Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad

 

 

Stáhnout žádost: žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

                                                                      Adresa příslušného úřadu

                                               Úřad:                                                                                   ...................................................................

                                       Ulice:                                                                            ...................................................................

                                               PSČ, obec:                                                                       ...................................................................

           V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

Věc:       ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

           o podmínkách provedení jednoduchých staveb

podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

ČÁST A.

I.    Žadatel

□                               fyzická osoba

       jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

□                               fyzická osoba podnikající– podání souvisí s její podnikatelskou činností

       jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo     v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

□                               právnická osoba

název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro        doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby          

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání informace více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

  ano               □   ne

Žadatel jedná:  

□   samostatně    

□   je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa         sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

II.    Pozemky dotčené záměrem

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze: 

 ano          □  ne

III.   Údaje o současném stavu využívání pozemků a stavbách na nich

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

IV.   Údaje o záměru na změnu v území

□  účel a technické provedení stavby

□  změna stavby a změny jejích vlivů na využití území

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

V.    Navrhované změny

Plošné a výškové uspořádání navrhovaných změn:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Půdorysná velikost a výška stavby, její tvar, vzhled a členění:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VI.   Případné nároky na napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VII.  Úpravy nezastavěných ploch

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VIII.  Zdůvodnění architektonického a urbanistického řešení stavby a její začlenění do území  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

IX.   Vliv stavby a jejího provozu zejména na veřejné zdraví a životní prostředí

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

X.  Rozsah staveniště a uspořádání staveništního zařízení

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

XI.  Údaje k posouzení, že zamýšlená stavba splňuje následující požadavky:

□ je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu,

□ je umisťována v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,

□ podstatně nemění poměry v území, zejména se nemění urbanistický a architektonický charakter prostředí,

□ zamýšlená stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu,

□ nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

 

 

 

…………………………………………………..

podpis žadatele nebo jeho zástupce

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

ČÁST B.

 

Přílohy k žádosti:

 

  1. Grafická příloha ve dvou vyhotoveních obsahující situační výkres současného stavu území na podkladě katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného umístění stavby nebo změny stavby a změny jejího vlivu na využití území, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

  1. Údaje obsažené v bodě XI.

  1. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

 

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa v pondělí. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby