Stavíme rodinný dům - Část 6. - Hrubá stavba - svislé nosné konstrukce

Ve fázi projektování vašeho rodinného domu se musíte rozhodnout jaký materiál bude použit na hrubou stavbu, konkrétně v tomto případě svislé nosné obvodové a vnitřní konstrukce. Při výběru musíte zohlednit řadu vlastností toho kterého typu obvodového pláště. Důležité je aby vybrán materiál na svislé nosné stěny splňoval po celou dobu své předpokládané životnosti požadavky na stabilitu stavby, mechanickou odolnost, požární bezpečnost a v neposlední řadě požadavky na hygienu a ochranu zdraví. Důležitým faktorem při výběru na který byste neměli zapomenout jsou i vlastnosti materiálu jako: pohlcování hluku a úspora tepla / tepelný odpor / a energii. Volba tohoto materiálu je dána společenskými poměry a aktuálně módními a propagovanými názory stavitelů na výstavbu. V minulosti se nejčastěji v našich končinách používal na výstavbu rodinného domu kámen a dřevo, které byly později nahrazeny nepálenými cihlami a hlínou, kterým po krátké době začala konkurovat plná pálená cihla. V současnosti je pálená cihla nahrazena moderními stavebními systémy. Plná pálená cihla se dnes používá jako estetický doplněk buď to na fasádě nebo v zahradních úpravách.

 

 

Svislé nosné konstrukce

 

Svislé nosné stěny u rodinných domů přenášejí zatížení ze stropů a střechy do základů.

Obecně se rozdělují na: obvodové a vnitřní

Podle tvaru a dispozice se rodzeľujú na: stěny, sloupy a pilíře

Stěny jako takové vymezují určitý prostor, obvodové stěny zajišťují ochranu před vnějšími vlivy jako jsou hluk, počasí, živly a pod. Vnitřní stěny vymezují prostory podle funkce. Sloupy a pilíře umožňují z hlediska statiky navrhnout větší a vzdušnější prostory.

 

Při výběru vhodného obvodového pláště jsou nejdůležitější ukazatele:

 • tepelně-izolační vlastnosti / Tepelný odpor, součinitel tepelné vodivosti, akumulace tepla a pod. /
 • zvukově-izolační vlastnosti / zvuková neprůzvučnost /

 

Podle zákona použité výrobky musí splňovat tato kritéria:

 • mechanickou odolnost a stabilitu
 • požární bezpečnost
 • ochrana před hlukem
 • úspora energie
 • hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí
 • bezpečnost užívání stavby po dobu její životnosti

 

Vlastnosti materiálů svislých nosných konstrukci

 

Základní pojmy se kterými se při výběru materiálu setkáte:

 • Tepelný odpor a součinitel tepelné vodivosti
 • Tepelný most
 • Propustnost vodních par a difuzní odpor
 • Akumulace tepla
 • Zvuková neprůzvučnost

 

 • Tepelný odpor a součinitel tepelné vodivosti - Tepelný odpor je hlavní vlastnost materiálu, která brání prostupu tepla přes konstrukci do exteriéru. Posuzuje se v závislosti na tloušťce materiálu a součiniteli tepelné vodivosti. Obecně lze říci, že čím má materiál méně dutin, mezer a pórů a čím je těžší tím menší má tepelný odpor a teplo prostupuje přes konstrukci ve větší míře. Tepelný odpor ovlivňuje i vlhkost konstrukce, čím je vlhkost vyšší tím více tepla konstrukcí uniká. Dle normy  ČSN 73 0540-2 je hodnota tepelného odporu obvodové stěny stanovena u novostavby na min. 3m2.K / W a při rekonstrukci na 2m2.K/W. Obecně platí že čím je tepelný odpor vyšší, tím je součinitel tepelné vodivosti nižší a úspora tepla vyšší.
 • Tepelný most - je místo v konstrukci kde uniká teplo rychleji než se u daného materiálu předpokládá. Tepelný most vzniká hlavně chybou v projektu, nebo chybnou realizací. Například v místě styku balkonů s obvodovým zdivem, přechodem žb konstrukce z interiéru do exteriéru a pod. Obecně by konstrukce měla být zateplená od vnitřního bodu minimálně 500mm v každém směru / platí hlavně pro rekonstrukce /.
 • Propustnost vodních par, difuzní odpor - proto aby stavba správně fungovala a poskytovala pohodlné a zdravé bydlení musí být schopna zbavit se přebytečné vlhkosti, která vzniká při užívání objektu / vaření, sprchování, praní, dýchání a pod. /. Obecně čím je materiál těžší méně pórovitější tím má vyšší difúzní odpor. Při nedostatečném odvádění vlhkosti může dojít v konstrukci nebo na jejím povrchu ke kondenzaci vodní páry a pokud se neodvede snižuje se tepelný odpor konstrukce a rostou náklady na vytápění. Nezanedbatelným faktorem je i možnost že v místech kde dojde ke kondenzaci vodní páry na povrchu konstrukce v interiéru dojde ke vzniku plísní, které zvyšují zdravotní rizika.
 • Akumulace tepla - velmi důležitý ukazatel, který hodnotí schopnost konstrukce udržet v sobě teplo při přerušování vytápění. V zimě udrží v místnosti teplo a v létě chlad.
 • Zvuková neprůzvučnost - schopnost konstrukce vést zvuk. Zde platí že čím pórovitější je konstrukce, tím více přenáší zvuk a schopnost odhlučnit vnitřní místnosti se snižuje.

 

Základní / nejčastěji používané / materiály

 

 

Plná pálená cihla

 

Výhody: mají vysokou nosnost, dobré akumulační vlastnosti a vysokou neprůzvučnost díky tomu jsou místnosti od sebe velmi dobře zvukově odizolováno. S plnou pálenou cihlou se setkávame i při zdění sloupů a pilířů. Zároveň se používá ve formě lícové cihly, kdy se obloží fasáda aby působila jako holé zdivo, je to čistě dekorační prvek, který je poměrně drahý, ale poskytuje různé barevné odstíny.

Nevýhody: velká spotřeba malty, omítky a nízký tepelný odpor, proto se nejčastěji doporučuje jen jako vnitřní zdivo pro dobré zvukověizolační vlastnosti. Jsou levnější než moderní konstrukční prvky, ale stavba z nich roste velmi pomalu.

Keramické tvárnice

 

Keramické tvárnice s mřížkovanou konstrukcí, se vyrábějí pálením z hlíny. Dutiny zlepšují tepelněizolační vlastnosti a zdicí materiál je díky nim velmi lehký. Tvárnice jsou větší než cihly, zdění jde tedy rychleji, jsou však křehké a při neodborné manipulaci se jich na stavbě hodně rozbije. Tvárnice by se neměly dělit, protože se ztrácejí jejich izolační vlastnosti. Vhodnější je použít doplňkové díly, zde je však problém, protože se prodávají často jen ve velkém množství a běžný stavebník si je nekoupí. Jednotlivé nejrozšířenější značky keramických tvárnic se liší velikostí jednotlivých výrobků a procentem vylehčení tvárnice. Vyľahčovaním cihelných prvků se výrobci snaží vylepšit tepelněizolační vlastnosti, ale také úsporu materiálu a tedy i znížení ceny, je to však na úkor únosnosti a trvácnosti zdiva.

 

 • Výhody: rychlá výstavba suchou cestou, tvárnice se zasouvají na pero a drážku a lepí speciální hmotou, výhoda přesného zdění, což v konečném důsledku ušetří na omítce. Dobré tepelněizolační vlastnosti.
 • Nevýhody: nasákavost tvárnic / protože se jedná o výrobek z hlíny / a potřeba vyztužit / síťka / vnější omítku aby nepopraskala. Keramické tvárnice jsou bez tepelné izolace nevhodné pro výstavbu nízkoenergetických nebo pasivních domů.

 

Betonové tvárnice

 

Navrhují se hlavně pokud potřebujeme dosáhnout vyšší únosnost svislé nosné konstrukce. Jedná se o skořepinové díly, které lze kombinovat např. s pálenou cihlou pomocí malty. Vyrábějí se různé rozměry a typy těchto tvárnic od standardních až po tenkostěnné. Podle potřeby je možné je armovat a vyplnit betonem. Používají se i jako součást různých sendvičových konstrukci.

 

 • Výhody: minimální nasákavost, poměrně dobré akumulační vlastnosti, dobré zvukověizolační vlastnosti. Betonové tvárnice jsou vhodné pro výstavbu nízkoenergetických nebo pasivních domů, ale jen v kombinaci s vnějším zateplovacím systémem.
 • Nevýhody: velikost tvárnice je pevně daná. Vyšší difúzní odpor nenabízí ideální mikroklima, doporučuje se použít v prostorách rekuperační jednotku.

 

Pórobetonové tvárnice / plynosilikát /

 

Tvárnice z pórobetonu se vyrábějí z písku, vápna a cementu, kde vzniká směs, která je lehčená. Díky pórovité struktuře jsou tvárnice pevné a zároveň lehké. Pórobeton se snadno řeže a snadno se v něm frézují drážky pro instalační vedení. Stejně jako keramické tvárnice se dají snadno omítat při malé spotřebě omítky, ale nejsou k dispozici doplňkové výrobky, což ani není na škodu vzhledem k tomu že se dá snadno vyřezat potřebný tvar. Problém při tomto zdivu nastává tehdy pokud není dostatečně ochráněny před vlhkostí! Stavebník proto musí dbát na dostatečnou technologickou kázeň při vyzdívání pórobetonem.

Tepelný odpor tohoto materiálu je dobrý, špatné nemá pórobeton ani zvukově izolační vlastnosti, ale má nízkou akumulaci tepla, což může být v konkrétních podmínkách problém. I když je výstavba tímto materiálem rychlá a levná, je nutné aby byl pracovník zaškolen. K nejčastějším chybám / jako jsou tepelné mosty / dochází při výstavbě svépomocí, která je při tomto materiály obzvláště oblíbená, pro zdanlivú jednoduchost.

 • Výhody: tvarová variabilita, dobré tepelněizolační vlastnosti, rychlá a přesná výstavba, průměrné zvukověizolační vlastnosti
 • Nevýhody: vyšší výrobní vlhkost, proto pórobeton není vhodný na rychlou výstavbu. Před štukováním by se měl nechat vyschnout minimálně 6 týdnů! Vhodný pouze do lokality kde není zdivo ohroženo proudící vodou, a jen na dobře odizolovanou / proti zemní vlhkosti / základovou desku!

 

Monolitický beton a železobetonové panely

 

Tyto typy konstrukce se navrhují tam, kde je třeba dosáhnout vysokou únosnost a variabilitu konstrukce.

 • Výhody: je možné vytvořit konstrukce různých tvarů a různých druhů stavebních otvorů
 • Nevýhody: vysoká cena bednění, komplikované opravy konstrukce, vysoký difuzní odpor, špatné zvukověizolační vlastnosti, pro výstavbu rodinných domů se navrhuje jen okrajově, pokud to vyžadují specifické okolnosti.

Se železobetonovými panely se u rodinných domů potkáte jen v případě že se jedná o výstavbu typizovaných domů a to kvůli rychlosti výstavby.

 

Dřevostavby

 

U dřevodomu je obvodová stěna tvořena rámovou konstrukcí jako jsou dřevěné trámy, fošny a pod., Která je opláštěná deskami např. OSB desky, sádrovláknité desky a pod. Mezi desky je vkládána tepelná izolace s parozábranou. Z exteriéru je možné na úpravu povrchu použít jakýkoliv obklad / dřevo, plast, drevoplast, příp. i slámu / nebo konstrukci obezdít lícovým zdivem nebo použít omítku. Z interiéru se úprava řeší nejčastěji sádrokartonem.

 • Výhody: rychlá montáž,  dá se plynule přejít k montáži sítí a dokončovacím pracím, relativně nízká cena, dobré izolační vlastnosti
 • Nevýhody: v dodávce na klíč není základová deska, není vhodné je stavět svépomocí. Velkým nebezpečím je pro tyto rodinné domy voda, pokud do dřevostavby zateče voda oprava je velmi obtížná.

 

Sendvičové konstrukce

 

Při sendvičových konstrukcích mluvíme o stavebních systémech, které jsou dodávány kompletní. Mezi sendvičové konstrukce patří štěpkocementové desky, betonové sendvičové tvárnice, vibrolisované betonové tvarovky nebo kerazitbetónové tvárnice. Štěpkocementové desky a tvárnice mají na rubu vnější stěny vloženou tepelnou izoláciu.Tvárnice uložíme do  řady vedle sebe a takto poskládanou stěnu vybetonujeme. Beton zajišťuje pevnost, stabilitu stěny a dostatečnou tepelnou akumulaci konstrukce, samotné štěpkocementové desky dobře tepelně izolují a mají dobré zvukověizolační vlastnosti. Betonové tvárnice se používají do tloušťky 300mm, pro jednovrstvé zdivo. Mezera je vyplněna tepelnou izolací z polystyrenu, avšak jednotlivé tvárnice se nevyplňují betonem, ale ukládají na sebe na maltu. Vibrolisované betonové tvárnice se při svém použití liší tím, že se k nim přichytává tepelná izolace a následně se omítnou nebo obloží požadovaným obkladem.

 

Dřevocementové tvárnice a desky

 

Dřevocementové skořápka je tlustší o tepelnou izolaci, kde se dutiny jednotlivých vedle sebe kladených tvárnic vylévají betonem. Používá se beton stejné kvality jako se používá pro základové pásy.

 

 • Výhody: rychlá a jednoduchá výstavba, vysoký tepelný odpor, vysoká akumulace tepla a dobré zvukověizolační vlastnosti
 • Nevýhody: stěny je třeba armovat a při vnějším zdivu musíme počítat s vysokým difúzním odporem.

 

Ostatní materiály vyskytující se na trhu

 

Ve stavebnictví se objevují i materiály nové, netradiční, netypické jako jsou:

 • plechové profily
 • balíky lisované slámy
 • plastové profily
 • polystyrenové bednění

 

S obvodovými plášti se experimentuje hlavně v oblasti výstavby pasivních rodinných domů, tyto experimenty už přesahují hranice fantazie běžného stavebníka:-D

Zobrazení: 2718

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby