DVOJITÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM DEKTRADE Z FÓLIÍ ALKORPLAN

ZÁVĚRY KUTNAR KONGRESU 2005 A VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE FORMULOVANÉ I V OSTATNÍCH ČLÁNCÍCH TOHOTO ČÍSLA SMĚŘUJÍ K POUŽÍVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ SPODNÍ STAVBY, KTERÉ UMOŽŇUJÍ KONTROLU TĚSNOSTI V KTERÉKOLIV FÁZI VÝSTAVBY OBJEKTU A V PRŮBĚHU UŽÍVÁNÍ A KTERÉ V PŘÍPADĚ HYDROIZOLAČNÍHO DEFEKTU UMOŽŇUJÍ JEHO DODATEČNÉ UTĚSNĚNÍ PŘEDEM DEFINOVANÝM ZPŮSOBEM. TAKOVÝ SYSTÉM ZE SORTIMENTU SPOLEČNOSTI DEKTRADE SE JIŽ MNOHO LET PROJEKTUJE V ATELIERU STAVEBNÍCH IZOLACÍ A ÚSPĚŠNĚ REALIZUJE NA STAVBÁCH V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE. 

 

KONSTRUKČNÍ PRINCIP DVOJITÉHO SYSTÉMU 

Systém se skládá ze dvou fólií, hlavní a pojistné, sevřených mezi dvě tuhé stavební konstrukce, svařených mezi sebou do uzavřených polí – sektorů. Plocha a tvar sektorů závisí na členitosti izolované části a napětí v základové spáře. Mezi fóliemi je drenážní vložka /obr. 02/. Do sektorů se osazují kontrolní trubice, pomocí nichž a hadic se propojuje prostor mezi fóliemi a zpravidla prostředí interiéru. Trubicemi se provádí vakuová kontrola vodotěsnosti plochy a spojů hydroizolačního povlaku. Kontrola se realizuje obvykle bezprostředně po provedení sektoru a opakovaně po zakrytí hydroizolace ochrannými vrstvami (vodorovná) nebo po provedení výztuže (svislá). Těsnost hydroizolace tak může kontrolovat izolatér bezprostředně po montáži a při předání svému objednateli. Dále další navazující profese mohou prokázat, že hydroizolační vrstvu nepoškodily. Kdykoliv v průběhu trvanlivosti stavby si může těsnost ověřit uživatel objektu.

Trubice z více sektorů se sdružují v krabicích při vnitřním povrchu konstrukce. V případě hydroizolačních defektů fóliové izolace, které se projevují vlhnutím povrchů konstrukcí, příp. výrony vody, lze pomocí kontrolních trubic vyhledat vadný sektor. Ve vadných sektorech vytéká z trubic voda. Kontrolními trubicemi lze příslušný sektor utěsnit vtlačením těsnicí látky mezi fólie a aktivovat tak hydroizolační funkci systému. 

 

VÝVOJ DVOJITÉHO SYSTÉMU 

Vývoj dvojitého systému z fólií ALKORPLAN začal již v devadesátých letech minulého století. Z hlediska použitelnosti systému je rozhodující:

• Možnost kontroly těsnosti zabudovaného systému;

• Utěsnitelnost systému v případě hydroizolačního defektu.

 

Možnost kontroly a utěsnitelnost mají vliv zejména na vzdálenost mezi kontrolními trubicemi. Ta je určena propustností stlačené drenážní vložky pro vodu a pro těsnicí roztok. Propustnost vložky v zabudovaném stavu je ovlivněna napětím v základové spáře.

 

MOŽNOST KONTROLY TĚSNOSTI ZABUDOVANÉHO SYSTÉMU

Dvojitý hydroizolační systém je třeba navrhnout tak, aby v předem definovaném čase došlo u vadného sektoru po otevření trubice k vytékání vody. Ze stanoveného času, hydrostatického tlaku podzemní vody v místě sektoru a ze zatížení systému vyplývá geometrie sektoru a maximální vzdálenost trubic.

 

UTĚSNITELNOST SYSTÉMU V PŘÍPADĚ HYDROIZOLAČNÍHO DEFEKTU 

Z hlediska utěsnitelnosti se určuje maximální vzdálenost mezi nejvzdálenějšími trubicemi v sektoru. To vyplývá z technologie těsnění sektoru. Trubicí je vháněn těsnicí roztok. Sektor se považuje za utěsněný, když roztok vytéká z ostatních trubic. Vzdálenost nejvzdálenějších trubic ovlivňují stejné veličiny jako v případě možnosti kontroly těsnosti a navíc viskozita těsnicího roztoku, tlak, pod kterým je do sektoru vháněn a doba jeho tuhnutí. Zvolený tlak vhánění těsnicího roztoku musí být bezpečný z hlediska namáhání konstrukcí stavby. Zatížení konstrukce injektážním tlakem klesá lineárně se vzdáleností od trubice.


MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI TRUBIC A ZATÍŽENÍ SYSTÉMU

 

Pro defi nici vzdáleností kontrolních trubic v sektoru hydroizolačního systému byla provedena série zkoušek na vzorcích systému. Pro různé tlaky kapaliny, vzdálenostitrubic a zatížení byly zjištěny časy mezi vpuštěním kapaliny do sektoru a jejím vytečením protější trubicí. Zároveň se sledovalo množství kapaliny vtlačené do sektoru. Z naměřených hodnot byly vyjádřeny vztahy popisující závislost času mezi vpuštěním kapaliny a jejím vytečením na vzdálenosti trubic, zatížení a viskozitě kapaliny. Zkoušky systému proběhly

v laboratořích Stavební fakulty ČVUT.

 

Pokusy ukázaly, že mezi rychlostí proudění vody v sektoru hydroizolačního systému a tlakem vody je téměř lineární závislost. Zároveň se ověřilo, že naměřené hodnoty pro vodu lze relativně přesně přepočítat na hodnoty stejných parametrů látky s vyšší viskozitou. Z naměřených hodnot lze podle Darcyho zákona určit pro jednotlivé tlaky a vzdálenosti trubic součinitel propustnosti stlačené drenážní vložky. Pro těsnicí roztok o známé viskozitě, pro maximální možnou dobu injektáže a pro dané zatížení

v základové spáře pak lze dopočítat maximální vzdálenosti dvou trubic a maximální vzdálenosti mezi nejvzdálenějšími trubicemi sektoru.

 

PROJEKT DVOJITÉHO SYSTÉMU

 

Návrh dvojitého hydroizolačního systému DEKTRADE musí být vždy předmětem prováděcí projektové dokumentace. Rozhodující je zejména rozmístění sektorů a kontrolních trubic z hlediska bezproblémové kontroly těsnosti systému a jeho případné aktivace. Rozmístění sektorů a kontrolních trubic je ovlivněno zejména napětím v základové spáře (jak již bylo řečeno), ale také tvarem nosných konstrukcí, přítomností a charakterem detailů (dilatace, prostupy, atd.), možností sdružování trubic vzhledem k dispozici objektu a dalšími vlivy – zejména technologickými.

 

Řešení detailů systému hydroizolační ochrany – zejména pod hladinou podzemní vody – je klíčový moment hydroizolačního úspěchu. Samostatný sloupek je věnován prostupům v podmínkách tlakové vody.

 

Konstrukce stavby musí být dimenzovány na případný tlak injektážního roztoku vháněného do sektoru v případě hydroizolačního defektu. Pro každý případ poruchy hydroizolačního systému je třeba vždy zpracovat samostatný technologický postup případné aktivace, a to v závislosti na velikosti a rozsahu porušení, stavu kontrolních trubic, dimenzi nosných konstrukcí, únosnosti a typu horninového prostředí.

 

REALIZACE DVOJITÉHO SYSTÉMU

 

V průběhu výstavby je nutné čerpat podzemní vodu ze stavební jámy, a to až do úrovně min. 300 mm pod jejím nejníže položeným místem. Od čerpání lze upustit až v momentě, kdy hydroizolační vrstva je zcela dokončená, funkční, a to na úroveň dostatečně převyšující očekávanou maximální hladinu podzemní vody. Zároveň musí být dokončeny a funkční konstrukce podporující povlak v případě jeho zatížení tlakovou vodou. Hydroizolační systém se vytváří v těchto krocích:

 

• Položení nebo zavěšení podkladní textilie FILTEK

• Položení nebo zavěšení hydroizolačního povlaku ze dvou vrstev fólie a drenážní vložky po

sektorech

• Montáž a sdružení kontrolních trubic

• Vakuové zkoušky těsnosti systému po sektorech

• Položení nebo zavěšení ochranné textilie FILTEK

• Provedení dalších ochranných vrstev

• Opakované zkoušky těsnosti systému (předání díla mezi izolační firrmou a objednatelem)

 

Hydroizolační souvrství se klade na rovný, mechanických nečistot a ostrých výstupků  bavený

podklad. Podklad může vykazovat max. nerovnost 20 mm na dvoumetrové lati.

Betony a omítky mohou být upravovány latí nebo dřevěným hladítkem. Všechny rohy musí být zaobleny (min. poloměr činí 50mm).

 

Fóliová hydroizolace se zavěšuje po etapách obvykle na výšku patra. K podkladu se kotví vždy na horním okraji etapy. Používají se liniové kotvicí prvky

• z pozinkovaného plechu, které přitlačují fólii k podkladu

• nebo z poplastovaného plechu, na který se fólie horkovzdušně natavuje.

 

Všechny spoje hydroizolační fólie ve dvojitém systému se provádí výhradně horkovzdušným

svařovacím přístrojem /obr. 09 a 10/. Napojování jednotlivých sektorů se na vodorovné i svislé ploše provádí dle obr. /11/.

 

Kontrolní body (trubice) se s interiérem propojují flexibilními tlakovými hadicemi. Hadice musí být vedeny tak, aby nedocházelo k jejich zlomení v ohybech (min. poloměr činí 100 mm). Hadice se vedou vždy přímo po povrchu hydroizolační fólie a fixují se k podkladu fóliovými pásky /obr. 13/

 

Z vodorovné hydroizolace se kontrolní body sdružují do krabic osazených v obvodových stěnách a do šachet v základové desce. Kontrolní trubice ze svislé izolace se sdružují do krabic osazených v obvodových stěnách. Trubice musí být uspořádány tak, aby nebránily betonáži nosné konstrukce. Přítomnost trubic musí být zohledněna v projektu nosné konstrukce. Pro ochranné vrstvy se používá syntetická polypropylenová textilie FILTEK plošné hmotnosti min. 500 g/m2 /obr. 16/.

 

 KONTROLA TĚSNOSTI 

Kontrolu těsnosti spojů a plochy dvojitého systému provádí izolační firma postupně při montáži před zakrytím ochrannými vrstvami /obr. 18/ a po provedení ochranných vrstev. Další navazující profese kontrolou těsnosti  prokazují, že jejich činností nedošlo k poškození hydroizolačního povlaku /obr. 21/. Kontrola se provádí vysáváním vzduchu z kontrolovaného

sektoru vývěvou a sledováním tlaku. Měření se provádí měřicí soupravou opatřenou uzavíracím ventilem a manometrem.

 

Zkoušený sektor se vysává na 80% atmosférického tlaku. U těsného sektoru nedojde po uzavření ventilu k prakticky žádné změně tlaku vzduchu v sektoru. Netěsný sektor se projeví zvyšováním tlaku na hodnotu tlaku atmosférického po uzavření ventilu, příp. tak, že podtlaku v sektoru nelze vůbec dosáhnout. Před vlastním zkoušením nezakrytého sektoru se provádí  Vizuální kontrola těsnosti plochy a zkouška spojů fólie jehlou.

 

AKTIVACE DVOJITÉHO SYSTÉMU

 

Zkušenosti ukazují, že i při pečlivém provádění hydroizolace je třeba počítat s určitým procentem defektů hydroizolačního povlaku. Ty jsou obvykle způsobeny střídáním technologických procesů. Proto je třeba náklady na aktivaci zahrnout předem do rozpočtu stavby. Pro ocenění aktivace v rozpočtu se doporučuje předpokládat 15% těsněných sektorů.

 

Známkou netěsného hydroizolačního systému po jeho zatížení vodou je voda prosakující

ve spodní stavbě, příp. voda vytékající z kontrolní trubice nebo kolem kontrolních trubic v místě krabic s jejich vyústěním.

 

Netěsný sektor se aktivuje zaplněním prostoru mezi dvěma vrstvami fólie, který vymezuje drenážní vložka, systémovým těsnicím roztokem – nízkovizkózním polyuretanovým gelem. Sektor se těsní kontrolními trubicemi. K injektáži se používá strojní nebo ruční pumpa.

 

ZÁVĚR

 

Dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE vyvinuli specialisté Atelieru stavebních izolací. V rámci jeho vývoje vznikl podrobný technologický předpis pro jeho provádění, kontrolu těsnosti i aktivaci.

 

Díky možnosti kontroly těsnosti kdykoliv po dokončení systému a díky možnosti jeho dodatečného utěsnění se jedná o velmi žádaný způsob hydroizolace spodní stavby zejména pod hladinou podzemní vody.

 

Kompletní informace o dvojitém systému a jeho možnostech získáte od techniků Atelieru stavebních izolací. Atelier stavebních izolací zároveň zpracovává prováděcí projektovou dokumentaci dvojitého systému a nabízí technickou podporu při jeho provádění.

 

<CTIBOR HŮLKA>

<PETR BOHUSLÁVEK>

www.dekpartner.cz

www.atelier-si.cz

Zobrazení: 1003

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby