Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 


Stáhnout
 žádostRozsah a obsah dokumentace bouracích prací

 

 

 

                       Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

 

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

 

Dokumentace bouracích prací musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým  materiálům a stavebně technickému provedení stavby.

 

Dokumentaci bouracích prací tvoří :

 

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace stavby

D. Dokladová část

E. Zásady organizace bouracích prací

F. Dokumentace  odstraňovaných staveb

 

A. Průvodní zpráva

 

a)        identifikace  a základní charakteristika  odstraňované stavby,

b)        údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o  zvlášť chráněných zájmech,

c)        splnění požadavků dotčených orgánů,

d)       termín zahájení, doba trvání bouracích prací,

e)        vliv na  okolí stavby.

 

 

B. Souhrnná technická zpráva

 

f)         stručný popis stavby a jejích konstrukcí,

g)        výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě,

h)        připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení,

i)          ochranná a bezpečnostní pásma,

j)          zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu.

 

C. Situace stavby

 

k)        situace odstraňované stavby zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:500 zpracovaná na podkladě snímku  katastrální mapy s vyznačením podzemních a nadzemních vedení, ochranných a bezpečnostních pásem, sousedních  staveb a zeleně,

l)          kopie katastrální mapy.

 

 

D. Dokladová část

 

m)      stanoviska, posudky a doklady o výsledcích jednání, pořízené při přípravě odstranění  stavby,

n)        fotodokumentace stávajícího stavu stavby, pokud nepostačí stručný  popis.

 

E. Zásady organizace bouracích prací

 

1. Technická zpráva

 

  • o)         stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

p)         obvod a úpravy staveniště,  příjezdy a přístupy na staveniště,

q)         významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body,

r)          opatření  z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob,

s)          stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při       

        práci,

t)          způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru,

u)         podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby,

v)         orientační lhůty bouracích prací a přehled rozhodujících dílčích termínů,

w)       zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce,

x)         nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným  odpadem a            způsob jeho dopravy, recyklace a uložení (plán nakládání s odpadem).

 

 

2.   Situace

 

v  měřítku 1:1000 nebo 1: 500 s vyznačením vjezdů, výjezdů, ochranných opatření  (protihlukové stěny, zabezpečení nezpevněných cest), návrh dopravně inženýrských opatření.

 

F. Dokumentace odstraňovaných staveb

 

Dokládá se  pro jednotlivé  stavby nebo provozní soubory samostatně.

 

1. Dokumentace skutečného provedení stavby

 

Dokládá se přiměřeně v rozsahu podle  přílohy č. 3 bod 2.

 

 

2.  Technologie bouracích prací

 

2.1.Technická zpráva

 

y)        popis  konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému,

z)        výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb,

aa)     rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků,

bb)    upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.,

cc)     technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb,

dd)   návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru,

ee)     úpravy zjištěných podzemních prostorů,

ff)      zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

gg)    nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací,

hh)    speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např.  použití trhacích prací),

ii)        rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě  před zahájením bouracích prací,

jj)        speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

2.2.  Výkresová část

 

Dokládají se samostatné schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě, případně zobrazení nosných konstrukcí v dokumentaci skutečného provedení stavby.

 

2.3. Statický, popř. dynamický výpočet

 

Zpracovává se k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací,  případně pro navržení  dočasných podpěrných konstrukcí.

 

 

 

 

 

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby