Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

◄◄◄ Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

 

 

Stáhnout zákonZákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 

 

 

    61/1988 Sb.

 

   ZÁKON

 

   České národní rady

 

   ze dne 21. dubna 1988

 

   o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 

   Změna: 425/1990 Sb.

 

   Změna: 542/1991 Sb.

 

   Změna: 169/1993 Sb.

 

   Změna: 128/1999 Sb.

 

   Změna: 71/2000 Sb.

 

   Změna: 124/2000 Sb.

 

   Změna: 315/2001 Sb.

 

   Změna: 206/2002 Sb.

 

   Změna: 320/2002 Sb.

 

   Změna: 227/2003 Sb.

 

   Změna: 315/2001 Sb. (část), 206/2002 Sb. (část), 226/2003 Sb.

 

   Změna: 3/2005 Sb.

 

   Změna: 386/2005 Sb.

 

   Změna: 313/2006 Sb.

 

   Změna: 342/2006 Sb.

 

   Změna: 186/2006 Sb.

 

   Změna: 296/2007 Sb.

 

   Změna: 376/2007 Sb.

 

   Změna: 124/2008 Sb., 189/2008 Sb.

 

   Změna: 274/2008 Sb.

 

   Změna: 223/2009 Sb.

 

   Změna: 227/2009 Sb.

 

   Změna: 155/2010 Sb.

 

   Změna: 281/2009 Sb.

 

   Změna: 184/2011 Sb.

 

   Změna: 375/2011 Sb.

 

   Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

   ČÁST PRVNÍ

 

   Základní ustanovení

 

   § 1

 

   Předmět úpravy

 

   (1)    Tento    zákon   zapracovává   příslušné   předpisy   Evropských

   společenství^1) a upravuje

 

   a)  podmínky  pro  provádění  hornické  činnosti  a  činnosti prováděné

   hornickým způsobem,

 

   b) podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty,

 

   c) podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů,

 

   d)  podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a

   ochranu  pracovního prostředí při činnostech uvedených pod písmeny a) a

   b),

 

   e) organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

 

   (2)  Tento  zákon  se  též vztahuje na výbušniny, pokud přešly z držení

   ozbrojených  sil,  bezpečnostních  sborů,  zpravodajských  služeb České

   republiky^1d),  Generálního ředitelství cel^1e), Hasičského záchranného

   sboru  České  republiky  nebo  Českého  úřadu  pro  zkoušení  zbraní  a

   střeliva^1f)  do  držení  organizací oprávněných s výbušninami nakládat

   podle tohoto zákona.

 

   (3) Tento zákon se nevztahuje na

 

   a)  výbušniny,  výbušné  předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby

   ozbrojené   síly   České   republiky,   ozbrojené  bezpečnostní  sbory,

   zpravodajské  služby  České republiky, Generální ředitelství cel, Český

   úřad   pro   zkoušení   zbraní  a  střeliva,  policejní  školy  zřízené

   Ministerstvem vnitra České republiky nebo Hasičský záchranný sbor České

   republiky pro výkon služby^1g),

 

   b)  výbušniny,  výbušné  předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby

   ozbrojené  síly  a  sbory jiných států při jejich pobytu na území České

   republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad

   územím  České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, kterou je

   Česká republika vázána,

 

   c) střelivo, pyrotechnické výrobky a vojenskou munici^1h),

 

   d)  podzemní  objekty,  které  podléhají  dozoru  Ministerstva  obrany,

   Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti,

   pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

   (4) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu

   a  Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací

   v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační

   společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

 

   ČÁST DRUHÁ

 

   Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

 

   ODDÍL PRVNÍ

 

   Základní pojmy

 

   § 2

 

   Hornická činnost

 

   Hornickou činností se podle tohoto zákona rozumí

 

   a)   vyhledávání  a  průzkum  ložisek  vyhrazených  nerostů  (dále  jen

   "výhradní ložiska"),^1a)

 

   b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

 

   c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,

 

   d)  úprava  a  zušlechťování  nerostů  prováděné v souvislosti s jejich

   dobýváním,

 

   e)  zřizování  a  provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech

   uvedených v písmenech a) až d),

 

   f) zvláštní zásahy do zemské kůry,^2)

 

   g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,^3)

 

   h) báňská záchranná služba,

 

   i) důlně měřická činnost.

 

   § 3

 

   Činnost prováděná hornickým způsobem

 

   Činností prováděnou hornickým způsobem se podle tohoto zákona rozumí

 

   a)   dobývání   ložisek   nevyhrazených   nerostů,   včetně   úpravy  a

   zušlechťování  nerostů  prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a

   vyhledávání  a  průzkum  ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu

   účelu,

 

   b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji,

   včetně  úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti

   s  jejich  těžbou,  s  výjimkou  odstraňování nánosů při údržbě vodních

   toků,

 

   c)  práce  k  zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační

   práce),

 

   d)  práce  na  zpřístupňování  jeskyní  a  práce  na jejich udržování v

   bezpečném stavu,

 

   e)  zemní  práce  prováděné  za  použití strojů a výbušnin, pokud se na

   jedné  lokalitě  přemísťuje  více  než 100 000 m krychlových horniny, s

   výjimkou zakládání staveb,

 

   f)  vrtání  vrtů  s  délkou  nad  30  m  pro jiné účely než k činnostem

   uvedeným v § 2 a 3,

 

   g)  jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle

   v podzemí,

 

   h) práce na zpřístupnění starých důlních děl^2a) nebo trvale opuštěných

   důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,

 

   i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení

   štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším

   než 300 m krychlových horniny.

 

   § 3a

 

   Organizace

 

   Za  organizace  podle  tohoto  zákona  se považují právnické osoby nebo

   fyzické  osoby  oprávněné  k  podnikání,  pokud  vykonávají  některou z

   činností uvedených v části druhé nebo třetí tohoto zákona.

 

   § 3b

 

   Další práva a povinnosti zaměstnanců a zástupců zaměstnanců

 

   (1) Zaměstnanec má tato další práva a povinnosti:^3a)

 

   a)  právo  vzdálit  se  z  pracoviště,  jestliže  vzniknou okolnosti, o

   kterých  se domnívá, že představují vážné nebezpečí pro jeho bezpečnost

   nebo zdraví,

 

   b) právo žádat, aby organizace nebo obvodní báňský úřad provedly revizi

   a  šetření tam, kde se domnívá, že jsou porušovány předpisy k zajištění

   bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu,

 

   c) povinnost uposlechnout příkazy osob řídících zdolávání havárie,

 

   d) povinnost splnit závazný příkaz báňského inspektora.

 

   (2)  Příslušný  odborový  orgán  nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a

   ochrany  zdraví  při  práci  má  mimo  práv  a  povinností  stanovených

   pracovněprávními předpisy^3a) též právo

 

   a)   účastnit   se   inspekcí   a  šetření  prováděných  na  pracovišti

   zaměstnavatelem,  státní  báňskou  správou nebo jiným k tomu oprávněným

   orgánem podle zvláštních právních předpisů,^3b)

 

   b)  sledovat  a  šetřit  záležitosti  týkající se bezpečnosti a ochrany

   zdraví,

 

   c) obracet se s žádostí o pomoc na poradce a nezávislé znalce,

 

   d) na konzultace se státní báňskou správou,

 

   e)   dostávat  zprávy  od  zaměstnavatele  o  nehodách  a  nebezpečných

   událostech.

 

   § 4

 

   Odstranění pochybností

 

   V  pochybnostech,  zda jde o hornickou činnost a nebo zda jde o činnost

   prováděnou hornickým způsobem, rozhodne Český báňský úřad po projednání

   s dotčenými ústředními orgány státní správy.

 

   ODDÍL DRUHÝ

 

   Základní  podmínky  hornické  činnosti  a  činnosti prováděné hornickým

   způsobem

 

   Povinnosti  organizací  při  hornické  činnosti  a  činnosti  prováděné

   hornickým způsobem

 

   § 5

 

   (1)  Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem musí

   být  dodrženy  zásady ochrany a využití nerostného bohatství, požadavky

   hospodárného  využívání  ložisek  nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví

   při  práci  a  bezpečnosti  provozu, zásady báňské technologie, jakož i

   požadavky ochrany pracovního prostředí.

 

   (2)  Hornickou  činnost  a  činnost  prováděnou hornickým způsobem může

   vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro

   tyto  činnosti vydáno oprávnění. Hornickou činnost a činnost prováděnou

   hornickým  způsobem  může  organizace  provádět jen na základě povolení

   vydaného  podle  tohoto  zákona,  horního  zákona nebo podle zvláštních

   právních předpisů,^3c) nebo na základě ohlášení, pokud to tyto předpisy

   připouštějí.  Před  vydáním  povolení k hornické činnosti uvedené v § 2

   písm.  a)  musí  organizace  doložit, že provádění těchto činností bude

   řídit a za jejich kvalitu odpovídat osoba s odbornou způsobilostí podle

   zvláštního  zákona.^3d)  Předpoklady  k  získání  oprávnění  k hornické

   činnosti   a   činnosti   prováděné  hornickým  způsobem,  dále  pak  k

   projektování  a  navrhování  objektů  a  zařízení,  které jsou součástí

   hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popřípadě

   souvisejících   prací,   pokud   nejsou   upraveny   zvláštním  právním

   předpisem,^3d) stanoví Český báňský úřad vyhláškou.

 

   (3)  Český  báňský  úřad  stanoví  požadavky  na kvalifikaci a odbornou

   způsobilost pracovníků, kteří vykonávají hornickou činnost nebo činnost

   prováděnou  hornickým  způsobem,  popřípadě  projektují  nebo  navrhují

   objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti

   prováděné  hornickým  způsobem  nebo  vykonávají  některé  práce, které

   souvisejí  s  hornickou  činností  nebo  činností  prováděnou hornickým

   způsobem, dále pak postup při ověřování odborné způsobilosti pracovníků

   obecně závazným právním předpisem, pokud tyto požadavky nejsou upraveny

   zvláštním předpisem.^4)

 

   (4)  Organizace  je  povinna ohlásit obvodnímu báňskému úřadu zahájení,

   přerušení   a   ukončení  hornické  činnosti  nebo  činnosti  prováděné

   hornickým  způsobem,  a  to  v  rozsahu  a lhůtách, které stanoví Český

   báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

 

   (5)  Oprávnění  k  hornické  činnosti  a  činnosti  prováděné hornickým

   způsobem  vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30

   zákona o volném pohybu služeb.

 

   § 5a

 

   (1)  Stanoví-li  tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich

   provedení^4a)  požadavky na kvalifikaci, odbornou způsobilost nebo jiné

   požadavky pro výkon činností podle tohoto nebo horního zákona, považují

   se  tyto  požadavky za splněné také tehdy, pokud fyzická osoba předloží

   doklad o odborné kvalifikaci, popřípadě další doklady vydané příslušným

   orgánem  členského  státu  Evropské  unie  nebo  jiného smluvního státu

   Dohody  o  Evropském  hospodářském  prostoru  (dále  jen  „členský stát

   Evropské  unie“)  nebo  Švýcarské  konfederace,  v souladu se zákonem o

   uznávání odborné kvalifikace^4b).

 

   (2)  Český  báňský  úřad  vydává pro občany České republiky nebo občany

   jiného  členského  státu  Evropské  unie,  kteří  vykonávali  hornickou

   činnost  nebo  činnost prováděnou hornickým způsobem v České republice,

   osvědčení  o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti. Osvědčení

   o  odborné  kvalifikaci  a výkonu předmětné činnosti se vydává v českém

   jazyce  na  základě  žádosti  fyzické  osoby  doložené  údaji o délce a

   zaměření této činnosti.

 

   (3)  Organizace  nemůže  odmítnout  ověřit odbornou způsobilost fyzické

   osoby,  kterou  hodlá  zaměstnat,  pokud  tato  osoba  nabyla  odbornou

   způsobilost   v   členském   státě  Evropské  unie  nebo  ve  Švýcarské

   konfederaci.  Pokud byla odborná způsobilost fyzické osoby získána mimo

   členské  státy  Evropské  unie,  je  organizace  oprávněna požadovat po

   fyzické  osobě předložení dokladu o uznání platnosti nebo rovnocennosti

   zahraničního  dokladu  o  vzdělání v České republice^4c). Právo fyzické

   osoby  obrátit se se žádostí o uznání odborné způsobilosti na příslušný

   orgán  státní báňské správy podle jiného právního předpisu^4b) tím není

   dotčeno.

 

   § 5b

 

   Báňský projektant

 

   (1)  Díla  v  podzemí vzniklá při činnostech podle § 3 písm. c), d), h)

   nebo  i),  důlní  díla a důlní stavby pod povrchem^21) může projektovat

   pouze  osoba  s  osvědčením  odborné  způsobilosti báňského projektanta

   (dále jen „báňský projektant“).

 

   (2)  Báňský  projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím

   zpracované   projektové   dokumentace   (dále   jen   „projekt“)  a  za

   proveditelnost, technickou úroveň a bezpečnost děl a staveb uvedených v

   odstavci  1,  pokud  byly  provedeny  podle  jím zpracovaného projektu.

   Báňský   projektant  je  povinen  zpracovat  projekt  v  závislosti  na

   báňsko-technických  a  geologických podmínkách vyplývajících z podkladů

   předložených  zadavatelem tak, aby projekt umožnil bezpečné provedení a

   užívání  uvedených  děl  a  staveb v souladu s jejich účelem. Statické,

   popřípadě   jiné   výpočty   musí   být   vypracovány   tak,  aby  byly

   kontrolovatelné.  Není-li  báňský  projektant  způsobilý  některou část

   projektu  zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s

   oprávněním,  popřípadě osvědčením pro příslušný obor nebo specializaci,

   která  odpovídá  za  jí zpracovanou část projektu; odpovědnost báňského

   projektanta za jím zpracovaný projekt jako celek tím není dotčena.

 

   § 5c

 

   Odborný znalec

 

   (1)  Český  báňský  úřad  ustanovuje  na návrh nebo z vlastního podnětu

   odborné  znalce  pro  posuzování stability podzemních objektů a dalších

   prostor  vytvářených  činností  prováděnou hornickým způsobem podle § 3

   písm.  i)  a  pro vypracovávání odborných posudků a stanovisek. Činnost

   odborného  znalce  pro  posuzování  stability  podzemních  objektů může

   vykonávat jen fyzická osoba, která splňuje požadavky podle § 5 odst. 3.

   Stejnou  činnost  mohou  provádět  i instituce nebo odborná pracoviště,

   pokud  jejich zaměstnanci splňují požadavky podle § 5 odst. 3 nebo § 5a

   odst. 1.

 

   (2)  Český  báňský  úřad  odborného  znalce  pro  posuzování  stability

   podzemních  objektů, instituci nebo odborné pracoviště odvolá, pokud se

   prokáže,  že  při vypracování posudků nebo stanovisek došlo k závažnému

   porušení stanovených povinností.

 

   § 6

 

   (1)  Organizace  je  při  své  činnosti  povinna zajistit a kontrolovat

   dodržování  tohoto zákona, horního zákona a předpisů vydaných na jejich

   základě, jakož i zvláštních právních předpisů upravujících bezpečnost a

   ochranu  zdraví  při  práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při

   hornické   činnosti   a  při  činnosti  prováděné  hornickým  způsobem.

   Organizace  musí  ustanovit  z  osob  splňujících  předpoklady  odborné

   způsobilosti  stanovené  na základě § 5 odst. 3 pro každý důl závodního

   dolu,  pro  každý  lom  závodního lomu a závodního pro ostatní činnosti

   uvedené  v  §  2  a  3,  kteří  odpovídají za bezpečné a odborné řízení

   hornické   činnosti   nebo   činnosti   prováděné  hornickým  způsobem.

   Organizace  nesmí  ve  věcech  odborného  řízení  a  řízení  bezpečného

   provádění  hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

   ustanovit  závodnímu  dolu,  závodnímu  lomu  ani závodnímu pro ostatní

   činnosti  uvedené  v  §  2  a 3 nadřízeného zaměstnance nebo jim udílet

   pokyny.

 

   (2)   Organizace   je   povinna  učinit  včas  potřebná  preventivní  a

   zajišťovací  opatření a bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy, které

   by  mohly ohrozit provoz organizace nebo zákonem chráněný obecný zájem,

   zejména  bezpečnost života a zdraví lidí. V rámci havarijní prevence je

   organizace  povinna učinit opatření zejména k předcházení vzniku požárů

   a  výbuchů,  průvalů vod a bahna, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i

   vzniku důlních otřesů a erupcí.

 

   (3) Organizace je dále povinna

 

   a)  evidovat  jména,  příjmení a evidenční čísla osob, které se s jejím

   vědomím  nacházejí  v  podzemí,  s uvedením místa, kde se pravděpodobně

   nacházejí,

 

   b)  bezodkladně  ohlásit  obvodnímu  báňskému  úřadu závažné události a

   nebezpečné  stavy,  provozní nehody (havárie) a závažné pracovní úrazy;

   provozní  nehodou  (havárií)  se  rozumí  událost, kterou byly ohroženy

   životy nebo zdraví osob,

 

   c) zjišťovat příčiny provozních nehod a pracovních úrazů,

 

   d)  přijímat  bezodkladná  opatření  k  odstranění zjištěných závad a k

   předcházení provozních nehod a pracovních úrazů,

 

   e)  výsledky  šetření  provozních  nehod  a  závažných pracovních úrazů

   předkládat   obvodnímu   báňskému   úřadu  spolu  s  uvedením  opatření

   provedených k odstranění zjištěných závad,

 

   f) informovat obvodní báňský úřad o podané žádosti zaměstnance (§ 3b) o

   provedení  prošetření  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví při práci a toto

   prošetření provést,

 

   g)  předložit  před  prvním  použitím  v dole Českému báňskému úřadu ke

   schválení  (§  8  odst.  3)  vybrané  typy  důlních  strojů, zařízení a

   pomůcek,  pokud již není Českým báňským úřadem schváleno jejich použití

   jinde v České republice,

 

   h)  používat ke své činnosti pouze výrobky, které byly podle zvláštních

   právních předpisů^4d) ověřeny jako bezpečné.

 

   (4)  Organizace vykonávající hornickou činnost je povinna zřídit útvar,

   popřípadě  ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro plnění úkolů na

   úseku  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví při práci a bezpečnosti provozu,

   pracovníka  pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií) a

   vypracovat plány jejich zdolávání.

 

   (5) Je-li organizace povinna zajistit báňskou záchrannou službu podle §

   7  odst.  4,  je  povinna  ustanovit  pracovníka  pro  řízení likvidace

   závažných   provozních   nehod   (havárií)  a  vypracovat  plán  jejich

   zdolávání.

 

   (6)  Český  báňský  úřad  podrobněji  upraví  obecně  závazným  právním

   předpisem

 

   a)  požadavky  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví při práci a

   bezpečnosti   provozu   při  hornické  činnosti  a  činnosti  prováděné

   hornickým  způsobem včetně bezpečnosti používaných technických zařízení

   a požární ochrany v podzemí,

 

   b)  požadavky  na  havarijní  prevenci  a  na plány zdolávání závažných

   provozních nehod (havárií),

 

   c)  zjišťování příčin závažných provozních nehod (havárií) a pracovních

   úrazů a jejich evidenci a registraci,

 

   d)   hlášení   závažných   událostí  a  nebezpečných  stavů,  závažných

   provozních   nehod  (havárií),  závažných  pracovních  úrazů  a  poruch

   technických zařízení.

 

   § 7

 

   Báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii

 

   (1)  Organizace  provádějící  hornickou  činnost  je  povinna  zajistit

   báňskou  záchrannou  službu,  vykonává-li práce v podzemí a v případech

   stanovených Českým báňským úřadem.

 

   (2)  Úkolem  báňské  záchranné  služby  je  provádět  práce  k záchraně

   lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích)

   včetně poskytnutí první pomoci v podzemí. Velitelem zásahu v podzemních

   objektech  uvedených v § 37, pokud se na zásahu podílí jednotky požární

   ochrany,  je  velitel  jednotky  požární  ochrany^5a). Báňská záchranná

   služba  plní  též  stanovené úkoly na úseku havarijní prevence, jakož i

   bezpečnosti   a   ochrany  zdraví  při  práci  a  bezpečnosti  provozu.

   Poskytování  lékařské  služby první pomoci v podzemí se řídí zvláštními

   předpisy.^6)

 

   (3) Báňskou záchrannou službu vykonávají báňské záchranné stanice.

 

   (4)  Organizace  vykonávající  činnost prováděnou hornickým způsobem je

   povinna zajistit báňskou záchrannou službu, razí-li díla v podzemí nebo

   dobývá-li ložisko nevyhrazeného nerostu v podzemí. Lze-li při ostatních

   činnostech    prováděných   hornickým   způsobem   předpokládat   vznik

   mimořádných  podmínek,  zejména  riziko  vzniku nedýchatelného ovzduší,

   požáru nebo závalu, může obvodní báňský úřad s ohledem na povahu prací,

   jejich  rizikovost  a  s  přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby

   organizace zajistila báňskou záchrannou službu.

 

   (5)  Požádá-li  o  to organizace, je jiná organizace povinna poskytnout

   žadateli  pomoc při likvidaci havárie (§ 6), obzvláště pak při záchraně

   života lidí a majetku, a to materiálem, technikou i pracovníky, zejména

   báňskými  záchranáři,  avšak pouze v takovém rozsahu, aby tím nedošlo k

   ohrožení  bezpečnosti  provozu  a  bezpečnosti  života a zdraví lidí ve

   vlastní  organizaci.  Žádost  o pomoc může organizace odmítnout pouze v

   případě,  že  by  takovou pomocí ohrozila bezpečnost provozu ve vlastní

   organizaci,  zejména  bezpečnost  života  a zdraví lidí. Za poskytnutou

   pomoc  má  organizace,  která  ji  poskytla,  nárok  na  náhradu  takto

   vzniklých  nákladů,  na náhradu škody, popřípadě jiné majetkové újmy ve

   vlastním provozu, a to vůči organizaci, které byla pomoc poskytnuta.

 

   (6)  Pokud  organizace  zřídí  vlastní  báňskou  záchrannou stanici, je

   povinna  pečovat  o řádný výcvik báňských záchranářů, jejich pravidelná

   školení,  materiální  vybavení  báňské  záchranné  stanice,  jakož  i o

   seznámení záchranářů s novými poznatky v oboru záchranářství a o včasné

   zajištění lékařských prohlídek.

 

   (7)  Organizace  podle  odstavců  1 a 4 jsou povinny přispívat k úhradě

   nákladů  na  zřízení,  vybavení  a  provoz  báňské záchranné stanice, v

   jejímž obvodu působnosti vykonávají činnost, pro kterou musí být báňská

   záchranná  služba  zajištěna,  a  to  ve  výši  stanovené  dohodou mezi

   organizacemi. Nedohodnou-li se organizace na výši příspěvku, stanoví ji

   Český báňský úřad.

 

   (8)  Organizace  jsou povinny poskytnout báňským inspektorům (§ 42) pro

   výkon  jejich povinností odpovídající vybavení, zejména sebezáchranné a

   záchranné  přístroje  a  příslušenství. Hlavní báňské záchranné stanice

   jsou  povinny  umožnit  báňským  inspektorům  -  záchranářům pravidelný

   výcvik  na hlavní báňské záchranné stanici a povinné lékařské prohlídky

   v rozsahu pro báňské záchranáře.

 

   (9)  Zajišťování  báňské  záchranné  služby,  její organizaci a úkoly a

   požadavky  na  odbornou  způsobilost  jejich  pracovníků  stanoví Český

   báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

 

   § 8

 

   Technická zařízení

 

   (1)  Při  hornické  činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem se

   mohou  používat  jen  technická  zařízení  a  pomůcky, které odpovídají

   předpisům  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a

   bezpečnosti provozu.

 

   (2)  Způsobilost  technických  zařízení  a  pomůcek se prověřuje jejich

   pravidelnými  prohlídkami,  zkouškami  a revizemi, které mohou provádět

   jen k tomu oprávnění a odborně způsobilí pracovníci.

 

   (3)  Typy  vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek musí

   být  před  prvním  použitím v podzemí povoleny k použití Českým báňským

   úřadem.  Český báňský úřad při vydání tohoto povolení současně stanoví,

   které  vybrané  důlní  stroje,  zařízení, přístroje a pomůcky podléhají

   pravidelným  zkouškám. Provedení zkoušek a předložení odborných posudků

   potřebných  k  vydání  povolení určí Český báňský úřad a zabezpečí ten,

   kdo o povolení žádá.

 

   (4) Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví vybrané

   důlní  stroje,  zařízení,  přístroje a pomůcky, jakož i podmínky jejich

   přezkušování,  postup  při  povolování  jejich  typů,  podmínky  jejich

   používání  a  odborné orgány, pracoviště a znalce, kteří jsou oprávněni

   zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky podle odstavce 3.

 

   (6)  Ustanovení  odstavců  1  až  5  se nepoužijí u výrobků před jejich

   uvedením  na trh, jsou-li stanovené k posuzování shody podle zvláštního

   zákona,^6a)  pokud  nařízení  vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví

   jinak.

 

   (7)  Ke  zkouškám  a  odborným  posudkům provedeným v některém členském

   státě  Evropské  unie,  v  Turecku  nebo  ve  státě Evropského sdružení

   volného   obchodu,   který   je  smluvní  stranou  Dohody  o  Evropském

   hospodářském   prostoru,  Český  báňský  úřad  přihlédne  při  vydávání

   povolení podle odstavce 3.

 

   § 8a

 

   (1)  Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou

   ohrožení  zdraví  a  bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru

   podle  tohoto  zákona. Jsou to zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a

   plynová.

 

   (2) Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují

   do  tříd,  popřípadě  skupin  a  stanoví  se způsob prověřování odborné

   způsobilosti fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

 

   (3) Organizace

 

   a)  zajistí  při  uvádění  do  provozu  a  při  provozování vyhrazených

   technických   zařízení   provedení   prohlídek,  revizí  a  zkoušek  ve

   stanoveném rozsahu,

 

   b)  mohou  montovat,  opravovat,  provádět revize a zkoušky vyhrazených

   technických  zařízení,  plnit  nádoby plyny a vyrábět vyhrazená tlaková

   zařízení,  nevztahuje-li  se  na  ně  platné  nařízení  vlády  vydané k

   provedení  zvláštního  zákona,^6a)  jen  pokud jsou odborně způsobilé a

   mají oprávnění podle odstavce 6 písm. a),

 

   c)  zajistí,  aby  ve  stanovených  případech  zkoušky, revize, opravy,

   montáže  nebo  obsluhu  vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen

   fyzické  osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech

   jsou též držiteli osvědčení.

 

   (4) Předpoklady odborné způsobilosti organizací jsou potřebné technické

   vybavení a odborná způsobilost jejich pracovníků.

 

   (5)  Předpoklady  odborné  způsobilosti fyzických osob podle odstavce 3

   písm. c) jsou

 

   a) dosažení věku 18 let,

 

   b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů,^6b)

 

   c) předepsaná kvalifikace,

 

   d) doba praxe v oboru,

 

   e)  osvědčení  podle  odstavce  6 písm. b), provádí-li revize a zkoušky

   vyhrazených  technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových

   zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.

 

   (6) Orgány státní báňské správy

 

   a) ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a

   podnikajících  fyzických  osob  k  výrobě,  montáži, opravám, revizím a

   zkouškám  vyhrazených  technických  zařízení  a  k plnění nádob plyny a

   vydávají jim k tomu oprávnění,

 

   b)  prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím,

   opravám,  montážím  nebo  obsluze  vyhrazených  technických  zařízení a

   vydávají jim o tom osvědčení,

 

   c) rozhodují o odnětí nebo omezení oprávnění organizacím a podnikajícím

   fyzickým   osobám  k  výrobě,  montáži,  opravám,  revizím  a  zkouškám

   vyhrazených  technických  zařízení  a  k  plnění  nádob plyny v případě

   zjištěného   porušení   předpisů   k   zajištění  bezpečnosti  práce  a

   technických zařízení,

 

   d)  rozhodují  o  odnětí  nebo  omezení  osvědčení  fyzických  osob  ke

   zkouškám,   revizím,   montážím,   opravám   nebo  obsluze  vyhrazených

   technických zařízení v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění

   bezpečnosti práce a technických zařízení.

 

   (7)  Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané

   orgány státní báňské správy má platnost pět let ode dne vydání.

 

   (8) Český báňský úřad vyhláškou

 

   a)  stanoví, která technická zařízení v působnosti orgánů státní báňské

   správy  se  považují  za  vyhrazená,  a zároveň určí jejich zařazení do

   tříd, popřípadě skupin,

 

   b)  stanoví  bližší  podmínky  kladené na vyhrazená technická zařízení,

   pokud  jde  o  úroveň  jejich  bezpečnosti,  umístění,  výrobu, montáž,

   opravy,  provoz,  prohlídky,  revize,  zkoušky  a  průvodní  a provozní

   dokumentaci,

 

   c)  blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací

   z  hlediska  potřebného  technického  vybavení  a  odborné způsobilosti

   jejich pracovníků,

 

   d)  blíže  vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických

   osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

 

   (9)  Oprávnění  Českého  báňského  úřadu  stanovit  ve vyhláškách podle

   odstavce   8   bližší   podmínky   kladené  na  bezpečnost  vyhrazených

   technických  zařízení  podle odstavce 1 před jejich uvedením na trh lze

   použít,  jen  nevztahuje-li  se  na  ně  platné nařízení vlády vydané k

   provedení zvláštního zákona.^6a)

 

   (10)  Před  zahájením  dočasného  nebo příležitostného výkonu činnosti,

   která  spočívá  ve  zkoušení,  revizi,  opravě,  montáži  nebo  obsluze

   vyhrazených  technických  zařízení,  v České republice fyzickou osobou,

   která   je   v  jiném  členském  státě  Evropské  unie  nebo  Švýcarské

   konfederaci  oprávněna  k  výkonu  obdobné činnosti, ověří Český báňský

   úřad   odbornou   kvalifikaci   podle   zákona   o   uznávání   odborné

   kvalifikace^4b).

 

   § 8b

 

   Rozbory  vzorků  důlního  ovzduší a jiných důlních plynů mohou provádět

   jen  autorizované osoby podle zvláštního právního předpisu^6c) pověřené

   Českým báňským úřadem.

 

   ODDÍL TŘETÍ

 

   Povolování hornické činnosti

 

   § 9

 

   Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly

 

   (1)  Vyhledávání  a  průzkum ložisek důlními díly včetně zajištění nebo

   likvidace  těchto důlních děl povoluje ve stanovených případech obvodní

   báňský  úřad.  Se  žádostí  o povolení předkládá organizace předepsanou

   dokumentaci.

 

   (2)  Český  báňský  úřad  stanoví obecně závazným právním předpisem, ve

   kterých  případech  při  vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly je

   třeba  povolení  obvodního  báňského  úřadu, postup při vydávání tohoto

   povolení  a  povolení  k  zajištění  nebo likvidaci těchto důlních děl,

   jakož i předepsanou dokumentaci.

 

   § 10

 

   Otvírka,  příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace

   důlních děl a lomů

 

   (1) Otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek^7) povoluje obvodní

   báňský  úřad.  Se žádostí o povolení předkládá organizace plán otvírky,

   přípravy  a  dobývání a předepsanou dokumentaci. Bez povolení obvodního

   báňského úřadu nesmí být otvírka, příprava a dobývání zahájeny.

 

   (2)  Plány  otvírky,  přípravy  a  dobývání  se  vypracovávají pro celé

   výhradní  ložisko  nebo  pro jeho ucelenou část; jde-li o nově budované

   nebo  rekonstruované  doly  nebo  lomy,  mohou se tyto plány vypracovat

   postupně  podle  jednotlivých  etap  prací  na  otvírce,  přípravě nebo

   dobývání.  Součástí  plánu  otvírky,  přípravy  a dobývání je vyčíslení

   předpokládaných  nákladů  na  vypořádání  očekávaných důlních škod a na

   sanaci  a  rekultivaci  pozemků  dotčených  vlivem  dobývání výhradního

   ložiska.  Současně  musí  být  předložen  návrh na vytvoření potřebných

   finančních rezerv a návrh na časový průběh jejich vytvoření.^8a)

 

   (3)  Při  dobývání  výhradních  ložisek  se mohou používat jen dobývací

   metody,  které  zajišťují  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci a

   bezpečnost   provozu,  hospodárné  dobývání,  požadovanou  výrubnost  a

   přípustný  stupeň  znečištění.  Druhy  dobývacích metod a rozsah jejich

   použití  musí  být uvedeny v plánech otvírky, přípravy a dobývání. Nové

   dobývací  metody musí organizace vyzkoušet a vyhodnotit; do technologie

   dobývání je smí zavést jen se souhlasem obvodního báňského úřadu.

 

   (4)  Při  dočasném  zastavení  provozu  v  dole nebo lomu je organizace

   povinna  provést  jejich zajištění tak, aby bylo možno dobývání ložiska

   obnovit.  Zastavení provozu oznámí organizace obvodnímu báňskému úřadu.

   Neprovede-li  organizace  zajištění  a  je-li  ohrožena bezpečnost nebo

   zdraví  lidí  nebo  další  dobývání ložiska, nařídí obvodní báňský úřad

   zajištění dolu nebo lomu na náklady organizace.

 

   (5)  Při  trvalém  zastavení  provozu  v  dole  nebo lomu je organizace

   povinna  provést  jejich  likvidaci  nebo  předložit obvodnímu báňskému

   úřadu  projekt jejich jiného využití. Neprovede-li organizace likvidaci

   a  je-li  ohrožena  bezpečnost  nebo  zdraví  lidí, obvodní báňský úřad

   nařídí provedení likvidace na náklady organizace.

 

   (6)  Zajištění  důlních  děl  a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a

   lomů  povoluje  obvodní  báňský  úřad.  Se žádostí o povolení předkládá

   organizace plán zajištění nebo likvidace. Obvodní báňský úřad zajištění

   nebo  likvidaci hlavních důlních děl a lomů organizaci nařídí, nejde-li

   o  případy  uvedené  v  odstavcích  4  a 5, též pokud organizace nepodá

   žádost  o  povolení  do  3  měsíců  od skončení dobývání nebo přerušení

   činnosti.

 

   (7)  Obvodní  báňský  úřad  může  nařídit  provedení  prací uvedených v

   odstavcích  4  až  6  maximálně  do výše finanční rezervy^8b) vytvořené

   organizací.

 

   (8)  Hlavními  důlními díly se podle tohoto zákona rozumí všechna důlní

   díla,  která  vyúsťují  na  povrch,  a  důlní díla otevírající výhradní

   ložisko nebo jeho ucelenou část.

 

   (9)  Podrobnosti  o postupu při povolování otvírky, přípravy a dobývání

   výhradních  ložisek,  při  zajištění  důlních  děl  a  lomů a likvidaci

   hlavních  důlních  děl  a lomů, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví

   Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

 

   (10)  Při změně plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu zajištění

   nebo  likvidace  je  účastníkem  řízení  pouze  žadatel,  pokud  nejsou

   ohrožena  práva a plnění povinností jiných osob a nezmění se okruh osob

   dotčených nebo ohrožených hornickou činností. K plánu otvírky nebo jeho

   změně vydávají dotčené orgány závazné stanovisko^8c).

 

   § 11

 

   Zvláštní zásahy do zemské kůry

 

   (1)  Zvláštní zásahy do zemské kůry^2) povoluje obvodní báňský úřad. Se

   žádostí o povolení předkládá organizace předepsanou dokumentaci.

 

   (2)  Pokud  by se zvláštním zásahem do zemské kůry mohlo znemožnit nebo

   ztížit  dobývání výhradního ložiska jiné organizace, je nutné k žádosti

   připojit vyjádření této organizace.

 

   (3)  Podrobnosti  o  postupu při povolování zvláštních zásahů do zemské

   kůry  a  předepsanou  dokumentaci  stanoví  Český  báňský  úřad  obecně

   závazným právním předpisem.

 

   § 12

 

   zrušen

 

   § 13

 

   Zajišťování a likvidace starých důlních děl

 

   (1)  Zajištění  nebo  likvidaci starých důlních děl^3) povoluje obvodní

   báňský  úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění

   nebo likvidace starých důlních děl a předepsanou dokumentaci.

 

   (2)  Podrobnosti  o  plánu  zajištění  a  likvidace  a  o  postupu  při

   povolování   zajištění   a  likvidace  starých  důlních  děl,  jakož  i

   předepsanou  dokumentaci  stanoví  Český  báňský  úřad  obecně závazným

   právním předpisem.

 

   § 14

 

   Důlně měřická a geologická dokumentace

 

   (1)  Důlně  měřická a geologická dokumentace^10) musí zahrnovat zejména

   údaje o ložisku, všechna důlní díla, odvaly, výsypky a odkaliště, jakož

   i  povrchovou situaci v rozsahu celého dobývacího prostoru; je-li možno

   očekávat  vzhledem  k  úložním  poměrům  ložiska účinky dobývání i mimo

   hranice   dobývacího   prostoru,   musí   důlně  měřická  a  geologická

   dokumentace  obsahovat  povrchovou  situaci  i  v dosahu těchto účinků.

   Jsou-li  důlní  díla nebo zařízení umístěna mimo dobývací prostor, musí

   dokumentace zahrnovat i tato díla nebo zařízení.

 

   (2)  Chybí-li  důlně  měřická  nebo  geologická  dokumentace, popřípadě

   jsou-li  neúplné  nebo  jsou-li v nich závady, může obvodní báňský úřad

   nařídit   vyhotovení   nebo   doplnění  těchto  dokumentací  na  náklad

   organizace.

 

   (3)  Po  ukončení  činnosti  podle  §  2  předá organizace do 12 měsíců

   obvodnímu  báňskému  úřadu  dvě vyhotovení závěrečné zprávy a evidenční

   listy  hlavních důlních děl a důlně měřickou a geologickou dokumentaci,

   které mohou být uloženy trvalým způsobem na technickém nosiči dat.

 

   (4)  Po zrušení dobývacího prostoru předá do 2 měsíců příslušný obvodní

   báňský úřad jedno vyhotovení závěrečné zprávy, evidenční listy hlavních

   důlních  děl  a  měřickou  a  geologickou  dokumentaci České geologické

   službě.

 

   Vstup na cizí nemovitosti

 

   § 15

 

   (1)  Při  otvírce,  přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i při

   úpravě  a  zušlechťování  nerostů  prováděných  v  souvislosti s jejich

   dobýváním,   při  zřizování,  zajišťování  důlních  děl  a  lomů,  nebo

   likvidaci  důlních  děl a lomů, včetně jejich zařízení, při zřizování a

   provozu  odvalů,  výsypek  a  odkališť,  při zajišťování nebo likvidaci

   starých  důlních  děl  a  při  zvláštních  zásazích do zemské kůry jsou

   pracovníci  orgánů  a  organizací  oprávněni  v  nezbytném  rozsahu, po

   předchozím oznámení vlastníkovi (správci, uživateli), vstupovat na cizí

   nemovitosti,  provádět  obhlídku,  popřípadě  zaměření a používat je ke

   zřizování a udržování měřických a hraničních značek a ochranných znaků,

   signálů a jiných měřických zařízení.

 

   (2)  Orgány  a  organizace  za účelem výkonu oprávnění podle odstavce 1

   mohou  též v nezbytném rozsahu, pokud tak neučiní na jejich žádost a na

   jejich   náklad   v   přiměřené   lhůtě  vlastník  (správce,  uživatel)

   nemovitosti, provést na vlastní náklad nezbytné úpravy půdy, odvětvit a

   odstraňovat  porosty  překážející  obhlídce  a  používání  měřických  a

   hraničních  značek  a  ochranných  znaků,  signálů  a  jiných měřických

   zařízení.

 

   (3)  Při výkonu oprávnění podle odstavců 1 a 2 jsou orgány a organizace

   povinny  dbát,  aby  co  nejméně zasahovaly do práv a právem chráněných

   zájmů vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí.

 

   (4)  Vlastníci  (správci,  uživatelé)  nemovitostí  jsou povinni strpět

   umístění  měřických  a  hraničních značek a ochranných znaků, signálů a

   jiných  měřických zařízení na nemovitostech a zdržet se všeho, co by je

   mohlo zničit, poškodit nebo učinit nepouživatelnými.

 

   (5)   Nedotčeny  zůstávají  zvláštní  předpisy,^11)  podle  kterých  je

   provádění činností uvedených v odstavcích 1 a 2 vyloučeno, omezeno nebo

   vázáno na zvláštní souhlas nebo povolení.

 

   § 16

 

   (1)  Na  náhradu  škody  způsobené  činností  podle § 15 odst. 1 a 2 se

   vztahují  obecné  předpisy  o  náhradě  škody,^12)  pokud  tento  zákon

   nestanoví jinak.

 

   (2)  Orgány  a  organizace jsou povinny po ukončení činnosti podle § 15

   odst.  1 a 2 uvést neprodleně použité nemovitosti do předešlého stavu a

   uvědomit o tom vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti.

 

   (3)  Pokud není možné nebo hospodářsky účelné nahradit způsobenou škodu

   uvedením   do   předešlého   stavu,  má  vlastník  (správce,  uživatel)

   nemovitosti právo na náhradu škody v penězích.

 

   (4) Je-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti činnostmi podle § 15

   odst.  1  a  2  podstatně omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má též

   právo, aby mu orgán nebo organizace, pro kterou se činnost provádí nebo

   zařízení  zřizují,  poskytly  za  toto  omezení přiměřenou jednorázovou

   náhradu.  Toto  právo  lze uplatnit u orgánu nebo organizace do jednoho

   roku ode dne doručení oznámení o ukončení činnosti, jinak právo zaniká.

   Spory  o  jednorázovou náhradu rozhoduje krajský úřad, v jehož správním

   obvodu  je nemovitost. Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto

   zákona je výkonem přenesené působnosti.

 

   Řízení o povolení hornické činnosti

 

   § 17

 

   (1)  Žádost  o  povolení  hornické  činnosti  podle  §  9  až 11 a § 13

   předkládá  organizace  s předepsanou dokumentací a doklady nejpozději 3

   měsíce před plánovaným zahájením prací obvodnímu báňskému úřadu.

 

   (2)  Pokud  jsou  hornickou činností ohroženy právem chráněné objekty a

   zájmy, musí být se žádostí předloženy doklady o vyřešení střetů zájmů.

 

   (3) Neposkytuje-li předložená žádost a dokumentace dostatečný podklad k

   posouzení  navrhované  hornické činnosti nebo není-li žádost o povolení

   hornické  činnosti  podle  §  10  v  souladu s podmínkami stanovenými v

   rozhodnutí  o  stanovení  chráněného  ložiskového  území  a  dobývacího

   prostoru, vyzve obvodní báňský úřad organizaci, aby žádost ve stanovené

   lhůtě  doplnila,  popřípadě  uvedla  do  souladu s těmito rozhodnutími;

   obdobně  postupuje,  pokud žádost neobsahuje všechny doklady o vyřešení

   střetů zájmů.

 

   (4)  Obvodní  báňský  úřad rozhodne o žádosti nejpozději do 2 měsíců od

   jejího podání, popřípadě od jejího doplnění podle odstavce 3.

 

   (5)  Obvodní  báňský  úřad zastaví řízení o povolení hornické činnosti,

   pokud žádost nebyla doplněna ve lhůtě stanovené podle odstavce 3.

 

   § 18

 

   (1)  Účastníky  řízení  o  povolení  hornické  činnosti  jsou  žadatel,

   investor,  vlastník  důlního  díla  a  občané,  jejichž  práva a právem

   chráněné  zájmy  nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v

   jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána.

 

   (2)  Povolení  hornické činnosti podle odstavce 1 vydává obvodní báňský

   úřad  na  základě  řízení  spojeného  s  místním  šetřením;  náklady na

   znalecké posudky, které jsou potřebné v řízení uhradí žadatel.

 

   (3)  Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení dotčeným orgánům státní

   správy  a  účastníkům  řízení  nejpozději  10 dnů před ústním jednáním,

   popřípadě  místním  šetřením. Současně je upozorní, že svoje stanoviska

   nebo  námitky  mohou  uplatnit nejpozději při ústním jednání, popřípadě

   před  místním  šetřením, jinak že se k později podaným stanoviskům nebo

   námitkám  nemusí  přihlédnout.  Pokud  některý  z  orgánů státní správy

   potřebuje v odůvodněných případech k řádnému posouzení věci delší dobu,

   obvodní  báňský  úřad  na  jeho  žádost  stanovenou  lhůtu  před  jejím

   uplynutím přiměřeně prodlouží.

 

   § 18a

 

   Vydaná rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru a o povolení hornické

   činnosti jsou závazná i pro právní nástupce účastníků řízení.

 

   ODDÍL ČTVRTÝ

 

   Činnost prováděná hornickým způsobem

 

   § 19

 

   Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu

 

   (1)  Dobývání  ložiska  nevyhrazeného  nerostu,  zajištění  a likvidaci

   hlavních  důlních  děl  a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Bez těchto

   povolení nesmí být práce zahájeny.

 

   (2)  K  žádosti  o  povolení  dobývání  ložiska  nevyhrazeného  nerostu

   organizace  přikládá  územní rozhodnutí ^5) a plán využívání ložiska. K

   žádosti o povolení zajištění nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů

   organizace přikládá plán jejich zajištění nebo likvidace.

 

   (3)  Na řízení o povolování dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu a na

   povolování  zajištění  a  likvidace  hlavních  důlních  děl  a  lomů se

   vztahují  přiměřeně  ustanovení § 17 a 18. Vydaná rozhodnutí o povolení

   dobývání  ložiska  nevyhrazeného  nerostu  jsou  závazná  i  pro právní

   nástupce účastníků řízení.

 

   (4) Organizace, která dobývá ložisko nevyhrazeného nerostu, popřípadě v

   souvislosti  s  dobýváním nerosty upravuje nebo zušlechťuje, je povinna

   dodržovat podmínky hospodárného a bezpečného dobývání ložiska.

 

   (5)  Pro zpřesnění znalostí o množství a kvalitě zásob a o geologických

   a  báňsko-technických podmínkách dobývání je organizace oprávněna během

   dobývání vykonávat další průzkum ložiska v území vymezeném v rozhodnutí

   o využití území pro dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu. ^5)

 

   (6)  Bližší  podmínky  využívání  ložisek nevyhrazených nerostů stanoví

   Český  báňský  úřad  v dohodě s ministerstvem životního prostředí České

   republiky  a  ministerstvem  pro  hospodářskou  politiku a rozvoj České

   republiky obecně závazným právním předpisem.

 

   § 20

 

   Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem

 

   (1)  Činnosti prováděné hornickým způsobem uvedené v § 3 písm. b) až j)

   provádějí  organizace podle zvláštních předpisů.^4) Obvodní báňský úřad

   příslušný  k  výkonu  vrchního dozoru nad činností prováděnou hornickým

   způsobem  podle  § 3 písm. i) je dotčeným orgánem v řízeních o povolení

   staveb,  jejichž součástí tato činnost je, a vydává v takových řízeních

   závazná stanoviska.

 

   (2)  Český  báňský  úřad  k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

   práci  a bezpečnosti provozu stanoví obecně závazným právním předpisem,

   při kterých činnostech prováděných hornickým způsobem a v jakém rozsahu

   je  organizace povinna vést důlně měřickou a geologickou dokumentaci (§

   14);   pokud   jde   o   geologickou  dokumentaci  vydá  tento  předpis

   ministerstvo  pro  hospodářskou  politiku  a  rozvoj  České republiky v

   dohodě  s  ministerstvem  životního  prostředí České republiky a Českým

   báňským úřadem.

 

   ČÁST TŘETÍ

 

   Výbušniny

 

   § 21

 

   Základní pojmy

 

   (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

   a) výbušninou látky a předměty, které jsou uvedeny v Příloze A Evropské

   dohody  o  mezinárodní  silniční  přepravě nebezpečných věcí (ADR)^13a)

   zařazené  do  třídy  1 těchto látek, pokud nejde o střelivo a vojenskou

   munici^1h),

 

   b) plastickou trhavinou takové trhaviny, které

 

   1.  jsou  připravovány  z  jedné  nebo více trhavin, které mají v čisté

   formě  tenzi  par  menší  než  10-4  Pa při 25 stupních Celsia, zejména

   oktogen (HMX), pentrit (PETN) a hexogen (RDX) a

 

   2. jsou připravovány s pojidly a

 

   3. jsou jako směs tvárné nebo ohebné při normální pokojové teplotě,

 

   c)  nakládáním  s výbušninami výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich

   výroba  a  zpracování,  používání,  ničení a zneškodňování, skladování,

   nabývání, předávání, dovoz, vývoz nebo tranzit, a jejich přeprava,

 

   d)  trhacími  pracemi  takové používání výbušnin, při kterém se využívá

   energie  chemické  výbuchové  přeměny  výbušnin a které zahrnují soubor

   pracovních  postupů,  zejména  nabíjení  trhavin,  přípravu  a nabíjení

   roznětných  náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal)

   a výbuch náloží (odstřel),

 

   e)  tranzitem  výbušnin  přeprava  výbušnin  podle  zvláštních právních

   předpisů^13b)  přes  území  České republiky mezi místem vstupu na území

   České republiky a místem výstupu z území České republiky,

 

   f)  nabýváním  výbušnin  každé  jejich  získání  nebo  přemístění  mezi

   organizacemi na území České republiky,

 

   g)  předáváním výbušnin každé jejich přemístění z území členského státu

   Evropské unie na území České republiky,

 

   h)  osobou  zodpovědnou  za tranzit přepravce, který na základě smlouvy

   nebo jiné formy spolupráce zajišťuje přepravu výbušnin,

 

   i)  vývozem výbušnin jejich skutečné přemístění z území České republiky

   na území státu, který není členským státem Evropské unie,

 

   j)  dovozem  výbušnin  jejich  skutečné přemístění z území státu, který

   není členským státem Evropské unie, na území České republiky,

 

   k) ohňostrojnými pracemi práce, při kterých se využívá chemické přeměny

   pyrotechnických  výrobků  považovaných  za  výbušné předměty k vyvolání

   světelných, popřípadě zvukových efektů,

 

   l)  pomůckami  k  použití výbušnin (dále jen "pomůcky") prostředky nebo

   zařízení, které přicházejí do styku s výbušninami a mohou na ně působit

   svými  chemickými  a  fyzikálními  vlastnostmi  a  nebo jsou potřebné k

   provedení trhacích nebo ohňostrojných prací.

 

   (2)  V  pochybnostech,  zda  se  jedná o výbušniny nebo o pyrotechnické

   výrobky, rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu. V pochybnostech, zda

   jde  o  trhací  nebo  ohňostrojné  práce, popřípadě o pomůcky, rozhodne

   Český báňský úřad.

 

   Nakládání s výbušninami

 

   § 22

 

   Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami

 

   (1)  Každý,  kdo přijde do styku s výbušninami, je povinen postupovat s

   největší  opatrností  a  dodržovat předpisy o nakládání s výbušninami a

   návody  na  používání  výbušnin  tak,  aby neohrozil svoji bezpečnost a

   bezpečnost jiných osob a majetku.

 

   (2)   Organizace  je  povinna  při  své  činnosti  zajistit  bezpečnost

   pracovního  prostředí a pracovních podmínek při nakládání s výbušninami

   a pro jejich používání zajistit dostatečně srozumitelné návody.

 

   (3)  Organizace  je povinna učinit včas potřebná preventivní opatření a

   bezodkladně  odstraňovat  stavy,  které  by mohly ohrozit její bezpečný

   provoz  nebo zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, zejména

   bezpečnost   a   ochranu  zdraví  osob  při  nakládání  s  výbušninami.

   Organizace  je povinna zabezpečit výbušniny proti zneužití, ztrátě nebo

   odcizení v souladu s ustanovením odstavce 6.

 

   (4)  Organizace  musí  při nakládání s výbušninami plnit též povinnosti

   uvedené v § 6 odst. 3 písm. b) až f) a h).

 

   (5)  Organizace je povinna ohlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu

   8  dní  předem  zahájení  výroby  výbušnin, jejich zpracování, ničení a

   zneškodňování,  skladování, výzkum, vývoj a zkoušení. Organizace je též

   povinna  ohlásit  přerušení  těchto činností na dobu delší než 30 dnů a

   ukončení  těchto činností. Ohlášení o zahájení, přerušení nebo ukončení

   výše uvedených činností musí obsahovat obchodní firmu, popřípadě název,

   sídlo  a  identifikační  číslo  osoby,  jde-li  o  právnickou  osobu, a

   obchodní  firmu,  popřípadě  jméno a příjmení, adresu místa podnikání a

   identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jedná-li se o podnikající

   fyzickou  osobu,  označení  druhu činnosti a podpis statutárního orgánu

   nebo jím pověřené osoby.

 

   (6)  Organizace  je povinna objekty nebo prostory v nich, ve kterých se

   nalézají  výbušniny, zajistit proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu.

   Způsob  zajištění  objektů  a prostor musí být obsažen již v projektové

   dokumentaci.  Český  báňský  úřad  stanoví  vyhláškou  třídy  nebezpečí

   výbušnin,  požadavky  na  konstrukci  a  zajištění  skladů  výbušnin na

   povrchu  a  pod  povrchem,  požadavky  na konstrukci a zajištění skladů

   výbušnin  u  výrobců  a u odběratelů, požadavky na bezpečnost provozu a

   ochranu zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování

   výbušnin a způsoby jejich skladování.

 

   (7)  Organizace,  které  provádějí  výzkum,  vývoj a zkoušení výbušnin,

   jejich  výrobu, skladování, ničení a zneškodňování, jsou povinny zřídit

   útvar nebo určit odpovědnou osobu pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti

   a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

 

   (8)  Při  nakládání  s  výbušninami  se  mohou  používat  jen technická

   zařízení  a pomůcky, které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti

   a  ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Způsobilost zařízení

   posuzuje   organizace  jejich  pravidelnými  prohlídkami,  zkouškami  a

   revizemi, které mohou provádět jen k tomu oprávněné a odborně způsobilé

   osoby;  pomůcky  posuzuje organizace podle jejich charakteru a použití.

   Na  vyhrazená  technická zařízení a jejich používání se při nakládání s

   výbušninami vztahuje též § 8a a předpisy vydané na jeho základě.

 

   (9)  Organizace  je povinna bezodkladně oznámit Policii České republiky

   odcizení,  ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny,

   se kterou nakládá.

 

   (10)  Každý  je povinen bezodkladně oznámit odcizení, ztrátu nebo nález

   výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii

   České   republiky   nebo  organizaci,  jde-li  o  výbušninu,  s  kterou

   organizace nakládá.

 

   (11)  Při  nakládání  s  výbušninami jsou osoby nezúčastněné při těchto

   činnostech  povinny se řídit pokyny osoby, která nakládá s výbušninami,

   a respektovat její pokyny k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a

   ochrany majetku.

 

   (12) Při trhacích pracích nebo při ohňostrojných pracích jsou vlastníci

   nemovitostí, nebo jejich správci nebo uživatelé povinni strpět opatření

   k  zajištění  bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku, včetně

   umístění výstražných nebo informativních tabulí.

 

   (13)  Je  zakázáno předávat, nabývat, přepravovat, dovážet nebo vyvážet

   nebo  uvádět  na  trh  plastické  trhaviny,  které  neobsahují detekční

   látky^13c); tento zákaz se nevztahuje na plastické trhaviny, které jsou

 

   a)  připravovány  nebo  drženy  v  omezeném  množství výlučně pro účely

   náležitě schváleného vědeckého výzkumu, vývoje nebo zkoušek nových nebo

   pozměněných trhavin,

 

   b)  připravovány  nebo  drženy  v  omezeném  množství výlučně pro účely

   náležitě  schváleného  výcviku  v  detekci  trhavin  anebo  výroby nebo

   zkoušek zařízení pro detekci trhavin,

 

   c)  připravovány  nebo  drženy v omezeném množství výlučně pro náležitě

   schválené účely kriminalistických a soudních věd.

 

   (14)  Proces schvalování plastických trhavin podle odstavce 13 písm. a)

   až c) a druhy detekčních látek upraví Český báňský úřad vyhláškou.

 

   § 23

 

   Výroba výbušnin a pomůcek

 

   (1)  Český  báňský  úřad  vydává  závazné stanovisko k žádosti o vydání

   koncesované  živnosti  na výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování,

   zpracování,   nákup   a   prodej  výbušnin  podle  zvláštního  právního

   předpisu^13d).  Při  vydání  stanoviska Český báňský úřad posuzuje, zda

   organizace pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn

   přístup  ke  schválenému  zařízení a vybavení potřebnému pro vykonávání

   této  činnosti,  a  vlastní, nebo má zajištěn přístup k objektům, které

   byly  pro  provozování  požadované  činnosti  povoleny podle zvláštního

   zákona^3c).

 

   (2)   Organizace,  která  vyrábí,  zpracovává,  zhotovuje  nebo  dováží

   výbušniny nebo pomůcky, je povinna odběrateli

 

   a) předat doklad o vlastnostech a jakosti dodávané pomůcky,

 

   b) přiložit k dodávané výbušnině doklad o jejích vlastnostech a návod k

   jejímu používání.

 

   (3)  Povinnost přiložit návod podle odstavce 2 písm. b) má i odběratel,

   který dodává výbušniny a pomůcky dalšímu odběrateli.

 

   (4)  Odběratel  je  povinen  dodržovat  návod  k  používání  výbušnin a

   pomůcek,  seznámit  s  jeho  obsahem  příslušné  pracovníky  a  o tomto

   seznámení pořídit záznam.

 

   (5)  Vysoké  školy  mohou provádět výzkum, vývoj, zkoušení, laboratorní

   výrobu,  ničení,  zneškodňování  a zpracování výbušnin při plnění svých

   pedagogických  úkolů  v  rámci  akreditovaného  studijního  programu  a

   vědecko  výzkumných  a  expertizních  úkolů.  Vysoké  školy  mohou tyto

   činnosti vykonávat za podmínky, že

 

   a)  oznámí  příslušnému  obvodnímu báňskému úřadu do 30 dnů od zahájení

   akademického roku druhy a plánované množství výbušnin, se kterými budou

   podle  studijních a vědecko výzkumných plánů a předpokládané expertizní

   činnosti v daném akademickém roce nakládat,

 

   b) do 15 dnů po ukončení akademického roku oznámí příslušnému obvodnímu

   báňskému  úřadu  skutečné  množství  a druhy výbušnin podle písmene a),

   včetně toho, jak s nimi bylo naloženo.

 

   (6)   Český   báňský  úřad  stanoví  vyhláškou  požadavky  k  zajištění

   bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  bezpečnosti provozu při

   výrobě,  zpracovávání,  vývoji,  výzkumu  a zkoušení, používání, ničení

   nebo zneškodňování výbušnin.

 

   § 24

 

   Uvádění výbušnin a pomůcek na trh

 

   (1)  Výbušniny  a  pomůcky  se uvádějí na trh podle zvláštních právních

   předpisů^13e),  pokud tento zákon nestanoví jinak. K výbušninám určeným

   k  nakládání na území České republiky musí být přiložen návod k použití

   v  českém  jazyce.  Pokud  tento zákon nebo jiný právní předpis stanoví

   požadavky na návod k používání výbušnin, neuplatní se tyto požadavky na

   výrobky,  které  byly  vyrobeny nebo uvedeny na trh v některém členském

   státě Evropské unie v souladu s jeho právními předpisy, za předpokladu,

   že přiložený návod zaručuje míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající

   míře,  jejíž  dosažení  sleduje  tento  zákon nebo jiný právní předpis.

   Pokud   návod  k  používání  výbušnin  neodpovídá  požadavkům  právních

   předpisů  České  republiky,  je  organizace  povinna odstranit zjištěné

   nedostatky  a  návod  k  používání  výbušnin  uvést do souladu s těmito

   předpisy.  Pyrotechnické  výrobky  se  uvádějí  na trh podle zvláštního

   zákona.

 

   (2)  Byla-li  posouzena  shoda osobou autorizovanou k posuzování shody,

   která  nemá  sídlo  na  území  České  republiky,  musí  být před prvním

   použitím  na  území  České  republiky  ověřen soulad návodu k používání

   výbušnin  s  požadavky  stanovenými  právními  předpisy České republiky

   právnickou  osobou,  která  je  současně  pověřena  k  posuzování shody

   výbušnin  a  pomůcek  podle  zvláštních právních předpisů^13e). Do doby

   odstranění nedostatků v návodu k používání výbušnin nelze s výbušninami

   na území České republiky nakládat.

 

   § 25

 

   Předávání a nabývání výbušnin

 

   (1)  Organizace nesmí předat ani nabýt výbušninu bez povolení. O vydání

   povolení  rozhoduje  příslušný  orgán  státní  báňské správy na základě

   písemné  žádosti  organizace,  která  je  příjemcem  výbušnin (dále jen

   "žadatel").   Povolení  k  předávání  nebo  nabývání  se  nevyžaduje  u

   bezdýmných  prachů,  černého  prachu  a  zápalek, pokud jsou určeny pro

   použití podle zvláštního právního předpisu^1h).

 

   (2)  Žádost  o  povolení  k  nabývání výbušnin mezi organizacemi podává

   žadatel  podle  odstavce  1  obvodnímu báňskému úřadu příslušnému podle

   sídla  organizace  nebo  umístění organizační složky. O vydání povolení

   rozhoduje  obvodní  báňský  úřad.  Žadatel  může  požádat o jednorázové

   povolení  k  nabytí  výbušnin  nebo  o  povolení k opakovanému nabývání

   výbušnin,  nejdéle  však na dobu 3 let. Opakované nabývání výbušnin lze

   současně povolit pouze mezi jedním žadatelem a jedním dodavatelem.

 

   (3)  Žádost  o povolení k předávání výbušnin z členského státu Evropské

   unie  na území České republiky podává žadatel Českému báňskému úřadu. O

   vydání  povolení  rozhoduje  Český  báňský úřad. Žadatel může požádat o

   jednorázové povolení k předávání výbušnin nebo o povolení k opakovanému

   předávání, nejdéle však na 3 roky. Opakované předávání je možno povolit

   pouze v případě, že jde o předávání mezi týmiž organizacemi.

 

   (4) Účastníkem řízení je pouze žadatel.

 

   § 25a

 

   Náležitosti žádosti o povolení k předávání a nabývání výbušnin

 

   (1) Žádost obsahuje

 

   a)  údaje  o  žadateli  podle  správního  řádu,  číslo telefonu a faxu,

   popřípadě elektronickou adresu (dále jen "identifikační údaje"),

 

   b) identifikační údaje organizace, která předává nebo nabývá výbušniny,

 

   c) identifikační údaje dopravce,

 

   d)  způsob  předávání  nebo  nabývání  výbušnin a uvedení předpokládané

   trasy přepravy výbušnin,

 

   e) předpokládané datum předávání nebo nabývání výbušnin,

 

   f) dobu, na kterou se o povolení žádá,

 

   g) množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být předávány,

 

   h)   úplný  popis  výbušnin,  který  sestává  z  identifikačního  čísla

   Spojených  národů  (UN  číslo),  klasifikačního  kódu, obchodního názvu

   výbušniny,  údaje,  zda  výbušnina  má  či  nemá "CE" označení, jména a

   adresy výrobce nebo dodavatele,

 

   i) účel, místo použití a místo skladování výbušnin.

 

   (2)  V  případě povolení k opakovanému předávání nebo nabývání výbušnin

   žádost nemusí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. c), d) a e).

 

   (3) K žádosti žadatel přikládá

 

   a)  výpis  z  obchodního  rejstříku  nebo,  není-li  žadatel  zapsán  v

   obchodním rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, popřípadě jiného

   obdobného  rejstříku, ne starší než 90 dnů nebo obdobný doklad z jiného

   státu a ověřenou kopii koncesní listiny,

 

   b)  prohlášení  o  shodě,  má-li  být  výbušnina uvedena na trh v České

   republice poprvé.

 

   § 25b

 

   Rozhodnutí o udělení povolení k předávání a nabývání výbušnin

 

   Rozhodnutí obsahuje

 

   a) identifikační údaje žadatele uvedené v § 25a odst. 1 písm. a),

 

   b) identifikační údaje organizace uvedené v § 25a odst. 1 písm. b),

 

   c) dobu platnosti povolení,

 

   d) množství předávaných výbušnin (kg, kusy, m),

 

   e) údaje uvedené v § 25a odst. 1 písm. h),

 

   f)  jméno  a adresu výrobce nebo dodavatele, údaje, zda výbušnina má či

   nemá "CE" označení, obchodní název výbušniny,

 

   g) účel, místo použití výbušnin a místo skladování výbušnin,

 

   h)  další  podmínky,  je-li  to  nezbytné  z bezpečnostních zájmů České

   republiky.

 

   § 25c

 

   Vývoz a dovoz výbušnin

 

   (1)  K vývozu výbušnin a dovozu výbušnin se vyžaduje povolení. O vydání

   povolení  rozhoduje, na základě žádosti, Český báňský úřad. K žádosti o

   udělení povolení k vývozu se vyjádří orgány uvedené v odstavci 7.

 

   (2)  Žádost  o  povolení  k  vývozu  výbušnin  z České republiky nebo o

   povolení  k  dovozu  výbušnin  podává  organizace, která má oprávnění k

   podnikání  na  území  České  republiky  podle tohoto zákona nebo jiných

   právních  předpisů13d).  Povolení je možno vydat k jednorázovému nebo k

   opakovanému  vývozu  nebo  dovozu,  nejdéle  však na 3 roky. Povolení k

   opakovanému dovozu nebo vývozu je možno vydat, jedná-li se o dovoz nebo

   vývoz mezi stejnými organizacemi.

 

   (3) V žádosti žadatel uvede

 

   a)  identifikační  údaje  o  organizaci,  která  výbušniny  vyváží nebo

   dováží, její číslo telefonu a faxu, popřípadě elektronickou adresu,

 

   b) identifikační údaje o přejímající organizaci,

 

   c) identifikační údaje o konečném uživateli výbušnin, je-li znám,

 

   d) identifikační údaje dopravce výbušnin,

 

   e)  úplný  popis  dovážených  nebo vyvážených výbušnin, který sestává z

   identifikačního  čísla  spojených  národů  (UN  číslo) a klasifikačního

   kódu,

 

   f) jméno a adresu sídla výrobce nebo dodavatele výbušnin,

 

   g)   předpokládaný   způsob  vývozu  nebo  dovozu  výbušnin  a  uvedení

   předpokládané přepravní trasy,

 

   h) předpokládané datum zahájení vývozu nebo dovozu výbušnin,

 

   i) dobu platnosti povolení,

 

   j)  množství  (kg,  kusy,  m)  výbušnin,  které  mají být vyvezeny nebo

   dovezeny,

 

   k) účel, místo použití výbušnin a místo skladování výbušnin,

 

   l) prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé,

 

   m)  datum  vyhotovení  žádosti  a  podpis  žadatele  o vývoz nebo dovoz

   výbušnin.

 

   (4) V případě povolení k opakovanému dovozu nebo vývozu výbušnin žádost

   nemusí obsahovat údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) a f).

 

   (5) K žádosti žadatel přiloží

 

   a)  výpis  z  obchodního  rejstříku  nebo,  není-li  žadatel  zapsán  v

   obchodním rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, popřípadě jiného

   obdobného  rejstříku, ne starší než 90 dnů nebo obdobný doklad z jiného

   státu a ověřenou kopii koncesní listiny,

 

   b)  jde-li  o  vývoz, Mezinárodní dovozní licenci (International Import

   Certificate)    nebo   Certifikát   konečného   uživatele   (End   User

   Certificate),

 

   c)  ověřenou kopii platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické

   osoby  nebo  platného osvědčení fyzické osoby podle zvláštního právního

   předpisu  u  všech  osob  vykonávajících  u organizace citlivou činnost

   podle odstavce 10,

 

   d)  prohlášení, zda byla výbušnina označena "CE" a kterou notifikovanou

   osobou^13e),  popřípadě prohlášení o shodě, má-li být výbušnina uvedena

   na trh v České republice poprvé.

 

   (6) Rozhodnutí o povolení vývozu nebo dovozu výbušnin obsahuje

 

   a)  identifikační údaje organizace, která vyváží nebo dováží výbušniny,

   číslo telefonu a faxu, popřípadě elektronickou adresu,

 

   b) identifikační údaje dopravce výbušnin,

 

   c) dobu platnosti povolení,

 

   d) množství dovážených nebo vyvážených výbušnin (kg, kusy, m),

 

   e)   úplný  popis  výbušnin,  který  sestává  z  identifikačního  čísla

   Spojených  národů  (UN  číslo)  a  klasifikačního  kódu, jména a adresy

   výrobce  nebo  dodavatele,  obchodní  název  a  v  případě  dovozu "CE"

   označení, má-li být výbušnina uvedena na trh v České republice poprvé,

 

   f) v případě vývozu tranzitní země, přes které se přeprava nepovoluje z

   důvodu mezinárodní situace (embargo, válečný stav apod.),

 

   g)  další  podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních nebo zahraničně

   politických zájmů České republiky.

 

   (7)  Žádost  o  vydání  povolení  posoudí  a  stanovisko bez zbytečného

   odkladu,  nejpozději  však  do  25  dnů  ode  dne,  kdy  byla  žádost o

   stanovisko  doručena,  vydá  Ministerstvo  zahraničních věcí z hlediska

   zahraničně  politických  zájmů  České republiky a Ministerstvo vnitra z

   hlediska  vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky; povolení lze

   vydat  jen  se  souhlasným stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí a

   Ministerstva  vnitra.  K  žádosti  o  vydání  povolení  se dále vyjádří

   příslušná  zpravodajská  služba  z  hlediska  své  působnosti stanovené

   zvláštním  právním  předpisem^13g), a to do 25 dnů ode dne, kdy jí byla

   žádost  o  vyjádření doručena, jinak se má za to, že s vydáním povolení

   souhlasí.

 

   (8) Nevydá-li orgán uvedený v odstavci 7 své stanovisko ve lhůtě určené

   tímto zákonem, má se za to, že s vývozem výbušnin souhlasí.

 

   (9)  Stanoviska  orgánů  podle  odstavce  7 se uchovávají odděleně mimo

   spis.

 

   (10)  Citlivou  činností  podle  zvláštního  právního předpisu je výkon

   funkce  člena  statutárního  orgánu,  výkon  funkce  prokuristy a výkon

   funkce  člena  dozorčí  rady organizace, která provádí vývoz nebo dovoz

   výbušnin podle odstavce 1.

 

   § 25d

 

   Tranzit výbušnin

 

   (1)  K  tranzitu  výbušnin  přes  území  České  republiky  se  vyžaduje

   povolení, které může vydat Český báňský úřad.

 

   (2) O povolení podle odstavce 1 žádá organizace odpovědná za tranzit. V

   žádosti uvede

 

   a)  identifikační  údaje organizace, která je příjemcem výbušnin, číslo

   telefonu a faxu, popřípadě též elektronickou adresu,

 

   b)  identifikační  údaje  organizace,  která  předává  výbušniny, číslo

   telefonu a faxu, popřípadě též elektronickou adresu,

 

   c)  identifikační  údaje dopravce, číslo telefonu a faxu, popřípadě též

   elektronickou adresu,

 

   d)  předpokládané datum a trasu tranzitu výbušniny, údaj o datu a místě

   vstupu  na území České republiky a o datu a místě výstupu z území České

   republiky,

 

   e) dobu platnosti povolení,

 

   f) množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být dopravovány,

 

   g)  úplný  popis  výbušnin,  identifikační  číslo UN, klasifikační kód,

   označení výrobce výbušnin a obchodní název,

 

   h)  prohlášení  osoby odpovědné za tranzit výbušnin, že údaje uvedené v

   žádosti jsou pravdivé,

 

   i)  datum  vyhotovení  žádosti  a podpis fyzické osoby oprávněné jednat

   jménem osoby odpovědné za tranzit výbušnin.

 

   (3)  K  žádosti  se přiloží souhlas sousedního státu se vstupem na jeho

   území v místě výstupu z České republiky.

 

   (4) Povolení tranzitu obsahuje

 

   a) identifikační údaje přepravce,

 

   b) identifikační údaje dopravce,

 

   c) dobu platnosti povolení,

 

   d) množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být dopravovány,

 

   e)  úplný  popis  výbušnin,  identifikační  číslo UN, klasifikační kód,

   označení výrobce výbušnin a obchodní název,

 

   f) údaj o místě vstupu na území České republiky a místě výstupu z území

   České  republiky;  oznamovací  povinnost  podle  §  25f odst. 2 zůstává

   nedotčena,

 

   g) údaje o trase tranzitu výbušnin přes území České republiky.

 

   (5)  Český báňský úřad může v povolení tranzitu stanovit trasu tranzitu

   výbušnin  přes  území  České republiky nebo tranzit výbušnin přes území

   České  republiky  zakázat,  je-li  to  odůvodněno  bezpečnostními  nebo

   zahraničně politickými zájmy České republiky podle stanoviska Úřadu pro

   zahraniční  styky  a  informace  a  stanoviska  Ministerstva  vnitra  a

   Bezpečnostní informační služby.

 

   § 25e

 

   Zamítnutí  žádosti  o povolení, pozastavení platnosti povolení a odnětí

   povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin

 

   (1) Orgán státní báňské správy žádost o povolení zamítne

 

   a)  v  případě  tranzitu,  nepředloží-li  osoba  odpovědná  za  tranzit

   výbušnin  originál  dokladu  o  souhlasu sousedního státu se vstupem na

   jeho území,

 

   b) jestliže organizace nebo osoba, která jedná jejím jménem, která žádá

   o  povolení,  opakovaně  nebo  závažným  způsobem  porušila  povinnosti

   stanovené  v části třetí tohoto zákona v době kratší než 12 měsíců před

   podáním žádosti o povolení,

 

   c)  jestliže  bylo organizaci, která žádá o povolení, v době kratší než

   12 měsíců před podáním žádosti povolení odejmuto,

 

   d)  není-li předávání, nabývání nebo tranzit v souladu s bezpečnostními

   zájmy České republiky,

 

   e)  není-li  vývoz  nebo dovoz výbušnin v souladu s bezpečnostními nebo

   zahraničně politickými zájmy České republiky,

 

   f)  jestliže  organizace  nemá  oprávnění  k nakládání s výbušninami na

   území České republiky.

 

   (2)  Příslušný  orgán  státní  báňské  správy  rozhodne  o  pozastavení

   platnosti  vydaného  povolení,  jestliže  v  souvislosti s předáváním a

   nabýváním  výbušnin  nebo jejich vývozem, dovozem nebo tranzitem zjistí

   vážné  ohrožení  nebo  narušení  bezpečnosti a zdraví osob nebo ochrany

   majetku.  Platnost  povolení  může být pozastavena na dobu přiměřenou k

   odstranění  vážného  ohrožení  nebo  narušení bezpečnosti a zdraví osob

   nebo  ochrany  majetku  nejdéle  však  6 měsíců. Příslušný orgán státní

   báňské  správy  své  rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení zruší,

   jakmile  pominou  důvody,  pro  které  bylo  rozhodnutí  o  pozastavení

   platnosti povolení vydáno, jestliže neuplynula platnost povolení.

 

   (3)  Orgány  státní  báňské  správy  udělené povolení mohou rozhodnutím

   odejmout, jestliže

 

   a) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

 

   b) nebyly dodrženy podmínky stanovené v povolení,

 

   c)  ve  lhůtě  stanovené  v rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení

   nedojde  k  odstranění  nedostatků,  pro  které  byla platnost povolení

   pozastavena,

 

   d)  po  vydání  povolení  vznikly  překážky,  pro které by nebylo možno

   povolení udělit.

 

   § 25f

 

   Informační a oznamovací povinnost

 

   (1)  Organizace,  které  bylo  vydáno  povolení  k předávání, nabývání,

   vývozu,  dovozu  nebo  tranzitu výbušnin, a organizace, která zajišťuje

   přepravu  výbušnin  nevyžadující  povolení vydané orgánem státní báňské

   správy,  je  povinna  oznamovat  Policejnímu  prezidiu  České republiky

   přepravu  výbušnin  alespoň  24  hodin před jejím zahájením, nejpozději

   však do 12. hodiny posledního pracovního dne před plánovanou přepravou.

   Má-li být přeprava výbušnin provedena dopravním prostředkem, který není

   vybaven  zařízením  podle  odstavce  2,  je  organizace povinna oznámit

   přepravu   výbušnin   alespoň   5   dní   předem.   Přeprava   výbušnin

   nespotřebovaných  při  trhacích  pracích  se oznamuje telefonicky podle

   písmene g) nejpozději 2 hodiny před jejím zahájením. Oznámení se podává

   na formuláři vydaném Českým báňským úřadem. Formulář obsahuje

 

   a)  číslo  povolení,  datum jeho vydání a označení orgánu státní báňské

   správy, který povolení vydal,

 

   b) identifikační údaje organizací, mezi kterými nebo v rámci kterých se

   uskutečňuje  předávání,  nabývání,  vývoz, dovoz, tranzit nebo přeprava

   výbušnin,

 

   c)  předpokládanou  trasu  přepravy a adresu míst, odkud a kam mají být

   výbušniny dopraveny,

 

   d) množství a popis výbušnin, které budou přepravovány,

 

   e)  způsob  dopravy,  dopravní prostředek, údaje o dopravci, spojení na

   obsluhu  dopravního  prostředku  nebo  na  osobu odpovědnou za přepravu

   výbušnin  na  území  České  republiky  a  identifikační údaj dopravního

   prostředku,  zejména  lokalizační  údaje  a  registrační  značky, které

   umožní  Policii  České  republiky  nepřetržité  sledování jeho aktuální

   polohy,

 

   f) datum, místo a čas zahájení přepravy nebo předpokládaný datum, místo

   a čas vstupu na území České republiky,

 

   g) kontaktní telefon na Policejní prezidium České republiky.

 

   (2)

 

   zrušen

 

   (3) Policejní prezidium České republiky na základě údajů podle odstavce

   2 nebo jiných zjištěných informací

 

   a)  zajišťuje  sledování  přepravy;  §  25h  odst.  4 platí obdobně pro

   všechny způsoby přepravy,

 

   b)   poskytuje  aktuální  informace  o  mimořádných  situacích  obsluze

   dopravního  prostředku  nebo  osobě  zodpovědné za přepravu výbušnin na

   území České republiky.

 

   (4)  Organizace provozující dopravní prostředek uvedený v odstavci 2 je

   povinna  bez  zbytečného  odkladu  oznámit  Policejnímu  prezidiu České

   republiky  každou mimořádnou událost, zejména neplánovanou změnu trasy,

   poruchu  dopravního prostředku, havárii nebo překážku na trase vzniklou

   v průběhu přepravy výbušnin.

 

   (5)  Policejní  prezidium  České  republiky  informuje  bez  zbytečného

   odkladu  Český báňský úřad o zjištěných porušeních stanovených podmínek

   přepravy.

 

   (6)  Organizace,  které  bylo  uděleno  povolení k nabývání, předávání,

   dovozu,  vývozu  nebo tranzitu výbušnin, je povinna po skončení každého

   kalendářního  pololetí  běžného  roku  do 15 dnů písemně oznámit orgánu

   státní  báňské správy, který povolení vydal, množství a druhy výbušnin,

   které  byly  na  toto  povolení v průběhu kalendářního pololetí nabyty,

   předány,   převzaty,  dovezeny,  vyvezeny  nebo  které  byly  předmětem

   tranzitu   přes   území   České   republiky,  včetně  data  uskutečnění

   příslušných činností.

 

   (7)  Český báňský úřad informuje Evropskou komisi (dále jen „Komise“) o

   zamítnutí  žádosti  o  vydání  povolení  k předávání výbušnin ze států,

   které  jsou  členskými  státy  Evropské  unie,  o  zamítnutí  žádosti o

   povolení  tranzitu  výbušnin z členských států Evropské unie přes území

   České  republiky,  o  pozastavení  platnosti  již  vydaného  povolení k

   předávání výbušnin a o odejmutí vydaného povolení k předávání výbušnin.

 

   § 25g

 

   Povinnosti organizace při nakládání s výbušninami

 

   (1) Organizace jsou povinny

 

   a)  zajistit, aby povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo k

   tranzitu  výbušnin  bylo přepravováno spolu s výbušninami po celou dobu

   přepravy  prováděné  podle  zvláštních  právních  předpisů^13a) z místa

   odeslání  až  do  místa  určení  a  bylo  na požádání předloženo celním

   orgánům nebo orgánům Policie České republiky nebo orgánům státní báňské

   správy,

 

   b)  vést  průkaznou  evidenci o předávání, nabývání, vývozu nebo dovozu

   výbušnin,

 

   c)  uchovávat  povolení  k  předávání,  nabývání,  vývozu  nebo  dovozu

   výbušnin  a  další  související  dokumenty  nejméně  po  dobu  3 let od

   skončení  kalendářního  roku,  v  němž  k poslednímu předávání, nabytí,

   vývozu nebo dovozu výbušnin došlo.

 

   (2)  Organizace  zúčastněné  na  nakládání  s  výbušninami jsou povinny

   orgánům  uvedeným v odstavci 1 písm. a) na jejich žádost sdělit všechny

   informace  týkající se předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin

   a   předložit   jim   doklady  opravňující  organizaci  k  nakládání  s

   výbušninami při těchto činnostech.

 

   (3)  Organizace  je  povinna  o způsobu zabezpečení výbušnin podle § 22

   odst.  6,  nebo  změny  tohoto zabezpečení bezodkladně písemně uvědomit

   Policii České republiky.

 

   (4)  Organizace  jsou  povinny  na  základě  výzvy orgánu státní báňské

   správy   poskytnout   tomuto  orgánu  bezplatně  výbušniny  v  množství

   přiměřeném k jejich posouzení.

 

   (5)  Organizace,  které nakládají s výbušninami, jsou povinny oznamovat

   obvodním  báňským  úřadům  změny  údajů  o  organizaci  v rozsahu údajů

   uvedených  v § 25a odst. 1 a 2, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode

   dne změny.

 

   § 25h

 

   Vrchní  dozor a dohled nad předáváním, nabýváním, dovozem, vývozem nebo

   tranzitem výbušnin

 

   (1)  Orgány  státní  báňské správy při výkonu vrchního dozoru a Policie

   České republiky při výkonu dohledu ověřují, zda je předávání a nabývání

   výbušnin,  jejich  dovoz  nebo vývoz nebo jejich tranzit prováděn pouze

   organizacemi,  kterým  bylo uděleno povolení podle tohoto zákona, a zda

   je  prováděno  v  rozsahu  a  za  podmínek stanovených zákony a vydaným

   povolením.  Orgány  státní  báňské správy nevykonávají vrchní dozor nad

   přepravou   výbušnin  prováděnou  podle  zvláštních  právních  předpisů

   upravujících  mezinárodní  silniční  přepravu  nebezpečných  věcí^13a).

   Orgány  státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru a Policie České

   republiky  při  výkonu  dohledu  jsou  oprávněny  požadovat  předložení

   povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a

   zapisovat  do přílohy rozhodnutí údaje o skutečnostech, které se váží k

   jeho využívání.

 

   (2)  Policie  České republiky je oprávněna provádět kontrolu dopravních

   prostředků  převážejících  výbušniny,  úplnosti nákladu a přepravních a

   průvodních listin.

 

   (3)  Povolení  k  nabývání,  předávání,  dovozu,  vývozu  nebo tranzitu

   výbušnin  zašle  Český  báňský  úřad bez zbytečného odkladu Generálnímu

   ředitelství  cel,  v  případě  povolení  vývozu pak rovněž Ministerstvu

   zahraničních  věcí. Obdobně Český báňský úřad postupuje při pozastavení

   platnosti povolení a při odejmutí povolení.

 

   (4)  Při  zabezpečení  dohledu  nad přepravou výbušnin je Policie České

   republiky oprávněna zakázat řidiči vozidla, které přepravuje výbušniny,

   jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu určit trasu jízdy, vyžaduje-li to

   bezpečnost přepravy výbušnin nebo jiný veřejný zájem.

 

   § 25i

 

   Zajištění a zabrání výbušnin

 

   (1)   Jestliže   Policie  České  republiky  zjistí  skutečnosti,  které

   nasvědčují,  že předávání, nabývání, vývoz, dovoz nebo tranzit výbušnin

   není   uskutečňován  v  souladu  s  tímto  zákonem  nebo  s  podmínkami

   stanovenými v povolení, je oprávněna takové výbušniny zajistit.

 

   (2)  Policie  České  republiky  ústně  oznámí  rozhodnutí  o  zajištění

   výbušnin  držiteli  výbušnin  nebo  jejímu  přepravci  a bez zbytečného

   odkladu  vyhotoví  písemné  rozhodnutí,  ve  kterém bude uveden i důvod

   zajištění výbušnin, popis zajištěných výbušnin a jejich množství.

 

   (3)  Policie  České  republiky  vydá  jejímu  držiteli  nebo  přepravci

   potvrzení  o  převzetí  zajištěné  výbušniny a zajistí její přepravu do

   skladu  Policie  České  republiky nebo do jiného skladu způsobilého pro

   uskladnění výbušnin.

 

   (4)  Zajištění  výbušnin  oznámí  Policie  České  republiky bez odkladu

   orgánu  státní  báňské správy, který vydal povolení k jejímu předávání,

   nabývání,  dovozu,  vývozu nebo tranzitu. Jsou-li výbušniny zajištěny a

   nelze-li   odstranit  nedostatky,  pro  které  byly  zajištěny,  zahájí

   příslušný orgán státní báňské správy řízení o zabrání výbušnin.

 

   (5)  Zajištění  výbušnin trvá do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o

   zabrání výbušnin podle § 44c, případně do doby, než bude rozhodnuto, že

   se nejedná o porušení tohoto zákona.

 

   § 25j

 

   (1)  Organizace, které bylo povolení k vývozu nebo dovozu uděleno, musí

   toto  povolení  předložit  celnímu úřadu jako deklarant, a to sama nebo

   prostřednictvím přímého zástupce^13f).

 

   (2)  Organizace,  které příslušný orgán státní báňské správy pozastavil

   platnost  povolení  k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu

   výbušnin,  je  povinna  přerušit  tuto  činnost  a  povolení  uložit  u

   příslušného  orgánu  státní  báňské  správy  do  7  dnů  od pozastavení

   platnosti povolení.

 

   (3)  Organizace,  které  příslušný  orgán  státní  báňské  správy odňal

   povolení  k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin,

   je  povinna  ukončit  povolenou činnost a povolení uložit u příslušného

   orgánu státní báňské správy do 7 dnů od odejmutí povolení.

 

   § 25k

 

   Český  báňský úřad stanoví vyhláškou vzory žádostí o udělení povolení k

   předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin.

 

   § 26

 

   Přeprava a přenášení výbušnin

 

   (1)  Přeprava  výbušnin  se  považuje za dopravu nebezpečných věcí. Pro

   přepravu  výbušnin  platí  zvláštní  předpisy^14) a příslušné technické

   normy.^15)

 

   (2)  Způsob přepravy výbušnin v podzemí stanoví organizace v přepravním

   řádu.

 

   (3) Výbušniny mohou být přenášeny jen v uzavřených obalech.

 

   (4)  Český  báňský  úřad  obecně  závazným  právním  předpisem  stanoví

   podmínky pro přepravu výbušnin v podzemí a pro přenášení výbušnin.

 

   Provádění prací spojených s použitím výbušnin

 

   § 27

 

   (1)  Provádět  trhací  práce  nebo ohňostrojné práce lze jen na základě

   povolení.

 

   (2)  Obvodní  báňský úřad povoluje trhací práce při hornické činnosti a

   činnosti  prováděné  hornickým  způsobem,  trhací  práce  při ostatních

   činnostech a ohňostrojné práce.

 

   (3)   Rozhodnutí   o   povolení   trhacích   prací  velkého  rozsahu  a

   ohňostrojných  prací  se zasílá též krajskému ředitelství Policie České

   republiky  příslušnému  podle  sídla  obvodního  báňského  úřadu, který

   rozhodnutí  vydal;  to  se  nevztahuje  na  trhací  práce  při hornické

   činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

 

   (4)  Trhací  práce bez povolení lze provádět jen v případech, kdy je to

   nutné k záchraně života nebo majetku a hrozí nebezpečí z prodlení.

 

   (5)  Pro  trhací  práce  velkého  rozsahu musí být vypracován technický

   projekt  odstřelu, pro trhací práce malého rozsahu, ohňostrojné práce a

   pro  ostatní  práce  spojené  s použitím výbušnin technologický postup.

   Pokud  je  dokumentace  přiložená  k  žádosti o povolení trhacích prací

   neúplná,   vyzve   obvodní   báňský  úřad  organizaci,  aby  nedostatky

   odstranila  ve  lhůtě  jím  stanovené.  Pokud  tak  organizace neučiní,

   obvodní báňský úřad řízení o povolení trhacích prací zastaví.

 

   (6)  Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, které

   trhací  práce  se  považují  za  trhací práce malého a velkého rozsahu,

   náležitosti  technologického  postupu, náležitosti technického projektu

   odstřelu a podrobněji upraví provádění trhacích a ohňostrojných prací.

 

   § 28

 

   (1)  Žádost  o  povolení trhacích prací nebo ohňostrojných prací podává

   ten,  pro  kterého  se  tyto práce mají provádět, nebo s jeho souhlasem

   ten, kdo bude tyto práce provádět.

 

   (2) K žádosti se přikládá

 

   a)   dokumentace  trhacích  prací  s  návrhem  technických  podmínek  k

   bezpečnému provedení trhacích prací nebo ohňostrojných prací,

 

   b) návrh opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů organizací a

   občanů,

 

   c) seznam organizací a občanů, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy

   by mohly být ohroženy použitím výbušnin.

 

   (3)  Náklady  na případný znalecký posudek potřebný v řízení o povolení

   trhacích prací nebo ohňostrojných prací hradí žadatel.

 

   § 28a

 

   Používání výbušnin v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

 

   (1)  Český  báňský  úřad  stanoví  vyhláškou bližší podmínky, popřípadě

   vlastnosti  výbušnin,  které  lze použít v rizikových podmínkách nebo v

   rizikovém  prostředí  (například  v  plynujících  nebo uhelných dolech,

   popřípadě  v  uhelných  lomech, při extrémních teplotních podmínkách, v

   prostředí  s  nebezpečím  výbuchu  plynu  nebo  prachu), a přezkušování

   vlastností těchto výbušnin.

 

   (2) Jednotlivé druhy výbušnin pro účely uvedené v odstavci 1 musí být k

   prvnímu použití povoleny Českým báňským úřadem.

 

   § 29

 

   Objekty pro výrobu, zpracování a uskladňování výbušnin

 

   (1)  Vyrábět,  zpracovávat,  provádět výzkum, vývoj, zkoušení, pokusnou

   výrobu,  provádět ničení a zneškodňování výbušnin a jejich uskladňování

   je  možno  pouze  v objektech, které byly pro tento účel povoleny podle

   zvláštního zákona^3c).

 

   (2)  Při  trhacích pracích velkého rozsahu se mohou výbušniny, které se

   mají  jednorázově  použít,  přechodně uskladnit na volném prostranství,

   nejvýše  však na dobu 48 hodin před zahájením trhacích prací; v takovém

   případě je organizace připravující trhací práce povinna učinit potřebná

   opatření  proti  nepřípustnému  působení  povětrnostních  vlivů,  proti

   odcizení  výbušnin a k zajištění ochrany osob a majetku před nežádoucím

   výbuchem   výbušnin.  Uskladnění  výbušnin  na  volném  prostranství  a

   provedená   opatření   musí  organizace  neprodleně  oznámit  krajskému

   ředitelství Policie České republiky.

 

   (3) V objektech, ve kterých jsou výbušniny skladovány (dále jen "sklady

   výbušnin"), vyráběny nebo zpracovávány, je dovoleno skladovat, vyrábět,

   zpracovávat  nebo zkoušet jenom takové druhy a množství výbušnin, které

   jsou  stanoveny  v  kolaudačním  rozhodnutí  nebo v rozhodnutí, jímž se

   povoluje  užívání  objektů.  Výbušniny a výbušné předměty, které nejsou

   určeny  k okamžitému a bezprostřednímu použití nebo se kterými se jinak

   nenakládá, musí být uloženy buď v objektech uvedených v odstavci 1 nebo

   ve skladech výbušnin.

 

   (4)   Po  krátkou  dobu  lze  přechovávat  výbušniny  i  ve  zvláštních

   úschovnách zřízených na pracovišti. Podrobnosti o zvláštních úschovnách

   stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

 

   Sklady výbušnin

 

   § 30

 

   Na  projektování a výstavbu skladů výbušnin se vztahují obecné předpisy

   o investiční výstavbě, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

   § 31

 

   (1) Rozhodnutí o umístění stavby skladu výbušnin vydává

 

   a) při hornické činnosti pod povrchem obvodní báňský úřad,

 

   b)  při hornické činnosti na povrchu a při činnosti prováděné hornickým

   způsobem  orgán  příslušný  podle  zvláštních  předpisů ^17) v dohodě s

   obvodním báňským úřadem,

 

   c)  v  jiných  případech  než  jsou  uvedeny  pod písmeny a) a b) orgán

   příslušný podle zvláštních předpisů.^17)

 

   (2)  K  žádosti o umístění skladu výbušnin podle odstavce 1 písm. a) se

   přikládá   situační   náčrt   umístění  skladu  výbušnin  s  vyznačením

   sousedních  podzemních a povrchových objektů, systému větrání a ochrany

   před požárem, výbuchem a projevy horských tlaků.

 

   § 32

 

   (1)  Stavby  skladů  výbušnin  pod  povrchem  při  hornické  činnosti a

   činnosti   prováděné  hornickým  způsobem  a  na  povrchu  v  hranicích

   dobývacího  prostoru,  jakož  i jejich změny a užívání povoluje obvodní

   báňský úřad.

 

   (2) Stavby skladů výbušnin na povrchu mimo hranice dobývacího prostoru,

   jejich  změny  a  užívání  povoluje  obvodní  báňský  úřad jen na území

   vystaveném  přímým účinkům dobývání, a to v dohodě se stavebním úřadem.

   Rozsah  tohoto  území stanoví obvodní báňský úřad v dohodě se stavebním

   úřadem.

 

   (3)  Stavby  skladů výbušnin, jejich změny a užívání v jiných případech

   než  jsou  uvedeny  v odstavcích 1 a 2, povolují příslušné orgány podle

   zvláštních předpisů.^18)

 

   (4)  Rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 zasílají orgány, které je vydaly,

   též  krajskému  ředitelství  Policie  České republiky příslušnému podle

   sídla orgánu, který rozhodnutí vydal.

 

   (5)  K žádosti o povolení stavby skladu výbušnin uvedených v odstavcích

   1 až 2 se přikládá

 

   a) projektová dokumentace podle obecných předpisů o dokumentaci staveb,

 

   b)  situační  náčrt  umístění  skladu  výbušnin  na  povrchu s uvedením

   vzdálenosti od sousedních objektů, v podzemí od sousedních důlních děl,

 

   c) rozhodnutí o umístění stavby skladu výbušnin.

 

   (6) K žádosti o povolení k užívání skladů výbušnin podle odstavců 1 a 2

   se přikládá

 

   a)  prohlášení  o  tom,  že stavba skladu výbušnin je uskutečněna podle

   projektové dokumentace,

 

   b)  protokol  o určení prostředí a stupně nebezpečí požáru nebo výbuchu

   výbušnin,

 

   c) zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení,

 

   d) při skladech výbušnin na povrchu zpráva o výchozí revizi hromosvodů.

 

   (7) Podmínky pro umístění a zásady provedení skladů výbušnin podrobněji

   upraví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

 

   § 33

 

   Evidence výbušnin

 

   (1)  Organizace,  které  nakládají  s výbušninami, musejí vést evidenci

   výbušnin tak, aby byl přehled o tom, jak byly výbušniny získány, kde se

   nacházejí,  v  jakém  množství a komu byly předány nebo jak s nimi bylo

   naloženo.

 

   (2) Každý druh výbušniny se musí evidovat samostatně.

 

   (3)  Organizace  uvedené  v odstavci 1 vedou evidenci výbušnin po celou

   dobu, po kterou výbušniny drží, a uchovávají ji ještě nejméně 3 roky po

   skončení  kalendářního  roku,  v  němž výbušniny vyrobily, spotřebovaly

   nebo  je  předaly  jinému  subjektu  nebo  organizaci.  Tato  povinnost

   nezaniká ani ukončením činnosti organizace. V případě zániku organizace

   předá insolvenční správce nebo likvidátor evidenci výbušnin příslušnému

   obvodnímu báňskému úřadu.

 

   (4)  Zjistí-li  se rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem výbušnin,

   je  organizace  povinna  tuto skutečnost neprodleně ohlásit příslušnému

   útvaru Policie České republiky.

 

   (5)  Náležitosti  evidence  výbušnin  stanoví  Český báňský úřad obecně

   závazným právním předpisem.

 

   § 34

 

   Způsobilost k nakládání s výbušninami

 

   (1)  Nakládat  s  výbušninami, pokud tento zákon nestanoví jinak, mohou

   jen  osoby  starší  18  let,  způsobilé  k  právním úkonům, bezúhonné a

   zdravotně a odborně způsobilé.

 

   (2)  Za  bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl

   pravomocně   odsouzen   pro  trestný  čin  spáchaný  úmyslně  nebo  pro

   nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s nakládáním s vojenským

   materiálem, střelnými zbraněmi, střelivem nebo výbušninami, pokud se na

   něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

 

   (3)  Bezúhonnost  se  pro  účely  tohoto  zákona,  horního  zákona nebo

   předpisů  vydaných  k  jejich  provedení  prokazuje  výpisem z evidence

   Rejstříku  trestů^18j). Za účelem doložení bezúhonnosti si orgán státní

   báňské  správy  vyžádá  podle  zvláštního  právního  předpisu  výpis  z

   evidence  Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku

   trestů  a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické

   podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

   (4)   Dokladem   ověřujícím   bezúhonnost   je  též  obdobný  doklad  o

   bezúhonnosti  vydaný příslušným orgánem státu Evropské unie. V případě,

   že  příslušné  orgány  členského  státu  Evropské  unie  takový  doklad

   nevydávají,  může  být  doklad  ověřující  bezúhonnost nahrazen čestným

   prohlášením   učiněným   před  příslušným  orgánem  nebo  před  notářem

   členského   státu   Evropské   unie.   Bude-li  žadatelova  bezúhonnost

   prokazována tímto způsobem, musí být tento doklad přiložen k žádosti.

 

   (5)  Zdravotní  způsobilost  osoby k nakládání s výbušninami posuzuje a

   lékařský    posudek   vydává   v   případě   zaměstnance   poskytovatel

   pracovnělékařských  služeb^18a),  v  ostatních  případech  registrující

   poskytovatel  poskytující  zdravotní služby v oboru všeobecné praktické

   lékařství^18b).

 

   (6)  Odbornou  způsobilost  osob  k nakládání s výbušninami, s výjimkou

   činností uvedených v § 35, posuzuje organizace, u které jsou tyto osoby

   v  pracovním  nebo  v jiném smluvním poměru. Organizace je povinna tyto

   osoby  předem  prokazatelně seznámit s vlastnostmi látek, se kterými se

   pracuje, z hlediska jejich výbuchové a požární bezpečnosti a hygienické

   ochrany  v  rozsahu  nutném  k  bezpečnému  provádění  prací.  Odbornou

   způsobilost  ostatních  osob k nakládání s výbušninami posuzuje obvodní

   báňský  úřad  příslušný  podle  místa  bydliště těchto osob, pokud tyto

   osoby nejsou držiteli oprávnění podle § 36.

 

   Přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení

 

   § 35

 

   (1) Samostatně přivádět výbušniny k výbuchu, zneškodňovat je nebo ničit

   a provádět nebo řídit odborné práce s tím spojené mohou při

 

   a)  trhacích pracích malého rozsahu jen osoby starší 21 let, které mají

   oprávnění  střelmistra;  tyto osoby jsou oprávněné provádět též některé

   úkony trhacích prací velkého rozsahu,

 

   b) trhacích pracích velkého rozsahu jen osoby starší 21 let, které mají

   oprávnění technického vedoucího odstřelů.

 

   (2)  Připravovat,  odpalovat,  zneškodňovat  a ničit výbušniny určené k

   ohňostrojným  pracím  může  jen odpalovač ohňostrojů; pokud se k tomuto

   účelu  použije  výbušnina  určená  k  trhacím pracím, může ji přivést k

   výbuchu  jen  střelmistr,  který  je  oprávněn přivést ji k výbuchu při

   trhacích pracích.

 

   (3)  Ničit  a  zneškodňovat  výbušniny  v  procesu  jejich  výroby nebo

   zpracování  včetně  výzkumu,  vývoje  a  pokusné výroby mohou jen osoby

   starší 21 let, které mají oprávnění pyrotechnika.

 

   (4)  Za účelem zácviku mohou provádět práce uvedené v odstavcích 1 až 3

   i  jiné  osoby  než střelmistři, techničtí vedoucí odstřelů, odpalovači

   ohňostrojů a pyrotechnici, které k tomu organizace písemně určila, a to

   jen pod dozorem střelmistra, technického vedoucího odstřelů, odpalovače

   ohňostrojů nebo pyrotechnika.

 

   § 36

 

   (1)   Odbornou   způsobilost  posuzuje  a  oprávnění  k  výkonu  funkce

   střelmistra  vydává  obvodní  báňský úřad a k výkonu funkce technického

   vedoucího odstřelů Český báňský úřad.

 

   (2)   Odbornou   způsobilost  posuzuje  a  oprávnění  k  výkonu  funkce

   odpalovače ohňostrojů a pyrotechniky vydává obvodní báňský úřad.

 

   (3)  Oprávnění  podle  odstavců  1  a  2 se vydávají osobám, které mají

   předepsanou  praxi a úspěšnou zkouškou prokázaly teoretické a praktické

   znalosti  potřebné  k  bezpečnému  přivádění výbušnin k výbuchu, jejich

   zneškodňování a ničení.

 

   (4)  Výuku  osob  ke  zkouškám  podle odstavce 3 zabezpečuje organizace

   pověřená Českým báňským úřadem.

 

   (5)  Učební  osnovy  a texty pro výuku schvaluje a zkušební řády vydává

   Český báňský úřad.

 

   (6)  Rozsah  a  podmínky  výuky  a  podmínky  získávání  způsobilosti k

   zacházení  s  výbušninami při trhacích pracích, ohňostrojných pracích a

   při  zneškodňování  a  ničení  výbušnin  v  procesu výroby a zpracování

   výbušnin Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

 

   (7)  Český  báňský úřad stanoví v dohodě s ministerstvem průmyslu České

   republiky  požadavky  na  kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků

   při výrobě a zpracování výbušnin obecně závazným právním předpisem.

 

   (8)   Před  zahájením  dočasného  nebo  příležitostného  výkonu  funkce

   střelmistra, technického vedoucího odstřelů, odpalovače ohňostrojů nebo

   pyrotechniky  v  České  republice  fyzickou  osobou,  která  je v jiném

   členském  státě  Evropské  unie  nebo Švýcarské konfederaci oprávněna k

   výkonu  obdobné  činnosti, ověří Český báňský úřad odbornou kvalifikaci

   podle zákona o uznávání odborné kvalifikace^4b).

 

   § 36a

 

   zrušen

 

   Informace o organizacích, které používají výbušniny

 

   § 36b

 

   Informace o organizacích, které nakládají s výbušninami

 

   (1)  Obvodní  báňské  úřady vedou evidenci vydaných povolení k nabývání

   výbušnin,   evidenci   odejmutých   povolení,   evidenci   povolení   s

   pozastavenou  platností  a  evidenci  organizací,  které na území České

   republiky   nakládají   s  výbušninami.  Evidence  se  vede  v  rozsahu

   identifikačních  údajů  o  organizaci, která žádá o povolení k nabývání

   výbušnin.  Tato  evidence  musí  být průběžně aktualizována a předávána

   Českému báňskému úřadu.

 

   (2)  Český  báňský  úřad  vede  evidenci  vydaných povolení k předávání

   výbušnin,  jejich  vývozu,  dovozu a tranzitu a organizací, kterým tato

   povolení  byla vydána. Evidence se vede v rozsahu identifikačních údajů

   organizace,  která  žádá  o  povolení  k  předávání, vývozu nebo dovozu

   výbušnin. Tato evidence musí být průběžně aktualizována.

 

   (3) Centrální evidenci podle odstavců 1 a 2 vede Český báňský úřad.

 

   (4) Český báňský úřad je povinen na žádost Policejního prezídia Policie

   České  republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní

   informační   službě   umožnit  přístup  k  informacím  v  jím  vedených

   evidencích podle odstavce 3.

 

   (5)  Obvodní  báňské  úřady  jsou  povinny umožnit přístup k informacím

   vedeným podle odstavce 1 Policejnímu prezídiu Policie České republiky.

 

   (6)  Český  báňský  úřad  je  povinen  předložit  na žádost Komise nebo

   členských   států   Evropské   unie   aktuální  informace  týkající  se

   organizací,  které  mají oprávnění nakládat s výbušninami, pokud tomuto

   předložení nebrání zvláštní právní předpisy^18c).

 

   § 36c

 

   Ministerstvo  průmyslu  a obchodu vede evidenci organizací, jimž vydalo

   souhlas  k  výrobě, zpracování, výzkumu nebo vývoji výbušnin, jakož i k

   ničení,  zneškodňování,  nákupu  a prodeji výbušnin. Tato evidence musí

   být průběžně aktualizována.

 

   § 36d

 

   Zacházení s pyrotechnickými výrobky

 

   (1)  Organizace je povinna dodržovat bezpečnostní a technické požadavky

   na  skladování,  prodej  a používání pyrotechnických výrobků. Na výrobu

   pyrotechnických  výrobků  se  vztahují  též  právní předpisy upravující

   oblast výbušnin.

 

   (2)  Provedení  ohňostroje podléhá ohlášení místně příslušnému obecnímu

   úřadu   a  hasičskému  záchrannému  sboru  kraje,  a  to  nejpozději  v

   předposlední pracovní den před jeho provedením.

 

   (3)  Ministerstvo  průmyslu  a obchodu v dohodě s Českým báňským úřadem

   stanoví  vyhláškou  bezpečnostní  a  technické požadavky na zacházení s

   pyrotechnickými výrobky, pokud jde o jejich bezpečné skladování, prodej

   a  používání,  a to ve vazbě na jejich rozdělení do tříd a kategorií, a

   dále  vymezení  ohňostroje,  jakož  i  informace,  které  se  uvádějí v

   ohlášení o provádění ohňostroje.

 

   ČÁST ČTVRTÁ

 

   PODZEMNÍ OBJEKTY

 

   § 37

 

   Podzemní objekty

 

   (1)  Za  podzemní  objekty se pro účely tohoto zákona považují podzemní

   prostory  vytvořené  ražením včetně jejich přístupových částí, jedná-li

   se o

 

   a) tunely a štoly metra,

 

   b) ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m,

 

   c) kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet,

 

   d)  jiné  prostory  o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti

   nebo využívané k podnikatelské činnosti,

 

   e) stavby pro účely ochrany obyvatelstva,

 

   f)  kanalizační  stoky  o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich

   délka přesahuje 50 m,

 

   g)  odvodňovací  a  vodovodní  štoly o světlém průřezu větším než 2 m2,

   pokud jejich délka přesahuje 50 m,

 

   h)   bývalá  stará  nebo  opuštěná  důlní  díla  následně  zpřístupněná

   veřejnosti nebo využívaná k podnikatelské činnosti.

 

   (2)  Za  podzemní  objekty  podle  tohoto zákona se nepovažují podzemní

   objekty,   které   podléhají   technickobezpečnostnímu   dohledu  podle

   zvláštního  právního  předpisu^22),  a  dálniční, silniční a železniční

   tunely, s výjimkou tunelů a štol metra.

 

   (3)  Bezpečným  stavem  podzemního  objektu  se pro účely tohoto zákona

   rozumí  stav,  který  neohrožuje  bezpečnost  pádem nebo tlakem hornin,

   popřípadě  obdobnými  vlivy,  které  mohou  narušit  statiku podzemních

   prostor.   Nelze-li   ohrožení  uvedená  ve  větě  předchozí  vyloučit,

   zajišťuje  se bezpečnost vyraženého podzemního prostoru technologickými

   prvky  proti  tlaku,  popřípadě  proti  uvolňování  horniny  nebo proti

   obdobným  vlivům,  které  mohou  narušit  statiku podzemních prostor. K

   udržování   bezpečného  stavu  podzemního  objektu  patří  i  zajištění

   podzemního  objektu proti nahromadění výbušných nebo jinak nebezpečných

   nebo zdraví škodlivých látek a plynů v něm a zajištění bezpečného stavu

   přístupových cest v podzemí.

 

   (4)  Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel

   je  povinen  udržovat  podzemní objekty v bezpečném stavu a provádět ve

   stanovených  lhůtách  prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních

   objektů prostřednictvím organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou

   stanici.

 

   (5)  Obvodní báňský úřad může nařídit vlastníku podzemního objektu nebo

   jím   písemně   pověřenému  provozovateli,  aby  s  ohledem  na  povahu

   podzemního  objektu  nebo  na  místní podmínky, zejména hrozí-li riziko

   vzniku  nedýchatelného  ovzduší,  požáru  nebo závalu, zajistil báňskou

   záchrannou  službu.  Má-li vlastník podzemního objektu nebo jím písemně

   pověřený  provozovatel  nařízenu  povinnost zajistit báňskou záchrannou

   službu,   je   rovněž  povinen  zajistit  vypracování  plánu  zdolávání

   závažných provozních nehod (havárií) a jeho aktualizaci.

 

   (6)  Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel

   je  povinen ohlásit obvodnímu báňskému úřadu existenci, zřízení, nabytí

   a  likvidaci  podzemního  objektu,  změny  v jeho rozsahu nebo využití,

   identifikační údaje podzemního objektu a změny těchto údajů.

 

   (7) Český báňský úřad stanoví vyhláškou

 

   a)  lhůty  pravidelných prohlídek podzemních objektů a způsob ověřování

   jejich bezpečného stavu,

 

   b) rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence podzemních objektů,

 

   c)   podmínky   k  zajištění  bezpečnosti  provozu  podzemních  objektů

   především   z  hlediska  jejich  větrání,  včetně  větrání  za  provozu

   nepřístupných objektů, a požadavků na cesty pro chůzi,

 

   d)  náležitosti  plánu  zdolávání závažných provozních nehod (havárií),

   zejména  požadavky na havarijní prevenci a na zdolávání předpokládaných

   havárií.

 

   ČÁST PÁTÁ

 

   Státní báňská správa

 

   § 38

 

   Organizace státní báňské správy

 

   (1) Orgány státní báňské správy jsou

 

   a)  Český  báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy

   České republiky,

 

   b) obvodní báňské úřady s působností

 

   1.  Obvodní  báňský  úřad  pro  území  Hlavního  města  Prahy  a  kraje

   Středočeského,

 

   2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,

 

   3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského,

 

   4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého,

 

   5.   Obvodní   báňský   úřad   pro   území  krajů  Královéhradeckého  a

   Pardubického,

 

   6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,

 

   7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,

 

   8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina.

 

   (2) Sídla obvodních báňských úřadů stanoví Český báňský úřad vyhláškou.

 

   (3)  V  čele  Českého  báňského  úřadu  je  předseda, kterého jmenuje a

   odvolává   vláda  České  republiky.  Předseda  Českého  báňského  úřadu

   odpovídá za výkon své funkce vládě České republiky.

 

   (4) V čele obvodního báňského úřadu je předseda.

 

   (5)  Český  báňský úřad může v zájmu zhospodárnění výkonu státní báňské

   správy nebo v jiném důležitém zájmu

 

   a) pověřit plněním některých úkolů státní báňské správy jiný než místně

   příslušný obvodní báňský úřad nebo je sám převzít,

 

   b)  pověřit  obvodní  báňský úřad některými úkoly, které jinak přísluší

   Českému báňskému úřadu.

 

   (6)  Český  báňský  úřad  zajišťuje  osobní  a  věcné potřeby obvodních

   báňských úřadů.

 

   § 39

 

   Působnost orgánů státní báňské správy

 

   (1) Orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor

 

   a) nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na

   jejich  základě,  pokud  upravují  ochranu a využívání ložisek nerostů,

   bezpečnost  provozu,  zajištění  chráněných objektů a zájmů před účinky

   hornické činnosti a nakládáním s výbušninami,

 

   b) nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na

   jejich  základě  a  jiných  obecně  závazných  právních předpisů, které

   upravují  bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických

   zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích,

   pokud  vykonávají  hornickou  činnost nebo činnost prováděnou hornickým

   způsobem a při nakládání s výbušninami,

 

   c) nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.

 

   (2)  Vrchní  dozor  podle  odstavce  1  se  nevztahuje  na případy, kdy

   činnosti  a technická zařízení uvedené v odstavci 1 podléhají obdobnému

   dozoru  orgánů  Ministerstva  obrany,  Ministerstva  dopravy  a  spojů,

   Ministerstva  spravedlnosti  a Ministerstva vnitra. Vrchní dozor státní

   báňské  správy  není dotčen ekologickým dohledem nad těžbou vykonávaným

   Ministerstvem životního prostředí.

 

   (3)  V  pochybnostech,  zda  vrchní  dozor  podle  odstavce 1 náleží do

   působnosti  orgánů  státní  báňské správy, rozhodne Český báňský úřad v

   dohodě  s  jiným  dotčeným  orgánem  státního  odborného nebo obdobného

   dozoru.

 

   (4)  Organizace,  u podzemních objektů vlastník podzemního objektu nebo

   jím  písemně  pověřený provozovatel, jsou povinni orgánům státní báňské

   správy  kdykoliv  umožnit  vstup  do objektů, zařízení a na pracoviště,

   předložit  potřebné  materiály,  dokumentaci,  odborné  posudky a podat

   požadované  informace  a  vysvětlení.  Organizace, u podzemních objektů

   vlastník  podzemního  objektu  nebo  jím písemně pověřený provozovatel,

   jsou  dále  povinni  poskytvovat  potřebnou  součinnost  orgánům státní

   báňské  správy  a  vytvářet jim podmínky k nerušenému a rychlému výkonu

   vrchního dozoru.

 

   (5)  Pro  účely  správního  řízení  jsou  orgány  státní  báňské správy

   oprávněny získávat bezplatně údaje z katastru nemovitostí, včetně údajů

   poskytovaných  na  technickém  nosiči  dat  a prostřednictvím dálkového

   přístupu pomocí počítačové sítě.^18e)

 

   § 40

 

   Český báňský úřad

 

   (1)  Český  báňský úřad plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské

   správy.

 

   (2)  Český  báňský  úřad  řídí  výkon  státní  báňské  správy a činnost

   obvodních   báňských  úřadů  a  rozhoduje  o  odvoláních  proti  jejich

   rozhodnutím a povoluje předávání, vývoz, dovoz a tranzit výbušnin.

 

   (3) Při výkonu vrchního dozoru Český báňský úřad

 

   a)  ukládá opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů,

   bezpečnosti  a  ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a za tím

   účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky,

 

   b)  provádí  prověrky  pracovišť, činností a technických zařízení a při

   tom  zjišťuje, jak obvodní báňské úřady plní povinnosti vyplývající pro

   ně  z  horního  zákona,  tohoto  zákona  a  předpisů vydaných na jejich

   základě,

 

   c)  dává  souhlas  ke  zřízení,  popřípadě  nařizuje  zřízení  hlavních

   báňských  záchranných  stanic,  stanoví  jejich sídla a vymezuje jejich

   působnost,   schvaluje   jejich  služební  řády,  určuje  podmínky  pro

   ustanovení  do funkcí a prověřuje odbornou způsobilost jejich vedoucích

   pracovníků  a  dohlíží  na  stav,  organizaci  a  vybavení  hlavních  a

   obvodních  báňských  záchranných  stanic;  může též s ohledem na povahu

   prací,  jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit,

   aby  organizace  při  činnosti  prováděné  hornickým způsobem zajistila

   báňskou záchrannou službu,

 

   d) ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

   bezpečnosti  provozu  při  nakládání  s  výbušninami  a  za  tím účelem

   organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky.

 

   (4)  Při  plnění  úkolů  podle  odstavce 3 má Český báňský úřad práva a

   povinnosti uvedené v § 41 odst. 1 písm. a) a c).

 

   (5) Český báňský úřad

 

   a)   vede   souhrnnou  evidenci  dobývacích  prostorů  a  jejich  změn,

   provozovaných  hlavních  důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro

   hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem (§ 5 odst.

   2);  pouze pro účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci podzemních

   objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají trvale,

 

   b)  řídí a koordinuje vývoj a výzkum v oblasti působnosti státní báňské

   správy, který je financován ze státních prostředků,

 

   c)  plní  vůči  Komisi  povinnosti  České  republiky, které vyplývají z

   tohoto zákona,

 

   d)  povoluje  jednotlivé  druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových

   podmínkách a v rizikovém prostředí (§ 28a),

 

   e) plní úkoly orgánu dozoru podle zvláštního zákona^18f), jedná-li se o

   výbušniny  a  pomůcky,  a  provádí dozor nad tím, zda pro výbušniny byl

   vydán  certifikát  ES  o  posouzení  shody,  na  základě  kterého je na

   výbušnině umístěno označení "CE",

 

   f)  stanoví  zvláštní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

   při   práci   a  bezpečnosti  provozu  včetně  bezpečnosti  používaných

   vyhrazených   i   ostatních   technických   zařízení  při  nakládání  s

   výbušninami,

 

   g) řídí a koordinuje výzkum a vývoj a povoluje zkušební provoz zařízení

   a  systémů  v  rámci  výzkumu  a  vývoje  a k tomu stanovuje podmínky k

   zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu,

 

   h)  plní  úkoly  nadřízeného  správce daně podle daňového řádu a vydává

   tiskopisy pro přiznání k úhradám placeným podle horního zákona.

 

   (6) Český báňský úřad dále

 

   a)   zpracovává   v  součinnosti  s  hlavním  hygienikem^18g)  koncepci

   bezpečnosti  a  ochrany  zdraví při hornické činnosti v dolech, a to po

   projednání  s  organizacemi  reprezentujícími  dotčené zaměstnavatele a

   zaměstnance,  kteří se podílejí na jejím uskutečňování, a tuto koncepci

   podle potřeby aktualizuje,

 

   b)  zabezpečuje  a  koordinuje  v  součinnosti s příslušnými ústředními

   orgány úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti své působnosti,

 

   c)   eviduje   údaje   o  pracovních  úrazech,  provozních  nehodách  a

   nebezpečných  událostech,  ke  kterým  došlo  při  hornické  činnosti a

   činnosti  prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami; z

   těchto údajů sestavuje roční statistiky, které zveřejňuje,

 

   d)  informuje  Komisi  o ochranných opatřeních podle § 45 odst. 3 písm.

   b), c) a e),

 

   e)  vede  evidenci  o  udělených  sankcích,  jejich výběru a předává je

   Ministerstvu financí České republiky,

 

   f)  poskytuje  příslušným  orgánům  Evropských společenství informace o

   dobývání  ložisek  ropy  a  hořlavého  zemního plynu požadované právním

   předpisem Evropských společenství,^18h)

 

   g)  spolupracuje  s  příslušnými  orgány  Evropských  společenství nebo

   členských  států  Evropské  unie  při  výměně  informací  týkajících se

   organizací,  které  mají  oprávnění  nakládat s výbušninami, pokud tomu

   nebrání zvláštní právní předpisy^18h).

 

   § 41

 

   Obvodní báňské úřady

 

   (1) Při výkonu vrchního dozoru obvodní báňské úřady

 

   a)  provádějí  prohlídky  objektů,  zařízení  a  pracovišť  a  při  tom

   kontrolují,  jak  jsou  plněny povinnosti vyplývající z horního zákona,

   tohoto  zákona  a  předpisů  vydaných na jejich základě, pokud upravují

   ochranu  a  využívání  ložisek nerostů, bezpečnost a ochranu zdraví při

   práci  a bezpečnost provozu a zajištění chráněných objektů a zájmů před

   účinky  hornické  činnosti,  nakládání  s výbušninami, jakož i z jiných

   obecně  závazných  právních  předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany

   zdraví   při  práci,  bezpečnosti  technických  zařízení  a  pracovních

   podmínek, včetně předpisů o požární ochraně v podzemí,

 

   b)  zjišťují  na  místě  stav,  příčiny a následky závažných provozních

   nehod  (havárií)  a  závažných pracovních úrazů v organizacích, jakož i

   závažné ohrožení bezpečnosti provozu organizace nebo zákonem chráněného

   obecného zájmu, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

 

   c)  nařizují  odstranit  zjištěné  závady  a  nedostatky.  K  zajištění

   bezpečnosti  a  ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou též

   oprávněny  nařizovat  nezbytná  opatření.  Pokud  zjistí  závady, které

   zřejmě  a bezprostředně ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, zejména

   bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a technických

   zařízení,  popřípadě  majetku a které nelze ihned odstranit, nařizují v

   nezbytném   rozsahu  zastavení  provozu  organizace  nebo  jeho  části,

   popřípadě jejich technických zařízení, až do odstranění závad,

 

   d)  dozírají  na  stav,  vybavení  a  činnost báňské záchranné služby a

   prověřují  odbornou  způsobilost jejich vedoucích pracovníků s výjimkou

   pracovníků revírních báňských záchranných stanic,

 

   e)   dozírají,   zda  organizace  řádně  vedou  evidenci  a  registraci

   pracovních úrazů a vyhodnocují zdroje a příčiny úrazovosti,

 

   f)  prověřují,  zda  organizace  vykonávající  hornickou  činnost  nebo

   činnost  prováděnou  hornickým  způsobem  je  způsobilá  projektovat  a

   vyrábět  vyhrazená  technická  zařízení  sloužící k vykonávání hornické

   činnosti  nebo  činnosti  prováděné  hornickým  způsobem,  vydávají  jí

   příslušné povolení, popřípadě jí toto povolení odnímají,

 

   g) kontrolují provádění prohlídek a zkoušek technických zařízení,

 

   h)  prověřují  zkouškami  znalost  předpisů  uvedených  v  písmenu a) u

   pracovníků,  kterou  tito  pracovníci  potřebují  k  výkonu  řídících a

   kontrolních  funkcí.  Posuzují odbornou způsobilost pracovníků k výkonu

   vybraných  funkcí  a  vydávají  jim  osvědčení  nebo oprávnění k výkonu

   funkcí, popřípadě jim tato osvědčení nebo oprávnění odnímají,

 

   i)  poskytují  bezplatně poradenství zaměstnavatelům a pracovníkům, jak

   vyhovět předpisům o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

 

   j)  vykonávají  správu  úhrad^18i) z dobývacích prostorů a z vydobytých

   nerostů výhradních ložisek,^18j) včetně úroku z prodlení,

 

   k)  vedou  evidenci  o  osobách,  kterým  vydaly  osvědčení nebo průkaz

   odborné  způsobilosti  podle  tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho

   základě, a o vydání těchto dokladů informují Český báňský úřad,

 

   l) vedou evidenci podzemních objektů.

 

   (2) Obvodní báňské úřady dále

 

   a) stanoví, mění nebo ruší dobývací prostory a vedou jejich evidenci,

 

   b)  povolují  otvírku,  přípravu  a  dobývání  výhradních  ložisek a ve

   stanovených  případech vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly; před

   zastavením  provozu v důlních dílech a lomech povolují jejich zajištění

   nebo povolují likvidaci hlavních důlních děl a lomů,

 

   c) schvalují v rámci povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních

   ložisek  návrh  na  vytvoření  finančních rezerv pro vypořádání důlních

   škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání ^8a) a

   rozhodují o jejich čerpání,

 

   d)  mohou  nařídit  vyhotovení nebo doplnění důlně měřické a geologické

   dokumentace, pokud chybí, jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady,

 

   e)  povolují  zvláštní zásady do zemské kůry a zajištění nebo likvidaci

   starých důlních děl,

 

   f)  nařizují,  aby  část  výhradního ložiska v dobývacím prostoru jedné

   organizace  vydobyla  jiná  organizace  nebo  aby si organizace zřídila

   důlní  dílo  v  dobývacím  prostoru  jiné  organizace, jestliže je to z

   hlediska  veřejného zájmu, zejména bezpečnosti provozu, nezbytně nutné;

   stejně  postupují,  jestliže je nezbytně nutné společné užívání důlních

   děl a zařízení,

 

   g)   stanoví  nezbytná  opatření,  zejména  pořadí  a  způsob  vydobytí

   výhradních  ložisek,  jestliže  by  otvírkou, přípravou a dobýváním byl

   ohrožen  provoz  nebo  využití  výhradních ložisek v dobývacím prostoru

   jiné organizace,

 

   h) povolují dobývání ložisek nevyhrazených nerostů,

 

   i)  povolují  trhací  práce  při hornické činnosti a činnosti prováděné

   hornickým   způsobem   a   trhací  práce  při  ostatních  činnostech  a

   ohňostrojné práce,

 

   j) povolují umístění, stavbu a užívání skladů výbušnin v případech a za

   podmínek stanovených v § 31,

 

   k) schvalují služební řády závodních báňských záchranných stanic,

 

   l)  kontrolují  v  pravidelných  intervalech  vytváření  finančních pro

   vypořádání   rezerv   pro  vypořádání  důlních  škod  a  pro  sanaci  a

   rekultivaci  pozemků  dotčených  vlivem  dobývání výhradních ložisek. O

   průběhu těchto kontrol vedou evidenci,

 

   m)  plní další úkoly vyplývající pro ně z horního zákona, tohoto zákona

   a jiných obecně závazných právních předpisů.

 

   (3)  Při  vybírání a vymáhání pohledávek státu a obcí postupují obvodní

   báňské  úřady  podle  zvláštního  právního předpisu.^18l) V řízení před

   soudy vystupují obvodní báňské úřady jako organizační složky státu^18m)

   samostatně jménem České republiky.

 

   Báňští inspektoři

 

   § 42

 

   (1) Úkoly orgánů státní báňské správy na úseku vrchního dozoru vykonává

   Český báňský úřad ústředními báňskými inspektory a obvodní báňské úřady

   obvodními  báňskými  inspektory  (dále  jen "báňský inspektor"). Báňské

   inspektory ustanovuje předseda Českého báňského úřadu.

 

   (2) Báňský inspektor je oprávněn

 

   a)  vstupovat kdykoliv do objektů, zařízení a prostorů, provádět v nich

   prohlídky   a   šetření,   požadovat  předložení  příslušných  dokladů,

   informací  a  vysvětlení,  přesvědčovat  se  u technických pracovníků o

   jejich  znalosti  předpisů  uvedených  v § 41 odst. 1 písm. a), jakož i

   zhotovovat   fotografické   snímky  a  kopie  provozních  map  a  další

   dokumentace  potřebné  ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a

   následků  závažných  provozních  nehod (havárií) a závažných pracovních

   úrazů,

 

   b)  dávat  závazné  příkazy,  aby  byly  odstraněny  zjištěné  závady a

   nedostatky,  a při zřejmém a bezprostředním ohrožení zákonem chráněných

   obecných  zájmů,  zejména  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,

   bezpečnosti  provozu  a  technických zařízení, popřípadě majetku, dávat

   závazné  příkazy  k  zastavení  provozu  organizace  nebo  jeho  části,

   popřípadě  jejích  technických zařízení, a to v nezbytném rozsahu až do

   odstranění závad, včetně příkazů k vyvedení pracovníků do bezpečí; dále

   je  oprávněn  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví při práci a

   bezpečnosti  provozu  nařizovat  nezbytná opatření. Závazný příkaz může

   být  dán  ústně nebo písemně; pokud byl dán ústně, je inspektor povinen

   po ukončení inspekce nebo kontroly jej písemně zaznamenat,

 

   c)  zakázat  práci  přesčas,  práci  v  noci a práci žen a mladistvých,

   zjistí-li, že je vykonávána v rozporu s právními předpisy,^19)

 

   d)  zadržet  průkaz o odborné způsobilosti vydaný orgánem státní báňské

   správy  v  případech  hrubého  nebo  opakovaného  porušení  předpisů  k

   zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

 

   (3)  Báňský  inspektor  se  při  výkonu své činnosti prokazuje průkazem

   Českého báňského úřadu.

 

   § 43

 

   (1)  Proti  závaznému příkazu báňského inspektora lze podat ve lhůtě 15

   dnů  od  jeho  vydání  námitky  k obvodnímu báňskému úřadu nebo Českému

   báňskému  úřadu,  pokud závazný příkaz vydal ústřední báňský inspektor.

   Tyto  orgány  svým  rozhodnutím  závazný příkaz potvrdí, změní nebo jej

   zruší.  Podání námitek má odkladný účinek, pokud jej v závazném příkazu

   báňský  inspektor  nevyloučil.  Odkladný  účinek  lze  vyloučit  jen  v

   případě,  kdy  jsou  ohroženy  život a zdraví lidí nebo majetek a hrozí

   nebezpečí  z  prodlení.  Proti rozhodnutí obvodního báňského úřadu nebo

   Českého báňského úřadu o námitkách lze podat odvolání nebo rozklad.

 

   (2)  Zadržený  průkaz  o odborné způsobilosti postoupí k dalšímu řízení

   obvodní  báňský  inspektor  obvodnímu  báňskému úřadu a ústřední báňský

   inspektor Českému báňskému úřadu.

 

   ČÁST ŠESTÁ

 

   SPRÁVNÍ DELIKTY

 

   Sankce

 

   § 44

 

   Přestupky

 

   (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 

   a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem

   bez oprávnění podle § 5 odst. 2,

 

   b) nedbá nebo zneužije výstražného znamení, výstražné nebo informativní

   tabule   nebo   výstražného   signálu   při   provádění  trhacích  nebo

   ohňostrojných  prací  anebo  je úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně

   odstraní,

 

   c)  neoprávněně  získá,  přechovává  nebo použije výbušninu anebo jinak

   neoprávněně nakládá s výbušninami,

 

   d)  neoprávněně  vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum,

   vývoj  nebo  pokusnou  výrobu  výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje

   prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin,

 

   e) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo

   nález  výbušniny  anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny

   Policii  České  republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou

   organizace nakládá, nebo

 

   f)  poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

   nebo   bezpečnosti   provozu  při  nakládání  s  výbušninami  stanovený

   prováděcím  právním  předpisem  vydaným  na základě § 23 odst. 6, anebo

   uvede výbušninu na trh v rozporu s § 24.

 

   (2)  Fyzická  osoba  se  jako osoba určená organizací k výkonu hornické

   činnosti  nebo  činnosti prováděné hornickým způsobem dopustí přestupku

   tím,  že  poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

   práci  a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti používaných technických

   zařízení  a  požární  ochrany  v podzemí stanovený podle § 6 odst. 6, s

   nímž  ho  organizace  seznámila  ,  anebo jako báňský projektant poruší

   některou z povinností podle § 5b odst. 2.

 

   (3) Za přestupek lze uložit pokutu do

 

   a)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e)

   nebo odstavce 2,

 

   b)  100  000  Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo

   f).

 

   (4)  V  blokovém řízení lze za přestupek uložit pokutu až do výše 3 000

   Kč.

 

   § 44a

 

   Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

   (1)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se dopustí správního

   deliktu tím, že

 

   a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem

   bez  oprávnění  podle  § 5 odst. 2, anebo jako báňský projektant poruší

   některou z povinností podle § 5b odst. 2.

 

   b)  neoprávněně  získá,  přechovává  nebo použije výbušninu anebo jinak

   neoprávněně nakládá s výbušninami,

 

   c)  neoprávněně  vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum,

   vývoj  nebo  pokusnou  výrobu  výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje

   prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin,

 

   d) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo

   nález  výbušniny  anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny

   Policii  České  republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou

   organizace nakládá,

 

   e) uvede výbušninu nebo pomůcku na trh v rozporu s § 24, nebo

 

   f)  jako  vlastník  nebo  jím  písemně pověřený provozovatel podzemního

   objektu nesplní některou z povinností podle § 37 odst. 4, 5 nebo 6 nebo

   podle § 39 odst. 4.

 

   (2) Organizace se dopustí správního deliktu tím, že

 

   a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem

   bez povolení nebo ohlášení podle § 5 odst. 2,

 

   b) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem

   v  rozporu  s  podmínkami stanovenými v povolení vydaném podle § 9, 10,

   11, 13 nebo 19,

 

   c)  v  rozporu  s § 6 odst. 1 neustanoví závodního dolu, závodního lomu

   nebo  závodního,  nebo  ho  podřídí ve věcech bezpečného nebo odborného

   řízení  hornické  činnosti  nebo  činnosti prováděné hornickým způsobem

   jinému vedoucímu zaměstnanci organizace,

 

   d)  v  rozporu  s § 6 odst. 2 neučiní včas preventivní nebo zajišťovací

   opatření nebo neodstraní nebezpečný stav anebo neučiní opatření v rámci

   havarijní prevence,

 

   e) nesplní povinnost podle § 6 odst. 3,

 

   f) nevyhoví žádosti o poskytnutí pomoci podle § 7 odst. 5,

 

   g) v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní opatření k předcházení vzniku požárů

   a  výbuchů,  průvalů vod a bahna, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i

   vzniku důlních otřesů a erupcí,

 

   h)  při  hornické  činnosti  nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

   použije technické zařízení nebo pomůcky v rozporu s § 8 odst. 1,

 

   i)  v  rozporu  s  §  8 odst. 3 a 4 použije poprvé vybraný důlní stroj,

   zařízení,  přístroj  nebo pomůcku v podzemí bez povolení nebo neprovede

   jeho zkoušku,

 

   j)  v  rozporu s § 8a odst. 3 písm. a) a c) a vyhláškou vydanou podle §

   8a  odst.  8  písm.  a)  nebo b) nezajistí při uvádění do provozu a při

   provozování   vyhrazených  technických  zařízení  provedení  prohlídek,

   revizí a zkoušek odborně způsobilými osobami,

 

   k)   montuje,   opravuje  nebo  provádí  revize,  zkoušky  a  prohlídky

   vyhrazených   technických  zařízení,  plní  nádoby  plyny  nebo  vyrábí

   vyhrazená  tlaková  zařízení  v  rozporu  s  §  8a  odst.  3 písm. b) a

   vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo b), nebo

 

   l) nesplní závazný příkaz báňského inspektora vydaný podle § 42 odst. 2

   písm.  b) nebo c), nesplní opatření uložené rozhodnutím báňského úřadu,

   nesplní  požadavky  stanovené  prováděcím  právním předpisem vydaným na

   základě  §  6  odst. 6 nebo § 8a odst. 8 nebo požadavky pro nakládání s

   výbušninami podle § 22, nesplní požadavky na výrobu, skladování, prodej

   nebo   používání   pyrotechnických   výrobků  nebo  poruší  některou  z

   povinností  podle  §  39  odst. 4, nebo nedodržuje zákaz práce přesčas,

   práce v noci nebo práce žen a mladistvých, nebo nezajistí, aby pracovní

   podmínky odpovídaly požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

   stanoveným pracovněprávními předpisy.

 

   (3) Organizace se dopustí správního deliktu dále tím, že

 

   a)   v   rozporu   s  §  22  odst.  5  neohlásí  zpracování,  ničení  a

   zneškodňování,  skladování,  výzkum,  vývoj  a  zkoušení  výbušnin nebo

   neohlásí přerušení anebo ukončení těchto činností,

 

   b)  nezajistí  objekty  a  prostory,  v nichž se nakládá s výbušninami,

   proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu podle § 22 odst. 6,

 

   c) skladuje výbušniny způsobem nebo v prostoru nebo objektu v rozporu s

   požadavky stanovenými podle § 22 odst. 6,

 

   d)  v  rozporu  s  § 22 odst. 9 neoznámí odcizení, ztrátu nebo porušení

   nákladu či přepravního obalu výbušniny, se kterou nakládá,

 

   e)  poruší  zákaz předávat, nabývat, přepravovat, dovážet, vyvážet nebo

   uvádět na trh plastické trhaviny, které neobsahují detekční látky, nebo

   vyrábět  a  zpracovávat plastické trhaviny, které nejsou značkovány pro

   účely detekce podle § 22 odst. 13,

 

   f)  jako  organizace,  která  vyrábí, zpracovává, zhotovuje nebo dováží

   výbušniny nebo pomůcky nesplní povinnost podle § 23 odst. 2,

 

   g)  předá  výbušninu  bez  povolení  podle  § 25 odst. 1, nebo ji předá

   přesto,   že  platnost  tohoto  povolení  byla  podle  §  25e  odst.  2

   pozastavena,

 

   h) vyveze nebo doveze výbušninu bez povolení podle § 25c odst. 1, anebo

   ji  vyveze  nebo  doveze  přesto, že platnost povolení byla podle § 25e

   odst. 2 pozastavena,

 

   i)  uskuteční tranzit výbušniny přes území České republiky bez povolení

   podle § 25d odst. 1, nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení

   podle  §  25d  odst. 4 písm. c, d), f) nebo g), anebo tranzit výbušniny

   přes  území České republiky uskuteční přesto, že platnost povolení byla

   podle § 25e odst. 2 pozastavena,

 

   j) nesplní oznamovací povinnost podle § 25f odst. 2,

 

   k)  jako organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání,

   dovozu,  vývozu  nebo  tranzitu výbušnin, nesplní povinnost podle § 25f

   odst. 1, 2, 4 nebo 6,

 

   l)  v  rozporu  s  §  25g  odst. 1 písm. a) nezajistí, aby při přepravě

   výbušniny bylo na požádání předloženo příslušné povolení,

 

   m)  nevede  průkaznou  evidenci  podle  §  25g  odst.  1 písm. b), nebo

   evidence neuchovává podle § 25g odst. 1 písm. c),

 

   n)  v  rozporu s § 25g nevede průkaznou evidenci výbušnin nebo neohlásí

   zjištěné rozdíly v evidenci výbušnin Policii České republiky,

 

   o)  určí  k  nakládání  s  výbušninami osoby, které nesplňují požadavky

   podle § 34,

 

   p) určí k přivádění výbušnin k výbuchu, k jejich zneškodňování a ničení

   osoby  v  rozporu  s § 35 odst. 1 a 4 nebo v rozporu s § 35 odst. 2 a 4

   určí  k přípravě, odpálení, zneškodnění nebo zničení výbušniny určené k

   ohňostrojným  pracím  jinou  osobu,  než  je  odpalovač ohňostrojů nebo

   střelmistr, anebo k ničení nebo zneškodňování výbušnin v procesu jejich

   výroby  nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje nebo pokusné výroby určí

   osobu v rozporu s § 35 odst. 3 a 4.

 

   (4) Za správní delikt se uloží pokuta do

 

   a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), d),

   f), i), j) nebo k),

 

   b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) nebo

   f), nebo podle odstavce 3 písm. a), b), c), d), f), j), k), l), m), n),

   o) nebo p),

 

   c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b),

   c)  nebo  e),  podle  odstavce  2 písm. a), b), e), g), h) nebo l) nebo

   podle odstavce 3 písm. e), g), h) nebo i).

 

   (5)  Za  správní  delikt  lze  samostatně  nebo  spolu s pokutou uložit

   propadnutí výbušniny.

 

   § 44b

 

   Propadnutí výbušniny

 

   (1)   Propadnutí   výbušniny  lze  uložit,  jestliže  výbušnina  náleží

   pachateli  správního deliktu a byla ke spáchání správního deliktu užita

   nebo určena, anebo byla správním deliktem získána.

 

   (2) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

 

   § 44c

 

   Zabrání výbušniny

 

   (1) Nebylo-li uloženo propadnutí výbušniny uvedené v § 44b odst. 1, lze

   rozhodnout, že se taková výbušnina zabírá, jestliže

 

   a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

 

   b)  nenáleží  pachateli  správního  deliktu  nebo  mu  nenáleží zcela a

   jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku.

 

   (2) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky

   správního deliktu uplynuly dva roky.

 

   (3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

 

   § 44d

 

   Společná ustanovení o správních deliktech

 

   (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

   vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení

   právní povinnosti zabránila.

 

   (2)  Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

   správního  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a

   k okolnostem, za nichž byl spáchán.

 

   (3)  Odpovědnost  právnické  osoby  za  správní delikt zaniká, jestliže

   správní  orgán  o  něm  nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm

   dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

 

   (4)  Správní  delikty  podle  tohoto  zákona v prvním stupni projednává

   obvodní  báňský  úřad.  Jestliže  porušení povinnosti zjistí při výkonu

   dozoru Český báňský úřad, správní delikt v prvním stupni projedná Český

   báňský úřad.

 

   (5)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické

   osoby^20) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona

   o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

   (6)  Pokuty  vybírá  a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je

   příjmem státního rozpočtu.

 

   ČÁST SEDMÁ

 

   SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

   § 45

 

   (1)  Orgány  státní  báňské  správy mohou odejmout fyzickým osobám jimi

   vydaná  oprávnění  nebo  osvědčení  k  výkonu  činností  za  hrubé nebo

   opakované  porušení  předpisů  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

   při práci a bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.

 

   (2)  Orgány  státní  báňské  správy  mohou  zrušit rozhodnutí nebo jiná

   opatření  opravňující  k  výkonu  činností  podle  tohoto zákona vydaná

   organizaci,  pokud tato organizace hrubě nebo opakovaně poruší předpisy

   k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví při práci nebo bezpečnosti

   provozu, a to až na dobu 3 let.

 

   (3) Orgán státní báňské správy může

 

   a) nařídit výrobci nebo distributorovi stažení výbušniny nebo výbušného

   předmětu  z  trhu  v  případě,  že  výbušnina nebo výbušný předmět může

   ohrozit  bezpečnost  osob, zvířat nebo majetku; v případě neoprávněného

   označení  výbušniny  nebo  výbušného  předmětu  značkou "CE" nebo jiným

   stanoveným označením se postupuje podle zvláštního zákona^20b),

 

   b) nařídit uložení výbušniny nebo výbušného předmětu do skladu výbušnin

   nebo jejich zneškodnění,

 

   c)   vyžadovat   od  kontrolovaných  organizací  bezúplatné  poskytnutí

   přiměřeného  množství  vzorků  výbušnin  k posouzení bezpečnosti těchto

   výrobků,

 

   d)  zajišťovat provedení rozborů vzorků k ověření jakosti a bezpečnosti

   výrobků  pro  účely  kontroly  podle zvláštních právních předpisů^13e);

   pokud  jde  o  výbušninu,  která  nesplňuje  stanovené požadavky, hradí

   náklady na provedení rozborů vzorků organizace.

 

   (4) V případech uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) předá orgán státní

   báňské  správy,  který vydal rozhodnutí podle odstavce 3, Policii České

   republiky, pokud nerozhodl, že se výbušniny uloží nebo zneškodní.

 

   § 45a

 

   (1)  Pokud  tento  zákon,  horní  zákon  nebo  předpisy vydané k jejich

   provedení  stanoví  požadavky,  které  nepřejímají  požadavky stanovené

   příslušnými  předpisy  práva Evropských společenství, neuplatní se tyto

   požadavky  na  výrobek, který byl vyroben nebo uveden na trh v některém

   členském  státě Evropské unie nebo Turecku, v souladu s jejich právními

   předpisy,  za  předpokladu,  že  tento  výrobek  zaručuje  míru ochrany

   oprávněného  zájmu  odpovídající  míře,  jejíž  dosažení  sleduje tento

   zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení^20c).

 

   (2)  Zjistí-li  příslušný orgán státní báňské správy v řízení podle § 8

   odst.  3,  že  technické  zařízení neposkytuje míru ochrany rovnocennou

   ochraně,  jejíž dosažení sleduje tento zákon, horní zákon nebo předpisy

   vydané  k  jejich  provedení,  rozhodne  o  zamítnutí  žádosti o vydání

   povolení k použití v podzemí poté, co

 

   a)  bude  organizace  hodlající  použít  technické  zařízení  v podzemí

   písemně  informována  o  důvodech,  které  použití takového technického

   zařízení v podzemí brání,

 

   b)   příslušný   orgán  státní  báňské  správy  na  základě  dostupných

   technických  nebo  vědeckých  poznatků  má  za  prokázané, že převažují

   důvody oprávněného zájmu a že méně omezující opatření použít nelze,

 

   c)  organizaci  hodlající  použít  technické  zařízení  v  podzemí bude

   poskytnuta  lhůta 20 pracovních dnů, aby se vyjádřila ke zjištění podle

   písmene a) nebo b).

 

   § 46

 

   zrušen

 

   § 46a

 

   (1)  Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému

   báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům pro výkon jejich působnosti

 

   a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

 

   b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

 

   c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

 

   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

 

   a) příjmení,

 

   b) jméno, popřípadě jména,

 

   c) datum narození,

 

   d) adresa místa pobytu.

 

   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c)  adresa  místa  trvalého  pobytu,  včetně  předchozích  adres  místa

   trvalého pobytu,

 

   d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

 

   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

 

   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 

   b) datum narození,

 

   c) druh a adresa místa pobytu,

 

   d) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

 

   e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

 

   (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

   obyvatel,   se  využijí  z  agendového  informačního  systému  evidence

   obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

   ve tvaru předcházejícím současný stav.

 

   (6)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen

   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

   § 47

 

   Přechodná ustanovení

 

   (1) Povolení podle tohoto zákona nevyžadují

 

   a)  otvírka,  příprava a dobývání výhradních ložisek, jakož i zajištění

   nebo  likvidace hlavních důlních děl a lomů vykonávané na základě plánů

   schválených  obvodními  báňskými  úřady  před  nabytím účinnosti tohoto

   zákona,

 

   b)  vyhledávání  a  průzkum ložisek důlními díly, jakož i zabezpečení a

   likvidace  těchto  děl  prováděné  na  základě  projektů projednaných s

   obvodními báňskými úřady před nabytím účinnosti tohoto zákona,

 

   c)  zvláštní  zásahy  do  zemské  kůry a práce na zajištění a likvidaci

   starých důlních děl započaté před nabytím účinnosti tohoto zákona.

 

   2)  Jestliže  organizace  započala  s  dobýváním  ložiska nevyhrazeného

   nerostu  podle  §  19  před nabytím účinnosti tohoto zákona, je povinna

   předložit  obvodnímu  báňskému  úřadu  plán  využívání ložiska do šesti

   měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   § 48

 

   Zrušovací ustanovení

 

   Zrušuje se

 

   1.  zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření

   dozoru  státní  báňské  správy,  ve  znění zákona České národní rady č.

   50/1982 Sb.,

 

   2. vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 259/1957 Ú.l., kterou

   se vyhlašuje statut státní báňské správy,

 

   3. vyhláška Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu

   a ministerstva všeobecného strojírenství č. 62/1965 Sb., o výbušninách.

 

   § 49

 

   Účinnost

 

   Tento zákona nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

 

   Příloha

 

   zrušena

 

   Vybraná ustanovení novel

 

   Čl.III zákona č. 315/2001 Sb.

 

   Společná ustanovení

 

   1.  Užívají-li právní předpisy v oblasti horního práva pojem pracovník,

   rozumí se tím zaměstnanec podle zvláštního zákona.^1)

 

   2.  Pokud  organizace  podle zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších

   předpisů,  plní úkoly vyplývající z pracovněprávních vztahů, plní úkoly

   zaměstnavatele podle zvláštního zákona.^1)

 

   Čl.IV zákona č. 315/2001 Sb.

 

   Přechodná ustanovení

 

   1. Na výbušniny, výbušné předměty a pomůcky uvedené do oběhu přede dnem

   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  v  souladu  s  dosavadními  právními

   předpisy  se  pohlíží  jako  na  výbušniny,  výbušné předměty a pomůcky

   uvedené na trh podle tohoto zákona.

 

   2.  Řízení  o  uvedení  výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu

   zahájená  přede  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona se dokončí podle

   dosavadních právních předpisů.

 

   3.  Rozhodnutí  o  povolení  k odběru výbušnin vydaná přede dnem nabytí

   účinnosti  tohoto zákona se považují po dobu, na kterou byla vydána, za

   povolení k předání výbušnin vydaná podle tohoto zákona.

 

   Čl. IX zákona č. 296/2007 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   V  případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,

   ve  znění  pozdějších  předpisů,  pravomocně neskončeného do dne nabytí

   účinnosti  tohoto zákona se povinnost stanovená v § 33 odst. 3 vztahuje

   na správce konkursní podstaty.

 

   Čl. II zákona č. 376/2007 Sb.

 

   Přechodná ustanovení a zrušovací ustanovení

 

   1.  Pokud  organizace  nesplňují  ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona

   podmínky  pro nakládání s výbušninami stanovené zákonem č. 61/1988 Sb.,

   o  hornické  činnosti,  výbušninách  a o státní báňské správě, ve znění

   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona, jsou povinny tyto

   povinnosti splnit do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

   2. Povolení vydaná Českým báňským úřadem na základě § 23 odst. 2 zákona

   č.  61/1988  Sb.,  o  hornické  činnosti, výbušninách a o státní báňské

   správě,  ve  znění  účinném  do  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona,

   pozbývají  platnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto

   zákona.

 

   3. Dosavadní povolení vydaná podle části třetí zákona č. 61/1988 Sb., o

   hornické  činnosti,  výbušninách  a  o  státní  báňské správě, ve znění

   účinném  do  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí do doby skončení

   jejich platnosti.

 

   4.   Organizace,   která  před  účinností  tohoto  zákona  disponuje  s

   plastickou  trhavinou,  která  neobsahuje stanovenou detekční látku, je

   povinna do 3 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit její

   označkování nebo zničení.

 

   5.  Vyhláška  č.  306/2002  Sb.,  kterou  se  určují  obvody působnosti

   obvodních báňských úřadů, se zrušuje.

 

   Čl. VI zákona č. 223/2009 Sb.

 

   Přechodné ustanovení

 

   Řízení  zahájená  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto

   dne  neskončená  se  dokončí a práva a povinnosti s nimi související se

   posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

   1) Směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění

   na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití.

 

   Směrnice  Komise  2004/57/ES  o  definování  pyrotechnických předmětů a

   určité  munice pro účely Směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů

   týkajících  se  uvádění  na  trh  a  dozoru nad výbušninami pro civilní

   použití.

 

   Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady 2005/36/ES ze dne 6. července

   2005 o uznávání odborných kvalifikací.

 

   1) Zákoník práce

 

   1a)  §  5  a  11  zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

   bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.

 

   Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém

   úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

 

   Zákon  č.  555/1992  Sb.,  o  Vězeňské  službě  a justiční stráži České

   republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   1d) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.

 

   Zákon  č.  153/1994  Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve

   znění pozdějších předpisů.

 

   Zákon  č.  154/1994  Sb.,  o  Bezpečnostní  informační službě, ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   1e)  Zákon  č.  185/2004  Sb., o Celní správě České republiky, ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   1f)  Zákon  č.  156/2000  Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a

   pyrotechnických  předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných

   zbraních  a  střelivu  (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č.

   13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění

   pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   1g)  Zákon  č.  133/1985  Sb.,  o  požární ochraně, ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   1h)  Zákon  č.  119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně

   zákona  č.  156/2000  Sb.,  o  ověřování  střelných  zbraní, střeliva a

   pyrotechnických  předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných

   zbraních  a  střelivu  (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č.

   13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění

   pozdějších   předpisů,  a  zákona  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském

   podnikání  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o

   zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

 

   Zákon č. 156/2000 Sb.

 

   2) § 34 horního zákona.

 

   2a) § 35 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   3) § 35 horního zákona.

 

   3a)  Například  zákoník práce, vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a

   ochraně  zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a

   při   činnosti   prováděné  hornickým  způsobem  v  podzemí,  ve  znění

   pozdějších předpisů.

 

   3b)  Například  zákon  č.  174/1968  Sb., o státním odborném dozoru nad

   bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

   3c)  Například  zákon  č.  50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním

   řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   3d) Zákon č. 62/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   Zákon   č.   18/1997   Sb.,  o  mírovém  využívání  jaderné  energie  a

   ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně a doplnění některých

   zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   4) Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

 

   4a)  Například  vyhláška  č.  298/2005  Sb.,  o požadavcích na odbornou

   kvalifikaci  a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti

   prováděné  hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve

   znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.

 

   4b)  Zákon  č.  18/2004  Sb.,  o  uznávání  odborné  kvalifikace a jiné

   způsobilosti  státních  příslušníků  členských  států  Evropské  unie a

   některých  příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o

   uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

 

   4c)  §  108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

   vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   §  89  a  90  zákona  č.  111/1998  Sb., o vysokých školách a o změně a

   doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   4d)  Například  zákon  č.  22/1997  Sb.,  o  technických požadavcích na

   výrobky  a  o  změně  a  doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   5) § 32 a 33 zákona č. 50/1976 Sb.

 

   5a)  § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o

   změně některých zákonů.

 

   6) Zákon č. 20/1966 Sb.

 

   6) ČSN 66 8001 Názvosloví výbušin.

 

   6a)  § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a

   o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

 

   6b)  §  6 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   Směrnice  Ministerstva  zdravotnictví  č. 49/1967 Věstníku Ministerstva

   zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrována

   v částce 2/1968 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

 

   6c) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších

   zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

 

   7) § 32 horního zákona.

 

   8) ČSN 26 9020 Provoz skladů výbušin a výrobků obsahujících výbušiny.

 

   ČSN 66 8002 Provoz výbušinářských laboratoří, zkušeben a střelnic.

 

   ON  73  5721  Zřizování  výroben,  laboratoří  a  zkušeben výbušin nebo

   výrobků obsahujících výbušiny.

 

   8a)  §  31  odst.  6 a § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití

   nerostného  bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady

   č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.

 

   8b) § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   8c) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

   9) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

   10) § 39 horního zákona.

 

   11)  Např.  zákon  č.  169/1949  Sb.,  o  vojenských újezdech, zákon č.

   40/1961  Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění

   pozdějších předpisů.

 

   12) Obchodní zákoník. Občanský zákoník.

 

   13a)  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

   (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn.

 

   13b)   Například   Evropská  dohoda  o  mezinárodní  silniční  přepravě

   nebezpečných  věcí  (ADR),  nařízení  Rady  (EHS) č. 2913/92, kterým se

   vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

 

   13c)  Úmluva  o  značkování  plastických  trhavin  pro  účely  detekce,

   vyhlášená pod č. 6/2003 Sb.m.s.

 

   13d)  §  52  odst.  1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

   (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   Zákon č. 22/1997 Sb.

 

   Nařízení  vlády  č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

   na  výbušniny  pro  civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění

   nařízení vlády č. 416/2003 Sb.

 

   13f) Čl. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex

   Společenství, ve znění pozdějších změn.

 

   13g) Zákon č. 153/1994 Sb.

 

   14)   Zákon   č.  68/1979  Sb.,  o  silniční  dopravě  a  vnitrostátním

   zasílatelství, ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb.

 

   Vyhláška  federálního  ministerstva  dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se

   provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.

 

   Vyhláška  ministerstva  dopravy  č. 127/1964 Sb., o městském přepravním

   řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 

   Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním

   řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 

   Vyhláška  ministerstva  dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním

   řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 

   Vyhláška  ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní

   dopravy, ve znění pozdějších předpisů.

 

   Vyhláška  ministerstva  dopravy  č.  17/1966 Sb., o leteckém přepravním

   řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.

 

   Vyhláška  federálního  ministerstva dopravy č. 3/1977 Sb., o přepravním

   řádu lanových drah, ve znění vyhlášky č. 35/1985 Sb.

 

   Výnos Ústřední správy spojů, kterým se vydává Poštovní řád.

 

   15)  Např.  ČSN  26  9021  Vnitropodniková  doprava  výbušnin a výrobků

   obsahujících výbušniny.

 

   17) § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Sb.

 

   18) § 54 až 70 a § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Sb.

 

   18a)  §  21  zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o

   změně  a  doplnění  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   18a) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

 

   18b)  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

   poskytování (zákon o zdravotních službách).

 

   18c) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a

   o  bezpečnostní  způsobilosti,  ve  znění pozdějších předpisů, zákon č.

   513/1991  Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

   101/2000  Sb.,  o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve

   znění pozdějších předpisů.

 

   18d)  §  143  zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   18e)  §  22  zákona  č.  344/1992  Sb.,  o  katastru  nemovitostí České

   republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   18f) § 18 a 19 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

 

   18g)  Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného zdraví a o změně

   některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb.

 

   18h)  Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května

   1994   o   podmínkách   udělování  a  využívání  povolení  k  průzkumu,

   vyhledávání a dobývání uhlovodíků.

 

   18i)  §  7  vyhlášky  č.  617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z

   dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů.

 

   18j)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   18l) § 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   18m)  §  3  zákona  č.  219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

   vystupování v právních vztazích.

 

   19)  Zákoník  práce  č.  65/1965  Sb.,  ve  znění  pozdějších předpisů.

   Nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve

   znění pozdějších předpisů.

 

   20) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

   20b) § 18 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 226/2003 Sb.

 

   20c)  Například vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na

   izolační  sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, vyhláška

   č.  74/2002  Sb.,  o  vyhrazených  elektrických zařízeních, vyhláška č.

   293/2003  Sb.,  o  bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených

   pro  použití  v  rizikových  podmínkách  nebo v rizikovém prostředí a o

   přezkušování  vlastností  těchto  výbušnin,  vyhláška  č. 415/2003 Sb.,

   kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

   práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi.

 

   20d)  Zákon  č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

   změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších

   předpisů.

 

   20e) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

 

   20f)  Zákon  č.  40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství

   České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

   21) § 23 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb.

 

   22)  Zákon  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

   zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

   Vyhláška  č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními

   díly.

 

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby