EKOLOGICKÉ CENTRUM SLUŇÁKOV V HORCE NAD MORAVOU JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH NÍZKOENERGETICKÝCH BUDOV U NÁS. ATELIER DEK SE NA NÍ PODÍLEL PROJEKTEM HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY, NÁVRHEM DRENÁŽE A PROJEKTEM HYDROIZOLACE VEGETAČNÍ STŘECHY, KTERÉ ZPRACOVAL NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY PRO GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA. V SOUČASNÉ DOBĚ SE STAVBA UVÁDÍ DO PROVOZU. PROVÁDĚNÍ SPODNÍ STAVBY SE VĚNOVAL JEDEN Z PŘÍSPĚVKŮ SEMINÁŘŮ STŘECHY & IZOLACE 2006, PROVÁDĚNÍ STŘECHY BYLO PREZENTOVÁNO NA SEMINÁŘI STŘECHY & IZOLACE 2007.

 

Budova bude provozována jako středisko ekologické výchovy pro školy a širokou veřejnost a bude zároveň sloužit jako turistickoinformační centrum, neboť je pomyslnou vstupní bránou do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

KONCEPCE STAVBY 

Stavba má obloukový půdorys. Je zakryta vegetační střechou, navazující na zemní val na vnější straně oblouku /foto 02, obr. 01/. V části objektu, která přiléhá k zemnímu valu, jsou nosné konstrukce z monolitického železobetonu. Ostatní nosné konstrukce jsou dřevěné  s bedněním z OSB desek.

SPODNÍ STAVBA

Geotechnickým průzkumem bylo zjištěno, že v rozsahu budoucí stavby se do značné hloubky nachází fl uviální sedimenty. Chybí tedy dostatečně únosná vrstva pro plošné založení. Skalní podloží je pro opření pilot v neekonomické vzdálenosti. Proto byl objekt založen na velkoprůměrových plovoucích pilotách. Na pilotách byly provedeny roznášecí pasy, část objektu byla založena na železobetonové desce. Výztuž mezi pilotami a pasy nebyla provázána. Plošné základové konstrukce jsou umístěny cca 1 m nad původním terénem.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Skladba vodorovné konstrukce budovy v kontaktu s terénem je následující /obr.02/:

• upravený terén ručně začištěný

• podkladní betonová mazanina

• penetrační nátěr

• hydroizolační vrstva (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

• ochranná betonová mazanina

• nosná železobetonová deska

• vrstvy podlahy.

Objekt je namáhán vodou prosakující přilehlým prostředím. Hydroizolační vrstva byla navržena ze dvou SBS modifi kovaných asfaltových pásů.

Napojení vodorovné a svislé hydroizolace bylo provedeno koutovým spojem. Provádění svislé hydroizolace bylo rozděleno do dvou etap. V první fázi se asfaltové pásy 1. etapy svislé hydroizolace končily na zděné konstrukci /obr.  03, foto 03/. Po vybetonování základové desky a stěny se tato zděná konstrukce částečně demontovala. Ve druhé fázi se asfaltové pásy provedly již na vnější obvodovou stěnu /foto 07/. 

 

SVISLÉ KONSTRUKCE

Skladba vnějších obvodových konstrukcí, které přiléhají k zemnímu valu, je následující (od interiéru):

• vnitřní povrchová úprava stěn

• nosná železobetonová suterénní stěna

• penetrační nátěr

• hydroizolační vrstva (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

• tepelná izolace z desek z extrudovaného pěnového polystyrenu

• drenážní nopová fólie s výškou nopů 20 mm

• ochranná polypropylenová textilie (FILTEK 300).

 

PROSTUPY

Pro těsnění prostupů plastových trubek svislou stěnou byl použit teplem smrštitelný systém. Prostup se těsnil ve dvou krocích. V prvním se hydroizolace ukončila na chráničce /foto 11/ nebo sevřela mezi volnou a pevnou přírubu ocelové chráničky. Ve druhém kroku byl utěsněn prostor mezi chráničkou a trubkou, a to teplem smrštitelnou manžetou. Manžeta se osadila na trubku a sepnula se zipem. V části zipu se nahřála, a tím se podélně spojila /foto 15/. Manžeta se nahřívala plamenem stejnoměrnými pohyby nejprve okolo chráničky /foto 16/ a poté kolem trubky. Nahřátím se smrštila a teplem tavitelným lepidlem, kterým je manžeta z vnitřní strany opatřena, přilnula k povrchu trubky i chráničky /foto 18/.

DRENÁŽ

Obvodová drenáž je pod úrovní základové spáry objektu. V místech se změnou směru drenáže jsou provedeny kontrolní plastové a čisticí betonové šachtice /foto 20–21/. Svislé konstrukce jsou opatřeny drenážní nopovou fólií. Drenážní plastové potrubí je uloženo do štěrkového polštáře. Problematice obvodových drenáží se věnoval DEKTIME 07/2005 (Jiří Tokar). Principu návrhu obvodových drenáží se věnuje rovněž publikace KUTNAR – Izolace spodní stavby – Skladby a detaily.

 

STŘECHA

Skladba střechy je následující (od interiéru) /obr. 05/:

• nosná konstrukce (ŽB DESKA/ OSB DESKA + asfaltový pás typu V13)

• pojistná hydroizolace (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

• tepelně izolační vrstva (POLYDEK EPS100 G200 S40)

• hydroizolační vrstva (vrchní pás ELASTEK 50 GARDEN)

• ochranná netkaná textilie (FILTEK 500)

• drenážní nopová fólie (DEKDREN T20 GARDEN)

• netkaná textilie (FILTEK 500)

• vegetační vrstvy

 

Vegetační střecha objektu je přístupná pro pěší po vyhrazených cestách s mlatovou úpravou. Uvedená skladba byla provedena v zatravněné části střechy. V místě chodníků je na seperační textilii provedena ochranná vrstva betonu. Rovněž zábradlí je osazeno na betonových patkách. Hydroizolace byla navržena ze dvou asfaltových pásů. Hydroizolační  spolehlivost střechy byla zvýšenanávrhem pojistné hydroizolace. V daném případě je pojistně hydroizolační vrstva z SBS modifi kovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné rohože GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL odvodněna chrličem u atiky /obr. 06, foto 28–29/ a měděnou trubičkou v ploše střechy /obr. 07, foto 33/, která je vyústěna ve stropu technických prostor.

Podrobnému řešení pojistné hydroizolační vrstvy se věnuje příručka KUTNAR – Ploché střechy – Skladby a detaily.

Tepelně-izolační vrstva byla provedena z kompletizovaných tepelně-izolačních dílců POLYDEK EPS100 G200 S40 ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým pásem s vložkou ze skleněné tkaniny. Tento asfaltový pás tvoří spodní pás hydroizolační vrstvy. Pro vrchní pás hydroizolace byl použit SBS modifi kovaný asfaltový pás ELASTEK 50 GARDEN, odolný proti prorůstání kořínků.

DETAILY

Prostup komínového tělesa se řešil ve spolupráci s dodavatelem komínových těles. Teplota komínu neumožňovala přímé opracování hydroizolačními pásy jako u ostatních kruhových prostupů. Kolem komínu bylo provedeno opláštění, které se opracovalo hydroizolací.

VTOK

Střecha objektu volně přechází v zemní val. Převážná část střechy je odvodněna do drenáže kolem objektu. Část střechy je odvodněna dvěma vnitřními vtoky do kanalizace. Nad vtoky jsou umístěny ochranné mřížky proti zanášení nečistotami /foto 32/. V každém vtoku je vložen ochranný koš.

ZÁVĚR

Centrum ekologické výchovy Sluňákov je příkladem stavbys mnoha složitými izolačními  konstrukcemi, které na sebe navzájem navazují, a se spoustou konstrukčních detailů. Takové případy je vždy nutné řešit specializovaným projektem. Autoři stavby si tuto skutečnost  uvědomovali. Jsme rádi, že Atelier DEK měl možnost účastnit se akce  jako specializovaný projektant.

Autor: 

<Tereza Rysová>

foto:

Jiří Chládek

Jaroslav Nádvorník

Libor Zdeněk

Archiv architektonického atelieru a realizační firmy

Zdroj: DEKTIME 01-2007, Časopis společnosti DEKTRADE pro projektanty a architekty

Zobrazení: 1153

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.


Projektant
Komentář přidal(a) Martin Olšavský dne 15.Březen.2014 v 12:03

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby