Žádost o stavební povolení

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad

Stáhnout žádost : Žádost o stavební povolení

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ...................................................................

       Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

                        V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

Věc:       ŽÁDOST O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ

 

podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 4 vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

 

ČÁST   A.

I. Stavebník

□    fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě  též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny v samostatné příloze:                      

□ ano               □   ne

 

II.  Stavebník jedná  

□    samostatně    

□    je zastoupen:  jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma,  zástupce; místo trvalého pobytu/adresa           sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..................

III.   Údaje o   stavbě  a její stručný popis

□  nová stavba nebo její změna

  soubor staveb

□  podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

□ stavby zařízení staveniště

□ územní rozhodnutí – územní souhlas ze dne …….…………………….č.j……………………………..

 

Označení stavby, její účel  (kapacita), půdorys,  výška,  tvar, vzhled a členění stavby, technické a výrobní zařízení budoucího provozu:

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Místo stavby a  pozemky nebo stavby dotčené záměrem

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictví: □ stavebníka          □ jiného vlastníka

Navrhuje-li se  stavba  na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny v samostatné příloze: 

□ ano       □ ne

 

V. Sousední pozemky a stavby na nich

obec

katastrální území

parcelní č.

druh stavby na pozemku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:

□ ano       □ ne

 

VI. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní komunikaci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VII. Rozsah a vybavení staveniště 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

VIII. Zpracovatel projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….................

 

 

IX. Provedení stavby

Název a sídlo  stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno

.........................................................................................................................................................................

X. Navrhovaná  stavba

    je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu,

       doklad o tom je  □ součástí projektové dokumentace

                         □ v příloze žádosti

    je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů

      doklad o tom je   □ součástí projektové dokumentace

                        □ v příloze žádosti

 

             

XI. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

        Zahájení  …………………………………………………………………………………………

        Dokončení  ………………………………………………………………………………………

 

XII. Orientační náklad na provedení stavby: ……………………………………………...................

 

XIII.Seznam a adresy známých účastníků řízení

 

Jméno, příjmení

Název (u právnické a podnikající fyzické  osoby)

Bydliště

Sídlo

                                                                       

                                                                        

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více účastníků, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

□ano       □ ne

 

XIV. K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba)

                                                                                                    □  ano    □  ne

s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena                         □ ano    □  ne

 

V kladném případě uvést

rozsah  záboru ……………………………………………………………………………………………..

dobu záboru………………………………………………………………………………………………..

druh prací ………………………………………………………………………………………………….

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      ………………………………………………..

                                                                                                               podpis

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

ČÁST B.

 

 

 

Přílohy  žádosti o povolení stavby:

 

  1. doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření  anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí

  1. plná moc v případě zastupování stavebníka

  1. projektová dokumentace stavby

  1. plán kontrolních prohlídek stavby

  1. údaje o  splnění požadavků dotčených orgánů

  1. doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena)

  1. územní rozhodnutí nebo územní souhlas  (pokud je vydal jiný správní orgán)

 

  1. 8.      závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem,     

      pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle  zvláštního právního

      předpisu hájí,   provedením stavby dotčeny:

    

     □ samostatně   □ jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□    ochrany přírody a krajiny  ……………………………………………………………………………………….

  ochrany vod……………………………………………………….…………………………………………….

□    ochrany ovzduší………………………………………………………………..………………………................

□    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

□    ochrany lesa………………………………………………………………..………………………......................

□    ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

□    odpadového hospodářství         ………………………………………………………………..………………………

□    veřejného zdraví ………………………………………………………………………………………………….

   lázní a zřídel………………………………………………………………………………………………………

  prevence závažných havárií………………………..……………………………………………………………..

□    veterinární péče…………………………………………………………………..……………………................

       □     památkové péče…………………………………………………………………..……………………................

□    dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

□    dopravy drážní…………………………………………………………………..……………………..................

□    dopravy letecké…………………………………………………………………..…………………….................

□    dopravy vodní……………………………………………………………………..…………………...................

□    energetiky……………………………………………………………………..…………………..........................

   jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  ……………………………………………………….

□    elektronických komunikací……………………………………………..………………………………………..

□    obrany státu............................................................................................................................................................

□  bezpečnosti státu  .........................………………………………………………………………..………………

□    civilní ochrany………………………………………………………………………..………………..................

□    požární ochrany…………………………………………………………………………………..………………

□    jiné ……………………………………….………………………………………………………………………

 

  1. 9.      stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat,  k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese,  pokud nejsou využitelná stanoviska opatřená při územním řízení

      nebo při vydání územního souhlasu:

□ samostatně   □ jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

    elektrické energie……….…………………………………………………………………………

□    plynu…………………...…………………………………………………………………………

□    vody………………………………………………………………………………………………………………

  rozvodu tepla…..…………………………………………………………………………………………………

□  kanalizace…………………………………………………………………………………………………………

□    elektronických komunikací………………………………………………………………………………………

□    dopravy ………..…………………………………………………………………………………………………

□    ostatní……….. ..…………………………………………………………………………………………………

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Schodiště s podestovým trámem

Zahájeno uživatelem Jana Velíšková v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 17, 2017. 1 Odpovědět

Dobrý den , chtěla bych poprosit o radu při počítání a navrhování výztuže na schodiště s podestovýmI trámY. Dostali jsme toto zadání ve škole  a nic moc nevíme, čeho se chytit a jak postupovat ...DĚKUJUPokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby