Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Absolutní vlhkost vzduchu

Skutečný obsah vodní páry ve vzduchu v gramech na m3 vzduchu.

absorbér

část solárního kolektoru určená k pohlcení zářivé energie a přeměnu na jiné formy energie

Absorbéry zvuku

Speciální absorbéry, které pohlcují zvukovou energii tím, že ji (různými metodami a s různou frekvenční odezvou) přeměňují na teplo. Rozlišujeme několik druhů absorbérů zvuku: porézní nebo rozptylující, membránový a dutinkový.

Absorpce

Přijímání (pohlcování) plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami. Při absorpci záření se energie záření mění na jiné formy energie, přičemž dochází ke zvýšení teploty a tepelné roztažnosti. Takto např. povrchové plochy stavebních dílců absorbuji vyzařovanou sluneční energii. Tmavé plochy absorbují energii více než plochy světlé.

Aglomerace

Prostorové soustředění aktivit a lidí za účelem vzájemného prospěchu. Typicky průmyslová oblast, velké město; úžeji: seskupení produkčních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvyšuje jejich efektivitu (výkonnost) díky společnému využití infrastruktury a objemu produkce. Soustav osídlení, která se živelně nebo plánovitě tvoří v okolí velkých měst jako důsledek urbanizačního procesu. Sídelní aglomerace je hromadění obyvatel na ploše města a v jeho zájmovém okolí, postupné splynutí města s původně samostatnými sídelními útvary.

Akant

Býzdobný motiv rostlinného původu. Též bodlákovitá rostlina, stylizovaná zejména v barokní ornamentice.

Akropole

Ústřední část opevněného areálu hradišť, ve středověku též samostatné pevnůstky předhradí.

Aktivní dům

Také dům plusový. Dům, který je ještě úspornější než dům nulový. Pro aktivní domy je charakteristické, že vyprodukují více energie, než samy spotřebují. Dům si tak vydělá nejen na svůj provoz, ale zpětně třeba i na část své výstavby. Aktivní dům je vysoce ekologický, protože nezanechává žádnou uhlíkovou stopu. Je vybaven vlastními energetickými zdroji, které využívají těch nejmodernějších technologií dostupných na trhu a vyrobí více energie, než dům a jeho obyvatelé spotřebují. Na střeše plusového domu jsou umístěné fotovoltaické panely a solární kolektory pro ohřev vody. Jako doplňkový zdroj tepla slouží například kotel na biomasu. Po část roku, kdy je slunečního záření hodně a solární panely vyrábí energie přebytek, ji dům dodává do sítě. Důležitá je i správná orientace a tvar stavby - obytné místnosti by měly směřovat na jih.

Akumulace tepla

Hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dílci za účelem jeho ohřátí. Zásobník toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho dále.

Akumulační podlahové vytápění

Druh podlahového vytápění, kdy topnou část uloženou v podlaze kryje velká vrstva betonu a teplo se zde akumuluje. Například u akumulačního elektrického podlahového vytápění se rohože zabudovávají pod vrstvu betonu 10 cm i více. Podlaha se zahřívá pomaleji než u přímotopného systému, ale teplo se zde akumuluje a tím dochází k efektivnějšímu využití elektrické energie.

Akustický strop

Obklad stropu, případně zavěšený podhled realizovaný z materiálu, který pohlcuje zvuk.

Akustický tlak

Veličina označující slyšitelnou a měřitelnou složku zvuku, která se odvíjí od okolního prostředí. Akustický výkon ve wattech například představuje skutečný výkon reproduktoru, zatímco slyšitelný akustický tlak závisí i na dalších faktorech jako vzdálenost a schopnost místnosti pohlcovat zvuk.

Akustický výkon

Veličina označující míru výstupní zvukové energie, měří se ve wattech. Akustický výkon je základní vlastností zdroje zvuku.

Alod (alodium)

Svobodný šlechtický statek, na rozdíl od udělovaného léna (manství), které drží leníci, manové vyšší šlechty, biskupa a klášterů.

Altán

Drobná stavba situovaná nejčastěji v zahradě, většinou vyrobená ze dřeva, případně zděná. Určená k relaxaci, odpočinku, příležitostnému stolování a setkávání se s přáteli či rodinou. S altány se můžeme setkat i ve volné přírodě nebo na turisticky zajímavých místech, kde nabízejí místo k zastavení, například s výhledem do kraje. Někdy se altánu říká také besídka.

Alternativa

Alternativa - výběr, volba mezi dvěma nebo několika vzájemně se vylučujícími možnostmi, jedna z těchto možností.

Amplituda

Také rozkmit. Aplituda označuje maximální hodnotu periodicky se měnící veličiny. Spolu s frekvencí a počáteční fází je jedním ze základních parametrů periodických dějů - je například fyzikálním měřítkem hlasitosti zvuku.

Anhydritový potěr

Potěr z anhydritu (bezvodý síran vápenatý), vhodný na velké plochy a malý počet spár. Nevhodný do vlhkých místností.

Antikorozní nátěr

Povrchová úprava kovů, která zabraňuje jejich korozi a prodlužuje tak jejich životnost.

apertura

otvor, kterým nesoustředěné sluneční záření vstupuje do zařízení, např. zasklením do kolektoru nebo oknem do místnosti

Apsida

Půdorysné půlkruhové ukončení kněžiště převážně románských kostelů.

Arboretum

Stromová zahrada, shromažďující vzácnější druhy dřevin, dovážené téměř z celého světa.

Archeologická lokalita

Kulturně-historicky významné území s výraznou koncentrací archeologických památek. Projevuje se modelací terénu, nálezy a nalezišti, zbytky stavebních konstrukcí a cest, pohřebišť, kultovních míst a sídel, případně doložitelnými vazbami mezi nimi.

Archeologický nález

Věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení.

Architekt

Odborně vzdělaný člověk, který tvoří plán realizace budovy nebo souboru budov a dohlíží na jeho realizaci. Architekt v podstatě transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Vypracovává projekt, zhotovuje prováděcí projekt a může zastoupit stavebníka při vyřizování stavebního povolení, jednání s dodavateli, i při stavebním dohledu.

Architektonické články

Zdobené a funkční detaily stavby až do manýrismu - většinou kamenického provedení. Patří k nim ostění otvorů, jejich členící prvky (kružby, sloupky, kříže) a výzdoba kolem nich, klenební prvky (svorníky, konzoly, žebra), nosné a opěrné prvky (sloupy, pilíře, oblouky, kladí, konzoly, krakorce), členící a výzdobné elementy fasád (vlysy, pilastry, lizény, římsy) atd.

Architektonické stavební řády

Systémy antických staveb převzala zejména renesance a zčásti následné stavební slohy. Dorský řád má svisle žlábkované (kanelované) kónické sloupy bez patek a jednoduché hlavice. Kanelování ionských sloupků je odděleno ploškami (výžlabky se nedotýkají), dříky proměnlivého průřezu mají největší průměr ve třetině výšky (entaze), stojí na patce a hlavici po stranách ukončují voluty. Nejbohatší hlavici s přetvořenými akantovými listy má sloup korintský. Vodorovným nosným (břemenným) prvkem bylo kladí skládající se odspodu z architrávu, zdobeného vlysu a římsy. Variantou řecko - asijského kladí s římsou podepíranou konzolami a bohatě zdobeným vlysem je tzv. pergamské kladí. Renesance převzala řecké stavební řády, upravila je (např. odstraněním kaneláže) a doplnila toskánským řádem římského původu, který vycházel z etruských tradic (hladký sloup na obloukové patce, krček přechází v hlavici echinem - půlbochníkem a čtvercovou krycí deskou - abakem). Kompozitní řád má hlavici sloupu kombinovanou z korintského a ionského řádu (nad akanty jsou ještě valutové závitnice).

Architektura

Všechna stavební umění, která formují zdivo nebo jinak vytvářejí urbanizovaný prostor. Dělí se podle účelu a funkce, stylu (slohu) dále podle typu materiálu, techniky. Utváří kulturní krajinu a životní prostředí.

Architráv

Nosná (břemenná) dolní část kladí spočívajících přímo na podporách (sloupech, pilířích).

Archivace územně plánovací dokumentace

Územně plánovací dokumentaci, jejíž platnost je ukončena, odevzdá orgán územ. plánování k trvalému uložení a archivování příslušnému stát.archivu.

Archivolta

Plastické olemování oblouků arkády, podloubí aj.

Areál

Soubor ploch, staveb a zařízení. Plocha areálu bývá z části zastavěná, z části volná pro založení zeleně, provozních prostranství, rezervních ploch pro rozšíření apod.

Arkáda

Oblouk spočívající na svislých podporách. Ttvoří krytý, ale otevřený ochoz či chodbu. Více arkád vytváří lodžii.

Arkýř

Architektonický stavební prvek, který rozšiřuje vnitřní prostor budovy a umožňuje výhled podél fasády do strany. Jde o předsazenou stavební část (většinou s okny), vyčnívající v průčelí budovy nebo z jejího nároží v některém z vyšších pater.

Armatury (vodoinstalační)

Vodní ventily, sprcha a její hadice a též všechny klapky, ventily, uzavírací a škrticí ventily, šoupátka atd.

Armování (armatura)

Vyztužení nároží kamennými kvádry (kvádrováním, bosáží).

Arondace

v překladu „zaokrouhlování“. Dostavba částečně zastavěného území města nebo venkovského sídla, která je postupně dotváří, doplňuje, na okrajích sceluje stavbami i jinými úpravami.

Artefak

Uměle i umělecky zhotovený předmět i technický výrobek.

Asanace

Z latinského sanare, v překladu "ozdravit". Soubor opatření sloužících ke zlepšení (ozdravění) životního prostředí. Může jít například o vyčištění konkrétního prostoru od nejrůznějších škodlivin a následnou úpravu tohoto prostoru tak, aby byl uveden do hygienicky odpovídajícího stavu nebo alespoň zkvalitnění z hlediska životního prostředí.

Asanace území

Nařízení o asanaci území; vymezuje území po živelní pohromě nebo náhlé havárii, v jejímž důsledku se v tomto území podstatně změnily podmínky a ve kterém je proto nezbytné provést zásadní změny. Uvádí stavby, které budou odstraněny a stanoví bezprostřední podmínky pro neodkladné změny v uspořádání území. Tímto nařízením se pozastavuje platnost schválené územně plánovací dokumentace s tím, že ve stanovené lhůtě je povinností orgánu územního plánování zajistit její změny nebo pořídit novou územně plánovací dokumentaci.

Asfalt

Druh bitumenu, který se těží přímo v přírodě nebo se získává jako vedlejší produkt při zpracováni ropy. Asfalt je černý, viskózní, lepivý, tavitelný a používá se k izolaci zdiva proti vlhkosti, např. při izolaci suterénů. Kromě toho se asfalt používá, pískovaný nebo nepískovaný, na střešní a vlnité lepenky.

Atika

Zdobená nízká zeď umístěná přímo nad hlavní římsou budovy. Kromě dekorativní funkce slouží tento architektonický prvek také k pohledovému zakrytí střechy a opticky budovu zvyšuje. Atika nacházela uplatnění především v klasické řádové architektuře, najít ji ale můžeme i v architektuře moderní. Může být tvořena balustrádou, nebo zdobena ornamentálním vlysem, sochami, vázami apod.

Atribut geoprvku

je na poloze v prostoru nezávislá popisná informace přiřazená nějakému geoprvku, obvykle v externí databázi připojené pomocí prostorového identifikátoru. Slouží např. k upřesnění hierarchického významu geoprvku.

Atriový dům

Dům s uzavřeným dvorem (atriem), nemá okna směrem ven a kolem domu není další pozemek. V praxi jsou atriové domy přízemní, jsou to obytné domy, jejichž místnosti jsou osvětleny ze dvora, ale též okny směřujícími směrem k venkovní straně k existujícím pozemkům.

Atrium

Atrium pochází už z doby řeckého helénismu a římské antiky - tehdy mělo podobu centrálního prostoru obytného domu s krbem uprostřed. V současné architektuře se pojmem atrium označuje většinou vnitřní dvůr budovy, který je zastřešený prosklenou střechou. Může obsahovat zeleň, fontánu či plastiku.

Automatický kotel na biomasu

Druh kotle na biomasu, kde se palivo přidává automaticky a nikoli ručně. Samočinná dodávka paliva je obvykle založena na šnekovém dopravníku, pneumatickém dopravníku nebo jejich kombinaci, palivo lze přidávat také využitím gravitace (gravitační doprava paliva). K dalším volitelným funkcím, které zvyšují komfort obsluhy, pak patří například samočinné zapalování a čištění. Automatické kotle mají v kategorii kotlů na biomasu nejvyšší účinnost spalování (až 95%). Výrazných úspor energie pak lze docílit díky automatické regulaci, která je u některých kotlů k dispozici.

Autorizovaná osoba

(autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbě). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu autorizovaných osob.

azimut kolektoru

odchylka orientace kolektoru od jihu; úhel, který svírá svislý průmět normály apertury kolektoru do vodorovné roviny s přímkou směřující od kolektoru k jihu (na severní polokouli) nebo k severu (na jižní polokouli); úhel se měří ve smyslu chodu hodinových ručiček na severní polokouli a proti smyslu na jižní polokouli; kladná hodnota od jihu na západ, záporná od jihu na východ

azimut Slunce

úhel, který svírá svislý průmět spojnice místa pozorovatele a momentální polohy Slunce do vodorovné roviny v místě pozorovatele s přímkou směřující od místa pozorovatele k jihu (na severní polokouli) nebo k severu (na jižní polokouli); úhel se měří ve smyslu chodu hodinových ručiček na severní polokouli a proti smyslu na jižní polokouli; kladná hodnota od jihu na západ, záporná od jihu na východ

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby