Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout žádost : žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

      Úřad:            ...................................................................

          Ulice:            ...................................................................

PSČ, obec:    ...................................................................

 

V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

 

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ VE  ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM     ŘÍZENÍ

            o umístění stavby nebo zařízení

             o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

 

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 79 a 81 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 a 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

ČÁST A.

I.    Žadatel

    fyzická osoba

       jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

   fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

       jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo     v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

    právnická osoba

       název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro        doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby          

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:   ano                ne

Žadatel jedná:  

    samostatně    

   je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa         sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

II.   Místo stavby / změny stavby

Navržené pozemky k umístění stavby:

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhuje-li se změna stavby, žadatel uvede její identifikaci podle katastru nemovitostí.

Navrhuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze:  ano       ne

III.  Účastníci, kteří mají vlastnická práva k pozemkům pro umístění stavby / změny stavby

Pozemek parc. č.:   ……………….……......,    katastrální území: ……………………………………….

 Stavba - identifikace podle katastru nemovitostí:  ……...................................………………………….

Vlastník:     fyzická osoba

                        jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

                     fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

                        jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku                          nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

                     právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná                          adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby       

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Vlastník jedná:                         samostatně       je zastoupen

Pozemek je ve vlastnictví:        žadatele          jiného vlastníka

Stavba je ve vlastnictví:          žadatele           jiného vlastníka

Navrhuje-li se stavba / její změna na více pozemcích, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze:                                    ano                   ne

IV.   Účastníci, kteří mají jiná věcná práva k pozemkům pro umístění stavby / změny stavby

 Pozemek parc. č.:  ……………….……......,    katastrální území: ……………………………………….

 Stavba – identifikace podle katastru nemovitostí:  ……...................................……...………………….

Druh práva: (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Oprávněný:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Navrhuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích, u nichž jsou jiná věcná práva, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě IV. v samostatné příloze:   ano               ne

V.    Údaje o současném stavu využívání dotčených pozemků a stavbách na nich

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

VI.   Základní údaje o stavbě / změně stavby

Druh zamýšlené stavby / její změně:  ............................................................................................................

Půdorysná velikost, výška stavby / její změně:  .............................................................................................

Účel (kapacita) stavby / její změně:   .............................................................................................................

 

VII.  Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

   stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

        nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

         vyjádření příslušného úřadu, kterým se konstatuje, že stavba / její změna nepodléhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

         stanovisko orgánu ochrany přírody, kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

        závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí

   stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

          stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel                        doloží stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

           stavba / změna stavby bude posouzena souběžně s územním řízením – žadatel předloží současně                posudek a dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí

 

VIII.  Seznam dalších účastníků řízení (neuvedených v bodě I. a III.)

Jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Je-li počet dalších účastníků větší, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě VIII. v samostatné příloze:

ano           ne

 

 

……………………………………………………

                                                                                  podpis žadatele nebo jeho zástupce

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST B.

 

Přílohy k žádosti:

 

 1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu / změnu stavby nebo opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí.

 1. Souhlas vlastníka pozemku / stavby (v případě, že je odlišný od žadatele), na němž má být stavba umístěna nebo provedena změna, daný na podkladě dokumentace stavby, obsahující identifikaci pozemku / stavby a záměru žadatele, doložený jeho ověřeným podpisem s připojeným situačním výkresem, popřípadě dohoda o parcelaci, jejíž přílohou je situační výkres.

 1. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

 1. Kopie katastrální mapy a situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby / změny stavby, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

 1. U liniových staveb delších než 1 000 m a u staveb zvlášť rozsáhlých se doklad uvedený v bodě 4. doplní zákresem stavby na mapovém podkladě v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.

 1. Dokumentace stavby podle přílohy č. 4 vyhlášky č. ………… Sb.

 1. Stanovisko nebo vyjádření dotčeného orgánu nebo příslušného úřadu nebo závěr zjišťovacího řízení, že stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí 

 1. Stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, bylo-li vydáno.

 1. Posudek a dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, bude-li posouzení probíhat v rámci územního řízení.

 1. Závazná stanoviska dotčených orgánů, popř. jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci, která žadatel připojuje k žádosti v případě, že byla vydána:

 samostatně     jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

   ochrany přírody a krajiny   ……………………………………………………….………………………………

   ochrany vod         ………………………………………...…………………………….…………………………

   ochrany ovzduší                 ………………………………………………………………..………………………

    ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………………..

   ochrany lesa                        ………………………………………………………………..………………………

   ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………………..

 odpadového hospodářství ………………………………………………………………..………………………

   ochrany veřejného zdraví ………………………………………………………………..………………………

  veterinární péče                   …………………………………………………………………..……………………

   památkové péče                 …………………………………………………………………..……………………

   dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………………..

   dopravy drážní                   …………………………………………………………………..……………………

   dopravy letecká                  …………………………………………………………………..……………………

    dopravy vodní                    ……………………………………………………………………..…………………

   energetiky                             ……………………………………………………………………..…………………

    využívání jaderné energie a ionizujícího záření ………………………………………………………………….

    elektronických komunikací   ……………………………………………………………………..………………

    obrany státu                        ………………………………………………………………………..………………

    bezpečnosti státu                ………………………………………………………………………..………………

   civilní ochrany                    ………………………………………………………………………..………………

   požární ochrany                 ………………………………………………………………………..………………

   bezpečnosti práce               ..………………………………………………………………………………………

   další, není-li uvedeno výše ………………………………………………………..……..……………….………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby, vyznačená na situačním výkrese, které žadatel připojuje k žádosti:

  samostatně     jsou připojeny v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

                          elektřiny        ...………………………………………………………………………………

   plynu                     ……...…………………………………………………………………………

   vody                      …………………………………………………………………………………………………

  kanalizace             …………………………………………………………………………………………………

    rozvodu tepla       …………………………………………………………………………………………………

   elektronických komunikací  ..……………………………………………………………………………………

   dopravy                …………………………………………………………………………………………………

    ostatní                   …………………………………………………………………………………………………

 1. Vyjádření účastníků řízení vč. obce, pokud byla získána před zahájením řízení, příp. sdělení, že byli vyrozuměni o podání žádosti.

 1. Samostatné přílohy s uvedením údajů:

     žadatelů (bod I. žádosti)

□      pozemků  a staveb (bod II. žádosti)

     vlastnických a jiných práv (bod III. a IV. žádosti)

     dalších účastníků řízení (bod VIII. žádosti)

Fórum

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč včera 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby