Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout žádost : žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

Úřad:            ...................................................................

 Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

               V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

Věc:         ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

 

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 83 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

ČÁST A.

I.    Žadatel

□   fyzická osoba

       jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

□   fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

       jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo     v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

□                               právnická osoba

       název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro        doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby          

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze: □   ano               □   ne

Žadatel jedná:  

□   samostatně    

□   je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa         sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

II.   Navržené pozemky, kterých se ochranné pásmo dotýká:

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhuje-li se ochranné pásmo stavby / zařízení, žadatel uvede její identifikaci podle katastru nemovitostí.

Navrhuje-li se ochranné pásmo na více pozemcích, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze:  □  ano           □  ne

 

III.   Účastníci, kteří mají vlastnická práva k pozemkům,  stavbám a zařízeních na nich

Pozemek parc. č.:   ……………….……......,    katastrální území: ………………………………………….

Stavba / zařízení - identifikace podle katastru nemovitostí:  …….........................................……………….

Vlastník:  □   fyzická osoba

                        jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

                 □               fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

                        jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku                          nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

                 □   právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná                          adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby       

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Vlastník jedná:                                     □  samostatně         □   zastoupen

Pozemek je ve vlastnictví:                    □  žadatele              □  jiného vlastníka

Stavba /zařízení je ve vlastnictví:         □  žadatele              □  jiného vlastníka

Navrhuje-li se ochranné pásmo na více pozemcích, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze:         □  ano                                           □   ne

 

 

IV.   Účastníci, kteří mají jiná věcná práva k pozemkům,  stavbám a zařízeních na nich

Pozemek parc. č.:   ……………….……......,    katastrální území: ………………………………………….

Stavba / zařízení - identifikace podle katastru nemovitostí:  …….........................................……………….

Druh práva: (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Oprávněný:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Navrhuje-li se ochranné pásmo na více pozemcích, u nichž jsou jiná věcná práva, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě IV. v samostatné příloze:  □  ano              □  ne

 

V.    Údaje o současném stavu využívání dotčených pozemků, stavbách a zařízeních na nich

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

 

VI.   Důvody zřízení požadovaného ochranného pásma a odůvodnění jeho rozsahu

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

VII.  Vymezení navrhovaných zákazů a omezení, jejich důsledky na funkční a prostorové uspořádání území a návrhy z toho vyplývajících technických a organizačních opatření

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

VIII.  Předpokládaná doba trvání ochranného pásma

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

IX.   Seznam dalších účastníků řízení (neuvedených v bodě I. a III.)

Jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Je-li počet dalších účastníků větší, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě IX. v samostatné příloze: 

 ano          □   ne

 

 

……………………………………………………..

                                                                                  podpis žadatele nebo jeho zástupce

 

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

ČÁST B.

 

Přílohy k žádosti:

 

  1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo doklad o právu založeném smlouvou provést opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí.

  1. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

  1. Kopie katastrální mapy a situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel pozemků a staveb na nich se zakreslením požadovaného ochranného pásma.

  1. Dokumentace, ze které musí být zřejmé:

-         rozsah ochranného pásma,

-         soulad zamýšleného ochranného pásma s platnou územně plánovací dokumentací,

-         již existující ochranná pásma, chráněná území a záplavová území,

-         veřejná dopravní a technická infrastruktura dotčená ochranným pásmem s vyznačením náhradních opatření, např. jejich přeložek nebo nových staveb,

-         stavby a zařízení na území ochranného pásma s vyznačením návrhu na jejich další využití, případně odstranění.

  1. Závazná stanoviska dotčených orgánů, popř. jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci, která žadatel připojuje k žádosti v případě, že byla vydána:

 samostatně  □ jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□   ochrany přírody a krajiny   ……………………………………………………….………………………………

□   ochrany vod                        …………….……………………………………………….…………………………

□   ochrany ovzduší                 ………………………………………………………………..………………………

□    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

□   ochrany lesa                        ………………………………………………………………..………………………

□   ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

□    odpadového hospodářství         ………………………………………………………………..………………………

□   ochrany veřejného zdraví ………………………………………………………………..………………………

□   veterinární péče                  …………………………………………………………………..……………………

□    dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

□   dopravy drážní                   …………………………………………………………………..……………………

□   dopravy letecká                  …………………………………………………………………..……………………

□   dopravy vodní                    ……………………………………………………………………..…………………

□    energetiky                             ……………………………………………………………………..…………………

  využívání jaderné energie a ionizujícího záření  ………..……………………………………………………….

□   elektronických komunikací  …………………………………………………….………………..………………

□   obrany státu                        ………………………………………………………………………..………………

    bezpečnosti státu                ………………………………………………………………………..………………

□    civilní ochrany                    ………………………………………………………………………..………………

□                                                  požární ochrany       …………………………………………………………………………

                                                 další, není-li uvedeno výše ………………………………………………………..……..……………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k navrhovaným náhradním opatřením, vyznačená na zákrese ochranného pásma, které žadatel připojuje k žádosti:

 samostatně   □   jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

                         elektřiny         ……………………………………………………………...…………………

□   plynu                     ……...…………………………………………………………………………

  vody                      …………………………………………………………………………………………………

□   kanalizace            …………………………………………………………………………………………………

    rozvodu tepla       …………………………………………………………………………………………………

□   elektronických komunikací ………………………………………………………………………………………

□   dopravy                …………………………………………………………………………………………………

□    ostatní                  …………………………………………………………………………………………………

  1. Vyjádření účastníků řízení vč. obce, pokud byla získána před zahájením řízení nebo sdělení, že byli vyrozuměni o podání žádosti.

  1. Samostatné přílohy s uvedením údajů:

     žadatelů (bod I. žádosti)

    pozemků (bod II. žádosti)

    vlastnických a jiných práv (bod III. a IV.žádosti)

    dalších účastníků řízení (bod IX. žádosti)

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa v pondělí. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby