SANACE SPODNÍ STAVBY DVOJITÝM HYDROIZOLAČNÍM SYSTÉMEM

S OBDOBNÝM PROBLÉMEM NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SPODNÍ STAVBY S DODATEČNÝMI HYDROIZOLAČNÍMI OPATŘENÍMI PROVÁDĚNÝMI V INTERIÉRU SE MOHLI NAŠI ČTENÁŘI SEZNÁMIT JIŽ V SEMINÁŘOVÉM SPECIÁLU ČASOPISU DEKTIME V ROCE 2007. VE STEJNÉM ROCE ŘEŠIL ATELIER DEK DÁLE POPSANÝ PŘÍPAD.

Novostavba rodinného domu s přiléhajícím zahradním domem je umístěna v mírně svažitém terénu, na okraji řídké zástavby. Přízemní rodinný dům je z větší části podsklepen. Zahradní dům je podsklepen zcela. Objekty jsou založeny na základových deskách a pasech. Suterénní zdivo tvoří tvarovky ztraceného bednění BTB 50/30/25 opatřené ocelovou výztuží a vyplněné konstrukčním betonem.

Hydroizolaci v původním stavu měla zajišťovat jedna vrstva PVC-P fólie. Na objektu rodinného domu byl navržen a realizován předsazený fasádní systém s pohledovými cihelnými tvarovkami. Tato skutečnost hrála rozhodující roli při hledání vhodných sanačních opatření, po tom co se v objektu projevily vady návrhu hydroizolace spodní stavby.

POPIS PROBLÉMU

Během provádění základových konstrukcí byla zjištěna ustálená hladina podzemní vody v úrovni základové spáry. V průběhu stavby se hladina snižovala čerpáním v pravidelných intervalech. Možné zvýšení hladiny podzemní vody nebylo v projektu zohledněno. Navržena a realizována byla hydroizolace do podmínek zemní vlhkosti.

Při dokončovacích pracích na obou objektech došlo při přívalových deštích k výraznému zvýšení úrovně hladiny podzemní vody a následně k průniku vody do suterénu obou staveb. K problému s masivním zatékáním tedy došlo již ve fázi realizace stavby, těsně před předáním dokončeného stavebního díla investorovi. Průzkumem bylo zjištěno, že zatéká prostupy.

Vyloučit nebylo možné ani zatékání v ploše hydroizolační vrstvy. V případě rodinného domu byla již v suterénu instalována technologická zařízení rodinného domu, zejména elektroinstalace, vzduchotechnika a vytápění.

VOLBA SANAČNÍHO HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU

Jako sanační hydroizolační systém byl zvolen dvojitý hydroizolační systém DUALDEK. Byl navržen z interiérové strany suterénního zdiva. Důvodem pro toto rozhodnutí bylo především riziko poškození dokončeného fasádního systému rodinného domu při provádění sanačních prací z exteriéru objektu. V okolí objektů taktéž probíhaly terénní dokončovací práce a osázení pozemku vegetací.

Pro účely realizace systému DUALDEK byla společností DEKPROJEKT vypracována projektová dokumentace.

PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU DUALDEK

V rámci provádění nového hydroizolačního systému bylo třeba postupně podbourávat všechny vnitřní nosné i nenosné stěny v suterénu a podepírat stropní esku. Stěny byly podbourávány v úsecích po cca 1,5 m /foto 05/. Pod každou vybouranou částí stěny byl vytvořen samostatný sektor dvojitého systému. Každý sektor byl před realizací následných vrstev podroben vakuové zkoušce. Pokud sektor vakuové zkoušce nevyhověl, byl ihned opraven. Na dokončený těsný sektor byla nanesena vrstva rychle tuhnoucího betonu. Po zatvrdnutí betonu byly vybourané otvory dozděny plnými cihlami na cementovou maltu a vyklínovány plastovými klíny k původnímu zdivu. Okraje každého sektoru pod stěnou se dozdívaly až po napojení navazujících sousedních sektorů.

Na stěnách se vertikální část hydroizolační vrstvy navařovala na otvené pásky z poplastovaného plechu.

Při provádění hydroizolačního systému bylo nutné „vynést“ komínové těleso. Použily se válcované I-profi ly vložené do vybíracích otvorů a uložené na dočasných zděných základech /foto 07/.

PROSTUPY

V obvodových suterénních stěnách rodinného domu se nachází velké množství prostupů. Prostupy byly nově vyřešeny chráničkami napojenými na hydroizolační vrstvy přes pevnou a volnou přírubu a utěsněním prostoru mezi chráničkou a prostupujícím tělesem nafukovacími vaky.

 

OCHRANNÉ VRSTVY A ŽELEZOBETONOVÁ VANA

Po dokončení svislých i vodorovných sektorů hydroizolačního systému se provedla ochranná vodorovná betonová mazanina z betonu C 20/25 tloušťky 50 mm. Následovala realizace železobetonové vany chránící celý systém proti eventuálnímu hydrostatickému tlaku podzemní vody a proti případným injektážním tlakům /foto 09, 10/. Svislá část hydroizolační vrstvy se proti poškození při vázání výztuže železobetonové vany a při zapojování injektážních trubic chránila OSB deskami. Betonáž svislé části probíhala do předem vyzděného ztraceného bednění /foto 10/. Před samotnou betonáží svislé části vany byly odstraněny ochranné OSB desky. Injektážní hadice byly sdruženydo krabic přístupných z interiéru /foto 12/.

OCHRANA SUTERÉNNÍHO ZDIVA

Suterénní zdivo je pouze částečně chráněno původní hydroizolační vrstvou. Je uvažováno s jeho namáháním vzlínající a stékající vodou, přechodně také vodou tlakovou.

Pro případ, že bude docházet k projevům vzlínající vlhkosti nad úrovní nově provedené hydroizolační ochrany suterénu, se počítá s další etapou opatření.

Pro další etapu je navrženo snížení kapilární vodivosti suterénního betonového zdiva krystalizačním nátěrem, tím se zajistí ochrana vnitřního povrchu zdiva i stropní konstrukce před vlhnutím.

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ NAVRŽENÉHO OPATŘENÍ

Během provádění hydroizolačního systému DUALDEK probíhaly průběžné zkoušky těsnosti. Při samotné realizaci bylo zjištěno osm netěsných sektorů z celkového počtu dvaceti pěti sektorů. Netěsné sektory byly ihned opraveny. Po dokončení veškerých prací byla provedena závěrečná zkouška těsnosti kompletního hydroizolačního systému DUALDEK. Nebyl nalezen žádný netěsný sektor. Dílo zcela plní funkci, pro kterou bylo navrženo.

 

<Tomáš Kafka>

technik Atelieru DEK pro regiony Olomouc, Přerov a Prostějov

Foto: Tomáš Kafka

Projekt sanace spodní stavby:

DEKPROJEKT s.r.o.

Zdroj: DEKTIME 03-2008, Časopis společnosti DEKTRADE pro projektanty a architekty

Zobrazení: 956

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby