Žádost o stavební povolení

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad

Stáhnout žádost : Žádost o stavební povolení

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ...................................................................

       Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

                        V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

Věc:       ŽÁDOST O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ

 

podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 4 vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

 

ČÁST   A.

I. Stavebník

□    fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě  též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny v samostatné příloze:                      

□ ano               □   ne

 

II.  Stavebník jedná  

□    samostatně    

□    je zastoupen:  jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma,  zástupce; místo trvalého pobytu/adresa           sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..................

III.   Údaje o   stavbě  a její stručný popis

□  nová stavba nebo její změna

  soubor staveb

□  podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

□ stavby zařízení staveniště

□ územní rozhodnutí – územní souhlas ze dne …….…………………….č.j……………………………..

 

Označení stavby, její účel  (kapacita), půdorys,  výška,  tvar, vzhled a členění stavby, technické a výrobní zařízení budoucího provozu:

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Místo stavby a  pozemky nebo stavby dotčené záměrem

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictví: □ stavebníka          □ jiného vlastníka

Navrhuje-li se  stavba  na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny v samostatné příloze: 

□ ano       □ ne

 

V. Sousední pozemky a stavby na nich

obec

katastrální území

parcelní č.

druh stavby na pozemku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:

□ ano       □ ne

 

VI. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní komunikaci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VII. Rozsah a vybavení staveniště 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

VIII. Zpracovatel projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….................

 

 

IX. Provedení stavby

Název a sídlo  stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno

.........................................................................................................................................................................

X. Navrhovaná  stavba

    je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu,

       doklad o tom je  □ součástí projektové dokumentace

                         □ v příloze žádosti

    je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů

      doklad o tom je   □ součástí projektové dokumentace

                        □ v příloze žádosti

 

             

XI. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

        Zahájení  …………………………………………………………………………………………

        Dokončení  ………………………………………………………………………………………

 

XII. Orientační náklad na provedení stavby: ……………………………………………...................

 

XIII.Seznam a adresy známých účastníků řízení

 

Jméno, příjmení

Název (u právnické a podnikající fyzické  osoby)

Bydliště

Sídlo

                                                                       

                                                                        

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více účastníků, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

□ano       □ ne

 

XIV. K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba)

                                                                                                    □  ano    □  ne

s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena                         □ ano    □  ne

 

V kladném případě uvést

rozsah  záboru ……………………………………………………………………………………………..

dobu záboru………………………………………………………………………………………………..

druh prací ………………………………………………………………………………………………….

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      ………………………………………………..

                                                                                                               podpis

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

ČÁST B.

 

 

 

Přílohy  žádosti o povolení stavby:

 

  1. doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření  anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí

  1. plná moc v případě zastupování stavebníka

  1. projektová dokumentace stavby

  1. plán kontrolních prohlídek stavby

  1. údaje o  splnění požadavků dotčených orgánů

  1. doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena)

  1. územní rozhodnutí nebo územní souhlas  (pokud je vydal jiný správní orgán)

 

  1. 8.      závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem,     

      pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle  zvláštního právního

      předpisu hájí,   provedením stavby dotčeny:

    

     □ samostatně   □ jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□    ochrany přírody a krajiny  ……………………………………………………………………………………….

  ochrany vod……………………………………………………….…………………………………………….

□    ochrany ovzduší………………………………………………………………..………………………................

□    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

□    ochrany lesa………………………………………………………………..………………………......................

□    ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

□    odpadového hospodářství         ………………………………………………………………..………………………

□    veřejného zdraví ………………………………………………………………………………………………….

   lázní a zřídel………………………………………………………………………………………………………

  prevence závažných havárií………………………..……………………………………………………………..

□    veterinární péče…………………………………………………………………..……………………................

       □     památkové péče…………………………………………………………………..……………………................

□    dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

□    dopravy drážní…………………………………………………………………..……………………..................

□    dopravy letecké…………………………………………………………………..…………………….................

□    dopravy vodní……………………………………………………………………..…………………...................

□    energetiky……………………………………………………………………..…………………..........................

   jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  ……………………………………………………….

□    elektronických komunikací……………………………………………..………………………………………..

□    obrany státu............................................................................................................................................................

□  bezpečnosti státu  .........................………………………………………………………………..………………

□    civilní ochrany………………………………………………………………………..………………..................

□    požární ochrany…………………………………………………………………………………..………………

□    jiné ……………………………………….………………………………………………………………………

 

  1. 9.      stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat,  k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese,  pokud nejsou využitelná stanoviska opatřená při územním řízení

      nebo při vydání územního souhlasu:

□ samostatně   □ jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

    elektrické energie……….…………………………………………………………………………

□    plynu…………………...…………………………………………………………………………

□    vody………………………………………………………………………………………………………………

  rozvodu tepla…..…………………………………………………………………………………………………

□  kanalizace…………………………………………………………………………………………………………

□    elektronických komunikací………………………………………………………………………………………

□    dopravy ………..…………………………………………………………………………………………………

□    ostatní……….. ..…………………………………………………………………………………………………

 

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa v pondělí. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby