Příspěvky do blogu Listopad 2012 (51)

Hřebíkové spoje dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Hřebíkové spoje

 

U hřebíkových spojů jsou značky definovány následovně:

  • t1 pro dvojstřižné spoje menší z krajních tlouštěk dřeva a hloubky zaražení konce hřebíku
  • t2 hloubka zaražení konce hřebíku pro jednostřižné spoje a střední tloušťka pro dvojstřižné spoje
  • d je průměr hřebíku, pro čtvercové hřebíky se za d dosazuje délka strany

 …

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:30 — Žádné komentáře

Mezní stav použitelnosti dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Mezní stav použitelnosti

 

Deformace konstrukce způsobené účinky zatížení (jako jsou osové a posouvající síly, ohybové momenty a prokluz spoje) a vlhkosti nesmí překročit příslušné meze.

 

Deformace nosníků (f...maximální průhyb, φa, φb...podporové pootočení (fí))

Nosník se deformuje tak, že původní přímá osa se mění v obecnou křivku (ohybová čára). Tvar křivky závisí na způsobu a velikosti…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:30 — Žádné komentáře

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Tesařské spoje

 

Tesařské spoje patří mezi nejstarší spoje dřevěných konstrukcí. Vyžadují kvalifikované provedení. Jejich nevýhodou je, že oproti spojování prvků pomocí různých ocelových přípravků, většinou velmi oslabují spojované prvky. V tabulce je uveden přehled základních tesařských spojů.

 

Způsob namáhání - podmínka spolehlivosti závisí na konkrétním spoji…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:30 — Žádné komentáře

Prostý tah dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Prostý tah

 

V případě dostředně tažených prutů je účinek vnějšího zatížení na průřez dán normálovou tahovou silou působící kolmo k rovině průřezu v jeho těžišti. Při výpočtu předpokládáme rovnoměrné rozdělení napětí v průřezu. Za nebezpečný považujeme průřez v místě největšího oslabení.…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:00 — Žádné komentáře

Tlak dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Vzpěrný tlak

 

Vzpěrným tlakem jsou namáhána většina tlačených prvků, jejichž průřezové rozměry jsou výrazně menší než výška tzv. štíhlé pruty.

 

 

 

 

 

 

σ...napětí v průřezu (sigma) [MPa]

N...normálová síla v maximální hodnotě…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:00 — Žádné komentáře

Materiálové charakteristiky dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Materiálové vlastnosti a součinitelé

 

Dřevěné konstrukce musí být navrženy a provedeny tak, :

  • aby byly s přijatelnou pravděpodobností schopna užívání k požadovanému účelu, a to se zřetelem k předpokládané životnosti a pořizovacím nákladům.
  • aby s odpovídajícími stupni spolehlivosti odolala všem zatížením a vlivům, jejichž výskyt lze během provádění a užívání očekávat, a měla přiměřenou…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:00 — Žádné komentáře

Úvod do dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Úvod do dřevěných konstrukcí

 

Dřevo je jedním ze stavebních materiálů, který člověk využíval již v nejstarších dobách na stavbu obydlí, lávek a mostů.

 

Rozvoj dřevěných konstrukcí od minulosti do současnosti vždy úzce souvisel s možnostmi výroby, jak z hlediska zpracování dřeva, tak i spojování dřevěných konstrukcí. Na dřevěné konstrukce se nejprve používala kulatina, v další etapě přibylo deskové…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:00 — Žádné komentáře

Doporučené rozměry řeziva dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Doporučené rozměry řeziva

 

Rozměry rostlého dřeva na stavební konstrukce musí odpovídat (pokud není uvedeno jinak) ČSN 49 1111, ČSN 49 1212, ČSN EN 336, ČSN 48 0055. Přehled vyráběného řeziva je v tabulkách 1.5 a 1.6.

 

Tabulka tloušťky a šířky deskového řeziva omítaného a tloušťky deskového řeziva…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:00 — Žádné komentáře

Vazníky dřevených konstrukcí

Vazníky

 

  • Příčný řez - prostorová tuhost zajištěna trojúhelníkovou soustavou svislice, diagonála, dolní pás a horní pás.
  • Podélný řez - prostorová tuhost je zajištěna tzv. zavětrováním, které tvoří trojúhelníkovou soustavu.

 

Vazníky jsou tzv. prutové soustavy, které se dají řešit pomocí tří metod a to sice metoda styčníková, Cremonova nebo průsečná (…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 17:00 — Žádné komentáře

Dřevené krovy

Krovy

 

  • Příčný řez - v plné vazbě je prostorová tuhost zajištěna trojúhelníkovou soustavou sloupek, vzpěra a vazný trám.
  • Podélný řez - prostorová tuhost je zajištěna trojúhelníkovou soustavou sloupek, střední vaznice a pásek.

 

Jednotlivé prvky krovu

  • Krokev - zatížena vlastní tíhou, tíhou střešního pláště, větrem a sněhem; namáhání…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 17:00 — Žádné komentáře

Hřebíkové spoje dřevených konstrukcí

Hřebíkové spoje

 

Výpočtovou únosnost jednoho střihu hřebíku T1d (při příčném namáhání) a výpočtovou únosnost při namáhání na vytažení r1c určíme podle tabulka charakteristik stavebních hřebíků. Hodnotu výpočtové únosnosti násobíme součiniteli γr1, γr2.

 

Tabulka charakteristik stavebních hřebíků…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 16:30 — Žádné komentáře

Tesařské spoje dřevených konstrukcí

Tesařské spoje

 

Tesařské spoje patří mezi nejstarší spoje dřevěných konstrukcí. Vyžaduje kvalifikované provedení a jejich nevýhodou je, že oproti spojování prvků pomocí různých ocelových přípravků, většinou velmi oslabují spojované prvky. V tabulce je uveden přehled základních tesařských spojů.

způsob namáhání - podmínka spolehlivosti závisí na konkrétním spoji…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 16:30 — Žádné komentáře

II. mezní stav dřevené konstrukce

 

II. mezní stav

 

II. mezní stav se zabývá deformací nosníků, stojek apod.

 

Deformace nosníků (f...maximální průhyb,φa, φb...podporové pootočení (fí))

Nosník se deformuje tak, že původní přímá osa se mění v obecnou…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 16:30 — Žádné komentáře

Lepené spoje dřevených konstrukcí

Lepené spoje

 

Lepené spoje se navrhují pro spoje vazníkových konstrukcí. Jejich výhodou je, že neoslabují průřez.

 

Při návrhu zkusmo odhadujeme délku lsp pro přilepení prvku (viz obrázek).

 Lepený…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 16:30 — Žádné komentáře

Ocelové svorníky dřevených konstrukcí

 Ocelové svorníky

 

Ocelové svorníky se používají na spojování dřevěných prvků větších tloušťek a na zabezpečení tesařských, hřebíkových a hmoždíkových spojů. Svorníkové spoje jsou velmi poddajné. Poddajnost svorníkového spoje vedle zatlačení svorníku do dřeva způsobená i tím, že otvory pro svorníky se předvrtávají o průměr větší než je jmenovitý průměr svorníku, aby se svorník nemusel do otvoru…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 16:30 — Žádné komentáře

Ocelové hmoždíky dřevených konstrukcí

Ocelové hmoždíky

 

Hmoždíky jsou dřevěné nebo kovové spojovací prostředky, které se zapouští do spojovaných dřevěných prvků tak, aby se zabránilo jejich vzájemnému posunutí.

 

V současné době se používají především kovové záchytky. Z velkého počtu různých druhů kovových záchytek, které se ve světě vyrábějí, se u nás používá hmoždíků typu Bulldog.

 

Ve spojích s hmoždíky je třeba použít…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 16:30 — Žádné komentáře

Ohyb dřevěné konstrukce

Ohyb

 

U ohýbaných prvků rozhoduje o únosnosti průřezu jeho tuhost, kterou vyjádříme pomocí momentu setrvačnosti (Iy; Iz).Velikost napětí v průřezu dále závisí na vzdálenosti posuzovaného vlákna od neutrálné osy.

 

Podmínka spolehlivosti:…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

Šikmý ohyb dřevené konstrukce

Šikmý ohyb

 

Podmínka spolehlivosti:

 

 

 

 

σ...napětí v průřezu (sigma) [MPa]

Mdy...ohybový moment v maximální hodnotě v ose y [Nmm]

Mdz...ohybový moment v maximální hodnotě v ose z [Nmm]

Wy, Wz...průřezový modul v ose y, z [mm2]…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

Smyk dřevené konstrukce

Smyk za ohybu

 

Vyjadřuje vliv posouvajících a tangenciálních napětí při ohybu. Pokud je prvek z jednoho kusu, vznikají tyto podélné síly a tangenciální napětí v každém vlákně nosníku. Ve spojích vzniká Prostý smyk.

 

Podmínka spolehlivosti:…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

Materiálové vlastnosti dle ČSN 73 1703

Materiálové vlastnosti

 

Podle ČSN 73 1701 "Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí" navrhujeme konstrukce používané v stavbách bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, pro které platí ČSN 73 0035 "Zatížení stavebních konstrukcí". ČSN 73 1701 neplatí pro zvláštní druhy dřevěných konstrukcí, pro které byly vydané jiné normy nebo předpisy. Pro navrhování dřevěných mostních konstrukcí platí ČSN 73 6212,…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 15:30 — Žádné komentáře

Měsíční archivy

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1999

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos před 8 hodinami . 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby