Právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přehled základních právních předpisů :
Přehled technických norem :
 • ČSN EN ISO 6165 Stroje pro zemní práce. Základní typy. Identifikace, termíny a definice (27 7400)
 • ČSN ISO 9244 Stroje pro zemní práce. Bezpečnostní značky a označení rizika. Všeobecné zásady (27 7509)
 • ČSN ISO 10968 Stroje pro zemní práce. Ovladače obsluhy (27 7510)
 • ČSN ISO 3457 Stroje pro zemní práce. Ochranné kryty. Definice a požadavky (27 7523)
 • ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče (27 7800)
 • ČSN ISO 8152 Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků (27 7803)
 • ČSN ISO 6750 Stroje pro zemní práce. Příručka obsluhy. Obsah a provedení (27 7805)
 • ČSN ISO 12510 Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Pokyny pro udržovatelnost (27 7810)
 • ČSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné práce. Bezpečnost (27 7911). Část 1: Všeobecné požadavky, Část 2: Požadavky pro dozéry, Část 3: Požadavky pro nakladače, Část 4: Požadavky pro rýpadlo – nakladače, Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla, Část 6: Požadavky na dampry, Část 7: Požadavky pro skrejpry, Část 8: Požadavky pro grejdry, Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí, Část 10: Požadavky pro rýhovače, Část 11: Požadavky na kompaktory
 • ČSN EN 131-l Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry (49 3830)
 • ČSN EN 131-2 Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení (49 3830)
 • ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy
 • ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory
 • ČSN 73 8000 Stavební a silniční stroje. Názvosloví
 • ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení
 • ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení
 • ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
 • ČSN 73 8107 Trubková lešení
 • ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia
 • ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody
 • ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy
 • ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení. Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání (73 8113)
 • ČSN EN 1263-1,2 Záchytné sítě (73 8114). Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
 • ČSN EN 13331-1,2 Pažicí systémy pro výkopy (73 8121). Část 1: Požadavky na výrobky, Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou
 • ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce. Část 1: Pracovní lešení. Požadavky na provedení a obecný návrh (73 8123)
 • ČSN EN 12812 Podpěrná lešení. Požadavky na provedení a obecný návrh (73 8108),
 • ČSN EN 74 - 1 Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení. Část 1: Spojky trubek. Požadavky a zkušební postupy (73 8109)
 • ČSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpěrná a pracovní lešení. Požadavky, zkoušky
 • ČSN EN 128101,2 Fasádní dílcová lešení. Část 1: Požadavky na výrobky, Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce (73 8111)
 • ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení. Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost (73 8112)
 • ČSN EN 12813 Dočasné stavební konstrukce. Podpěrné dílcové věže- Zvláštní postupy pro navrhování (73 8124)
 • ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení
 • ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení
 • ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení (83 2601)
 • ČSN EN 1868 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Seznam ekvivalentních termínů (83 2603)
 • ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje (83 2620)
 • ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojovací prostředky (83 2621)
 • ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu (83 2622)
 • ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojky (83 2623),
 • ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zatahovací zachycovače pádu (83 2624)
 • ČSN EN 353-1 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení (83 2625),
 • ČSN EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení (83 2625),
 • ČSN EN 341 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Slaňovací zařízení (83 2627)
 • ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky. Kotvicí zařízení. Požadavky a zkoušení

  (83 2628)


 • ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody
  (83 2660)
 • ČSN EN 813 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšek. Sedací postroje (83 2629)
 • ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky. Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem (83 2641)
 • ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu (83 2650)
 • ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky. Pásy pro pracovní polohování a pracovní polohovací a spojovací prostředky (83 2651)

Požární ochrana

Přehled základních předpisů:

 

Přehled technických norem: ČSN pro projektování požární bezpečnosti staveb :

 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
 • ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami
 • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb
 • ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb.Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb.Objekty pro zemědělskou výrobu
 • ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů a poštovních provozů
 • ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb.Sklady
 • ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny.Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Eurokódy:

 • EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
 • EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
 • EN 1992-1-2 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
 • EN 1993-1-2 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
 • EN 1994-1-2 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování na účinky požáru
 • EN 1995-1-2 Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
 • EN 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
 • EN 1999-1-2 Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování na účinky požáru

Zkoušky požární odolnosti :
 • ČSN EN 1364-1 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny
 • ČSN EN 1364-2 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků –
  Část 2: Podhledy
 • ČSN EN 1364-3 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků –
  Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž)
 • ČSN EN 1366-1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí
 • ČSN EN 1366-2 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky
 • ČSN EN 1366-3 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů
 • ČSN EN 1366-4 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár
 • ČSN EN 1366-5 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty
 • ČSN EN 1366-6 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy
 • ČSN EN 1366-7 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry
 • ČSN EN 1366-8 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře
 • ČSN EN 1365-1 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 1: Stěny
 • ČSN EN 1365-2 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy
 • ČSN EN 1365-3 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 3: Nosníky
 • ČSN EN 1365-4 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 4: Sloupy
 • ČSN EN 1365-5 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 5: Balkony a rampy
 • ČSN EN 1365-6 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 6: Schodiště
 • ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů
 • ČSN EN 1634-3 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
 • ČSN P CEN/TS 13381-1 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
 • ČSN P ENV 13381-2 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvkůČást 2: Svislé ochranné membrány
 • ČSN P ENV 13381-3 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 3: Použitá ochrana betonových prvků
 • ČSN P ENV 13381-4 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 4: Použitá ochrana ocelových prvků
 • ČSN P ENV 13381-5 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 5: Použitá ochrana železobetonových prvků
 • ČSN P ENV 13381-6 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 6: Použitá ochrana betonem plněných ocelových sloupů
 • ČSN P ENV 13381-7 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků


Zkoušky reakce na oheň :
 • ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti
 • ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla
 • ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
 • ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
 • ČSN EN ISO 9239-1 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň – Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla
 • ČSN EN 13238 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů
 • ČSN P CEN/TS 15447 Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň

Normy klasifikační :
 • ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň:
 • ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
 • ČSN EN 13501-3 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací
 • EN 13501-4 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti komponentů zařízení na odvod kouře
 • ČSN EN 13501-5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

Hodnotové normy :
 • ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí
 • ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
 • ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot
 • ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

Hodnotové normy :
 • ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí
 • ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
 • ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot
 • ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

Bezbariérová přístupnost staveb

Přehled základních předpisů:

Přehled technických norem:

 • ČSN 73 6102, projektování křižovatek, revize, 2007,
 • ČSN 73 6110, projektování místních komunikací, revize, 2006,
 • ČSN 73 6425, autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, revize, 2007.
 • ČSN 73 6380, železniční přejezdy a přechody, revize, 2004,
 • ČSN 73 4959, nástupiště na drahách celostátních, regionálních, nutná revize, 2007 (zapracování vzorového listu SŽDC Ž 8.7 + další věcné důvody),
 • Vzorový list SDŽC Ž 8.7, Bezpečnostní a orientační pásy na železničních nástupištích,
 • SŽDC, Technická specifikace na uživatelem dálkově ovládanou akustickou signalizaci pro zrakově postižené na železničních přejezdech .
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy (červen 2004),
 • ČSN EN 81-70 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • ČSN ISO 9386-1 (27 4013) Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz, Část 1: Svislé zdvihací plošiny,
 • ČSN ISO 9386-2 (27 4013) Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz, Část 2: Poháněné schodišťové výtahy pohybující se po šikmé dráze pro sedící nebo stojící osoby a uživatele na vozících pro invalidy.

Ochranná pásma

Zakládání pozemních staveb

Přehled základních předpisů:

Přehled norem :

 • ČSN 731001 Základová půda pod plošnými základy, 1987,
 • ČSN 734301 Obytné budovy, 2004,
 • ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území, 1989,
 • ČSN 730600 Hydroizolace staveb, 2000,
 • ČSN 731002 Pilotové základy,
 • ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, 2006,
 • ČSN 730610 Sanace vlhkého zdiva, 2000,
 • ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě,
 • ČSN 732480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí.
 • ČSN 73 3050 Zemní práce
 • ČSN 756081 Žumpy
 • ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, 2002, 2005,
 • ČSN 730532 Ochrana proti hluku v budovách, 2002,
 • ČSN 730544 Tepelně vlhkostní chování konstrukcí, 2002,
 • ČSN 730420 Přesnost vytyčování staveb, 2002,
 • ČSN EN 206 (732403) Beton,
 • ČSN EN12716 (731072) Trysková injektáž, 2002,
 • ČSN EN 934 (722326) Přísady do betonu,
 • EUROKÓDY EN 1991 zatížení staveb,
 • EN 1992 navrhování betonových konstrukcí,
 • EN 1997 obecná pravidla pro geotechniku,

 

Svislé konstrukce

Přehled základních předpisů:

Přehled norem:

 • ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území, 1989,
 • ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě,
 • ČSN 730210-1 Přesnost osazení, 1992,
 • ČSN 730210-2 Přesnost monolitických betonových konstrukcí, 1993,
 • ČSN 730212-5 Kontrola přesnosti stavebních dílců,
 • ČSN 730420 Přesnost vytyčování staveb, 2002,
 • ČSN 730532 Ochrana proti hluku v budovách, 2002,
 • ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, 2002, 2005,
 • ČSN 730544 Tepelně vlhkostní chování konstrukcí, 2002,
 • ČSN 730600 Hydroizolace staveb, 2000,
 • ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí,
 • ČSN 731204 Navrhování betonových deskových konstrukcí,
 • ČSN 732480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 2003,
 • ČSN 734301 Obytné budovy, 2004,
 • ČSN 738101 Lešení, 2005,
 • ČSN EN 1991 Zatížení staveb,
 • ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – pozemní stavby,
 • ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí – montované konstrukce,
 • ČSN EN 934 (722326) Přísady do betonu,
 • ČSN EN 206 (732403) Beton,
 • ČSN EN 12354-1 Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi, 2001,
 • ČSN EN 12354-6 Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech,
 • ČSN EN ISO 13788 Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců.
 • ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí – pozemní stavby, 2006,
 • ČSN EN 1995-1-2 Navrhování dřevěných konstrukcí – účinky požáru,
 • ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, 2003,
 • ČSN P ENV 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí – pozemní stavby,
 • ČSN EN 12812 Podpěrná lešení,

Obvodové pláště

Přehled právních předpisů:

Přehled norem:

 • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky,
 • ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin,
 • ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),
 • ETAG 004 Řídicí pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou.

 

Vodorovné konstrukce

Přehled právních předpisů:

Přehled norem:

 • ČSN EN 1991 zatížení staveb,
 • ČSN P ENV 1992-1-1 navrhování betonových konstrukcí – pozemní stavby,
 • ČSN P ENV 1992-1-3 navrhování betonových konstrukcí –montované konstrukce,
 • ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí – pozemní stavby, 2006,
 • ČSN EN 1995-1-2 Navrhování dřevěných konstrukcí – účinky požáru,
 • ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, 2003,
 • ČSN P ENV 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí – pozemní stavby,
 • ČSN EN 12812 Podpěrná lešení,
 • ČSN EN 12825 Zdvojené podlahy,
 • ČSN 722640 Pálené cihlářské výrobky pro stropní konstrukce, 1993,
 • ČSN 722642 Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce, 2003,
 • ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území, 1989,
 • ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě,
 • ČSN 730210-1 Přesnost osazení, 1992,
 • ČSN 730210-2 Přesnost monolitických betonových konstrukcí, 1993,
 • ČSN 730212-5 Kontrola přesnosti stavebních dílců,
 • ČSN 730420 Přesnost vytyčování staveb, 2002,
 • ČSN 730532 Ochrana proti hluku v budovách, 2002,
 • ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, 2002, 2005,
 • ČSN 730544 Tepelně vlhkostní chování konstrukcí, 2002,
 • ČSN 730600 Hydroizolace staveb, 2000,
 • ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, 2000,
 • ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty, 2002,
 • ČSN 730821 Požární odolnost stavebních konstrukcí,
 • ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí,
 • ČSN 731204 Navrhování betonových deskových konstrukcí,
 • ČSN 732480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 2003,
 • ČSN 734301 Obytné budovy, 2004,
 • ČSN 738101 Lešení, 2005,
 • ČSN 744505 Podlahy, 2005,
 • ČSN 746930 Podlahové rošty ocelové,
 • ČSN EN 934 (722326) Přísady do betonu,
 • ČSN EN 206 (732403) Beton,
 • ČSN EN 12354-1 Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi, 2001,
 • ČSN EN 12354-2 Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi, 2001,
 • ČSN EN 12354-6 Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech,
 • ČSN EN 13964 Zavěšené podhledy. Požadavky,
 • ČSN EN ISO 13788 Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců.

 

Střechy

Přehled norem :
 • ČSN 64 6220 Fólie z měkčeného polvinylchloridu (PVC-P) – Technické požadavky,
 • ČSN 64 6223 Fólie z měkčeného polvinylchloridu (PVC-P) – Technické požadavky,
 • ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky,
 • ČSN EN 13956 (727611) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky (Včetně Opravy 1),
 • ČSN EN 13967 (727612) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky,
 • ČSN EN 13970 (72 7603) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice a charakteristiky,
 • ČSN EN 1928 (727643) Hydroizolační pásy a fólie a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti,
 • ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení,
 • ČSN EN 12691 (727646) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti nárazu,
 • ČSN EN 13707 (72 7601) Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky,
 • ČSN EN 13897 (72 7655) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti po protažení při nízkých teplotách,
 • ČSN EN 495-5 (72 76445) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot – Část 5: Plastové a pryžové pásy fólie pro hydroizolaci střech,
 • ČSN EN 1107-2 (72 7631) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení rozměrové stálosti – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech,
 • ČSN EN 12311-2 (72 7637) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti protrhávání – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech,
 • ČSN EN 12316-2 (72 7638) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech,
 • ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné,
 • ČSN 73 0532 Akustická hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách – Požadavky,
 • ČSN 73 0540 Stavební tepelná technika I.–III. část,
 • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky,
 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty,
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty,
 • ČSN P ENV 1991-1-5 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí
  • Část 1: Zásady navrhování,
  • Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitné zatížení,
  • Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem,
  • Část 2-3: Zatížení konstrukcí – Zatížení sněhem,
  • Část 2-4: Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem,
  • Část 2-5: Zatížení konstrukcí – Zatížení teplotou.
 • Další potřebné normy ČSN i EN (zejména zabývající se materiálovými charakteristikami hydroizolací).

Tepelná ochrana budov

Přehled norem :
 • ČSN 730540: Tepelná ochrana budov, zahrnující:
  • část 1: Terminologie, publikovaná v červnu 2005 (1),
  • část 2: Požadavky, publikovaná v listopadu 2002 (2) a její změna Z1 z března 2005 (3),
  • část 3: Návrhové hodnoty veličin, publikovaná v listopadu 2005 (4),
  • část 4: Výpočtové metody, publikovaná v červnu 2005 (5).

 

Osvětlení

Přehled norem :
 • ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov.
  • Část 1: Základní ustanovení
  • Část 2: Denní osvětlení obytných budov, 1992
  • Část 3: Denní osvětlení škol, 1994
  • Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov, 1994
 • ČSN 360011-1 Měření osvětlení vnitřních prostorů.
  • Část 1: Základní ustanovení, 1996
  • Část 2: Měření denního osvětlení, 1996
  • Část 3: Měření umělého osvětlení,1996
  • ČSN 734301 Obytné budovy, 2004 (změna z roku 2005)
  • ČSN 360020-1 Sdružené osvětlení část 1: Základní ustanovení, 1994. V roce 1997 byla doplněna o Změnu 1 a v roce 1999 o Změnu 2. V současné době je v revizi.
  • ČSN EU 12665 Světlo a osvětlení. Termíny a kriteria pro stanovení požadavků na osvětlení, 2002

 

Přehled právních předpisů :

 

Technická zařízení budov

Přehled právních předpisů:

 

Přehled norem:

 • ČSN 06 0210 – výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění,
 • ČSN 73 0540 – tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí,
 • ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu
 • ČSN 06 0220 – Ústřední vytápění. Dynamické stavy – příprava teplé vody,
 • ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění. Projektování a montáž,
 • ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování – zabezpečovací zařízení,
 • ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody.
 • ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace
 • ČSN EN 1717 – Ochrana vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí
 • ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou,
 • ČSN 736660 – Vnitřní vodovody,
 • ČSN 755411 – Vodovodní přípojky a další,

 

Vzory žádostí pro stavební úřad

Žádosi pro stavební úřad :

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby