ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad

 

 

Stáhnout žádost : ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

      Úřad:            ...................................................................

 Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

             V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

Věc:    ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

 

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

ČÁST A.

I.    Žadatel

□    fyzická osoba

       jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

□    fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

       jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo     v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

□    právnická osoba

       název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro        doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby          

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze: □    ano               □  ne

Žadatel jedná:  

□    samostatně    

□    je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa         sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

II.   Základní údaje o dotčeném území

Navržené pozemky, jichž se změna využití území týká:

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Výměra celkem (s ohledem na § 80 odst. 2 písm. e) stavebního zákona)

 

Navrhuje-li se změna využití území na více pozemcích, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze:  □  ano            □ ne

III.  Účastníci, kteří mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich

Pozemek parc. č.:   ……………….……......,    katastrální území: ………………………………………….

Stavba - identifikace podle katastru nemovitostí:  …….........................................………………………….

Vlastník:  □    fyzická osoba

                        jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

                 □    fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

                        jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku                          nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

                 □    právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná                          adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby       

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Vlastník jedná:                       □ samostatně             □   zastoupen

Pozemek je ve vlastnictví:      □  žadatele                 □   jiného vlastníka

Stavba je ve vlastnictví:         □  žadatele                □ jiného vlastníka

Navrhuje-li se změna využití území na více pozemcích, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze:                                    □  ano                        □  ne

IV.   Účastníci, kteří mají jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich

Pozemek parc. č.:   ……………….……......,    katastrální území: ………………………………………….

Stavba - identifikace podle katastru nemovitostí:  …….........................................………………………….

 

Druh práva: (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Oprávněný:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Navrhuje-li se změna využití na více pozemcích, u nichž jsou jiná věcná práva, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě IV. v samostatné příloze:  □  ano             □   ne

 

V.    Údaje o současném stavu využívání dotčených pozemků a stavbách na nich

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

 

VI.   Základní údaje o dotčeném území

Druh, důvody a způsob provedení zamýšlených změn využití území:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

VII.  Posouzení vlivu změny využití území na životní prostředí

□ změna využití území nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

       □  na změnu využití území se nevztahuje zák. č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zák. č. 114/1992 Sb.

       □   vyjádření příslušného úřadu, kterým se konstatuje, že změna využití území nepodléhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

       □   stanovisko orgánu ochrany přírody, kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

       □   závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že změna využití území nemůže mít významný vliv na životní prostředí

□    změna využití území vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

       □   změna využití území byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel doloží                stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

       □ změna využití území bude posouzena souběžně s územním řízením – žadatel předloží současně        posudek a dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí

 

VIII. Seznam dalších účastníků řízení (neuvedených v bodě I. a III.)

Jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

Je-li počet dalších účastníků větší, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě VIII. v samostatné příloze: 

□ ano       □   ne

 

 

………………………………………………..

                                                                              podpis žadatele nebo jeho zástupce

 

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

ČÁST B.

 

Přílohy k žádosti:

 

 1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo doklad o právu založeném smlouvou provést změnu využití pozemků; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí.

 1. Souhlas vlastníka pozemku / stavby (v případě, že je odlišný od žadatele), kterého se změna využití týká, daný na podkladě dokumentace, obsahující identifikaci pozemku / stavby a záměru žadatele, doložený jeho ověřeným podpisem s připojeným situačním výkresem.

 1. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

 1. Kopie katastrální mapy a situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadované změny využití území, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

 1. U zvláště rozsáhlých změn využití území se doklad uvedený v bodě 4 doplní zákresem požadované změny na mapovém podkladu v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.

 1. Dokumentace stavby podle přílohy č. 6 vyhlášky č. ………… Sb.

 1. Stanovisko nebo vyjádření dotčeného orgánu nebo příslušného úřadu nebo závěr zjišťovacího řízení, že stavba / její změna  nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí.

 1. Stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, bylo-li vydáno.

 1. Posudek a dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, bude-li posouzení probíhat v rámci územního řízení.

 1. Závazná stanoviska dotčených orgánů, popř. jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci, která žadatel připojuje k žádosti v případě, že byla vydána:

  samostatně   □  jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

□    ochrany přírody a krajiny ………………….…………………………………….………………………………

□    ochrany vod                        ……………….…….…………………………………………………………………

   ochrany ovzduší                 ………………………………………………………………..………………………

□    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

□    ochrany lesa                        ………………………………………………………………..………………………

□    ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

   odpadového hospodářství         ………………………………………………………………..………………………

□    ochrany veřejného zdraví ………………………………………………………………..………………………

   veterinární péče                  …………………………………………………………………..……………………

   památkové péče                 …………………………………………………………………..……………………

   dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

□    dopravy drážní                   …………………………………………………………………..……………………

□    dopravy letecká                  …………………………………………………………………..……………………

□    dopravy vodní                    ……………………………………………………………………..…………………

□    energetiky                             ……………………………………………………………………..…………………

    využívání jaderné energie a ionizujícího záření  …………..…………………………………………………….

   elektronických komunikací   ……………………………………………………………………..………………

□    obrany státu                        ………………………………………………………………………..………………

    bezpečnosti státu                ………………………………………………………………………..………………

□    civilní ochrany                    ………………………………………………………………………..………………

   požární ochrany                 ………………………………………………………………………..………………

   další, není-li uvedeno výše ………………………………………………………..……..……………….………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení,  vyznačená na situačním výkrese, které žadatel připojuje k žádosti:

 samostatně  □ jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

   elektřiny            …………………...……………………………………………………………

   plynu                     ……...…………………………………………………………………………

   vody                      …………………………………………………………………………………………………

□  kanalizace              …………………………………………………………………………………………………

    rozvodu tepla       …………………………………………………………………………………………………

□    elektronických komunikací  ……………………………………………………………………………………

□    dopravy                …………………………………………………………………………………………………

□    ostatní                  …………………………………………………………………………………………………

 

 1. Vyjádření účastníků řízení vč. obce, pokud byla získána před zahájením řízení, příp. sdělení, že byli vyrozuměni o podání žádosti.

 1. Samostatné přílohy s uvedením údajů:

    žadatelů (bod I. žádosti)

    navržených pozemků (bod II. žádosti)

    vlastnických a jiných práv (bod III.  a IV. žádosti)

    dalších účastníků řízení (bod VIII. žádosti)

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa v pondělí. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby