Žádost o územně plánovací informaci

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad

 

Stáhnout žádost : žádost o územně plánovací informaci

Adresa příslušného úřadu

         Úřad:             ...................................................................

 Ulice:             ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

  V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

Věc:     ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

 

podle ustanovení § 21 odst.1 písm. b) a c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

□ O vydání územního rozhodnutí 

  o umístění stavby nebo zařízení

o změně využití území

o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

o ochranném pásmu

□ O vydání územního souhlasu 

ČÁST A.

I.    Žadatel

□  fyzická osoba

       jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

  fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

       jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo   v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

□   právnická osoba

       název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná           adresa pro        doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby   

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

 

Žádá-li o vydání informace více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené  v samostatné příloze:

□   ano               □  ne

Žadatel jedná:  

□   samostatně    

□   je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa       sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II.    Pozemky dotčené záměrem na změnu v území 

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze:

□ano         □ne

III.    Údaje o současném stavu využívání pozemků a stavbách na nich

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

IV.    Údaje o záměru na změnu v území

□ účel a technické provedení stavby

□  změna stavby a změny jejích vlivu na využití území

□  změna využití území

□  zřízení ochranného pásma

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

V.    Navrhované změny

Plošné a výškové uspořádání navrhovaných změn:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Půdorysná velikost a výška stavby, její tvar, vzhled a členění:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VI.    Případné nároky na napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VII.   Úpravy nezastavěných ploch

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                             

………………………………………………..

   podpis žadatele nebo jeho zástupce

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

ČÁST B.

 

Přílohy k žádosti:

 

  1. Grafická příloha ve dvou vyhotoveních obsahující situační výkres současného stavu území na v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného předmětu územního řízení, s vyznačením požadovaného záměru, jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

  1. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby