Žádost o územně plánovací informaci

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad

 

Stáhnout žádost : žádost o územně plánovací informaci

Adresa příslušného úřadu

         Úřad:             ...................................................................

 Ulice:             ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

  V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

Věc:     ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

 

podle ustanovení § 21 odst.1 písm. b) a c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

□ O vydání územního rozhodnutí 

  o umístění stavby nebo zařízení

o změně využití území

o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

o ochranném pásmu

□ O vydání územního souhlasu 

ČÁST A.

I.    Žadatel

□  fyzická osoba

       jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

  fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

       jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo   v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

□   právnická osoba

       název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná           adresa pro        doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby   

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

 

Žádá-li o vydání informace více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené  v samostatné příloze:

□   ano               □  ne

Žadatel jedná:  

□   samostatně    

□   je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa       sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II.    Pozemky dotčené záměrem na změnu v území 

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze:

□ano         □ne

III.    Údaje o současném stavu využívání pozemků a stavbách na nich

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

IV.    Údaje o záměru na změnu v území

□ účel a technické provedení stavby

□  změna stavby a změny jejích vlivu na využití území

□  změna využití území

□  zřízení ochranného pásma

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

V.    Navrhované změny

Plošné a výškové uspořádání navrhovaných změn:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Půdorysná velikost a výška stavby, její tvar, vzhled a členění:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VI.    Případné nároky na napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VII.   Úpravy nezastavěných ploch

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                             

………………………………………………..

   podpis žadatele nebo jeho zástupce

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

ČÁST B.

 

Přílohy k žádosti:

 

  1. Grafická příloha ve dvou vyhotoveních obsahující situační výkres současného stavu území na v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného předmětu územního řízení, s vyznačením požadovaného záměru, jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

  1. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa v pondělí. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby