Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout žádost : žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ...................................................................

 Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

               V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

Věc:         ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

 

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 83 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

ČÁST A.

I.    Žadatel

□   fyzická osoba

       jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

□   fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

       jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo     v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

□                               právnická osoba

       název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro        doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby          

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze: □   ano               □   ne

Žadatel jedná:  

□   samostatně    

□   je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa         sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

II.   Navržené pozemky, kterých se ochranné pásmo dotýká:

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhuje-li se ochranné pásmo stavby / zařízení, žadatel uvede její identifikaci podle katastru nemovitostí.

Navrhuje-li se ochranné pásmo na více pozemcích, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze:  □  ano           □  ne

 

III.   Účastníci, kteří mají vlastnická práva k pozemkům,  stavbám a zařízeních na nich

Pozemek parc. č.:   ……………….……......,    katastrální území: ………………………………………….

Stavba / zařízení - identifikace podle katastru nemovitostí:  …….........................................……………….

Vlastník:  □   fyzická osoba

                        jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

                 □               fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

                        jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku                          nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

                 □   právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná                          adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby       

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Vlastník jedná:                                     □  samostatně         □   zastoupen

Pozemek je ve vlastnictví:                    □  žadatele              □  jiného vlastníka

Stavba /zařízení je ve vlastnictví:         □  žadatele              □  jiného vlastníka

Navrhuje-li se ochranné pásmo na více pozemcích, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze:         □  ano                                           □   ne

 

 

IV.   Účastníci, kteří mají jiná věcná práva k pozemkům,  stavbám a zařízeních na nich

Pozemek parc. č.:   ……………….……......,    katastrální území: ………………………………………….

Stavba / zařízení - identifikace podle katastru nemovitostí:  …….........................................……………….

Druh práva: (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Oprávněný:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Navrhuje-li se ochranné pásmo na více pozemcích, u nichž jsou jiná věcná práva, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě IV. v samostatné příloze:  □  ano              □  ne

 

V.    Údaje o současném stavu využívání dotčených pozemků, stavbách a zařízeních na nich

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

 

VI.   Důvody zřízení požadovaného ochranného pásma a odůvodnění jeho rozsahu

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

VII.  Vymezení navrhovaných zákazů a omezení, jejich důsledky na funkční a prostorové uspořádání území a návrhy z toho vyplývajících technických a organizačních opatření

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VIII.  Předpokládaná doba trvání ochranného pásma

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

IX.   Seznam dalších účastníků řízení (neuvedených v bodě I. a III.)

Jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Je-li počet dalších účastníků větší, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě IX. v samostatné příloze: 

 ano          □   ne

 

 

……………………………………………………..

                                                                                  podpis žadatele nebo jeho zástupce

 

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

ČÁST B.

 

Přílohy k žádosti:

 

  1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo doklad o právu založeném smlouvou provést opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí.

  1. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

  1. Kopie katastrální mapy a situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel pozemků a staveb na nich se zakreslením požadovaného ochranného pásma.

  1. Dokumentace, ze které musí být zřejmé:

-         rozsah ochranného pásma,

-         soulad zamýšleného ochranného pásma s platnou územně plánovací dokumentací,

-         již existující ochranná pásma, chráněná území a záplavová území,

-         veřejná dopravní a technická infrastruktura dotčená ochranným pásmem s vyznačením náhradních opatření, např. jejich přeložek nebo nových staveb,

-         stavby a zařízení na území ochranného pásma s vyznačením návrhu na jejich další využití, případně odstranění.

  1. Závazná stanoviska dotčených orgánů, popř. jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci, která žadatel připojuje k žádosti v případě, že byla vydána:

 samostatně  □ jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□   ochrany přírody a krajiny   ……………………………………………………….………………………………

□   ochrany vod                        …………….……………………………………………….…………………………

□   ochrany ovzduší                 ………………………………………………………………..………………………

□    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

□   ochrany lesa                        ………………………………………………………………..………………………

□   ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

□    odpadového hospodářství         ………………………………………………………………..………………………

□   ochrany veřejného zdraví ………………………………………………………………..………………………

□   veterinární péče                  …………………………………………………………………..……………………

□    dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

□   dopravy drážní                   …………………………………………………………………..……………………

□   dopravy letecká                  …………………………………………………………………..……………………

□   dopravy vodní                    ……………………………………………………………………..…………………

□    energetiky                             ……………………………………………………………………..…………………

  využívání jaderné energie a ionizujícího záření  ………..……………………………………………………….

□   elektronických komunikací  …………………………………………………….………………..………………

□   obrany státu                        ………………………………………………………………………..………………

    bezpečnosti státu                ………………………………………………………………………..………………

□    civilní ochrany                    ………………………………………………………………………..………………

□                                                  požární ochrany       …………………………………………………………………………

                                                 další, není-li uvedeno výše ………………………………………………………..……..……………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k navrhovaným náhradním opatřením, vyznačená na zákrese ochranného pásma, které žadatel připojuje k žádosti:

 samostatně   □   jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

                         elektřiny         ……………………………………………………………...…………………

□   plynu                     ……...…………………………………………………………………………

  vody                      …………………………………………………………………………………………………

□   kanalizace            …………………………………………………………………………………………………

    rozvodu tepla       …………………………………………………………………………………………………

□   elektronických komunikací ………………………………………………………………………………………

□   dopravy                …………………………………………………………………………………………………

□    ostatní                  …………………………………………………………………………………………………

  1. Vyjádření účastníků řízení vč. obce, pokud byla získána před zahájením řízení nebo sdělení, že byli vyrozuměni o podání žádosti.

  1. Samostatné přílohy s uvedením údajů:

     žadatelů (bod I. žádosti)

    pozemků (bod II. žádosti)

    vlastnických a jiných práv (bod III. a IV.žádosti)

    dalších účastníků řízení (bod IX. žádosti)

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby