejní jej v Přepravním a tarifním věstníku.

 

   (2) Prohlášení o dráze musí obsahovat

 

   a)  technickou  povahu  dopravní  cesty  a její kapacitu pro železniční

   dopravu,

 

   b)  zásady,  kritéria  a  podmínky  přidělování kapacity dopravní cesty

   žadatelům včetně postupů při nedostatku kapacity,

 

   c) podmínky přístupu na dopravní cestu,

 

   d) podmínky pro přidělení kapacity dopravní cesty na období přesahující

   platnost  jízdního  řádu a zásady uzavírání rámcových smluv o rezervaci

   kapacity s dopravci,

 

   e) možnost vzdání se přidělené kapacity při jejím nevyužívání,

 

   f)  podmínky  odebrání  přidělené  kapacity  dopravní  cesty  při jejím

   nevyužívání  nebo  částečném  využívání  včetně  informace  o  ceně  za

   nevyužívání přidělené kapacity,

 

   g)  informace  o  ceně za přidělení kapacity dopravní cesty a stanovení

   ceny za užití dopravní cesty,

 

   h) náležitosti žádosti o přidělení kapacity dopravní cesty,

 

   i) podrobnosti o omezeních při přidělování kapacity dopravní cesty,

 

   j) stanovení rezervní kapacity dopravní cesty pro opravy a údržbu a pro

   mimořádné  případy a postup při jejím využívání; povinnou součástí jsou

   lhůty pro přidělování,

 

   k)  vymezení  systému  finančních  pobídek  pro  přídělce  i dopravce k

   zajištění  minimalizace  závad  na  dopravní  cestě  a  zvyšování  její

   propustnosti pro účely sjednávání smlouvy o provozování drážní dopravy;

   systém může zahrnovat pokuty i odměny.

 

   § 34d

 

   (1)  Žádost o přidělení kapacity dopravní cesty může podat osoba, která

   je držitelem platné licence.

 

   (2)  Žádost  o přidělení kapacity dopravní cesty podává osoba uvedená v

   odstavci  1 přídělci v době od zveřejnění prohlášení o dráze nejpozději

   do 8 měsíců přede dnem platnosti jízdního řádu.

 

   (3)  Osoba,  která  není usazená na území České republiky a hodlá podat

   žádost  o  přidělení  kapacity  dopravní  cesty  pro  účely provozování

   přeshraniční  osobní  drážní  dopravy,  písemně  oznámí tuto skutečnost

   nejpozději 2 měsíce před podáním žádosti podle odstavců 1 a 2 přídělci,

   provozovateli  dráhy, pokud není přídělcem, a drážnímu správnímu úřadu.

   Oznámení musí obsahovat vymezení kapacity dopravní cesty, o niž se bude

   žádat,  a  vymezení  trasy  vlaku  včetně  zastávek  mimo  území  České

   republiky. Drážní správní úřad postoupí oznámení bez zbytečného odkladu

   Ministerstvu  dopravy, krajům a dopravcům, kteří na dané dopravní cestě

   provozují osobní drážní dopravu na základě smlouvy o veřejných službách

   v přepravě cestujících.

 

   § 34e

 

   (1)  Přídělce  přidělí  kapacitu  dopravní  cesty, pokud žadatel splnil

   podmínky  pro  přidělení kapacity stanovené ve zveřejněném prohlášení o

   dráze  a  kapacita  dopravní cesty to dovoluje; přitom postupuje, pokud

   nejde  o  případ  podle § 34f, tak, aby nedošlo ke zvýhodnění některého

   žadatele.  Kapacitu  dopravní  cesty přidělí na dobu platnosti jízdního

   řádu.

 

   (2)  Přídělce přiděluje kapacitu dopravní cesty za cenu sjednanou podle

   cenových předpisů^6) stanovením rámcových časových tras vlaků.

 

   (3)  Jestliže  není  možné  uspokojit  všechny  uplatněné  požadavky na

   přidělení   kapacity  dopravní  cesty,  je  přídělce  oprávněn  provést

   koordinaci  požadavků  žadatelů  a navrhnout všem žadatelům v přiměřené

   míře  jinou  kapacitu  dopravní cesty, která neodpovídá v plném rozsahu

   jednotlivým žádostem.

 

   (4) Nesouhlasí-li žadatel s provedenou koordinací požadavků, sdělí svůj

   nesouhlas  písemně  do  tří  dnů  ode  dne doručení návrhu na přidělení

   kapacity  dopravní cesty přídělci. Přídělce vyřídí nesouhlas nejpozději

   do  10  pracovních  dnů  ode  dne doručení nesouhlasu žadatele; na toto

   vyřízení se nevztahuje správní řád.

 

   (5)  Nevyužitou  kapacitu dopravní cesty přiděluje přídělce žadatelům v

   průběhu  platnosti  jízdního  řádu  podle  časového  pořadí  žádostí  o

   přidělení  kapacity;  přednostně  přidělí  nevyužitou kapacitu dopravní

   cesty žadateli, který hodlá zajišťovat dopravní obslužnost.

 

   (6)  Na  mimořádné  žádosti  o přidělení kapacity dopravní cesty, které

   byly  podány  po termínu uvedeném v § 34d odst. 2, odpoví přídělce do 5

   pracovních dnů od jejich doručení.

 

   (7)  Přídělce  a  žadatel  podle  §  34d odst. 1 mohou uzavřít rámcovou

   dohodu   vymezující   vlastnosti   a  rozsah  kapacity  dopravní  cesty

   požadované na časové období přesahující jedno období platnosti jízdního

   řádu.  Uzavřít  rámcovou  dohodu  lze na dobu nejvýše 5 let; prodloužit

   platnost rámcové dohody na dobu delší než 5 let je možné, pokud žadatel

   podle  § 34d odst. 1 má po tuto dobu povinnost zabezpečovat přepravu na

   základě  uzavřené  smlouvy  nebo vynaložil investice velkého rozsahu do

   drážních vozidel na zajištění přepravy.

 

   (8)  Rámcová  dohoda  nesmí  vyloučit  užívání  dopravní  cesty  jinými

   dopravci.  Rámcová  dohoda nesmí obsahovat ujednání, které by vyloučilo

   změnu dohody.

 

   § 34f

 

   (1)  Přesahuje-li  počet  žádostí  kapacitu dopravní cesty, je přídělce

   oprávněn  přednostně  přidělit  kapacitu  dopravní  cesty  žadateli pro

   provozování

 

   a) veřejné drážní dopravy k zajištění dopravních potřeb státu,

 

   b)  veřejné  drážní  osobní  dopravy  k  zajištění dopravní obslužnosti

   územního obvodu kraje,

 

   c) kombinované dopravy,

 

   d) drážní dopravy stanovené přídělcem v prohlášení o dráze.

 

   (2)  Při  přidělování  kapacity  dopravní  cesty  podle  odstavce  1 se

   postupuje v pořadí stanoveném v odstavci 1.

 

   (3)  Dopravce nemůže přidělenou kapacitu dopravní cesty převést na jiné

   osoby.

 

   § 34g

 

   (1)  Žadatel  o  přidělení  kapacity  dopravní  cesty může do 15 dnů od

   zveřejnění  prohlášení  o  dráze  požádat  drážní  správní  úřad o jeho

   přezkoumání včetně kritérií v něm obsažených.

 

   (2)  Žadatel  o  přidělení  kapacity  dopravní  cesty, kterému přídělce

   kapacity  nevyhověl  ani postupem podle § 34e, je oprávněn do 15 dnů od

   doručení  vyjádření  podle  § 34e odst. 4 požádat drážní správní úřad o

   přezkoumání  procesu  přidělování  kapacity  dopravní cesty včetně jeho

   výsledků a způsobu stanovení cen.

 

   (3)  Zjistí-li  drážní  správní  úřad  nesprávný  postup při zpracování

   prohlášení  o  dráze  včetně kritérií v něm obsažených nebo při procesu

   přidělování  kapacity  dopravní  cesty  včetně  jeho výsledků a způsobu

   stanovení  cen,  rozhodne  o změně prohlášení o dráze včetně kritérií v

   něm obsažených nebo rozhodne o přidělení kapacity dopravní cesty včetně

   způsobu stanovení cen.

 

   § 34h

 

   Osvědčení dopravce

 

   (1)  Dopravce  musí  mít  ke  dni  zahájení  drážní  dopravy  na  dráze

   celostátní  nebo  na  dráze  regionální  osvědčení  dopravce,  které se

   vztahuje  na  dráhy  celostátní  a  regionální  nebo  na  jejich  část.

   Osvědčení  dopravce  vydává  drážní  správní  úřad  na  základě žádosti

   dopravce  na  dobu 5 let a uvede v něm druh dopravy a rozsah služeb, na

   něž se vztahuje.

 

   (2)  Žádost  o  vydání  osvědčení dopravce musí obsahovat údaje o jménu

   nebo obchodní firmě dopravce a jeho bydlišti či sídlu a údaje o systému

   řízení  pro  zajištění provozování drážní dopravy a systému zajišťování

   bezpečnosti  provozování drážní dopravy včetně zajištění povinností při

   vzniku mimořádné události. K žádosti dopravce přikládá

 

   a)  seznam  pracovních  činností  zajišťovaných dopravcem, pro které je

   vyžadována odborná způsobilost a popis systému jejího zajištění,

 

   b)  seznam  určených  technických  zařízení používaných při provozování

   drážní dopravy včetně dokladu o jejich provozování,

 

   c) seznam provozovaných drážních hnacích vozidel a seznam typů tažených

   drážních vozidel včetně dokladu o jejich technické způsobilosti,

 

   d)  vnitřní  předpisy  pro  provozování  drážní  dopravy, o provozování

   drážních  vozidel,  o  provozování  určených  technických  zařízení,  o

   požadavcích  na  odbornou  způsobilost  a  znalosti  osob zajištujících

   provozování  drážní dopravy a o způsobu jejich ověřování včetně systému

   pravidelného školení,

 

   e) návrh druhu dopravy a rozsahu služeb, které bude provozovat,

 

   f) doklad o zaplacení správního poplatku.

 

   (3) Osvědčením dopravce se dokládá, že dopravce

 

   a)  má  vnitřní  organizační  strukturu  a  systém řízení pro zajištění

   drážní dopravy a má vytvořen systém zajišťování bezpečnosti provozování

   drážní dopravy, kterým se rozumí soubor organizačních a technologických

   opatření pro bezpečné provozování drážní dopravy,

 

   b) splňuje podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování

   drážní dopravy,

 

   c)  splňuje  podmínky  stanovené tímto zákonem pro provozování drážních

   vozidel a určených technických zařízení,

 

   d) vydal vnitřní předpisy pro provozování drážní dopravy, o provozování

   drážních  vozidel,  o  provozování  určených  technických  zařízení,  o

   požadavcích  na  odbornou  způsobilost  a  znalosti  osob zajišťujících

   provozování  drážní dopravy a o způsobu jejich ověřování včetně systému

   pravidelného školení.

 

   (4) Osvědčení dopravce tvoří

 

   a)  části  osvědčující  opatření přijatá dopravcem ke splnění požadavků

   uvedených v odstavci 3 písm. a),

 

   b)  části  osvědčující  opatření přijatá dopravcem ke splnění požadavků

   uvedených v odstavci 3 písm. b) až d).

 

   (5)  Dopravce,  který  je držitelem osvědčení dopravce uděleného úřadem

   jiného  členského státu Evropské unie^6g), prokazuje drážnímu správnímu

   úřadu  splnění  podmínek  pro  udělení  osvědčení  dopravce uvedených v

   odstavci 3 písm. b) až d). Drážní správní úřad v tomto případě dopravci

   vydá pouze část osvědčení dopravce uvedenou v odstavci 4 písm. b).

 

   (6)  Dopravce  je povinen drážnímu správnímu úřadu oznámit změny údajů,

   které  předkládá  při  podání žádosti o vydání osvědčení, a předložit o

   nich  doklady  do 30 dnů od vzniku změn. Podle povahy změn údajů drážní

   správní úřad rozhodne o změně osvědčení dopravce.

 

   (7)  Jestliže  drážní správní úřad zjistí, že dopravce přestal splňovat

   podmínky  bezpečnosti  provozování drážní dopravy, nebo v období 1 roku

   od  vydání  osvědčení  neprovozuje  drážní  dopravu,  odejme  osvědčení

   dopravce, které vydal, nebo jeho část. Pokud drážní správní úřad odejme

   část  osvědčení  dopravce  uvedenou  v  odstavci 4 písm. b), vyrozumí o

   odejmutí neprodleně orgán, který vydal část osvědčení dopravce uvedenou

   v odstavci 4 písm. a), není-li jím sám.

 

   (8) Vydání, změnu a odejmutí osvědčení dopravce oznamuje drážní správní

   úřad  do  1  měsíce  od  právní  moci  rozhodnutí  Evropské  železniční

   agentuře^6a).

 

   (9)  Vzor žádosti o vydání osvědčení dopravce a vzor osvědčení dopravce

   stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 34i

 

   (1)  Licence k provozování drážní dopravy na dráze lanové se neuděluje.

   Drážní  dopravu  na dráze lanové může provozovat právnická nebo fyzická

   osoba na základě úředního povolení k provozování dráhy. Žádost o vydání

   úředního   povolení  a  rozhodnutí  o  vydání  úředního  povolení  musí

   obsahovat  též  údaje  vztahující  se k drážní dopravě obdobně, jako je

   požadováno při rozhodování o licenci.

 

   (2)  Má-li  dopravce  platnou  licenci  k provozování drážní dopravy na

   určité  dráze,  opravňuje jej tato licence k provozování drážní dopravy

   rovněž  na  styku vzájemně zaústěných drah podle podmínek stanovených v

   licenci a ve smlouvě uzavřené s provozovatelem zaústěné dráhy.

 

   § 34j

 

   (1)  Na žádost Ministerstva dopravy, kraje nebo dopravce, který na dané

   dopravní  cestě  provozuje  osobní  drážní dopravu na základě smlouvy o

   veřejných  službách  v  přepravě  cestujících, nebo osoby, která podala

   oznámení  podle  § 34d odst. 3, rozhodne drážní správní úřad, zda trasa

   vlaku,  která  je  nebo má být přidělena, je přeshraniční drážní osobní

   dopravou podle § 24 odst. 4. Ministerstvo dopravy a kraje, přes jejichž

   území  vede  trasa  vlaku  přeshraniční  drážní  osobní dopravy, jsou v

   řízení  dotčenými  orgány  podle  správního řádu, pokud nepodaly žádost

   podle  věty  první.  Rozhodnutí drážní správní úřad oznámí též dotčeným

   orgánům a přídělci.

 

   (2)  Při posuzování převažujícího účelu dopravy zohlední drážní správní

   úřad zejména

 

   a)  délku  trasy  vlaku na území České republiky ve srovnání s celkovou

   délkou trasy vlaku,

 

   b)  počet  stanic a zastávek na trase vlaku na území České republiky ve

   srovnání s celkovým počtem stanic a zastávek na trase vlaku a

 

   c) předpokládaný počet cestujících, kteří by mohli vlak využít na trase

   na   území   České  republiky,  ve  srovnání  s  předpokládaným  počtem

   cestujících,  kteří  by mohli vlak využít na celé jeho trase, s ohledem

   na přepravní význam stanic, velikost sídel, v nichž jsou umístěny, a na

   jejich spádovou oblast.

 

   Povinnosti dopravce

 

   § 35

 

   (1) Dopravce je povinen

 

   a) provozovat drážní dopravu podle pravidel provozování drážní dopravy,

   platné  licence a smlouvy uzavřené s provozovatelem dráhy o provozování

   drážní dopravy na dráze,

 

   b)  vydat  ke dni zahájení provozování drážní dopravy vnitřní předpis o

   odborné  způsobilosti  a znalosti osob zajišťujících provozování drážní

   dopravy a způsob jejich ověřování, včetně systému pravidelného školení,

   vydávání  a  odnímání  osvědčení  strojvedoucího  a  změn  údajů  v něm

   uvedených a doby platnosti osvědčení strojvedoucího,

 

   c)  vydat  ke dni zahájení provozování drážní dopravy vnitřní předpis o

   organizačním zajištění údržby drážních vozidel,

 

   d)  při  provozování  drážní  dopravy  používat drážní vozidla a určená

   technická  zařízení  s  platným  průkazem  způsobilosti  a v technickém

   stavu, který odpovídá schválené způsobilosti,

 

   e)  zajistit,  aby  drážní  vozidla  na dráze tramvajové, trolejbusové,

   speciální,  lanové  a  vlečce  řídily  osoby,  které mají platný průkaz

   způsobilosti k řízení drážního vozidla,

 

   f) zajistit, aby drážní dopravu prováděly osoby, které jsou zdravotně a

   odborně způsobilé,

 

   g)  se  řídit při provozování drážní dopravy pokyny provozovatele dráhy

   udílenými při organizování drážní dopravy,

 

   h) zajistit, aby drážní vozidla na dráze celostátní a regionální řídily

   osoby,  které  mají  platnou  licenci strojvedoucího a platné osvědčení

   strojvedoucího.

 

   (2)  Dopravce,  který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo

   na dráze regionální, který je držitelem platné licence, je dále povinen

 

   a)  finančně  zajistit  řádné  provozování drážní dopravy po celou dobu

   platnosti licence,

 

   b)   poskytnout  drážnímu  správnímu  úřadu  za  každý  kalendářní  rok

   nejpozději  do  30. června roku následujícího doklady o trvání finanční

   způsobilosti k řádnému provozování drážní dopravy,

 

   c)  na výzvu drážního správního úřadu poskytnout informace potřebné pro

   ověření trvání finanční způsobilosti k drážní dopravě,

 

   d)  ke  dni zahájení drážní dopravy sjednat pojištění z odpovědnosti za

   škody  z  provozu  drážní  dopravy  a zaplatit pojistné a po celou dobu

   provozování  drážní  dopravy  mít  sjednáno  toto pojištění a zaplacené

   pojistné,

 

   e)  na výzvu drážního správního úřadu poskytnout informace potřebné pro

   ověření  trvání  pojištění  odpovědnosti  za  škody  z  provozu  drážní

   dopravy,

 

   f) zavést systém zajišťování bezpečnosti drážní dopravy a zajistit jeho

   dodržování,

 

   g)  předložit  do 30. června kalendářního roku drážnímu správnímu úřadu

   výroční  zprávu  o  bezpečnosti  provozování drážní dopravy za uplynulý

   kalendářní rok.

 

   (3)  Dopravce,  který provozuje veřejnou drážní osobní dopravu na dráze

   celostátní  nebo  na dráze regionální, je dále povinen zveřejnit do 30.

   června  kalendářního  roku  zprávu  o  kvalitě  poskytovaných služeb za

   uplynulý   kalendářní   rok^6h)   a  tuto  zprávu  poskytnout  Evropské

   železniční agentuře.

 

   (4)  Pravidla  provozování  drážní  dopravy,  prvky systému zajišťování

   bezpečnosti   provozování   drážní   dopravy   podle  druhu  a  rozsahu

   vykonávaných  činností  a  obsah  výroční  zprávy o bezpečnosti stanoví

   prováděcí předpis.

 

   § 36

 

   Každý  dopravce,  který  provozuje  veřejnou  drážní  dopravu, je kromě

   povinností uvedených v § 35 povinen

 

   a)  provozovat  veřejnou  drážní  osobní  nebo  nákladní  dopravu podle

   jízdního  řádu  a  tarifu  a  předem  vyhlášených smluvních přepravních

   podmínek v Přepravním a tarifním věstníku,

 

   b) ve veřejné drážní osobní dopravě přepravit každého, kdo má uzavřenou

   přepravní  smlouvu, a přijmout k přepravě zavazadlo, pokud jsou splněny

   přepravní  podmínky a přepravě nebrání okolnosti, které dopravce nemůže

   odvrátit,

 

   c)  ve  veřejné  drážní  nákladní  dopravě  přepravit  věci,  pokud lze

   přepravu   provést   dopravcem   a   zařízeními  vyhovujícími  obvyklým

   přepravním potřebám,

 

   d)  na žádost uzavřít přepravní smlouvu i na úsek dráhy celostátní nebo

   dráhy  regionální  provozovaný  jiným  dopravcem;  toto  ustanovení  se

   vztahuje  na dopravce, kteří provozují veřejnou drážní dopravu na dráze

   celostátní nebo na dráze regionální,

 

   e) vytvářet ve veřejné drážní osobní dopravě podmínky pro přepravu osob

   s omezenou schopností pohybu a orientace a rodičů s dětmi,

 

   f)  ve  veřejné  drážní  osobní  dopravě zabezpečit předlékařskou první

   pomoc v případě nehody,

 

   g)  zabezpečit  náhradní  dopravu  za přerušenou veřejnou drážní osobní

   dopravu  z  důvodu  nehody  nebo  z  provozních důvodů, pro které nelze

   přepravu   dokončit  drážním  vozidlem,  kterým  bylo  započato  plnění

   přepravní smlouvy,

 

   h)  označit  jednotlivá  drážní vozidla nebo jejich soupravy určené pro

   přepravu  osob  s  výjimkou  dráhy  lanové,  tramvajové, trolejbusové a

   speciální   názvem   konečné   stanice   (zastávky)  a  drážní  vozidla

   bezbariérově  přístupná  cestujícím  s  omezenou  schopností  pohybu  a

   orientace  mezinárodním  symbolem  přístupnosti,  u  dráhy tramvajové a

   dráhy  trolejbusové  dále  číslem  nebo  jiným  označením  linky, názvy

   zastávek čitelnými i za tmy, dále evidenčním číslem vozidla na přední a

   zadní straně vozidla.

 

   § 36a

 

   Do  dne  3. prosince 2014 se na provozování vnitrostátní veřejné drážní

   osobní  dopravy  čl.  8,  10, 17, čl. 18 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 18

   odst.  3  nařízení  Evropského  parlamentu a Rady (ES) ze dne 23. října

   2007  o  právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, dále

   čl.  7  odst. 2 písm. b), čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 24 odst. 3 písm.

   b) a čl. 32 přílohy č. 1 a příloha č. 2 k tomuto nařízení, nepoužijí.

 

   § 37

 

   Přepravní řád

 

   (1)  Podmínky,  za  nichž  se  přepravují  osoby  a jejich zavazadla ve

   veřejné  drážní  osobní  dopravě  a  věci  ve  veřejné  drážní nákladní

   dopravě, stanoví přepravní řády.

 

   (2)  V  přepravním řádu pro přepravu osob a jejich zavazadel ve veřejné

   drážní osobní dopravě se uvede zejména

 

   a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, způsob prokazování jejího

   vzniku, včetně úpravy vztahů mezi dopravcem a cestujícím,

 

   b)  náležitosti  jízdního  dokladu  pro  přepravu  osob, způsob placení

   jízdného a posuzování platnosti jízdních dokladů,

 

   c)  náležitosti  přepravního  dokladu  pro  přepravu  zavazadel, způsob

   placení přepravného,

 

   d)  právo  na  obsazení  míst k sezení v drážním vozidle a podmínky pro

   poskytování rezervačních a ubytovacích služeb ve vlacích,

 

   e)  podmínky  přepravy dětí, cestujících s omezenou schopností pohybu a

   orientace,

 

   f) způsob vracení jízdného a přepravného při neprovedení přepravy osob,

   jejich zavazadel, včetně živých zvířat,

 

   g)  rozsah a podmínky přepravy ručních zavazadel a cestovních zavazadel

   a jejich druhy,

 

   h)   podmínky   a   způsob   používání  sdělovacích,  bezpečnostních  a

   informačních zařízení cestujícími na dráze a v drážních vozidlech,

 

   i) věci vyloučené z přepravy zavazadel,

 

   j)  zvláštní  podmínky  pro přepravu zavazadel, kterými jsou nebezpečné

   věci, snadno zkazitelné věci, živá zvířata, vozíky pro invalidy, dětské

   kočárky, jízdní kola, osobní automobily,

 

   k)  rozsah  nároků  cestujícího  vůči  dopravci  z  přepravní smlouvy o

   přepravě  osob  a  z  přepravní  smlouvy  o přepravě zavazadel a způsob

   jejich uplatňování,

 

   l)  vztah  mezi  dopravci  ve  veřejné  drážní dopravě při plnění jedné

   přepravní smlouvy.

 

   (3)  V  přepravním  řádu  pro  přepravu věcí ve veřejné drážní nákladní

   dopravě se uvede zejména

 

   a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, včetně úpravy vztahů mezi

   dopravcem  a  odesílatelem  nebo  příjemcem  při  uzavírání,  plnění  a

   ukončení přepravní smlouvy,

 

   b)  náležitosti  přepravního  dokladu pro přepravu věcí, způsob placení

   přepravného,

 

   c) věci z přepravy vyloučené,

 

   d)  podmínky  pro  přepravu  nebezpečných  věcí, zemřelých osob, snadno

   zkazitelných   věcí,  živých  zvířat,  odpadů,  kolejových  vozidel  na

   vlastních  kolech,  věcí  mimořádných rozměrů, neobvyklé hmotnosti nebo

   zvláštní povahy,

 

   e)  podmínky  pro  ustanovení, působnost a získání odborné způsobilosti

   bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,

 

   f) způsob převzetí zásilky dopravcem a její vydání příjemci,

 

   g) odpovědnost dopravce při škodě na zásilce a jiné škodě,

 

   h)  rozsah  nároků  odesílatele  nebo  příjemce  vůči dopravci a způsob

   jejich uplatňování,

 

   i)  vztah  mezi  dopravci  v  nákladní  drážní dopravě při plnění jedné

   přepravní smlouvy.

 

   (4)  Průvodčí  drážního vozidla, osoba, která řídí drážní vozidlo, nebo

   jiná  osoba  ve  veřejné  drážní  osobní  dopravě  pověřená dopravcem a

   vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen "pověřená

   osoba")  je  oprávněna  dávat  cestujícím  pokyny a příkazy k zajištění

   jejich  bezpečnosti,  bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a

   plynulosti dopravy. Pověřená osoba je oprávněna

 

   a)  vyloučit  z  přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby

   neprokáže  platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné

   a přirážku,

 

   b)  vyloučit  z  přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplacení

   přirážky,  pokud  přes  upozornění  nedodržuje  přepravní řád, pokyny a

   příkazy  pověřené  osoby,  znečišťuje  drážní  vozidlo  nebo pokud svým

   chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak

   obtěžuje;  vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví

   cestujícího,

 

   c)   nepřipustit   k   přepravě  nebo  vyloučit  z  přepravy  zavazadlo

   cestujícího  nebo  zvíře  s  ním  přepravované,  pokud  jsou  překážkou

   bezpečné  přepravy  cestujících  nebo  ohrožují zdraví cestujících nebo

   pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky,

 

   d)  uložit  cestujícímu,  který se neprokázal platným jízdním dokladem,

   zaplacení  jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího

   osobní  údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud

   cestující  nezaplatí  na  místě;  osobními  údaji potřebnými k vymáhání

   jízdného  a  přirážky  k  jízdnému  se rozumí jméno, příjmení a datum a

   místo narození a adresa pro doručování^6i).

 

   (5)  Cestující je povinen při nástupu do drážního vozidla, pobytu v něm

   a  při  výstupu  z  drážního  vozidla chovat se tak, aby neohrozil svou

   bezpečnost,  bezpečnost  jiných  osob,  bezpečnost  a  plynulost drážní

   dopravy,  a  dbát  přiměřené  opatrnosti  dané  povahou drážní dopravy.

   Cestující je dále povinen

 

   a)  dbát  pokynů  a  příkazů  pověřené osoby, které směřují k zajištění

   bezpečnosti   a   plynulosti  drážní  dopravy,  jeho  bezpečnosti  nebo

   bezpečnosti ostatních cestujících,

 

   b)  na  výzvu  pověřené  osoby  se  prokázat  platným jízdním dokladem;

   neprokáže-li  se  platným  jízdním  dokladem  z  příčin  na své straně,

   zaplatit  jízdné  z  nástupní do cílové stanice nebo, nelze-li bezpečně

   zjistit  stanici,  kde  cestující  nastoupil, z výchozí stanice vlaku a

   přirážku  k jízdnému, nebo pokud nezaplatí cestující na místě, prokázat

   se  osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného

   a přirážky k jízdnému [odstavec 4 písm. d)],

 

   c)   na   výzvu   pověřené  osoby  zaplatit  přirážku  za  nedodržování

   přepravního řádu.

 

   d)  na  výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné

   správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na

   vhodném   místě   do   příchodu   osoby   oprávněné  zjistit  totožnost

   cestujícího, a to nesplní-li povinnosti uvedené v písmenu b).

 

   (6)  Výši  přirážky  stanoví  dopravce  v  přepravních podmínkách. Výše

   přirážky  nesmí  přesáhnout  částku  1  000  Kč.  Přirážka  za porušení

   podmínek stanovených přepravním řádem činí nejvýše 1 000 Kč.

 

   (7)  Vláda  vydá  nařízením  přepravní řád pro veřejnou nákladní drážní

   dopravu. Ministerstvo dopravy vydá vyhláškou přepravní řád pro veřejnou

   drážní  osobní  dopravu.  Podrobnosti  přepravních  podmínek  mohou být

   stanoveny ve smluvních přepravních podmínkách.

 

   (8)  Porušení  povinnosti  cestujícího  podle odstavce 5, kterým ohrozí

   pověřenou osobu, je přestupkem podle zvláštního právního předpisu.^6j)

 

   § 38

 

   Omezení a zastavení veřejné drážní dopravy

 

   (1)  Drážní  doprava  může  být  přechodně  omezena  nebo  zastavena. O

   přechodném  omezení  nebo  zastavení drážní dopravy rozhodne na základě

   žádosti  drážní  správní  úřad  v případě, že žadatel, v jehož zájmu má

   dojít k přechodnému omezení nebo zastavení dopravy, prokáže oprávněnost

   své žádosti. Drážní správní úřad žádost projedná

 

   a) s vlastníkem dráhy,

 

   b) s provozovatelem dráhy,

 

   c) s krajem, v jehož obvodu působnosti je drážní dopravou, která má být

   přechodně omezena nebo zastavena, zajišťována dopravní obslužnost; kraj

   projedná své stanovisko s dotčenými obcemi,

 

   d)  s  dopravcem v drážní dopravě, pokud nebyl předkladatelem žádosti o

   přechodné omezení nebo zastavení drážní dopravy.

 

   (2) Dopravce je povinen přechodné omezení nebo zastavení veřejné drážní

   dopravy  zveřejnit  nejméně 14 dnů před počátkem omezení nebo zastavení

   drážní dopravy.

 

   (3)  Drážní  správní  úřad  může rozhodnout o přechodném omezení drážní

   dopravy na nezbytně nutnou dobu z důvodů

 

   a) veřejného zájmu na jiné mimořádné drážní dopravě,

 

   b) bezpečnosti drážní dopravy,

 

   c)   nahromadění  přepravovaných  věcí  na  dráze  s  výjimkou  vlečky,

   způsobené provozovatelem dráhy nebo jiným dopravcem.

 

   (4)  Odvolání  proti  rozhodnutí  drážního správního úřadu o přechodném

   omezení drážní dopravy dopravce nemá odkladný účinek.

 

   (5)  Drážní  správní  úřad  může rozhodnout o zastavení drážní dopravy,

   není-li  zájem  dopravců  na  provozování  drážní  dopravy a pominou-li

   přepravní potřeby na dráze.

 

   (6)  Dopravce  je povinen přechodně omezit nebo zastavit drážní dopravu

   na  základě  opatření vydaného správními úřady oprávněnými rozhodovat v

   oblasti  veterinární,  rostlinolékařské,  hygienické služby, odpadového

   hospodářství   nebo  na  základě  mezinárodní  smlouvy,  jíž  je  Česká

   republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů.

 

   (7)  Dopravce je oprávněn přechodně omezit nebo zastavit drážní dopravu

   z důvodů

 

   a)   nesjízdnosti   dráhy  v  důsledku  živelní  pohromy,  nehody  nebo

   rekonstrukce dráhy,

 

   b) nepředvídaného narušení provozuschopnosti dráhy,

 

   c)  nahromadění přepravovaných věcí na vlečce, způsobené provozovatelem

   vlečky nebo jiným dopravcem.

 

   Dopravce  na dráze tramvajové nebo trolejbusové je povinen oznámit do 3

   dnů  drážnímu  správnímu úřadu omezení nebo přerušení dopravy, pokud se

   jedná o přerušení dopravy delší než 7 dnů.

 

   § 39

 

   zrušen

 

   § 39a

 

   zrušen

 

   § 39b

 

   zrušen

 

   § 39c

 

   zrušen

 

   § 39d

 

   zrušen

 

   Jízdní řád

 

   § 40

 

   Jízdní řád na dráze celostátní a regionální

 

   (1)  Jízdní  řád  veřejné  drážní  osobní dopravy na dráze celostátní a

   regionální  zpracovává  provozovatel  dráhy,  podle  přidělené kapacity

   dopravní  cesty  žadatelům  stanovením konkrétních časových tras vlaků.

   Jízdní  řád  je provozovatelem dráhy zpracováván koordinovaně s jízdním

   řádem  v  silniční  dopravě.  Návrh  jízdního  řádu musí být vypracován

   nejpozději 2 měsíce po termínu stanoveném k předání žádostí o přidělení

   kapacity dopravní cesty (§ 34d odst. 2).

 

   (2)  Provozovatel  dráhy  projedná  návrh  jízdního  řádu a návrh změny

   jízdního řádu s Ministerstvem dopravy, s kraji a s dopravci na dráze ve

   lhůtě  nejméně  120  dnů před stanovenou dobou platnosti jízdního řádu,

   jedná-li  se  o  nový  jízdní  řád,  a  nejméně  ve  lhůtě  15 dnů před

   stanovenou dobou platnosti, jedná-li se o změnu jízdního řádu.

 

   (3)  Údaje  z  platného jízdního řádu zpracovaného po projednání návrhu

   jízdního  řádu  s  Ministerstvem  dopravy s kraji a s dopravci na dráze

   předá   provozovatel   dráhy   v   dohodnutém   rozsahu  bezúplatně  do

   Celostátního informačního systému o jízdních řádech.^7e)

 

   § 41

 

   Jízdní řád na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové

 

   (1)  Dopravce, který má podle platné licence provozovat veřejnou drážní

   osobní  dopravu  na dráze tramvajové nebo na dráze trolejbusové nebo na

   speciální   dráze,   a  dopravce,  který  má  podle  úředního  povolení

   provozovat  veřejnou  drážní  osobní  dopravu na dráze lanové, předloží

   před   zahájením  drážní  dopravy  jízdní  řád  ke  schválení  drážnímu

   správnímu  úřadu.  Příslušným  ke  schválení  jízdního  řádu  je drážní

   správní úřad, který rozhoduje o udělení licence.

 

   (2)  Na  schvalování  jízdních  řádů  se  nevztahují  obecné předpisy o

   správním řízení.

 

   (3)  Schválený  jízdní  řád  postoupí  drážní správní úřad Ministerstvu

   dopravy, které vede pro potřeby veřejnosti Celostátní informační systém

   o jízdních řádech.

 

   § 42

 

   Platnost jízdního řádu

 

   (1)  Jízdní  řád  dráhy  celostátní  a  dráhy regionální a jejich změny

   nabývají  platnosti  dnem  stanoveným  dohodou  evropských železničních

   správ.

 

   (2)  Jízdní  řád  a  jeho  změny  dráhy tramvajové, dráhy trolejbusové,

   speciální  dráhy a dráhy lanové nabývají platnosti nejdříve 24 hodin od

   jeho zveřejnění.

 

   (3)  Způsob  zpracování, obsah a zveřejňování jízdního řádu a jeho změn

   stanoví prováděcí předpis.

 

   ČÁST PÁTÁ

 

   DRÁŽNÍ VOZIDLA A URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

 

   HLAVA PRVNÍ

 

   DRÁŽNÍ VOZIDLA

 

   § 43

 

   (1)  Na dráhách lze provozovat drážní vozidlo, které svojí konstrukcí a

   technickým  stavem  odpovídá  požadavkům  bezpečnosti  drážní  dopravy,

   obsluhujících  osob,  přepravovaných  osob  a  věcí  a  jehož technická

   způsobilost  byla  prokázána shodou se schváleným typem. Drážní vozidla

   hnací,  drážní  vozidla  tažená  s  rychlostí  nad  160 km/h na dráhách

   železničních, drážní vozidla na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové

   musí  mít  technickou  způsobilost  kromě prokázané shody se schváleným

   typem ještě ověřenou drážním správním úřadem. Na základě tohoto ověření

   vydá  drážní  správní  úřad  průkaz  způsobilosti vozidla; to neplatí u

   vozidel  uvedených  v  §  43b  odst.  1.  Způsob a podmínky schvalování

   technické způsobilosti stanoví prováděcí předpis.

 

   (2)  Shodu se schváleným typem prokazuje výrobce typovým osvědčením pro

   každé vozidlo.

 

   (3)  O schválení typu drážního vozidla rozhoduje drážní správní úřad na

   základě  žádosti  tuzemského nebo zahraničního výrobce nebo jiné osoby,

   která  prokáže právní zájem na schválení typu drážního vozidla. Byla-li

   žádost  podána  současně  ve  více  členských  státech  Evropské  unie,

   spolupracuje  drážní správní úřad s příslušnými orgány těchto členských

   států.

 

   (4)  Drážní  správní úřad schválí typ drážního vozidla, jsou-li splněny

   technické   podmínky  drážního  vozidla  stanovené  prováděcím  právním

   předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a

   která  byla  vyhlášena  ve  Sbírce  zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních

   smluv.  Podkladem pro rozhodnutí drážního správního úřadu je certifikát

   shody   vydaný   autorizovanou   osobou   podle   zvláštního   právního

   předpisu^7g), tvoří-li drážní vozidlo subsystém evropského železničního

   systému.  V  ostatních  případech  je podkladem pro rozhodnutí drážního

   správního  úřadu  výsledek  zkoušky  drážního  vozidla,  kterou zajistí

   výrobce drážního vozidla nebo jiná osoba, která prokáže právní zájem na

   schválení  typu  drážního  vozidla,  na  svůj  náklad u právnické osoby

   pověřené Ministerstvem dopravy.

 

   (5)  Drážní  správní  úřad vydá průkaz způsobilosti pro drážní vozidlo,

   které  splňuje technické specifikace propojenosti platné v době uvedení

   vozidla  do  provozu  na základě certifikátu shody, kterým autorizovaná

   osoba  stvrzuje  naplnění  všech  požadavků  na strukturální subsystémy

   vozidla.

 

   (6)  Pokud  bylo  pro  drážní  vozidlo  vydáno  ES prohlášení o ověření

   subsystému,  vydá  drážní  správní  úřad průkaz způsobilosti na základě

   ověření, zda drážní vozidlo naplňuje podmínky

 

   a) technické propojenosti mezi subsystémy vozidla,

 

   b) technické propojenosti vozidla a dráhy,

 

   c) bezpečného začlenění subsystémů vozidla do železničního systému a

 

   d)  technických  požadavků  nezahrnutých  v  technických  specifikacích

   propojenosti,   které   se  týkají  technické  propojenosti  vozidla  a

   konkrétní dráhy.

 

   (7)  Změnu  na  drážním vozidle, jejíž podstatou je zásah do konstrukce

   vozidla  znamenající  odchylku  od  schváleného  typu, schvaluje drážní

   správní úřad podle podmínek stanovených prováděcím předpisem.

 

   (8)  Pravomocné  rozhodnutí  ve  věci schválení typu a změny na drážním

   vozidle oznamuje drážní správní úřad Evropské železniční agentuře.

 

   (9)  Na  dráhách  lze  provozovat drážní vozidla neschváleného typu pro

   účely  zkušebního provozu a při zkouškách pro schválení typu nebo změny

   typu,  a  to  jen  na  dobu  potřebnou  pro tento účel, za podmínky, že

   technický  stav  vozidla  a  způsob provádění zkoušek za jízdy neohrozí

   bezpečné   provozování  dráhy  a  drážní  dopravy.  Podmínky  provádění

   zkušebního  provozu  a řízení drážního vozidla pro každý případ stanoví

   drážní správní úřad.

 

   § 43a

 

   (1)  Na dráhách lze provozovat jen drážní vozidlo, jehož emise plynných

   znečišťujících  látek  a  znečišťujících  částic  ze spalovacích motorů

   splňují  stanovené  požadavky.  Technická způsobilost motoru z hlediska

   úrovně  emisí  plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic se

   prokazuje shodou se schváleným typem.

 

   (2)  Shodu  se  schváleným typem prokazuje výrobce uvedením označení na

   každý motor.

 

   (3)  O  schválení  typu  motoru  určeného pro použití v drážním vozidle

   rozhoduje  drážní  správní  úřad  na  základě  žádosti  tuzemského nebo

   zahraničního  výrobce  nebo  jiné  osoby, která prokáže právní zájem na

   schválení typu motoru.

 

   (4)  Drážní  správní  úřad  schválí  typ  motoru určeného pro použití v

   drážním  vozidle, jsou-li splněny požadavky na přípustné emise plynných

   znečišťujících  látek  a  znečišťujících  částic  a  vydá  osvědčení  o

   schválení  typu  motoru.  Podkladem  pro  rozhodnutí drážního správního

   úřadu  je  výsledek  zkoušky motoru, kterou zajistí výrobce motoru nebo

   jiná  osoba,  která  prokáže  právní zájem na schválení typu motoru, na

   svůj náklad u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy.

 

   (5)  Prováděcí  právní  předpis  stanoví  vzor žádosti o schválení typu

   motoru  a  podklady  k  ní  přikládané,  požadavky  na  přípustné emise

   plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic, vzor osvědčení o

   schválení  typu motoru, postup při zkoušce motoru, náležitosti označení

   motoru  uváděného  výrobcem, jakož i další podrobnosti schvalování typu

   motoru.

 

   § 43b

 

   (1)  Drážní  vozidlo,  jehož  technická  způsobilost  byla  schválena v

   členském   státě   Evropské  unie  a  které  splňuje  všechny  podmínky

   technických  specifikací propojenosti, lze provozovat v České republice

   bez   průkazu   způsobilosti   na  dráhách,  zařazených  do  evropského

   železničního   systému,   které  jsou  propojitelné  podle  technických

   specifikací propojenosti a za podmínek v nich uvedených.

 

   (2)  Drážní vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena v jiném

   členském  státě  Evropské  unie  a  které nesplňuje podmínky podle § 43

   odst.  6  nebo  odstavce  1,  lze  provozovat  na dráze celostátní nebo

   regionální na základě rozhodnutí o schválení typu drážního vozidla nebo

   na  základě  vydání  průkazu  způsobilosti drážního vozidla, které vydá

   drážní  správní  úřad  po  posouzení  a ověření technické dokumentace k

   drážnímu vozidlu nebo typu vozidla.

 

   (3)  K  žádosti  o  schválení typu drážního vozidla nebo vydání průkazu

   způsobilosti drážního vozidla podle odstavce 2 přikládá žadatel

 

   a)  doklad  o schválení technické způsobilosti drážního vozidla v jiném

   členském   státě   Evropské   unie  a  záznam  o  technických  úpravách

   provedených po schválení,

 

   b)  technické údaje o vozidle, záznam o provozu a údržbě, jedná-li se o

   vozidlo, kterému nebylo vydáno ES prohlášení o ověření subsystému,

 

   c)  kopii  technické  dokumentace, přikládané k ES prohlášení o ověření

   subsystému  vozidla,  jedná-li  se  o  vozidlo,  kterému bylo vydáno ES

   prohlášení o ověření subsystému,

 

   d)  doklad  o  technických  a  provozních  vlastnostech prokazující, že

   drážní  vozidlo  je  v  souladu  se  zabezpečovacím zařízením, trakčním

   vedením, s rozchodem koleje, průjezdnými průřezy, s maximální povolenou

   hmotností na nápravu a jinými omezeními dráhy celostátní a regionální,

 

   e) návrh podmínek použití drážního vozidla v provozu.

 

   (4)  Drážní  správní  úřad  může požadovat provedení zkušebního provozu

   drážního vozidla s cílem ověřit shodu provozních vlastností s požadavky

   podle  odstavce  3  písm.  d);  v  takovém případě stanoví jeho obsah a

   rozsah.  Zkušební  provoz  drážního  vozidla  zajišťuje žadatel na svůj

   náklad u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy.

 

   (5) U drážního vozidla podle odstavce 2, které splňuje všechny podmínky

   technických  specifikací  propojenosti,  posuzuje  drážní  správní úřad

   pouze

 

   a) naplnění podmínek technické propojenosti vozidla a dráhy,

 

   b)  naplnění  technicko  provozních  požadavků na konstrukční provedení

   drážního vozidla nezahrnutých v technických specifikacích propojenosti,

   které se týkají technické propojenosti vozidla a konkrétní dráhy,

 

   c)  zda některá část železničního systému neumožňuje provozování tohoto

   vozidla.

 

   (6)  V  rozhodnutí  o schválení typu drážního vozidla nebo rozhodnutí o

   vydání  průkazu  způsobilosti  drážního  vozidla  lze  v  návaznosti na

   doklady  podle  odstavce 3 písm. d) a výsledky zkušebního provozu uvést

   podmínky použití drážního vozidla v provozu.

 

   (7)  Přehled  technických provozních požadavků na konstrukční provedení

   drážního    vozidla,    nezahrnutých    v   technických   specifikacích

   propojenosti,  posuzovaných  drážním  správním úřadem podle odstavce 5,

   stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 44

 

   (1)  Drážní  vozidla v provozu, která určí prováděcí předpis, podléhají

   pravidelným  technickým  kontrolám,  kterými  se ověřuje technický stav

   drážního vozidla. Způsob a podmínky provádění kontrol technického stavu

   drážního vozidla stanoví prováděcí předpis.

 

   (2)  Zjistí-li  drážní  správní  úřad, že drážní vozidlo v provozu je v

   technickém  stavu, který nezaručuje bezpečnost drážní dopravy nebo nemá

   vlastnosti  schváleného  typu nebo nemá platný průkaz způsobilosti nebo

   nejsou u něj prováděny pravidelné technické prohlídky podle prováděcího

   předpisu, rozhodne o nezpůsobilosti drážního vozidla k provozu.

 

   (3)  Pro  drážní vozidlo schválené pro použití na dráze celostátní nebo

   regionální  přidělí  drážní  správní  úřad  na žádost vlastníka vozidla

   alfanumerický identifikační kód. Tento kód musí být vyznačen na vozidle

   a vložen s údaji o vozidle do registru drážních vozidel (§ 49d).

 

   HLAVA DRUHÁ

 

   ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ DRÁŽNÍCH VOZIDEL

 

   Díl 1

 

   Řízení  drážního  vozidla na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální,

   lanové a vlečce

 

   § 45

 

   (1)  Řídit drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální,

   lanové  a  vlečce  mohou  jen  osoby  s platným průkazem způsobilosti k

   řízení drážního vozidla.

 

   (2) Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla vydává drážní správní

   úřad žadateli, který prokázal odbornou způsobilost zkouškou. Zkoušce se

   může podrobit žadatel, který

 

   a) dosáhl předepsaného věku a vzdělání,

 

   b) je spolehlivý k řízení drážního vozidla (§ 46),

 

   c) prokázal svou zdravotní způsobilost,

 

   d) podrobil se předepsané výuce a výcviku.

 

   (3) Podmínky zdravotní způsobilosti, věku a vzdělání, rozsah potřebných

   odborných znalostí, způsob provádění výuky a výcviku a způsob provádění

   zkoušek stanoví prováděcí předpis.

 

   (4)   Drážní  správní  úřad  nařídí  přezkoušení  odborné  a  zdravotní

   způsobilosti  osob  k  řízení drážního vozidla v případě, že při řízení

   drážního  vozidla  vykazují  nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost

   drážní  dopravy.  Podle  výsledku  přezkoušení může drážní správní úřad

   rozhodnout  o  omezení  řízení  drážního  vozidla  nebo o zákazu řízení

   drážního vozidla. V případě rozhodnutí o zákazu řízení drážního vozidla

   drážní  správní úřad odejme osobě průkaz způsobilosti k řízení drážního

   vozidla.

 

   (5)   Drážní  správní  úřad  nařídí  přezkoušení  odborné  a  zdravotní

   způsobilosti  osob k řízení drážního vozidla, má-li důvodné pochybnosti

   o  zdravotní  nebo odborné způsobilosti těchto osob. V těchto případech

   drážní  správní  úřad  zadrží  průkaz  způsobilosti  k  řízení drážního

   vozidla do doby, kdy důvody pro zadržení průkazu pominou.

 

   (6)  Bez  průkazu  způsobilosti  mohou  řídit  drážní vozidlo osoby při

   jízdním  výcviku  nebo  při  zkoušce  z  řízení  drážního  vozidla. Při

   provozování  drážního  vozidla  neschváleného typu pro účely zkušebního

   provozu  a při zkouškách pro schválení typu nebo změny typu může drážní

   vozidlo  řídit  osoba  dodavatele  bez  průkazu  způsobilosti pouze pod

   dohledem  osoby  dopravce, který zodpovídá za zachování všech zásad pro

   bezpečnost drážní dopravy.

 

   (7)   Maximální  dobu  řízení  drážního  vozidla,  dobu  bezpečnostních

   přestávek a dobu odpočinku osob, které řídí drážní vozidlo, stanoví pro

   jednotlivé druhy drážních vozidel prováděcí předpis.

 

   § 46

 

   Spolehlivým k řízení drážního vozidla není ten,

 

   a) kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata

   souvisí  s řízením drážního vozidla, nebo pro jiný trestný čin spáchaný

   úmyslně,  jestliže  vzhledem k řízení drážního vozidla a osobě žadatele

   je  obava,  že  se  dopustí  stejného  nebo  podobného  činu při řízení

   drážního vozidla,

 

   b)  komu  byl  soudem uložen trest zákazu činnosti spočívající v řízení

   drážního vozidla.

 

   § 46a

 

   Za  účelem zjištění, zda žadatel splňuje podmínku spolehlivosti podle §

   46,   si   drážní   správní   úřad  vyžádá  podle  zvláštního  právního

   předpisu^5b)  výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu

   z   Rejstříku  trestů  a  výpis  z  Rejstříku  trestů  se  předávají  v

   elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   Díl 2

 

   Řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální

 

   § 46b

 

   (1)  Řídit  drážní  vozidlo  na dráze celostátní a regionální mohou jen

   osoby   s   platnou   licencí   strojvedoucího   a  platným  osvědčením

   strojvedoucího.

 

   (2)  Licence  strojvedoucího  udělená  úřadem  jiného  členského  státu

   Evropské  unie  platí na území České republiky, není-li držitel licence

   mladší než 20 let.

 

   (3)  Osvědčení  strojvedoucího platí na dráze nebo její části pro druhy

   drážních vozidel a způsob jejich užití, které jsou v něm uvedeny.

 

   (4)  Osoba  bez  platného  osvědčení  strojvedoucího  může řídit drážní

   vozidlo  na  dráze  celostátní  a  regionální pouze pod dohledem osoby,

   která  je  držitelem  platného osvědčení strojvedoucího pro danou dráhu

   nebo její část, pokud

 

   a)  narušení  plynulosti  drážní  dopravy  nebo  údržba  dráhy vyžaduje

   odklonění drážní dopravy, které stanoví provozovatel dráhy,

 

   b) jde o jednorázovou jízdu historického vlaku,

 

   c) jde o výjimečnou jednorázovou jízdu nákladního vlaku,

 

   d)  jde o dodávku nebo zkušební nebo předváděcí jízdu nového typu vlaku

   nebo hnacího vozidla, nebo

 

   e) jde o jízdní výcvik nebo zkoušku z řízení drážního vozidla.

 

   (5)  Jízdu  drážního  vozidla  řízeného  osobou  bez platného osvědčení

   strojvedoucího  musí  dopravce  předem  oznámit  provozovateli dráhy. V

   případech  uvedených v odstavci 4 písm. b) až e) musí být toto oznámení

   učiněno  nejméně 24 hodin před jízdou. S výjimečnou jednorázovou jízdou

   nákladního vlaku musí provozovatel dráhy vyslovit souhlas.

 

   (6)  Osoba  bez platné licence strojvedoucího může řídit drážní vozidlo

   na  dráze celostátní nebo regionální pouze pod dohledem osoby, která je

   držitelem  platného  osvědčení strojvedoucího pro danou dráhu nebo její

   část,  druh  vozidla  a  způsob  jeho  užití,  a  to výhradně v případě

   jízdního výcviku nebo zkoušky řízení drážního vozidla.

 

   Oddíl 1

 

   Licence strojvedoucího

 

   § 46c

 

   Vydávání licence

 

   (1)  Licenci  strojvedoucího vydá drážní správní úřad na žádost fyzické

   osobě, která

 

   a) dosáhla 20 let věku a stanoveného vzdělání,

 

   b) je spolehlivá k řízení drážního vozidla podle § 46,

 

   c) je tělesně i duševně zdravotně způsobilá k řízení drážního vozidla,

 

   d)  prokázala  všeobecnou  odbornou  způsobilost  pro  řízení  drážního

   vozidla a pro výkon činnosti strojvedoucího a

 

   e) uhradila drážnímu správnímu úřadu správní poplatek.

 

   (2) Doba platnosti licence strojvedoucího je 10 let.

 

   (3)  Prováděcí  právní  předpis  stanoví  minimální  stupeň  dosaženého

   vzdělání.

 

   § 46d

 

   Zdravotní způsobilost

 

   (1)  Zdravotní způsobilost prokazuje žadatel lékařským posudkem vydaným

   lékařem  závodní  preventivní péče a posudkem o dopravně psychologickém

   vyšetření vydaným psychologem.

 

   (2)  Prováděcí  právní předpis stanoví podmínky zdravotní způsobilosti,

   rozsah,   obsah  a  způsob  provedení  lékařské  prohlídky  a  dopravně

   psychologického  vyšetření pro vydání posudku, nemoci, vady nebo stavy,

   které  vylučují  nebo podmiňují zdravotní způsobilost, způsob hodnocení

   zdravotní   způsobilosti   a   obsah   lékařského  posudku  a  dopravně

   psychologického vyšetření a dobu jeho platnosti.

 

   § 46e

 

   Všeobecná odborná způsobilost

 

   (1) Všeobecnou odbornou způsobilost prokazuje žadatel úspěšným složením

   zkoušky  před  komisí  jmenovanou  drážním  správním  úřadem. Předsedou

   komise musí být zaměstnanec drážního správního úřadu.

 

   (2)  O  výsledku  zkoušky vyhotoví komise protokol, který její předseda

   předá bez zbytečného odkladu drážnímu správnímu úřadu a oznámí výsledky

   zkoušky žadateli.

 

   (3)  Skládat  zkoušku  prokazující všeobecnou odbornou způsobilost může

   žadatel,  který  absolvoval  školení  pro získání příslušných znalostí,

   dovedností a postupů.

 

   (4)  Prokázání  všeobecné  odborné způsobilosti zkouškou se nepožaduje,

   pokud   žadatel   vykonával  před  podáním  žádosti  o  vydání  licence

   strojvedoucího činnost strojvedoucího nepřetržitě alespoň 3 roky.

 

   (5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a obsah základních obecných

   znalostí,  dovedností a postupů, nezbytných pro řízení drážního vozidla

   a  výkon  činnosti  strojvedoucího,  rozsah,  obsah  a způsob provádění

   zkoušky,   způsob  hodnocení  výsledků  zkoušky,  formální  a  obsahové

   náležitosti protokolu o výsledku zkoušky, počet členů komise, požadavky

   na členy komise a rozsah a obsah školení.

 

   § 46f

 

   Pravidelná lékařská prohlídka

 

   (1)  Držitel  licence  strojvedoucího je povinen se podrobit pravidelné

   lékařské prohlídce ověřující, zda trvá jeho zdravotní způsobilost.

 

   (2)  Lékařský posudek postoupí lékař, který prohlídku provedl, držiteli

   licence a drážnímu správnímu úřadu.

 

   (3)  Prováděcí  právní předpis stanoví rozsah, obsah a způsob provedení

   lékařské  prohlídky  pro vydání posudku, nemoci, vady nebo stavy, které

   vylučují   nebo   podmiňují  zdravotní  způsobilost,  způsob  hodnocení

   zdravotní  způsobilosti, obsah lékařského posudku a dobu jeho platnosti

   a četnost pravidelných lékařských prohlídek.

 

   § 46g

 

   Duplikát a výměna licence

 

   (1)  Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení licence strojvedoucího je

   její  držitel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit drážnímu správnímu

   úřadu.  Bez  zbytečného  odkladu  po  ohlášení vydá drážní správní úřad

   strojvedoucímu  potvrzení  o  ztrátě,  odcizení, poškození nebo zničení

   licence   strojvedoucího.  Potvrzení  nahrazuje  ztracenou,  odcizenou,

   poškozenou  nebo  zničenou licenci strojvedoucího a jeho platnost je 30

   dnů od jeho vydání.

 

   (2)   Za   ztracenou,   odcizenou,  poškozenou  nebo  zničenou  licenci

   strojvedoucího  vyhotoví  strojvedoucímu  na  základě  písemné  žádosti

   drážní správní úřad do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikát licence.

 

   (3)  Dojde-li  ke  změně  údajů  v  licenci strojvedoucího, vydá drážní

   správní   úřad   strojvedoucímu   na   písemnou  žádost  novou  licenci

   strojvedoucího.  Žadatel musí doložit změnu údajů a zaplacení správního

   poplatku.  Datum  ukončení  platnosti  nové  licence se musí shodovat s

   datem ukončení platnosti licence, která je nahrazována.

 

   (4) Držitel licence strojvedoucího je povinen při převzetí nové licence

   strojvedoucího  nebo jejího duplikátu odevzdat drážnímu správnímu úřadu

   dosavadní  licenci  nebo  potvrzení  o ztrátě, odcizení, poškození nebo

   zničení licence strojvedoucího, pokud mu bylo vydáno.

 

   § 46h

 

   Odnětí licence strojvedoucího

 

   (1) Drážní správní úřad odejme licenci strojvedoucího osobě, která

 

   a)  přestala  splňovat podmínku spolehlivosti k řízení drážního vozidla

   podle § 46,

 

   b) přestala splňovat podmínku zdravotní způsobilosti, nebo

 

   c) o odnětí požádala.

 

   (2)  Pokud  se  drážní  správní úřad dozví o skutečnostech vzbuzujících

   důvodné  pochybnosti  o zdravotní způsobilosti, nařídí držiteli licence

   strojvedoucího   podrobit  se  přezkoumání  zdravotní  způsobilosti  ve

   stanoveném   termínu,  a  je-li  ohrožena  bezpečnost  drážní  dopravy,

   pozastaví platnost licence do doby provedení přezkoumání.

 

   (3) Pro přezkoumání zdravotní způsobilosti platí § 46d obdobně.

 

   (4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.

 

   Oddíl 2

 

   Osvědčení strojvedoucího

 

   § 46i

 

   Vydávání osvědčení

 

   (1)  Osvědčení  strojvedoucího  vydá  dopravce na žádost fyzické osobě,

   která

 

   a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem,

 

   b) je držitelem platné licence strojvedoucího a

 

   c) prokázala zvláštní odbornou způsobilost pro

 

   1. řízení konkrétního druhu drážního vozidla,

 

   2. řízení na vymezených drahách nebo jejich částech a

 

   3.  užívání  českého  jazyka  v  rozsahu  nezbytném pro řízení drážního

   vozidla na území České republiky.

 

   (2)  Dobu platnosti osvědčení strojvedoucího stanoví dopravce v souladu

   s vnitřním předpisem vydaným podle § 35 odst. 1 písm. b).

 

   (3)  Dopravce  v  osvědčení strojvedoucího vymezí dráhu nebo její část,

   druhy  drážních  vozidel  a způsob jejich užití, pro které je osvědčení

   platné.

 

   § 46j

 

   Zvláštní odborná způsobilost

 

   (1)  Zvláštní  odbornou způsobilost prokazuje žadatel úspěšným složením

   teoretické  a  praktické  zkoušky  před  komisí  jmenovanou dopravcem v

   souladu  s  vnitřním  předpisem  vydaným  podle  § 35 odst. 1 písm. b).

   Alespoň  1  člen  komise nesmí být v základním pracovněprávním vztahu k

   dopravci.

 

   (2)  Dopravce  je  povinen  oznámit  drážnímu  správnímu  úřadu složení

   zkušební  komise  a  místo,  datum  a  čas  konání  zkoušky  alespoň  5

   pracovních dní před jejím konáním.

 

   (3)  Znalost  českého  jazyka  se neověřuje, pokud je mateřským jazykem

   žadatele český jazyk.

 

   (4)  Skládat  zkoušku  prokazující  zvláštní  odbornou způsobilost může

   pouze   žadatel,  který  absolvoval  školení  pro  získání  příslušných

   znalostí, dovedností a postupů.

 

   (5)   Prováděcí  právní  předpis  stanoví  rozsah  a  obsah  podrobných

   znalostí, dovedností a postupů podle odstavce 1, rozsah, obsah a způsob

   provádění  zkoušky,  způsob hodnocení výsledků zkoušky a rozsah a obsah

   školení.

 

   § 46k

 

   Pravidelné přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti

 

   (1)   Držitel   osvědčení  strojvedoucího  je  povinen  se  ve  lhůtách

   stanovených  vnitřním  předpisem  vydaným  podle  § 35 odst. 1 písm. b)

   podrobit  pravidelnému přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti. Lhůty

   pro pravidelné přezkoušení nesmí překročit 3 roky.

 

   (2)  Pravidelnému  přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti je držitel

   osvědčení  strojvedoucího  povinen  se  podrobit,  pokud déle než 1 rok

   nevykonával činnost strojvedoucího na vymezené dráze nebo její části.

 

   (3)  Pro  pravidelné  přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti platí §

   46j obdobně.

 

   § 46l

 

   Odnětí osvědčení strojvedoucího

 

   (1) Dopravce odejme osvědčení strojvedoucího osobě, která

 

   a) přestala být držitelem platné licence strojvedoucího,

 

   b) přestala splňovat podmínku zvláštní odborné způsobilosti, nebo

 

   c) o odnětí požádala.

 

   (2)  Pokud  se  dopravce  dozví  o  skutečnostech  vzbuzujících důvodné

   pochybnosti  o zvláštní odborné způsobilosti, nařídí držiteli osvědčení

   strojvedoucího podrobit se přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti ve

   stanoveném   termínu,  a  je-li  ohrožena  bezpečnost  drážní  dopravy,

   pozastaví platnost osvědčení do doby provedení přezkoušení.

 

   (3) Pro přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti platí § 46j obdobně.

 

   (4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.

 

   § 46m

 

   Pozbytí platnosti osvědčení strojvedoucího

 

   (1)  Osvědčení strojvedoucího pozbývá platnosti, pokud skončil základní

   pracovněprávní  vztah  mezi jeho držitelem a dopravcem, který osvědčení

   vydal.   Držitel   osvědčení   neprodleně  oznámí  ukončení  základního

   pracovněprávního  vztahu  drážnímu  správnímu  úřadu  a předá osvědčení

   strojvedoucího dopravci, který je vydal.

 

   (2)  Při  ukončení  základního  pracovněprávního  vztahu předá dopravce

   držiteli  osvědčení  opis  osvědčení  a  veškeré  dokumenty dokládající

   absolvované školení a složené zkoušky.

 

   § 46n

 

   Uznání zvláštní odborné způsobilosti

 

   (1)  Dopravce  při  vydávání  osvědčení  strojvedoucího  uzná na žádost

   zvláštní  odbornou způsobilost v rozsahu teoretické a praktické zkoušky

   nebo  pravidelného  přezkoušení  zvláštní  odborné  způsobilosti, které

   žadatel absolvoval u předchozího zaměstnavatele, pokud

 

   a)  se  absolvovaná  zkouška  nebo  pravidelné  přezkoušení  vztahuje k

   předmětu osvědčení strojvedoucího podle § 46i odst. 3,

 

   b)  ke  dni  podání žádosti neuplynula lhůta pro pravidelné přezkoušení

   podle § 46k odst. 1 a

 

   c)  před  podáním  žádosti  žadatel vykonával činnost strojvedoucího na

   vymezené  dráze nebo její části bez přerušení nebo přerušení nepřesáhlo

   1 rok.

 

   (2)  Není-li  sjednána se zaměstnancem kvalifikační dohoda, je dopravce

   povinen   po   vydání   osvědčení  strojvedoucího  uhradit  předchozímu

   zaměstnavateli,  u  kterého  držitel osvědčení absolvoval teoretickou a

   praktickou   zkoušku   nebo  pravidelné  přezkoušení  zvláštní  odborné

   způsobilosti,  poměrnou  část  nákladů  vynaložených zaměstnavatelem na

   školení podle § 46j odst. 4, pokud

 

   a) uznal zvláštní odbornou způsobilost podle odstavce 1 a

 

   b)  základní  pracovněprávní  vztah  u  předchozího  zaměstnavatele byl

   rozvázán výpovědí zaměstnance nebo dohodou.

 

   (3)  Náklady  podle  odstavce 2 zahrnují skutečně vynaložené náklady na

   školení  nezbytné  pro  absolvování teoretické a praktické zkoušky nebo

   posledního  pravidelného  přezkoušení  v  rozsahu, v jakém byla zkouška

   nebo přezkoušení uznána. Poměrná část nákladů se určí tak, že se rozdíl

   mezi  lhůtou  pro  pravidelné  přezkoušení,  vyjádřenou  v kalendářních

   dnech,  a počtem kalendářních dní, po které v této lhůtě trval pracovní

   poměr  k  předchozímu  zaměstnavateli,  vydělí  lhůtou  pro  pravidelné

   přezkoušení,  vyjádřenou  v  kalendářních  dnech;  výsledná  hodnota se

   vynásobí celkovými náklady podle věty první.

 

   (4)  Dopravce je povinen do 1 měsíce od vydání osvědčení strojvedoucího

   písemně  vyzvat  předchozího  zaměstnavatele  držitele  osvědčení,  aby

   doložil  poměrnou  část  nákladů  podle  odstavců  2  a  3, pokud uznal

   zvláštní  odbornou  způsobilost  podle odstavce 1. Úhradu poměrné části

   nákladů  předchozímu  zaměstnavateli  provede dopravce do tří měsíců od

   doručení všech podkladů, nedohodnou-li se jinak.

 

   § 46o

 

   Školení

 

   (1)  Školení  podle § 46e odst. 3 a § 46j odst. 4 může poskytovat pouze

   fyzická   nebo   právnická  osoba,  které  byla  udělena  akreditace  k

   provozování této činnosti drážním správním úřadem.

 

   (2)  Akreditaci udělí drážní správní úřad právnické nebo fyzické osobě,

   která doloží, že

 

   a) je držitelem živnostenského oprávnění,

 

   b) má vytvořen plán pro zajištění teoretické i praktické části školení,

   ve  kterém vymezí organizaci, rozsah a způsob provádění školení, včetně

   systému kontroly,

 

   c)  teoretické  a  praktické  části  školení  budou  zajišťovat osoby s

   dostatečnou  odbornou  způsobilostí  a  praxí  a  jízdní  výcvik  budou

   zajišťovat  osoby,  které jsou držiteli platné licence strojvedoucího a

   osvědčení strojvedoucího,

 

   d)  má  právo  k  užívání  nebytových prostor a vybavení nezbytného pro

   poskytování školení,

 

   e)  má  zajištěno  poskytování  praktické  části  školení  na  drážních

   vozidlech a

 

   f) uhradila drážnímu správnímu úřadu správní poplatek.

 

   (3)  Osoba,  které  byla  udělena  akreditace k poskytování školení, je

   povinna

 

   a) zajišťovat školení podle vytvořeného plánu,

 

   b) zajišťovat školení odborně způsobilými osobami a

 

   c)  mít  po  celou  dobu  provozování  své  činnosti  právo  k  užívání

   nebytových  prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení a mít

   tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici a

 

   d)   zajišťovat   poskytování   praktické  části  školení  na  drážních

   vozidlech.

 

   (4)  Drážní správní úřad odejme akreditaci k poskytování školení osobě,

   která opakovaně nebo hrubým způsobem porušila povinnosti podle odstavce

   3.

 

   (5)  Drážní  správní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

   seznam osob, kterým udělil akreditaci, a pravidelně jej aktualizuje.

 

   Oddíl 3

 

   Dohled a rejstříky

 

   § 46p

 

   (1) Pokud drážní správní úřad zjistí, že držitel licence strojvedoucího

   vydané  příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie přestal

   splňovat   podmínku   zdravotní  způsobilosti,  požádá  tento  orgán  o

   přezkoumání  zdravotní způsobilosti držitele licence nebo o pozastavení

   platnosti  licence.  Je-li  ohrožena  bezpečnost drážní dopravy, zakáže

   drážní  správní  úřad  držiteli  licence strojvedoucího řízení drážních

   vozidel  až  do doby, kdy mu příslušný orgán podle věty první sdělí své

   rozhodnutí. Odvolání proti zákazu řízení drážního vozidla nemá odkladný

   účinek.

 

   (2)  Je-li  dožádaným  orgánem drážní správní úřad, posoudí žádost a ve

   lhůtě  28  dnů  od  jejího  doručení  sdělí své rozhodnutí dožadujícímu

   orgánu,  Evropské  komisi a příslušným orgánům členských států Evropské

   unie.

 

   (3)  Nesouhlasí-li  drážní  správní  úřad  s  rozhodnutím orgánu jiného

   členského  státu  Evropské  unie  podle  odstavce  1,  předá záležitost

   Evropské komisi. Zákaz řízení drážního vozidla uložený podle odstavce 1

   lze v takovém případě prodloužit do vydání rozhodnutí Evropské komise.

 

   (4)   Pokud   drážní   správní   úřad   zjistí,  že  držitel  osvědčení

   strojvedoucího přestal splňovat podmínku zvláštní odborné způsobilosti,

   požádá  dopravce  nebo  provozovatele  dráhy,  který osvědčení vydal, o

   přezkoušení  zvláštní  odborné  způsobilosti  držitele osvědčení nebo o

   pozastavení  platnosti  osvědčení.  Je-li  ohrožena  bezpečnost  drážní

   dopravy,  zakáže  drážní správní úřad držiteli osvědčení strojvedoucího

   řízení  drážních  vozidel až do doby, kdy mu dopravce nebo provozovatel

   dráhy  sdělí  své  rozhodnutí.  Odvolání  proti  zákazu řízení drážního

   vozidla  nemá odkladný účinek. Zároveň o tomto zákazu uvědomí Evropskou

   komisi  a  orgány,  které  vydávají  licence  strojvedoucího  v dalších

   státech Evropské unie.

 

   (5)  Postup  podle  odstavců  1  a  4  oznámí  drážní  správní úřad bez

   zbytečného odkladu Evropské komisi a příslušným orgánům členských států

   Evropské unie.

 

   § 46q

 

   Dopravce    je   povinen   provádět   pravidelnou   kontrolu   činnosti

   strojvedoucích,  kterým  vydal  osvědčení strojvedoucího. Vzniknou-li v

   důsledku  kontroly  pochybnosti o zdravotní způsobilosti strojvedoucího

   nebo  trvá-li  dočasná  pracovní  neschopnost strojvedoucího déle než 3

   měsíce,  oznámí  dopravce tuto skutečnost neprodleně drážnímu správnímu

   úřadu.

 

   § 46r

 

   (1)   Evidence   údajů   o   osobách,   kterým   byla   vydána  licence

   strojvedoucího,  je  vedena  v  rejstříku licencí, který je informačním

   systémem  veřejné  správy  podle  jiného  právního  předpisu.  Správcem

   rejstříku   licencí   je  drážní  správní  úřad.  Drážní  správní  úřad

   pravidelně aktualizuje údaje vedené v rejstříku.

 

   (2)  Dopravce  vede  a pravidelně aktualizuje evidenci údajů o osobách,

   kterým   vydal   osvědčení   strojvedoucího,   v   rejstříku  osvědčení

   strojvedoucích,  který  je  informačním  systémem  veřejné správy podle

   jiného právního předpisu.

 

   (3)  Údaje,  vedené  v  rejstřících podle odstavců 1 a 2, formát údajů,

   přístupová práva k rejstříkům, postup při výměně údajů, dobu uchovávání

   údajů  a  postup  v  případě  úpadku  dopravce stanoví přímo použitelný

   předpis Evropské unie^5c).

 

   HLAVA TŘETÍ

 

   URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

 

   § 47

 

   (1)   Technická   zařízení   tlaková,  plynová,  elektrická,  zdvihací,

   dopravní,  pro  ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a

   pro  ochranu  před  negativními účinky zpětných trakčních proudů, která

   slouží  k  zabezpečení  provozování  dráhy  nebo  drážní  dopravy  nebo

   lyžařských vleků, jsou určenými technickými zařízeními, která podléhají

   dozoru podle tohoto zákona.

 

   (2)  Podmínky  pro  konstrukci,  výrobu  a  provoz určených technických

   zařízení a jejich konkretizaci stanoví prováděcí předpis.

 

   (3)  Před  uvedením  určeného  technického zařízení do provozu musí být

   schválena  jeho způsobilost k provozu. Způsobilost určeného technického

   zařízení  k  provozu  schvaluje  drážní  správní  úřad  vydáním průkazu

   způsobilosti.

 

   (4)  Drážní  správní úřad vydá průkaz způsobilosti určeného technického

   zařízení  na  základě  technické  prohlídky  a  zkoušky, kterou zajistí

   výrobce  nebo  jiná  osoba,  která  prokáže  právní  zájem na schválení

   určeného  technického  zařízení,  na  svůj  náklad  u  právnické  osoby

   pověřené   Ministerstvem   dopravy.  Je-li  určené  technické  zařízení

   současně   stanoveným   výrobkem   podle  zvláštního  předpisu^7h),  je

   podkladem pro rozhodnutí drážního správního úřadu doklad o shodě vydaný

   podle zvláštního právního předpisu^7i).

 

   (5)  Při  provozování  dráhy a při provozování drážní dopravy mohou být

   provozována   jen   určená   technická   zařízení  s  platným  průkazem

   způsobilosti.

 

   § 48

 

   (1)  Určená technická zařízení v provozu podléhají pravidelným revizím,

   prohlídkám  a  zkouškám,  kterými  se  ověřuje  jejich technický stav a

   provozní  způsobilost. Revize, prohlídky a zkoušky určených technických

   zařízení  v provozu mohou provádět jen fyzické osoby, které mají platné

   osvědčení  o  odborné  způsobilosti.  Osvědčení  o odborné způsobilosti

   vydává   drážní  správní  úřad.  Rozsah  odborných  znalostí  a  způsob

   ověřování těchto znalostí stanoví prováděcí předpis.

 

   (2)  Zjistí-li  drážní  správní  úřad,  že určené technické zařízení má

   závažné  nedostatky, že nelze zaručit jeho bezpečné provozování, zadrží

   průkaz  způsobilosti  a  rozhodne o nezpůsobilosti určeného technického

   zařízení v provozu.

 

   (3)  Zjistí-li  drážní  správní  úřad,  že oprávněná osoba, provádějící

   revize,  prohlídky  a  zkoušky  určeného  technického zařízení vykazuje

   nedostatky   ve  své  činnosti,  které  podstatným  způsobem  ovlivňují

   ověřování   technické   způsobilosti   a  bezpečnost  provozu  určeného

   technického zařízení, odejme osvědčení o její odborné způsobilosti.

 

   HLAVA ČTVRTÁ

 

   MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

 

   § 49

 

   (1) Mimořádnou událostí v drážní dopravě je závažná nehoda, nehoda nebo

   ohrožení  v  drážní  dopravě,  která ohrožuje nebo narušuje bezpečnost,

   pravidelnost  a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a

   bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo ohrožuje životní prostředí.

 

   (2)  Závažnou  nehodou  v  drážní  dopravě  je  srážka  nebo vykolejení

   drážních  vozidel,  ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní

   dopravy,  s následkem smrti či újmy na zdraví nejméně 5 osob nebo škody

   velkého  rozsahu^8). Nehodou v drážní dopravě je událost, k níž došlo v

   souvislosti  s  provozováním  drážní dopravy s následkem smrti, újmy na

   zdraví  nebo  značné  škody^8).  Jiné mimořádné události se považují za

   ohrožení.

 

   (3) Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni

 

   a) neprodleně oznámit každou mimořádnou událost v drážní dopravě Drážní

   inspekci  a  současně  každou závažnou nehodu a nehodu v drážní dopravě

   Policii České republiky,

 

   b) zajistit místo mimořádné události a provést dokumentaci stavu v době

   vzniku mimořádné události,

 

   c) zabezpečit uvolnění dráhy pro obnovení provozování dráhy nebo drážní

   dopravy,  pokud tomu nebrání jiné okolnosti, a Drážní inspekce vydala k

   uvolnění dráhy souhlas,

 

   d)  zjišťovat  příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní

   dopravě  v  případech  stanovených prováděcím právním předpisem a činit

   opatření k jejich předcházení,

 

   e)  odstraňovat  zjištěné  nedostatky  při vzniku mimořádných událostí,

   jejich  příčiny a škodlivé následky a ve stanovených termínech přijímat

   opatření určená k předcházení vzniku mimořádných událostí.

 

   ČÁST ŠESTÁ

 

   PROVOZNÍ A TECHNICKÁ PROPOJENOST EVROPSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO SYSTÉMU

 

   § 49a

 

   (1)   Provozní   a   technická  propojenost  (dále  jen  "propojenost")

   evropského  železničního  systému  je jeho schopnost umožnit bezpečný a

   nepřerušený  pohyb  drážního vozidla na dráhách evropského železničního

   systému.

 

   (2)  K  zajištění propojenosti drah zařazených na území České republiky

   do evropského železničního systému musí tyto dráhy odpovídat stanoveným

   technickým  specifikacím  propojenosti a splňovat základní požadavky na

   konstrukční a provozní podmínky.

 

   (3) Technické specifikace propojenosti stanoví společný reprezentativní

   orgán   pověřený   Komisí.^8a)   Technické   specifikace   propojenosti

   uveřejňuje Komise v Úředním věstníku Evropské unie.^8a), ^8b)

 

   (4)  Strukturální a provozní subsystémy evropského železničního systému

   a  základní  požadavky  na  konstrukční  a  provozní  podmínky  stanoví

   prováděcí právní předpis.

 

   (5)   Posuzování  shody  nebo  vhodnosti  užití  jednotlivých  součástí

   propojenosti   subsystémů   evropského  železničního  systému  se  řídí

   zvláštním právním předpisem.^7f)

 

   § 49b

 

   (1)  Vlastník  dráhy  a  provozovatel  dráhy,  která  je  nebo se stane

   součástí  evropského  železničního  systému, je povinen při stavbě nebo

   modernizaci  dráhy,  stavby  na  dráze,  při  jejím uvedení do užívání,

   provozování   a   údržbě  zajistit  dodržení  základních  požadavků  na

   konstrukční a provozní podmínky a technických specifikací propojenosti.

 

   (2)   Drážní   správní   úřad  vydá  kolaudační  rozhodnutí  o  ověření

   způsobilosti   k   užívání   nově  budované  nebo  modernizované  dráhy

   železniční,  která se stane součástí evropského železničního systému za

   podmínky,  že  vlastník dráhy nebo její provozovatel předloží ověření o

   splnění  základních  požadavků  na  konstrukční  a  provozní podmínky a

   splnění  technických  specifikací  propojenosti  (dále  jen  "ověření o

   shodě"). Ověření o shodě vydává právnická osoba, kterou je autorizovaná

   osoba  pověřená  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní

   zkušebnictví   po  dohodě  s  Ministerstvem  dopravy  podle  zvláštního

   právního předpisu.^7f)

 

   (3)  Výrobce  drážních  vozidel a výrobce určených technických zařízení

   jsou povinni zajistit, aby konstrukce a technický stav drážních vozidel

   a  určených  technických  zařízení  dráhy,  která  jsou  nebo se stanou

   součástí  evropského železničního systému, splňovaly základní požadavky

   na   konstrukční   a   provozní   podmínky   a   technické  specifikace

   propojenosti.  Na schvalování technické způsobilosti drážního vozidla a

   určeného  technického  zařízení  se  vztahují  ustanovení § 43, 44 a 47

   tohoto zákona.

 

   (4)  Dopravce  je  povinen provozovat drážní dopravu na dráze, která je

   nebo  se  stane součástí evropského železničního systému, pouze drážním

   vozidlem,  které  splňuje  základní požadavky na konstrukční a provozní

   podmínky a technické specifikace propojenosti.

 

   (5)  O  podmínkách  provozování  drážního  vozidla,  pro  které  nejsou

   vypracovány  technické  specifikace propojenosti na dráhách, které jsou

   součástí  evropského  železničního systému, rozhodne na žádost dopravce

   drážní správní úřad.

 

   § 49c

 

   (1) Technické specifikace propojenosti nemusí být dodrženy

 

   a)  při  výstavbě  nové  dráhy  nebo  při modernizaci dráhy, která byla

   zahájena   před  zveřejněním  technických  specifikací  propojenosti  v

   Úředním věstníku Evropské unie,

 

   b)  při  schválení nového typu nebo modernizaci drážního vozidla, pokud

   drážní  správní  úřad  obdržel žádost o schválení typu nebo modernizaci

   před   zveřejněním   technických  specifikací  propojenosti  v  Úředním

   věstníku Evropské unie,

 

   c)  při  obnově,  rozšíření  nebo  modernizaci  dráhy,  pokud  dodržení

   technické   specifikace   propojenosti  by  mohlo  ohrozit  ekonomickou

   realizaci projektu nebo kompatibilitu systému drah,

 

   d)  po  obnově dráhy v souvislosti s nehodou nebo přírodní katastrofou,

   kdy  z  důvodu  zájmu na rychlém obnovení provozování drážní dopravy na

   dráze  nelze  z ekonomických nebo technických důvodů vyžadovat dodržení

   technických specifikací propojenosti,

 

   e)  pro drážní vozidla jedoucí do a ze států, jejichž rozchod kolejí je

   odlišný od rozchodu drah evropského železničního systému,

   pokud o tom rozhodne na návrh České republiky Komise.

 

   (2)  Drážní  správní  úřad  oznamuje Evropské komisi případy nedodržení

   technických  specifikací propojenosti při výstavbě nové dráhy nebo její

   modernizaci  podle  odstavce  1 písm. a) nebo při schválení nového typu

   nebo modernizaci drážního vozidla podle odstavce 1 písm. b).

 

   (3)  Drážní  správní úřad informuje Evropskou komisi o seznamu projektů

   podle odstavce 1 písm. a) a b), které jsou v pokročilé fázi rozvoje, do

   jednoho roku od vstupu technických specifikací propojenosti v platnost.

 

   (4) Pokud při uvedení strukturálních subsystémů evropského železničního

   systému  do provozu nebudou splněny technické specifikace propojenosti,

   oznámí drážní správní úřad Evropské komisi

 

   a) důvod neuplatnění technických specifikací propojenosti,

 

   b)  technicko  provozní  vlastnosti  konstrukčního  provedení  dráhy  a

   drážního vozidla,

 

   c)   autorizovanou   osobu,   která   posuzuje  naplnění  požadavků  na

   strukturální subsystémy.

 

   § 49d

 

   (1)  Drážní  úřad  vede  registr  jednotlivých součástí subsystémů nově

   budovaných   nebo   modernizovaných   drah   zařazených  do  evropského

   železničního  systému  a  registr  drážních  vozidel  vlastníků  těchto

   vozidel  se  sídlem nebo bydlištěm nebo místem podnikání, je-li odlišné

   od  bydliště, v České republice a určených k pohybu na dráze celostátní

   a  regionální.  Způsob vedení registrů a údaje v nich stanovené stanoví

   prováděcí právní předpis.

 

   (2)  Údaje  o  jednotlivých  součástech subsystémů nově budovaných nebo

   modernizovaných  drah  zařazených  do  evropského  železničního systému

   poskytuje  Drážnímu  úřadu  provozovatel  dráhy  do  15  dnů po uvedení

   součásti subsystému do užívání.

 

   (3)  Údaje  o  vozidle,  které  je  určené  pro  provozování  na  dráze

   celostátní   nebo   regionální,  poskytuje  vlastník  drážního  vozidla

   Drážnímu  úřadu  do 15 dnů od uvedení vozidla do provozu nebo, dojde-li

   ke  změně údaje zapisovaného do registru drážních vozidel, do 15 dnů od

   vzniku změny.

 

   (4)  Údaje  z  registru  drážních  vozidel  a údaje z registru součástí

   subsystémů poskytuje Drážní úřad orgánům členských států Evropské unie,

   které  vedou registry drážních vozidel a registry součástí subsystémů a

   orgánům  členských  států  Evropské  unie,  které  provádějí zjišťování

   příčin  vzniku  nehod  v  drážní  dopravě, způsobem umožňujícím dálkový

   přístup.  Drážní  úřad  na  základě  odůvodněné  žádosti poskytne údaje

   vedené  v  registru  drážních  vozidel  Evropské  železniční  agentuře,

   provozovateli dráhy, dopravci a ostatním osobám uvedeným v registru.

 

   § 49e

 

   (1)  Drážní  úřad  při  výkonu  státního  dozoru  dozírá  na  zajištění

   propojenosti   železniční   dráhy  určené  k  začlenění  do  evropského

   železničního  systému  při jejím uvedení do užívání a pravidelně jednou

   za  tři  měsíce  prověřuje,  zda při jejím provozování a údržbě splňují

   strukturální   a  provozní  subsystémy  a  jejich  jednotlivé  součásti

   základní  požadavky  na  konstrukční  a  provozní  podmínky a technické

   specifikace propojenosti.

 

   (2) Drážní úřad může požádat příslušný orgán Komise o změnu technických

   specifikací   propojenosti.  Žádost  o  změnu  technických  specifikací

   propojenosti musí obsahovat

 

   a) označení autora technické specifikace propojenosti,

 

   b) číslo technické specifikace propojenosti,

 

   c) popis věcného problému a navrhované řešení změny.

 

   (3) Zjistí-li Drážní úřad, že součást provozní a technické propojenosti

   subsystému,  pro  kterou  bylo  vydáno  ověření  o shodě nebo vhodnosti

   použití,   nesplňuje  základní  požadavky  na  konstrukční  a  provozní

   podmínky, rozhodne o uložení ochranného opatření, kterým zamezí dalšímu

   používání  součásti  provozní  a  technické  propojenosti subsystému, a

   zajistí   její   stažení   z   trhu.  Obdobně  se  postupuje,  jestliže

   notifikovaná  osoba  vydala  ověření  o  shodě  nebo  výrobce  vydal ES

   prohlášení  o  shodě  pro  součást  provozní  a  technické propojenosti

   subsystému, která shodu nesplňuje. Uložení ochranného opatření oznamuje

   Drážní  úřad  Ministerstvu  průmyslu  a  obchodu.  Postup  při  uložení

   ochranného  opatření  a  při  jeho  oznamování  stanoví zvláštní právní

   předpis^8c).

 

   (4)  Zjistí-li  Drážní  úřad, že strukturální subsystém, pro který bylo

   vydáno  ověření o shodě nebo o vhodnosti použití, není plně v souladu s

   příslušnou  technickou specifikací propojenosti nebo nesplňuje základní

   požadavky  na  konstrukční  a  provozní  podmínky,  rozhodne  o uložení

   ochranného  opatření,  kterým  zamezí  dalšímu používání strukturálního

   subsystému,  a  provedení  dodatečného  posouzení  shody  autorizovanou

   osobou.  Rozhodnutí  podle  věty  první a jeho odůvodnění oznámí Drážní

   úřad bez zbytečného odkladu Evropské komisi.

 

   (5)   Pokud   pro   strukturální   subsystém  nejsou  vydány  technické

   specifikace  propojenosti  nebo  bylo  rozhodnuto o výjimce podle § 49c

   odst.  1  nebo  provozování strukturálního subsystému vyžaduje dodržení

   technických  požadavků,  které  nejsou součástí technických specifikací

   propojenosti,   sestaví  Drážní  úřad  pro  provozování  strukturálního

   subsystému  přehled  technických  požadavků  na  konstrukční  provedení

   drážního  vozidla  a  přehled stavebně technických podmínek provozování

   dráhy a poskytne je Evropské komisi.

 

   (6)  Drážní  úřad  zveřejní výroční zprávu o své činnosti za kalendářní

   rok  a do 30. září následujícího kalendářního roku ji postoupí Evropské

   železniční  agentuře.  Obsah  výroční  zprávy  stanoví prováděcí právní

   předpis.

 

   ČÁST SEDMÁ

 

   SPRÁVNÍ DELIKTY

 

   § 50

 

   Přestupky

 

   (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 

   a)  vstoupí  v  rozporu  s § 4a odst. 1 na dráhu nebo v obvodu dráhy na

   místa, která nejsou veřejnosti přístupná,

 

   b) provozuje v ochranném pásmu dráhy činnost v rozporu s § 9 odst. 1,

 

   c)  poruší  nebo ohrozí provozování dráhy a drážní dopravy nebo poškodí

   součásti dráhy nebo součásti drážního vozidla,

 

   d)  úmyslně  poškodí  stavbu dráhy, stavbu na dráze nebo jiné zařízení,

   které  je  součástí  této stavby, anebo úmyslně naruší činnost drážního

   zařízení nebo drážního vedení,

 

   e)  v  rozporu s § 22 odst. 4 nedbá v obvodu dráhy pokynu provozovatele

   dráhy,

 

   f)  poruší  přepravní podmínky stanovené pro přepravu nebezpečných věcí

   na základě § 37 odst. 2 písm. j) nebo § 37 odst. 3 písm. d), nebo

 

   g) jako vlastník drážního vozidla neposkytne údaje podle § 49d odst. 3.

 

   (2) Fyzická osoba se jako vlastník dráhy dopustí přestupku tím, že

 

   a)  nezajistí  v rozporu s § 20 odst. 1 údržbu a opravu dráhy v rozsahu

   nezbytném  pro  její provozuschopnost nebo neumožní styk dráhy s jinými

   dráhami, nebo

 

   b) nezajistí v rozporu s § 21 odst. 1 provozování dráhy.

 

   (3)  Fyzická  osoba  se  jako vlastník dráhy celostátní nebo regionální

   dále dopustí přestupku tím, že

 

   a) nepečuje o rozvoj a modernizaci dráhy podle § 20 odst. 2,

 

   b)  nenabídne  v  rozporu  s  §  20  odst.  3 dráhu, u níž není schopna

   zajistit její provozuschopnost, státu k odkoupení, nebo

 

   c) neumožní v případě stanoveném v § 21 odst. 1 provozování dráhy jinou

   oprávněnou osobou.

 

   (4)   Fyzická   osoba   se   jako  bezpečnostní  poradce  pro  přepravu

   nebezpečných věcí dopustí přestupku tím, že

 

   a)   nevypracuje  výroční  zprávu  podle  pododdílu  1.8.3.3  Řádu  pro

   mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí^8d) (dále jen "Řád"),

   nebo

 

   b) nevypracuje zprávu o nehodě podle pododdílu 1.8.3.6 Řádu.

 

   (5) Za přestupek lze uložit pokutu do

 

   a)  10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) nebo g)

   nebo odstavce 4,

 

   b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo

   d),

 

   c)  10  000  000  Kč,  jde-li  o  přestupek  podle odstavce 1 písm. f),

   odstavce 2 nebo odstavce 3.

 

   Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

   § 51

 

   (1)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se dopustí správního

   deliktu tím, že

 

   a)  vykonává  v  rozporu  s § 4a odst. 1 v obvodu dráhy činnosti, které

   jsou podnikáním,

 

   b)  jako  vlastník  sítě technického vybavení umístěného v obvodu dráhy

   nepostupuje  při  havárii  této  sítě  podle pokynů provozovatele dráhy

   udělovaných podle § 5a odst. 3,

 

   c)  jako  vlastník  sítě technického vybavení umístěného v obvodu dráhy

   nebo  v  ochranném  pásmu  dráhy  nezajistí v případě stanoveném v § 5a

   odst.  5  její  provoz,  údržbu  a  opravy tak, aby se nestala příčinou

   ohrožení života, zdraví či majetku osob,

 

   d) provozuje v ochranném pásmu dráhy činnost v rozporu s § 9 odst. 1,

 

   e)  poruší  nebo ohrozí provozování dráhy a drážní dopravy nebo poškodí

   součásti dráhy nebo součásti drážního vozidla,

 

   f)  poškodí  stavbu dráhy, stavbu na dráze nebo jiné zařízení, které je

   součástí  této  stavby,  anebo  naruší  činnost  drážního zařízení nebo

   drážního vedení,

 

   g) provozuje dráhu v rozporu s § 11 odst. 1 bez úředního povolení,

 

   h) provozuje drážní dopravu v rozporu s § 24 odst. 5 písm. b) a odst. 6

   písm. a) bez platné licence,

 

   i)  poruší  přepravní podmínky stanovené pro přepravu nebezpečných věcí

   na základě § 37 odst. 2 písm. j) nebo § 37 odst. 3 písm. d), nebo

 

   j) jako vlastník drážního vozidla neposkytne údaje podle § 49d odst. 3.

 

   (2)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická osoba se jako vlastník dráhy

   dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  nezajistí  v rozporu s § 20 odst. 1 údržbu a opravu dráhy v rozsahu

   nezbytném  pro  její provozuschopnost nebo neumožní styk dráhy s jinými

   dráhami, nebo

 

   b) nezajistí v rozporu s § 21 odst. 1 provozování dráhy.

 

   (3)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická osoba se jako vlastník dráhy

   celostátní nebo regionální dopustí správního deliktu tím, že

 

   a) nepečuje o rozvoj a modernizaci dráhy podle § 20 odst. 2,

 

   b)  nenabídne  v  rozporu  s  §  20  odst.  3 dráhu, u níž není schopna

   zajistit její provozuschopnost, státu k odkoupení, nebo

 

   c) neumožní v případě stanoveném v § 21 odst. 1 provozování dráhy jinou

   oprávněnou osobou.

 

   (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy

   dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  neoznámí podle § 17 odst. 2 drážnímu správnímu úřadu změny týkající

   se  údajů  a  dokladů,  které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o

   vydání úředního povolení, nebo o nich nepředloží doklady,

 

   b)  nevyrozumí  podle  §  18  odst.  1  před  podáním návrhu na zrušení

   úředního povolení k provozování dráhy o této skutečnosti drážní správní

   úřad nebo vlastníka dráhy,

 

   c) provozuje dráhu v rozporu s § 22 odst. 1 písm. a),

 

   d)  nezajistí  v souladu s § 22 odst. 1 písm. c), aby provozování dráhy

   prováděla osoba zdravotně a odborně způsobilá,

 

   e)  nezveřejní  v  souladu  s  §  22  odst.  1 písm. d) jízdní řády pro

   veřejnou drážní osobní dopravu a jejich změny,

 

   f) neoznačí názvy stanic (zastávek), které provozuje podle § 22 odst. 1

   písm. e),

 

   g)  provozuje  určené technické zařízení v rozporu s § 22 odst. 1 písm.

   f),

 

   h)  nezajistí  v  souladu  s  § 22 odst. 1 písm. g) dopravcům přístup k

   poskytovaným  službám  způsobem,  který vylučuje zvýhodnění některého z

   dopravců,

 

   i) omezí provozování dráhy nebo její části v rozporu s § 23b nebo 23c,

 

   j)  nevyrozumí  neprodleně  drážní  správní  úřad, vlastníka dráhy nebo

   dopravce o skutečnostech uvedených v § 23b odst. 2, nebo

 

   k) neposkytne údaje podle § 49d odst. 2.

 

   (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy

   celostátní nebo regionální dopustí správního deliktu tím, že

 

   a) provozuje v rozporu s § 11 odst. 1 dráhu bez osvědčení o bezpečnosti

   provozovatele dráhy,

 

   b)  finančně  nezabezpečí podle § 22 odst. 2 písm. a) řádné provozování

   dráhy,

 

   c)  neposkytne  podle  §  22 odst. 2 písm. b) doklady o trvání finanční

   způsobilosti k řádnému provozování dráhy,

 

   d)  nepředloží podle § 22 odst. 2 písm. e) výroční zprávu o bezpečnosti

   provozování dráhy,

 

   e)  neumožní  podle  § 23 odst. 1 písm. a) provozovat drážní dopravu na

   dráze,

 

   f)  neposkytne  v  případě  stanoveném  v  §  23  odst. 1 písm. b) svou

   dopravní cestu jinému provozovateli dráhy,

 

   g)  nepředá  přídělci kapacity dopravní cesty údaje o povaze a kapacitě

   jím provozované dopravní cesty podle § 23 odst. 2 písm. a),

 

   h)  nestanoví  podle  §  23  odst.  2  písm.  b)  rozsah  poskytovaných

   přepravních  služeb  pro  přepravu  osob  a věcí, nebo jej nezveřejní v

   Přepravním a tarifním věstníku,

 

   i)  neoznámí  podle § 23a odst. 4 drážnímu správnímu úřadu změny údajů,

   které   předkládá   v   žádosti   o   vydání  osvědčení  o  bezpečnosti

   provozovatele  dráhy,  nebo o nich nepředloží doklady podle § 23a odst.

   2,

 

   j)  nezpracuje  jízdní  řád  podle  § 40 odst. 1, nebo jej neprojedná s

   Ministerstvem  dopravy,  s  kraji  nebo  s dopravci na dráze podle § 40

   odst. 2,

 

   k)  nepředá  podle  §  40  odst.  3  údaje  z platného jízdního řádu do

   celostátního informačního systému o jízdních řádech, nebo

 

   l)  použije  v rozporu s § 62 odst. 4 finanční prostředky k provozování

   dráhy poskytnuté z veřejných prostředků k jiným účelům.

 

   (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy

   nebo dopravce dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  neoznámí vznik mimořádné události v drážní dopravě podle § 49 odst.

   3 písm. a),

 

   b) nezajistí v souladu s § 49 odst. 3 písm. b) místo mimořádné události

   nebo neprovede dokumentaci stavu v době vzniku mimořádné události,

 

   c)  nezabezpečí podle § 49 odst. 3 písm. c) uvolnění dráhy pro obnovení

   provozování dráhy nebo drážní dopravy,

 

   d)  neprovede  podle  § 49 odst. 3 písm. d) zjištění příčin a okolností

   vzniku mimořádné události, nebo

 

   e)  nepřijme  podle § 49 odst. 3 písm. e) opatření určená k předcházení

   vzniku mimořádných událostí.

 

   (7) Za správní delikt se uloží pokuta do

 

   a)  1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f)

   nebo  j),  odstavce  4 písm. a), b), e), f), j) nebo k) nebo odstavce 5

   písm. b), c), d), g), h), i), j), k) nebo l),

 

   b)  10  000  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

   b),  c),  d),  g), h) nebo i), odstavce 2, odstavce 3, odstavce 4 písm.

   c),  d),  g), h) nebo i), odstavce 5 písm. a), e) nebo f) nebo odstavce

   6.

 

   (8) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), g), h) nebo i) lze

   uložit též zákaz činnosti.

 

   § 51a

 

   zrušen

 

   § 52

 

   (1)  Právnická  nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce dopustí

   správního deliktu tím, že

 

   a) provozuje drážní dopravu v rozporu s § 24 odst. 5 písm. a),

 

   b)  neoznámí podle § 32 odst. 1 drážnímu správnímu úřadu změny týkající

   se  údajů  a  dokladů,  které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o

   udělení licence, nebo o nich nepředloží doklady,

 

   c) provozuje drážní dopravu v rozporu s § 35 odst. 1 písm. a),

 

   d)  použije  v  rozporu  s  §  35 odst. 1 písm. d) k provozování drážní

   dopravy  drážní  vozidlo  nebo  určené  technické zařízení bez platného

   průkazu   způsobilosti   nebo  v  technickém  stavu,  který  neodpovídá

   schválené způsobilosti,

 

   e)  nezajistí  v  souladu  s  § 35 odst. 1 písm. e), aby drážní vozidlo

   řídila osoba s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla,

 

   f)  nezajistí  v  souladu  s  § 35 odst. 1 písm. f), aby drážní dopravu

   prováděla osoba zdravotně a odborně způsobilá,

 

   g)  se neřídí při provozování drážní dopravy pokyny provozovatele dráhy

   udílenými podle § 35 odst. 1 písm. g).

 

   h)   nezajistí   v   souladu   s  §  46i  odst.  1  vydávání  osvědčení

   strojvedoucího,

 

   i)   neprovádí   v  souladu  s  §  46q  pravidelnou  kontrolu  činnosti

   strojvedoucích, kterým vydal osvědčení strojvedoucího, nebo

 

   j) nezajistí v souladu s § 46r odst. 2 vedení a pravidelnou aktualizaci

   rejstříku  osvědčení  strojvedoucích  a  poskytování informací z tohoto

   rejstříku v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie^5c).

 

   (2)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce na dráze

   celostátní nebo regionální dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  provozuje  v  rozporu  s  §  24 odst. 7 písm. b) drážní dopravu bez

   platného osvědčení dopravce,

 

   b)  neoznámí  podle § 34h odst. 5 drážnímu správnímu úřadu změny údajů,

   které  předkládá  v  žádosti o vydání osvědčení, nebo o nich nepředloží

   doklady,

 

   c)  finančně  nezajistí  podle  § 35 odst. 2 písm. a) řádné provozování

   drážní dopravy,

 

   d)  neposkytne  podle  §  35  odst. 2 písm. b) drážnímu správnímu úřadu

   doklady  o  trvání  finanční  způsobilosti k řádnému provozování drážní

   dopravy,

 

   e)  nesjedná  nebo  nezaplatí  podle  § 35 odst. 2 písm. d) pojištění z

   odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy,

 

   f)  nepředloží  podle  §  35  odst. 2 písm. g) drážnímu správnímu úřadu

   výroční zprávu o bezpečnosti provozování drážní dopravy, nebo

 

   g)  nepodá  písemné oznámení podle § 34d odst. 3 přídělci nebo drážnímu

   správnímu úřadu.

 

   (3)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se  jako dopravce ve

   veřejné drážní dopravě dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  nezabezpečí  v  souladu s § 36 písm. f) předlékařskou první pomoc v

   případě závažné nehody nebo nehody,

 

   b) nezabezpečí v případech stanovených v § 36 písm. g) náhradní dopravu

   za přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu,

 

   c)  neoznačí  drážní  vozidlo nebo soupravu drážních vozidel podle § 36

   písm. h),

 

   d) omezí nebo zastaví veřejnou drážní dopravu v rozporu s § 38 odst. 7,

   nebo

 

   e)  nezveřejní  přechodné omezení nebo zastavení veřejné drážní dopravy

   podle  §  38  odst.  2  nebo  je  podle  § 38 odst. 7 neoznámí drážnímu

   správnímu úřadu.

 

   (4)   Právnická   nebo  podnikající  fyzická  osoba  se  jako  dopravce

   poskytující  přepravní  služby  v  rámci závazků veřejné služby dopustí

   správního  deliktu  tím,  že  použije v rozporu s § 62 odst. 4 finanční

   prostředky  poskytnuté  z  veřejných  prostředků  k provozování veřejné

   drážní osobní dopravy k jiným účelům.

 

   (5)   Právnická   nebo  podnikající  fyzická  osoba  se  jako  dopravce

   provozující   veřejnou  drážní  osobní  dopravu  na  dráze  tramvajové,

   trolejbusové,  speciální  nebo lanové dopustí správního deliktu tím, že

   nepředloží  před  zahájením  drážní  dopravy  jízdní  řád  ke schválení

   drážnímu správnímu úřadu podle § 41 odst. 1.

 

   (6)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se dopustí správního

   deliktu  tím,  že  v  rozporu  s  přímo  použitelným předpisem Evropské

   unie^1a) jako

 

   a)  dopravce nebo prodejce přepravních dokladů neinformuje cestující na

   stanici,  kde  není  výdejna  jízdních  dokladů ani prodejní automat, o

   možnosti  zakoupit jízdní doklad telefonicky, prostřednictvím internetu

   nebo  ve  vlaku  a o nejbližší stanici nebo místu, kde jsou k dispozici

   výdejny jízdních dokladů nebo prodejní automaty,

 

   b) dopravce nebo provozovatel stanice nezavede nediskriminační pravidla

   pro  přístup  platná  pro  přepravu zdravotně postižených osob a osob s

   omezenou schopností pohybu a orientace,

 

   c)   dopravce,  prodejce  přepravních  dokladů,  provozovatel  cestovní

   kanceláře  nebo  provozovatel  cestovní agentury požaduje při rezervaci

   nebo  prodeji  přepravních  dokladů  zdravotně  postiženým  osobám nebo

   osobám  s  omezenou  schopností  pohybu  a orientace úhradu dodatečných

   nákladů, kterou nepožaduje v obdobných případech,

 

   d)   dopravce,  prodejce  přepravních  dokladů,  provozovatel  cestovní

   kanceláře   nebo  provozovatel  cestovní  agentury  neoprávněně  odmítl

   přijmout  rezervaci  nebo vystavit přepravní doklad zdravotně postižené

   osobě  nebo  osobě  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  nebo

   neoprávněně požadoval, aby tyto osoby byly doprovázeny jinou osobou,

 

   e)   dopravce,  prodejce  přepravních  dokladů,  provozovatel  cestovní

   kanceláře  nebo  provozovatel cestovní agentury neposkytuje na požádání

   informace o přepravních podmínkách zdravotně postižených osob nebo osob

   s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace a o přístupnosti drážních

   vozidel a jejich vybavení pro tyto osoby,

 

   f)   dopravce,  prodejce  přepravních  dokladů,  provozovatel  cestovní

   kanceláře  nebo  provozovatel  cestovní agentury nevyrozumí na požádání

   písemně  do  5  pracovních dnů dotyčnou zdravotně postiženou osobu nebo

   osobu  s  omezenou  schopností  pohybu  a orientace o důvodech, proč jí

   odmítl   přijmout   rezervaci,  vystavit  přepravní  doklad  nebo  proč

   požadoval, aby tato osoba byla doprovázena jinou osobou,

 

   g)   dopravce   nebo  provozovatel  stanice  v  rozporu  s  příslušnými

   technickými   specifikacemi   propojenosti   nezajistí,   aby  stanice,

   nástupiště  a  vlakové  soupravy,  případně další prvky, byly přístupné

   zdravotně  postiženým  osobám  a  osobám s omezenou schopností pohybu a

   orientace,

 

   h)  dopravce  nebo  provozovatel stanice neposkytuje v obsazené stanici

   zdravotně  postiženým osobám nebo osobám s omezenou schopností pohybu a

   orientace  bezplatnou  pomoc  při  nastupování  do vlaku, vystupování z

   vlaku nebo přestupu mezi vlaky,

 

   i)  dopravce  nebo  provozovatel stanice nezajistí v neobsazené stanici

   uvedení   jednoduše  přístupných  informací  o  nejbližších  obsazených

   stanicích  a dostupné pomoci pro zdravotně postižené osoby nebo osoby s

   omezenou schopností pohybu a orientace,

 

   j) dopravce nevyřizuje stížnosti do 1 měsíce a v odůvodněných případech

   do 3 měsíců od jejich podání,

 

   k)  dopravce nedefinuje normy kvality služeb pro přepravu cestujících a

   nezavede systém řízení jakosti,

 

   l) dopravce nezveřejní do 30. června kalendářního roku zprávu o kvalitě

   poskytovaných služeb,

 

   m)   dopravce,  prodejce  přepravních  dokladů,  provozovatel  cestovní

   kanceláře  nebo  provozovatel cestovní agentury neinformuje při prodeji

   jízdních   dokladů   cestující   o   jejich   právech   a  povinnostech

   vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropské unie^1a), nebo

 

   n)  dopravce nebo provozovatel stanice neinformuje cestující ve stanici

   nebo  ve vlaku vhodným způsobem o adrese správního orgánu uvedeného v §

   55 odst. 3.

 

   (7)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako přídělce kapacity

   dopravní cesty dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  nezpracuje nebo nezveřejní prohlášení o dráze podle § 34c odst. 1 a

   2, nebo

 

   b) přidělí kapacitu dopravní cesty v rozporu s § 34e nebo 34f.

 

   (8)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník přepravy

   nebezpečných věcí dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  nezajistí  odpovídající  proškolení  zaměstnanců podílejících se na

   přepravě nebezpečných věcí podle kapitoly 1.3 Řádu,

 

   b) nesplní povinnost z hlediska bezpečnosti podle kapitoly 1.4 Řádu,

 

   c)  neustanoví  bezpečnostního  poradce  pro přepravu nebezpečných věcí

   podle pododdílu 1.8.3.1 Řádu,

 

   d) nevypracuje bezpečnostní plán, nezajistí proškolení zaměstnanců nebo

   nedodržuje ustanovení bezpečnostního plánu podle kapitoly 1.10 Řádu,

 

   e)  užije pro přepravu nebezpečných věcí jiné než předepsané obaly nebo

   cisterny  nebo  je  užije  jiným než předepsaným způsobem podle části 4

   Řádu,

 

   f) neoznačí nebezpečnou věc podle části 5 Řádu,

 

   g)   nepřiloží   řádně   vyplněné   doklady   předepsané  pro  přepravu

   nebezpečných věcí podle kapitol 5.1 a 5.4 Řádu,

 

   h)  poruší  požadavky  na konstrukci a zkoušky obalů, velkých nádob pro

   volně  ložené  látky,  velkých  obalů nebo cisteren podle části 6 Řádu,

   nebo

 

   i)  poruší  podmínky  přepravy,  nakládky,  vykládky  nebo manipulace s

   nebezpečnými věcmi podle části 7 Řádu.

 

   (9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy

   při   přepravě  nebezpečných  věcí  v  seřaďovacích  nádražích  dopustí

   správního  deliktu  tím,  že  nezajistí vypracování interních nouzových

   plánů  (kapitola  1.11  Řádu) pro tuto přepravu podle pododdílu 1.4.3.6

   Řádu.

 

   (10)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická osoba se jako dopravce nebo

   provozovatel  dráhy  při  přepravě  nebezpečných věcí dopustí správního

   deliktu tím, že nevypracuje zprávu o nehodě podle oddílu 1.8.5 Řádu.

 

   (11)  Právnická  nebo  podnikající fyzická osoba se jako odesílatel při

   přepravě  nebezpečných  věcí  dopustí  správního  deliktu  tím,  že při

   odesílání nezařadí nebezpečnou věc podle části 2 Řádu.

 

   (12) Za správní delikt se uloží pokuta do

 

   a)  1  000  000  Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

   odstavce  2  písm. b), c), d), e), f) nebo g), odstavce 3 písm. a), b),

   c) nebo e), odstavců 4 až 7, odstavce 8 písm. a) až c) a e) až i), nebo

   odstavců 9 až 11,

 

   b)  10  000  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

   c),  d),  e),  f),  g), h), i) nebo j), odstavce 2 písm. a), odstavce 3

   písm. d) nebo odstavce 8 písm. d).

 

   (13)  Za správní delikt podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavců 8 až 11

   lze uložit také zákaz činnosti.

 

   § 52a

 

   Společná ustanovení

 

   (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

   vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení

   právní povinnosti zabránila.

 

   (2)  Při určení výměry sankce právnické osobě se přihlédne k závažnosti

   správního  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a

   k okolnostem, za nichž byl spáchán.

 

   (3)  Odpovědnost  právnické  osoby za správní delikt zaniká, jestliže o

   něm  příslušný  orgán  nezahájil  řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm

   dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.

 

   (4)  Zákaz  činnosti lze právnické osobě uložit nejdéle na tři roky. Do

   doby  zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě

   opatření  správního  orgánu  učiněného  v  souvislosti  s projednávaným

   správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.

 

   (5)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické

   osoby^8e) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona

   o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

   (6)  Správní  delikty  podle  tohoto  zákona v prvním stupni projednává

   drážní správní úřad s výjimkou

 

   a)  správních  deliktů  podle  §  51  odst.  6, které projednává Drážní

   inspekce, a

 

   b)  správních  deliktů  podle  §  52  odst.  6,  dopustí-li  se deliktu

   provozovatel  cestovní  kanceláře  nebo provozovatel cestovní agentury,

   které projednává obecní živnostenský úřad.

 

   (7)  Přestupky  podle  §  50  odst.  1  písm. c) až f) může projednat v

   blokovém řízení Policie České republiky.

 

   (8)  Pokuty  vybírá  orgán,  který je uložil. Příjem z pokut je příjmem

   rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

 

   (9) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení

   nabylo právní moci.

 

   ČÁST OSMÁ

 

   STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR

 

   § 53

 

   (1)  Zřizuje  se  správní  úřad Drážní úřad jako orgán státní správy se

   sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu dopravy.

 

   (2)  V  čele  Drážního  úřadu  je  ředitel,  kterého jmenuje a odvolává

   ministr  dopravy;  ministr  dopravy  schvaluje  rovněž  statut Drážního

   úřadu.

 

   § 53a

 

   (1) Zřizuje se Drážní inspekce jako správní úřad podřízený Ministerstvu

   dopravy.  Drážní  inspekce  se  člení  na ústřední inspektorát a územní

   inspektoráty.  Sídla  a  územní působnost územních inspektorátů stanoví

   generální inspektor.

 

   (2)  V  čele  Drážní inspekce je generální inspektor, kterého jmenuje a

   odvolává vláda na návrh ministra dopravy.

 

   (3) Drážní inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze.

 

   (4) Statut a organizační řád Drážní inspekce schvaluje ministr dopravy.

 

   § 53b

 

   (1)  Drážní  inspekce  provádí  zjišťování  příčin  a  okolností vzniku

   závažných  nehod  v  drážní  dopravě  a  nehod  a  ohrožení stanovených

   prováděcím  právním  předpisem.  Přitom  zjišťuje nedostatky ohrožující

   bezpečnost  provozování dráhy nebo drážní dopravy a jejich příčiny. Při

   zjišťování  příčin  a  okolností  vzniku  mimořádných  událostí  Drážní

   inspekce  postupuje  tak,  aby  provozování dráhy a drážní dopravy bylo

   obnoveno  co  nejdříve.  Fyzické  a  právnické osoby dotčené mimořádnou

   událostí  jsou  oprávněny  vyžadovat  informace  o  zahájení  a průběhu

   šetření  mimořádné  události  a  vyjadřovat se k jeho závěrům. Výsledky

   šetření  příčin  a  okolností vzniku mimořádné události projedná Drážní

   inspekce  s  provozovatelem dráhy a dopravcem zúčastněnými na mimořádné

   události a s Drážním úřadem a vyrozumí o nich fyzické a právnické osoby

   dotčené  mimořádnou událostí. Šetření podle tohoto odstavce nenahrazuje

   řízení podle zvláštního zákona^8g) a probíhá nezávisle na něm.

 

   (2)  Došlo-li k závažné nehodě v drážní dopravě, k nehodě nebo ohrožení

   stanovenému  prováděcím  právním  předpisem v pohraničním úseku dráhy a

   není  možné  určit,  zda  místo  mimořádné události leží na území České

   republiky,  dohodne se Drážní inspekce s inspekčním orgánem příslušného

   členského  státu  ES  na  způsobu zjištění příčin a okolností mimořádné

   události v drážní dopravě.

 

   (3)  Při  zjišťování  příčin  a  okolností  mimořádných  událostí  jsou

   inspektoři Drážní inspekce oprávněni

 

   a) vstoupit na místo mimořádné události, na související prostor dráhy a

   do drážního vozidla zúčastněného na mimořádné události,

 

   b)  zajišťovat  důkazy  související  s  vyšetřováním příčin a okolností

   vzniku  mimořádné  události  včetně  výstupů  ze  záznamových  zařízení

   umístěných  v  drážním  vozidle  zúčastněném  na  mimořádné  události a

   kontrolovat  odstraňování  trosek  drážního  vozidla a pevných zařízení

   potřebných  pro  zajištění  bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy pro

   účely zkoumání,

 

   c)  vyžádat  si  okamžitý  přístup  k  výsledkům ohledání ostatků obětí

   závažné  nehody  nebo  nehody  a  k  výsledkům  vyšetřování zaměstnanců

   dopravce zúčastněných na mimořádné události,

 

   d)  vyžadovat podání vysvětlení od zaměstnanců dopravce zúčastněných na

   mimořádné události a od dalších svědků mimořádné události,

 

   e)  vyžádat  si od provozovatele dráhy, dopravce a Drážního úřadu další

   údaje  nebo  záznamy  vztahující  se  k  zjišťování  příčin a okolností

   mimořádné události.

 

   (4)  Drážní  inspekce  podá podnět drážnímu správnímu úřadu na zahájení

   řízení  o  přechodném  omezení  drážní dopravy na nezbytně nutnou dobu,

   vyžaduje-li  to zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy

   při  vzniku mimořádné události, a po zjištění jejich příčin a okolností

   podle povahy věci podá návrh na zahájení řízení

 

   a)  o odejmutí osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní a

   regionální (§ 23a),

 

   b) o odejmutí osvědčení dopravce (§ 34h),

 

   c) o rozhodnutí o nezpůsobilosti drážního vozidla k provozu (§ 44),

 

   d)  o  rozhodnutí  o  nezpůsobilosti  určeného  technického  zařízení v

   provozu (§ 48).

 

   (5)  Drážní  inspekce  oznamuje  Evropské  železniční agentuře do 7 dnů

   zahájení  šetření  příčin  a  okolností  vzniku mimořádných událostí na

   dráze  celostátní a regionální. O výsledcích šetření příčin a okolností

   vzniku  mimořádných událostí vypracuje zprávu, kterou poskytne Evropské

   železniční  agentuře,  vlastníku  dráhy, provozovateli dráhy, dopravci,

   Drážnímu  úřadu  a  příslušnému  orgánu  členského státu Evropské unie,

   pokud  se  na  mimořádné  události  podílel  dopravce  usazený  v tomto

   členském  státě.  Pokud  Drážní  inspekce  na  základě výsledků šetření

   příčin   a   okolností  vzniku  mimořádné  události  přijme  ve  zprávě

   bezpečnostní  doporučení,  jsou vlastník dráhy, provozovatel dráhy nebo

   dopravce  povinni  přijmout opatření k zajištění bezpečného provozování

   dráhy a drážní dopravy a přijatá opatření oznámit Drážní inspekci. Vzor

   zprávy  o  výsledcích  šetření  příčin  a  okolností  vzniku  mimořádné

   události stanoví prováděcí právní předpis.

 

   (6)  Drážní  inspekce  zveřejní  do  30. září kalendářního roku výroční

   zprávu  o  šetření  příčin  a  okolností vzniku mimořádných událostí za

   uplynulý  kalendářní  rok.  Tuto  zprávu  poskytne  Evropské železniční

   agentuře.

 

   § 54

 

   (1)  Státní  správu  ve  věcech  drah  vykonávají drážní správní úřady,

   kterými jsou Ministerstvo dopravy a Drážní úřad.

 

   (2)  Působnost drážních správních úřadů vykonávají v rozsahu stanoveném

   tímto zákonem též obce v přenesené působnosti.

 

   § 55

 

   (1)  Drážní  úřad  vykonává  působnost  podle  tohoto zákona nebo podle

   zvláštního  právního  předpisu  s  výjimkou  věcí, ve kterých rozhoduje

   Ministerstvo dopravy nebo obce.

 

   (2)  Drážní  úřad  vykonává  působnost  orgánu  dozoru podle ustanovení

   zvláštního  právního  předpisu  nad stanovenými výrobky^8h) a ostatními

   výrobky^8i) určenými pro provozování dráhy a drážní dopravy, které jsou

   součástí  dráhy  nebo  drážních vozidel, nad drážními vozidly, určenými

   technickými  zařízeními a nad strukturálními a provozními subsystémy na

   dráhách zařazených do evropského železničního systému.

 

   (3) Drážní úřad dohlíží nad plněním povinností týkajících se dodržování

   práv   cestujících  v  železniční  přepravě  podle  přímo  použitelného

   předpisu  Evropské  unie^1a)  a vyřizuje stížnosti na porušování těchto

   povinností.

 

   § 56

 

   Ministerstvo dopravy:

 

   a)   rozhoduje  o  zařazení  železniční  dráhy  do  kategorie;  zrušení

   celostátní nebo regionální dráhy po dohodě s Ministerstvem obrany,

 

   b)  rozhoduje  o  změně  kategorie  dráhy celostátní na jinou kategorii

   železniční  dráhy  a  o změně kategorie jiné železniční dráhy než dráhy

   celostátní na dráhu celostátní po dohodě s Ministerstvem obrany,

 

   c)  je  odvolacím orgánem ve správním řízení ve věcech upravených tímto

   zákonem proti rozhodnutí Drážního úřadu, Drážní inspekce a obcí,

 

   d)  uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a územně plánovací

   dokumentaci z hlediska zájmů a záměrů ve věcech drah.

 

   § 56a

 

   Obecní  úřady  uplatňují  stanovisko  k  územně plánovací dokumentaci z

   hlediska dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, pokud není

   příslušné ministerstvo.

 

   § 57

 

   (1)  Hlavní  město  Praha^9) vykonává přenesenou působnost podle tohoto

   zákona ve věci dráhy tramvajové, trolejbusové, lanové a speciální dráhy

   s výjimkou:

 

   a) schvalování typu drážního vozidla,

 

   b) schvalování způsobilosti drážního vozidla,

 

   c) schvalování způsobilosti určených technických zařízení,

 

   d)  rozhodování  o  osvědčení  o  odborné způsobilosti fyzických osob k

   provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení,

 

   e)  rozhodování  o  zastavení nebo omezení provozu určených technických

   zařízení a o odnětí průkazů jejich způsobilosti.

 

   (2)  Ostatní  obce^10)  vykonávají  přenesenou  působnost  podle tohoto

   zákona ve věci dráhy tramvajové, trolejbusové, lanové a speciální dráhy

   s výjimkou:

 

   a) schvalování typu drážního vozidla,

 

   b) schvalování způsobilosti drážního vozidla,

 

   c) schvalování způsobilosti určených technických zařízení,

 

   d)  rozhodování  o  osvědčení  o  odborné způsobilosti fyzických osob k

   provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení,

 

   e)  rozhodování  o  zastavení nebo omezení provozu určených technických

   zařízení a o odnětí průkazů jejich způsobilosti,

 

   f) působnosti speciálního stavebního úřadu,

 

   g) vydávání průkazu způsobilosti k řízení lanových drah.

 

   (3)  Příslušnou  k  rozhodování  podle  tohoto zákona je obec, v jejímž

   územním  obvodu  se nachází dráha tramvajová, trolejbusová, lanová nebo

   speciální  dráha.  Jedná-li  se  o  rozhodování  o  udělení licence, je

   příslušnou  obec,  v  jejímž  územním  obvodu  se bude nacházet výchozí

   zastávka drážní dopravy.

 

   Státní dozor

 

   § 58

 

   (1)  Státní  dozor  ve  věcech  drah  vykonávají drážní správní úřady a

   Drážní  inspekce.  Výkon  státního  dozoru  obcemi  náleží do přenesené

   působnosti obcí. Působnost pro výkon státního dozoru je určena věcnou a

   územní působností drážního správního úřadu.

 

   (2)  Při  výkonu  státního dozoru pověřené osoby dozírají, zda jsou při

   provozování  dráhy  a  drážní  dopravy  dodržovány  a plněny povinnosti

   vlastníka  dráhy,  provozovatele  dráhy  a  dopravce stanovené právními

   předpisy.

 

   (3) Vrchní státní dozor ve věcech drah vykonává Ministerstvo dopravy.

 

   (4)  Při  výkonu  vrchního  státního  dozoru  pověřené osoby vykonávají

   činnosti  náležející  státnímu  dozoru  a  dále  dozírají  nad  výkonem

   státního dozoru ve věcech drah.

 

   (5)  Pověření  k  výkonu  vrchního  státního dozoru a k výkonu státního

   dozoru ve věcech drah vydává Ministerstvo dopravy.

 

   § 59

 

   (1)  Pověřená  osoba  je  oprávněna  v  souvislosti  s  výkonem  dozoru

   vstupovat  do  všech  prostor  souvisejících  s  vykonávanou  činností,

   nahlížet  do dokladů a evidencí týkajících se provozování drah a drážní

   dopravy.  Provozovatel  dráhy  a  dopravce  jsou povinni pověřené osobě

   umožnit  výkon  uvedených  oprávnění,  bezplatně ji dopravit po dráze a

   umožnit bezplatné použití drážních sdělovacích zařízení.

 

   (2)  Při  výkonu  státního dozoru je pověřená osoba povinna se prokázat

   dokladem  o  pověření.  Doklad  o  pověření  obsahuje  jméno a příjmení

   pověřené osoby, její fotografii, věcný rozsah oprávnění.

 

   (3)  Zjistí-li  pověřená  osoba  při  výkonu dozoru porušení povinností

   stanovených  tímto  zákonem,  nebo  že provozování dráhy je v rozporu s

   úředním  povolením,  nebo  že provozování drážní dopravy je v rozporu s

   platnou  licencí,  vyzve provozovatele dráhy nebo dopravce k odstranění

   nedostatků ve stanovené lhůtě a vyrozumí o tom drážní správní úřad.

 

   (4)  Provozovatelé  drah  a  dopravci  jsou  povinni ve stanovené lhůtě

   odstranit  nedostatky  zjištěné  při  výkonu  státního  dozoru. Přijatá

   opatření k odstranění nedostatků sdělí provozovatel dráhy nebo dopravce

   příslušnému drážnímu správnímu úřadu písemně.

 

   § 59a

 

   Pořádková pokuta

 

   (1)  Vlastníku dráhy, provozovateli dráhy a dopravci, který neuposlechl

   příkazu  osoby  pověřené  výkonem  státního  dozoru  ve věcech drah při

   výkonu  tohoto  dozoru,  může  drážní správní úřad nebo Drážní inspekce

   uložit pořádkovou pokutu do výše 100 000 Kč.

 

   (2) Pořádkovou pokutu lze uložit opakovaně, nebyla-li povinnost splněna

   ani  ve  lhůtě  nově  stanovené  drážním  správním  úřadem  nebo Drážní

   inspekcí.  Úhrn  takto  uložených pokut nesmí přesáhnout částku 300 000

   Kč.

 

   (3)  Pořádkovou  pokutu  lze uložit do 1 roku ode dne nesplnění uložené

   povinnosti.

 

   (4)  Pořádková pokuta uložená Ministerstvem dopravy je příjmem státního

   rozpočtu,  pořádková  pokuta uložená jiným drážním správním úřadem nebo

   Drážní  inspekcí  je příjmem rozpočtu, z něhož je zabezpečována činnost

   tohoto úřadu.

 

   ČÁST DEVÁTÁ

 

   SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

   § 60

 

   (1)  Vláda  České republiky rozhodne ve lhůtě jednoho roku od účinnosti

   tohoto zákona, která část z dráhy celostátní, již provozují České dráhy

   na  základě zvláštního zákona,^5) je dráha regionální. Dráhy regionální

   je  Ministerstvo  dopravy  povinno  zveřejnit  v Obchodním věstníku. Na

   rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

 

   (2)   Při  rozhodování  podle  odstavce  1  se  nezařadí  do  kategorie

   regionální  dráhy  ta část dráhy celostátní, která je uvedena v seznamu

   tratí podle mezinárodní dohody, kterou je Česká republika vázána.^11)

 

   (3)   Provozování   drah   a   drážní   dopravy   není  živností  podle

   živnostenského zákona.^12)

 

   § 61

 

   Práva a závazky rozpočtové organizace Drážní úřad zřízené Ministerstvem

   dopravy  existující  ke  dni  jejího  zrušení,  přecházejí  dnem nabytí

   účinnosti tohoto zákona na Drážní úřad zřízený podle tohoto zákona.

 

   § 62

 

   (1)  Dopravci,  kteří provozují drážní dopravu na základě koncese, jsou

   povinni  do  jednoho  roku od účinnosti tohoto zákona požádat o udělení

   licence  (§  24).  Do  doby rozhodnutí drážního správního úřadu se tito

   dopravci považují za dopravce, kterým byla udělena licence podle tohoto

   zákona.

 

   (2) Provozovatelé dráhy, kteří provozují dráhu na základě koncese, jsou

   povinni požádat drážní správní úřad do jednoho roku od účinnosti tohoto

   zákona  o  vydání úředního povolení k provozování dráhy (§ 11). Do doby

   rozhodnutí   drážního  správního  úřadu  se  tito  provozovatelé  dráhy

   považují  za  provozovatele  dráhy,  kterým bylo vydáno úřední povolení

   podle tohoto zákona.

 

   (3)  Osoby,  které  řídí  drážní  vozidlo,  jsou povinny zažádat drážní

   správní  úřad  o vydání průkazu způsobilosti k řízení (§ 45) do jednoho

   roku  od  účinnosti  tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o způsobilosti k

   řízení  se tyto osoby považují za osoby způsobilé k řízení podle tohoto

   zákona.

 

   (4)  Je-li  jedna  fyzická  nebo právnická osoba zároveň provozovatelem

   celostátní  nebo  regionální  dráhy  a provozovatelem drážní dopravy na

   těchto  dráhách,  je  pro  tuto  fyzickou nebo právnickou osobu závazné

   vedení  odděleného účetnictví a odděleného účtování v účetních okruzích

   za osobní drážní dopravu, za nákladní drážní dopravu a činností, na něž

   byly   poskytnuty   finanční  prostředky  z  veřejných  prostředků  při

   provozování  dráhy  a  provozování  drážní dopravy. Oddělené účtování v

   účetních  okruzích za osobní drážní dopravu, za nákladní drážní dopravu

   a  činností,  na  něž  byly  poskytnuty finanční prostředky z veřejných

   prostředků,  provádí i provozovatel drážní dopravy, který není současně

   provozovatelem  dráhy. Finanční prostředky k provozování veřejné drážní

   osobní  dopravy a prostředky k provozování dráhy poskytnuté z veřejných

   prostředků  se  vedou  samostatně  a  nemohou  se  převádět  do  jiných

   činností.

 

   § 63

 

   (1)   Právní   vztahy   založené   vlečkovou  smlouvou  podle  vyhlášky

   Ministerstva dopravy č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními

   a  vlečkami  a  o  vztazích  mezi  zúčastněnými  organizacemi (vlečkové

   podmínky),  vzniklé přede dnem účinnosti tohoto zákona, jakož i práva z

   nich vzniklá, se řídí dosavadními předpisy.

 

   (2)  Podmínky  pro  přepravu  nebezpečných  věcí  na  železniční  dráze

   upravuje zvláštní právní předpis^12a).

 

   § 64

 

   Řízení ve věcech upravených tímto zákonem

 

   V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle obecných

   předpisů  o  správním řízení, pokud jednotlivá ustanovení tohoto zákona

   nestanoví jinak. Souhlas drážního správního úřadu podle § 7 odst. 3 a §

   9  odst.  1 vydávaný jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle

   zvláštního  právního  předpisu,  územní souhlas nebo ohlášení stavby je

   závazným   stanoviskem   podle   správního   řádu  a  není  samostatným

   rozhodnutím ve správním řízení.

 

   § 65

 

   Přepravní  řád  upravující  přepravní podmínky na dráze celostátní a na

   dráze  regionální  se  může odchýlit od ustanovení obchodního zákoníku,

   pokud   přejímá   ustanovení  mezinárodních  smluv,  kterými  je  Česká

   republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů.

 

   § 65a

 

   zrušen

 

   § 66

 

   Zmocňovací ustanovení

 

   (1)  Ministerstvo  dopravy  vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 1, § 3a

   odst. 1, § 5 odst. 3, § 6 odst. 1 a 2, § 7 odst. 2, § 14a odst. 3, § 20

   odst.  4,  §  22  odst.  1 písm. g), § 22 odst. 5, § 23a odst. 7, § 27a

   odst.  4, § 34h odst. 9, § 35 odst. 3, § 37 odst. 7, § 42 odst. 3, § 43

   odst. 1, § 43 odst. 4, § 43 odst. 7, § 43a odst. 5, § 43b odst. 7, § 44

   odst.  1 a 2, § 45 odst. 3, § 45 odst. 7, § 46c odst. 3, § 46d odst. 2,

   §  46e  odst. 5, § 46f odst. 3, § 46j odst. 5, § 47 odst. 2, § 48 odst.

   1, § 49d odst. 1, § 49e odst. 6 a § 53b odst. 1, 2 a 5.

 

   (2)  Ministerstvo  dopravy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví vydá

   právní  předpis  o podmínkách zdravotní způsobilosti osob k provozování

   dráhy a drážní dopravy a o způsobu provádění posudkové činnosti.

 

   (3)  Ministerstvo  dopravy po dohodě s Ministerstvem vnitra vydá právní

   předpis  o  provádění  výuky,  výcviku  a  zkoušek  žadatelů  o  průkaz

   způsobilosti k řízení tramvají a trolejbusů.

 

   (4)  Ministerstvo  dopravy vydá právní předpis, kterým stanoví součásti

   dráhy.

 

   (5) Ministerstvo dopravy stanoví vyhláškou druhy mimořádných událostí v

   drážní  dopravě,  postup  při  vzniku  a  opatření  na  místě mimořádné

   události, příslušnost k zjišťování jejich příčin a okolností a opatření

   k předcházení vzniku mimořádných událostí.

 

   § 67

 

   Zrušovací ustanovení

 

   Tímto zákonem se zrušují:

 

   1. zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb.,

 

   2.  vyhláška  Ministerstva  dopravy  č.  52/1964 Sb., kterou se provádí

   zákon o dráhách, ve znění vyhlášek č. 132/1969 Sb. a č. 122/1974 Sb.,

 

   3. vyhláška Ministerstva dopravy č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti

   státní  správy  ve  věcech  drah,  ve  znění vyhlášky č. 11/1979 Sb., o

   působnosti   správ   celostátních  drah  na  úseku  státního  odborného

   technického dozoru na dráhách, a vyhlášky č. 177/1988 Sb.,

 

   4.  vyhláška Ministerstva dopravy č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami

   celostátními  a  vlečkami  a  o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi

   (vlečkové  podmínky), ve znění vyhlášek č. 111/1966 Sb., č. 2/1980 Sb.,

   č. 42/1984 Sb. a č. 74/1985 Sb.,

 

   5.   vyhláška  Federálního  ministerstva  dopravy  č.  11/1979  Sb.,  o

   působnosti   správ   celostátních  drah  na  úseku  státního  odborného

   technického dozoru na dráhách,

 

   6. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 123/1979 Sb., o městské

   hromadné dopravě,

 

   7.   vyhláška  Federálního  ministerstva  dopravy  č.  18/1981  Sb.,  o

   schvalování  drážních  vozidel  a  zvláštních  drážních  mechanizačních

   zařízení,

 

   8. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 61/1982 Sb., o určených

   technických zařízeních,

 

   9.   vyhláška  Federálního  ministerstva  dopravy  č.  72/1984  Sb.,  o

   podmínkách  způsobilosti kontejnerů ISO řady 1 k bezpečnému a plynulému

   provozu,

 

   10.   vyhláška  Federálního  ministerstva  dopravy  č.  8/1987  Sb.,  o

   způsobilosti dovážených lanových drah a jiných technických zařízení,

 

   11.  vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 7/1988 Sb., o křížení

   pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí,

 

   12.  vyhláška  Federálního ministerstva dopravy č. 190/1988 Sb., kterou

   se  stanoví  pevné  částky  náhrad za způsobení malých poruch v provozu

   vlaku na celostátních dráhách a vlečkách, ve znění vyhlášky č. 316/1992

   Sb.,

 

   13. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 38/1990 Sb., kterou se

   stanoví  některé  podmínky  k  zajištění bezpečného a plynulého provozu

   zdvihacích zařízení pro manipulaci s kontejnery ISO řady 1,

 

   14.  směrnice  Federálního  ministerstva dopravy, Generální prokuratury

   ČSSR  a Federálního ministerstva vnitra č. j. 11 471/1973, o koordinaci

   a   součinnosti   orgánů   dopravy,   bezpečnosti   a  prokuratury  při

   železničních nehodách (registrována v částce 12/1973 Sb.),

 

   15.  výnos  Federálního  ministerstva  dopravy  č.  j.  11  446/1974, o

   pravidelném  opakovaném  přezkušování jeřábníků a vazačů pracujících se

   silničními   výložníkovými   jeřáby  nebo  se  železničními  kolejovými

   výložníkovými jeřáby (registrován v částce 15/1974 Sb.,

 

   16. výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 19 239/1974, o lhůtách

   dozorčí  činnosti  státního odborného technického dozoru (registrován v

   částce 15/1974 Sb.),

 

   17.  výnos  Federálního  ministerstva  dopravy  č. j. 12 142/1975-18, o

   zdvihacím  zařízení  horní  plošiny  poschoďového železničního vozu pro

   dopravu  osobních  automobilů,  ve  znění  výnosu  č.  j. 23 229/79-025

   (registrovány v částce 33/1975 Sb. a částce 6/1980 Sb.),

 

   18.  výnos  Federálního  ministerstva  dopravy  č.  j. 12 241/75-025, o

   působnosti  správ  celostátních drah jako drážních správních orgánů, ve

   znění  výnosu  č.  j.  25  112/77  (registrovány v částce 2/1973 Sb.a v

   částce 20/1975 Sb.),

 

   19.  výnos Federálního ministerstva dopravy a Českého báňského úřadu č.

   3939/19/1976,   o   pravidlech  technického  provozu  pro  důlní  dráhy

   povrchových  hnědouhelných  dolů  (PTP-D)  (registrován v částce 4/1979

   Sb.),

 

   20.  výnos  Federálního  ministerstva  dopravy  č. 26 049/76, kterým se

   vydává  Zkušební  řád  pro  řidiče,  průvodčí,  dispečery,  výpravčí  a

   pracovníky  přepravní  kontroly  městské  hromadné  přepravy,  ve znění

   výnosu  č.  7 129/1982-025 (registrovány v částce 8/1977 Sb. a v částce

   9/1982 Sb.),

 

   21.  výnos  Federálního  ministerstva dopravy č. 19 022/1978, o odborné

   způsobilosti v elektrotechnice na dráhách (registrován v částce 32/1978

   Sb.),

 

   22.  výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 8 624/1982-25, kterým

   se  stanoví  pevné  částky  náhrad  za  poškození  železničních  vozů a

   zařízení,  ve znění výnosu č. j. 18 682/1992-040 (registrovány v částce

   16/1982 Sb.a v částce 81/1992 Sb.),

 

   23.  výnos  Federálního  ministerstva  dopravy  č.  j.  9  737/1984,  o

   přepravách  vojenských  kontejnerových  zásilek  (registrován  v částce

   22/1984 Sb.),

 

   24.  výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 5 095/85-ÚÚŽZ, kterým

   se vydávají směrnice o zdravotní způsobilosti pracovníků na železnicích

   (registrován v částce 16/1985 Sb.),

 

   25.  výnos  Federálního  ministerstva dopravy č. j. 8 969/85, kterým se

   stanoví  některé  podmínky výkonu státního odborného technického dozoru

   na zajištění bezpečnosti kontejnerů ISO řady 1 v provozu (registrován v

   částce 24/1985 Sb.).

 

   § 68

 

   Účinnost

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

 

   Uhde v. r.

 

   Havel v. r.

 

   Klaus v. r.

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl.II zákona č. 103/2004 Sb.

 

   Přechodné ustanovení k části první

 

   Pověření   právnických   osob   ke  zkouškám  drážních  vozidel  vydaná

   Ministerstvem  dopravy  podle  §  43  odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o

   dráhách,  před  nabytím  účinnosti tohoto zákona a pověření právnických

   osob  k  technickým prohlídkám a zkouškám určených technických zařízení

   vydaná Ministerstvem dopravy podle § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb.,

   o  dráhách,  před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti

   do doby stanovené v pověření.

 

   ČÁST TŘETÍ zákona č. 191/2006 Sb.

 

   PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTEM PRVNÍ A DRUHÉ

 

   Čl.III

 

   1.  Zařízení  lyžařských  vleků  se  považují  za provozně způsobilá za

   podmínky,  že nejpozději do šestnácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto

   zákona  požádá  provozovatel  lyžařského  vleku  Drážní  úřad  o vydání

   průkazu  způsobilosti  určeného  technického  zařízení  (§ 47 zákona č.

   266/1994  Sb.,  o  dráhách,  ve znění pozdějších předpisů). Nepožádá-li

   provozovatel  v  této  lhůtě  o  vydání  průkazu  způsobilosti, pozbývá

   uplynutím této lhůty zařízení provozní způsobilosti.

 

   2.  V  provozování  lyžařského  vleku  mohou  fyzické a právnické osoby

   pokračovat  po  dobu  jednoho  roku  ode  dne,  kdy  tento zákon nabude

   účinnosti,   na   základě   oprávnění  k  podnikatelské  činnosti  nebo

   podnikatelského  oprávnění,  které  získaly  před  jeho  účinností.  Po

   uplynutí  lhůty  tato  oprávnění zanikají. Fyzické nebo právnické osoby

   provozující  lyžařský vlek předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě deset

   měsíců  od  účinnosti  tohoto  zákona  doklady  prokazující, že splňují

   podmínky   stanovené   živnostenským   zákonem,   nebo   že  ustanovily

   odpovědného  zástupce,  který  podmínky  splňuje. Za tohoto předpokladu

   vydá   živnostenský   úřad  ve  lhůtě  60  dnů  od  předložení  dokladů

   živnostenský list k provozování lyžařského vleku.

 

   Čl.II zákona č. 181/2006 Sb.

 

   Přechodná ustanovení

 

   1.  Povinnost  zákonem  stanovených  osob  předložit  výroční  zprávu o

   bezpečnosti  provozování  dráhy  podle  § 22 odst. 2 písm. e) zákona č.

   266/1994  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

   nebo výroční zprávu o bezpečnosti provozování drážní dopravy podle § 35

   odst.  2  písm.  g)  zákona  č.  266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne

   nabytí  účinnosti  tohoto zákona, a zveřejnit výroční zprávu o činnosti

   Drážního  úřadu  podle  §  49e odst. 6 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění

   účinném  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo výroční zprávu o

   šetření  příčin  a  okolností  vzniku  mimořádných událostí podle § 53b

   odst.  6  zákona  č.  266/1994  Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí

   účinnosti tohoto zákona, se vztahuje poprvé ke kalendářnímu roku 2006.

 

   2.  Provozovatelé  dráhy celostátní a regionální, kteří provozují dráhu

   na základě úředního povolení, jsou povinni do jednoho roku od účinnosti

   tohoto  zákona  požádat  drážní  správní  úřad  o  vydání  osvědčení  o

   bezpečnosti  provozovatele dráhy. Do doby rozhodnutí drážního správního

   úřadu  o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy se považují

   za   provozovatele   dráhy,   kterým   bylo   osvědčení  o  bezpečnosti

   provozovatele dráhy vydáno.

 

   3.  Osvědčení  dopravce  vydané  podle  ustanovení dosavadních právních

   předpisů  se  považuje  za  osvědčení  dopravce  podle  tohoto zákona a

   zůstává v platnosti do 31. prosince 2007.

 

   4.  Lhůty  stanovené  zákonem  pro  podání žádosti o přidělení kapacity

   dopravní  cesty  podle  §  34d odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění

   účinném  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro vypracování návrhu

   jízdního  řádu  podle  §  40  odst.  1 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění

   účinném  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a pro jeho projednání

   podle  §  40  odst.  2 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne

   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  se  uplatní  poprvé  při zpracování

   jízdního řádu platného pro období 2008 až 2009.

 

   Čl. II zákona č. 134/2011 Sb.

 

   Přechodná ustanovení

 

   1.  Povolení k uvedení do provozu udělená drážnímu vozidlu zahraničního

   dopravce před 19. červencem 2008 na základě mezinárodní smlouvy, kterou

   je Česká republika vázána, zůstávají v platnosti.

 

   2.  Platné  průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla vydané přede

   dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opravňují k řízení drážního vozidla

   na dráze celostátní a regionální podle dosavadní právní úpravy

 

   a) v dopravě přes státní hranice do 31. prosince 2011,

 

   b) ve vnitrostátní dopravě do 31. prosince 2015.

 

   3.  Držitelé  platného  průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla,

   kteří  vykonávají  činnost  strojvedoucích  na  dráze  celostátní  nebo

   regionální,   mohou  požádat  drážní  správní  úřad  o  vydání  licence

   strojvedoucího

 

   a)  pro  řízení  drážního  vozidla v dopravě přes státní hranice do 31.

   října 2011,

 

   b)  pro řízení drážního vozidla ve vnitrostátní dopravě do 31. prosince

   2014.

   K  žádosti  přiloží  posudek, který dokládá zdravotní způsobilost podle

   zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto

   zákona,  a není starší než 3 měsíce. Drážní správní úřad vydá žadateli,

   který je zdravotně způsobilý, licenci strojvedoucího.

 

   4.  Držiteli licence strojvedoucího, vydané podle bodu 3, vydá dopravce

   osvědčení strojvedoucího bez prokazování zvláštní odborné způsobilosti,

   pokud

 

   a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem a

 

   b) od vydání licence strojvedoucího neuplynul více než 1 rok.

   V  osvědčení strojvedoucího vymezí dopravce dráhu nebo její část, druhy

   drážních  vozidel a způsob jejich užití, pro které je osvědčení platné,

   podle  druhu  dráhy  a  druhu  drážního  vozidla  uvedených  v  průkazu

   způsobilosti  k  řízení  drážního  vozidla,  vydaném  podle  zákona  č.

   266/1994  Sb.,  ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona. Průkaz

   způsobilosti  k  řízení  drážního vozidla pozbývá platnosti dnem vydání

   osvědčení  vydaného  podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode

   dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   1)  Směrnice  Rady  91/440/EHS  z  29. července 1991 o rozvoji železnic

   Společenství.

 

   Směrnice  Rady  95/18/ES  ze  dne  19.  června  1995 o vydávání licencí

   železničním podnikům.

 

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000

   o lanových dráhách pro dopravu osob.

 

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES ze dne 26. února 2001,

   kterou  se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železničních podniků

   Společenství.

 

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/13/ES ze dne 26. února 2001,

   kterou  se  mění  směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním

   podnikům.

 

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001

   o   přidělování   kapacity   železniční   infrastruktury,   zpoplatnění

   železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti.

 

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004

   o  bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o

   vydávání   licencí   železničním   podnikům  a  směrnice  2001/14/ES  o

   přidělování  kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční

   infrastruktury  a  o  vydávání  osvědčení  o  bezpečnosti  (směrnice  o

   bezpečnosti železnic).

 

   Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2004/51/EHS ze dne 29. dubna

   2004,  kterou  se  mění  směrnice  Rady  91/440/EHS  o rozvoji železnic

   Společenství.

 

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/58/ES ze dne 23. října 2007,

   kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství

   a  směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury

   a zpoplatnění železniční infrastruktury.

 

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007

   o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v

   železničním systému Společenství.

 

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008

   o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

 

   Směrnice  Komise  2009/131/ES  ze  dne  16.  října 2009, kterou se mění

   příloha   VII  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2008/57/ES  o

   interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

 

   1a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23.

   října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.

 

   Nařízení  Komise  (EU)  č.  36/2010  ze  dne 3. prosince 2009 o vzorech

   Společenství  pro  licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené

   opisy   doplňkových   osvědčení   a   formuláře   žádosti   o   licenci

   strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES.

 

   1b)  §  12  zákona  č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č.

   102/2004 Sb.

 

   1c)  §  12  zákona  č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č.

   102/2004 Sb.

 

   1d)  Například  zákon  č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu

   státní   správy  v  energetických  odvětvích  a  o  Státní  energetické

   inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

 

   1e) § 71 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním

   řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

 

   2)  Vyhláška  č.  174/1994  Sb.,  kterou  se  stanoví  obecné technické

   požadavky  zabezpečující  užívání  staveb osobami s omezenou schopností

   pohybu a orientace.

 

   2a)  §  108  a  následující  zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   2b) Například zákon č. 50/1976 Sb.

 

   3)  §  120  zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

   (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   5)  Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993

   Sb.

 

   5a) § 3 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

 

   5b)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   5c)  Rozhodnutí  Komise  2010/17/ES  o přijetí základních parametrů pro

   rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice

   2007/59/ES.

 

   6) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

 

   6a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 881/2004 ze dne 29. dubna

   2004 o zřízení Evropské železniční agentury (nařízení o Agentuře).

 

   6b)   Zákon   č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení

   (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   6c)  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  č.  2001/13/ES  ze  dne

   26.2.2001,  kterou  se mění a doplňuje Směrnice Rady (ES) č. 95/18/ES o

   udělování licencí železničním podnikům.

 

   6d)  Zákon  č.  77/2002  Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní

   organizaci  Správa  železniční  dopravní  cesty  a  o  změně  zákona č.

   266/1994  Sb.,  o  dráhách,  ve  znění pozdějších předpisů, a zákona č.

   77/1997  Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   6e)  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  č.  2001/14/ES  ze  dne

   26.2.2001  o  přidělování  kapacity železniční dopravní cesty, vybírání

   poplatků za užívání železniční dopravní cesty a ověřování bezpečnosti.

 

   6f) Článek 16 Směrnice č. 2001/14/ES.

 

   6g)  Čl. 10 směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství a o

   změně  směrnice Rady 1995/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům

   a  směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury

   a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic).

 

   6h) Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007.

 

   6i)  §  46a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona

   č. 7/2009 Sb.

 

   6j) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

   Vyhláška  č.  72/1988  Sb.,  o  používání výbušnin, ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   7a)  Čl.  14  nařízení  č.  1191/69  o  postupu členských států ohledně

   závazků  spojených s veřejnými službami v dopravě po železnici, silnici

   a vnitrozemských vodních cestách.

 

   7c)  Zákon  č.  111/1994  Sb.,  o silniční dopravě, ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   7e)  Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní

   dopravy.

 

   7f)  §  11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

   ve znění pozdějších předpisů.

 

   7g)  Nařízení  vlády  č.  133/2005  Sb.,  o  technických požadavcích na

   provozní a technickou propojenost evropského železničního systému.

 

   7h)  Zákon  č.  22/1997  Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o

   změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   7i) § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   8) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

   8a)   Směrnice   Evropského   parlamentu   a   Rady   č.  2001/16/ES  o

   interoperabilitě systému transevropské železniční dopravy.

 

   8b)  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  č.1996/48/ES o provozní

   propojenosti systému vysokorychlostní železniční dopravy.

 

   8d)  Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

   (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.

 

   8e)  §  2  odst.  2  zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   8g) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

 

   8h) § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

 

   8i) § 7 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb.

 

   9) § 13 a 26 zákona České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě

   Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 

   10)  §  58  odst. 5 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích

   (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

   11)  Evropská  dohoda o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda

   AGC), schválená usnesením vlády ČSSR č. 78 z 8.2.1990.

 

   12)  Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o živnostenském podnikání (živnostenský

   zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   12a) Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

   (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby