Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout žádost : žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

      Úřad:            ...................................................................

          Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ VE  ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM     ŘÍZENÍ

            o umístění stavby nebo zařízení

             o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

 

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 79 a 81 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 a 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

ČÁST A.

I.    Žadatel

    fyzická osoba

       jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

   fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

       jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo     v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

    právnická osoba

       název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro        doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby          

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:   ano                ne

Žadatel jedná:  

    samostatně    

   je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa         sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

II.   Místo stavby / změny stavby

Navržené pozemky k umístění stavby:

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhuje-li se změna stavby, žadatel uvede její identifikaci podle katastru nemovitostí.

Navrhuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze:  ano       ne

III.  Účastníci, kteří mají vlastnická práva k pozemkům pro umístění stavby / změny stavby

Pozemek parc. č.:   ……………….……......,    katastrální území: ……………………………………….

 Stavba - identifikace podle katastru nemovitostí:  ……...................................………………………….

Vlastník:     fyzická osoba

                        jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

                     fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

                        jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku                          nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

                     právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná                          adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby       

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Vlastník jedná:                         samostatně       je zastoupen

Pozemek je ve vlastnictví:        žadatele          jiného vlastníka

Stavba je ve vlastnictví:          žadatele           jiného vlastníka

Navrhuje-li se stavba / její změna na více pozemcích, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze:                                    ano                   ne

IV.   Účastníci, kteří mají jiná věcná práva k pozemkům pro umístění stavby / změny stavby

 Pozemek parc. č.:  ……………….……......,    katastrální území: ……………………………………….

 Stavba – identifikace podle katastru nemovitostí:  ……...................................……...………………….

Druh práva: (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Oprávněný:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Navrhuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích, u nichž jsou jiná věcná práva, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě IV. v samostatné příloze:   ano               ne

V.    Údaje o současném stavu využívání dotčených pozemků a stavbách na nich

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

VI.   Základní údaje o stavbě / změně stavby

Druh zamýšlené stavby / její změně:  ............................................................................................................

Půdorysná velikost, výška stavby / její změně:  .............................................................................................

Účel (kapacita) stavby / její změně:   .............................................................................................................

 

VII.  Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

   stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

        nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

         vyjádření příslušného úřadu, kterým se konstatuje, že stavba / její změna nepodléhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

         stanovisko orgánu ochrany přírody, kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

        závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí

   stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

          stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel                        doloží stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

           stavba / změna stavby bude posouzena souběžně s územním řízením – žadatel předloží současně                posudek a dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí

 

VIII.  Seznam dalších účastníků řízení (neuvedených v bodě I. a III.)

Jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Je-li počet dalších účastníků větší, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě VIII. v samostatné příloze:

ano           ne

 

 

……………………………………………………

                                                                                  podpis žadatele nebo jeho zástupce

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST B.

 

Přílohy k žádosti:

 

 1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu / změnu stavby nebo opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí.

 1. Souhlas vlastníka pozemku / stavby (v případě, že je odlišný od žadatele), na němž má být stavba umístěna nebo provedena změna, daný na podkladě dokumentace stavby, obsahující identifikaci pozemku / stavby a záměru žadatele, doložený jeho ověřeným podpisem s připojeným situačním výkresem, popřípadě dohoda o parcelaci, jejíž přílohou je situační výkres.

 1. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

 1. Kopie katastrální mapy a situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby / změny stavby, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

 1. U liniových staveb delších než 1 000 m a u staveb zvlášť rozsáhlých se doklad uvedený v bodě 4. doplní zákresem stavby na mapovém podkladě v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.

 1. Dokumentace stavby podle přílohy č. 4 vyhlášky č. ………… Sb.

 1. Stanovisko nebo vyjádření dotčeného orgánu nebo příslušného úřadu nebo závěr zjišťovacího řízení, že stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí 

 1. Stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, bylo-li vydáno.

 1. Posudek a dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, bude-li posouzení probíhat v rámci územního řízení.

 1. Závazná stanoviska dotčených orgánů, popř. jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci, která žadatel připojuje k žádosti v případě, že byla vydána:

 samostatně     jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

   ochrany přírody a krajiny   ……………………………………………………….………………………………

   ochrany vod         ………………………………………...…………………………….…………………………

   ochrany ovzduší                 ………………………………………………………………..………………………

    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

   ochrany lesa                        ………………………………………………………………..………………………

   ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

 odpadového hospodářství ………………………………………………………………..………………………

   ochrany veřejného zdraví ………………………………………………………………..………………………

  veterinární péče                   …………………………………………………………………..……………………

   památkové péče                 …………………………………………………………………..……………………

   dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

   dopravy drážní                   …………………………………………………………………..……………………

   dopravy letecká                  …………………………………………………………………..……………………

    dopravy vodní                    ……………………………………………………………………..…………………

   energetiky                             ……………………………………………………………………..…………………

    využívání jaderné energie a ionizujícího záření ………………………………………………………………….

    elektronických komunikací   ……………………………………………………………………..………………

    obrany státu                        ………………………………………………………………………..………………

    bezpečnosti státu                ………………………………………………………………………..………………

   civilní ochrany                    ………………………………………………………………………..………………

   požární ochrany                 ………………………………………………………………………..………………

   bezpečnosti práce               ..………………………………………………………………………………………

   další, není-li uvedeno výše ………………………………………………………..……..……………….………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby, vyznačená na situačním výkrese, které žadatel připojuje k žádosti:

  samostatně     jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

                          elektřiny        ...………………………………………………………………………………

   plynu                     ……...…………………………………………………………………………

   vody                      …………………………………………………………………………………………………

  kanalizace             …………………………………………………………………………………………………

    rozvodu tepla       …………………………………………………………………………………………………

   elektronických komunikací  ..……………………………………………………………………………………

   dopravy                …………………………………………………………………………………………………

    ostatní                   …………………………………………………………………………………………………

 1. Vyjádření účastníků řízení vč. obce, pokud byla získána před zahájením řízení, příp. sdělení, že byli vyrozuměni o podání žádosti.

 1. Samostatné přílohy s uvedením údajů:

     žadatelů (bod I. žádosti)

□      pozemků  a staveb (bod II. žádosti)

     vlastnických a jiných práv (bod III. a IV. žádosti)

     dalších účastníků řízení (bod VIII. žádosti)

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10.10. 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 28.8.. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 18.6.. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Schodiště s podestovým trámem

Zahájeno uživatelem Jana Velíšková v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 17.3.. 1 Odpovědět

Dobrý den , chtěla bych poprosit o radu při počítání a navrhování výztuže na schodiště s podestovýmI trámY. Dostali jsme toto zadání ve škole  a nic moc nevíme, čeho se chytit a jak postupovat ...DĚKUJUPokračovat

Vybourani niky/pricky v obyvaku

Zahájeno uživatelem Zuzana Krištofíková v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobry den, ma nekdo zkusenost s podobnym bytem? Je to cihla a v obyvaku mame tento vyklenek a z duvodu, ze bychom potrebovali do obyvaku vtesnat i loznici, potrebujeme ten vyklenek alespon pri lampe dat ven, ale mame tezkou obavu, ze to mozne neni i…Pokračovat

úzký pozemek

Zahájeno uživatelem Jan Zouhar v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobrý den, má smysl uvažovat o stavbě rodinného domu na obdélníkovém pozemku o šířce 10,5 metru (délka asi 25 metru), na jehož obou sousedních stranách se nachází domy, jejichž stěny jsou přímo na hranici tohoto pozemku? V současné době se na tomto…Pokračovat

Rozvody vody a odpadu v zakladech

Zahájeno uživatelem Pavel Kaňa v Voda, kanalizace, ČOV 3.1. 0 Odpovědi

Zdravim vas.Potreboval bych radu nejakeho vodare. Zacali mi delat zaklady a nastal mi problem u jednoho vodare. Naspojkoval mi vodovodni potrubi pod zakladama. Budu po nem chtit minimalne tlakovou zkousku a u odpadu tesnosti spoju. Bohuzel jsem…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Honza Fojtl 12. 4, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

Dodatečná kolaudace

Zahájeno uživatelem Ivana Kaňková v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9. 5, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý den,potřebovala bych vědět, co všechno má obsahovat dodatečná kolaudace. Objekt má č.p., ale při digitalizaci bylo zjištěno, že není provedena kolaudace. Předpokládám, že dokumentace bude na úrovni pasportu (M 1:100, půdorysy, řez, pohledy,…Pokračovat

Zkusenosti s pujcovnou naradi

Zahájeno uživatelem Pavel v Pozemek, projekt, stavba na klíč 8. 4, 2016 0 Odpovědi

Dobry den, kvuli rekonstrukci garaze potrebuji vypujcit naradi v Brne a shanim nejakou pujcovnu - levnou a proverenou. Nasel jsem http://www.naradi-vesely.cz . Mate nekdo s ni zkusenost? DikyPokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2017   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby