Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad

 

 

Stáhnout žádost: žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

                                                                      Adresa příslušného úřadu

                                               Úřad:                                                                                   ...................................................................

                                       Ulice:                                                                            ...................................................................

                                               PSČ, obec:                                                                       ...................................................................

           V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

Věc:       ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

           o podmínkách provedení jednoduchých staveb

podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

ČÁST A.

I.    Žadatel

□                               fyzická osoba

       jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

□                               fyzická osoba podnikající– podání souvisí s její podnikatelskou činností

       jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo     v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

□                               právnická osoba

název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro        doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby          

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání informace více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

  ano               □   ne

Žadatel jedná:  

□   samostatně    

□   je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa         sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

II.    Pozemky dotčené záměrem

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze: 

 ano          □  ne

III.   Údaje o současném stavu využívání pozemků a stavbách na nich

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

IV.   Údaje o záměru na změnu v území

□  účel a technické provedení stavby

□  změna stavby a změny jejích vlivů na využití území

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

V.    Navrhované změny

Plošné a výškové uspořádání navrhovaných změn:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Půdorysná velikost a výška stavby, její tvar, vzhled a členění:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VI.   Případné nároky na napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VII.  Úpravy nezastavěných ploch

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VIII.  Zdůvodnění architektonického a urbanistického řešení stavby a její začlenění do území  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

IX.   Vliv stavby a jejího provozu zejména na veřejné zdraví a životní prostředí

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

X.  Rozsah staveniště a uspořádání staveništního zařízení

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

XI.  Údaje k posouzení, že zamýšlená stavba splňuje následující požadavky:

□ je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu,

□ je umisťována v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,

□ podstatně nemění poměry v území, zejména se nemění urbanistický a architektonický charakter prostředí,

□ zamýšlená stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu,

□ nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

 

 

 

…………………………………………………..

podpis žadatele nebo jeho zástupce

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

ČÁST B.

 

Přílohy k žádosti:

 

  1. Grafická příloha ve dvou vyhotoveních obsahující situační výkres současného stavu území na podkladě katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného umístění stavby nebo změny stavby a změny jejího vlivu na využití území, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

  1. Údaje obsažené v bodě XI.

  1. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

 

Fórum

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč včera 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby