zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění.

◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonzákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění.

 

   49/1997 Sb.

 

   ZÁKON

 

   ze dne 6. března 1997

 

   o  civilním  letectví  a  o  změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o

   živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších

   předpisů

 

   Změna: 189/1999 Sb.

 

   Změna: 146/2000 Sb.

 

   Změna: 258/2002 Sb.

 

   Změna: 258/2002 Sb. (část)

 

   Změna: 167/2004 Sb.

 

   Změna: 413/2005 Sb.

 

   Změna: 225/2006 Sb.

 

   Změna: 186/2006 Sb.

 

   Změna: 124/2008 Sb.

 

   Změna: 274/2008 Sb., 301/2009 Sb.

 

   Změna: 301/2009 Sb. (část)

 

   Změna: 227/2009 Sb.

 

   Změna: 281/2009 Sb.

 

   Změna: 407/2010 Sb.

 

   Změna: 137/2011 Sb.

 

   Změna: 225/2006 Sb. (část)

 

   Změna: 375/2011 Sb.

 

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

   ČÁST PRVNÍ

 

   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

   § 1

 

   Předmět úpravy

 

   (1)  Tento  zákon  zapracovává  příslušné  předpisy  Evropské  unie^1),

   zároveň  navazuje  na  přímo  použitelné  předpisy  Evropské unie^1a) a

   upravuje ve věcech civilního letectví

 

   a) podmínky stavby a provozování letadla,

 

   b) podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti letišť,

 

   c) podmínky pro letecké stavby,

 

   d) podmínky pro činnost leteckého personálu,

 

   e) podmínky využívání vzdušného prostoru,

 

   f) podmínky poskytování leteckých služeb,

 

   g) podmínky provozování leteckých činností,

 

   h) rozsah a podmínky ochrany letectví,

 

   i) podmínky užívání sportovního létajícího zařízení,

 

   j) rozsah a podmínky výkonu státní správy.

 

   (2)  Tento  zákon se vztahuje ve vymezeném rozsahu na vojenské letectví

   ve  věcech  leteckého  personálu, vojenských letišť a leteckých staveb,

   užívání  vzdušného prostoru, poskytování leteckých služeb a provozování

   leteckých činností.

 

   § 2

 

   Základní pojmy

 

   (1)  Civilním  letectvím se rozumí letecké činnosti provozované v České

   republice  civilními  letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní

   účely, jakož i letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti

   České  republiky  v  cizině  pro  civilní účely a provozování civilních

   letišť a poskytování leteckých služeb na území České republiky.

 

   (2)  Letadlem  se  rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v

   atmosféře  z  reakcí  vzduchu,  které  nejsou  reakcemi  vůči  zemskému

   povrchu.  Pro  účely  tohoto  zákona  se  nepovažuje  za  letadlo model

   letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

 

   (3)  Výrobkem letecké techniky (dále jen "výrobek") se ve smyslu tohoto

   zákona rozumí letadlo, motor nebo vrtule.

 

   (4)  Letadlovými  částmi  a  zařízeními  se  rozumí  jakýkoli přístroj,

   vybavení,  mechanismus,  aparatura,  příslušenství  nebo agregát včetně

   komunikačního  vybavení,  které  je využíváno nebo určeno k použití při

   provozu  nebo  řízení  letadla  za letu a je vestavěné v letadle nebo k

   němu upevněné. Zahrnuje části draku, motoru nebo vrtule.

 

   (5)  Leteckým pozemním zařízením se rozumí technické zařízení, které je

   umístěné na zemi a slouží k zajištění leteckého provozu.

 

   (6)  Vzdušným  prostorem  České  republiky  je prostor nad územím České

   republiky do výšky, kterou lze využít pro letecký provoz.

 

   (7)  Letištěm  je  územně  vymezená  a vhodným způsobem upravená plocha

   včetně  souboru  leteckých  staveb a zařízení letiště, trvale určená ke

   vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím.

 

   (8) Letištním pozemkem je jakýkoli pozemek, na němž se nachází letiště,

   nebo jeho část.

 

   § 3

 

   Zřízení Úřadu pro civilní letectví

 

   (1) Zřizuje se správní úřad Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze

   (dále jen "Úřad") pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví.

   Úřad je podřízen Ministerstvu dopravy.

 

   (2)  V  čele  Úřadu je generální ředitel, jehož jmenování a odvolání se

   řídí služebním zákonem.

 

   (3)  Úřad  spolupracuje  s  Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví

   (dále jen "Agentura") na základě přímo použitelného předpisu Evropských

   společenství^1c).  Rozsah  a  podmínky  spolupráce  jsou  dále upraveny

   smlouvou uzavřenou mezi Úřadem a Agenturou.

 

   (4) Provádí-li Úřad činnosti pro Agenturu, je povinen zřídit pro výnosy

   z  těchto  činností  zvláštní  účet  a vést oddělené účtování nákladů a

   výnosů.  Prostředky  účtu  je  Úřad  oprávněn  použít  jen  na  zvýšení

   kvalifikace svých zaměstnanců, nákup technických zařízení a financování

   dalších  potřeb nezbytných pro výkon činností pro Agenturu. Nevyčerpané

   prostředky  účtu  v  kalendářním  roce  jsou příjmem státního rozpočtu.

   Výkaz o hospodaření s účtem za příslušný kalendářní rok je Úřad povinen

   zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup^1d) do 6 měsíců od konce

   příslušného kalendářního roku.

 

   (5)  Úřad  plní  úkoly  vnitrostátního  dozorového  orgánu  podle přímo

   použitelného předpisu Evropských společenství^1e).

 

   (6)  Úřad  může  svým  rozhodnutím  pověřit  plněním  úkolů  v  oblasti

   hodnocení  shody  nebo  vhodnosti  použití  složek  a ověřování systémů

   Evropské  sítě  řízení letového provozu právnickou osobu, která splňuje

   podmínky    stanovené    přímo    použitelným    předpisem   Evropských

   společenství^1f).  Úřad  pověření  odejme za podmínek stanovených přímo

   použitelným předpisem Evropských společenství^1f).

 

   (7)  Úřad dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se

   náhrad  a  pomoci  cestujícím  v  případě  odepření  nástupu na palubu,

   zrušení nebo významného zpoždění letu podle přímo použitelného předpisu

   Evropských  společenství^1g)  a vyřizuje stížnosti na porušování těchto

   povinností.

 

   (8) Úřad dohlíží na plnění povinností

 

   a)  provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování

   práv  osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu

   a    orientace    podle    přímo   použitelného   předpisu   Evropských

   společenství^1h),

 

   b)  leteckého  dopravce týkajících se informování cestujících v letecké

   dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^1i).

 

   (9)  Týkají-li  se  povinnosti  stanovené  v  odstavci  8 písm. a) a b)

   provozovatele  cestovní kanceláře nebo provozovatele cestovní agentury,

   dohlíží na jejich plnění obecní živnostenský úřad.

 

   ČÁST DRUHÁ

 

   LETECKÝ  REJSTŘÍK,  ZPŮSOBILOST VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ K

   POUŽITÍ V CIVILNÍM LETECTVÍ

 

   HLAVA I

 

   LETECKÝ REJSTŘÍK

 

   § 4

 

   Letecký rejstřík

 

   (1)

 

   Letecký rejstřík České republiky

   (dále   jen   "letecký  rejstřík")  je  evidencí  letadel,  s  výjimkou

   sportovních  létajících  zařízení,  jejichž  provozovatelem  je fyzická

   osoba  s  trvalým  pobytem  nebo  právnická  osoba  se  sídlem  v České

   republice. Letecký rejstřík je veden Úřadem.

 

   (2)  Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam. Každý je oprávněn do

   leteckého  rejstříku  nahlížet  a  požadovat  od  Úřadu opis nebo výpis

   zapsaných  údajů  nebo  potvrzení,  že údaj v leteckém rejstříku zapsán

   není. Do leteckého rejstříku se zapisují tyto údaje o letadle:

 

   a) vlastník,

 

   b) provozovatel,

 

   c) poznávací značka,

 

   d)  typ  a  výrobní  číslo  letadla  a ostatní základní technické údaje

   stanovené prováděcím právním předpisem,

 

   e)  zřízení  zástavního  práva  k  letadlu, leteckým motorům a vrtulím,

   náhradním dílům k letadlu, jeho letadlovým částem a zařízením,

 

   f) letadlová adresa, byla-li přidělena,

 

   g) datum zápisu a výmazu z leteckého rejstříku.

 

   (3)  Do  leteckého rejstříku může být zapsáno pouze letadlo, které není

   zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu.

 

   (4)  Úřad  může  na základě žádosti přidělit poznávací značku předběžně

   před  zápisem  letadla  do leteckého rejstříku. Rozhodnutí o předběžném

   přidělení  poznávací  značky  pozbývá  platnosti  uplynutím 6 měsíců od

   nabytí  právní  moci.  Náležitosti  žádosti  stanoví  prováděcí  právní

   předpis.

 

   (5)  Zápisem  do leteckého rejstříku získává letadlo státní příslušnost

   České republiky.

 

   (6)  Úřad  přidělí  letadlu při zápisu do leteckého rejstříku poznávací

   značku  a  vydá  osvědčení o zápisu letadla. Osvědčení o zápisu letadla

   osvědčuje vlastnictví k letadlu.

 

   § 5

 

   (1)  Žádost  o  zapsání  letadla do leteckého rejstříku podává vlastník

   nebo provozovatel letadla.

 

   (2)  Náležitosti  žádosti  o  zápis  letadla  do  leteckého rejstříku a

   doklady,  které  je  nutné k žádosti přiložit, stanoví prováděcí právní

   předpis.

 

   § 5a

 

   (1) Žádost o zapsání zástavního práva k letadlu podává vlastník letadla

   spolu se zástavním věřitelem.

 

   (2) Náležitosti žádosti o zápis zástavního práva do leteckého rejstříku

   a  doklady, které je nutné k žádosti přiložit, stanoví prováděcí právní

   předpis.

 

   (3)   Jsou-li  splněny  podmínky  stanovené  tímto  zákonem  pro  zápis

   zástavního  práva do leteckého rejstříku, Úřad provede zápis a vyrozumí

   o tom žadatele a zástavce.

 

   (4)  Smluvní  zástavní  právo  k  letadlu vzniká dnem zápisu zástavního

   práva  do  leteckého  rejstříku  podle  pořadí došlých žádostí. Smluvní

   zástavní  práva  zapsaná  v  leteckém  rejstříku  před účinností tohoto

   zákona,  pokud  nadále  trvají,  se  považují za zástavní práva vzniklá

   dnem, kdy byla zapsána do leteckého rejstříku.

 

   (5)  Proti  tomu, kdo jedná v důvěře v zápis zástavního práva k letadlu

   do  leteckého  rejstříku,  nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že

   zápis neodpovídá skutečnosti.

 

   § 5b

 

   (1)  Smlouvy  o  převodu vlastnického práva k letadlu musí mít písemnou

   formu.  Převod  vlastnictví  a  zástavního práva k letadlu zapsanému do

   leteckého   rejstříku   nabývá   účinnosti  dnem  zápisu  do  leteckého

   rejstříku.

 

   (2)  K  převodu  vlastnictví  zastaveného letadla je zapotřebí souhlasu

   zástavního věřitele.

 

   (3)  Zástavní  věřitel,  jehož  zástavní  právo  je  zapsáno v leteckém

   rejstříku,  je  při  výkonu rozhodnutí oprávněn domáhat se přednostního

   uspokojení z prodeje letadla před jiným zástavním věřitelem, nejde-li o

   věřitele, jehož zástavní právo bylo v leteckém rejstříku zapsáno dříve,

   jakož i věřitelem, který má k letadlu právo zadržovací.

 

   § 6

 

   (1)  Provozovatel  letadla  zapsaného  v  leteckém  rejstříku, vlastník

   letadla,  zástavní věřitel a osoby, jichž se zápis v leteckém rejstříku

   týká  jsou  povinni  neprodleně  ohlásit  a doložit Úřadu veškeré změny

   údajů  zapisovaných  do leteckého rejstříku, a jedná-li se o právnickou

   osobu,  přidělené  identifikační  číslo  osoby, pokud nebylo obsaženo v

   žádosti o zapsání letadla do leteckého rejstříku.

 

   (2)  Výmaz  zápisu letadla z leteckého rejstříku provede Úřad na žádost

   provozovatele   nebo  vlastníka  zapsaného  letadla  nebo  z  vlastního

   podnětu,   pokud  zjistí,  že  došlo  ke  změně  nebo  zániku  podmínek

   stanovených   pro   zápis   letadla  do  leteckého  rejstříku.  Není-li

   provozovatel  letadla  současně  vlastníkem  letadla,  lze výmaz zápisu

   letadla  z  leteckého  rejstříku  provést  jen  se  souhlasem vlastníka

   letadla.  Nejde-li  o  prodej  letadla při výkonu rozhodnutí, může Úřad

   provést  výmaz  letadla  z  leteckého  rejstříku  pouze v případě, že s

   výmazem  vyslovili  souhlas  všichni  držitelé  práv  vztahujících se k

   letadlu  zapsanému  do  leteckého rejstříku. O provedeném výmazu zápisu

   letadla  vyrozumí  Úřad  provozovatele  letadla, a není-li provozovatel

   letadla současně vlastníkem letadla, i vlastníka.

 

   § 6a

 

   Výmaz  zápisu zástavního práva k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku

   provede  Úřad na žádost zástavního věřitele nebo z vlastního podnětu na

   základě  dokladu  prokazujícího  zánik  zástavního  práva. O provedeném

   výmazu   zápisu  zástavního  práva  vyrozumí  Úřad  vlastníka  letadla,

   zástavce, není-li současně vlastníkem letadla, a zástavního věřitele.

 

   § 6b

 

   (1)  Na  vznik  zástavních práv k leteckým motorům a vrtulím, náhradním

   dílům  k  letadlu, jeho letadlovým částem a zařízením a na zápis těchto

   práv  do  leteckého  rejstříku,  jakož  i  na  jejich výmaz z leteckého

   rejstříku, se vztahují ustanovení § 5a a 6a obdobně.

 

   (2)  Vlastník  leteckých  motorů  a  vrtulí, náhradních dílů k letadlu,

   letadlových  částí a zařízení na kterých vázne zástavní právo zapsané v

   leteckém rejstříku, musí zajistit jejich

 

   a) umístění ve skladu odděleně od jiných náhradních dílů,

 

   b)  opatření  viditelným  označením  o  existenci  zástavního  práva  s

   uvedením  jména,  obchodní  firmy  nebo  názvu  zástavního  věřitele  a

   leteckého rejstříku, v němž je zástavní právo zapsáno.

 

   HLAVA II

 

   SCHVÁLENÍ  TYPU  VÝROBKU,  ZPŮSOBILOSTI LETADLA K LÉTÁNÍ A ZPŮSOBILOSTI

   LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ A LETECKÝCH POZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ

 

   § 7

 

   Schválení typu výrobku

 

   (1) Typ výrobku schvaluje Úřad na základě žádosti výrobce, dovozce nebo

   jiné  právnické  nebo  fyzické  osoby,  která  prokáže  právní zájem na

   schválení typu letadla nebo jeho součástí.

 

   (2) Úřad pro účely schvalování typu výrobku stanoví nejpozději ve lhůtě

   jednoho měsíce od doručení žádosti

 

   a)  po  dohodě  se  žadatelem  předpisy  určené  pro  schvalování  typu

   mezinárodní  smlouvou,  která  je  součástí  právního  řádu  (dále  jen

   "předpisová základna"), na základě kterých bude typ výrobku schvalován

 

   b) lhůtu, do které lze pro schválení typu výrobku vycházet ze stanovené

   předpisové základny.

 

   (3)  V  průběhu  schvalování  typu  výrobku  může  Úřad  od  žadatele o

   schválení  typu  požadovat předložení podkladů potřebných pro schválení

   typu.

 

   (4)  Úřad  schválí  typ výrobku na základě výsledků posouzení a ověření

   shody  vlastností letadla nebo jeho součástí s požadavky stanovenými na

   bezpečnost  výrobku  a  ekologii  provozu letadla předpisovou základnou

   (dále jen "posouzení a ověření shody vlastností"), které doloží žadatel

   o  schválení typu. Úřad při schvalování typu letadla nebo jeho součástí

   postupuje  podle  stanovené  předpisové  základny.  Posouzení a ověření

   shody  vlastností  zajistí  žadatel  na  svůj náklad u Úřadu. Úřad může

   posouzením a ověřením shody vlastností pověřit právnickou osobu.

 

   (5)  Na  schvalování  typu  výrobku  se  nevztahují předpisy o správním

   řízení.

 

   (6)  Výrobce  je  povinen  vyrábět  výrobky podle typu schváleného nebo

   uznaného  Úřadem  a  prokázat  shodu výrobku se schváleným nebo uznaným

   typem.

 

   (7)  Výrobce  je  povinen  sledovat jím vyrobený výrobek v provozu a na

   základě  analýz  poruch  výrobku  vydávat  opatření  pro  udržení  nebo

   obnovení letové způsobilosti letadla.

 

   (8)  Náležitosti  žádosti  o  schválení typu výrobku, doklady, které je

   nutno  k  žádosti  doložit,  způsob  schvalování  typu  výrobku stanoví

   prováděcí předpis.

 

   § 8

 

   Způsobilost letadla

 

   (1)  O  způsobilosti  letadla  k létání (dále jen "letová způsobilost")

   rozhoduje Úřad na základě žádosti

 

   a)  výrobce,  dovozce  nebo  jiné  právnické  nebo fyzické osoby, která

   prokáže právní zájem, jedná-li se o nově vyrobené letadlo,

 

   b) provozovatele, jedná-li se o letadlo již provozované.

 

   (2)  Podmínkou schválení letové způsobilosti Úřadem je shoda letadla se

   schváleným  typem  a ověření jeho letové způsobilosti. Ověřování letové

   způsobilosti zajišťuje žadatel na svůj náklad. Posuzováním a ověřováním

   letové způsobilosti může Úřad pověřit právnickou nebo fyzickou osobu.

 

   (3) Prováděcí předpis stanoví podmínky letové způsobilosti jednotlivých

   druhů  letadel  z  hlediska  jejich konstrukce, technických parametrů a

   jejich využívání.

 

   § 9

 

   Způsobilost individuálně vyrobeného výrobku

 

   O   schválení   letové  způsobilosti  individuálně  vyrobeného  výrobku

   rozhoduje  Úřad na základě žádosti výrobce, dovozce nebo jiné právnické

   nebo  fyzické  osoby,  která  prokáže  právní  zájem  na  schválení.  O

   schválení  letové způsobilosti vydá Úřad osvědčení letové způsobilosti.

   Úřad  vydá  osvědčení letové způsobilosti, pokud jsou splněny požadavky

   stanovené prováděcím předpisem na bezpečnost výrobku a ekologii provozu

   letadla.

 

   § 10

 

   Kontroly letové způsobilosti

 

   (1)  Letadla  evidovaná v leteckém rejstříku podléhají kontrolám letové

   způsobilosti,  které  zajišťuje  na  svůj náklad provozovatel letadla u

   Úřadu.  Kontrolami  letové  způsobilosti  může  Úřad pověřit právnickou

   osobu.

 

   (2)  Zjistí-li  Úřad při kontrole, že letadlo nesplňuje podmínky letové

   způsobilosti,  zadrží  osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění

   závady v letové způsobilosti.

 

   (3)  V  případě  zjištění trvalé letové nezpůsobilosti letadla rozhodne

   Úřad   o  letové  nezpůsobilosti  letadla  a  odejme  osvědčení  letové

   způsobilosti.

 

   (4)  Rozsah  a  způsob  provádění kontrol letové způsobilosti v provozu

   stanoví prováděcí předpis.

 

   § 11

 

   Provoz zahraničního letadla

 

   Letadlo,  které  je  evidováno v leteckém rejstříku jiného státu, jehož

   provozovatelem  je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba

   se  sídlem v České republice, může být provozováno ve vzdušném prostoru

   České  republiky, byl-li schválen typ letadla a jeho letová způsobilost

   jiným  státem  a  uzná-li,  na  základě  mezinárodní  smlouvy, která je

   součástí  právního  řádu,  nebo  na základě přímo použitelného předpisu

   Evropských  společenství^1c),  osvědčení  o  schválení  typu  letadla a

   osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem Úřad za platné.

 

   § 12

 

   (1)  Ve  vzdušném  prostoru  České  republiky  je  zakázáno  provozovat

   letadlo,

 

   a)  které  nemá  platné  osvědčení  letové  způsobilosti nebo pro které

   nebylo  uznáno  osvědčení  letové  způsobilosti  vydané jiným státem za

   platné Úřadem,

 

   b)  pro  které  nebylo vydáno osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku

   nebo leteckého rejstříku jiného státu,

 

   c)  jehož  technický  a provozní stav neodpovídá požadavkům bezpečnosti

   létání a ochrany životního prostředí stanoveným prováděcím předpisem.

 

   (2) Provozovatel letadla je povinen

 

   a) udržovat letovou způsobilost letadla,

 

   b)  zajistit u jím provozovaného letadla přistavení letadla ke kontrole

   letové způsobilosti podle požadavku stanoveného v prováděcím předpise,

 

   c) poskytovat na žádost výrobci letadla jednou za kalendářní rok seznam

   závad týkajících se technického stavu letadla,

 

   d)   mít   po   celou   dobu  provozování  letadla  sjednáno  pojištění

   odpovědnosti za škody z provozu letadla a zaplaceno pojistné,

 

   e) vést záznamy o provozu letadla.

 

   (3) Způsob vedení záznamů o provozu letadla stanoví prováděcí předpis.

 

   § 12a

 

   (1)  Úřad  shromažďuje  a  zpracovává  veškeré  pro  bezpečnost  létání

   významné  údaje  o  technickém  a  provozním  stavu  letadel  (dále jen

   "technický  stav  letadel")  přistávajících  na území České republiky a

   evidovaných  v  leteckém  rejstříku  státu,  jenž  není členským státem

   Evropské unie.

 

   (2) Údaji podle odstavce 1 se rozumí zejména údaje

 

   a) ze záznamů o provozu letadla,

 

   b) ze zpráv pilotů,

 

   c) získané právnickou nebo fyzickou osobou, která je oprávněna provádět

   údržbu a opravy výrobků, letadlových částí a zařízení podle § 17,

 

   d) získané při zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů,

 

   e) získané od fyzických a právnických osob nebo od správních orgánů,

 

   f)  o  zákazu  letu  uloženém  po  kontrole letadla na odbavovací ploše

   letiště podle § 91a odst. 6,

 

   g)   o   opatřeních  uložených  provozovateli  letadla  nebo  přijatých

   provozovatelem  letadla,  směřujících  k  odstranění  závad technického

   stavu  letadla  zjištěných  při  kontrole  letadla  na odbavovací ploše

   letiště podle § 91a odst. 6,

 

   h) o opětovném zjištění závad technického stavu letadla,

 

   i)  o  výměně  informací  s příslušným orgánem státu, na jehož území má

   provozovatel letadla sídlo nebo místo podnikání.

 

   (3)  Ustanovení  odstavce  1  se  nevztahuje  na  státní  letadla podle

   mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu^1i), a na letadla,

   která  neslouží  obchodní  letecké dopravě a jejichž maximální vzletová

   hmotnost je nižší než 5 700 kg.

 

   (4)  Každý, kdo má k dispozici údaje podle odstavce 1, je povinen je na

   žádost předat Úřadu. Úřad stanoví k předání údajů přiměřenou lhůtu.

 

   (5)  Na  základě  údajů  podle  odstavce 1 zpracuje Úřad bez zbytečného

   odkladu  zprávu,  kterou  neprodleně  předá Evropské komisi a na žádost

   příslušným  orgánům  členských států Evropské unie a Agentuře. Jestliže

   tyto  údaje vedou k podezření z ohrožení bezpečnosti létání, předá Úřad

   zprávu neprodleně všem příslušným orgánům členských států Evropské unie

   a Evropské komisi.

 

   (6)  Zaměstnanci  Úřadu  jsou  povinni zachovávat mlčenlivost o údajích

   týkajících se technického stavu letadel poskytnutých příslušnými orgány

   členských  států  Evropské  unie.  Povinnost  zachovávat mlčenlivost se

   nevztahuje  na vzájemné poskytování informací mezi správními orgány při

   zajišťování bezpečnosti létání.

 

   (7) Vzor zprávy podle odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 13

 

   (1)  Posuzování  a  ověřování  shody  vlastností  výrobku, posuzování a

   ověřování  letové  způsobilosti  a  kontroly  letové  způsobilosti může

   provádět  pro  potřeby  Úřadu  právnická nebo fyzická osoba, která je k

   této činnosti pověřena Úřadem.

 

   (2)  Posuzováním  a  ověřováním shody vlastností výrobku, posuzováním a

   ověřováním  letové  způsobilosti  a  kontrolou  letové  způsobilosti se

   rozumí  práce,  kterými  se zjišťují, ověřují nebo prokazují vlastnosti

   letadla nebo jeho součástí pro účely

 

   a) schválení typu výrobku,

 

   b) schválení individuálně vyrobeného letadla nebo jeho součástí,

 

   c) schválení letové způsobilosti,

 

   d) kontroly letové způsobilosti.

 

   (3)   Posuzování  a  ověřování  shody  vlastností  leteckého  pozemního

   zařízení  při  vývoji,  konstrukci, výrobě, zástavbě a provozu může pro

   potřeby  Úřadu  provádět  právnická nebo fyzická osoba, která je k této

   činnosti pověřena Úřadem.

 

   § 14

 

   (1) Úřad může pověřit právnickou nebo fyzickou osobu, která

 

   a)  je  technicky  a  stavebně  vybavena k posuzování a ověřování shody

   vlastností  nebo  k  posuzování a ověřování letové způsobilosti výrobků

   nebo  ke  kontrole  letové  způsobilosti  výrobků,  nebo k posuzování a

   ověřování  shody  vlastností  leteckého  pozemního zařízení při vývoji,

   konstrukci, výrobě, instalaci a provozu,

 

   b)  zajistí,  aby  činnosti  podle  písmene  a) prováděly fyzické osoby

   odborně  způsobilé,  které  mají  povinnost  zachovávat  mlčenlivost  o

   utajovaných skutečnostech a obchodní tajemství.

 

   (2) Úřad kontroluje, zda pověřená právnická nebo fyzická osoba dodržuje

   požadavky, za kterých jí bylo uděleno pověření. Při nesplnění požadavků

   Úřad pozastaví nebo odejme právnické nebo fyzické osobě pověření.

 

   § 15

 

   Zkušební létání

 

   (1)  Prototyp letadla, letadlo, pro které nebylo dosud vydáno osvědčení

   letové  způsobilosti,  nebo  letadlo,  které  nesplňuje podmínky letové

   způsobilosti  v  důsledku  změny  účelu v jeho využívání, nebo letadlo,

   které  pozbylo  letovou  způsobilost,  může  být  použito ke zkušebnímu

   létání jen na základě souhlasu Úřadu.

 

   (2)  Úřad  udělí  souhlas  ke  zkušebnímu  létání  po  ověření podmínek

   stanovených prováděcím předpisem pro zkušební létání.

 

   § 16

 

   Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení

 

   (1)  Letadlové  části  a  zařízení  a  letecká  pozemní zařízení určené

   prováděcím  předpisem  mohou být použity v civilním letectví, jen pokud

   byla  schválena  nebo  uznána  jejich  způsobilost k použití v civilním

   letectví  Úřadem.  Náklady  spojené  s vydáním osvědčení o způsobilosti

   letadlové  části  a  zařízení  a  leteckého  pozemního  zařízení  hradí

   žadatel.

 

   (2)  Náležitosti  žádosti  o  schválení  způsobilosti  výrobků  letecké

   techniky k použití v civilním letectví a technické podmínky letadlových

   částí  a  zařízení  a  leteckých  pozemních  zařízení stanoví prováděcí

   předpis.

 

   § 17

 

   (1)  Vývoj,  projektování,  výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy,

   modifikace  a konstrukční změny výrobků, letadlových částí a zařízení a

   leteckých pozemních zařízení určených prováděcím právním předpisem může

   provádět  právnická  nebo  fyzická  osoba,  která  má  k  této činnosti

   oprávnění vydané Úřadem nebo Agenturou nebo jiným členským státem podle

   přímo  použitelného  předpisu  Evropských  společenství^1l) nebo uznané

   podle zvláštního právního předpisu^1i).

 

   (2) Úřad udělí oprávnění podle odstavce 1 právnické nebo fyzické osobě,

   která splňuje tyto požadavky:

 

   a)  má  technické  vybavení  k vývoji, projektování, výrobě, instalaci,

   opravě,  zkoušení  nebo  údržbě výrobků, letadlových částí a zařízení a

   leteckých pozemních zařízení,

 

   b)   zajistí,  aby  vývoj,  projektování,  výrobu,  instalaci,  opravu,

   zkoušení  nebo údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých

   pozemních zařízení prováděly odborně způsobilé fyzické osoby.

 

   (3)  Náležitosti  žádosti  o  udělení oprávnění na vývoj, projektování,

   výrobu,  instalaci,  opravu,  zkoušení nebo údržbu výrobků, letadlových

   částí  a  zařízení a leteckých pozemních zařízení, podmínky pro udělení

   oprávnění  a  odborné  znalosti  fyzických osob, které provádějí vývoj,

   projektování, výrobu, opravu, zkoušení nebo údržbu výrobků, letadlových

   částí  a  zařízení  a  pozemních  leteckých zařízení, stanoví prováděcí

   právní předpis.

 

   HLAVA III

 

   SPRÁVA LETADLOVÝCH ADRES

 

   § 17a

 

   (1)  Letadlová  adresa  je  elektronický  identifikační  kód,  určený k

   mezinárodní  identifikaci  letadel,  sportovních létajících zařízení (§

   81)  a  dalších zařízení stanovených prováděcím právním předpisem (dále

   jen "kódované zařízení") pro potřeby civilního a vojenského letectví.

 

   (2)  Ministerstvo dopravy vykonává správu letadlových adres přidělených

   České  republice mezinárodní organizací na základě mezinárodní smlouvy,

   která  je  součástí  právního  řádu^1h).  Správou  letadlových adres se

   rozumí  sestavování  plánu  rozdělování  letadlových  adres  (dále  jen

   "plán")  a  kontrola  účelného využívání takto rozdělených adres. Části

   plánu  týkající se letadel a kódovaných zařízení užívaných pro vojenské

   účely  sestavuje  Ministerstvo  dopravy  v  součinnosti s Ministerstvem

   obrany.  Části  plánu  týkající  se letadel provozovaných Policií České

   republiky (dále jen „policejní letadla“) sestavuje Ministerstvo dopravy

   v součinnosti s Ministerstvem vnitra.

 

   (3)  Ministerstvo  dopravy  v plánu určí množství letadlových adres pro

   potřeby  civilních  letadel,  vojenských  letadel, policejních letadel,

   celních letadel, sportovních létajících zařízení a kódovaných zařízení.

 

   § 17b

 

   (1) Úřad rozhoduje o přidělení letadlových adres na základě žádosti

 

   a) provozovatele letadla,

 

   b) uživatele sportovního létajícího zařízení, nebo

 

   c) provozovatele kódovaného zařízení.

 

   (2)  Podmínkou  vydání rozhodnutí o přidělení letadlové adresy je volná

   kapacita letadlových adres podle plánu, přidělení poznávací značky nebo

   zápis   sportovního   létajícího   zařízení   v  rejstříku  sportovních

   létajících  zařízení  podle  §  84b anebo prokázání účelnosti přidělení

   letadlové adresy pro kódované zařízení.

 

   (3)  Přidělena může být pouze jedna letadlová adresa, a to vždy jen pro

   jedno letadlo, sportovní létající zařízení nebo kódované zařízení.

 

   (4) Pro potřeby vojenského letectví přiděluje a odnímá letadlové adresy

   podle  plánu Ministerstvo obrany. Ministerstvo obrany oznámí neprodleně

   přidělení  nebo  odnětí  letadlové  adresy  podle věty první Úřadu. Pro

   přidělování  a  odnímání  letadlové  adresy  Ministerstvem obrany platí

   obdobně ustanovení § 17b a 17c.

 

   (5) Pro potřeby létání policejních letadel přiděluje a odnímá letadlové

   adresy  podle  plánu  Ministerstvo  vnitra.  Ministerstvo vnitra oznámí

   neprodleně  přidělení  nebo  odnětí  letadlové  adresy podle věty první

   Úřadu. Pro přidělování a odnímání letadlové adresy Ministerstvem vnitra

   platí obdobně ustanovení odstavců 1 až 4 a § 17c.

 

   (6)  Náležitosti žádosti o přidělení letadlové adresy a seznam dokladů,

   kterými musí být žádost doložena, stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 17c

 

   (1)  Provozovatel  letadla,  uživatel sportovního létajícího zařízení a

   provozovatel  kódovaného zařízení je povinen užívat letadlovou adresu v

   souladu  s  rozhodnutím  o jejím přidělení. Úřad kontroluje užívání jím

   přidělených letadlových adres.

 

   (2)  Provozovatel  letadla,  uživatel sportovního létajícího zařízení a

   provozovatel   kódovaného  zařízení  jsou  povinni  neprodleně  písemně

   ohlásit  Úřadu  změnu  skutečností,  na  základě kterých byla letadlová

   adresa přidělena.

 

   (3) Úřad letadlovou adresu odejme

 

   a) při výmazu letadla z leteckého rejstříku,

 

   b)  při  výmazu sportovního létajícího zařízení z evidence podle § 84b,

   anebo

 

   c) pokud již není dána účelnost přidělení letadlové adresy pro kódované

   zařízení.

 

   § 17d

 

   (1)  Úřad  vede seznam všech letadlových adres přidělených podle plánu.

   Tento seznam Úřad vede v písemné a v elektronické podobě.

 

   (2)  Úřad  zpřístupní  údaje  ze  seznamu přidělených letadlových adres

   Ministerstvu  dopravy,  osobě pověřené poskytováním letových provozních

   služeb  (§  46)  a  osobě  pověřené podle § 82 odst. 1 vedením evidence

   sportovních létajících zařízení.

 

   (3) Úřad poskytne údaje ze seznamu přidělených letadlových adres osobě,

   která prokáže právní zájem.

 

   (4)  Náležitosti  a způsob vedení seznamu přidělených letadlových adres

   stanoví prováděcí právní předpis.

 

   ČÁST TŘETÍ

 

   LETECKÝ PERSONÁL

 

   HLAVA I

 

   OBECNÁ USTANOVENÍ O LETECKÉM PERSONÁLU

 

   § 18

 

   (1)  Fyzické  osoby, které vykonávají činnosti k zajištění bezpečného a

   plynulého  leteckého  provozu, jsou leteckým personálem. Fyzické osoby,

   které  se  účastní  letu  na  palubě  letadla  a  vykonávají činnosti k

   zajištění   bezpečného  provedení  letu  nebo  činnosti  související  s

   udržováním  jejich  kvalifikace  nebo  činnosti za účelem kontroly letu

   nebo letové způsobilosti, jsou posádkou letadla.

 

   (2) Leteckým personálem jsou

 

   a) výkonní letci,

 

   b) obsluhující personál,

 

   c) pozemní letecký personál.

 

   (3)  Činnosti  leteckého  personálu  mohou  vykonávat osoby, které jsou

   bezúhonné,  odborně  a  zdravotně  způsobilé a které mají platný průkaz

   způsobilosti k výkonu příslušné činnosti. Činnosti palubních průvodčích

   mohou  vykonávat  osoby,  o  nichž  to stanoví přímo použitelný předpis

   Evropských společenství, přičemž průkaz způsobilosti se k výkonu těchto

   činností nevydává.

 

   (4) Úřad vede evidenci leteckého personálu. Toto ustanovení neplatí pro

   palubní průvodčí.

 

   § 19

 

   Průkaz způsobilosti leteckého personálu

 

   (1) Průkaz způsobilosti vydává a platnost průkazu způsobilosti vydaného

   jiným státem uznává Úřad.

 

   (2) Průkaz způsobilosti vydá Úřad žadateli, který prokázal bezúhonnost,

   odbornou   způsobilost   k   vykonávání  příslušné  činnosti  leteckého

   personálu zkouškou a zdravotní způsobilost.

 

   (3)   Úřad   zadrží   průkaz  způsobilosti  a  nařídí  ověření  odborné

   způsobilosti  nebo  přezkoumání  zdravotní způsobilosti člena leteckého

   personálu  v případě, že při výkonu činnosti, k níž ho opravňuje průkaz

   způsobilosti,  vykazuje  nedostatky,  které  mohou  ohrozit  bezpečnost

   leteckého  provozu.  Podle  výsledků  ověření odborné způsobilosti nebo

   přezkoumání  zdravotní  způsobilosti  může  Úřad činnost, k níž je člen

   leteckého  personálu  oprávněn,  omezit  nebo zakázat. V případě zákazu

   činnosti Úřad průkaz způsobilosti odejme.

 

   (4)  Člen leteckého personálu, který je držitelem průkazu způsobilosti,

   nesmí vykonávat činnost, k níž jej průkaz způsobilosti opravňuje, pokud

   si  je  vědom nemoci nebo takové změny zdravotního stavu, která omezuje

   nebo vylučuje výkon této činnosti.

 

   § 19a

 

   Uznávání   průkazu  způsobilosti  leteckého  personálu  vydaného  jiným

   členským státem Evropské unie

 

   (1)  Úřad  uzná  průkaz  způsobilosti  pilota,  leteckého  navigátora a

   palubního inženýra, který vydal jiný členský stát Evropské unie, včetně

   souvisejících  oprávnění, za podmínek rovnocenných podmínkám stanoveným

   tímto  zákonem na základě žádosti jeho držitele. Podmínka rovnocennosti

   se nezkoumá v případě, kdy žadatel o uznání průkazu způsobilosti pilota

   splňuje     podmínky    stanovené    právním    předpisem    Evropských

   společenství^1l).

 

   (2)  Úřad  rozhodne  o  uznání  průkazu  způsobilosti pilota, leteckého

   navigátora a palubního inženýra bez zbytečného odkladu, nejpozději však

   do 3 měsíců od doručení žádosti.

 

   (3)  Úřad  může  do  3  týdnů  od  doručení  žádosti  o  uznání průkazu

   způsobilosti  pilota, leteckého navigátora a palubního inženýra požádat

   Evropskou   komisi   o   stanovisko  k  rovnocennosti  podmínek  vydání

   uznávaného  průkazu  s  podmínkami  stanovenými tímto zákonem. Jestliže

   Úřad  požádal  Evropskou  komisi  o  toto stanovisko, rozhodne o uznání

   průkazu způsobilosti ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení. Do doby doručení

   stanoviska  Evropské  komise podle věty první se řízení o uznání jejich

   průkazu způsobilosti přerušuje.

 

   (4)  Jestliže podmínky, za nichž byl vydán uznávaný průkaz způsobilosti

   pilota,  leteckého navigátora a palubního inženýra, nejsou rovnocenné s

   podmínkami  stanovenými  tímto zákonem, Úřad uloží žadateli v nezbytném

   rozsahu  dodatečné  ověření odborné způsobilosti, přezkoumání zdravotní

   způsobilosti  nebo  prokázání  bezúhonnosti.  Dodatečné ověření odborné

   způsobilosti umožní Úřad žadateli vykonat bez zbytečného odkladu.

 

   (5)  O  postupu  podle  odstavce 4 Úřad neprodleně vyrozumí stát, který

   vydal  uznávaný  průkaz  způsobilosti  pilota,  leteckého  navigátora a

   palubního inženýra, a Evropskou komisi.

 

   (6)  Podle výsledků dodatečného ověření odborné způsobilosti, prokázání

   bezúhonnosti   nebo  přezkoumání  zdravotní  způsobilosti  Úřad  průkaz

   způsobilosti  pilota,  leteckého  navigátora a palubního inženýra uzná,

   jinak žádost zamítne.

 

   (7)   Seznam   dokladů,  kterými  musí  být  žádost  o  uznání  průkazu

   způsobilosti   pilota,   leteckého   navigátora  a  palubního  inženýra

   doložena, stanoví prováděcí právní předpis.

 

   (8)   Držitel   průkazu  způsobilosti  pilota,  vykonávajícího  činnost

   leteckého personálu nikoli za úplatu (dále jen "soukromý pilot"), jemuž

   byl  průkaz  vydán  jiným  členským státem Evropské unie, může provádět

   lety  letadlem registrovaným v členském státě Evropské unie; ustanovení

   odstavců  1  až  7  se  v  takovém  případě  nepoužijí.  Výkon činností

   soukromého  pilota je omezen na provádění letů v rámci příslušné třídní

   a  typové  kvalifikace  podle  pravidel letu za viditelnosti ve dne a v

   letadle schváleném pro provoz s jedním pilotem.

 

   § 20

 

   Odborná způsobilost leteckého personálu

 

   (1) Zkoušku může vykonat žadatel, který dosáhl potřebnou kvalifikaci.

 

   (2)  Žadatel  o  výkon  činnosti  člena  leteckého  personálu musí před

   zkouškou absolvovat předepsanou výuku a výcvik.

 

   (3)  Podrobnosti  o  kategorizaci  členů  leteckého personálu, potřebné

   kvalifikaci,  rozsah odborných znalostí potřebných pro jednotlivé druhy

   odborné způsobilosti, způsob a rozsah provádění výuky a výcviku, způsob

   provádění  zkoušek,  druhy  průkazů způsobilosti a podmínky pro možnost

   prodlužovat dobu platnosti průkazů stanoví prováděcí předpis.

 

   § 21

 

   Bezúhonnost leteckého personálu

 

   (1)  Za  bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro

   trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností člena leteckého

   personálu,  nebo  ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin

   spáchaný  úmyslně,  jestliže  vzhledem  k  osobě  žadatele o vykonávání

   činnosti  člena  leteckého  personálu  je obava, že se dopustí stejného

   nebo  podobného  činu  při  výkonu  činnosti člena leteckého personálu,

   pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

 

   (2)  Za  účelem zjištění, zda člen leteckého personálu splňuje podmínku

   bezúhonnosti,  si  Úřad  vyžádá  podle zvláštního právního předpisu^1m)

   výpis  z  evidence  Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence

   Rejstříku  trestů  a  výpis  z evidence Rejstříku trestů se předávají v

   elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   § 22

 

   Zdravotní způsobilost leteckého personálu

 

   (1)  Žadatel  o  vykonávání  činnosti  člena  leteckého  personálu nebo

   držitel  průkazu  způsobilosti žádající o prodloužení platnosti průkazu

   způsobilosti musí doložit, že je zdravotně způsobilý.

 

   (2)  Lékařský  posudek^1n)  o  zdravotní způsobilosti vydává na základě

   lékařské prohlídky podle zvláštního právního předpisu

 

   a)   určený  poskytovatel  zdravotních  služeb  prostřednictvím  lékaře

   pověřeného Úřadem,

 

   b)  poskytovatel  zdravotních  služeb prostřednictvím lékaře pověřeného

   Úřadem.

 

   (3)  Posuzujícím  lékařem  se  pro  účely  tohoto  zákona  rozumí lékař

   pověřený  Úřadem,  pokud  tento  zákon nebo na něj navazující prováděcí

   právní  předpis  nebo  přímo použitelný předpis Evropských společenství

   nestanoví,  že  je  posuzujícím  lékařem  lékař se způsobilostí v oboru

   všeobecné  praktické  lékařství. Náklady spojené s posouzením zdravotní

   způsobilosti  a  vydáním  lékařského  posudku  podle  odstavce  2 hradí

   zaměstnavatel   v  tom  rozsahu,  v  jakém  nejsou  kryty  z  veřejného

   zdravotního pojištění.

 

   (4)  Úřad  určuje  poskytovatele  zdravotních  služeb  na  základě jeho

   písemné  žádosti  a  po  prokázání  způsobilosti  k samostatnému výkonu

   povolání  podle  zvláštního  zákona^15)  jeho  lékařů  a  po  dohodě  s

   Ministerstvem  obrany  a  Ministerstvem zdravotnictví a pověřuje lékaře

   uvedeného  v  odstavci 3 na základě jeho písemné žádosti a po prokázání

   jeho  způsobilosti  k  samostatnému  výkonu  povolání  podle zvláštního

   zákona^15).

 

   (5)  Provozovatel  letecké činnosti je povinen zajistit pro zaměstnance

   vykonávající  činnosti  leteckého  personálu  pracovnělékařské služby u

   poskytovatele  těchto  služeb^1n), jehož lékaři mají znalosti leteckého

   lékařství.

 

   (6)  Zjistí-li  posuzující  lékař u držitele průkazu způsobilosti člena

   leteckého  personálu  takovou  změnu  zdravotního  stavu,  která  má za

   následek změnu nebo ztrátu jeho zdravotní způsobilosti k držení průkazu

   způsobilosti,  je  poskytovatel  zdravotních  služeb povinen vydat nový

   posudek o zdravotní způsobilosti a zaslat jej Úřadu.

 

   (7) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti leteckého personálu nesmí

   být starší než tři měsíce od data jeho vydání.

 

   (8)  Druhy  vyšetření,  podrobnosti  o zdravotní způsobilosti leteckého

   personálu,  podrobnosti  o  pověřování  právnické  osoby  k  posuzování

   znalosti  leteckého  lékařství a lhůty k prokazování znalosti leteckého

   lékařství stanoví prováděcí předpis.

 

   HLAVA II

 

   PRAVIDLA PRO SLUŽBU A ODPOČINEK ČLENŮ POSÁDEK LETADEL

 

   § 22a

 

   (1)  Ministerstvo  dopravy  stanoví  k  zajištění bezpečnosti civilního

   letového  provozu  prováděcím  právním  předpisem  pravidla  pro určení

   maximální  doby  ve  službě,  doby  letové služby, doby letu, minimální

   požadavky  na odpočinek včetně odpočinku při překračování více časových

   pásem, principy dělené služby, principy pro použití zesílené a zdvojené

   posádky  a  pravidla  pro  určování letové zálohy členů posádek letadel

   (dále jen "bezpečnostní letová norma").

 

   (2)  Letečtí dopravci a provozovatelé leteckých prací stanoví v souladu

   s  bezpečnostní  letovou normou způsob určení maximální doby ve službě,

   doby  letové služby, doby letu, minimální požadavky na odpočinek včetně

   odpočinku při překračování více časových pásem, principy dělené služby,

   principy  pro  použití  zesílené  a  zdvojené  posádky  a  pravidla pro

   určování  letové  zálohy  členů posádek letadel (dále jen "bezpečnostní

   letová norma provozovatele").

 

   (3)  O schválení bezpečnostní letové normy provozovatele, včetně jejích

   případných změn, před nabytím jejich účinnosti rozhoduje Úřad na žádost

   leteckého  dopravce nebo provozovatele leteckých prací. Před schválením

   bezpečnostní  letové  normy  provozovatele  prověří Úřad vnitřní systém

   kontroly  leteckého  dopravce  nebo  provozovatele  leteckých  prací  k

   zajištění  jejího  dodržování.  V případě zjištění závažných nedostatků

   vnitřního  systému kontroly Úřad zamítne žádost leteckého dopravce nebo

   provozovatele  leteckých  prací  o  schválení bezpečnostní letové normy

   provozovatele.

 

   (4)   V  případě  zamítnutí  žádosti  leteckého  dopravce  o  schválení

   bezpečnostní  letové  normy provozovatele Úřad zahájí řízení o odejmutí

   osvědčení leteckého dopravce. V případě zamítnutí žádosti provozovatele

   leteckých  prací  o  schválení  bezpečnostní letové normy provozovatele

   Úřad zahájí řízení o odejmutí povolení k provozování leteckých prací.

 

   (5) Úřad může schválit na základě odůvodněné žádosti leteckého dopravce

   nebo  provozovatele leteckých prací výjimku z bezpečnostní letové normy

   provozovatele pro jednotlivý let.

 

   § 22b

 

   Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací je povinen

 

   a)  zajistit  dodržování  limitů  stanovených  v souladu s bezpečnostní

   letovou normou,

 

   b)  po  dobu  nejméně  15  měsíců uchovávat záznamy o době služby, době

   letové  služby,  době  letu  a  jejích prodlouženích a době odpočinku a

   jejím zkrácení,

 

   c)  do  28  dnů  od okamžiku prodloužení maximální doby letové služby o

   více  než  1  hodinu  nebo  zkrácení doby odpočinku o více než 1 hodinu

   předložit Úřadu kopii záznamu o těchto skutečnostech s odůvodněním.

 

   § 22c

 

   (1) Člen posádky letadla je povinen

 

   a) dodržovat bezpečnostní letovou normu provozovatele,

 

   b)  vést  záznamy  o jím vykonané době služby, době letové služby, době

   letu a jejích prodlouženích a o době odpočinku a jejím zkrácení,

 

   c)  předkládat  leteckému  dopravci  nebo provozovateli leteckých prací

   záznamy podle písmene b) před každým výkonem letové služby, vykonává-li

   činnost   člena  posádky  letadla  pro  více  leteckých  dopravců  nebo

   provozovatelů leteckých prací.

 

   (2)  Člen  posádky  letadla  nesmí  vykonávat  letovou službu, je-li si

   vědom,  že vlivem jeho únavy nebo aktuálního zdravotního stavu by mohlo

   dojít k ohrožení bezpečnosti letového provozu.

 

   (3)  Velitel  letadla  je  povinen předložit po ukončení letu leteckému

   dopravci  nebo  provozovateli leteckých prací záznam o prodloužení doby

   letové služby nebo zkrácení doby odpočinku.

 

   HLAVA III

 

   ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU

 

   § 22d

 

   (1) Řídící letového provozu je člen pozemního leteckého personálu [§ 18

   odst.  2  písm.  c)], který má kvalifikaci k řízení letového provozu1a)

   uvedenou v průkazu způsobilosti řídícího letového provozu.

 

   (2)  Fyzická osoba, která se připravuje na získání průkazu způsobilosti

   řídícího  letového  provozu (dále jen „řídící letového provozu-žák“) je

   oprávněna  k řízení letového provozu pouze pod dohledem osoby oprávněné

   k  provádění  výcviku  na  stanovišti řízení letového provozu (dále jen

   „provozní instruktor“).

 

   (3)  Není-li  v  této  hlavě  stanoveno  jinak, vztahuje se na řídícího

   letového provozu a řídícího letového provozu-žáka hlava I této části.

 

   (4)  Druhy  a  vymezení  kvalifikací  k řízení letového provozu stanoví

   prováděcí právní předpis.

 

   § 22e

 

   Průkaz  způsobilosti  řídícího  letového  provozu  a  řídícího letového

   provozu-žáka

 

   (1)  Úřad  vydá průkaz způsobilosti řídícího letového provozu na žádost

   fyzické osobě, která

 

   a) dosáhla věku 21 let,

 

   b) je držitelem průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka,

 

   c) úspěšně absolvovala místní výcvik v řízení letového provozu,

 

   d)  je držitelem platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k

   řízení letového provozu^1a) a

 

   e)  prokáže  znalost  anglického  jazyka  potřebnou  k  řízení letového

   provozu (dále jen „jazyková znalost“).

 

   (2)  Úřad  vydá  průkaz  způsobilosti řídícího letového provozu-žáka na

   žádost fyzické osobě, která

 

   a) dosáhla věku 18 let,

 

   b) má ukončené alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo jinou

   obdobnou  zkouškou  prokazující  stejný  stupeň  dosaženého vzdělání, v

   případě vojenského leteckého personálu ukončené vysokoškolské vzdělání,

 

   c)  úspěšně absolvovala vstupní výcvik pro získání kvalifikace v řízení

   letového provozu,

 

   d)  je držitelem platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k

   řízení letového provozu a

 

   e) prokáže jazykovou znalost.

 

   (3) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle odstavce 1 písm. d)

   a odstavce 3 písm. d) platí

 

   a) pro osoby, které nedovršily čtyřicátý rok věku po dobu 24 měsíců ode

   dne konání lékařské prohlídky, a

 

   b)  pro  osoby, které dovršily čtyřicátý rok věku po dobu 12 měsíců ode

   dne konání lékařské prohlídky.

 

   (4)  Obsahové  a  formální  náležitosti  průkazu  způsobilosti řídícího

   letového  provozu  a  řídícího  letového provozu-žáka stanoví prováděcí

   právní   předpis.   Prováděcí   právní   předpis  stanoví  rovněž  druh

   vyznačovaných údajů a vzor průkazu způsobilosti.

 

   § 22f

 

   Jazyková znalost

 

   (1)  Před  vydáním  průkazu  způsobilosti  řídícího  letového provozu a

   řídícího  letového  provozu-žáka Úřad ověří jazykové znalosti zkouškou.

   Úřad  posuzuje  jazykové znalosti podle šestibodové hodnotící stupnice,

   jejíž  obsah  stanoví  prováděcí  právní  předpis.  Pro  vydání průkazu

   způsobilosti řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka

   musí  žadatel  prokázat jazykové znalosti odpovídající alespoň stupni 4

   hodnotící  stupnice.  O  výsledku  ověření  jazykové znalosti vydá Úřad

   osvědčení.

 

   (2)  Jazykové  znalosti  Úřad  ověřuje,  s  výjimkou prokázání jazykové

   znalosti   odpovídající   stupni   6   hodnotící   stupnice,  v  těchto

   intervalech:

 

   a)  jednou  v  období  tří  let od posledního ověření jazykové znalosti

   držitele  průkazu  způsobilosti řídícího letového provozu nebo řídícího

   letového  provozu-  žáka,  jehož  jazykové znalosti odpovídají stupni 4

   hodnotící stupnice, a

 

   b)  jednou  v  období šesti let od posledního ověření jazykové znalosti

   držitele  průkazu  způsobilosti řídícího letového provozu nebo řídícího

   letového  provozu-žáka,  jehož  jazykové  znalosti  odpovídají stupni 5

   hodnotící stupnice.

 

   (3)  Pokud  u  žadatele  došlo  ke  změně  jazykové  znalosti a ověřené

   jazykové  znalosti  neodpovídají  ani stupni 4 hodnotící stupnice, Úřad

   průkaz způsobilosti řídícího letového provozu odejme.

 

   (4)  Úřad  může  ověřováním  jazykové  znalosti a vydáváním osvědčení o

   jejím  výsledku  pověřit fyzickou nebo právnickou osobu na základě její

   žádosti, prokáže-li žadatel, že

 

   a)   má   k  dispozici  místnosti  pro  provádění  zkoušek  a  přípravu

   zkoušejících,  oddělenou místnost s uzamykatelným prostorem a záznamové

   zařízení umožňující pořizování zvukového záznamu,

 

   b)  zajistí,  aby  ověřování  jazykové znalosti bylo prováděno fyzickou

   osobou   s   ukončeným  vysokoškolským  vzděláním  získaným  studiem  v

   magisterském  studijním  programu  zaměřeném  na  anglický  jazyk  nebo

   fyzickou  osobou  s  obdobným vzděláním získaným v zahraničí a fyzickou

   osobou,  která  je  držitelem  průkazu  způsobilosti  řídícího letového

   provozu,  jejíž  jazyková  znalost  odpovídá alespoň stupni 5 hodnotící

   stupnice.

 

   (5)  Úřad  udělené  pověření  odejme,  pokud  osoba pověřená ověřováním

   jazykové znalosti

 

   a) přestala splňovat podmínky pro udělení pověření,

 

   b) závažným způsobem porušila povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo

 

   c) o odejmutí pověření požádala.

 

   (6)   Způsob  ověřování  jazykové  znalosti  stanoví  prováděcí  právní

   předpis.

 

   § 22g

 

   Místní doložka

 

   (1)  Místní  doložka  určuje stanoviště řízení letového provozu. Místní

   doložka  je  platná  po dobu 12 měsíců ode dne jejího uvedení v průkazu

   způsobilosti  řídícího letového provozu. Úřad prodlouží platnost místní

   doložky,  pokud se žadatel účastní průběžného výcviku v řízení letového

   provozu  a  po  dobu platnosti místní doložky vykonával řízení letového

   provozu.  Úřad  obnoví  platnost  místní doložky, pokud žadatel úspěšně

   absolvoval místní výcvik v řízení letového provozu.

 

   (2)  Zaměstnavatel  řídícího  letového  provozu s platnou kvalifikací k

   řízení letového provozu je povinen

 

   a)  vést  pro  jednotlivá  stanoviště  řízení letového provozu evidenci

   odpracovaných  hodin  každého  držitele  průkazu  způsobilosti řídícího

   letového provozu,

 

   b) poskytnout Úřadu na jeho žádost údaje z evidence,

 

   c)   vést  v  evidenci  odpracovaných  hodin  odděleně  počet  skutečně

   odpracovaných hodin, během nichž držitelé průkazu způsobilosti řídícího

   letového provozu prováděli výcvik.

 

   (3)  Způsob účasti na průběžném výcviku a rozsah výkonu řízení letového

   provozu,  potřebných  k  prodlužování platnosti místní doložky, stanoví

   prováděcí právní předpis.

 

   § 22h

 

   Výcvik  řídícího  letového  provozu,  řídícího  letového provozu-žáka a

   provozního instruktora výcviku

 

   (1)  Výcvik  je souhrnem teoretických a praktických cvičení k získání a

   zachování  kvalifikace  v  řízení letového provozu. Podle druhu výcviku

   nezbytného  k získání a zachování kvalifikace v řízení letového provozu

   se  rozlišuje  výcvik  vstupní,  místní,  průběžný  a výcvik provozních

   instruktorů.

 

   (2)  Definice  jednotlivých  druhů  výcviku, předměty vyučované v rámci

   vstupního  výcviku,  požadavky  na  způsob  vedení výcviku, náležitosti

   osvědčení o hodnocení výsledků výcviku, podmínky pro ověřování výsledků

   výcviku  a náležitosti osvědčení o ověření výsledku provedené závěrečné

   zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 22i

 

   Provozní instruktor

 

   (1)  Úřad  uvede  na  žádost  držitele  průkazu  způsobilosti  řídícího

   letového   provozu   v  jeho  průkazu  kvalifikaci  k  výkonu  činnosti

   provozního  instruktora,  která  je  platná  po  dobu 36 měsíců ode dne

   jejího  uvedení v průkazu způsobilosti řídícího letového provozu, pokud

   držitel prokáže, že

 

   a)  po  dobu  nejméně  12  měsíců  bezprostředně předcházejících podání

   žádosti řídil letový provoz a

 

   b) úspěšně absolvoval výcvik provozních instruktorů.

 

   (2)  Úřad  prodlouží  na  žádost držitele průkazu způsobilosti řídícího

   letového  provozu  platnost kvalifikace k provádění činnosti provozního

   instruktora  uvedenou  v jeho průkazu způsobilosti vždy o 36 měsíců ode

   dne  ukončení  platnosti  předchozí  kvalifikace  k  provádění činnosti

   provozního  instruktora,  pokud  žadatel  vykonával činnosti provozního

   instruktora  po  dobu  nejméně  12 měsíců bezprostředně předcházejících

   podání  žádosti.  Dobu  prodloužené  platnosti  kvalifikace k provádění

   činnosti provozního instruktora Úřad uvede v průkazu způsobilosti.

 

   (3)  Držitel průkazu způsobilosti řídícího letového provozu musí mít po

   dobu výkonu činnosti provozního instruktora platnou místní doložku.

 

   § 22j

 

   Provádění výcviku

 

   (1)  Výcvik  podle  § 22h může provádět fyzická nebo právnická osoba na

   základě Úřadem

 

   a) vydaného platného povolení,

 

   b)  uznaného  platného povolení vydaného jiným členským státem Evropské

   unie.

 

   (2)  Úřad  povolení  vydá  na  základě  písemné žádosti fyzické osobě s

   trvalým  pobytem  nebo  místem  bydliště  na území České republiky nebo

   právnické  osobě se sídlem, ústřední správou nebo hlavní provozovnou na

   území České republiky, prokáže-li žadatel, že

 

   a) zajistí, aby poskytování výcviku prováděly odborně způsobilé osoby,

 

   b)  zajistí,  aby  zkoušky  v  rámci  výcviku řídících letového provozu

   prováděly osoby, které k tomu mají povolení Úřadu podle § 22k,

 

   c) má prostory a vybavení nezbytné pro poskytování výcviku,

 

   d)   má  zpracovaný  plán  výcviku,  který  obsahuje  návrh  postupů  a

   organizace  provádění  výcviku,  včetně  organizace provádění zkoušek a

   hodnocení  žadatelů  o  výcvik,  kontrolních  mechanismů  pro ověřování

   souladu provádění výcviku s podmínkami za kterých bylo povolení vydáno,

 

   e)  má  finanční prostředky na poskytování výcviku a sjednané pojištění

   pro  případ  odpovědnosti  za  škodu způsobenou výkonem této činnosti a

   zaplaceno pojistné.

 

   (3) Úřad v povolení k provádění výcviku uvede

 

   a) druh výcviku, pro který je povolení vydáno, a

 

   b) dobu platnosti povolení.

 

   (4)  Držitel  povolení  je  povinen oznámit písemně Úřadu všechny změny

   podmínek  stanovených  pro vydání povolení v odstavci 2, a to do 30 dnů

   ode dne, kdy ke změně došlo.

 

   (5)  Úřad  kontroluje plán průběžného výcviku, a to alespoň jednou za 3

   roky.

 

   (6)  Úřad  vydané  povolení  odejme,  pokud  držitel  povolení  přestal

   splňovat podmínky pro vydání povolení nebo o odnětí povolení požádal.

 

   (7) Úřad uzná povolení k provádění výcviku vydané jiným členským státem

   Evropské unie na základě písemné žádosti držitele tohoto povolení.

 

   (8) Náležitosti plánu výcviku stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 22k

 

   Zkoušky

 

   (1)  Zkoušky  v  rámci výcviku podle § 22h může provádět fyzická osoba,

   které  vydal  k této činnosti povolení Úřad. Úřad povolení vydá na její

   žádost, pokud

 

   a) je držitelem průkazu způsobilosti řídícího letového provozu,

 

   b) má kvalifikaci k výkonu činnosti provozního instruktora,

 

   c)   prováděla   výcvik   nejméně   po  dobu  24  měsíců  bezprostředně

   předcházejících podání žádosti.

 

   (2)  Povolení  k provádění zkoušek v rámci výcviku je platné po dobu 36

   měsíců.  Úřad  prodlouží  na  žádost osoby oprávněné provádět zkoušky v

   rámci výcviku platnost povolení vždy o 36 měsíců, pokud žadatel splňuje

   podmínky  podle  odstavce  1. Žádost může být podána nejdříve 30 měsíců

   ode  dne nabytí platnosti povolení a nejpozději 3 měsíce před uplynutím

   doby  platnosti  povolení.  Pokud  v  této  době  podá  osoba oprávněná

   provádět  zkoušky  v  rámci  výcviku  žádost  o  prodloužení  platnosti

   povolení, dosavadní povolení zůstává platné až do doby rozhodnutí Úřadu

   o žádosti.

 

   § 22l

 

   Průkaz  způsobilosti  řídícího  letového provozu vydaný členským státem

   Evropské unie

 

   (1)  Úřad  uzná  průkaz  způsobilosti  řídícího letového provozu, který

   vydal  jiný  členský  stát  Evropské  unie,  včetně platného lékařského

   posudku  o zdravotní způsobilosti, s výjimkou místní doložky, na žádost

   jeho držitele, pokud žadatel dosáhl věku 21 let.

 

   (2)  Úřad  stanoví  místní  doložku  k  uznanému  průkazu  způsobilosti

   řídícího  letového  provozu  na  žádost  jeho  držitele,  pokud žadatel

   prokáže,  že  úspěšně absolvoval výcvik podle schváleného plánu výcviku

   sestaveného  s  ohledem  na  jeho  odbornou  způsobilost  a  praktickou

   zkušenost.  Rozhodnutí  o  schválení plánu výcviku Úřad vydá ve lhůtě 6

   týdnů od doručení žádosti o schválení plánu výcviku.

 

   (3)  Držitel  uznaného  průkazu způsobilosti řídícího letového provozu,

   který  vykonává  činnosti  v něm uvedené na území České republiky, může

   požádat Úřad o výměnu svého průkazu způsobilosti za průkaz způsobilosti

   vydávaný Úřadem. Úřad této žádosti bez zbytečného odkladu vyhoví.

 

   § 22m

 

   Evidence  průkazů  způsobilosti  řídících  letového  provozu a řídících

   letového provozu-žáků

 

   (1) Úřad vede za účelem plnění úkolů podle tohoto zákona v elektronické

   podobě evidenci držitelů průkazů způsobilosti řídících letového provozu

   a  řídících letového provozu-žáků. Evidenci Úřad vede po dobu platnosti

   průkazů  způsobilosti  řídících  letového  provozu  a řídících letového

   provozu-žáků.

 

   (2) Evidence obsahuje údaje vyznačené v průkazech způsobilosti.

 

   § 23

 

   Ustanovení této části zákona se vztahují i na vojenský letecký personál

   s  výjimkou  ustanovení  §  19a, 22a, 22b a 22c. Ustanovení § 22j se na

   vojenský  letecký  personál  použije  přiměřeně.  Ve  věcech vojenského

   leteckého personálu vykonává působnost Úřadu Ministerstvo obrany.

 

   ČÁST ČTVRTÁ

 

   LETIŠTĚ A LETECKÉ STAVBY

 

   HLAVA I

 

   DRUHY LETIŠŤ

 

   Druhy letišť

 

   § 24

 

   (1) Letiště se rozdělují

 

   a) podle vybavení, provozních podmínek a základního určení na letiště

 

   1.  vnitrostátní,  jimiž jsou letiště určená a vybavená k uskutečňování

   vnitrostátních  letů,  při  nichž  není překročena státní hranice České

   republiky,  a  letů, při nichž není překročena vnější hranice^1n) (dále

   jen „vnitřní lety“),

 

   2.   mezinárodní,   jimiž  jsou  celní  letiště  určená  a  vybavená  k

   uskutečňování  jak  vnitrostátních  a  vnitřních  letů, tak i letů, při

   nichž je překročena vnější hranice podle jiného právního předpisu^1n).

 

   b) podle okruhu uživatelů a charakteru letiště na letiště

 

   1.  civilní,  jimiž  jsou  letiště pro potřeby civilní letecké dopravy;

   rozumí se jimi letiště veřejná, jimiž jsou letiště přijímající v mezích

   své  technické  a  provozní  způsobilosti  všechna  letadla,  a letiště

   neveřejná,  jimiž  jsou letiště přijímající na základě předchozí dohody

   provozovatele   nebo  velitele  letadla  s  provozovatelem  neveřejného

   letiště  a  v  mezích  své  technické  a  provozní způsobilosti všechna

   letadla  a  letadla  uživatelů letiště stanovených Úřadem na návrh jeho

   provozovatele,

 

   2.  vojenská,  jimiž  jsou  letiště  pro  potřeby ozbrojených sil České

   republiky  a  jiných  oprávněných  uživatelů  pověřených  Ministerstvem

   obrany.

 

   (2)  Na  využívání  vojenského  letiště i pro civilní letecký provoz se

   použije tento zákon.

 

   § 25

 

   (1)  O stanovení druhu letiště a o jeho změně rozhoduje Úřad na základě

   žádosti  provozovatele  letiště  po  posouzení technických a provozních

   podmínek  stanovených  pro  požadovaný  druh letiště. Rozhodnutí Úřadu,

   kterým  se  letiště  určí  jako  letiště  mezinárodní, je podkladem pro

   stanovení  průběhu  hranice  celního  pohraničního  pásma okolo celního

   letiště podle zvláštního předpisu.^2)

 

   (2)  Při  vydávání  rozhodnutí podle odstavce 1, kterým se letiště určí

   jako  letiště  mezinárodní  s vnější hranicí, je Úřad vázán stanoviskem

   Ministerstva  vnitra  vydaným  podle  zvláštního právního předpisu^1m).

   Obdrží-li Úřad stanovisko Ministerstva vnitra o neplnění bezpečnostních

   podmínek  mezinárodního letiště podle zvláštního právního předpisu^1m),

   zahájí řízení o změně druhu letiště.

 

   (3)   Technické   a  provozní  podmínky  jednotlivých  druhů  letišť  a

   podrobnosti  o  obsahu  žádosti  podle  odstavce  1  stanoví  prováděcí

   předpis.

 

   (4)  Na  veřejných  mezinárodních  letištích zajistí orgány veterinární

   správy veterinární kontrolu na pohraniční veterinární stanici, pokud ji

   schválí příslušný orgán Evropského společenství.

 

   HLAVA II

 

   PROVOZOVÁNÍ LETIŠTĚ

 

   § 25a

 

   Evidence letišť

 

   (1)  Úřad  vede evidenci letišť, kterou zveřejňuje způsobem umožňujícím

   dálkový  přístup.  Úřad zapíše letiště do evidence letišť do tří dnů po

   právní moci rozhodnutí, kterým byl stanoven druh letiště.

 

   (2) Do evidence letišť se zapisují tyto údaje o letišti:

 

   a) označení letiště,

 

   b) provozovatel letiště a jeho odpovědný zástupce, byl-li ustanoven,

 

   c) druh letiště,

 

   d) letištní pozemky,

 

   e) údaj o tom, zda k letištním pozemkům bylo zřízeno věcné břemeno,

 

   f) datum zápisu a výmazu letiště z evidence letišť.

 

   (3) Úřad vymaže letiště z evidence letišť, dojde-li k jeho zániku.

 

   § 25b

 

   Povinnosti vlastníka letiště

 

   (1) Vlastník letiště je povinen zajistit provozování letiště.

 

   (2) Nemůže-li vlastník letiště zajistit provozování letiště, je povinen

   nabídnout  letiště k zajištění jeho provozování státu. Písemnou nabídku

   podává  vlastník  letiště Ministerstvu dopravy ve lhůtě 60 dnů ode dne,

   kdy  se  o skutečnosti podle věty první dozvěděl, nejpozději však do 60

   dnů před ukončením provozování letiště, není-li současně provozovatelem

   letiště.

 

   (3)   Vyžaduje-li   to  veřejný  zájem,  Ministerstvo  dopravy  zajistí

   provozování  letiště  na  základě písemné smlouvy uzavřené s vlastníkem

   letiště  po dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit jeho

   provozování vlastními silami nebo prostřednictvím jiného provozovatele.

 

   Provozování letiště

 

   § 26

 

   (1) Provozováním letiště se rozumí činnosti, kterými se zajišťuje

 

   a)  možnost  pro  přistávání  a  vzlety  letadel  a pohyb letadel s tím

   související,

 

   b) ochrana a ošetřování letadel,

 

   c) uskutečňování leteckých činností,

 

   d) pořádek, bezpečnost, záchranná a hasičská služba na letišti,

 

   e)  ochrana  před  protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního

   letectví,

 

   f)  údržba a rozvoj letiště, podle podmínek stanovených pro provozování

   letiště.

 

   (2)  Technické  a  provozní  podmínky  pro  provozování letiště stanoví

   prováděcí předpis.

 

   § 27

 

   (1)  Provozovat  letiště  může  právnická  osoba se sídlem nebo fyzická

   osoba s trvalým pobytem v České republice na základě povolení. Povolení

   provozovat letiště může vydat Úřad na základě písemné žádosti.

 

   (2) Povolení může být vydáno za podmínky, že

 

   a)  fyzická  osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli

   věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a alespoň jeden

   z nich je odborně způsobilý,

 

   b)  všechny  fyzické  osoby,  které  jsou statutárním orgánem právnické

   osoby  nebo  členy  statutárního  orgánu,  dosáhly  věku  18  let, jsou

   způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a alespoň jeden člen statutárního

   orgánu nebo odpovědný zástupce právnické osoby splňuje podmínku odborné

   způsobilosti.

 

   (3)  Povolení  provozovat  letiště Úřad vydá přednostně žadateli, který

   prokáže,  že  je  vlastníkem  nadpoloviční  většiny  výměry  letištních

   pozemků. Původní provozovatel letiště má vůči žadateli podle věty první

   nárok  na  náhradu. Výše náhrady se stanoví zejména s ohledem na výši a

   trvání investic účelně vynaložených v souvislosti s letištěm.

 

   § 28

 

   Bezúhonnost

 

   (1)  Za  bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro

   trestný  čin,  jehož  skutková podstata souvisí s provozováním letiště,

   nebo  ten,  kdo  byl  pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný

   úmyslně,  jestliže  vzhledem  k  povaze  provozování  letiště  a  osobě

   žadatele  o  vydání  povolení  je  obava,  že  se dopustí stejného nebo

   podobného  činu  při provozování letiště, pokud se na něj nehledí, jako

   by nebyl odsouzen.

 

   (2)  Za  účelem  zjištění,  zda  osoba podle § 27 odst. 2 písm. a) a b)

   splňuje podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního

   předpisu^1m)  výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu

   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se

   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový

   přístup.

 

   § 29

 

   nadpis vypuštěn

 

   Odborná  způsobilost  se  prokazuje  dokladem o dosažení středního nebo

   vyššího  odborného  vzdělání  nebo  dokladem o ukončeném vysokoškolském

   vzdělání  získaném  studiem v magisterském studijním programu v oblasti

   ekonomie,  v oblasti technických věd a technologií nebo v oblasti práva

   a  dokladem  o nejméně pětileté odborné praxi v řídící činnosti v oboru

   civilního letectví.

 

   § 30

 

   Žádost o povolení provozovat letiště

 

   (1) Žádost o povolení provozovat letiště musí obsahovat

 

   a)  obchodní  firmu  nebo název, sídlo a právní formu právnické osoby a

   její identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo jméno a trvalý pobyt,

   obchodní jméno a rodné číslo fyzické osoby,

 

   b)  označení  vlastníka  letiště, není-li budoucí provozovatel současně

   vlastníkem letiště, způsobem uvedeným v písmenu a).

 

   (2) Žádost o povolení provozovat letiště musí být doložena

 

   a)  ověřenou  kopií  smlouvy  nebo  listiny  o  zřízení  nebo  založení

   právnické  osoby,  u  právnických  osob zapsaných v obchodním rejstříku

   výpisem z obchodního rejstříku,

 

   b) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost,

 

   c)  dokladem, který osvědčuje, že žadatel je vlastníkem letiště nebo že

   má  jiný  právní  vztah  k  letišti,  a  dokladem  osvědčujícím souhlas

   vlastníka  letiště  s  provozováním  letiště, není-li vlastník současně

   provozovatelem letiště.

 

   § 30a

 

   Věcné břemeno provozování letiště

 

   (1) Soud na základě návrhu provozovatele letiště, které existuje ke dni

   31.  prosince  2009, rozhodne o zřízení věcného břemene pro provozování

   letiště  k  letištnímu  pozemku,  na němž se nachází letiště, nebo jeho

   část,  které  existují  ke dni 31. prosince 2009, za účelem provozování

   letiště.  Zřízení  věcného břemene provozování letiště je přípustné jen

   tehdy,  převažuje-li  veřejný  zájem  na  jeho  zřízení  nad zachováním

   dosavadních  práv  vlastníka  letištního  pozemku  a  nepodařilo-li  se

   provozovateli letiště právo k letištnímu pozemku získat dohodou.

 

   (2)  Za  zřízení  věcného  břemene provozování letiště náleží vlastníku

   pozemku, ke kterému bylo zřízeno věcné břemeno, ze strany provozovatele

   letiště náhrada. Náhradu za zřízení věcného břemene provozování letiště

   soud určí jako roční plnění, a to ve výši odpovídající místně obvyklému

   nájemnému  k  pozemku,  ke kterému se zřizuje věcné břemeno. Náhrada je

   splatná  nejpozději  do  31.  prosince  příslušného  kalendářního roku,

   není-li  v  rozhodnutí  o  zřízení  věcného  břemene  stanoveno  jinak.

   Vlastník pozemku, ke kterému bylo zřízeno věcné břemeno, a provozovatel

   letiště  si  mohou  písemně  sjednat  jinou  výši ročního plnění a jeho

   dřívější splatnost. Soud na žádost provozovatele letiště nebo vlastníka

   pozemku,  ke  kterému bylo zřízeno věcné břemeno, rozhodne o změně výše

   náhrady,  pokud  se  podstatně  změnily  okolnosti,  za nichž byla výše

   náhrady určena nebo sjednána.

 

   (3) Soud rozhodne o zrušení věcného břemene

 

   a) na návrh provozovatele letiště,

 

   b) není-li letiště po dobu jednoho roku provozováno,

 

   c) zanikne-li letiště.

 

   (4)  Věcné  břemeno  dále  zanikne,  nezaplatil-li provozovatel letiště

   náhradu do 90 dnů ode dne splatnosti ročního plnění.

 

   (5) Postačuje-li pro splnění účelu zřízení věcného břemene zřídit věcné

   břemeno  k  části  letištního  pozemku, rozhodne soud o zřízení věcného

   břemene   pouze   k   této   části  pozemku,  kterou  určí  na  základě

   geometrického  plánu  vyhotoveného na náklady provozovatele letiště. To

   neplatí, došlo-li by tímto postupem k znehodnocení části pozemku, která

   není zatížena věcným břemenem.

 

   § 31

 

   (1) Provozovatel letiště je povinen

 

   a)  ke  dni zahájení provozu letiště doložit Úřadu, že splňuje podmínky

   stanovené pro provozování letiště,

 

   b) provozovat letiště podle platného povolení k provozování letiště,

 

   c)  ve lhůtě šesti měsíců před uvažovaným ukončením provozování letiště

   oznámit  Úřadu  záměr  ukončit  provozování  letiště  a ve stejné lhůtě

   vyrozumět  vlastníka  letiště, není-li provozovatel současně vlastníkem

   letiště.  Jedná-li  se o provozovatele mezinárodního veřejného letiště,

   činí tato lhůta dvanáct měsíců.

 

   (2)  Provozovatel  letiště  je  oprávněn vydávat příkazy provozovatelům

   leteckých činností, cestujícím a ostatním osobám zúčastněným na provozu

   letiště  a  leteckém  provozu  k zajištění bezpečného provozu letiště a

   koordinovat činnost na letišti.

 

   § 32

 

   (1)  Úřad  na  písemnou  žádost  provozovatele  letiště  nebo leteckých

   dopravců,  uskutečňujících  v  předcházejícím kalendářním roce více než

   polovinu  vzletů  nebo  přistání  na  daném  letišti,  nebo z vlastního

   podnětu  určí  za  podmínek  stanovených  přímo  použitelným  předpisem

   Evropských   společenství^2a)   provozované   letiště  jako  letiště  s

   plánovaným provozem nebo koordinované letiště. V případě podání žádosti

   Evropské   komise   podle   přímo   použitelného   předpisu  Evropských

   společenství^2a)   postupuje   Úřad   přiměřeně.   Náležitosti  žádosti

   provozovatele  letiště nebo leteckých dopravců podle věty první stanoví

   prováděcí právní předpis.

 

   (2) Pro koordinované letiště Úřad pověří, za podmínek stanovených přímo

   použitelným předpisem Evropských společenství^2a), přidělováním volných

   letištních  časů  leteckým  dopravcům  a dohledem nad jejich využíváním

   fyzickou  osobu  s  trvalým  pobytem  v České republice nebo právnickou

   osobu se sídlem v České republice (dále jen "koordinátor"). Koordinátor

   zajistí  ve  lhůtě 3 měsíců od svého pověření a za podmínek stanovených

   přímo  použitelným  předpisem  Evropských  společenství^2a)  ustanovení

   koordinačního výboru jako poradního orgánu koordinátora.

 

   (3)  Koordinátor  přiděluje  volné  letištní  časy  na  základě písemné

   žádosti   v   souladu   s   přímo   použitelným   předpisem  Evropských

   společenství^2a). Náležitosti žádosti stanoví prováděcí právní předpis.

 

   (4)  Koordinátor  je  povinen  být  nejpozději  při započetí výkonu své

   činnosti  pojištěn  pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem

   této činnosti.

 

   (5)  Pro  letiště  s  plánovaným  provozem  Úřad  pověří,  za  podmínek

   stanovených  přímo  použitelným  předpisem Evropských společenství^2a),

   vyhodnocováním  letových  řádů  leteckých  dopravců  a  vydáváním s tím

   souvisejících  doporučení  fyzickou  osobu  s  trvalým  pobytem v České

   republice nebo právnickou osobu se sídlem v České republice.

 

   § 33

 

   (1)  Nevyhovuje-li  provozní  stav  letiště  nebo jeho části bezpečnému

   provozování   letiště,   může  Úřad  rozhodnout  o  dočasném  přerušení

   provozování letiště nebo jeho části.

 

   (2)  Rozhodnutí  se může vztahovat pouze na určité typy letadel nebo na

   určité druhy letů.

 

   § 34

 

   Povolení k provozování letiště zaniká

 

   a)  rozhodnutím Úřadu o zrušení povolení, jestliže provozovatel letiště

   přestal  splňovat  předpoklady  pro  vydání  povolení,  závažně porušil

   ustanovení  tohoto  zákona  nebo  podal  návrh  na  zrušení  povolení k

   provozování letiště,

 

   b) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,

 

   c)  dnem  zániku právnické osoby nebo uplynutím 30 dnů po úmrtí fyzické

   osoby, která je držitelem povolení,

 

   d)  dnem  právní moci rozhodnutí o povolení provozovat letiště vydaného

   žadateli,  který prokázal, že je vlastníkem nadpoloviční většiny výměry

   letištních pozemků.

 

   Osvědčení způsobilosti letiště

 

   § 34a

 

   (1)  Provozovatel  veřejného  mezinárodního  letiště  musí  mít  ke dni

   zahájení  provozu  letiště  osvědčení  způsobilosti  letiště  (dále jen

   "osvědčení").

 

   (2)  Osvědčení  vydává  rozhodnutím  Úřad  na  základě  písemné žádosti

   provozovatele   letiště,   jejíž   přílohou   je  dokument  vypracovaný

   provozovatelem letiště, který zahrnuje technické a provozní údaje o jím

   provozovaném  letišti  (dále  jen  "letištní  příručka").  Provozovatel

   letiště   průběžně   zaznamenává   v   letištní  příručce  změny  všech

   skutečností v ní uvedených.

 

   (3)  Na žádost provozovatele veřejného vnitrostátního letiště může Úřad

   vydat osvědčení i pro tento druh letiště.

 

   (4) Náležitosti letištní příručky stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 34b

 

   (1)  Při  osvědčování  letiště  Úřad  zjišťuje,  zda  veškerá zařízení,

   vybavení,  provozní  postupy  a  systém  řízení  bezpečnosti provozu na

   osvědčovaném  letišti,  jakož  i  letecké  služby  poskytované na tomto

   letišti,  uváděné  v  letištní  příručce,  jsou  v  souladu s leteckými

   předpisy.  Dále  Úřad  zjišťuje,  zda  provozovatel  letiště a letištní

   personál,  uvedení  v  letištní  příručce,  splňují  požadavky  odborné

   způsobilosti  pro  provoz  letiště  a  jeho  údržbu stanovené leteckými

   předpisy.

 

   (2) O vydání osvědčení Úřad rozhodne do jednoho roku od podání žádosti.

 

   (3)  Odvolání  proti  rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení

   nemá odkladný účinek.

 

   (4)  V případě vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení

   zahájí  Úřad  řízení o změně druhu letiště. Odvolání proti rozhodnutí o

   změně druhu letiště nemá odkladný účinek.

 

   § 34c

 

   (1)   Provozovatel  letiště  oznámí  Úřadu  písemně  změny  skutečností

   uvedených  v  letištní příručce ve lhůtě pěti dnů ode dne, kdy ke změně

   těchto  skutečností  došlo.  K  tomuto  oznámení  přiloží  provozovatel

   letiště záznam změn v letištní příručce.

 

   (2)  V  případě  neplnění  podmínek  stanovených  pro osvědčení letiště

   zahájí Úřad řízení o pozastavení platnosti nebo odnětí osvědčení.

 

   (3)  V případě pozastavení platnosti osvědčení Úřad vyzve provozovatele

   letiště  k  odstranění  zjištěných  nedostatků  a  stanoví  mu  k  tomu

   přiměřenou  lhůtu,  která  nesmí  přesáhnout dobu pozastavení platnosti

   osvědčení.  Platnost  osvědčení  lze  pozastavit  nejdéle na dobu šesti

   měsíců.   V   případě,  že  provozovatel  letiště  neodstraní  zjištěné

   nedostatky ve stanovené lhůtě, zahájí Úřad řízení o odnětí osvědčení.

 

   (4) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí osvědčení nemá odkladný účinek.

 

   (5) V případě vydání rozhodnutí o odnětí osvědčení zahájí Úřad řízení o

   změně  druhu  letiště.  Odvolání proti rozhodnutí o změně druhu letiště

   nemá odkladný účinek.

 

   HLAVA III

 

   PLOCHY URČENÉ KE VZLETŮM A PŘISTÁNÍM A LETECKÉ STAVBY

 

   § 35

 

   Plochy určené k vzletům a přistáním

 

   (1)  Územně  vymezené  plochy  v  územně  plánovací  dokumentaci nebo v

   územním  rozhodnutí  o  využití  území,^3) určené k vzletům a přistáním

   letadel  a s tím souvisejícím činnostem mohou být využívány k vzletům a

   přistáním pouze za podmínek stanovených prováděcím předpisem.

 

   (2)  K  vzletům  a  přistáním  stanovených druhů letadel při vymezených

   leteckých  činnostech  lze  použít  jakékoliv  plochy,  pokud zajišťují

   bezpečný vzlet nebo přistání.

 

   (3) Charakteristiku ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností,

   při  kterých lze využít k vzletům a přistáním jakékoliv plochy, stanoví

   prováděcí předpis.

 

   § 36

 

   Letecká stavba

 

   (1) Leteckou stavbou je

 

   a)  dráha  ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně

   technické provedení,

 

   b)  dráhy  a  plochy  určené  k pohybům a stáním letadel souvisejícím s

   jejich  vzlety  a  přistáváním bez zřetele na jejich stavebně technické

   provedení a

 

   c) stavba sloužící k zajištění leteckého provozu.

 

   (2)  Stavbami  sloužícími  k  zajištění  letového  provozu mimo prostor

   letiště    se   rozumí   stavby   pro   radiolokační,   radionavigační,

   telekomunikační  a  radiokomunikační služby, leteckou meteorologickou a

   leteckou  informační  službu,  pro  službu  pátrání a záchrany a denní,

   světelná a rádiová návěstidla.

 

   (3) Speciálním stavebním úřadem^4) pro letecké stavby je Úřad.

 

   (4)  Úřad,  jako speciální stavební úřad, vydá kolaudační souhlas podle

   stavebního  zákona  na  základě posouzení provozní způsobilosti letecké

   stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.

 

   HLAVA IV

 

   OCHRANNÁ PÁSMA

 

   nadpis vypuštěn

 

   § 37

 

   Ochranná pásma

 

   (1)  Kolem  leteckých  staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo

   zřídí Úřad opatřením obecné povahy podle správního řádu po projednání s

   úřadem  územního  plánování.  Opatřením  obecné povahy podle věty druhé

   Úřad stanoví parametry ochranného pásma a jednotlivá opatření k ochraně

   leteckých staveb.

 

   (2) Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma

 

   a) letišť a

 

   b) leteckých pozemních zařízení.

 

   (3) Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma

 

   a) se zákazem staveb,

 

   b) s výškovým omezením staveb,

 

   c) k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly,

 

   d) se zákazem laserových zařízení,

 

   e)  s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého

   napětí,

 

   f) hluková^4a) a

 

   g) ornitologická.

 

   (4)  Ochranná  pásma  leteckých  zabezpečovacích  zařízení  se  dělí na

   ochranná pásma

 

   a) radionavigačních zařízení a

 

   b) světelných zařízení a

 

   c) podzemních leteckých staveb.

 

   § 38

 

   zrušen

 

   § 39

 

   zrušen

 

   § 40

 

   V  ochranných pásmech leteckých staveb lze zřizovat zařízení a provádět

   činnosti jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení

   nebo  činnost  bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a

   nepůjde-li o objekt vyžadující ochranu před hlukem.

 

   § 41

 

   (1)  K  umístění staveb a zařízení mimo ochranná pásma je nutný souhlas

   Úřadu a Ministerstva obrany, jestliže jde o

 

   a) stavby nebo zařízení vysoké 75 m a více nad terénem,

 

   b)  stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více na přirozených nebo umělých

   vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu,

 

   c) zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit

   funkci   leteckých  palubních  přístrojů  a  leteckých  zabezpečovacích

   zařízení,  zejména zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého napětí

   a  velmi  vysokého  napětí,  energetická  zařízení, větrné elektrárny a

   vysílací stanice.

 

   (2)  Provozovatel  přenosové  soustavy  vedení a zařízení 110 kV a více

   (dále  jen  "vedení") je povinen na žádost osoby, která v souvislosti s

   předmětem   svého   podnikání   nebo   činnosti  vytváří  kartografické

   znázornění  přenosové  soustavy vedení, sdělit ve vhodné formě aktuální

   zeměpisné  souřadnice  umístění  stožárových konstrukcí vedení a nákres

   trasy vedení mezi nimi.

 

   § 42

 

   Provozovatel  letiště  nebo  jiných leteckých staveb je oprávněn i mimo

   ochranné  pásmo,  po  předchozím  prokazatelném  informování vlastníka,

   vstupovat  na  cizí  pozemky  za  účelem zajištění provozování letišť a

   jiných  leteckých  staveb,  případně  odstraňování překážek omezujících

   provozování letiště nebo leteckých staveb. Přitom je povinen dbát toho,

   aby užívání pozemků a staveb na nich stojících bylo co nejméně rušeno a

   aby  vstupem  a  činnostmi  nevznikly  škody, kterým je možno zabránit.

   Výkon  těchto  oprávnění  musí být omezen na nezbytnou dobu a nezbytnou

   míru. Vlastník nemovitosti je povinen strpět omezení vlastnického práva

   ke  své nemovitosti při výkonu těchto oprávnění. Tímto ustanovením není

   dotčeno právo na náhradu škody podle občanského zákoníku.

 

   HLAVA V

 

   PROVOZNÍ OMEZENÍ KE SNÍŽENÍ HLUKU NA LETIŠTI

 

   § 42a

 

   Provozním  omezením  ke  snížení  hluku  na  letišti se rozumí opatření

   směřující   k  omezení  přístupu  podzvukových  proudových  letadel  se

   vzletovou  hmotností  34 tun a vyšší nebo s celkovým počtem sedadel pro

   cestující  více  než  19  na  letiště  nebo  omezení  jejich provozu na

   letišti.

 

   § 42b

 

   (1)   Jsou-li   dlouhodobě  překračovány  hygienické  limity  stanovené

   zvláštním právním předpisem^4a), Ministerstvo dopravy vydá rozhodnutí o

   zavedení  provozních omezení ke snížení hluku na letišti zajišťujícím v

   předcházejícím  kalendářním  roce  více  než  50  000 vzletů a přistání

   podzvukových proudových letadel ročně.

 

   (2)  Podkladem  pro  rozhodnutí  podle  odstavce  1 je zpráva o hlukové

   situaci   na   letišti   nebo   stanovisko  podle  zvláštního  právního

   předpisu^4b).  Zprávu  o hlukové situaci na letišti zpracuje za každé 2

   kalendářní roky provozovatel letiště a zašle ji Ministerstvu dopravy do

   30.  června  roku  následujícího po skončení druhého kalendářního roku,

   jehož se zpráva o hlukové situaci na letišti týká.

 

   (3) Ministerstvo dopravy při vydání rozhodnutí vezme v úvahu

 

   a)  přínos  provozních  omezení  ke  snížení  hluku na letišti a v jeho

   ochranných pásmech podle § 37 a podle zvláštního právního předpisu^4c),

 

   b)  předpokládané  náklady  na  zavedení  provozních omezení ke snížení

   hluku na letišti a jejich vliv na provoz letiště.

 

   (4)  Rozhodnutí  musí být zveřejněno po dobu 15 dnů ode dne právní moci

   rozhodnutí  na  úřední  desce  Ministerstva  dopravy  a  bez zbytečného

   odkladu  též  v  Letecké  informační příručce, nejpozději však 2 měsíce

   před  konáním  konference  Mezinárodního  sdružení leteckých dopravců o

   letových řádech.

 

   (5) Je-li to nezbytné k zamezení překračování hygienických limitů podle

   odstavce  1 může Ministerstvo dopravy rozhodnutím omezit provoz letadel

   určených  podle právního předpisu Evropských společenství^4d) (dále jen

   "určená  letadla")  na  letišti, a to až po úplný zákaz jejich provozu.

   Přitom  Ministerstvo  dopravy  přihlédne  k charakteru provozu letadla,

   je-li  mimořádné  povahy,  nebo jedná-li se o lety za účelem přestavby,

   opravy nebo údržby letadla.

 

   (6)  Rozhodnutím  podle  odstavce  5  Ministerstvo  dopravy omezí počet

   vzletů a přistání určených letadel na letišti, a to na dobu 6 měsíců po

   právní  moci  rozhodnutí,  tak,  aby  počet  vzletů a přistání určených

   letadel  na  daném  letišti  nebyl vyšší než v témže období předchozího

   kalendářního  roku.  Nejdříve  po  uplynutí  12  měsíců  po právní moci

   rozhodnutí  podle  odstavce  5  v  něm Ministerstvo dopravy omezí počet

   vzletů  a přistání určených letadel na letišti, nejvýše však ročně o 20

   procent  z  celkového  počtu vzletů a přistání každého provozovatele za

   předcházející  kalendářní rok. Nastane-li počátek provozního omezení až

   v  průběhu kalendářního roku, omezí Ministerstvo dopravy počet vzletů a

   přistání určených letadel v tomto kalendářním roce o poměrnou část výše

   uvedeného maximálního rozsahu.

 

   (7)  Rozhodnutí  podle  odstavce 1 zašle Ministerstvo dopravy po nabytí

   právní  moci bez zbytečného odkladu Evropské komisi a ostatním členským

   státům Evropské unie.

 

   (8)  Náležitosti  zprávy o hlukové situaci na letišti stanoví prováděcí

   právní předpis.

 

   § 42c

 

   zrušen

 

   HLAVA VI

 

   CENA ZA UŽÍVÁNÍ LETIŠTĚ

 

   § 42d

 

   (1)  Ustanovení  této  hlavy  se  použijí na sjednávání ceny za užívání

   letiště, na němž se odbaví

 

   a) více než 5 milionů cestujících v kalendářním roce, nebo

 

   b)  nejvíce  cestujících v kalendářním roce, nesplňuje-li žádné letiště

   podmínku podle písmene a).

 

   (2)  Ministerstvo  dopravy  každý  rok  zveřejní  způsobem  umožňujícím

   dálkový  přístup  seznam  letišť,  na  která se použijí ustanovení této

   hlavy.

 

   § 42e

 

   Provozovatel  letiště  nesmí  při  sjednávání  ceny  za užívání letiště

   leteckého  dopravce diskriminovat. To nebrání rozlišení ceny za užívání

   letiště  z  důvodu  veřejného  zájmu,  zejména  s  ohledem  na provozní

   bezpečnost  letiště, ochranu životního prostředí nebo zdraví lidí, a to

   na  základě  podstatných,  přesných  a objektivně měřitelných kritérií,

   souvisejících s provozem letiště.

 

   § 42f

 

   Provozovatel  letiště  vyzve  každý  rok  způsobem  umožňujícím dálkový

   přístup letecké dopravce, kteří užívají jím provozované letiště, aby se

   přihlásili  k  účasti  na  projednávání  návrhu ceny za užívání letiště

   (dále jen „letištní ceník“); k tomu jim stanoví přiměřenou lhůtu, která

   nesmí  být  kratší  než  60 dnů. Letečtí dopravci, kteří se přihlásí na

   výzvu  provozovatele  letiště, mu ve lhůtě podle věty první sdělí údaje

   předpokládané alespoň pro období následujících 2 let v ročním členění v

   rozsahu:

 

   a)    počet   přepravených,   včetně   přestupujících   cestujících   a

   předpokládaný počet vzletů a přistání na letišti,

 

   b) složení a využití letadlového parku a

 

   c)  požadavky  na činnosti a vybavení letiště, které jsou zahrnovány do

   letištního ceníku.

 

   § 42g

 

   (1)  Provozovatel letiště každý rok projedná letištní ceník s leteckými

   dopravci,  kteří  se  přihlásili  na jeho výzvu a sdělili mu požadované

   údaje.  To  neplatí,  dohodne-li  si  provozovatel  letiště s leteckými

   dopravci četnost projednání jinak.

 

   (2)  Pro  účely projednání letištního ceníku sdělí provozovatel letiště

   Ministerstvu  dopravy  a leteckým dopravcům, kteří se přihlásili na jím

   zveřejněnou výzvu, údaje v rozsahu:

 

   a) letištní ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení,

 

   b)  činnosti  a  vybavení  letiště,  které  jsou zahrnuty do letištního

   ceníku,

 

   c) prostředky z veřejných rozpočtů poskytnuté na činnosti nebo vybavení

   letiště,  které  byly  zahrnuty  do  letištního ceníku v předcházejícím

   kalendářním roce,

 

   d)  výši nákladů na činnosti a vybavení letiště, které byly zahrnuty do

   letištního ceníku v předcházejícím kalendářním roce,

 

   e)   výši   výnosů  spojených  s  platbou  cen  za  užívání  letiště  v

   předcházejícím kalendářním roce,

 

   f)  počet odbavených cestujících a počet vzletů a přistání na letišti v

   předcházejícím kalendářním roce,

 

   g)  rozsah  využití vybavení letiště, které bylo zahrnuto do letištního

   ceníku v předcházejícím kalendářním roce,

 

   h)  počet  odbavených  cestujících a počet vzletů a přistání na letišti

   předpokládaný alespoň pro období následujících 2 let v ročním členění,

 

   i)  výši nákladů na činnosti a vybavení letiště, které jsou zahrnuty do

   letištního  ceníku,  předpokládanou  alespoň pro období následujících 2

   let v ročním členění,

 

   j)   výši   výnosů   spojených   s  platbou  cen  za  užívání  letiště,

   předpokládanou alespoň pro období následujících 2 let v ročním členění.

 

   (3)  Provozovatel letiště sdělí požadované údaje alespoň 4 měsíce přede

   dnem,  od  kterého  má  být  letištní  ceník  použit.  Tuto  lhůtu může

   provozovatel  letiště  zkrátit,  vyžadují-li  to  závažné  a odůvodněné

   okolnosti.

 

   (4)  Údaje  poskytované provozovatelem letiště a leteckými dopravci pro

   účely  projednání  letištního  ceníku  nelze sdělovat třetím osobám bez

   souhlasu toho, kdo je poskytl; tímto ustanovením není dotčena povinnost

   sdělovat údaje orgánům příslušným podle tohoto nebo zvláštního zákona.

 

   (5) Letecký dopravce může sdělit své odůvodněné připomínky k letištnímu

   ceníku v přiměřené lhůtě stanovené provozovatelem letiště. Provozovatel

   letiště  tyto  připomínky  projedná,  přičemž  postupuje  tak, aby bylo

   dosaženo shody, je-li to s ohledem na užívání letiště možné.

 

   (6)  Provozovatel letiště letištní ceník po jeho projednání s leteckými

   dopravci  zveřejní.  Letištní  ceník  lze  pro účely sjednávání ceny za

   užívání  letiště  použít  nejdříve  2  měsíce  ode dne jeho zveřejnění.

   Nebylo-li  o  letištním  ceníku  dosaženo mezi provozovatelem letiště a

   leteckými  dopravci  shody,  provozovatel  letiště  zveřejní  konkrétní

   důvody, které jej k odmítnutí připomínek leteckých dopravců vedly.

 

   § 42h

 

   Provozovatel letiště vyzve způsobem umožňujícím dálkový přístup letecké

   dopravce,  kteří  užívají  jím provozované letiště, aby se přihlásili k

   účasti  na  projednávání  záměru  rozvoje  letiště, jehož předpokládané

   náklady  jsou  vyšší  než  15  % ročního obratu provozovatele letiště v

   předcházejícím  kalendářním  roce. K tomu jim stanoví přiměřenou lhůtu,

   která  nesmí  být  kratší  než  60 dnů. Provozovatel letiště projedná s

   leteckými  dopravci,  kteří  se přihlásili na jeho výzvu, záměr rozvoje

   letiště nejpozději před započetím realizace takového záměru.

 

   § 42i

 

   (1)  Ministerstvo  dopravy  rozhodne  na žádost leteckého dopravce, zda

   zveřejněný letištní ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení nejsou

   v  rozporu  s § 42e. Žádost lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy

   provozovatel letiště letištní ceník zveřejnil.

 

   (2)  Žádost  musí  obsahovat  údaje  o  tom,  v čem je spatřován rozpor

   zveřejněného   letištního  ceníku,  jeho  složek  nebo  způsobu  jejich

   stanovení  s  §  42e,  a  označení důkazů potřebných k prokázání tohoto

   rozporu.  Neobsahuje-  li  žádost stanovené údaje, Ministerstvo dopravy

   vyzve  žadatele,  aby  ve  lhůtě  3  dnů  ode dne doručení výzvy žádost

   doplnil.  Nedoplní-li  žadatel  v této lhůtě svoji žádost, Ministerstvo

   dopravy ji neprojedná a řízení zastaví.

 

   (3) Účastníky řízení jsou žadatel a provozovatel letiště.

 

   (4)  Rozhodne-li  Ministerstvo  dopravy,  že zveřejněný letištní ceník,

   jeho  složky  nebo  způsob jejich stanovení je v rozporu s § 42e, nelze

   tento  letištní  ceník  použít,  přičemž  provozovatel letiště upravený

   letištní ceník bez zbytečného odkladu opětovně projedná.

 

   (5) Proti rozhodnutí podle odstavce 4 nelze podat rozklad.

 

   (6)  Ministerstvo  dopravy  každý  rok  zveřejňuje způsobem umožňujícím

   dálkový   přístup  souhrnnou  zprávu  za  předchozí  kalendářní  rok  o

   výsledcích  dohledu  nad  plněním  povinností  provozovatele  letiště a

   leteckého dopravce a zahájených řízeních podle této hlavy.

 

   HLAVA VII

 

   § 43

 

   Ustanovení  §  26  a  §  35  až  42  se vztahují i na vojenská letiště,

   vojenské  letecké  stavby  a  jejich ochranná pásma. Působnost Úřadu ve

   věcech   vojenských   letišť,  vojenských  leteckých  staveb  a  jejich

   ochranných pásem vykonává Ministerstvo obrany.

 

   ČÁST PÁTÁ

 

   UŽÍVÁNÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ČESKÉ REPUBLIKY A LETECKÉ SLUŽBY

 

   HLAVA I

 

   UŽÍVÁNÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ČESKÉ REPUBLIKY

 

   § 44

 

   (1)  Vzdušný  prostor České republiky je přístupný k létání za podmínek

   stanovených  tímto  zákonem,  mezinárodní  smlouvou,  kterou  je  Česká

   republika  vázána,  a  při  dodržení  pravidel  létání, která stanovují

   postupy  při  létání  ve  vzdušném  prostoru.  Pravidla  létání stanoví

   prováděcí předpis.

 

   (2)   Za  účelem  bezpečného  provádění  letů  a  účinného  poskytování

   leteckých  služeb vydá Úřad opatření obecné povahy podle správního řádu

   o  rozdělení  vzdušného  prostoru  České  republiky,  a  to  v dohodě s

   Ministerstvem  obrany a po projednání s osobou pověřenou výkonem státní

   správy ve věcech sportovních létajících zařízení.

 

   (3)  Úřad  opatřením obecné povahy vydaným podle správního řádu může na

   dobu  nezbytně nutnou nebo trvale omezit nebo zakázat užívání vzdušného

   prostoru  České republiky k létání nad určitými oblastmi, a to z důvodu

   obrany  státu,  z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů ochrany životního

   prostředí^5) a zdraví lidí. Úřad vydá opatření obecné povahy podle věty

   první  v  dohodě  s  Ministerstvem  obrany  a  po  projednání  s osobou

   pověřenou  výkonem  státní  správy  ve  věcech  sportovních  létajících

   zařízení.

 

   (4)  Dočasně vyhradit části vzdušného prostoru České republiky k létání

   jednoho uživatele nebo kategorie uživatelů může

 

   a)  civilně-vojenské  pracoviště  pro  uspořádání  vzdušného prostoru v

   rámci poskytování letových navigačních služeb, zřízené osobou pověřenou

   poskytováním  letových navigačních služeb na základě rozhodnutí Úřadu o

   stanovení  podmínek  pro  vydání  osvědčení  podle  přímo  použitelného

   předpisu    Evropských   společenství^5b)   a   Ministerstvem   obrany,

   nepřesáhne-li  doba  vyhrazení  24  hodin  v  průběhu  tří  dnů po sobě

   jdoucích ode dne vyhrazení,

 

   b)  civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru podle

   písmene a) v oblastech určených postupem podle odstavce 2.

 

   (5)  Úřad  opatřením  obecné  povahy  vydaným podle správního řádu může

   dočasně  vyhradit  části  vzdušného  prostoru  České republiky k létání

   jednoho uživatele nebo kategorie uživatelů na základě žádosti uživatele

   vzdušného  prostoru,  přesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří

   dnů  po sobě jdoucích ode dne vyhrazení a nejedná-li se o oblasti podle

   odstavce  4 písm. b). Úřad vydá opatření obecné povahy podle věty první

   v  dohodě  s  Ministerstvem  obrany  a po projednání s osobou pověřenou

   výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.

 

   (6)  Charakteristiku  částí vzdušného prostoru České republiky, v nichž

   může být létání omezeno nebo zakázáno, podmínky pro omezení nebo zákaz,

   podmínky pro vyhrazení částí vzdušného prostoru České republiky a další

   náležitosti žádosti podle odstavce 5, stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 44a

 

   (1)  Návrh opatření obecné povahy Úřad po projednání s dotčenými orgány

   uvedenými  v  §  44  odst.  2,  3  a  5 a osobou pověřenou poskytováním

   letových  provozních služeb doručí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na

   své úřední desce.

 

   (2)  Poskytovatelé  leteckých  služeb  a  organizace sdružující v České

   republice  uživatele vzdušného prostoru, nebo, určí-li tak Úřad, i jiné

   osoby,  jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo

   dotčeny,  mohou  podat  proti  návrhu opatření obecné povahy podle § 44

   odst. 2, 3 a 5 písemné odůvodněné námitky.

 

   (3)  Opatření  obecné  povahy  podle  §  44  odst. 2, 3 a 5 Úřad oznámí

   veřejnou  vyhláškou,  kterou  vyvěsí  na  své  úřední desce a po nabytí

   účinnosti uveřejní v Letecké informační příručce.

 

   § 44b

 

   Je-li  užívání vzdušného prostoru České republiky k létání nad určitými

   oblastmi  trvale  nebo  dočasně  nebezpečné,  aniž by užívání vzdušného

   prostoru  nad těmito oblastmi bylo zakázáno nebo omezeno, uveřejní Úřad

   tuto  skutečnost  v  Letecké  informační  příručce  nebo  jiným vhodným

   způsobem.

 

   HLAVA II

 

   LETECKÉ SLUŽBY

 

   Díl 1

 

   § 45

 

   Letecké služby

 

   (1)  Bezpečnost a plynulost létání ve vzdušném prostoru České republiky

   se zajišťuje prostřednictvím leteckých služeb.

 

   (2) Leteckými službami jsou

 

   a) letové provozní služby včetně letištních,

 

   b) letecká telekomunikační služba,

 

   c) letecká meteorologická služba,

 

   d) letecká služba pátrání a záchrany,

 

   e) letecká informační služba,

 

   f) služby při předletové přípravě a monitorování letu,

 

   g) služby při odbavovacím procesu na letišti.

 

   (3)  Při  užívání  vzdušného  prostoru je každý povinen se řídit pokyny

   osob zajišťujících letové provozní služby včetně letištních.

 

   (4)  Charakteristiku  jednotlivých  druhů  leteckých služeb a činností,

   kterými se zajišťuje jejich poskytování, stanoví prováděcí předpis.

 

   Díl 2

 

   Letové provozní služby

 

   nadpis vypuštěn

 

   § 46

 

   (1) Letové provozní služby pro civilní létání může poskytovat právnická

   osoba se sídlem v České republice, kterou pověří Úřad. Letištní službou

   může být pověřena i fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice.

 

   (2)   Úřad   může   pověřit  poskytováním  letových  provozních  služeb

   právnickou nebo fyzickou osobu podle odstavce 1, která

 

   a)  má  technické  zařízení  potřebné k poskytování letových provozních

   služeb,

 

   b)  zajistí  poskytování  letových  provozních  služeb  prostřednictvím

   odborně a zdravotně způsobilého pozemního leteckého personálu,

 

   c) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody a zaplaceno pojistné.

 

   § 47

 

   (1)  Pověřená  osoba  je  povinna  při  poskytování letových provozních

   služeb dodržovat pravidla a postupy pro poskytování letových provozních

   služeb.

 

   (2)  Technické  zařízení  potřebné  k  poskytování  letových provozních

   služeb,  pravidla  a  postupy  pro jejich poskytování stanoví prováděcí

   předpis.

 

   § 48

 

   Úřad může udělené pověření odejmout, jestliže osoba

 

   a)  neposkytuje  letové  provozní  služby  prostřednictvím  stanoveného

   technického   zařízení   a   odborně  způsobilého  pozemního  leteckého

   personálu,

 

   b) neplní povinnosti stanovené v pravidlech a postupech pro poskytování

   letových provozních služeb,

 

   c) o odejmutí pověření požádala.

 

   Díl 3

 

   Letecká  telekomunikační služba, letecká meteorologická služba, letecká

   informační služba, služba při předletové přípravě a monitorování letu a

   letecká služba pátrání a záchrany

 

   § 49

 

   (1)  Leteckou  telekomunikační službu, leteckou meteorologickou službu,

   leteckou   informační   službu,   službu   při  předletové  přípravě  a

   monitorování  letu  může  poskytovat  právnická  nebo  fyzická osoba po

   předchozím  souhlasu  Úřadu.  Úřad  udělí  souhlas  za  předpokladu, že

   právnická nebo fyzická osoba prokáže, že má technické zařízení potřebné

   k poskytování těchto služeb.

 

   (2)  Leteckou  službu pátrání a záchrany zajišťuje Ministerstvo dopravy

   ve   spolupráci   s   Ministerstvem   obrany  a  Ministerstvem  vnitra.

   Podrobnosti  o  vzájemné  spolupráci  při  zajišťování  letecké  služby

   pátrání  a záchrany stanoví dohoda uzavřená mezi Ministerstvem dopravy,

   Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra.

 

   Díl 4

 

   Letové navigační služby

 

   § 49a

 

   nadpis vypuštěn

 

   (1)  Ustanovení  §  46,  48 až 49 se nevztahují na poskytování letových

   navigačních   služeb   podle  přímo  použitelného  předpisu  Evropských

   společenství^5a).

 

   (2)   Úřad   může  pověřit  poskytováním  letových  navigačních  služeb

   právnickou  osobu,  která  je  držitelem osvědčení vydaného podle přímo

   použitelného  předpisu  Evropských společenství^5b), nestanoví-li tento

   přímo   použitelný   předpis   jinak.  Pro  povinnosti  osoby  pověřené

   poskytováním  letových  navigačních  služeb  se ustanovení § 47 použije

   obdobně.

 

   (3)  Úřad  udělené  pověření  k poskytování letových navigačních služeb

   odejme, jestliže osoba

 

   a) přestala být držitelem osvědčení podle odstavce 2,

 

   b) neplní povinnosti podle odstavce 2, nebo

 

   c) o odejmutí pověření požádala.

 

   (4)  Osoba pověřená poskytováním letových navigačních služeb zpřístupní

   provozní  údaje,  stanoví-li  tak  přímo  použitelný předpis Evropských

   společenství^5c) Ministerstvu dopravy a Úřadu.

 

   (5)  Úřad  stanovuje  prohlášením  funkční  bloky  vzdušného  prostoru,

   stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropských společenství^5d).

 

   (6)  Úřad  předkládá  Evropské  komisi  v  oblasti poskytování letových

   navigačních  služeb  výroční  zprávy  podle přímo použitelného předpisu

   Evropských společenství^5e). Za tímto účelem je Úřad oprávněn požadovat

   informace od osob pověřených poskytováním letových navigačních služeb.

 

   Díl 5

 

   Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti

 

   § 49b

 

   nadpis vypuštěn

 

   (1)  Služby  při  odbavovacím procesu na veřejném letišti^5f) (dále jen

   "odbavovací  služby") může pro cizí potřeby poskytovat právnická osoba,

   fyzická osoba, včetně leteckého dopravce a provozovatele letiště; pouze

   letecký dopravce může tyto služby poskytovat pro vlastní potřebu.

 

   (2)  Odbavovací  služby  lze  poskytovat  na základě souhlasu uděleného

   Úřadem.

 

   § 49c

 

   Podmínky pro udělení souhlasu

 

   (1)  Úřad  udělí  souhlas  k poskytování odbavovacích služeb na základě

   písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že

 

   a)  je  fyzickou  osobou  s  trvalým  pobytem  v  České  republice nebo

   právnickou osobou se sídlem v České republice

 

   b)  fyzická  osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli

   věku  18 let, jsou plně způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a odborně

   způsobilí, je-li žadatelem fyzická osoba,

 

   c)  statutární orgán nebo člen statutárního orgánu dosáhli věku 18 let,

   jsou  plně  způsobilí  k právním úkonům, jsou bezúhonní a alespoň jeden

   člen   statutárního   orgánu  je  odborně  způsobilý,  je-li  žadatelem

   právnická osoba,

 

   d) má technické zařízení k poskytování odbavovacích služeb,

 

   e)   má   sjednáno   pojištění  odpovědnosti  za  škody  z  poskytování

   odbavovacích služeb a zaplaceno pojistné,

 

   f) má finanční zajištění k poskytování odbavovacích služeb.

 

   (2)  Náležitosti  písemné  žádosti  o  udělení  souhlasu, podrobnosti o

   způsobu   prokázání   finančního   zajištění   odbavovacích   služeb  a

   náležitosti  rozhodnutí  o  udělení  souhlasu  stanoví prováděcí právní

   předpis.

 

   § 49d

 

   Bezúhonnost

 

   (1)  Za  bezúhonného  podle § 49c se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně

   odsouzen   pro   trestný   čin,   jehož  skutková  podstata  souvisí  s

   poskytováním odbavovacích služeb, nebo ten, kdo byl pravomocně odsouzen

   pro  jiný  trestný  čin  spáchaný  úmyslně,  jestliže vzhledem k povaze

   poskytování  odbavovacích  služeb a osobě žadatele o udělení souhlasu s

   poskytováním  odbavovacích služeb je obava, že se dopustí stejného nebo

   podobného  činu  při  poskytování  odbavovacích služeb, pokud se na něj

   nehledí, jako by nebyl odsouzen.

 

   (2)  Za  účelem  zjištění,  zda osoba podle § 49c odst. 1 písm. b) a c)

   splňuje podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního

   předpisu^1m)  výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu

   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se

   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový

   přístup.

 

   § 49e

 

   nadpis vypuštěn

 

   Odbornou   způsobilost   žadatel   prokazuje   dokladem   o   ukončeném

   vysokoškolském vzdělání v oblasti ekonomie, v oblasti technických věd a

   technologií  nebo v oblasti práva a dokladem o vykonání tříleté praxe v

   řídící  činnosti  v  oboru  civilního letectví nebo dokladem o dosažení

   středního nebo vyššího odborného vzdělání v oblasti ekonomie, v oblasti

   technických věd a technologií nebo v oblasti práva a dokladem o nejméně

   pětileté praxi v řídící činnosti v oboru civilního letectví.

 

   § 49f

 

   Opatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu zajištění bezpečnosti

 

   (1)  Úřad  může  z  důvodu  zajištění  bezpečnosti civilního letectví a

   bezpečnosti   provozování   veřejného  letiště  vydat  pro  poskytování

   odbavovacích  služeb  spočívajících  v  odbavování zavazadel, nákladů a

   pošty,  technickém  a  provozním odbavení letadla na odbavovací ploše a

   manipulaci  s  leteckými pohonnými hmotami a oleji, opatření k regulaci

   odbavovacích  služeb.  Opatřením  k  regulaci  odbavovacích služeb může

   Ministerstvo dopravy a spojů pro veřejné letiště,

 

   a)  na němž se odbaví nejméně tři miliony cestujících nebo 75 tisíc tun

   nákladu  v  kalendářním  roce,  omezit počet poskytovatelů odbavovacích

   služeb  pro  cizí  potřeby,  nejméně však na dva poskytovatele, z nichž

   jeden může být provozovatelem letiště,

 

   b) na němž se odbaví nejméně jeden milion cestujících nebo 25 tisíc tun

   nákladu  v  kalendářním  roce, vyhradit poskytování odbavovacích služeb

   pro  vlastní  potřeby  omezenému počtu leteckých dopravců, nejméně však

   dvěma leteckým dopravcům.

 

   (2)  Vymezení  důvodu  zajištění  bezpečnosti  stanoví prováděcí právní

   předpis.

 

   § 49g

 

   Opatření  k  regulaci odbavovacích služeb z důvodu provozního přetížení

   letiště

 

   (1) Úřad může v případě provozního přetížení veřejného letiště, v jehož

   důsledku   dojde   k  omezení  využitelného  prostoru  pro  poskytování

   odbavovacích  služeb  vydat  opatření  k  regulaci odbavovacích služeb.

   Opatřením  k regulaci odbavovacích služeb z důvodu provozního přetížení

   letiště může Ministerstvo dopravy a spojů pro veřejné letiště,

 

   a)  na němž se odbaví nejméně tři miliony cestujících nebo 75 tisíc tun

   nákladu v kalendářním roce,

 

   1.  omezit  počet  poskytovatelů  odbavovacích  služeb pro cizí potřeby

   spočívajících  v  odbavování  cestujících a zásobování palubního bufetu

   letadla potravinami a nápoji,

 

   2.   vyhradit   poskytování   odbavovacích   služeb  pro  cizí  potřeby

   spočívajících  v  odbavování  zavazadel,  nákladů a pošty, technickém a

   provozním odbavení letadla na odbavovací ploše a manipulaci s leteckými

   pohonnými hmotami a oleji jedinému poskytovateli odbavovacích služeb,

 

   b) na němž se odbaví nejméně jeden milion cestujících nebo 25 tisíc tun

   nákladu v kalendářním roce,

 

   1.   vyhradit  poskytování  odbavovacích  služeb  pro  vlastní  potřeby

   spočívajících ve službách odbavování cestujících a zásobování palubního

   bufetu letadla potravinami a nápoji omezenému počtu leteckých dopravců,

 

   2.  zakázat leteckému dopravci poskytovat odbavovací služby pro vlastní

   potřeby  spočívající ve službách odbavování zavazadel, nákladů a pošty,

   technickém   a   provozním  odbavení  letadla  na  odbavovací  ploše  a

   manipulaci  s leteckými pohonnými hmotami a oleji, nebo vyhradit jejich

   poskytování jedinému leteckému dopravci.

 

   (2)  Vymezení  důvodů  provozního  přetížení  letiště stanoví prováděcí

   právní předpis.

 

   § 49h

 

   Náležitosti opatření

 

   (1) Opatření k regulaci odbavovacích služeb podle § 49f odst. 1 a § 49g

   odst.  1  vydá Úřad písemně a zveřejní je v Letecké informační příručce

   nejpozději  jeden  kalendářní  měsíc přede dnem jeho zavedení. O těchto

   opatřeních  a jejich důvodech Úřad současně informuje Evropskou komisi,

   a to nejpozději 3 měsíce před zavedením těchto opatření. Pokud Evropská

   komise  s těmito opatřeními vysloví nesouhlas, Úřad tato opatření změní

   nebo zruší.

 

   (2) V opatření k regulaci odbavovacích služeb Úřad uvede

 

   a) důvody, které vedly k jeho vydání,

 

   b) druh odbavovacích služeb, na které se vztahuje,

 

   c) prostor veřejného letiště, na který se opatření vztahuje,

 

   d) program opatření směřujících k překonání zavedených omezení,

 

   e) dobu trvání důvodů regulace odbavovacích služeb.

 

   (3)  Na  vydání  opatření  podle  §  49f  odst.  1  a  § 49g odst. 1 se

   nevztahuje správní řád.

 

   § 49i

 

   Výbor dopravců

 

   Úřad  zajistí,  aby  byl  na  veřejném  letišti,  na  kterém  může  být

   poskytování  odbavovacích služeb regulováno opatřením podle § 49f odst.

   1 a § 49g odst. 1, ustaven výbor leteckých dopravců složený ze zástupců

   leteckých  dopravců,  kteří  toto  letiště  užívají, popřípadě zástupců

   organizací,  které  tyto  letecké  dopravce  zastupují,  vyhradí-li  si

   letečtí dopravci tuto možnost.

 

   § 49j

 

   Výběrové řízení

 

   (1)  Úřad  vyhlásí  k  udělení souhlasu v případě, kdy bude poskytování

   odbavovacích  služeb  regulováno opatřením podle § 49f odst. 1 písm. a)

   nebo § 49g odst. 1 písm. a), výběrové řízení.

 

   (2)  Pro  výběrové řízení platí přiměřeně ustanovení o obchodní veřejné

   soutěži  podle obchodního zákoníku. Podmínky a postup výběrového řízení

   a  způsob  hodnocení  žádostí o poskytování odbavovacích služeb stanoví

   Ministerstvo  dopravy  a spojů po projednání s provozovatelem veřejného

   letiště  a  s  výborem  leteckých  dopravců  a  uveřejní  je  v Letecké

   informační  příručce.  Součástí  podmínek  výběrového  řízení  musí být

   podmínky  stanovené  v  §  49c  pro udělení souhlasu. Podmínky a postup

   výběrového řízení Úřad předává k uveřejnění v Úředním věstníku EU.

 

   (3)  Úřad na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o udělení souhlasu

   ve  výběrovém řízení a po projednání s provozovatelem veřejného letiště

   a  s  výborem  dopravců udělí souhlas k poskytování odbavovacích služeb

   žadateli, který splnil nejlépe podmínky stanovené ve výběrovém řízení.

 

   (4)  Souhlas  k  poskytování  odbavovacích služeb na základě výběrového

   řízení může být udělen nejdéle na dobu

 

   a)  7  let,  je-li  udělován na základě opatření k regulaci podle § 49f

   odst. 1,

 

   b)  3  let,  je-li  udělován na základě opatření k regulaci podle § 49g

   odst. 1 písm. a) bodu 1,

 

   c)  2  let,  je-li  udělován na základě opatření k regulaci podle § 49g

   odst. 1 písm. a) bodu 2.

 

   (5)  Jestliže je poskytování odbavovacích služeb regulováno podle § 49f

   odst.  1  nebo  §  49g  odst.  1, může bez výběrového řízení poskytovat

   odbavovací  služby  provozovatel veřejného letiště na letišti, jehož je

   provozovatelem, na základě souhlasu uděleného podle § 49b.

 

   § 49k

 

   Souhlas

 

   (1)  Úřad  udělí  souhlas na základě výběrového řízení v případě, že je

   poskytování odbavovacích služeb regulováno podle § 49f odst. 1 písm. a)

   nebo  §  49g  odst.  1  písm.  a)  bodu  1,  tak,  aby  nejméně jeden z

   poskytovatelů odbavovacích služeb pro cizí potřeby nebyl řízen

 

   a) provozovatelem letiště, nebo

 

   b)  leteckým  dopravcem,  jehož  výkon byl větší než 25 % cestujících a

   nákladu  zaznamenaný na letišti během kalendářního roku předcházejícího

   roku,  v  němž byl udělen souhlas k poskytování odbavovacích služeb pro

   cizí potřeby, nebo

 

   c) Ministerstvem dopravy nebo Úřadem.

 

   (2)  Úřad  rozhodne  o udělení souhlasu na základě výběrového řízení ve

   lhůtě 120 dnů od vyhlášení obchodní veřejné soutěže.

 

   § 49l

 

   Změna údajů

 

   Změní-li  se  podmínky stanovené v § 49c odst. 1, je držitel souhlasu k

   poskytování  odbavovacích  služeb  povinen  oznámit Úřadu a spojů změny

   týkající se údajů, na jejichž základě byl souhlas udělen, a ve lhůtě 30

   dnů ode dne vzniku změn předložit Úřadu doklady osvědčující tyto změny.

 

   § 49m

 

   Odnětí souhlasu

 

   Úřad odejme souhlas udělený k poskytování odbavovacích služeb, jestliže

   poskytovatel odbavovacích služeb

 

   a)  porušuje  podmínky  stanovené pro poskytování odbavovacích služeb v

   rozhodnutí o udělení souhlasu,

 

   b)  přestal  splňovat  některou  z  podmínek, na jejichž základě mu byl

   souhlas udělen,

 

   c) o odnětí souhlasu požádal,

 

   d) nesplní povinnost uloženou v § 49l.

 

   § 49n

 

   Přístup k letištním zařízením

 

   Provozovatel  veřejného  letiště  je  povinen  umožnit  právnické  nebo

   fyzické  osobě,  která  poskytuje odbavovací služby pro cizí potřeby, a

   leteckému  dopravci,  který  poskytuje  odbavovací  služby  pro vlastní

   potřeby,   přístup  k  letištním  zařízením  v  rozsahu  nezbytném  pro

   zajištění  těchto  služeb.  Za  přístup  k letištním zařízením a jejich

   užívání   sjednává  provozovatel  veřejného  letiště  s  poskytovatelem

   odbavovacích služeb cenu podle cenových předpisů.^9)

 

   § 49o

 

   Vedení účtů

 

   Poskytovatel  odbavovacích  služeb  musí  vést  pro  poskytování těchto

   služeb  oddělené účtování nákladů, tržeb a výnosů. Provozovatel letiště

   nesmí  převádět  finanční  prostředky  získané z provozování letiště do

   odbavovací služby. Úřad provádí dozor nad vedením odděleného účtování.

 

   HLAVA III

 

   § 50

 

   Létání vojenských, policejních a celních letadel

 

   (1)  Létání  vojenských,  policejních  a  celních letadel se řídí tímto

   zákonem,  s  výjimkou  létání  pro  účely  obrany,  výcviku a zajištění

   bezpečnosti státu.

 

   (2)  Pro  létání  ve  stejné  části  vzdušného  prostoru  jsou jednotná

   pravidla  létání  pro  vojenská,  policejní  a  celní letadla a civilní

   létání.

 

   (3)  Nelze-li  jinak  zajistit  bezpečnost  osob,  majetku  či  veřejný

   pořádek,  lze  se  výjimečně  při  létání policejních letadel v rozsahu

   zcela nezbytném odchýlit od pravidel létání.

 

   § 51

 

   Letecké služby pro vojenské účely

 

   (1)  Letecké  služby  pro vojenské účely mohou být sloučeny s leteckými

   službami pro civilní létání.

 

   (2) Letové provozní služby pro civilní létání a pro vojenské účely musí

   být vzájemně koordinovány a poskytovány ve vzájemné součinnosti.

 

   (3)  Podrobnosti  o  vzájemné  koordinaci a součinnosti při poskytování

   letových  provozních  služeb nebo sloučených letových provozních služeb

   stanoví dohoda uzavřená mezi Úřadem a Ministerstvem obrany.

 

   § 51a

 

   Databáze údajů o terénu a překážkách

 

   (1)  Ministerstvo  dopravy  vede  elektronickou databázi geografických,

   topografických  a  geodetických  údajů  o  terénu a překážkách na území

   České republiky (dále jen „databáze“).

 

   (2)   Ministerstvo   dopravy  může  se  souhlasem  Ministerstva  obrany

   rozhodnout o pověření vedením databáze právnickou osobu na základě její

   žádosti, pokud tato osoba

 

   a) poskytuje leteckou informační službu,

 

   b) má vytvořen administrativní systém vedení databáze,

 

   c)  má  vybavení k vedení databáze a zajistí, aby nedocházelo ke ztrátě

   nebo změně údajů uchovávaných v databázi, a

 

   d)  zajistí  vedení  databáze  odborně  způsobilými osobami, které mají

   ukončené  alespoň  střední  vzdělání  s  maturitní  zkouškou nebo jinou

   obdobnou zkouškou prokazující stejný stupeň dosaženého vzdělání.

 

   (3)  Ministerstvo dopravy v pověření stanoví podmínky vedení databáze a

   dobu jeho platnosti.

 

   (4)  Ministerstvo dopravy pověření odejme, pokud osoba pověřená vedením

   databáze

 

   a) přestala splňovat podmínky pro vydání pověření,

 

   b) závažným způsobem porušila ustanovení tohoto zákona,

 

   c) závažným způsobem porušila podmínky stanovené v pověření, nebo

 

   d) o odnětí pověření požádala.

 

   (5) Pověření zaniká

 

   a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,

 

   b) dnem zániku právnické osoby, která je jeho držitelem.

 

   (6) Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená vedením databáze zajišťuje

   ochranu databáze před zneužitím a zásahem neoprávněných osob.

 

   (7)  Ministerstvo  obrany  a provozovatel letiště způsobilého k přijetí

   letu  podle  přístrojů  bezúplatně  předává  údaje uvedené v odstavci 1

   Ministerstvu dopravy nebo osobě pověřené vedením databáze.

 

   (8)   Ministerstvo   obrany   může   na  žádost  provozovatele  letiště

   způsobilého  k přijetí letu podle přístrojů, který provozuje letiště ve

   vlastnictví   České   republiky,   s  nímž  přísluší  právo  hospodařit

   Ministerstvu  obrany, předat bezúplatně Ministerstvu dopravy nebo osobě

   pověřené vedením databáze výsledky zeměměřičských činností zpracovaných

   pro potřeby obrany státu, za účelem zpracování údajů podle odstavce 1.

 

   (9)   Ministerstvo   dopravy   nebo  osoba  pověřená  vedením  databáze

   bezúplatně  zpřístupní  databázi  Ministerstvu  obrany  a  Úřadu. Osoba

   pověřená   vedením   databáze  bezúplatně  zpřístupní  databázi  rovněž

   Ministerstvu dopravy.

 

   (10)   Ministerstvo   dopravy  nebo  osoba  pověřená  vedením  databáze

   zveřejňuje  údaje  z  databáze v Letecké informační příručce podle § 99

   odst. 2 při každé jejich změně, nejméně však jednou za rok.

 

   (11)   Vymezení   údajů   uchovávaných  v  databázi,  jejich  rozsah  a

   vlastnosti, způsob vedení databáze, doklady, které je třeba k žádosti o

   pověření  k  vedení  databáze  doložit,  požadavky  na  způsob  ochrany

   databáze, údaje předávané Ministerstvem obrany a provozovatelem letiště

   způsobilého  k přijetí letu podle přístrojů, jejich rozsah, vlastnosti,

   formu  a  četnost  předávání,  a  rozsah údajů zveřejňovaných v Letecké

   informační příručce stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 52

 

   Létání letadel bez pilota

 

   Letadlo  způsobilé  létat  bez  pilota  může  létat  nad  územím  České

   republiky jen na základě povolení vydaného Úřadem a za podmínek v tomto

   povolení   stanovených.   Úřad   povolení   vydá,  nebudou-li  ohroženy

   bezpečnost  létání  ve  vzdušném  prostoru,  stavby  a  osoby na zemi a

   životní prostředí.

 

   § 53

 

   Povinné opuštění vzdušného prostoru

 

   (1)  Letadlo,  které  se  dostalo  do  části  vzdušného  prostoru České

   republiky,  kde  je  zakázáno  nebo  omezeno  létání,  musí, jakmile to

   zjistí,  tento  prostor  opustit. Pokud letadlo tento prostor neopustí,

   může  být  z důvodů zajištění bezpečnosti létání ve vzdušném prostoru k

   opuštění prostoru donuceno.

 

   (2) Postupy při donucení k opuštění zakázaného nebo omezeného vzdušného

   prostoru stanoví prováděcí předpis.

 

   § 54

 

   Velitel letadla

 

   Za  bezpečné  provedení  letu  odpovídá  velitel  letadla. V rámci této

   odpovědnosti  je velitel letadla oprávněn ukládat všem osobám přítomným

   na  palubě  letadla  příkazy.  Všechny osoby přítomné na palubě letadla

   jsou povinny splnit příkazy velitele letadla.

 

   HLAVA IV

 

   ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ A HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ

 

   § 55

 

   nadpis vypuštěn

 

   (1)  Leteckou  nehodou  je událost spojená s provozem letadla, ke které

   došlo od okamžiku nastoupení kterékoliv osoby do letadla za účelem letu

   do okamžiku vystoupení kterékoliv osoby, a při které

 

   a) došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění kterékoliv osoby následkem

 

   1. přítomnosti v letadle,

 

   2.  přímého kontaktu s kteroukoli částí letadla, včetně části, která se

   od letadla oddělila, nebo,

 

   3. přímým působením proudu plynů vytvořených letadlem,

 

   s  výjimkou  případů,  kdy  ke zranění došlo z přirozených příčin, nebo

   bylo  způsobeno  samotným  zraněným  nebo  jinou  osobou, nebo jestliže

   zraněným  byla  osoba  ukrývající  se  mimo  prostory  obvykle dostupné

   cestujícím nebo posádce letadla,

 

   b)  bylo  letadlo  zničeno  nebo  poškozeno  tak,  že  byla  nepříznivě

   ovlivněna   pevnost   konstrukce,  výkon  nebo  letové  charakteristiky

   letadla,  a uvedené si vyžaduje větší opravu nebo výměnu zničených nebo

   poškozených částí, s výjimkou poruchy nebo poškození motoru, jeho krytu

   nebo  příslušenství, nebo došlo-li k poškození okrajových částí křídel,

   vrtulí,  antén,  pneumatik,  brzd,  aerodynamických  krytů nebo k malým

   vrypům do potahu letadla nebo k jeho proražení, nebo

 

   c) letadlo je nezvěstné nebo je na nepřístupném místě.

 

   (2)  Incidentem  je  událost jiná než letecká nehoda spojená s provozem

   letadla, která může ovlivnit bezpečnost leteckého provozu.

 

   (3)  Vážný  incident  je  incident, jehož okolnosti nasvědčují tomu, že

   došlo téměř k letecké nehodě.

 

   (4) Letový zapisovač je záznamové zařízení instalované v letadle, které

   slouží   k   získání  údajů  usnadňujících  odborné  zjišťování  příčin

   leteckých nehod nebo incidentů.

 

   (5)  Bezpečnostní  doporučení  je návrh opatření k předcházení leteckým

   nehodám  a incidentům založený na informacích vyplývajících z odborného

   zjištění příčin letecké nehody nebo incidentu.

 

   (6)  Událostí  je pro účely hlášení provozní přerušení, závada, porucha

   nebo  jiná  mimořádná  okolnost, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit

   bezpečnost  letu  a  která  nemá za následek leteckou nehodu nebo vážný

   incident.

 

   (7)  Vymezení  smrtelného  a  vážného  zranění, druhy leteckých nehod a

   incidentů,  způsob  jejich  ohlašování, podrobnosti o zjišťování příčin

   jednotlivých  druhů  leteckých  nehod  a incidentů, opatřeních k jejich

   předcházení a seznam událostí podle odstavce 6 stanoví prováděcí právní

   předpis.

 

   Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

 

   § 55a

 

   (1)  Zřizuje  se Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod se

   sídlem  v  Praze  (dále  jen  "Ústav").  Ústav  shromažďuje a analyzuje

   informace  o  leteckých  nehodách  a vážných incidentech, určuje jejich

   příčiny  a  vypracovává  závěry  a  bezpečnostní  doporučení  k  jejich

   předcházení.  Ústav  shromažďuje  a  analyzuje  informace  o jiných než

   vážných  incidentech,  určuje  jejich  příčiny  a  vypracovává závěry a

   bezpečnostní  doporučení,  jen  pokud  lze  takovéto informace a závěry

   využít  k  jejich  předcházení.  Ústav  dále  shromažďuje,  zpracovává,

   vyhodnocuje a uchovává údaje o hlášených událostech. Zjišťování stavu a

   jeho  závěry,  bezpečnostní doporučení, ani hlášení událostí se nesmějí

   zabývat hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.

 

   (2)  Inspektoři  Ústavu,  kterými  jsou  vždy  zaměstnanci Ústavu, jsou

   oprávněni k

 

   a)  volnému  přístupu  na  místo  nehody,  k  letadlu a jeho obsahu a k

   troskám letadla,

 

   b)   zajištění   okamžitého   vypracování  seznamu  důkazů  a  kontroly

   odstraňování trosek letadla pro účely zkoumání,

 

   c)  okamžitému  přístupu  a  využití  letových  zapisovačů a k veškerým

   ostatním záznamům,

 

   d)  přístupu  k  výsledkům  pitvy  těl  obětí nebo testům provedeným na

   vzorcích odebraných z těl obětí,

 

   e) okamžitému přístupu k výsledkům výslechů leteckého personálu,

 

   f)  okamžitému  přístupu  k  výsledkům  testů  provedených  na vzorcích

   odebraných z tkání leteckého personálu,

 

   g) vyžadování vysvětlení od osob,

 

   h)  volnému  přístupu k veškerým informacím týkajícím se letecké nehody

   nebo  incidentu  u  vlastníka  či  provozovatele  letadla  nebo výrobce

   letadla  a  u  orgánů  odpovídajících za provoz civilního letectví nebo

   letiště.

 

   (3) Inspektoři Ústavu jsou při výkonu svých oprávnění, kromě povinností

   podle § 55c odst. 4 a § 55d, povinni

 

   a)  prokázat  se  průkazem  inspektora, jehož vzor stanoví Ministerstvo

   dopravy vyhláškou,

 

   b)  zachovávat  mlčenlivost  o  skutečnostech,  o  nichž se dozvěděli v

   souvislosti s výkonem oprávnění podle odstavce 2 písm. d).

 

   (4)  V  mimořádných  nebo skutkově složitých případech mohou inspektoři

   Ústavu   využít   pomoci   odborného   konzultanta,  který  má  znalost

   speciálního  oboru  (dále  jen  „konzultant“).  O  přibrání konzultanta

   provede  inspektor  Ústavu  záznam  do  spisu.  Se souhlasem inspektora

   Ústavu  může  konzultant  v  rozsahu  nezbytném  pro  výkon  své funkce

   nahlížet do spisu o letecké nehodě nebo incidentu a být přítomen výkonu

   oprávnění  inspektorů  Ústavu.  Do  výkonu  oprávnění inspektorů Ústavu

   nesmí  konzultant zasahovat.Ovšech skutečnostech, o nichž se konzultant

   v  souvislosti  s  výkonem  své  funkce dozvěděl, je povinen zachovávat

   mlčenlivost.  Této  povinnosti  jej  může  zprostit Ústav. Na vyloučení

   konzultanta   se   přiměřeně  užijí  zvláštní  předpisy  o  znalcích  a

   tlumočnících.  Účast  konzultanta nezbavuje Ústav ani inspektory Ústavu

   odpovědnosti  za  zákonný  průběh odborného zjišťování příčin leteckých

   nehod a incidentů.

 

   (5)   Ústav  spolupracuje  se  stálými  orgány  pro  koordinaci  složek

   integrovaného  záchranného  systému^5g) při zjišťování příčin leteckých

   nehod a odstraňování jejich následků. V místě letecké nehody inspektoři

   Ústavu   spolupracují   s  velitelem  zásahu^5h)  v  průběhu  provádění

   záchranných  a  likvidačních  prací. Velitel zásahu přihlédne při volbě

   taktiky  zásahu  k  potřebě  zachování  důkazů  nezbytných  pro odborné

   zjištění příčiny letecké nehody podle návrhu inspektorů Ústavu.

 

   (6)  Při  odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů, které

   se  týkají  civilního  a  vojenského  letectví,  spolupracuje  Ústav  v

   potřebném rozsahu s Ministerstvem obrany.

 

   (7)  Ústav  spolupracuje  s  orgány nebo subjekty z ostatních členských

   států Evropské unie v zájmu poskytnutí

 

   a) přístrojů, zařízení a vybavení pro

 

   1.  technický  průzkum  trosek  a  vybavení letadla a ostatních objektů

   významných pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů,

 

   2. vyhodnocení informací z letových zapisovačů,

 

   3. paměťový záznam a hodnocení počítačových dat o leteckých nehodách,

 

   b) specialistů na odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů

   k  provádění  zvláštních  úkolů  v  případě,  kdy je odborné zjišťování

   příčin zahájeno v důsledku velké letecké nehody.

 

   (8)  Stanoví-li  tak  mezinárodní  smlouva,  která je součástí právního

   řádu,  uplatní  se postup Ústavu podle § 55 až 55d obdobně i mimo území

   České republiky při

 

   a)  odborném  zjišťování  příčin  leteckých  nehod  letadel zapsaných v

   leteckém rejstříku, jestliže není prováděno jiným státem,

 

   b)  odborném  zjišťování  příčin  vážných incidentů letadel zapsaných v

   leteckém  rejstříku registrovaných nebo provozovaných fyzickou osobou s

   trvalým  pobytem  v  České  republice  či právnickou osobou se sídlem v

   České republice, jestliže nejsou prováděna jiným státem.

 

   § 55b

 

   (1)  Ústav může shromažďováním a analyzováním informací o incidentech a

   leteckých nehodách, při nichž nedošlo k usmrcení osob, určováním jejich

   příčin  a  vypracováváním závěrů a bezpečnostních doporučení pověřit na

   její  žádost  právnickou osobu, která je způsobilá zajistit řádný výkon

   činností, jimiž byla pověřena, prostřednictvím

 

   a) odborně způsobilých fyzických osob,

 

   b)   odpovídajícího  technického  a  organizačního  vybavení.  Ústav  v

   pověření  uvede činnosti, jimiž je právnická osoba pověřena. Při výkonu

   činností, jimiž byla pověřena, je právnická osoba podřízena Ústavu.

 

   (2)  Závěry  a  bezpečnostní  doporučení,  vypracované osobou pověřenou

   podle  odstavce  1,  se  nesmějí zabývat hodnocením či posuzováním viny

   nebo odpovědnosti.

 

   (3)  O  každé  letecké  nehodě  nebo  incidentu,  jejichž  příčiny byly

   právnickou  osobou  určovány,  zpracuje osoba podle odstavce 1 písm. a)

   bez  zbytečného  odkladu  zprávu,  která,  je-li  to  vhodné,  obsahuje

   bezpečnostní  doporučení.  Na  zveřejňování zprávy právnickou osobou se

   ustanovení § 55c odst. 4 použije přiměřeně.

 

   (4)  Na  výkon oprávnění osob podle odstavce 1 písm. a) se ustanovení §

   55a  odst.  2  písm.  a)  až c) a e) až h) použijí obdobně. Osoby podle

   odstavce 1 písm. a) jsou při výkonu svých oprávnění povinny

 

   a)  prokázat  se průkazem vydaným k tomuto účelu osobou pověřenou podle

   odstavce 1,

 

   b) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v

   souvislosti  s  přístupem  k  výsledkům  testů  provedených na vzorcích

   odebraných z tkání leteckého personálu.

 

   (5)  Osoba  pověřená  podle odstavce 1 je povinna bezodkladně oznamovat

   Ústavu

 

   a) veškeré výsledky činností, jimiž byla pověřena,

 

   b)  veškeré  změny  týkající  se  skutečností  rozhodných  pro  udělení

   pověření.

 

   (6) Ústav udělené pověření odejme, pokud držitel pověření

 

   a) přestal splňovat podmínky pro vydání pověření,

 

   b) závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo

 

   c) o odejmutí pověření požádal.

 

   (7) Na výkon činností osobou pověřenou podle odstavce 1 se ustanovení §

   55a odst. 4 použije přiměřeně.

 

   (8)  Vzor  průkazu  podle  odstavce 4 písm. a) stanoví prováděcí právní

   předpis.

 

   § 55c

 

   (1) V čele Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh

   ministra  dopravy  a spojů. Podrobnosti o činnosti Ústavu a organizační

   strukturu  upravuje  statut,  který  schvaluje  vláda na návrh ministra

   dopravy.

 

   (2) Ředitelem Ústavu může být jmenován bezúhonný občan České republiky;

   za  bezúhonného  se považuje občan, který nebyl odsouzen za trestný čin

   spáchaný  úmyslně,  pokud  se  na  něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

   Ředitel  Ústavu  a  inspektoři  Ústavu  nesmějí po dobu svého jmenování

   vykonávat  jakoukoliv činnost související se schvalováním typu výrobku,

   letové  způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních

   zařízení, s udělováním licencí k provozování letecké dopravy, s řízením

   letového  provozu  nebo  provozu  letiště  a  nesmějí  vykonávat funkci

   poradce  či  člena  ve statutárních orgánech subjektů, jejichž zájmy by

   mohly být v protikladu k činnosti Ústavu.

 

   (3)  Ústav  je  organizační  složkou  státu,  jeho rozpočet je součástí

   rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy.

 

   (4) O každé letecké nehodě nebo incidentu, jejichž příčiny byly Ústavem

   zjišťovány,  musí  inspektor  Ústavu  bez  zbytečného odkladu zpracovat

   zprávu,  která musí obsahovat bezpečnostní doporučení, je-li to vhodné.

   Zpráva  musí být Ústavem zveřejněna do 12 měsíců od data letecké nehody

   nebo incidentu způsobem umožňujícím dálkový přístup^1d).

 

   § 55d

 

   Zprávy  a  bezpečnostní  doporučení  předává  Ústav nebo osoba pověřená

   podle  §  55b  odst.  1  Ministerstvu dopravy, Úřadu a osobám, které by

   mohly  mít  prospěch  z jejích závěrů s ohledem na bezpečnost civilního

   letectví.  Kopie  zpráv  a  bezpečnostních doporučení zasílá Ústav nebo

   osoba pověřená podle § 55b odst. 1 Evropské komisi.

 

   § 55e

 

   (1)  Každou  leteckou  nehodu nebo incident na území České republiky je

   provozovatel  nebo  pilot  letadla,  nebo provozovatel leteckých služeb

   povinen bez zbytečného odkladu ohlásit Ústavu a Úřadu.

 

   (2)  Okruh  osob  povinných  hlásit  Ústavu události podle § 55 odst. 6

   stanoví prováděcí právní předpis.

 

   (3) Údaje poskytnuté podle odstavce 2 vede Ústav v elektronické podobě.

   Tyto údaje Ústav zpřístupní příslušným orgánům členských států Evropské

   unie  a  Evropské  komisi.  V případě potřeby Ústav oznámí vedené údaje

   příslušnému  orgánu  členského  státu  Evropské  unie, na jehož území k

   události  došlo,  v  jehož  leteckém  rejstříku  je letadlo, kterého se

   událost  týká,  zapsáno, na jehož území bylo toto letadlo vyrobeno nebo

   kterým  byla  provozovateli tohoto letadla vydána licence k provozování

   obchodní letecké dopravy.

 

   (4)  Ústav  uchovává  údaje  poskytnuté  podle  odstavce 2 po likvidaci

   veškerých osobních údajů, které se vztahují k osobě podávající hlášení,

   a  po  likvidaci technických údajů, které mohou poukazovat na totožnost

   osoby podávající hlášení, nebo třetích stran.

 

   (5)   Ústav   každoročně   zveřejňuje   způsobem   umožňujícím  dálkový

   přístup^1d) souhrnnou bezpečnostní zprávu obsahující údaje o událostech

   hlášených Ústavem za uplynulý rok.

 

   ČÁST ŠESTÁ

 

   LETECKÉ ČINNOSTI

 

   HLAVA I

 

   OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA

 

   § 56

 

   (1)   Obchodní  leteckou  dopravou  se  rozumí  doprava  osob,  zvířat,

   zavazadel, věcí a pošty letadly za úplatu.

 

   (2)  Obchodní  leteckou dopravu lze provozovat pouze na základě licence

   vydané Úřadem.

 

   (3)   Obchodní   letecká   doprava   se   rozděluje  na  pravidelnou  a

   nepravidelnou  podle způsobu provozování, na vnitrostátní a mezinárodní

   podle svého rozsahu.

 

   nadpis vypuštěn

 

   § 57

 

   zrušen

 

   § 58

 

   (1)  Úřad  vydá  v  souladu  s  přímo  použitelným předpisem Evropských

   společenství^5i)  licenci  k  provozování  obchodní  letecké dopravy na

   základě žádosti za těchto podmínek:

 

   a)  fyzická  osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli

   věku  18 let, jsou plně způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a alespoň

   jeden z nich je odborně způsobilý,

 

   b)  všechny  fyzické  osoby,  které  jsou statutárním orgánem právnické

   osoby  nebo  členy  statutárního  orgánu,  dosáhly  věku  18  let, jsou

   způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a alespoň jeden člen statutárního

   orgánu nebo odpovědný zástupce právnické osoby splňuje podmínku odborné

   způsobilosti,

 

   c)  žadatel  prokáže,  že  splňuje podmínky stanovené přímo použitelným

   předpisem Evropských společenství^5i).

 

   (2)  Náležitosti  žádosti  o vydání licence a doklady, které je nutno k

   žádosti doložit, stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 59

 

   Bezúhonnost

 

   (1)  Za  bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro

   trestný  čin,  jehož  skutková  podstata  souvisí  s  obchodní leteckou

   dopravou,  nebo  ten,  kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin

   spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze obchodní letecké dopravy a

   osobě  žadatele  o vydání licence je obava, že se dopustí stejného nebo

   podobného  činu  při  provozování obchodní letecké dopravy, pokud se na

   něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

 

   (2)  Za  účelem  zjištění,  zda  osoba podle § 58 odst. 1 písm. a) a b)

   splňuje podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního

   předpisu^1m)  výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu

   z  evidence  Rejstříku  trestů  a  výpis z evidence Rejstříku trestů se

   předávají  v  elektronické  podobě,  a  to způsobem umožňujícím dálkový

   přístup.

 

   § 60

 

   Odborná způsobilost

 

   Odborná  způsobilost  se  prokazuje dokladem o ukončeném středoškolském

   nebo vysokoškolském vzdělání ekonomického, dopravního, technického nebo

   právního  zaměření  a  nejméně  pětiletou  odbornou  praxí  v  civilním

   letectví.

 

   § 61

 

   zrušen

 

   § 62

 

   Úřad v rozhodnutí o vydání licence uvede

 

   a)  označení  leteckého  dopravce,  včetně  identifikačního čísla osoby

   poskytnutého správcem základního registru osob^9a),

 

   b) druh obchodní letecké dopravy,

 

   c) četnost a rozsah obchodní letecké dopravy v časovém období,

 

   d) počet a druhy provozovaných letadel,

 

   e) datum zahájení provozování obchodní letecké dopravy,

 

   f) dobu, na kterou se licence uděluje,

 

   g) podmínky provozování obchodní letecké dopravy.

 

   § 63

 

   Změna licence

 

   Úřad může rozhodnout o změně licence

 

   a)  došlo-li  ke změně skutečností, na základě kterých se rozhodovalo o

   vydání licence,

 

   b) vyžaduje-li to veřejný zájem na uspokojování přepravních potřeb nebo

   bezpečnost obchodní letecké dopravy,

 

   c) na základě odůvodněné žádosti držitele licence.

 

   § 64

 

   Omezení obchodní letecké dopravy

 

   Úřad  může  rozhodnout  o  omezení obchodní letecké dopravy na nezbytně

   nutnou dobu z důvodů

 

   a) bezpečnosti létání,

 

   b) veřejného zájmu na jiné mimořádné letecké činnosti,

 

   c)  je-li  to  nezbytné  k dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní

   smlouvy, která je součástí právního řádu.

 

   § 65

 

   Odejmutí licence

 

   Úřad licenci odejme, jestliže držitel licence

 

   a)  závažným  způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo

   přímo použitelným předpisem Evropských společenství^5j),

 

   b) neplní podmínky stanovené v licenci, nebo

 

   c) o odejmutí licence požádal.

 

   § 66

 

   Licence pozbývá platnosti

 

   a) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem licence,

 

   b) rozhodnutím Úřadu o odejmutí licence.

 

   § 67

 

   Osvědčení leteckého dopravce

 

   (1)  Osvědčení  leteckého  dopravce  vydává  Úřad  na  základě  žádosti

   leteckého dopravce.

 

   (2) Osvědčením leteckého dopravce se osvědčuje, že letecký dopravce

 

   a)  splňuje  podmínky  stanovené  tímto  zákonem  pro letecký personál,

   bezpečnost  leteckého  provozu  a  provozování  letadel  potřebných pro

   obchodní leteckou dopravu,

 

   b)  má  vnitřní  organizační  strukturu  a  systém řízení pro zajištění

   obchodní letecké dopravy.

 

   (3)  Osvědčení  leteckého  dopravce  Úřad  odejme,  přestane-li letecký

   dopravce splňovat podmínky podle odstavce 2.

 

   (4) Náležitosti žádosti stanoví prováděcí předpis.

 

   § 68

 

   Povinnosti leteckého dopravce

 

   (1) Letecký dopravce je povinen

 

   a)  provozovat  obchodní  leteckou dopravu podle podmínek stanovených v

   licenci  a  podmínek  provozního  oprávnění cizího státu, jedná-li se o

   mezinárodní obchodní leteckou dopravu,

 

   b)  oznámit  Úřadu  všechny  změny  týkající se skutečností, na jejichž

   podkladě  bylo  rozhodováno  o  udělení  licence, a identifikační číslo

   právnické  osoby,  pokud  nebylo  obsaženo v žádosti o udělení licence,

   nebo  změny týkající se plnění podmínek stanovených v licenci do 10 dnů

   od vzniku těchto změn,

 

   c)  oznámit nejpozději 20 dnů předem Úřadu zahájení pravidelné obchodní

   letecké dopravy, k níž má platnou licenci,

 

   d) oznámit nejpozději 3 dny předem Úřadu zahájení nepravidelné obchodní

   letecké dopravy, k níž má platnou licenci,

 

   e)  oznámit  do 24 hodin Úřadu přerušení nebo ukončení obchodní letecké

   dopravy, k níž má platnou licenci,

 

   f)   při  odejmutí  licence  zajistit  na  svůj  náklad  dopravu  osob,

   zavazadel, zvířat, zboží a pošty, ke které se zavázal,

 

   g)   ke  dni  zahájení  obchodní  letecké  dopravy  vyhlásit  přepravní

   podmínky.

 

   (2)  Tuzemský  letecký dopravce, který provozuje nepravidelnou obchodní

   leteckou dopravu, je dále povinen oznamovat Úřadu počet vykonaných letů

   do  zahraničí  s  uvedením místa vzletů a přistání a počet přepravených

   osob  a věcí na každém letu v obou směrech za každý kalendářní měsíc ve

   lhůtě do sedmi dnů po uplynutí kalendářního měsíce.

 

   (3)  Letecký  dopravce je dále povinen za účelem zdokonalení hraničních

   kontrol  a  boje  proti  nedovolenému  přistěhovalectví předávat útvaru

   Policie   České   republiky,   který   je   podle  zvláštního  právního

   předpisu^5j)  příslušný  k  provedení  hraniční kontroly na letišti, na

   jeho  žádost  elektronicky, a v případě poruchy jiným vhodným způsobem,

   údaje o cestujících, kteří překročí vnější hranici^1m), a to neprodleně

   po   doručení   žádosti,   nejdříve  však  po  ukončení  nástupu  všech

   cestujících do letadla.

 

   (4) Předávanými údaji podle odstavce 3 jsou:

 

   a) jméno (jména) a příjmení,

 

   b) den, měsíc a rok narození,

 

   c) státní občanství,

 

   d) číslo a typ cestovního dokladu, kterým se cestující prokázal,

 

   e) místo vstupu na území České republiky,

 

   f) číslo letu,

 

   g) datum a čas odletu a příletu,

 

   h) počáteční místo nástupu k dopravě,

 

   i) celkový počet cestujících přepravovaných příslušným letem.

 

   (5)  Letecký  dopravce je povinen informovat cestující podle zvláštního

   právního předpisu^5k) o shromažďování a zpracování údajů podle odstavce

   3.

 

   (6)  Letecký  dopravce  provede likvidaci osobních údajů o cestujících,

   které  byly  shromážděny za účelem splnění povinnosti podle odstavce 3,

   do  24  hodin  po  přistání letadla, jímž byli na území České republiky

   tito cestující přepraveni.

 

   (7)  Zpracování osobních údajů se řídí zvláštním právním předpisem^5k).

   Práva a povinnosti leteckého dopravce a cestujících týkající se ochrany

   osobních   údajů   stanovené   zvláštním   právním   předpisem   nejsou

   ustanoveními odstavců 3 až 6 dotčena.

 

   § 69

 

   nadpis vypuštěn

 

   (1)   Policie   České   republiky   provede  likvidaci  osobních  údajů

   poskytovaných  podle § 68 odst. 3 do 24 hodin po jejich obdržení, pokud

   tyto  osobní  údaje  nevyužije  k  plnění  úkolu  stanoveného zvláštním

   právním předpisem.

 

   (2)  Práva  a  povinnosti  Policie  České republiky týkající se ochrany

   osobních   údajů   stanovené  zvláštním  právním  předpisem^5l)  nejsou

   ustanoveními § 68 odst. 3 a § 69 odst. 1 dotčena.

 

   § 70

 

   Mezinárodní obchodní letecká doprava

 

   (1)  Letecký  dopravce,  který  hodlá  provozovat  mezinárodní obchodní

   leteckou  dopravu,  musí  mít  k této obchodní letecké dopravě provozní

   oprávnění  cizího státu, do kterého má být mezinárodní obchodní letecká

   doprava   provozována.  O  vydání  provozního  oprávnění  musí  letecký

   dopravce  požádat  příslušný  úřad  cizího  státu. Záměr podat žádost u

   příslušného úřadu cizího státu projedná letecký dopravce bez zbytečného

   odkladu s Ministerstvem dopravy.

 

   (2)  Letecký  dopravce,  který  hodlá  provozovat  mezinárodní obchodní

   leteckou  dopravu  na  základě  mezinárodní  smlouvy, která je součástí

   právního   řádu,  musí  mít  k  této  obchodní  letecké  dopravě  kromě

   provozního oprávnění podle odstavce 1 uděleno současně přepravní právo.

 

   (3)  Přepravním  právem  se rozumí právo leteckého dopravce podle přímo

   použitelného    předpisu    Evropských    společenství^5j)   provozovat

   mezinárodní obchodní leteckou dopravu na určené lince.

 

   (4) Mezinárodní obchodní leteckou dopravu mezi členskými státy Evropské

   unie upravuje přímo použitelný předpis Evropských společenství^5m).

 

   § 70a

 

   Udělování přepravních práv

 

   (1)  Ministerstvo  dopravy  rozhoduje  o  udělení  přepravních práv^5n)

   leteckým dopravcům na základě písemné žádosti.

 

   (2)  Náležitosti  žádosti o udělení přepravního práva a seznam dokladů,

   kterými musí být žádost doložena, stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 70b

 

   (1)  Ministerstvo dopravy zveřejní informaci o obdržení první žádosti o

   udělení  přepravního  práva  na  své  úřední  desce a současně způsobem

   umožňujícím  dálkový  přístup^1d)  do  7  dnů od jejího doručení. Další

   letečtí  dopravci mohou podat žádost o udělení přepravního práva v téže

   věci ve lhůtě 21 dnů od zveřejnění informace o první žádosti. K později

   podaným  žádostem  se  nepřihlíží. Informaci o obdržení žádostí dalších

   leteckých  dopravců zveřejní Ministerstvo dopravy na své úřední desce a

   současně  způsobem  umožňujícím  dálkový přístup^1d) do 7 dnů od jejich

   doručení.

 

   (2)  O  žádostech  podaných  podle  odstavce  1  rozhoduje Ministerstvo

   dopravy ve společném řízení.

 

   (3)  V  řízení  o udělení přepravního práva lze nahlížet do spisu až po

   uplynutí lhůty pro podávání žádostí podle odstavce 1.

 

   § 70c

 

   (1)  Ministerstvo  dopravy při rozhodování o udělování přepravních práv

   přihlédne k

 

   a) typu a úrovni nabízených leteckých služeb,

 

   b) četnosti nabízených leteckých služeb a nabízené kapacitě,

 

   c) termínu předpokládaného zahájení provozu a období provozu,

 

   d) dostupnosti nabízených služeb uživatelům,

 

   e) nabízeným tarifům,

 

   f)  zajištění  dopravní  obslužnosti  včetně  návaznosti  a zapojení do

   stávající sítě linek.

 

   (2) Ministerstvo dopravy rozhodne o žádosti o udělení přepravního práva

   ve lhůtě 60 dnů od doručení první žádosti.

 

   (3) Rozhodnutí o udělení přepravního práva se vydává na dobu 10 let.

 

   (4)  Ministerstvo  dopravy  zveřejní  rozhodnutí  o udělení přepravního

   práva  na  své  úřední  desce  a  současně způsobem umožňujícím dálkový

   přístup^1d).

 

   (5)  Udělené  přepravní  právo  nesmí být leteckým dopravcem postoupeno

   jiné osobě.

 

   (6)  V  případě,  že  příslušný  úřad  cizího státu nevydá nebo odebere

   leteckému dopravci provozní oprávnění k poskytování leteckých služeb na

   určené  lince,  je  letecký dopravce povinen tuto skutečnost neprodleně

   oznámit písemně Ministerstvu dopravy.

 

   § 70d

 

   Odebrání přepravního práva

 

   Ministerstvo dopravy odejme udělené přepravní právo, pokud

 

   a) letecký dopravce nezahájí provoz na určené lince do 6 měsíců ode dne

   nabytí právní moci rozhodnutí o udělení přepravního práva,

 

   b) letecký dopravce nevyužívá udělené přepravní právo po dobu delší než

   12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,

 

   c)  příslušný  úřad cizího státu nevydá nebo odebere leteckému dopravci

   příslušné provozní oprávnění,

 

   d)  letecký dopravce porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o udělení

   přepravního práva.

 

   § 71

 

   Obchodní letecká doprava zahraničního leteckého dopravce

 

   (1)  Zahraniční  letecký  dopravce  může  provozovat  obchodní leteckou

   dopravu  do  České republiky nebo z České republiky nebo na území České

   republiky  jen  na základě povolení, které vydává Ministerstvo dopravy.

   Za  zahraničního  leteckého  dopravce  se  nepovažuje  letecký dopravce

   Společenství^5k).

 

   (2)  Ministerstvo  dopravy  může  vydat  povolení na základě odůvodněné

   žádosti,  pokud  je  požadovaná  obchodní  letecká  doprava v souladu s

   mezinárodní  smlouvou,  která  je součástí právního řádu, nebo se zájmy

   České  republiky, a dále za předpokladu, že zahraniční letecký dopravce

   má

 

   a)  k provozování obchodní letecké dopravy oprávnění vydané nebo uznané

   za  platné  státem,  v  němž  jsou  letadla,  jimiž  provozuje obchodní

   leteckou dopravu, zapsána v leteckém rejstříku,

 

   b)  podstatnou  část  majetku  a skutečnou kontrolu nad ním ve státě, v

   němž jsou letadla, jimiž provozuje obchodní leteckou dopravu, zapsána v

   leteckém   rejstříku,  jedná-li  se  o  pravidelnou  obchodní  leteckou

   dopravu,  nebo finanční zajištění obchodní letecké dopravy, jedná-li se

   o nepravidelnou obchodní leteckou dopravu,

 

   c)  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za  škody  z  provozu  letadla a

   zaplaceno pojistné,

 

   d) program na ochranu před protiprávními činy.

 

   § 72

 

   (1)  Letový  řád  schvaluje  na  základě žádosti zahraničního leteckého

   dopravce Ministerstvo dopravy.

 

   (2)  Náležitosti  žádosti  o  schválení letového řádu stanoví prováděcí

   předpis.

 

   HLAVA II

 

   LETECKÉ PRÁCE A DALŠÍ LETECKÉ ČINNOSTI

 

   Letecké práce

 

   § 73

 

   Leteckými pracemi jsou letecké činnosti, při nichž letecký provozovatel

   využívá  letadlo  k  pracovní  činnosti za úplatu. Leteckými pracemi se

   dále  rozumějí vyhlídkové lety, využití letadla leteckým provozovatelem

   při výuce v leteckých školách a činnost leteckých škol.

 

   § 74

 

   (1)  Letecké  práce  může  provozovat fyzická osoba s trvalým pobytem a

   právnická  osoba  se  sídlem v České republice jen na základě povolení.

   Povolení může vydat na základě žádosti Úřad.

 

   (2)  Povolení  lze  vydat,  splňuje-li žadatel podmínky stanovené tímto

   zákonem  pro  žadatele  o vydání licence k provozování obchodní letecké

   dopravy  podle  §  58  odst.  1, pro letecký personál a pro provozování

   letadel používaných pro letecké práce.

 

   (3)   Prováděcí  předpis  stanoví  jednotlivé  druhy  leteckých  prací,

   technické a provozní podmínky jejich provozování, náležitosti žádosti o

   vydání povolení a náležitosti rozhodnutí o vydání povolení.

 

   § 74a

 

   (1)  Státní  příslušník  jiného  členského  státu  Evropské  unie  nebo

   právnická  osoba  se sídlem, ústřední správou nebo hlavní provozovnou v

   jiném  členském  státě Evropské unie, kteří jsou v tomto členském státě

   oprávněni  provozovat  letecké  práce, mohou tyto letecké práce dočasně

   provozovat i na území České republiky.

 

   (2)  Na provozování leteckých prací podle odstavce 1 se ustanovení § 74

   nevztahuje.

 

   (3)  Zahájení  provozování  leteckých  prací  na  území České republiky

   oznámí osoba podle odstavce 1 nejpozději 3 dny předem Úřadu.

 

   (4)  Osoba  provozující  letecké  práce  na území České republiky podle

   odstavce  1  je  při  kontrole  povinna  prokázat  oprávnění provozovat

   letecké práce v jiném členském státě Evropské unie.

 

   (5)  Ustanovení  předchozích  odstavců  se  vztahuje  také  na státního

   příslušníka  jiného  státu  nebo  právnickou  osobu se sídlem, ústřední

   správou  nebo  hlavní  provozovnou  v  jiném  státě,  vyplývá-li  to  z

   mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.

 

   § 75

 

   Letecké činnosti pro potřeby státu

 

   (1)  Leteckou  činností  pro potřeby státu se rozumí lety uskutečňované

   leteckým provozovatelem za účelem

 

   a) přepravy ústavních činitelů,

 

   b) výkonu státní správy.

 

   (2)  Lety  za  účelem  přepravy  ústavních činitelů lze uskutečňovat se

   souhlasem státu zastoupeným vládou. Lety za účelem výkonu státní správy

   lze uskutečňovat se souhlasem Ministerstva dopravy.

 

   § 76

 

   Letecké činnosti pro vlastní potřebu

 

   (1)  Leteckou  činností  pro  vlastní  potřebu  se rozumí lety, kterými

   zajišťuje  právnická  nebo  fyzická  osoba  podnikatelskou  nebo  jinou

   činnost, k níž je oprávněna podle zvláštních předpisů.

 

   (2)  Leteckou činnost pro vlastní potřebu může provozovat fyzická osoba

   s  trvalým  pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice na

   základě  povolení  vydaného Úřadem. Úřad může vydat povolení na základě

   žádosti,  splňuje-li  žadatel  podmínky  stanovené  tímto  zákonem  pro

   letecký  personál  a  pro  provozování  letadel potřebných pro leteckou

   činnost pro vlastní potřebu.

 

   (3) Prováděcí předpis stanoví náležitosti žádosti pro vydání povolení k

   provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu.

 

   § 77

 

   Rekreační a sportovní létání

 

   Rekreačním  a  sportovním létáním se rozumí užívání letadla pro vlastní

   potřebu  nebo  potřebu  jiných  osob za účelem rekreace, osobní dopravy

   nebo  sportu,  které  není  uskutečňováno  za účelem zisku. Rekreační a

   sportovní  létání  lze  provozovat  pouze letadly s maximální vzletovou

   hmotností  menší  než  5,7  t a s celkovým počtem sedadel pro cestující

   menším než 9.

 

   § 78

 

   Letecké veřejné vystoupení

 

   Letecké  veřejné vystoupení lze provozovat jen se souhlasem Úřadu. Úřad

   udělí   souhlas,  nebude-li  ohrožena  bezpečnost  létání  ve  vzdušném

   prostoru.

 

   HLAVA III

 

   POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ LETECKÝCH ČINNOSTÍ A UŽIVATELŮ LETADEL

 

   § 79

 

   Provozovatel leteckých činností a uživatel letadla je povinen

 

   a) provozovat leteckou činnost letově způsobilým letadlem,

 

   b)  zajišťovat leteckou činnost odborně a zdravotně způsobilým leteckým

   personálem,

 

   c)  používat  ke  vzletům  a přistávání letadel a pohybům letadel s tím

   souvisejícím letiště nebo plochy k tomu určené,

 

   d) provádět lety podle pravidel létání,

 

   e) dodržovat pokyny osob zajišťujících letové provozní služby.

 

   § 80

 

   (1)  Provozovatel  letecké  činnosti  může  vyloučit  z přepravy osoby,

   zvířata  a  náklad,  jejichž  přeprava by ohrozila bezpečnost leteckého

   provozu  nebo by jejich přepravou došlo k porušení předpisů platných ve

   státě odletu, státě příletu nebo státě přeletu.

 

   (2)  Předměty  a látky, pro jejichž povahu může být ohrožena bezpečnost

   leteckého  provozu,  mohou  být  přepravovány jen při dodržení podmínek

   stanovených prováděcími a zvláštními předpisy.

 

   ČÁST SEDMÁ

 

   SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

 

   § 81

 

   (1) Sportovním létajícím zařízením je maximálně dvoumístné letadlo nebo

   sportovní  padák,  určené  k  létání  pro  vlastní potřebu nebo potřebu

   jiných  osob  za  účelem  rekreace, individuální osobní dopravy, sportu

   nebo výcviku pilotů, které není uskutečňováno za účelem dosažení zisku,

   s  výjimkou  výcviku  pilotů,  letů  závěsných  a  padákových kluzáků s

   pasažérem a seskoků sportovních padáků s pasažérem.

 

   (2) Druhy sportovních létajících zařízení jsou zejména

 

   a) ultralehký kluzák,

 

   b) ultralehký letoun,

 

   c) motorový závěsný kluzák,

 

   d) ultralehký vrtulník,

 

   e) ultralehký motorový vírník,

 

   f) motorový padákový kluzák,

 

   g) závěsný kluzák,

 

   h) padákový kluzák,

 

   i) sportovní padák.

 

   (3)  Pilot sportovního létajícího zařízení je osoba, která je držitelem

   platného  pilotního  průkazu  a  sportovní  létající  zařízení řídí. Za

   pilota je ve smyslu tohoto zákona považován i parašutista.

 

   (4)  Pilotní žák sportovního létajícího zařízení je osoba, která se jej

   učí řídit podle výcvikové osnovy.

 

   (5)  Stavitel  sportovního  létajícího zařízení je fyzická osoba, která

   sportovní létající zařízení staví pro vlastní potřebu.

 

   (6)  Výrobce  sportovního létajícího zařízení je fyzická nebo právnická

   osoba,  která  sportovní  létající  zařízení a s nimi související další

   výrobky, letadlové části a zařízení vyrábí za účelem prodeje.

 

   (7)  Inspektor  provozu  nebo  inspektor  techniky je odborně způsobilá

   fyzická  osoba,  která v rozsahu působnosti vyplývající z tohoto zákona

   vykonává  dohled  nad  plněním  povinností stavitelů, výrobců, pilotů a

   jiných osob podílejících se na provozu sportovních létajících zařízení.

 

   (8)  Charakteristiky jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení

   stanoví prováděcí právní předpis.

 

   Správa sportovních létajících zařízení

 

   § 82

 

   (1)  Ministerstvo  dopravy může svým rozhodnutím pověřit výkonem státní

   správy ve věcech sportovních létajících zařízení právnickou osobu (dále

   jen  "pověřená  osoba")  na  základě její písemné žádosti. Ministerstvo

   dopravy v rozhodnutí o pověření k výkonu státní správy stanoví podmínky

   a postupy při tomto výkonu a vymezí jeho rozsah.

 

   (2) Ministerstvo dopravy rozhodnutí vydá, pokud žadatel

 

   a) má sídlo na území České republiky,

 

   b)  má  vytvořen  administrativní a technický systém správy sportovních

   létajících zařízení podle tohoto zákona,

 

   c)  disponuje  kvalifikovanými  osobami  a  odborným  zázemím pro výkon

   státní  správy  sportovních  létajících  zařízení podle tohoto zákona a

   tvorbu provozních a technických předpisů,

 

   d)  má  vytvořen  a  zabezpečen  informační systém pro vedení rejstříku

   pilotů a sportovních létajících zařízení,

 

   e) má stanoveny postupy pro ověřování a schvalování letové způsobilosti

   sportovních létajících zařízení,

 

   f)  má  stanoveny postupy pro výuku a ověřování způsobilosti žadatelů o

   vydání pilotních průkazů a přiznávání kvalifikací,

 

   g)  nemá  finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit nestrannost

   výkonu činnosti pověřené osoby,

 

   h)  je  způsobilý  zajistit  ochranu informací a údajů podle zvláštního

   právního předpisu^5k).

 

   (3)  Ministerstvo  dopravy a pověřená osoba uzavřou v mezích pověření k

   provádění   výkonu  státní  správy  ve  věcech  sportovních  létajících

   zařízení veřejnoprávní smlouvu.

 

   (4) Ministerstvo dopravy pověření odejme,

 

   a)  jestliže  pověřená  osoba neplní povinnosti nebo podmínky stanovené

   tímto zákonem nebo rozhodnutím o pověření,

 

   b) jestliže pověřená osoba o odejmutí pověření požádá.

 

   (5)  Rozhodnutí o pověření, jakož i odejmutí tohoto rozhodnutí zveřejní

   Ministerstvo dopravy sdělením ve Sbírce zákonů.

 

   (6)  Pokud  není  výkon  státní správy ve věcech sportovních létajících

   zařízení zabezpečen pověřenou osobou, zabezpečuje jej Úřad.

 

   (7)  Náležitosti žádosti o pověření a doklady, které je nutno k žádosti

   doložit, stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 83

 

   (1) Pověřená osoba

 

   a)  vydává  nebo  odnímá  osvědčení právnickým a fyzickým osobám, které

   provozují  formou  podnikání výrobu sportovních létajících zařízení a s

   nimi  souvisejících  dalších  výrobků,  letadlových  částí  a zařízení,

   opravy a údržbu, a kontroluje plnění jejich povinností,

   b

 

   )  zpracovává  a  předkládá  Ministerstvu  dopravy  návrhy provozních a

   technických  předpisů  pro  provoz  sportovních  létajících  zařízení a

   návrhy   výcvikových   osnov   k   jejich   schválení  a  po  schválení

   Ministerstvem dopravy tyto předpisy a výcvikové osnovy vydává,

 

   c)  vykonává  dohled  nad  činností  stavitelů  sportovních  létajících

   zařízení,

 

   d)   schvaluje,   uznává  a  ověřuje  letovou  způsobilost  sportovních

   létajících  zařízení  a  vydává, prodlužuje a odnímá osvědčení o jejich

   letové způsobilosti,

 

   e)  vede  rejstřík  sportovních  létajících  zařízení  podle  §  84b  a

   přiděluje určeným sportovním létajícím zařízením poznávací značku,

   f

 

   ) přiznává kvalifikace pilotům a jiným osobám podílejícím se na provozu

   sportovních  létajících  zařízení,  vydává pilotní průkazy, zapisuje do

   nich   kvalifikace,   prodlužuje   jejich   platnost,   vydává  průkazy

   osvědčující dosažené kvalifikace a vede o nich evidenci,

 

   g)  vydává  nebo  odnímá  souhlas  k  provozu  středisek výcviku pilotů

   jednotlivých  druhů  sportovních létajících zařízení, kontroluje plnění

   jejich povinností,

 

   h)  stanovuje  podmínky  pro  užívání  ploch  ke  vzletům  a  přistáním

   sportovních  létajících zařízení, plochy registruje, schvaluje provozní

   řády  a  způsobilost  registrovaných  ploch;  evidenci  ploch předkládá

   Ministerstvu dopravy k uveřejnění,

 

   i) povoluje provádění zkušebních letů sportovních létajících zařízení,

 

   j)   uděluje   souhlas   s  pořádáním  veřejných  leteckých  vystoupení

   sportovních létajících zařízení,

 

   k)  vykonává  dohled  nad činností provozovatelů, pilotů a dalších osob

   zúčastněných na provozu sportovních létajících zařízení,

 

   l) poskytuje potřebnou součinnost orgánům státní správy v souvislosti s

   šetřením leteckých nehod a incidentů sportovních létajících zařízení,

 

   m)  jmenuje a odvolává inspektory provozu a inspektory techniky; seznam

   jmenovaných  a  odvolaných  inspektorů  provozu  a  inspektorů techniky

   předkládá Ministerstvu dopravy k uveřejnění.

 

   (2)  V  zájmu bezpečnosti leteckého provozu nebo v jiném veřejném zájmu

   může  pověřená osoba nebo Úřad v odůvodněných případech létání určitého

   sportovního létajícího zařízení omezit nebo zakázat.

 

   § 84

 

   Dohled  nad konstrukcí, stavbou, výrobou, opravou a údržbou sportovních

   létajících zařízení a s nimi souvisejících dalších výrobků, letadlových

   částí  a zařízení a dohled nad činností provozovatelů, pilotů a dalších

   osob  zúčastněných  na provozu sportovních létajících zařízení vykonává

   inspektor provozu nebo inspektor techniky.

 

   § 84a

 

   (1)  Inspektor  provozu  a  inspektor techniky jsou v rámci dohledu nad

   sportovními létajícími zařízeními oprávněni

 

   a)  vyžadovat  předložení  dokladů  potřebných  k  provozu  sportovního

   létajícího zařízení,

 

   b)  zadržet  technický průkaz sportovního létajícího zařízení v případě

   zjištění  závady  v letové způsobilosti sportovního létajícího zařízení

   do doby odstranění závady v letové způsobilosti,

 

   c)  zakázat  let,  pokud by ohrozil bezpečnost letového provozu, život,

   zdraví  nebo  majetek  osob  nebo  životní  prostředí  nebo jiný právem

   chráněný zájem,

 

   d)  zadržet  pilotní  průkaz nebo jiný průkaz osvědčující kvalifikaci a

   nařídit   ověření   odborné  způsobilosti  nebo  přezkoumání  zdravotní

   způsobilosti  držitele  zadrženého  průkazu  v  případě,  že při výkonu

   činnosti  spojené  s  provozem sportovního létajícího zařízení vykazuje

   nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost letového provozu,

 

   e)  odejmout  pilotní  průkaz osobě, která ohrozila bezpečnost letového

   provozu,  porušila  pravidla  létání, nebo pravidla provozu sportovních

   létajících zařízení, a předat jej bez zbytečného odkladu pověřené osobě

   k dalšímu řízení.

 

   (2)  Inspektor  techniky je dále v rámci dohledu nad stavbou, výrobou a

   opravami sportovních létajících zařízení a s nimi souvisejících dalších

   výrobků, letadlových částí a zařízení oprávněn

 

   a) vyžadovat předložení veškerých dokladů týkajících se stavby a výroby

   sportovního létajícího zařízení a s nimi souvisejících dalších výrobků,

   letadlových  částí  a  zařízení,  zejména veškerých výpočtů, stavební a

   výrobní dokumentace a stavebního deníku,

 

   b)  vstupovat  do  prostor, kde se sportovní létající zařízení a s nimi

   související  další  výrobky,  letadlové  části  a  zařízení  staví nebo

   vyrábí,  kontrolovat  stroje  a  nářadí, prověřit používané materiály a

   spojovací součásti,

 

   c)  v  případě zjištěných konstrukčních vad vyžádat či uložit provedení

   zkoušek  pevnosti,  pružnosti a jiných, v případě výroby zakázat provoz

   dříve  vyrobených sportovních létajících zařízení, případně žádat změny

   konstrukce nebo vypracování znaleckého posudku.

 

   § 84b

 

   Rejstřík sportovních létajících zařízení

 

   (1)  Do rejstříku sportovních létajících zařízení (dále jen "rejstřík")

   se  zapisují  sportovní létající zařízení vymezená v § 81 odst. 2 písm.

   a)  až  g)  na  základě písemné žádosti vlastníka nebo provozovatele se

   souhlasem vlastníka za těchto podmínek:

 

   a)  vlastníkem  nebo  provozovatelem sportovního létajícího zařízení je

   fyzická  osoba s trvalým pobytem v České republice nebo právnická osoba

   se sídlem v České republice,

 

   b) sportovní létající zařízení není registrováno v jiném státě,

 

   c)  letová  způsobilost  sportovního  létajícího zařízení byla ověřena,

   nebo  je  ověřována  podle  §  83 odst. 1 písm. d), nebo bylo uznáno za

   platné jeho osvědčení letové způsobilosti vydané orgánem cizího státu.

 

   (2)  Sportovnímu létajícímu zařízení zapsanému v rejstříku se přiděluje

   poznávací   značka.   Přidělením  poznávací  značky  získává  sportovní

   létající zařízení státní příslušnost České republiky.

 

   (3)  Údaje zapisované do rejstříku, údaje, které z něj lze zveřejnit, a

   způsob  označení  sportovního  létajícího  zařízení  stanoví  prováděcí

   právní předpis.

 

   § 84c

 

   Piloti a osoby ve výcviku

 

   (1) Sportovní létající zařízení může řídit

 

   a)  pilot,  který  je držitelem platného pilotního průkazu s příslušnou

   kvalifikací, nebo

 

   b) pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou.

 

   (2)   Podmínkou   vydání   pilotního  průkazu  je  prokázání  zdravotní

   způsobilosti   uchazeče,   absolvování  teoretické  výuky,  praktického

   výcviku a složení příslušné zkoušky v souladu s výcvikovou osnovou.

 

   (3)  Lékařský  posudek^1n)  o  zdravotní způsobilosti uchazečů a pilotů

   sportovních  létajících zařízení vydává na základě lékařské prohlídky a

   dalších  potřebných odborných vyšetření poskytovatel zdravotních služeb

   prostřednictvím  posuzujícího  lékaře  pověřeného  Úřadem.  Posuzujícím

   lékařem se rozumí

 

   a) lékař poskytovatele zdravotních služeb, který byl pověřen podle § 22

   odst.  3,  pro sportovní létající zařízení uvedená v § 81 odst. 2 písm.

   a)  až  f) a i) a dvoumístná sportovní létající zařízení uvedená v § 81

   odst. 2 písm. g) až i),

 

   b)  lékař,  který  je registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v

   oboru  všeobecné praktické lékařství pro jednomístná sportovní létající

   zařízení uvedená v § 81 odst. 2 písm. g) a h).

 

   (4) Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti je

 

   a) pro piloty sportovních létajících zařízení podle odstavce 3 písm. a)

 

   1. 60 měsíců u osob do 30 let,

 

   2. 24 měsíců u osob od 30 do 60 let,

 

   3. 12 měsíců u osob od 60 let,

 

   nestanoví-li  příslušný  lékař  s  ohledem na zdravotní stav posuzované

   osoby lhůtu kratší,

 

   b) pro piloty sportovních létajících zařízení podle odstavce 3 písm. b)

 

   1.  neomezená  u  osob  do  60  let,  nestanoví-li  lékař  s ohledem na

   zdravotní stav posuzované osoby omezení doby jeho platnosti,

 

   2.  12  měsíců u osob od 60 let, nestanoví-li příslušný lékař s ohledem

   na zdravotní stav posuzované osoby lhůtu kratší.

 

   (5)  Kvalifikací  se  rozumí  splnění  podmínek stanovených pro získání

   oprávnění k výkonu činností spojených s provozem sportovních létajících

   zařízení.  Je-li  podmínkou  zapsání příslušné kvalifikace do pilotního

   průkazu praxe, je žadatel povinen ji doložit.

 

   (6)  Bezprostředně před letem, za letu a bezprostředně po ukončení letu

   je pilot nebo pilotní žák povinen mít u sebe tyto platné doklady:

 

   a) průkaz totožnosti,

 

   b) pilotní průkaz nebo doklad žáka,

 

   c) osvědčení letové způsobilosti sportovního létajícího zařízení,

 

   d)   doklad  o  pojištění  odpovědnosti  za  škody  způsobené  provozem

   sportovního létajícího zařízení.

 

   (7)   Pilot  nebo  pilotní  žák  je  povinen  při  provozu  sportovního

   létajícího zařízení dbát pokynů inspektora provozu, inspektora techniky

   nebo osob vykonávajících státní dozor podle tohoto zákona.

 

   (8)  Náležitosti  žádosti o vydání pilotního průkazu, doklady, které je

   nutno  k  žádosti  přiložit,  podmínky  zahájení  praktického výcviku a

   samostatných  letů, způsob stanovení kvalifikačních podmínek pro vydání

   pilotního  průkazu  a  způsob  stanovení  kvalifikačních  podmínek osob

   provádějících  teoretickou  výuku  a praktický výcvik stanoví prováděcí

   právní předpis.

 

   § 84d

 

   Plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení

 

   (1)   Ke  vzletům  a  přistáním  při  pravidelném  provozu  sportovních

   létajících zařízení může být použito

 

   a)  letiště,  pokud letecká informační příručka stanoví provoz určitého

   druhu  sportovního  létajícího  zařízení  na  tomto  letišti,  nebo  se

   souhlasem provozovatele tohoto letiště,

 

   b)  plochy  trvale  užívané ke vzletům a přistáním letadel a vymezené k

   tomuto  účelu v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí,

   za  předpokladu souhlasu vlastníka nebo provozovatele plochy a obce, na

   jejímž území se plocha nalézá.

 

   (2)  Ke  vzletům  a  přistáním  při  nepravidelném  provozu  motorových

   sportovních  létajících  zařízení a pravidelném i nepravidelném provozu

   nemotorových sportovních létajících zařízení může být použito jakékoliv

   další  plochy,  vyslovil-li  s využíváním plochy k tomuto účelu souhlas

   vlastník plochy, při splnění následujících podmínek:

 

   a)  plocha  leží mimo obytné území obce ve vzdálenosti nejméně 100 m od

   obytných  budov  a při provozu nebudou ve vzdálenosti menší než 50 m od

   sportovních létajících zařízení osoby nezúčastněné na provozu,

 

   b)  plocha  leží mimo území národního parku, chráněné krajinné oblasti,

   národní   přírodní  rezervace,  přírodní  rezervace,  národní  přírodní

   památky  a  přírodní  památky,  pokud  k využívání území k tomuto účelu

   nedal souhlas příslušný orgán ochrany přírody, a

 

   c)  plocha  leží  mimo  území pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a

   chráněných  oblastí  přirozené  akumulace vody, pokud k využívání území

   pásem  hygienické ochrany vodních zdrojů a chráněných oblastí přirozené

   akumulace vody nedal souhlas příslušný vodohospodářský orgán.

 

   ČÁST OSMÁ

 

   OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

 

   § 85

 

   nadpis vypuštěn

 

   (1)  Protiprávním  činem  podle  tohoto  zákona  se rozumí trestný čin,

   přestupek  nebo  jiný  správní  delikt,  který  může  závažným způsobem

   ohrozit nebo narušit bezpečnost civilního letectví.

 

   (2) Ministerstvo dopravy vytváří systém ochrany civilního letectví před

   protiprávními  činy  a  zavádí,  koordinuje  a  kontroluje bezpečnostní

   opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

 

   (3)   Ministerstvo   dopravy   vydává   národní  programy  podle  přímo

   použitelného  předpisu  Evropských  společenství^6)  a  uveřejňuje je v

   Letecké informační příručce.

 

   (4) Oprávnění Policie České republiky při zajišťování ochrany civilního

   letectví   před  protiprávními  činy  nejsou  ustanoveními  této  části

   dotčena.

 

   § 85a

 

   (1)  Provozovatel  letiště,  letecký  dopravce,  poskytovatel  letových

   provozních  služeb  a  poskytovatel  služeb  při odbavovacím procesu na

   letišti  jsou  před  zahájením  svého  provozu  povinni  mít  schválený

   bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy

   (dále  jen  "bezpečnostní  program"). Bezpečnostní program schvaluje na

   písemnou žádost osob podle věty první Ministerstvo dopravy.

 

   (2)  Ministerstvo  dopravy  bezpečnostní  program  schválí, obsahuje-li

   opatření  a  postupy  zajišťující  dostatečnou úroveň ochrany civilního

   letectví před protiprávními činy.

 

   (3)  Provozovatel  letiště,  letecký  dopravce,  poskytovatel  letových

   provozních  služeb  a  poskytovatel  služeb  při odbavovacím procesu na

   letišti jsou během svého provozu povinni

 

   a) mít schválený bezpečnostní program,

 

   b)   zajistit   plnění  opatření  a  postupů  uvedených  ve  schváleném

   bezpečnostním programu,

 

   c) zajistit plnění mimořádných opatření a postupů podle § 86.

 

   (4) V případě změny podmínek rozhodných pro zajištění dostatečné úrovně

   ochrany  civilního  letectví  před  protiprávními  činy je provozovatel

   letiště,  letecký  dopravce,  poskytovatel letových provozních služeb a

   poskytovatel   služeb   při  odbavovacím  procesu  na  letišti  povinen

   zpracovat  tomu  odpovídající  změnu  svého  bezpečnostního  programu a

   předložit ji Ministerstvu dopravy ke schválení ve lhůtě 30 dnů ode dne,

   kdy  se  o  změně  podmínek  dozvěděl.  Ministerstvo dopravy schválí na

   písemnou  žádost osob podle věty první změnu bezpečnostního programu za

   podmínky stanovené v odstavci 2.

 

   (5) Bezpečnostní program a jeho změny schvaluje Ministerstvo dopravy po

   projednání  s  Policií České republiky a u mezinárodního letiště také s

   celními   orgány.  Za  tímto  účelem  jim  Ministerstvo  dopravy  zašle

   bezpečnostní  program  nebo  jeho  změny  k  vyjádření. Pokud se orgány

   uvedené  ve  větě  první nevyjádří do 30 dnů od doručení bezpečnostního

   programu  nebo jeho změn, platí, že s bezpečnostním programem nebo jeho

   změnami souhlasí.

 

   (6)  V  bezpečnostním programu provozovatele malého letiště podle přímo

   použitelného předpisu Evropských společenství^6), kde by zavedení všech

   bezpečnostních   opatření   stanovených   tímto   zákonem   nebo  přímo

   použitelným   předpisem  Evropských  společenství^6)  bylo  vzhledem  k

   charakteru  provozu  nepřiměřené,  může  Ministerstvo  dopravy při jeho

   schvalování   a  při  schvalování  jeho  změn,  za  podmínky  zajištění

   dostatečné úrovně ochrany civilního letectví před protiprávními činy na

   tomto  letišti, stanovit zvláštní bezpečnostní opatření, která zohlední

   specifické podmínky tohoto letiště.

 

   (7)  Zvláštní  bezpečnostní  opatření stanovuje Ministerstvo dopravy po

   projednání  s  Policií České republiky a u mezinárodního letiště také s

   celními  orgány. Za tímto účelem jim Ministerstvo dopravy zašle spolu s

   bezpečnostním  programem provozovatele malého letiště nebo jeho změnami

   zvláštní  bezpečnostní opatření k vyjádření. Pokud se orgány uvedené ve

   větě  první  nevyjádří  do 30 dnů od doručení zvláštního bezpečnostního

   opatření,  platí,  že  se zvláštním bezpečnostním opatřením souhlasí. O

   stanovení   zvláštních   bezpečnostních   opatření   podle  odstavce  6

   Ministerstvo dopravy bez zbytečného odkladu informuje Evropskou komisi.

 

   (8)  Ministerstvo  dopravy  může  zvláštní bezpečnostní opatření změnit

   nebo  zrušit,  změní-li  se podmínky pro jejich stanovení. Ministerstvo

   dopravy  zvláštní  bezpečnostní  opatření změní nebo zruší, rozhodne-li

   tak   Evropská   komise^6).   Pro   změnu   nebo   zrušení   zvláštních

   bezpečnostních  opatření  podle  věty  první se postup podle odstavce 7

   použije obdobně.

 

   (9)  Obsah  a  strukturu bezpečnostního programu provozovatele letiště,

   leteckého  dopravce,  poskytovatele  leteckých  služeb  a poskytovatele

   služeb  při  odbavovacím  procesu  na  letišti stanoví prováděcí právní

   předpis.

 

   § 85b

 

   Provozovatel   leteckých   prací  a  provozovatel  leteckých  veřejných

   vystoupení  a  leteckých  soutěží jsou povinni před zahájením leteckých

   prací,  leteckého  veřejného  vystoupení  a  letecké soutěže vypracovat

   opatření   a  postupy  k  zajištění  ochrany  civilního  letectví  před

   protiprávními  činy  při těchto leteckých činnostech a postupovat podle

   nich po celou dobu provozování těchto činností.

 

   § 85c

 

   (1)  Provozovatel  letiště,  letecký  dopravce nebo jimi pověřené osoby

   jsou  při  provádění  bezpečnostní  kontroly  podle  přímo použitelného

   předpisu  Evropských společenství^6) (dále jen "bezpečnostní kontrola")

   povinni  zajistit,  aby  předměty  zakázané přímo použitelným předpisem

   Evropských  společenství^6)  (dále  jen  "zakázané předměty"), zjištěné

   během  bezpečnostní  kontroly, nebyly vneseny na palubu letadla nebo do

   prostorů   letiště   určených   provozovatelem  letiště  nebo  leteckým

   dopravcem,  pokud  přímo  použitelný předpis Evropských společenství^6)

   nestanoví  jinak.  Úkony spojené s prováděním bezpečnostní kontroly lze

   činit  jen  v  rozsahu nezbytném k zajištění jejího účelu a při šetření

   důstojnosti každé kontrolované osoby.

 

   (2)  Způsob  provádění  bezpečnostní  kontroly stanoví prováděcí právní

   předpis.

 

   § 85d

 

   (1)   Fyzická   osoba   provádějící   detekční   kontrolu  podle  přímo

   použitelného  předpisu  Evropských  společenství^6) (dále jen "detekční

   kontrola")  musí  mít osvědčení odborné způsobilosti. Osvědčení odborné

   způsobilosti  vydává  na  žádost  osoby  podle  věty první Ministerstvo

   dopravy.  Žádost  lze  podat  po  úspěšném  absolvování  bezpečnostního

   školení. Osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání.

 

   (2)   Technické   prostředky  a  bezpečnostní  zařízení  používané  při

   bezpečnostní   kontrole  musí  mít  osvědčení  technické  způsobilosti.

   Osvědčení  technické  způsobilosti  vydává Úřad na žádost provozovatele

   letiště,  leteckého  dopravce  nebo  schváleného  agenta  podle  § 85e,

   prokáže-li   se   účinnost  a  spolehlivost  technických  prostředků  a

   bezpečnostních zařízení používaných při bezpečnostní kontrole.

 

   (3)  Provozovatel  letiště,  letecký  dopravce nebo jimi pověřené osoby

   jsou  povinni  zajistit provádění detekční kontroly jen prostřednictvím

   osob,   které   jsou   držiteli   osvědčení   odborné  způsobilosti,  a

   bezpečnostní   kontroly   jen   s  použitím  technických  prostředků  a

   bezpečnostních zařízení s osvědčením technické způsobilosti.

 

   (4) Osoby provádějící bezpečnostní kontrolu jsou povinny být nejpozději

   při  započetí  jejího  provádění  pojištěny  pro případ odpovědnosti za

   škodu  způsobenou výkonem této činnosti. To neplatí, vykonávají-li tuto

   činnost v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

 

   (5)  Náležitosti  žádosti  o  vydání  osvědčení  odborné způsobilosti a

   žádosti  o  vydání  osvědčení  technické způsobilosti, způsob ověřování

   znalostí   fyzických   osob  provádějících  detekční  kontrolu,  rozsah

   znalostí  potřebných pro vydání osvědčení odborné způsobilosti a způsob

   prokazování požadované účinnosti a spolehlivosti technických prostředků

   a bezpečnostních zařízení používaných při bezpečnostní kontrole stanoví

   prováděcí právní předpis.

 

   § 85e

 

   (1)  Fyzická  nebo  právnická  osoba  provádějící bezpečnostní kontrolu

   nákladu,  pošty  a  kurýrních  a  expresních  zásilek,  které předává k

   přepravě  podle  přímo použitelného předpisu Evropských společenství^6)

   (dále  jen  "schválený  agent"),  je povinna před zahájením výkonu této

   činnosti  mít  schválený  bezpečnostní  program  podle  §  85a odst. 1.

   Bezpečnostní program schváleného agenta schválí na jeho písemnou žádost

   Ministerstvo dopravy za podmínky stanovené v § 85a odst. 2.

 

   (2) Schválený agent je při výkonu své činnosti povinen

 

   a) mít schválený bezpečnostní program,

 

   b)   zajistit   plnění  opatření  a  postupů  uvedených  ve  schváleném

   bezpečnostním programu,

 

   c) zajistit plnění mimořádných opatření a postupů podle § 86.

 

   (3) V případě změny podmínek rozhodných pro zajištění dostatečné úrovně

   ochrany  civilního  letectví před protiprávními činy je schválený agent

   povinen zpracovat tomu odpovídající změnu svého bezpečnostního programu

   a  předložit  ji  Ministerstvu dopravy ke schválení ve lhůtě 30 dnů ode

   dne,  kdy se o změně podmínek dozvěděl. Ministerstvo dopravy schválí na

   písemnou  žádost  schváleného agenta změnu jeho bezpečnostního programu

   za podmínky stanovené v § 85a odst. 2.

 

   (4)  Bezpečnostní  program  schváleného  agenta  a jeho změny schvaluje

   Ministerstvo  dopravy  po  projednání  s  Policií  České  republiky a u

   mezinárodního  letiště  také  s  celními  orgány.  Za  tímto účelem jim

   Ministerstvo dopravy zašle bezpečnostní program schváleného agenta nebo

   jeho změny k vyjádření. Pokud se orgány uvedené ve větě první nevyjádří

   do  30  dnů od doručení bezpečnostního programu schváleného agenta nebo

   jeho  změn, platí, že s bezpečnostním programem schváleného agenta nebo

   jeho změnami souhlasí.

 

   (5)  Ministerstvo  dopravy  vede seznam schválených agentů a zveřejňuje

   jej způsobem umožňujícím dálkový přístup^1d).

 

   (6)  Údaje  vedené  v  seznamu  schválených  agentů a obsah a strukturu

   bezpečnostního  programu  schváleného  agenta  stanoví prováděcí právní

   předpis.

 

   § 85f

 

   Povinnosti a oprávnění provozovatele letiště

 

   (1)  Provozovatel  letiště  je  povinen  přijímat  opatření k zabránění

   vstupu  nepovolaných osob a nedovolenému vjezdu vozidel do jím určených

   prostorů  letiště.  Za  tímto  účelem  provozovatel  letiště  nebo  jím

   pověřená osoba vydává a odebírá

 

   a) letištní identifikační průkazy a vede jejich evidenci,

 

   b) povolení k vjezdu vozidel a vede jejich evidenci.

 

   (2) Provozovatel letiště je dále povinen

 

   a)  vytvořit  na  letišti,  na  kterém  je provozována obchodní letecká

   doprava, podmínky k provádění bezpečnostních kontrol,

 

   b)  zajistit,  aby  osoby,  které  vstupují  do  jím  určených prostorů

   letiště, byly podrobeny bezpečnostní kontrole,

 

   c)  zajistit,  aby  vozidla,  která  vjíždějí  do jím určených prostorů

   letiště, byla podrobena bezpečnostní kontrole,

 

   d)  vydat a do 30 dnů od vydání vhodným způsobem zveřejnit podmínky pro

   vstup a pobyt cestujících, ostatních osob a vozidel v prostoru letiště,

 

   e)  odepřít  vstup  do jím určeného prostoru letiště nebo z něj vykázat

   osoby,  které  se  nemohou  prokázat  platným  letištním identifikačním

   průkazem nebo u nichž nebyla provedena bezpečnostní kontrola,

 

   f) zabránit vjezdu vozidel, která se nemohou prokázat platným povolením

   k vjezdu nebo která nebyla podrobena bezpečnostní kontrole.

 

   (3)  Povinnosti  podle  písmen  e)  a  f)  se  vztahují rovněž na osobu

   pověřenou  provozovatelem  letiště  k  výkonu  činností souvisejících s

   ochranou civilního letectví před protiprávními činy.

 

   (4) Provozovatel letiště nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni

 

   a)  vydávat  cestujícím  a  ostatním osobám, které vstupují do prostorů

   určených  provozovatelem  letiště  nebo se v těchto prostorech zdržují,

   pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti na letišti,

 

   b)  omezit  cestující  a  ostatní  osoby v další činnosti, popřípadě je

   vykázat  z  prostoru  letiště,  pokud neuposlechnou pokynů nebo příkazů

   provozovatele letiště nebo jím pověřené osoby,

 

   c) odepřít vstup do prostorů určených provozovatelem letiště nebo z něj

   vykázat  osoby,  které  se  nemohou prokázat platnou letenkou a palubní

   vstupenkou nebo u nichž byly zjištěny zakázané předměty nebo které jsou

   pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek,

 

   d)  vyzvat  cestující  a  ostatní  osoby,  které  vstupují  do prostorů

   určených  provozovatelem  letiště  nebo se v těchto prostorech zdržují,

   neuposlechnou-li  pokynu  nebo  příkazu  provozovatele letiště nebo jím

   pověřené osoby, aby tyto prostory opustily,

 

   e) provádět bezpečnostní kontrolu.

 

   (5)   Náležitosti   letištního  identifikačního  průkazu,  způsob  jeho

   vydávání  a  užívání, náležitosti povolení k vjezdu vozidel do prostorů

   letiště  určených provozovatelem letiště a rozsah bezpečnostní kontroly

   vozidel stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 85g

 

   Povinnosti a oprávnění leteckého dopravce

 

   (1) Letecký dopravce je povinen

 

   a)  přijímat  opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob do letadla,

   které provozuje,

 

   b)   odepřít   vstup  do  letadla  osobám,  u  nichž  nebyla  provedena

   bezpečnostní kontrola,

 

   c)  zajistit,  aby  zavazadla,  náklad,  pošta  a  další věci byly před

   naložením na palubu letadla podrobeny bezpečnostní kontrole,

 

   d)  zajistit  ochranu zavazadel od okamžiku jejich odbavení do okamžiku

   jejich naložení na palubu letadla,

 

   e)  zajistit,  že  nebudou  přepravena  zavazadla cestujících, kteří se

   nedostavili k odletu letadla nebo kteří se po mezipřistání nevrátili na

   palubu letadla,

 

   f)   před   uvedením  letadla  do  provozu  a  během  průletové  údržby

   zkontrolovat, zda nejsou v letadle ukryty zakázané předměty,

 

   g)  zabránit  během  letu  vstupu  nepovolaných  osob do kabiny posádky

   letadla.

 

   (2) Letecký dopravce nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni

 

   a)  vydávat  cestujícím  a  ostatním  osobám,  které vstupují na palubu

   letadla  nebo  do prostorů určených leteckým dopravcem nebo se v těchto

   prostorech zdržují, pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti na letišti

   a na palubě letadla,

 

   b)  omezit  cestující a ostatní osoby v další činnosti, kterou by mohly

   ohrozit  bezpečnost  nebo  pořádek  v  letadle nebo v jiných prostorech

   určených leteckým dopravcem, popřípadě je vykázat z letadla nebo jiných

   prostorů  určených  leteckým dopravcem, pokud neuposlechnou pokynů nebo

   příkazů leteckého dopravce nebo jím pověřené osoby,

 

   c)  odepřít  vstup  do  letadla  nebo jiných prostorů určených leteckým

   dopravcem  nebo z nich vykázat osoby, které se nemohou prokázat platnou

   letenkou  a  palubní  vstupenkou,  nebo  u nichž byly zjištěny zakázané

   předměty,   nebo   které   jsou  pod  vlivem  alkoholu,  omamných  nebo

   psychotropních látek,

 

   d)  vyzvat  cestující  a  ostatní  osoby,  které  vstupují  do prostorů

   určených  leteckým  dopravcem  nebo  se  v  těchto  prostorech zdržují,

   neuposlechnou-li  pokynu  nebo  příkazu  leteckého  dopravce  nebo  jím

   pověřené osoby, aby tyto prostory opustili,

 

   e) provádět bezpečnostní kontrolu.

 

   § 85h

 

   Povinnosti poskytovatele letových provozních služeb

 

   Poskytovatel  letových  provozních  služeb  je  povinen vést seznam jím

   využívaných leteckých staveb a zařízení sloužících k zajištění letového

   provozu  a  zajistit  jejich  účinnou ochranu před vstupem nepovolaných

   osob.

 

   § 85i

 

   Povinnosti cestujících a ostatních osob v prostorech letiště

 

   (1)  Cestující  a  ostatní  osoby,  které vstupují do prostorů určených

   provozovatelem letiště a leteckým dopravcem nebo se v těchto prostorech

   zdržují, jsou povinni

 

   a) chovat se tak, aby neohrozili bezpečnost na letišti,

 

   b) podrobit se bezpečnostní kontrole,

 

   c)  řídit se pokyny a příkazy provozovatele letiště, leteckého dopravce

   a  jimi  pověřených  osob  při  zajišťování bezpečnosti na letišti a na

   palubě letadla.

 

   (2)  Provozovatel  letiště,  letecký  dopravce nebo jimi pověřené osoby

   jsou  oprávněni  osoby,  které  neuposlechnou  pokynů  a  příkazů podle

   odstavce 1 písm. c), vykázat z prostor uvedených v odstavci 1.

 

   § 85j

 

   (1)  Provozovatel  letiště,  letecký  dopravce,  poskytovatel  letových

   provozních  služeb,  poskytovatel  služeb  při  odbavovacím  procesu na

   letišti  a  schválený  agent  jsou  v  rámci výkonu dohledu nad plněním

   opatření a postupů uvedených v jejich bezpečnostním programu povinni

 

   a)  průběžně kontrolovat zavádění a plnění opatření a postupů uvedených

   v  jejich  bezpečnostním  programu, jakož i sestavovat roční plány této

   činnosti,

 

   b)  průběžně  vyhodnocovat  zjištěné  nedostatky,  stanovovat  a  plnit

   opatření k jejich nápravě,

 

   c)  podávat  Ministerstvu  dopravy čtvrtletní písemné zprávy o činnosti

   podle písmen a) a b) a na výzvu též zprávy mimořádné. Čtvrtletní zprávy

   podávají  osoby  podle  věty  první ve lhůtě 30 dnů od konce posledního

   kalendářního měsíce příslušného čtvrtletí.

 

   (2)  Provozovatel  leteckých  prací  a provozovatel leteckých veřejných

   vystoupení a leteckých soutěží jsou povinni

 

   a) průběžně kontrolovat zavádění a plnění opatření podle § 85b,

 

   b)  průběžně  vyhodnocovat  zjištěné  nedostatky,  stanovovat  a  plnit

   opatření k jejich nápravě.

 

   (3)  Fyzická  osoba provádějící kontrolu podle odstavce 1 písm. a) musí

   mít  povolení  k  výkonu  této  činnosti. Povolení vydá na žádost osoby

   podle  věty první Ministerstvo dopravy, splňuje-li žadatel kvalifikační

   podmínky  podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^6).

   Ministerstvo dopravy v povolení uvede dobu jeho platnosti.

 

   (4)  Vzor písemné zprávy podle odstavce 1 písm. c), náležitosti žádosti

   o  vydání  povolení  podle odstavce 3 a způsob ověřování kvalifikačních

   podmínek  pro vydání povolení podle odstavce 3 stanoví prováděcí právní

   předpis.

 

   § 85k

 

   (1)  Fyzická  osoba  provádějící  školení  na  úseku  ochrany civilního

   letectví  před  protiprávními  činy  podle  přímo použitelného předpisu

   Evropských  společenství^6)  (dále jen "bezpečnostní školení") musí mít

   osvědčení  k této činnosti. Osvědčení vydává na žádost osoby podle věty

   první  Ministerstvo  dopravy, prokáže-li žadatel splnění podmínek podle

   přímo  použitelného  předpisu  Evropských společenství^6). Osvědčení je

   platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání.

 

   (2)  Bezpečnostní  školení  je  zakončeno  zkouškou. O úspěšném složení

   zkoušky vydá osoba provádějící bezpečnostní školení písemné potvrzení.

 

   (3)  O  provedených bezpečnostních školeních, uskutečněných zkouškách a

   vydaných   potvrzeních  vede  osoba  provádějící  bezpečnostní  školení

   písemnou evidenci.

 

   (4)  Náležitosti  žádosti  o  vydání osvědčení podle odstavce 1, způsob

   prokazování  splnění  podmínek  pro vydání osvědčení podle odstavce 1 a

   náležitosti  potvrzení  o  úspěšném  složení  zkoušky  podle odstavce 2

   stanoví prováděcí právní předpis.

 

   § 86

 

   Mimořádná opatření a postupy

 

   (1) Je-li bezprostředně ohrožena bezpečnost civilního letectví, stanoví

   Ministerstvo  dopravy  na  dobu  nezbytně  nutnou  opatření  a  postupy

   zajišťující  ochranu  civilního  letectví  před  protiprávními činy nad

   rámec   bezpečnostního   programu.  O  těchto  opatřeních  a  postupech

   Ministerstvo dopravy bez zbytečného odkladu informuje Evropskou komisi.

 

   (2)  V  rámci  opatření  a  postupů  podle odstavce 1 může Ministerstvo

   dopravy stanovit zejména

 

   a) zvláštní způsob provádění bezpečnostní kontroly,

 

   b) zvláštní podmínky pro vstup do prostorů letiště,

 

   c) zvláštní postup pro zajištění ostrahy letiště,

 

   d)  zvláštní  postup pro zajištění bezpečnosti provozu obchodní letecké

   dopravy,

 

   e) omezení nebo zákaz provozu letiště.

 

   (3)  Je-li  bezprostředně  ohrožena  bezpečnost  civilního  letectví  a

   nelze-li  postupovat  podle  odstavce 1, zavede na dobu nezbytně nutnou

   provozovatel  letiště opatření a postupy uvedené v odstavci 2 písm. a),

   b),  c) a e) a letecký dopravce opatření a postupy uvedené v odstavci 2

   písm.  d).  Zavedení  těchto  opatření  a  postupů  oznámí provozovatel

   letiště  a  letecký  dopravce neprodleně Ministerstvu dopravy a Policii

   České republiky.

 

   (4) Opatření a postupy podle odstavců 1 a 3 musí být zrušeny, pomine-li

   bezprostřední ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

 

   (5)  Na  stanovení  a  zrušení  opatření  a postupů podle odstavce 1 se

   nevztahují předpisy o správním řízení.

 

   § 86a

 

   nadpis vypuštěn

 

   Činností,  týkající  se  civilního  letectví, jejímž zneužitím by mohlo

   dojít k ohrožení bezpečného leteckého provozu, je na letištích

 

   a)  řízení  činnosti  k  zajišťování  ochrany  civilního  letectví před

   protiprávnými činy,

 

   b) provádění bezpečnostních kontrol,

 

   c)  provádění kontrol letadel na odbavovací ploše a zajišťování ostrahy

   letišť,

 

   d)  provádění  kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v

   bezpečnostním programu,

 

   e)  činnost  člena  letištního  výboru  pro  bezpečnost  zřizovaného na

   základě leteckého předpisu podle § 102 odst. 2,

 

   f)  nastavování  citlivosti  technických  prostředků  a  bezpečnostních

   zařízení  používaných  při  bezpečnostní  kontrole  a  provádění jejich

   údržby,

 

   g) činnost řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka,

 

   h) podnikání a činnosti vykonávané v pracovním, služebním nebo obdobném

   poměru  ve  vyhrazeném  bezpečnostním  prostoru  určeném provozovatelem

   letiště  bez  doprovodu  osoby  určené  provozovatelem  letiště,  jejíž

   spolehlivost byla ověřena podle § 86b,

 

   i)   dodávání  zboží  nebo  služeb  na  palubu  letadel  ve  vyhrazeném

   bezpečnostním  prostoru  určeném  provozovatelem  letiště bez doprovodu

   osoby  určené  provozovatelem  letiště, jejíž spolehlivost byla ověřena

   podle § 86b.

 

   § 86b

 

   Ověření spolehlivosti

 

   (1)  Předpokladem pro výkon činností, týkajících se civilního letectví,

   je  ověření  spolehlivosti^5b),  jemuž  podléhají  fyzické osoby, které

   vykonávají činnosti podle § 86a.

 

   (2)    Ověření   spolehlivosti   zaměstnanců   leteckých   dopravců   a

   poskytovatelů  leteckých  služeb  (§  45)  provádí  zaměstnavatel. Úřad

   vykonává  dozor  nad  ověřováním  spolehlivosti  zaměstnanců podle věty

   první.

 

   (3)  U  osob,  které  nejsou  v pracovněprávním vztahu, provádí ověření

   spolehlivosti  Úřad  na základě jejich písemné žádosti; na postup Úřadu

   se  nevztahuje  správní řád. Úřad sdělí výsledek ověření žadateli do 30

   dnů od podání žádosti.

 

   (4)  Součástí  ověření  spolehlivosti je ověření bezúhonnosti leteckého

   personálu  (§ 21) a ostatních fyzických osob; při ověření spolehlivosti

   ostatních fyzických osob se § 21 použije přiměřeně.

 

   (5)  U osob, které jsou ve služebním poměru, se ověřování spolehlivosti

   neprovádí.  Spolehlivost  těchto  osob  se  považuje  za ověřenou podle

   tohoto zákona.

 

   (6) Ministerstvo dopravy stanoví vyhláškou

 

   a) které další osobní údaje jsou pro ověření spolehlivosti vyžadovány,

 

   b) bližší úpravu postupu při provádění ověření spolehlivosti,

 

   c)  vzor  žádosti o ověření spolehlivosti osob, u nichž ověření provádí

   Úřad.

 

   ČÁST DEVÁTÁ

 

   STÁTNÍ SPRÁVA V CIVILNÍM LETECTVÍ

 

   § 87

 

   (1)  Státní  správu  ve věcech civilního letectví vykonává podle tohoto

   zákona  a  v  rozsahu  jím vymezeném a podle mezinárodních smluv, které

   jsou součástí právního řádu, Ministerstvo dopravy a Úřad.

 

   (2)  Státní  správu ve věcech vojenského letectví vykonává podle tohoto

   zákona a v rozsahu jím vymezeném Ministerstvo obrany.

 

   § 88

 

   (1) Ministerstvo dopravy podle tohoto zákona

 

   a)  vykonává  správu  letadlových  adres  přidělených  České  republice

   mezinárodní organizací,

 

   b)  zajišťuje  provozování  letiště  po  dobu,  po kterou není vlastník

   letiště   schopen  zajistit  jeho  provozování  vlastními  silami  nebo

   prostřednictvím jiného provozovatele,

 

   c) vydává

 

   1.  rozhodnutí  o  zavedení  provozních  omezení  ke  snížení  hluku na

   letišti,

 

   2.  rozhodnutí  o  tom,  zda  zveřejněný  letištní ceník, jeho složky a

   způsob jejich stanovení nejsou v rozporu s § 42e,

 

   3.  povolení pro zahraničního leteckého dopravce k provozování obchodní

   letecké  dopravy  do  nebo  z  České  republiky  nebo  na  území  České

   republiky,

 

   4.  národní  programy  podle  přímo  použitelného  předpisu  Evropských

   společenství^6),

 

   5.    osobám   provádějícím   detekční   kontrolu   osvědčení   odborné

   způsobilosti,

 

   6.  povolení  k  výkonu  kontroly  zavádění a plnění opatření a postupů

   uvedených  v  bezpečnostním  programu  provozovatele letiště, leteckého

   dopravce,   poskytovatele  letových  provozních  služeb,  poskytovatele

   služeb při odbavovacím procesu na letišti a schváleného agenta,

 

   7. osvědčení k provádění bezpečnostních školení,

 

   d)  zveřejňuje  způsobem  umožňujícím dálkový přístup seznam letišť, na

   která se použijí ustanovení části čtvrté hlavy VI,

 

   e)  zveřejňuje  způsobem umožňujícím dálkový přístup souhrnnou zprávu o

   výsledcích  dohledu  nad  plněním  povinností  provozovatele  letiště a

   leteckého dopravce a zahájených řízeních podle části čtvrté hlavy VI,

 

   f)  kontroluje  plnění  povinností  provozovatele  letiště  a leteckého

   dopravce podle části čtvrté hlavy VI,“.

 

   g)   ve  spolupráci  s  Ministerstvem  obrany  a  Ministerstvem  vnitra

   zajišťuje leteckou službu pátrání a záchrany,

 

   h) rozhoduje o udělení a odebrání přepravních práv leteckým dopravcům,

 

   i) schvaluje

 

   1. letový řád zahraničního leteckého dopravce,

 

   2.  provozní  a  technické  předpisy  pro provoz sportovních létajících

   zařízení a výcvikové osnovy,

 

   3.  bezpečnostní  program  provozovatele  letiště,  leteckého dopravce,

   poskytovatele  letových  provozních  služeb,  poskytovatele  služeb při

   odbavovacím procesu na letišti a schváleného agenta a jeho změny,

 

   j) uděluje souhlas k letům za účelem výkonu státní správy,

 

   k)   pověřuje   právnickou   osobu  výkonem  státní  správy  ve  věcech

   sportovních létajících zařízení a odnímá udělené pověření,

 

   l)  uzavírá  veřejnoprávní  smlouvu k provádění výkonu státní správy ve

   věcech sportovních létajících zařízení,

 

   m)  projednává  správní  delikty  fyzických a právnických osob na úseku

   provozu sportovních létajících zařízení,

 

   n)  vytváří systém ochrany civilního letectví před protiprávními činy a

   zavádí,   koordinuje  a  kontroluje  bezpečnostní  opatření  k  ochraně

   civilního letectví před protiprávními činy,

 

   o)  stanovuje  zvláštní  bezpečnostní opatření v bezpečnostním programu

   provozovatele malého letiště a rozhoduje o jejich změně nebo zrušení,

 

   p) vede seznam schválených agentů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím

   dálkový přístup,

 

   q)  stanovuje opatření a postupy zajišťující ochranu civilního letectví

   před protiprávními činy nad rámec bezpečnostního programu a rozhoduje o

   jejich zrušení,

 

   r)  jmenuje  zástupce České republiky do správní rady Evropské agentury

   pro   bezpečnost   letectví   a  do  výboru  ustanoveného  podle  přímo

   použitelného předpisu Evropských společenství^1c),

 

   s)  je  dotčeným  orgánem státní správy při pořizování územně plánovací

   dokumentace a v územním řízení, týkají-li se leteckých staveb,

 

   t)  uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací

   dokumentaci z hlediska zájmů letecké dopravy,

 

   u)  vede  databázi,  uděluje a odnímá pověření právnické osoby k vedení

   databáze, chrání a zpřístupňuje databázi podle § 51a.

 

   (2)  Ministerstvo  dopravy je odvolacím úřadem ve správním řízení proti

   rozhodnutím  Úřadu  vydaným  podle  tohoto  zákona.  Při  rozhodování o

   odvolání  proti  rozhodnutí  o  odejmutí  průkazu způsobilosti k výkonu

   činnosti člena leteckého personálu z důvodu zdravotní nezpůsobilosti je

   Ministerstvo dopravy vázáno stanoviskem Ministerstva zdravotnictví.

 

   (3)  Ministerstvo dopravy je odvolacím orgánem ve správním řízení proti

   rozhodnutím pověřené osoby vydaným podle tohoto zákona.

 

   (4)  Ministerstvo  dopravy je odvolacím úřadem ve správním řízení proti

   rozhodnutím Ústavu vydaným podle tohoto zákona.

 

   (5)  Ministerstvo  dopravy  je oprávněno v mimořádných situacích, které

   bezprostředně  a  vážně  ohrožují  civilní  letectví,  vydat  příkazy k

   provádění letů na dobu nezbytně nutnou.

 

   § 89

 

   (1) Úřad

 

   a) spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a uzavírá

   s ní smlouvu o podmínkách spolupráce,

 

   b) plní úkoly vnitrostátního dozorového orgánu podle přímo použitelného

   předpisu Evropských společenství^1e),

 

   c) pověřuje

 

   1.  právnickou  osobu  plněním  úkolů  v  oblasti  hodnocení shody nebo

   vhodnosti  k  použití  složek  a ověřování systémů Evropské sítě řízení

   letového provozu a odnímá udělené pověření,

 

   2.  posuzováním  a  ověřováním  shody vlastností výrobku, posuzováním a

   ověřováním  letové  způsobilosti  nebo  kontrolou  letové  způsobilosti

   právnickou  nebo  fyzickou  osobu  a  pozastavuje  nebo  odnímá udělené

   pověření,

 

   3.  lékaře poskytovatele zdravotních služeb a po dohodě s Ministerstvem

   obrany  a  Ministerstvem zdravotnictví určuje poskytovatele zdravotních

   služeb,

 

   4.   fyzickou   nebo  právnickou  osobu  vyhodnocováním  letových  řádů

   leteckých dopravců a vydáváním s tím souvisejících doporučení,

 

   d) dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad

   a  pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo

   významného  zpoždění  letu  a  vyřizuje  stížnosti na porušování těchto

   povinností,

 

   e) rozhoduje

 

   1. o zápisu zástavního práva k letadlu do leteckého rejstříku,

 

   2.  o  schválení  typu  výrobku  a  posuzuje a ověřuje shodu vlastností

   výrobku,

 

   3.  o  letové  způsobilosti  a  vydává  osvědčení letové způsobilosti a

   ověřuje letovou způsobilost,

 

   4.  o  schválení  letové způsobilosti individuálně vyrobeného výrobku a

   vydává osvědčení letové způsobilosti,

 

   5.   o   letové   nezpůsobilosti  letadla  a  odnímá  osvědčení  letové

   způsobilosti  a  uznává  za platné osvědčení letové způsobilosti vydané

   jiným státem,

 

   6. o stanovení druhu letiště a o jeho změně,

 

   7. o dočasném přerušení provozování letiště nebo jeho části,

 

   f) provádí kontroly letové způsobilosti,

 

   g)  zadržuje  osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění závady v

   letové způsobilosti,

 

   h) uděluje souhlas ke zkušebnímu létání,

 

   i)  schvaluje,  uznává  a  kontroluje  způsobilost  letadlových částí a

   zařízení  a  leteckých  pozemních  zařízení k jejich použití v civilním

   letectví,

 

   j)  vydává, pozastavuje platnost a odnímá oprávnění k provádění vývoje,

   projektování,  výroby,  zkoušek, instalace, údržby, oprav, modifikací a

   konstrukčních  změn  výrobků,  letadlových částí a zařízení a leteckých

   pozemních zařízení,

 

   k) přiděluje a odnímá letadlovou adresu a vede seznam všech přidělených

   letadlových adres,

 

   l)  vede  evidenci  leteckého  personálu,  vydává  průkaz  způsobilosti

   leteckého  personálu  a  uznává platnost průkazu způsobilosti leteckého

   personálu   vydaného   jiným   státem,   zadržuje  nebo  odnímá  průkaz

   způsobilosti  leteckého  personálu,  nařizuje  a provádí ověřování jeho

   odborné  i  letové  způsobilosti,  ověření  odborné  způsobilosti  nebo

   přezkoumání  zdravotní způsobilosti člena leteckého personálu a omezuje

   nebo zakazuje činnost, k níž je člen leteckého personálu oprávněn,

 

   m)  schvaluje  bezpečnostní  letovou  normu provozovatele a odchylku od

   bezpečnostní letové normy provozovatele pro jednotlivý let,

 

   n) vydává povolení k provozování letiště a rozhoduje o jeho zrušení,

 

   o) vede evidenci letišť,

 

   p)  určuje  provozované letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo

   koordinované  letiště  a  pověřuje  koordinátora  přidělováním  volných

   letištních časů leteckým dopravcům,

 

   q)  dohlíží  na  plnění  povinností  provozovatele  letiště a leteckého

   dopravce  týkajících se dodržování práv osob se zdravotním postižením a

   osob s omezenou schopností pohybu a orientace,

 

   r)  dohlíží  na  plnění  povinností  leteckého  dopravce  týkajících se

   informování  cestujících  v  letecké  dopravě  podle přímo použitelného

   předpisu Evropských společenství^1i),

 

   s)  uznává  průkaz způsobilosti pilota, leteckého navigátora, palubního

   inženýra  a  řídícího  letového  provozu  vydaný  jiným členským státem

   Evropské unie, stanovuje místní doložku k uznanému průkazu způsobilosti

   řídícího   letového  provozu  a  vyměňuje  uznaný  průkaz  způsobilosti

   řídícího letového provozu,

 

   t)  ověřuje  jazykovou  znalost  držitele průkazu způsobilosti řídícího

   letového provozu a řídícího letového provozu-žáka,

 

   u)  prodlužuje  a  obnovuje platnost místní doložky vyznačené v průkazu

   způsobilosti řídícího letového provozu,

 

   v)  stanovuje oprávnění držitele průkazu způsobilosti řídícího letového

   provozu  k vykonávání činnosti provozního instruktora a prodlužuje jeho

   platnost,

 

   w)  vydává  povolení  k  provádění  výcviku  podle § 22j, odnímá vydané

   povolení a uznává povolení vydané jiným členským státem Evropské unie,

 

   x)  vydává  povolení  k provádění zkoušek v rámci výcviku podle § 22k a

   prodlužuje platnost tohoto povolení,

 

   y)  vede evidenci držitelů jím vydaných a uznaných průkazů způsobilosti

   řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka podle § 22m.

 

   (2) Úřad dále

 

   a) vydává, pozastavuje platnost a odnímá osvědčení letiště,

 

   b) je speciálním stavebním úřadem pro letecké stavby,

 

   c) zřizuje ochranná pásma k ochraně leteckých staveb,

 

   d)  v dohodě s příslušnou krajskou hygienickou stanicí zřizuje ochranná

   hluková pásma,

 

   e) uděluje souhlas

 

   1.  ke  zřizování  zařízení a k provádění činností v ochranných pásmech

   leteckých  staveb  a  mimo  ochranné pásmo k umístění staveb a zařízení

   přesahujících  stanovenou  výšku,  nebo  staveb a zařízení, které mohou

   ohrozit   bezpečnost  leteckého  provozu  nebo  mít  rušivý  účinek  na

   stanovená letecká zařízení,

 

   2.  právnické  nebo fyzické osobě k poskytování letecké telekomunikační

   služby,  letecké  meteorologické  služby,  letecké  informační  služby,

   služby při předletové přípravě a monitorování letu,

 

   3.  právnické  nebo  fyzické  osobě k poskytování odbavovacích služeb a

   rozhoduje o jeho odnětí,

 

   4. k provozování leteckých veřejných vystoupení,

 

   f)  v  dohodě  s  Ministerstvem  obrany rozděluje vzdušný prostor České

   republiky,

 

   g)  v  dohodě  s  Ministerstvem  obrany  omezuje  nebo zakazuje užívání

   vzdušného prostoru České republiky,

 

   h) pověřuje

 

   1.  právnickou  osobu  poskytováním letových provozních služeb a odnímá

   udělené pověření,

 

   2.  právnickou osobu nebo fyzickou osobu poskytováním letištních služeb

   a odnímá udělené pověření,

 

   3.  právnickou  osobu poskytováním letových navigačních služeb a odnímá

   udělené  pověření,  schvaluje  smlouvy  uzavírané mezi osobou pověřenou

   poskytováním letových navigačních služeb a jinými osobami poskytujícími

   letové navigační služby a stanovuje prohlášením funkční bloky vzdušného

   prostoru,

 

   i)  v  dohodě  s  Ministerstvem  obrany rozděluje vzdušný prostor České

   republiky pro účely poskytování letových provozních služeb,

 

   j)  uveřejňuje  sdělení  o  tom, že je užívání vzdušného prostoru České

   republiky k létání nad určitými oblastmi trvale nebo dočasně nebezpečné

   v Letecké informační příručce nebo jiným vhodným způsobem,

 

   k) vydává

 

   1.   opatření   k  regulaci  odbavovacích  služeb  z  důvodu  zajištění

   bezpečnosti nebo provozního přetížení letiště,

 

   2. povolení k létání letadla bez pilota,

 

   3.  licenci  k  provozování obchodní letecké dopravy a rozhoduje o její

   změně nebo jejím odejmutí,

 

   4. osvědčení leteckého dopravce a rozhoduje o jeho odejmutí,

 

   5. povolení k provozování leteckých prací,

 

   6. povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu,

 

   7. omezení nebo zákaz létání určitého sportovního létajícího zařízení,

 

   8.   osvědčení   technické   způsobilosti   technických   prostředků  a

   bezpečnostních zařízení používaných při bezpečnostní kontrole,

 

   l) rozhoduje o omezení obchodní letecké dopravy, nejde-li o případ, kdy

   je  toto  rozhodování  svěřeno  na základě zvláštního právního předpisu

   jinému orgánu,

 

   m)  zabezpečuje  výkon  státní  správy ve věcech sportovních létajících

   zařízení, pokud není zabezpečen pověřenou osobou,

 

   n)  pověřuje  právnickou osobu výkonem státního dozoru nad poskytováním

   letových navigačních služeb a odnímá udělené pověření,

 

   o)  plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy^6b) a přímo

   použitelnými předpisy Evropských společenství,

 

   p)  zabezpečuje  koordinaci  civilního  letového  provozu  s  vojenským

   letovým provozem,

 

   q) provádí ověření spolehlivosti podle § 86b odst. 3.

 

   § 90

 

   Státní dozor

 

   (1)   Státní  dozor  v  civilním  letectví  vykonávají  v  rozsahu  své

   působnosti pověření státní zaměstnanci v Ministerstvu dopravy a v Úřadu

   (dále  jen "kontrolní pracovník"). Kontrolní pracovníci jsou při výkonu

   státního dozoru oprávněni

 

   a) pořizovat zvukové a obrazové záznamy,

 

   b) nosit letecký stejnokroj.

 

   (2)  Kontrolní  pracovník  dozírá,  zda  osoby,  kterým ukládají právní

   předpisy  povinnosti  v  civilním  letectví (dále jen "povinná osoba"),

   plní   uložené   povinnosti   a   zda  dodržují  podmínky  stanovené  v

   rozhodnutích  vydaných  správními úřady příslušnými ve věcech civilního

   letectví.  Povinná  osoba  musí  kontrolnímu pracovníku výkon uvedených

   oprávnění umožnit a bezplatně jej v nezbytném rozsahu dopravit letadlem

   při výkonu státního dozoru.

 

   (3)   Úřad   při  výkonu  státního  dozoru  nad  poskytováním  letových

   navigačních   služeb   podle  přímo  použitelného  předpisu  Evropských

   společenství^5b)   spolupracuje   s   příslušnými  orgány  z  ostatních

   členských států Evropské unie.

 

   (4) Kontrolní pracovníci se při výkonu státního dozoru podle odstavce 1

   prokazují  průkazem,  jehož náležitosti a vzor stanoví prováděcí právní

   předpis.

 

   § 91

 

   (1)  Zjistí-li  kontrolní pracovník při výkonu státního dozoru porušení

   povinností  stanovených  právními  předpisy  v civilním letectví, podle

   potřeby   a  povahy  zjištěných  nedostatků  uloží  způsob  a  lhůtu  k

   odstranění   těchto   nedostatků  a  jejich  příčin.  Ostatní  práva  a

   povinnosti  pověřených  osob  při výkonu státního dozoru jsou stanoveny

   zvláštním předpisem.^7)

 

   (2)  Může-li  být  bezprostředně  ohrožen  život  nebo zdraví osob nebo

   bezpečnost  leteckého provozu, je kontrolní pracovník oprávněn okamžitě

   zastavit  činnost  a  zadržet  doklady  vztahující  se k této činnosti.

   Neprodleně  o  tom  vyrozumí  Úřad nebo Ministerstvo dopravy. Na vydání

   tohoto  opatření  se  nevztahují  obecné  předpisy  o  správním řízení.

   Příslušný  správní úřad zahájí do 10 dnů od doručení vyrozumění správní

   řízení ve věci odejmutí příslušných dokladů nebo zákazu činnosti.

 

   (3)  Povinná osoba musí umožnit osobám pověřeným mezinárodní organizací

   nebo  Evropskou komisí výkon kontrolní činnosti v souladu s mezinárodní

   smlouvou,  která  je  součástí  právního  řádu,  nebo v souladu s přímo

   použitelným předpisem Evropských společenství^7a).

 

   § 91a

 

   (1)  Při  výkonu  státního  dozoru  nad  technickým stavem letadel Úřad

   provádí  na odbavovací ploše letiště kontrolu letadel přistávajících na

   území  České  republiky  a evidovaných v leteckém rejstříku státu, jenž

   není členským státem Evropské unie, zejména pokud

 

   a)  zjistí, že je nedostatečně prováděna údržba letadla nebo že letadlo

   je   poškozené  nebo  má  technické  nebo  provozní  závady  (dále  jen

   "technické závady"),

 

   b)  po  vstupu  letadla  do  vzdušného prostoru České republiky došlo k

   porušení  pravidel  létání  způsobem,  který  vyvolává obavu z ohrožení

   bezpečnosti létání,

 

   c) má podezření, že dříve zjištěné technické závady nebyly odstraněny,

 

   d)  zjistí,  že  příslušné  orgány státu, v jehož leteckém rejstříku je

   letadlo  evidováno,  nevykonávají  náležitý dozor nad technickým stavem

   letadel,

 

   e) z údajů podle § 12a odst. 1 usoudí, že provozovatel letadla ohrožuje

   bezpečnost létání,

 

   f)  předchozí  kontrola  na odbavovací ploše letiště odhalila technické

   závady u letadla stejného provozovatele.

 

   (2)  Ustanovení  odstavce  1  se  nevztahuje  na  státní  letadla podle

   mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu^1j), a na letadla,

   která  neslouží  obchodní  letecké dopravě a jejichž maximální vzletová

   hmotnost je nižší než 5 700 kg.

 

   (3)  O výsledku kontroly podle odstavce 1 zpracuje Úřad protokol, který

   předá veliteli letadla neprodleně po skončení kontroly.

 

   (4) Na základě výsledků kontroly podle odstavce 1 zpracuje Úřad zprávu,

   kterou  předá  Evropské  komisi  do 15 pracovních dnů ode dne provedení

   kontroly.  Na  žádost  předá  Úřad  zprávu příslušným orgánům členských

   států  Evropské  unie a Agentuře. Jestliže kontrola prokáže, že letadlo

   nesplňuje  podmínky  stanovené  leteckými  předpisy podle § 102 odst. 2

   písm. a) a může ohrozit bezpečnost létání, předá Úřad zprávu neprodleně

   provozovateli  letadla,  příslušným  orgánům  členských  států Evropské

   unie,  Evropské komisi a příslušným orgánům státu, v jehož rejstříku je

   letadlo  evidováno.  Úřad  pravidelně  informuje  Agenturu  o přijetí a

   plnění  opatření  k  nápravě  nedostatků  zjištěných při kontrole podle

   odstavce 1.

 

   (5)  V  protokolu  podle  odstavce  3  a  ve zprávě podle odstavce 4 se

   neuvádí  označení osob, které poskytly údaje o technickém stavu letadla

   bez vyžádání.

 

   (6)  Má-li  Úřad  podezření,  že provozovatel letadla nesplní povinnost

   přijmout   opatření   k   odstranění   technických  závad  ohrožujících

   bezpečnost  létání,  uloženou podle § 91 odst. 1, před odletem letadla,

   uloží  mu  zákaz letu do doby, než budou technické závady odstraněny. O

   uložení zákazu letu Úřad neprodleně informuje příslušné orgány státu, v

   jehož  leteckém rejstříku je letadlo evidováno, a státu, na jehož území

   má provozovatel letadla sídlo nebo místo podnikání.

 

   (7)  Úřad  může  po dohodě s příslušnými orgány státu, v jehož leteckém

   rejstříku  je  letadlo  evidováno,  nebo státu, jehož orgány vykonávají

   dozor nad technickým stavem letadla, výkon zákazu letu podle odstavce 6

   prominout.  Úřad  po  dohodě  s  orgány  podle  věty první zároveň určí

   podmínky  letu  na  letiště,  na  kterém  mohou  být  technické  závady

   odstraněny.

 

   (8)  Jestliže  v  důsledku technických závad letadlo nesplňuje podmínky

   letové  způsobilosti,  může  Úřad  výkon  zákazu  letu podle odstavce 6

   prominout  jen  v  případě,  že  provozovatel  letadla  obdrží povolení

   příslušných  orgánů státu, jehož vzdušného prostoru hodlá využít k letu

   na letiště podle odstavce 7.

 

   (9)  Na  postup podle odstavců 6 až 8 se nevztahují předpisy o správním

   řízení.

 

   (10) Zaměstnanci Úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o výsledcích

   kontrol  technického  stavu  letadel  prováděných  na  odbavovací ploše

   letiště,  které  jim byly poskytnuty příslušnými orgány členských států

   Evropské  unie.  Povinnost  zachovávat  mlčenlivost  se  nevztahuje  na

   vzájemné  poskytování  informací  mezi správními orgány při zajišťování

   bezpečnosti létání.

 

   (11)  Úřad  předá na žádost příslušnému orgánu členského státu Evropské

   unie  seznam  mezinárodních  letišť  spolu  s  počtem vzletů a přistání

   letadel  uvedených  v  odstavci  1 a s počtem provedených kontrol podle

   odstavce 1 na každém z těchto letišť za kalendářní rok.

 

   (12)  Vzor  protokolu  podle  odstavce 3 a vzor zprávy podle odstavce 4

   stanoví prováděcí právní předpis.

 

   Správní delikty

 

   § 92

 

   Přestupky

 

   (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 

   a)  úmyslně  ohrozí  veřejný pořádek a bezpečnost na letišti nesplněním

   povinnosti stanovené v § 85i,

 

   b)  vykonává  činnost leteckého personálu přesto, že ví o nemoci nebo o

   takových  změnách  zdravotního stavu, které omezují nebo vylučují výkon

   této činnosti,

 

   c) neoprávněně použije letištní identifikační průkaz,

 

   d)  úmyslně  poškodí  leteckou  stavbu  nebo  jiné  zařízení,  které je

   součástí  této  stavby, nebo úmyslně naruší činnost leteckého pozemního

   zařízení,

 

   e)  ohrozí  bezpečnost  letového  provozu  narušením  ochranného  pásma

   letecké stavby vyjma pásma se zákazem laserových zařízení,

 

   f) na žádost Úřadu předá neúplné nebo nesprávné údaje podle § 12a odst.

   1,

 

   g)  jako  vlastník  letiště,  který  nemůže  zajistit jeho provozování,

   nenabídne letiště k zajištění jeho provozování státu,

 

   h)  nesplní  příkaz  provozovatele  letiště,  osoby poskytující letecké

   služby,  poskytovatele letových navigačních služeb, leteckého dopravce,

   provozovatele  leteckých  prací  nebo  leteckých  činností  pro vlastní

   potřebu nebo jiných oprávněných osob vydaný ke splnění jejich úkolů,

 

   i)  provozuje  letecké veřejné vystoupení bez souhlasu Úřadu nebo osoby

   pověřené   výkonem  státní  správy  ve  věcech  sportovních  létajících

   zařízení nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto zákoně,

 

   j)  nesplní příkaz velitele letadla vydaný v rámci jeho odpovědnosti za

   provedení letu,

 

   k)   vykonává   činnost   leteckého   personálu  bez  platného  průkazu

   způsobilosti,

 

   l) užije sportovní létající zařízení bez platného pilotního průkazu,

 

   m) nepředá na žádost Úřadu údaje podle § 12a odst. 1,

 

   n)  jako  provozovatel  leteckého veřejného vystoupení nevypracuje před

   jejich  zahájením  postupy  k zajištění ochrany civilního letectví před

   protiprávními činy nebo podle nich nepostupuje,

 

   o)  nesplní příkaz nebo neuposlechne zákaz vydaný Ministerstvem dopravy

   nebo Úřadem k zachování bezpečnosti civilního letectví,

 

   p)  použije  koordinované  letiště  v  čase, který se podstatně liší od

   koordinátorem   přiděleného   letištního  času,  nebo  užívá  přidělený

   letištní   čas  způsobem  podstatně  odlišným  od  způsobu  stanoveného

   koordinátorem,

 

   q)  jako  provozovatel  letadla  nebo  sportovního  létajícího zařízení

   neudržuje  letovou  způsobilost  a  nepodrobuje  letadlo nebo sportovní

   létající zařízení pravidelným kontrolám letové způsobilosti,

 

   r)  užije  sportovní  létající  zařízení v rozporu s jeho účelem, užije

   sportovní  létající  zařízení, které není zapsáno v rejstříku, nebo jej

   použije bez platného osvědčení letové způsobilosti,

 

   s)   jako   provozovatel   letadla   provozuje  letadlo  bez  pojištění

   odpovědnosti za škody způsobené provozem letadla,

 

   t)   jako   provozovatel   sportovního  létajícího  zařízení  provozuje

   sportovní   létající  zařízení  bez  pojištění  odpovědnosti  za  škody

   způsobené provozem sportovního létajícího zařízení,

 

   u)  využívá ke své letecké činnosti výrobky, letadlové části a zařízení

   nebo letecká pozemní zařízení bez platného osvědčení,

 

   v)  jako  provozovatel  letadla,  provozovatel  sportovního  létajícího

   zařízení  nebo provozovatel kódovaného zařízení užije letadlovou adresu

   v rozporu s rozhodnutím o jejím přidělení, nebo

 

   w)  jako provozovatel letadla poruší povinnost stanovenou rozhodnutím o

   zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti.

 

   (2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že

 

   a)  provádí  lety  ve  vzdušném  prostoru  České  republiky v rozporu s

   podmínkami stanovenými v tomto zákoně,

 

   b)  provozuje  obchodní leteckou dopravu bez licence, provozuje letecké

   práce  a  letecké  činnosti pro vlastní potřebu bez povolení, provozuje

   letiště  bez  povolení,  poskytuje  letecké  služby  bez  pověření nebo

   souhlasu,   poskytuje   letové  navigační  služby  bez  osvědčení  nebo

   pověření,

 

   c) porušením leteckého předpisu ohrozí bezpečnost létání, nebo

 

   d) porušením povinnosti stanovené tímto zákonem pro provoz letadla nebo

   sportovního létajícího zařízení způsobí v leteckém provozu nehodu,

 

   e) umístí stavbu nebo zařízení v rozporu s § 41 odst. 1, nebo

 

   f)  ohrozí  bezpečnost  letového  provozu narušením ochranného pásma se

   zákazem laserových zařízení.

 

   (3)  Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 50 000

   Kč,  za  přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 200 000 Kč,

   za  přestupek  podle odstavce 1 písm. d) až f) pokutu do 300 000 Kč, za

   přestupek  podle  odstavce  1  písm.  g) až m) pokutu do 500 000 Kč, za

   přestupek  podle  odstavce  1  písm. n) a o) pokutu do 1 000 000 Kč, za

   přestupek  podle  odstavce 1 písm. p) až w) pokutu do 3 000 000 Kč a za

   přestupek podle odstavce 2 písm. a) až f) 5 000 000 Kč.

 

   (4) Zákaz činnosti do 6 měsíců lze uložit za přestupek podle odstavce 1

   písm.  b),  e)  a  h), zákaz činnosti do 1 roku lze uložit za přestupek

   podle odstavce 1 písm. o) až q) a zákaz činnosti do 2 let lze uložit za

   přestupek podle odstavce 1 písm. r) a odstavce 2 písm. a), c) a d).

 

   § 93

 

   Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

   (1)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se dopustí správního

   deliktu tím, že

 

   a)  poškodí  leteckou stavbu nebo jiné zařízení, které je součástí této

   stavby, nebo naruší činnost leteckého pozemního zařízení,

 

   b)  ohrozí  bezpečnost  letového  provozu  narušením  ochranného  pásma

   letecké stavby vyjma pásma se zákazem laserových zařízení,

 

   c)  jako letecký dopravce předá neúplné nebo nesprávné údaje podle § 68

   odst. 3,

 

   d) na žádost Úřadu předá neúplné nebo nesprávné údaje podle § 12a odst.

   1,

 

   e)  jako  vlastník  letiště,  který  nemůže  zajistit jeho provozování,

   nenabídne letiště k zajištění jeho provozování státu,

 

   f)  nesplní  příkaz  provozovatele  letiště,  osoby poskytující letecké

   služby,  leteckého dopravce, poskytovatele letových navigačních služeb,

   provozovatele  leteckých  prací  nebo  leteckých  činností  pro vlastní

   potřebu nebo jiných oprávněných osob vydaný ke splnění jejich úkolů,

 

   g)  provozuje  letecké veřejné vystoupení bez souhlasu Úřadu nebo osoby

   pověřené   výkonem  státní  správy  ve  věcech  sportovních  létajících

   zařízení nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto zákoně,

 

   h) jako letecký dopravce nepředal údaje podle § 68 odst. 3,

 

   i) nepředá na žádost Úřadu údaje podle § 12a odst. 1,

 

   j)  jako  provozovatel  leteckého veřejného vystoupení nevypracuje před

   jejich  zahájením  opatření  a  postupy  k  zajištění ochrany civilního

   letectví před protiprávními činy nebo podle nich nepostupuje,

 

   k)   jako  provozovatel  leteckých  prací  nevypracuje  před  zahájením

   provozování  leteckých  prací  opatření  a  postupy k zajištění ochrany

   civilního letectví před protiprávními činy nebo podle nich nepostupuje,

 

   l)  nesplní příkaz nebo neuposlechne zákaz vydaný Ministerstvem dopravy

   nebo Úřadem k zachování bezpečnosti civilního letectví,

 

   m)  jako  koordinátor  vykonává  svoji činnost bez pojištění pro případ

   odpovědnosti za škodu způsobenou jejím výkonem,

 

   n) jako provozovatel letiště, letecký dopravce nebo jimi pověřená osoba

   nezajistí provedení detekční kontroly v souladu s § 85d,

 

   o) jako provozovatel letiště, letecký dopravce nebo jimi pověřená osoba

   provede  bezpečnostní  nebo  detekční  kontrolu  v rozporu s § 85c nebo

   přímo použitelným předpisem Evropských společenství^6),

 

   p)  jako  provozovatel  letiště  vydá  letištní  identifikační průkaz v

   rozporu   s   §   85f   nebo  přímo  použitelným  předpisem  Evropských

   společenství^6),

 

   q)  použije  koordinované  letiště  v  čase, který se podstatně liší od

   koordinátorem přiděleného letištního času nebo užívá přidělený letištní

   čas způsobem podstatně odlišným od způsobu stanoveného koordinátorem,

 

   r) užije sportovní létající zařízení v rozporu s jeho účelem,

 

   s)  jako  provozovatel  letadla  nebo  sportovního  létajícího zařízení

   neudržuje  letovou  způsobilost  a  nepodrobuje  letadlo nebo sportovní

   létající zařízení pravidelným kontrolám letové způsobilosti,

 

   t)  užije  sportovní létající zařízení, které není zapsáno v rejstříku,

   nebo jej užije bez platného osvědčení letové způsobilosti,

 

   u)   jako   provozovatel   letadla   provozuje  letadlo  bez  pojištění

   odpovědnosti za škody způsobené provozem letadla,

 

   v)   jako   provozovatel   sportovního  létajícího  zařízení  provozuje

   sportovní   létající  zařízení  bez  pojištění  odpovědnosti  za  škody

   způsobené provozem sportovního létajícího zařízení, nebo

 

   w)  využívá ke své letecké činnosti výrobky, letadlové části a zařízení

   nebo letecká pozemní zařízení bez platného osvědčení.

 

   (2)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního

   deliktu tím, že

 

   a) jako provozovatel letiště nesplní povinnost stanovenou v § 85f,

 

   b) jako letecký dopravce nesplní povinnost stanovenou v § 85g,

 

   c)  jako  poskytovatel  letových  provozních  služeb  nesplní povinnost

   stanovenou v § 85h,

 

   d)  využívá  ke  své  letecké  činnosti  letecký  personál bez platného

   průkazu způsobilosti nebo leteckou činnost za těchto podmínek umožní,

 

   e)  jako  provozovatel  letadla,  provozovatel  sportovního  létajícího

   zařízení  nebo provozovatel kódovaného zařízení užije letadlovou adresu

   v rozporu s rozhodnutím o jejím přidělení,

 

   f)  jako provozovatel letadla poruší povinnost stanovenou rozhodnutím o

   zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti,

 

   g) poskytuje letové navigační služby v rozporu s podmínkami stanovenými

   v   tomto   zákoně   nebo   přímo   použitelném   předpisu   Evropských

   společenství^5a),

 

   h)   provádí   bez  oprávnění  vývoj,  projektování,  výrobu,  zkoušky,

   instalaci,  údržbu,  opravy, modifikace nebo konstrukční změny výrobků,

   letadlových části a zařízení nebo leteckých pozemních zařízení,

 

   i) uvádí na trh výrobky bez platného osvědčení,

 

   j)  jako  provozovatel letiště, letecký dopravce, poskytovatel letových

   provozních  služeb  nebo poskytovatel služeb při odbavovacím procesu na

   letišti  nemá schválený bezpečnostní program, nezajistí plnění opatření

   a postupů v něm uvedených, nebo nezajistí plnění mimořádných opatření a

   postupů podle § 86,

 

   k)  jako  schválený agent nezajistí plnění opatření a postupů uvedených

   ve  schváleném bezpečnostním programu nebo nezajistí plnění mimořádných

   opatření a postupů,

 

   l)   provádí   bezpečnostní  kontrolu  nákladu,  pošty  a  kurýrních  a

   expresních   zásilek,   které   předává  k  přepravě,  bez  schváleného

   bezpečnostního programu,

 

   m)  provozuje letiště bez platného povolení nebo v rozporu s podmínkami

   v něm stanovenými,

 

   n) poskytuje letecké služby bez pověření nebo souhlasu nebo v rozporu s

   podmínkami v nich stanovenými,

 

   o)  provádí  lety  ve  vzdušném  prostoru  České  republiky v rozporu s

   podmínkami stanovenými v tomto zákoně,

 

   p)  provozuje  obchodní leteckou dopravu bez licence, provozuje letecké

   práce  nebo  letecké  činnosti  pro vlastní potřebu bez povolení nebo v

   rozporu s podmínkami v nich stanovenými,

 

   q) poskytuje letové navigační služby bez osvědčení nebo pověření nebo v

   rozporu s podmínkami v nich stanovenými,

 

   r) porušením leteckého předpisu ohrozí bezpečnost létání,

 

   s)  jako  letecký  dopravce  nebo  provozovatel  leteckých prací poruší

   schválenou bezpečnostní letovou normu provozovatele,

 

   t)  jako  letecký  dopravce  v  rozporu  s  přímo použitelným předpisem

   Evropských  společenství^1g)  nesplní  informační  povinnost, nezajistí

   přesměrování  letu nebo neproplatí výdaje s tím spojené, nebo nezajistí

   péči,  či  neuhradí  vzniklou  škodu  při  odepření  nástupu  na palubu

   letadla, zrušení či zpoždění letu,

 

   u)  jako  letecký  dopravce  v  rozporu  s  přímo použitelným předpisem

   Evropských  společenství^1g)  požaduje  doplatit  rozdíl v ceně letenky

   nebo jej nevrátí, umístil-li cestujícího do vyšší nebo nižší třídy, než

   pro kterou byla letenka zakoupena, v souvislosti s odepřením nástupu na

   palubu letadla, zrušením nebo zpožděním letu,

 

   v) porušením povinnosti stanovené tímto zákonem pro provoz letadla nebo

   sportovního létajícího zařízení způsobí v leteckém provozu nehodu,

 

   w)   provádí   výcvik  řídících  letového  provozu,  řídících  letového

   provozu-žáků a výcvik provozních instruktorů bez povolení vydaného nebo

   uznaného Úřadem, nebo

 

   x) vede databázi údajů uvedených v § 51a odst. 1 bez pověření podle 51a

   odst. 2,

 

   y) umístí stavbu nebo zařízení v rozporu s § 41 odst. 1, nebo

 

   z)  ohrozí  bezpečnost  letového  provozu narušením ochranného pásma se

   zákazem laserových zařízení.

 

   (3)  Provozovatel letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů se

   dopustí  správního  deliktu  tím,  že v rozporu s § 51a odst. 7 nepředá

   údaje uvedené v § 51a odst. 1.

 

   (4)  Držitel  povolení  k  provádění výcviku řídících letového provozu,

   řídících  letového  provozu-žáků  a  výcviku  provozních instruktorů se

   dopustí správního deliktu tím, že

 

   a)  v rozporu s § 22j odst. 4 neoznámí Úřadu změny podmínek stanovených

   pro  vydání  povolení  k  provádění  výcviku řídících letového provozu,

   řídících letového provozu-žáků a výcviku provozních instruktorů, nebo

 

   b)  v rozporu s § 22k odst. 1 pověří prováděním zkoušek v rámci výcviku

   řídících  letového provozu, řídících letového provozu-žáků a provozních

   instruktorů fyzickou osobu, která nemá k této činnosti povolení Úřadu.

 

   (5)  Právnická osoba se jako osoba pověřená podle § 51a odst. 2 vedením

   databáze údajů uvedených v § 51a odst. 1 dopustí správního deliktu tím,

   že

 

   a)  v rozporu s § 51a odst. 6 nezajistí ochranu databáze před zneužitím

   nebo zásahem neoprávněných osob,

 

   b)  vede  databázi v rozporu s podmínkami stanovenými podle § 51a odst.

   3,

 

   c) údaje databáze nezpřístupní podle § 51a odst. 9, nebo

 

   d) údaje databáze nezveřejní podle § 51a odst. 10.

 

   (6)  Smluvní  letecký  dopravce  se dopustí správního deliktu tím, že v

   rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství1i)

 

   a)   při  provádění  rezervace  neinformuje  cestujícího  o  totožnosti

   provozujícího  leteckého  dopravce nebo dopravců nebo o jejich změně po

   provedení rezervace,

 

   b)  nevymezí  povinnost informovat cestující o totožnosti provozujícího

   leteckého  dopravce  nebo dopravců ve všeobecných prodejních podmínkách

   vztahujících se ke smlouvě o přepravě, nebo

 

   c)  neposkytne  cestujícímu,  který  se  rozhodl  neletět  s  oznámeným

   provozujícím  leteckým  dopravcem zapsaným na seznam Společenství, jenž

   podléhá  zákazu provozování letecké dopravy, přestože let nebyl zrušen,

   náhradu nebo přesměrování.

 

   (7)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se dopustí správního

   deliktu  tím,  že  v  rozporu  s přímo použitelným předpisem Evropských

   společenství1h)

 

   a)  jako  letecký  dopravce nezpřístupní veřejnosti ve formě a jazycích

   dostupných  ostatním  cestujícím bezpečnostní pravidla vztahující se na

   přepravu  osob  se  zdravotním  postižením a osob s omezenou schopností

   pohybu  a  orientace,  včetně pravidel pro omezení přepravy těchto osob

   nebo přepravy jejich vybavení pro mobilitu z důvodu velikosti letadla,

 

   b) jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní

   agentury nevynaloží přiměřené úsilí, aby osobě se zdravotním postižením

   nebo  osobě  s  omezenou schopností pohybu a orientace, které oprávněně

   odmítne rezervaci, navrhl přijatelnou alternativu přepravy,

 

   c) jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní

   agentury  nepřijme na všech svých prodejních místech, včetně prodeje po

   telefonu  a přes internet, veškerá nezbytná opatření k přijetí oznámení

   o  potřebě  pomoci  od  osob se zdravotním postižením a osob s omezenou

   schopností  pohybu  a  orientace,  nebo nezajistí, aby přijaté oznámení

   bylo předáno řádně a včas,

 

   d)  jako  provozovatel letiště nestanoví normy kvality pro pomoc osobám

   se  zdravotním  postižením  a  osobám  s  omezenou  schopností pohybu a

   orientace, neurčí prostředky potřebné pro jejich splnění nebo své normy

   kvality nezveřejní,

 

   e)  jako  letecký  dopravce  nebo  provozovatel  letiště nezajistí, aby

   všichni  zaměstnanci,  včetně zaměstnanců jiných subjektů působících na

   dotčeném  letišti,  kteří  poskytují  přímou pomoc osobám se zdravotním

   postižením  a  osobám  s  omezenou schopností pohybu a orientace, uměli

   vyhovět  zvláštním  potřebám  těchto  osob,  nebo  neposkytne školení o

   rovnoprávnosti  zdravotně postižených osob a o problematice zdravotního

   postižení  veškerému personálu letiště, který přichází do přímého styku

   s cestující veřejností, anebo nezajistí, aby všichni zaměstnanci prošli

   školením o problematice zdravotního postižení,

 

   f) jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní

   agentury neinformuje okamžitě osobu se zdravotním postižením nebo osobu

   s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace,  které  oprávněně odmítl

   rezervaci nebo ji přijmout na palubu, o důvodech, které ho k tomu vedly

   nebo  ji  na  její žádost o těchto důvodech písemně neinformuje do pěti

   pracovních dnů ode dne, kdy o písemnou informaci požádala,

 

   g) jako letecký dopravce neposkytne osobě se zdravotním postižením nebo

   osobě s omezenou schopností pohybu a orientace při odletu, příletu nebo

   tranzitu  na  letišti,  bezúplatně  pomoc  uvedenou v přímo použitelném

   předpisu Evropských společenství,

 

   h)  jako  provozovatel letiště neurčí místa příjezdu a odjezdu v areálu

   letiště,  na  kterých mohou osoby se zdravotním postižením nebo osoby s

   omezenou  schopností  pohybu a orientace snadno oznámit svůj příjezd na

   letiště,  anebo  neposkytne  na  nich základní informace o letišti nebo

   tato místa jasně neoznačí,

 

   i)  jako  provozovatel  letiště  nezajistí,  aby  pomoc uvedená v přímo

   použitelném  předpisu Evropských společenství byla osobám se zdravotním

   postižením   a   osobám   s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace

   poskytována bezúplatně,

 

   j)  jako  provozovatel letiště nezajistí osobě se zdravotním postižením

   nebo  osobě  s omezenou schopností pohybu a orientace, která se dostaví

   na letiště za účelem odletu pomoc uvedenou v přímo použitelném předpisu

   Evropských  společenství  tak, aby se tato osoba byla schopna zúčastnit

   letu, na který má rezervaci,

 

   k) jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní

   agentury bezdůvodně odmítne osobě se zdravotním postižením nebo osobě s

   omezenou schopností pohybu a orientace rezervaci pro let z letiště nebo

   na  letiště,  nebo  odmítne  přijmout tuto osobu na palubu, jestliže má

   tato osoba platnou letenku a rezervaci, nebo

 

   l) jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní

   agentury nenabídne osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou

   schopností  pohybu  a  orientace, které byl odepřen nástup na palubu na

   základě  jejího  zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a

   orientace,  a osobě, která tuto osobu doprovází, proplacení výdajů nebo

   přesměrování.

 

   (8) Provozovatel letiště uvedeného v § 42d odst. 1 se dopustí správního

   deliktu  tím, že neprojedná s leteckými dopravci letištní ceník podle §

   42g.

 

   (9) Za správní delikt se uloží pokuta do

 

   a)  300  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b),

   c) nebo d) nebo odstavce 7 písm. a), b) nebo c),

 

   b)  500  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f),

   g), h) nebo i), odstavce 3 nebo odstavce 7 písm. d), e) nebo f),

 

   c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. j), k),

   l),  m)  nebo  n),  odstavce  4  písm. a), odstavce 5 písm. c) nebo d),

   odstavce 6 písm. b) nebo odstavce 7 písm. g) nebo h),

 

   d) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. o), p),

   q),  r),  s),  t),  u), v) nebo w), odstavce 2 písm. a), b), c), d), e)

   nebo  f), odstavce 4 písm. b), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. i)

   nebo j) nebo odstavce 8,

 

   e) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. g), h),

   i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y) nebo

   z),  odstavce  5  písm. a) nebo b), odstavce 6 písm. c) nebo odstavce 7

   písm. k) nebo l).

 

   (10)  Zákaz  činnosti  do  6  měsíců lze uložit za správní delikt podle

   odstavce  1  písm.  k), m) a n), zákaz činnosti do 1 roku lze uložit za

   správní  delikt  podle odstavce 1 písm. o), s) až v) a odstavce 2 písm.

   a)  až  d) a zákaz činnosti do 2 let lze uložit za správní delikt podle

   odstavce 1 písm. r) a odstavce 2 písm. g), i) až k), m) až s) a v).".

 

   § 94

 

   (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

   vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení

   právní povinnosti zabránila.

 

   (2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

   správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k

   okolnostem, za nichž byl spáchán.

 

   (3)  Odpovědnost  za  správní  delikt  zaniká,  jestliže  správní orgán

   nezahájil řízení do 2 let od okamžiku, kdy se dozvěděl o jeho spáchání,

   nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

 

   (4) Zákaz činnosti lze právnické osobě uložit jen tehdy, byl-li správní

   delikt  spáchán  touto činností nebo v souvislosti s ní. Do doby zákazu

   činnosti  se započítává doba, po kterou již nesměla na základě opatření

   správního  orgánu  učiněného  v  souvislosti  s  projednávaným správním

   deliktem tuto činnost vykonávat.

 

   (5)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické

   osoby^8)  nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona

   o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

   (6) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni:

 

   a) Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a

   89, jde-li o správní delikty podle § 93odstavce 1, s výjimkou správních

   deliktů podle písmen c) a h), odstavce 2, 3, 4 nebo 5 a odstavců 6 a 7,

   je-li   pachatelem   správního   deliktu   dopravce  podle  odstavce  6

   provozovatel letiště nebo letecký dopravce,

 

   b)  útvar  Policie  České republiky, který je podle zvláštního právního

   předpisu^5j)  příslušný k provádění hraniční kontroly, jde-li o správní

   delikty podle § 93 odst. 1 písm. c) a h),

 

   c)  obecní živnostenský úřad, jde-li o správní delikty podle § 93 odst.

   6  a  7,  je-li  jejich pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo

   cestovní agentury.

 

   (7)  O odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky podle odstavce

   6 písm. b) rozhoduje Ministerstvo vnitra.

 

   (8)  Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil.

   Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

   § 94a

 

   Pořádková pokuta

 

   (1)   Provozovateli   letiště   nebo  jiných  leteckých  staveb,  osobě

   poskytující   letecké  služby  a  provozovateli  leteckých  činností  a

   ostatním  osobám  zúčastněným  na  civilním  letectví, kteří neumožnili

   výkon  státního  dozoru,  může  Ministerstvo  dopravy  nebo Úřad uložit

   pořádkovou pokutu do 100 000 Kč.

 

   (2)  Pořádkovou  pokutu  lze  uložit  i  opakovaně, nebyla-li povinnost

   splněna   ani   v  dodatečně  stanovené  lhůtě.  Úhrn  takto  uložených

   pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč.

 

   (3)   Pořádkovou  pokutu  lze  uložit  do  1  roku  ode  dne  nesplnění

   povinnosti.

 

   (4) Pořádková pokuta je příjmem státního rozpočtu.

 

   ČÁST DESÁTÁ

 

   SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

   Společná ustanovení

 

   § 95

 

   V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle obecných

   předpisů  o  správním řízení, pokud jednotlivá ustanovení tohoto zákona

   nestanoví  jinak.  Stanoviska  uplatněná  k politice územního rozvoje a

   územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlas úřadu

   vydávaný  podle  §  40,  41 a § 89 písm. q) jako podklad pro rozhodnutí

   podle  zvláštního  právního  předpisu nebo územní souhlas jsou závazným

   stanoviskem  podle  správního řádu^8a) a nejsou samostatným rozhodnutím

   ve správním řízení.

 

   § 96

 

   Ustanovení  tohoto  zákona  se  použijí, jen pokud mezinárodní smlouva,

   která je součástí právního řádu, nestanoví jinak.

 

   § 97

 

   Pro  vymezení  postavení odpovědného zástupce platí § 11 živnostenského

   zákona obdobně.

 

   § 98

 

   (1)  Cenu  za  užívání letiště a poskytování letových provozních služeb

   sjednávají  provozovatelé  letišť  a  provozovatelé letových provozních

   služeb  podle  cenových  předpisů.^9)  Při  sjednávání  ceny  musí  být

   dodrženy mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu a které

   výši  ceny  limitují.  Ministerstvo  dopravy dohlíží, zda provozovatelé

   letišť  a  provozovatelé  letových  provozních  služeb tyto mezinárodní

   smlouvy  při  sjednávání  cen  dodržují. Tímto ustanovením není dotčena

   hlava VI části čtvrté.

 

   (2)  Za  úkony  Úřadu  stanovené  zvláštním  předpisem^10)  se vybírají

   správní  poplatky.  Ostatní  úkony  Úřadu se provádějí za úhradu, jejíž

   druh a výši stanoví prováděcí předpis.

 

   (3)  Rozsah  a  podmínky  pojištění  odpovědnosti  za  škodu způsobenou

   provozem  letadla  stanoví prováděcí právní předpis, nestanoví-li přímo

   použitelný předpis Evropských společenství^10a) jinak.

 

   § 99

 

   (1)  Provozovatelé  letišť,  leteckých činností a leteckých služeb jsou

   povinni  poskytovat  Ministerstvu  dopravy  a  Úřadu statistické a jiné

   údaje  stanovené  zvláštním  předpisem^11)  nebo  mezinárodní smlouvou,

   která je součástí právního řádu.

 

   (2)   Ministerstvo   dopravy   a  spojů  zabezpečuje  vydávání  Letecké

   informační  příručky,  ve  které  se publikují rozhodující skutečnosti,

   které mají vliv na bezpečnost leteckého provozu.

 

   § 99a

 

   (1)  Pokud se v tomto zákoně hovoří o fyzické osobě s trvalým pobytem v

   České  republice, státním občanovi České republiky nebo právnické osobě

   se  sídlem  v  České  republice,  rozumí  se tím také státní příslušník

   jiného  členského  státu  Evropské unie nebo právnická osoba se sídlem,

   ústřední  správou  nebo  hlavní  provozovnou  v  jiném  členském  státě

   Evropské unie.

 

   (2)  Ustanovení  odstavce  1  se  vztahuje také na státního příslušníka

   jiného  státu  nebo  právnickou  osobu se sídlem, ústřední správou nebo

   hlavní  provozovnou v jiném státě, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy,

   kterou je Česká republika vázána^11a).

 

   (3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na § 22j odst. 2, § 55a odst. 8

   a § 82.

 

   § 100

 

   Přechodná ustanovení

 

   (1)  Pokud  není  uvedeno  jinak, řídí se tímto zákonem i právní vztahy

   vzniklé podle právních předpisů platných do dne nabytí účinnosti tohoto

   zákona.

 

   (2) Pokuty podle tohoto zákona lze uložit pouze za protiprávní jednání,

   k němuž došlo po účinnosti tohoto zákona.

 

   (3)  Provozovatel  letiště  je  povinen  požádat  do  jednoho  roku  od

   účinnosti  tohoto  zákona Úřad o vydání povolení k provozování letiště.

   Do   doby   rozhodnutí   Úřadu  se  provozovatel  letiště  považuje  za

   provozovatele  letiště,  kterému  bylo  vydáno  povolení  podle  tohoto

   zákona.  Nepožádá-li  provozovatel  letiště ve stanovené lhůtě o vydání

   povolení, dosavadní povolení provozovat letiště zaniká.

 

   (4)  Právnická  nebo  fyzická  osoba,  která  poskytuje letové provozní

   služby,  je  povinna  požádat Ministerstvo dopravy o vydání pověření do

   jednoho   roku   od   účinnosti   tohoto  zákona.  Do  doby  rozhodnutí

   Ministerstva  dopravy  o  vydání  pověření  se  považuje právnická nebo

   fyzická  osoba  za  oprávněnou k zajišťování těchto služeb. Nepožádá-li

   právnická  nebo  fyzická osoba, která poskytuje letové provozní služby,

   ve  stanovené  lhůtě  o vydání pověření, dosavadní oprávnění poskytovat

   letové provozní služby zaniká.

 

   (5)   Právnická   nebo   fyzická   osoba,   která   poskytuje  leteckou

   telekomunikační, leteckou meteorologickou, leteckou informační službu a

   službu   při   odbavovacím  procesu  na  letišti,  je  povinna  požádat

   Ministerstvo  dopravy  o  udělení  souhlasu  do  doby  jednoho  roku od

   účinnosti tohoto zákona. Do doby udělení souhlasu se považuje právnická

   nebo   fyzická   osoba  za  oprávněnou  k  zajišťování  těchto  služeb.

   Nepožádá-li  fyzická  nebo právnická osoba ve stanovené lhůtě o udělení

   souhlasu, dosavadní oprávnění k poskytování služeb zaniká.

 

   (6)  Dopravci,  kteří  provozují  obchodní  leteckou dopravu na základě

   udělené koncese a chtějí provozovat nadále obchodní leteckou dopravu na

   základě  licence,  jsou  povinni  do  jednoho  roku od účinnosti tohoto

   zákona   požádat  o  udělení  licence  Ministerstvo  dopravy.  Do  doby

   rozhodnutí  Ministerstva dopravy se tito dopravci považují za dopravce,

   kterým byla udělena licence podle tohoto zákona. Nepožádá-li dopravce o

   udělení  licence  ve stanovené lhůtě, dosavadní oprávnění k provozování

   obchodní  letecké  dopravy  zaniká.  Dopravci, kteří provozují obchodní

   leteckou  dopravu na základě udělené koncese a chtějí nadále provozovat

   dopravu  aerotaxi,  jsou  povinni  požádat do jednoho roku od účinnosti

   tohoto  zákona  o  vydání  povolení Úřad. Nepožádá-li dopravce o vydání

   povolení ve stanovené lhůtě, dosavadní oprávnění k provozování obchodní

   letecké dopravy zaniká.

 

   (7)  Právnická  nebo  fyzická  osoba,  která provozuje letecké práce na

   základě  koncese, je povinna do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona

   požádat  Úřad o vydání povolení. Do doby rozhodnutí Úřadu se tato osoba

   považuje  za  oprávněnou  k  provozování  leteckých  prací podle tohoto

   zákona.  Nepožádá-li  právnická nebo fyzická osoba ve stanovené lhůtě o

   vydání  povolení,  dosavadní  oprávnění  k  provozování leteckých prací

   zaniká.

 

   (8)  Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,

   která  není  potřeba  podle tohoto zákona dokončit, se ke dni účinnosti

   tohoto zákona zastaví.

 

   Závěrečná ustanovení

 

   § 101

 

   Zrušuje  se  správní  úřad  Státní  letecká inspekce zřízený zákonem č.

   305/1993  Sb.  Práva  a  závazky  z  pracovněprávních  a  jiných vztahů

   přecházejí  ze  správního úřadu Státní letecká inspekce na Úřad zřízený

   tímto zákonem.

 

   § 102

 

   (1)  Ministerstvo  dopravy  vydá právní předpis k provedení § 4 odst. 2

   písm.  d),  §  4  odst. 4, § 5 odst. 2, § 5a odst. 2, § 7 odst. 8, § 12

   odst.  2 písm. b), § 12a odst. 7, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 1 a 3, §

   17a  odst. 1, § 17b odst. 5, § 17d odst. 4, § 19a odst. 7, § 22 odst. 2

   a  8, § 22a odst. 1, § 22d odst. 4, § 22e odst. 4, § 22f odst. 1 a 6, §

   22g  odst. 3, § 22h odst. 2, § 22j odst. 8, § 25 odst. 3, § 26 odst. 2,

   § 32 odst. 1 a 3, § 34a odst. 4, § 35 odst. 1 a 3, § 42b odst. 8, § 42c

   odst. 2, § 44 odst. 6, § 45 odst. 4, § 47 odst. 2, § 49c odst. 2, § 49f

   odst.  2,  § 49g odst. 2, § 51a odst. 11, § 53 odst. 2, § 55 odst. 7, §

   55a odst. 3, § 55b odst. 8, § 55d odst. 2, § 55e odst. 2, § 58 odst. 2,

   §  67 odst. 4, § 70a odst. 2, § 72 odst. 2, § 74 odst. 3, § 76 odst. 3,

   §  81  odst. 8, § 82 odst. 7, § 84b odst. 3, § 84c odst. 8, § 85a odst.

   9,  §  85c  odst. 2, § 85d odst. 5, § 85e odst. 6, § 85f odst. 5, § 85j

   odst.  4, § 85k odst. 4, § 86b odst. 6, § 90 odst. 4, § 91a odst. 12, a

   § 98 odst. 2 a 3 tohoto zákona.

 

   (2)   Provozovatelé   letišť   a   leteckých   staveb,  osoby  pověřené

   provozováním  leteckých  služeb,  provozovatelé  leteckých  činností  a

   ostatní  osoby  zúčastněné  na civilním letectví jsou povinni dodržovat

   letecké předpisy, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, které

   jsou součástí právního řádu, vydávány

 

   a) Mezinárodní organizací pro civilní letectví,^1k)

 

   b)    Sdružením    leteckých    úřadů    podle    předpisů   Evropských

   společenství,^13) a

 

   c)    Evropskou    organizací    pro   bezpečnost   leteckého   provozu

   EUROCONTROL,^14)

 

   a  to  ve  znění  přijatém  Českou republikou zastoupenou Ministerstvem

   dopravy.  Tyto  předpisy  se uveřejňují v Letecké informační příručce a

   jsou k dispozici na Ministerstvu dopravy a na Úřadu.

 

   § 103

 

   Zrušují se:

 

   1.  Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění

   zákona  č.  40/1964  Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb.,

   zákona č. 383/1990 Sb. a zákona č. 305/1993 Sb.

 

   2.  Zákon  č.  203/1964  Sb.,  o úpravě některých úkolů státní správy v

   civilním letectví.

 

   3. Ustanovení písmena c) v čl. II bodu 2 zákona č. 385/1990 Sb., kterým

   se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění

   zákona č. 74/1990 Sb.

 

   4.  Vyhláška  Ministerstva  dopravy  č.  209/1964 Sb., o zřízení Státní

   letecké  inspekce  a  Správy  dopravních  letišť,  ve znění vyhlášky č.

   104/1977 Sb. a zákona č. 305/1993 Sb.

 

   5.  Vyhláška  Federálního ministerstva dopravy č. 47/1980 Sb., o létání

   se závěsnými kluzáky.

 

   ČÁST JEDENÁCTÁ

 

   ZMĚNA  A  DOPLNĚNÍ  ZÁKONA  Č.  455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ

   (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 

   § 104

 

   Zákon  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

   ve  znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992

   Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

   Sb.,  zákona  č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994

   Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995

   Sb.,  zákona  č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996

   Sb. a zákona č. 19/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

   1.  V  §  3  odst. 3 písm. x) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a

   připojuje se písmeno y), které včetně poznámky č. ^23f) zní:

 

   "y)   provozování   letišť,  provozování  obchodní  letecké  dopravy  a

   leteckých prací a poskytování leteckých služeb.^23f)

 

   23f)  Zákon  č.  49/1997  Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění

   zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

   ve znění pozdějších předpisů.".

 

   2.  V  příloze  č.  3  KONCESOVANÉ  ŽIVNOSTI se ve skupině 314: Ostatní

   vypouští obor "Letecká doprava a letecké práce".

 

   ČÁST DVANÁCTÁ

 

   ÚČINNOST ZÁKONA

 

   § 105

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

 

   Zeman v. r.

 

   Havel v. r.

 

   Klaus v. r.

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl.II zákona č. 225/2006 Sb.

 

   Přechodná ustanovení

 

   1.  Letecký  dopravce  a  provozovatel  leteckých  prací  jsou  povinni

   předložit   do   6  měsíců  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona

   bezpečnostní  letovou  normu  provozovatele  Úřadu pro civilní letectví

   (dále  jen  "Úřad")  ke  schválení.  Do  doby  rozhodnutí  Úřadu  se na

   leteckého  dopravce  a  provozovatele leteckých prací povinnost podle §

   22a  odst. 2 a 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

   účinnosti  tohoto  zákona, nevztahuje. Nepředloží-li letecký dopravce a

   provozovatel  leteckých  prací  ve stanovené lhůtě bezpečnostní letovou

   normu  provozovatele  ke schválení, vztahuje se na ně povinnost podle §

   22a  odst. 2 a 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

   účinnosti tohoto zákona, bez dalšího.

 

   2.  Provozovatel  mezinárodního veřejného letiště je povinen požádat do

   jednoho  roku  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona Úřad o vydání

   osvědčení.  Do  doby  rozhodnutí  Úřadu  se  provozovatel mezinárodního

   veřejného   letiště  považuje  za  provozovatele  osvědčeného  letiště.

   Nepožádá-li  provozovatel letiště ve stanovené lhůtě o vydání osvědčení

   letiště,  Úřad  zahájí  řízení  o  změně druhu letiště. Odkladný účinek

   odvolání proti rozhodnutí o změně druhu letiště podle předchozí věty je

   vyloučen.

 

   3. Osoba pověřená Ministerstvem dopravy přidělováním volných letištních

   časů leteckým dopravcům a dohledem na jejich využívání podle § 32 odst.

   2  zákona  č.  49/1997  Sb.,  ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

   tohoto  zákona,  musí  být  pojištěna  pro případ odpovědnosti za škodu

   způsobenou  výkonem  své  činnosti do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti

   tohoto zákona.

 

   4.  Dopravci,  kteří provozují mezinárodní obchodní leteckou dopravu na

   základě  mezinárodní  smlouvy,  kterou je Česká republika vázána, přede

   dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni do 5 let od účinnosti

   tohoto  zákona požádat Ministerstvo dopravy o udělení přepravního práva

   k  provozování mezinárodní obchodní letecké dopravy na lince, k jejímuž

   provozování  se  vyžaduje  udělení  přepravního  práva  podle zákona č.

   49/1997  Sb.,  ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   Nepožádá-li  dopravce  o  udělení přepravního práva ve stanovené lhůtě,

   dosavadní  oprávnění k provozování mezinárodní obchodní letecké dopravy

   na  lince, k jejímuž provozování se vyžaduje udělení přepravního práva,

   zaniká.

 

   5.  Provozovatel letiště a letecký dopravce jsou povinni předložit do 6

   měsíců  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona bezpečnostní program

   ochrany  civilního  letectví před protiprávními činy podle § 85a zákona

   č.  49/1997  Sb.,  ve  znění  účinném  ode  dne nabytí účinnosti tohoto

   zákona,   Ministerstvu   dopravy   ke  schválení.  Do  doby  rozhodnutí

   Ministerstva   dopravy  se  program  ochrany  civilního  letectví  před

   protiprávními činy provozovatele letiště a leteckého dopravce schválený

   přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona považuje za bezpečnostní

   program schválený podle tohoto zákona.

 

   6.  Poskytovatel  letových  provozních služeb a poskytovatel služeb při

   odbavovacím  procesu  na letišti jsou povinni předložit do 6 měsíců ode

   dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona bezpečnostní program Ministerstvu

   dopravy  ke  schválení.  Do  doby rozhodnutí Ministerstva dopravy se na

   poskytovatele  letových  provozních  služeb  a poskytovatele služeb při

   odbavovacím procesu na letišti povinnost podle § 85a odst. 3 písm. a) a

   b)  zákona  č.  49/1997  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

   tohoto   zákona,   nevztahuje.   Nepředloží-li   poskytovatel  letových

   provozních  služeb  a  poskytovatel  služeb  při odbavovacím procesu na

   letišti  ve stanovené lhůtě bezpečnostní program ke schválení, vztahuje

   se  na ně povinnost podle § 85a odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 49/1997

   Sb.,  ve  znění  účinném  ode  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona, bez

   dalšího.

 

   7.  Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona jmenuje a odvolává

   ředitele Úřadu ministr dopravy.

 

   8.  Do  doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona vykonávají státní

   dozor  v  civilním letectví pověření zaměstnanci Ministerstva dopravy a

   Úřadu.

 

   9.  Vlastník  veřejného letiště, který nemůže zajistit jeho provozování

   do  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  je  povinen podat písemnou

   nabídku podle § 25a odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode

   dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  do  6  měsíců  ode  dne nabytí

   účinnosti tohoto zákona.

 

   10. Pověření k poskytování letových provozních služeb a letištní služby

   udělená  podle  §  46  zákona  č.  49/1997 Sb., ve znění účinném do dne

   nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za pověření udělená podle §

   46  zákona  č.  49/1997  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

   tohoto zákona.

 

   11.  Souhlas  k  poskytování  letecké  telekomunikační  služby, letecké

   meteorologické služby, letecké informační služby, služby při předletové

   přípravě  a monitorování letu udělený podle § 49 zákona č. 49/1997 Sb.,

   ve  znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za

   souhlas  udělený podle § 49 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode

   dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   12.  Souhlas  k  poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném

   letišti  udělený podle § 49b zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do

   dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  se považuje za souhlas udělený

   podle  §  49b  zákona  č.  49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

   účinnosti tohoto zákona.

 

   13.  Licence  k  provozování obchodní letecké dopravy vydaná podle § 58

   zákona  č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto

   zákona,  se  považuje  za  licenci vydanou podle § 56 zákona č. 49/1997

   Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   14.  Právnická osoba pověřená podle § 81 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb.,

   ve  znění  účinném  do  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna

   podat žádost podle § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném

   ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  do  1 roku ode dne nabytí

   účinnosti tohoto zákona, jinak udělené pověření zanikne.

 

   15.  Fyzické  osoby,  jimž byl vydán doklad o bezpečnostní způsobilosti

   pro  citlivou činnost, týkající se civilního letectví podle dosavadních

   předpisů,   se   považují  za  fyzické  osoby,  u  nichž  byla  ověřena

   spolehlivost podle tohoto zákona.

 

   16. Ověření spolehlivosti fyzických osob, které ke dni účinnosti tohoto

   zákona  vykonávají  činnosti  podle  §  86a  musí  být  provedeno  do 6

   kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   17.  Dnem  účinnosti tohoto zákona se zastavují správní řízení o vydání

   dokladu  o  bezpečnostní  způsobilosti, týkající se civilního letectví,

   která   provádí  Národní  bezpečnostní  úřad  podle  zákona  o  ochraně

   utajovaných   informací   a   o   bezpečnostní   způsobilosti.  Národní

   bezpečnostní  úřad  do  1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

   vrátí podané žádosti o doklad žadatelům.

 

   Čl. II zákona č. 301/2009 Sb.

 

   Přechodná ustanovení

 

   1. Platnost průkazů způsobilosti obsluhujícího personálu vydaných podle

   §  19  zákona  č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti

   tohoto  zákona,  zaniká do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto

   zákona.  Držitelé  průkazu  způsobilosti  obsluhujícího  personálu jsou

   povinni  do  šesti  měsíců ode dne zániku jeho platnosti odevzdat tento

   průkaz Úřadu.

 

   2.  Držitelé  průkazu způsobilosti leteckého personálu vydaného podle §

   19  zákona  č.  49/1997  Sb.,  ve znění účinném do dne nabytí účinnosti

   tohoto  zákona, kteří vykonávají činnosti podle § 22d zákona č. 49/1997

   Sb.,  ve  znění  účinném  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou

   povinni požádat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Úřad o

   výměnu  dosavadního průkazu způsobilosti za průkaz způsobilosti podle §

   22e  zákona  č.  49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

   tohoto  zákona,  jinak  platnost  průkazu  způsobilosti zaniká. Do doby

   výměny  se  průkaz  způsobilosti  leteckého personálu vydaný podle § 19

   zákona  č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto

   zákona,  považuje  za průkaz způsobilosti podle § 22e zákona č. 49/1997

   Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   3.  Držitelé  průkazu způsobilosti leteckého personálu vyměněného podle

   zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto

   zákona,  nebo  vydaného  podle  §  22e  zákona č. 49/1997 Sb., ve znění

   účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni požádat do

   1  roku  ode  dne  nabytí  účinnosti  § 22f tohoto zákona Úřad nebo jím

   pověřenou  osobu  o  ověření potřebné úrovně znalostí anglického jazyka

   podle  §  22f  zákona  č.  49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

   účinnosti  tohoto  zákona,  jinak platnost průkazu způsobilosti zaniká.

   Pokud ověřená úroveň znalostí anglického jazyka odpovídá stupni nižšímu

   než  stupeň  4 hodnotící stupnice podle § 22f zákona č. 49/1997 Sb., ve

   znění  účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, Úřad průkaz

   způsobilosti odejme.

 

   4. Letiště určená podle § 24 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do

   dne  nabytí účinnosti tohoto zákona, jako letiště mezinárodní s vnitřní

   hranicí,  se  považují  za  letiště  vnitrostátní  podle § 24 zákona č.

   49/1997  Sb.,  ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   Letiště  určená  podle  § 24 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do

   dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, jako letiště mezinárodní s vnější

   hranicí se považují za letiště mezinárodní podle § 24 zákona č. 49/1997

   Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   5. Letiště existující ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapíše Úřad

   do  evidence letišť podle § 25a zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném

   ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, do tří měsíců ode dne nabytí

   účinnosti tohoto zákona.

 

   6.  Ochranná  pásma  zřízená  kolem  leteckých  staveb  do  dne  nabytí

   účinnosti tohoto zákona se považují za ochranná pásma zřízená opatřením

   obecné  povahy  podle  §  37  odst.  1  zákona č. 49/1997 Sb., ve znění

   účinném  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ochranná hluková pásma

   zřízená  podle § 31 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném do

   dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona, se považují za ochranná hluková

   pásma  zřízená  opatřením  obecné  povahy  podle § 31 odst. 2 zákona č.

   258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   7.  Úřad  rozdělí  vzdušný  prostor  České republiky podle § 44 odst. 2

   zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto

   zákona, do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   8.  Stanoviště pro poskytování letových provozních služeb určené Úřadem

   v  dohodě  s  Ministerstvem obrany podle § 44 odst. 3 zákona č. 49/1997

   Sb.,  ve  znění  účinném  do  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, se

   považuje   za  civilně-vojenské  pracoviště  pro  uspořádání  vzdušného

   prostoru  podle  §  44  odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 49/1997 Sb., ve

   znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   9.  Ministerstvo  obrany  a  provozovatel letiště způsobilého k přijetí

   letu podle přístrojů jsou povinni podle § 51a odst. 7 zákona č. 49/1997

   Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předat do

   1  roku  ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona údaje využitelné pro

   databázi Ministerstvu dopravy nebo jím pověřené osobě vedením databáze.

 

   Čl. II zákona č. 137/2011 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   Cena  sjednaná  podle  §  98  odst.  1  zákona č. 49/1997 Sb., ve znění

   účinném  do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se hradí nejdéle do dne

   sjednání  ceny za užívání letiště podle části čtvrté hlavy VI zákona č.

   49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   1)  Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí

   pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS).

 

   Směrnice  Rady  94/56/ES  ze dne 21. listopadu 1994, kterou se zavádějí

   základní zásady pro vyšetřování nehod a nahodilých událostí.

 

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002

   o  pravidlech  a  postupech  pro zavedení provozních omezení ke snížení

   hluku na letištích Společenství.

 

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003

   o hlášení událostí v civilním letectví.

 

   Směrnice  Rady  96/67/ES  ze  dne  15.  října  1996  o  přístupu na trh

   odbavovacích služeb na letištích Společenství.

 

   Směrnice  Rady  2004/82/ES  ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců

   předávat údaje o cestujících.

 

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004

   o   bezpečnosti   letadel   třetích   zemí,   která  používají  letiště

   Společenství.

 

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/23/ES ze dne 5. dubna 2006 o

   licenci řídícího letového provozu Společenství.

 

   Směrnice  Komise  2008/49/ES  ze  dne  16.  dubna  2008, kterou se mění

   příloha  II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde

   o  provádění  prohlídek  na odbavovací ploše u letadel, která používají

   letiště Společenství.

 

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009

   o letištních poplatcích.

 

   1a)  Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2407/1992  ze  dne  23. července 1992 o

   vydávání licencí leteckým dopravcům.

 

   Nařízení  Rady  (EHS)  č. 2408/1992 ze dne 23. července 1992 o přístupu

   leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství.

 

   Nařízení  Rady (EHS) č. 2409/1992 ze dne 23. července 1992 o tarifech a

   sazbách za letecké služby.

 

   Nařízení  Rady  (EHS)  č.  95/93  ze  dne  18.  ledna 1993 o společných

   pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství, v

   platném znění.

 

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES) č. 1592/2002 ze dne 15.

   července  2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o

   zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, v platném znění.

 

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES) č. 2320/2002 ze dne 16.

   prosince   2002,   kterým   se  stanoví  společná  pravidla  v  oblasti

   bezpečnosti civilního letectví, v platném znění.

 

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února

   2004,  kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v

   letecké  dopravě  v  případě  odepření  nástupu na palubu, zrušení nebo

   významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.

 

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č. 549/2004 ze dne 10.

   března   2004,   kterým  se  stanoví  rámec  pro  vytvoření  jednotného

   evropského nebe (rámcové nařízení).

 

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č. 550/2004 ze dne 10.

   března  2004  o  poskytování  letových  navigačních  služeb v jednotném

   evropském nebi (nařízení o poskytování služeb).

 

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č. 551/2004 ze dne 10.

   března  2004  o  organizaci  a  užívání  vzdušného prostoru v jednotném

   evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru).

 

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č. 552/2004 ze dne 10.

   března  2004  o  interoperabilitě Evropské sítě řízení letového provozu

   (nařízení o interoperabilitě).

 

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna

   2004  o  požadavcích  na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů

   letadel.

 

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna

   2004  o  sjednávání  a provádění leteckých dohod mezi členskými státy a

   třetími zeměmi.

 

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES) č. 2111/2005 ze dne 14.

   prosince  2005  o  vytvoření  seznamu  Společenství uvádějícího letecké

   dopravce,   kteří  podléhají  zákazu  provozování  letecké  dopravy  ve

   Společenství,  o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti

   provozujícího   leteckého  dopravce  a  o  zrušení  článku  9  Směrnice

   2004/36/ES.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze

   dne  5.  července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s

   omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.

 

   1c)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15.

   července  2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o

   zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

 

   1d)  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   1e)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10.

   března   2004,   kterým  se  stanoví  rámec  pro  vytvoření  jednotného

   evropského nebe (rámcové nařízení).

 

   1f)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10.

   března  2004  o  interoperabilitě Evropské sítě řízení letového provozu

   (nařízení o interoperabilitě).

 

   1g)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11.

   února  2004,  kterým  se  stanoví  společná  pravidla  náhrad  a pomoci

   cestujícím  v  letecké  dopravě  v  případě odepření nástupu na palubu,

   zrušení  nebo  významného  zpoždění  letu  a kterým se zrušuje nařízení

   (EHS) č. 295/91.

 

   1h)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5.

   prosince 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou

   schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.

 

   1i)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14.

   prosince  2005  o  vytvoření  seznamu  Společenství uvádějícího letecké

   dopravce,   kteří  podléhají  zákazu  provozování  letecké  dopravy  ve

   Společenství,  o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti

   provozujícího   leteckého  dopravce  a  o  zrušení  článku  9  Směrnice

   2004/36/ES.

 

   1k)  Zákon  č.  18/2004  Sb.,  o  uznávání  odborné  kvalifikace a jiné

   způsobilosti  státních  příslušníků  členských  států Evropské unie a o

   změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   1l)  Úmluva  č. 147/1947 Sb. z. a n., o mezinárodním civilním letectví,

   ve znění pozdějších předpisů.

 

   1m)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   1n) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

 

   2) § 1 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

 

   2a)  Nařízení  Rady  (EHS)  č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných

   pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství.

 

   3) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

   zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   4) § 120 zákona č. 50/1976 Sb.

 

   4a)  Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví a o změně

   některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   Nařízení  vlády  č.  502/2000  Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými

   účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

 

   4b)  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o

   změně  některých  souvisejících  zákonů  (zákon  o  posuzování vlivů na

   životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

 

   4c)  §  31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

   některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   4d)  Čl. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze

   dne  26.  března  2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních

   omezení ke snížení hluku na letištích Společenství.

 

   5)  Např.  §  16 odst. 1 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně

   přírody a krajiny.

 

   5a)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10.

   března   2004,   kterým  se  stanoví  rámec  pro  vytvoření  jednotného

   evropského nebe (rámcové nařízení).

 

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č. 550/2004 ze dne 10.

   března  2004  o  poskytování  letových  navigačních  služeb v jednotném

   evropském nebi (nařízení o poskytování služeb).

 

   5b)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10.

   března  2004  o  poskytování  letových  navigačních  služeb v jednotném

   evropském nebi (nařízení o poskytování služeb).

 

   5c)  Čl.  13  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze

   dne  10.  března  2004  o  poskytování  letových  navigačních  služeb v

   jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb).

 

   5d) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne

   10.  března  2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném

   evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru).

 

   5e)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10.

   března   2004,   kterým  se  stanoví  rámec  pro  vytvoření  jednotného

   evropského nebe (rámcové nařízení).

 

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č. 551/2004 ze dne 10.

   března  2004  o  organizaci  a  užívání  vzdušného prostoru v jednotném

   evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru).

 

   5f)  § 16a odst. 7 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.

   49/1997  Sb.,  o  civilním  letectví  a  o  změně  a doplnění zákona č.

   455/1991  Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění

   pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb.

 

   5g)  §  5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o

   změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

 

   5h) § 19 zákona č. 239/2000 Sb.

 

   5i)  Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2407/1992  ze  dne  23. července 1992 o

   vydávání licencí leteckým dopravcům.

 

   5j)  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a

   o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   5k) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

   zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   5l)  Zákon  č.  101/2000  Sb.,  ve  znění pozdějších předpisů. Zákon č.

   283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   5m)  Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2408/1992  ze  dne  23. července 1992 o

   přístupu  leteckých  dopravců  Společenství  na  letecké  trasy  uvnitř

   Společenství.

 

   5n) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne

   29.  dubna 2004 o sjednávání a provádění leteckých dohod mezi členskými

   státy a třetími zeměmi.

 

   6)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16.

   prosince   2002,   kterým   se  stanoví  společná  pravidla  v  oblasti

   bezpečnosti civilního letectví, v platném znění.

 

   6a)  Zákon  č.  189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů

   ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových

   zásobách ropy).

 

   6b)  Zákon  č.  189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů

   ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových

   zásobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb.

 

   7)  §  2  písm.  d)  a  §  8 až 20 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní

   kontrole.

 

   7a) Čl. 45 a 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002

   ze  dne  15.  července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního

   letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

 

   8) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

   8a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

   9) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

 

   9a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

 

   10)  Zákon  ČNR  č.  368/1992  Sb.,  o  správních  poplatcích, ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   10a)  Nařízení  Rady č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých

   dopravců a provozovatelů.

 

   11) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

 

   11a)  Dohoda  ze  dne  11.  listopadu  2003  o  účasti České republiky,

   Estonské  republiky,  Kyperské  republiky, Lotyšské republiky, Litevské

   republiky,  Maďarské  republiky,  Republiky  Malta,  Polské  republiky,

   Republiky  Slovinsko  a  Slovenské  republiky  v Evropském hospodářském

   prostoru.

 

   12)  Úmluva č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   13)  Nařízení  Rady ES č. 3922/91 EEC z 16. prosince 1991 k harmonizaci

   technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví,

   ve znění nařízení Rady ES č. 2176/96 EHS.

 

   14)   Sdělení   Ministerstva  zahraničních  věcí  č.  159/1996  Sb.,  o

   Mezinárodní  úmluvě  o  spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového

   provozu   -   Evropská  organizace  pro  bezpečnost  leteckého  provozu

   (EUROCONTROL).

 

   15)  Zákon  č.  95/2004  Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné

   způsobilosti  a  specializované  způsobilosti  k  výkonu zdravotnického

   povolání  lékaře,  zubního  lékaře  a  farmaceuta,  ve znění pozdějších

   předpisů.

 

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa v pondělí. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby