Žádost o stavební povolení

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad

Stáhnout žádost : Žádost o stavební povolení

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ...................................................................

       Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

                        V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

Věc:       ŽÁDOST O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ

 

podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 4 vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

 

ČÁST   A.

I. Stavebník

□    fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě  též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny v samostatné příloze:                      

□ ano               □   ne

 

II.  Stavebník jedná  

□    samostatně    

□    je zastoupen:  jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma,  zástupce; místo trvalého pobytu/adresa           sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..................

III.   Údaje o   stavbě  a její stručný popis

□  nová stavba nebo její změna

  soubor staveb

□  podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

□ stavby zařízení staveniště

□ územní rozhodnutí – územní souhlas ze dne …….…………………….č.j……………………………..

 

Označení stavby, její účel  (kapacita), půdorys,  výška,  tvar, vzhled a členění stavby, technické a výrobní zařízení budoucího provozu:

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Místo stavby a  pozemky nebo stavby dotčené záměrem

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictví: □ stavebníka          □ jiného vlastníka

Navrhuje-li se  stavba  na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny v samostatné příloze: 

□ ano       □ ne

 

V. Sousední pozemky a stavby na nich

obec

katastrální území

parcelní č.

druh stavby na pozemku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:

□ ano       □ ne

 

VI. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní komunikaci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VII. Rozsah a vybavení staveniště 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

VIII. Zpracovatel projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….................

 

 

IX. Provedení stavby

Název a sídlo  stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno

.........................................................................................................................................................................

X. Navrhovaná  stavba

    je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu,

       doklad o tom je  □ součástí projektové dokumentace

                         □ v příloze žádosti

    je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů

      doklad o tom je   □ součástí projektové dokumentace

                        □ v příloze žádosti

 

             

XI. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

        Zahájení  …………………………………………………………………………………………

        Dokončení  ………………………………………………………………………………………

 

XII. Orientační náklad na provedení stavby: ……………………………………………...................

 

XIII.Seznam a adresy známých účastníků řízení

 

Jméno, příjmení

Název (u právnické a podnikající fyzické  osoby)

Bydliště

Sídlo

                                                                       

                                                                        

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více účastníků, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

□ano       □ ne

 

XIV. K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba)

                                                                                                    □  ano    □  ne

s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena                         □ ano    □  ne

 

V kladném případě uvést

rozsah  záboru ……………………………………………………………………………………………..

dobu záboru………………………………………………………………………………………………..

druh prací ………………………………………………………………………………………………….

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      ………………………………………………..

                                                                                                               podpis

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

ČÁST B.

 

 

 

Přílohy  žádosti o povolení stavby:

 

  1. doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření  anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí

  1. plná moc v případě zastupování stavebníka

  1. projektová dokumentace stavby

  1. plán kontrolních prohlídek stavby

  1. údaje o  splnění požadavků dotčených orgánů

  1. doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena)

  1. územní rozhodnutí nebo územní souhlas  (pokud je vydal jiný správní orgán)

 

  1. 8.      závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem,     

      pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle  zvláštního právního

      předpisu hájí,   provedením stavby dotčeny:

    

     □ samostatně   □ jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□    ochrany přírody a krajiny  ……………………………………………………………………………………….

  ochrany vod……………………………………………………….…………………………………………….

□    ochrany ovzduší………………………………………………………………..………………………................

□    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

□    ochrany lesa………………………………………………………………..………………………......................

□    ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

□    odpadového hospodářství         ………………………………………………………………..………………………

□    veřejného zdraví ………………………………………………………………………………………………….

   lázní a zřídel………………………………………………………………………………………………………

  prevence závažných havárií………………………..……………………………………………………………..

□    veterinární péče…………………………………………………………………..……………………................

       □     památkové péče…………………………………………………………………..……………………................

□    dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

□    dopravy drážní…………………………………………………………………..……………………..................

□    dopravy letecké…………………………………………………………………..…………………….................

□    dopravy vodní……………………………………………………………………..…………………...................

□    energetiky……………………………………………………………………..…………………..........................

   jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  ……………………………………………………….

□    elektronických komunikací……………………………………………..………………………………………..

□    obrany státu............................................................................................................................................................

□  bezpečnosti státu  .........................………………………………………………………………..………………

□    civilní ochrany………………………………………………………………………..………………..................

□    požární ochrany…………………………………………………………………………………..………………

□    jiné ……………………………………….………………………………………………………………………

 

  1. 9.      stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat,  k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese,  pokud nejsou využitelná stanoviska opatřená při územním řízení

      nebo při vydání územního souhlasu:

□ samostatně   □ jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

    elektrické energie……….…………………………………………………………………………

□    plynu…………………...…………………………………………………………………………

□    vody………………………………………………………………………………………………………………

  rozvodu tepla…..…………………………………………………………………………………………………

□  kanalizace…………………………………………………………………………………………………………

□    elektronických komunikací………………………………………………………………………………………

□    dopravy ………..…………………………………………………………………………………………………

□    ostatní……….. ..…………………………………………………………………………………………………

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10.10. 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 28.8.. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 18.6.. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Schodiště s podestovým trámem

Zahájeno uživatelem Jana Velíšková v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 17.3.. 1 Odpovědět

Dobrý den , chtěla bych poprosit o radu při počítání a navrhování výztuže na schodiště s podestovýmI trámY. Dostali jsme toto zadání ve škole  a nic moc nevíme, čeho se chytit a jak postupovat ...DĚKUJUPokračovat

Vybourani niky/pricky v obyvaku

Zahájeno uživatelem Zuzana Krištofíková v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobry den, ma nekdo zkusenost s podobnym bytem? Je to cihla a v obyvaku mame tento vyklenek a z duvodu, ze bychom potrebovali do obyvaku vtesnat i loznici, potrebujeme ten vyklenek alespon pri lampe dat ven, ale mame tezkou obavu, ze to mozne neni i…Pokračovat

úzký pozemek

Zahájeno uživatelem Jan Zouhar v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobrý den, má smysl uvažovat o stavbě rodinného domu na obdélníkovém pozemku o šířce 10,5 metru (délka asi 25 metru), na jehož obou sousedních stranách se nachází domy, jejichž stěny jsou přímo na hranici tohoto pozemku? V současné době se na tomto…Pokračovat

Rozvody vody a odpadu v zakladech

Zahájeno uživatelem Pavel Kaňa v Voda, kanalizace, ČOV 3.1. 0 Odpovědi

Zdravim vas.Potreboval bych radu nejakeho vodare. Zacali mi delat zaklady a nastal mi problem u jednoho vodare. Naspojkoval mi vodovodni potrubi pod zakladama. Budu po nem chtit minimalne tlakovou zkousku a u odpadu tesnosti spoju. Bohuzel jsem…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Honza Fojtl 12. 4, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

Dodatečná kolaudace

Zahájeno uživatelem Ivana Kaňková v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9. 5, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý den,potřebovala bych vědět, co všechno má obsahovat dodatečná kolaudace. Objekt má č.p., ale při digitalizaci bylo zjištěno, že není provedena kolaudace. Předpokládám, že dokumentace bude na úrovni pasportu (M 1:100, půdorysy, řez, pohledy,…Pokračovat

Zkusenosti s pujcovnou naradi

Zahájeno uživatelem Pavel v Pozemek, projekt, stavba na klíč 8. 4, 2016 0 Odpovědi

Dobry den, kvuli rekonstrukci garaze potrebuji vypujcit naradi v Brne a shanim nejakou pujcovnu - levnou a proverenou. Nasel jsem http://www.naradi-vesely.cz . Mate nekdo s ni zkusenost? DikyPokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2017   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby