Právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přehled základních právních předpisů :
Přehled technických norem :
 • ČSN EN ISO 6165 Stroje pro zemní práce. Základní typy. Identifikace, termíny a definice (27 7400)
 • ČSN ISO 9244 Stroje pro zemní práce. Bezpečnostní značky a označení rizika. Všeobecné zásady (27 7509)
 • ČSN ISO 10968 Stroje pro zemní práce. Ovladače obsluhy (27 7510)
 • ČSN ISO 3457 Stroje pro zemní práce. Ochranné kryty. Definice a požadavky (27 7523)
 • ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče (27 7800)
 • ČSN ISO 8152 Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků (27 7803)
 • ČSN ISO 6750 Stroje pro zemní práce. Příručka obsluhy. Obsah a provedení (27 7805)
 • ČSN ISO 12510 Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Pokyny pro udržovatelnost (27 7810)
 • ČSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné práce. Bezpečnost (27 7911). Část 1: Všeobecné požadavky, Část 2: Požadavky pro dozéry, Část 3: Požadavky pro nakladače, Část 4: Požadavky pro rýpadlo – nakladače, Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla, Část 6: Požadavky na dampry, Část 7: Požadavky pro skrejpry, Část 8: Požadavky pro grejdry, Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí, Část 10: Požadavky pro rýhovače, Část 11: Požadavky na kompaktory
 • ČSN EN 131-l Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry (49 3830)
 • ČSN EN 131-2 Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení (49 3830)
 • ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy
 • ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory
 • ČSN 73 8000 Stavební a silniční stroje. Názvosloví
 • ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení
 • ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení
 • ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
 • ČSN 73 8107 Trubková lešení
 • ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia
 • ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody
 • ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy
 • ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení. Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání (73 8113)
 • ČSN EN 1263-1,2 Záchytné sítě (73 8114). Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
 • ČSN EN 13331-1,2 Pažicí systémy pro výkopy (73 8121). Část 1: Požadavky na výrobky, Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou
 • ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce. Část 1: Pracovní lešení. Požadavky na provedení a obecný návrh (73 8123)
 • ČSN EN 12812 Podpěrná lešení. Požadavky na provedení a obecný návrh (73 8108),
 • ČSN EN 74 - 1 Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení. Část 1: Spojky trubek. Požadavky a zkušební postupy (73 8109)
 • ČSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpěrná a pracovní lešení. Požadavky, zkoušky
 • ČSN EN 128101,2 Fasádní dílcová lešení. Část 1: Požadavky na výrobky, Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce (73 8111)
 • ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení. Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost (73 8112)
 • ČSN EN 12813 Dočasné stavební konstrukce. Podpěrné dílcové věže- Zvláštní postupy pro navrhování (73 8124)
 • ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení
 • ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení
 • ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení (83 2601)
 • ČSN EN 1868 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Seznam ekvivalentních termínů (83 2603)
 • ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje (83 2620)
 • ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojovací prostředky (83 2621)
 • ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu (83 2622)
 • ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojky (83 2623),
 • ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zatahovací zachycovače pádu (83 2624)
 • ČSN EN 353-1 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení (83 2625),
 • ČSN EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení (83 2625),
 • ČSN EN 341 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Slaňovací zařízení (83 2627)
 • ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky. Kotvicí zařízení. Požadavky a zkoušení

  (83 2628)


 • ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody
  (83 2660)
 • ČSN EN 813 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšek. Sedací postroje (83 2629)
 • ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky. Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem (83 2641)
 • ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu (83 2650)
 • ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky. Pásy pro pracovní polohování a pracovní polohovací a spojovací prostředky (83 2651)

Požární ochrana

Přehled základních předpisů:

 

Přehled technických norem: ČSN pro projektování požární bezpečnosti staveb :

 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
 • ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami
 • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb
 • ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb.Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb.Objekty pro zemědělskou výrobu
 • ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů a poštovních provozů
 • ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb.Sklady
 • ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny.Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Eurokódy:

 • EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
 • EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
 • EN 1992-1-2 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
 • EN 1993-1-2 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
 • EN 1994-1-2 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování na účinky požáru
 • EN 1995-1-2 Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
 • EN 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
 • EN 1999-1-2 Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování na účinky požáru

Zkoušky požární odolnosti :
 • ČSN EN 1364-1 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny
 • ČSN EN 1364-2 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků –
  Část 2: Podhledy
 • ČSN EN 1364-3 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků –
  Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž)
 • ČSN EN 1366-1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí
 • ČSN EN 1366-2 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky
 • ČSN EN 1366-3 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů
 • ČSN EN 1366-4 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár
 • ČSN EN 1366-5 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty
 • ČSN EN 1366-6 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy
 • ČSN EN 1366-7 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry
 • ČSN EN 1366-8 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře
 • ČSN EN 1365-1 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 1: Stěny
 • ČSN EN 1365-2 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy
 • ČSN EN 1365-3 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 3: Nosníky
 • ČSN EN 1365-4 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 4: Sloupy
 • ČSN EN 1365-5 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 5: Balkony a rampy
 • ČSN EN 1365-6 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 6: Schodiště
 • ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů
 • ČSN EN 1634-3 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
 • ČSN P CEN/TS 13381-1 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
 • ČSN P ENV 13381-2 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvkůČást 2: Svislé ochranné membrány
 • ČSN P ENV 13381-3 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 3: Použitá ochrana betonových prvků
 • ČSN P ENV 13381-4 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 4: Použitá ochrana ocelových prvků
 • ČSN P ENV 13381-5 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 5: Použitá ochrana železobetonových prvků
 • ČSN P ENV 13381-6 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 6: Použitá ochrana betonem plněných ocelových sloupů
 • ČSN P ENV 13381-7 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků


Zkoušky reakce na oheň :
 • ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti
 • ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla
 • ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
 • ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
 • ČSN EN ISO 9239-1 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň – Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla
 • ČSN EN 13238 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů
 • ČSN P CEN/TS 15447 Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň

Normy klasifikační :
 • ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň:
 • ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
 • ČSN EN 13501-3 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací
 • EN 13501-4 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti komponentů zařízení na odvod kouře
 • ČSN EN 13501-5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

Hodnotové normy :
 • ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí
 • ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
 • ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot
 • ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

Hodnotové normy :
 • ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí
 • ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
 • ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot
 • ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

Bezbariérová přístupnost staveb

Přehled základních předpisů:

Přehled technických norem:

 • ČSN 73 6102, projektování křižovatek, revize, 2007,
 • ČSN 73 6110, projektování místních komunikací, revize, 2006,
 • ČSN 73 6425, autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, revize, 2007.
 • ČSN 73 6380, železniční přejezdy a přechody, revize, 2004,
 • ČSN 73 4959, nástupiště na drahách celostátních, regionálních, nutná revize, 2007 (zapracování vzorového listu SŽDC Ž 8.7 + další věcné důvody),
 • Vzorový list SDŽC Ž 8.7, Bezpečnostní a orientační pásy na železničních nástupištích,
 • SŽDC, Technická specifikace na uživatelem dálkově ovládanou akustickou signalizaci pro zrakově postižené na železničních přejezdech .
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy (červen 2004),
 • ČSN EN 81-70 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • ČSN ISO 9386-1 (27 4013) Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz, Část 1: Svislé zdvihací plošiny,
 • ČSN ISO 9386-2 (27 4013) Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz, Část 2: Poháněné schodišťové výtahy pohybující se po šikmé dráze pro sedící nebo stojící osoby a uživatele na vozících pro invalidy.

Ochranná pásma

Zakládání pozemních staveb

Přehled základních předpisů:

Přehled norem :

 • ČSN 731001 Základová půda pod plošnými základy, 1987,
 • ČSN 734301 Obytné budovy, 2004,
 • ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území, 1989,
 • ČSN 730600 Hydroizolace staveb, 2000,
 • ČSN 731002 Pilotové základy,
 • ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, 2006,
 • ČSN 730610 Sanace vlhkého zdiva, 2000,
 • ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě,
 • ČSN 732480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí.
 • ČSN 73 3050 Zemní práce
 • ČSN 756081 Žumpy
 • ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, 2002, 2005,
 • ČSN 730532 Ochrana proti hluku v budovách, 2002,
 • ČSN 730544 Tepelně vlhkostní chování konstrukcí, 2002,
 • ČSN 730420 Přesnost vytyčování staveb, 2002,
 • ČSN EN 206 (732403) Beton,
 • ČSN EN12716 (731072) Trysková injektáž, 2002,
 • ČSN EN 934 (722326) Přísady do betonu,
 • EUROKÓDY EN 1991 zatížení staveb,
 • EN 1992 navrhování betonových konstrukcí,
 • EN 1997 obecná pravidla pro geotechniku,

 

Svislé konstrukce

Přehled základních předpisů:

Přehled norem:

 • ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území, 1989,
 • ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě,
 • ČSN 730210-1 Přesnost osazení, 1992,
 • ČSN 730210-2 Přesnost monolitických betonových konstrukcí, 1993,
 • ČSN 730212-5 Kontrola přesnosti stavebních dílců,
 • ČSN 730420 Přesnost vytyčování staveb, 2002,
 • ČSN 730532 Ochrana proti hluku v budovách, 2002,
 • ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, 2002, 2005,
 • ČSN 730544 Tepelně vlhkostní chování konstrukcí, 2002,
 • ČSN 730600 Hydroizolace staveb, 2000,
 • ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí,
 • ČSN 731204 Navrhování betonových deskových konstrukcí,
 • ČSN 732480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 2003,
 • ČSN 734301 Obytné budovy, 2004,
 • ČSN 738101 Lešení, 2005,
 • ČSN EN 1991 Zatížení staveb,
 • ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – pozemní stavby,
 • ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí – montované konstrukce,
 • ČSN EN 934 (722326) Přísady do betonu,
 • ČSN EN 206 (732403) Beton,
 • ČSN EN 12354-1 Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi, 2001,
 • ČSN EN 12354-6 Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech,
 • ČSN EN ISO 13788 Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců.
 • ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí – pozemní stavby, 2006,
 • ČSN EN 1995-1-2 Navrhování dřevěných konstrukcí – účinky požáru,
 • ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, 2003,
 • ČSN P ENV 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí – pozemní stavby,
 • ČSN EN 12812 Podpěrná lešení,

Obvodové pláště

Přehled právních předpisů:

Přehled norem:

 • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky,
 • ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin,
 • ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),
 • ETAG 004 Řídicí pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou.

 

Vodorovné konstrukce

Přehled právních předpisů:

Přehled norem:

 • ČSN EN 1991 zatížení staveb,
 • ČSN P ENV 1992-1-1 navrhování betonových konstrukcí – pozemní stavby,
 • ČSN P ENV 1992-1-3 navrhování betonových konstrukcí –montované konstrukce,
 • ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí – pozemní stavby, 2006,
 • ČSN EN 1995-1-2 Navrhování dřevěných konstrukcí – účinky požáru,
 • ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, 2003,
 • ČSN P ENV 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí – pozemní stavby,
 • ČSN EN 12812 Podpěrná lešení,
 • ČSN EN 12825 Zdvojené podlahy,
 • ČSN 722640 Pálené cihlářské výrobky pro stropní konstrukce, 1993,
 • ČSN 722642 Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce, 2003,
 • ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území, 1989,
 • ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě,
 • ČSN 730210-1 Přesnost osazení, 1992,
 • ČSN 730210-2 Přesnost monolitických betonových konstrukcí, 1993,
 • ČSN 730212-5 Kontrola přesnosti stavebních dílců,
 • ČSN 730420 Přesnost vytyčování staveb, 2002,
 • ČSN 730532 Ochrana proti hluku v budovách, 2002,
 • ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, 2002, 2005,
 • ČSN 730544 Tepelně vlhkostní chování konstrukcí, 2002,
 • ČSN 730600 Hydroizolace staveb, 2000,
 • ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, 2000,
 • ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty, 2002,
 • ČSN 730821 Požární odolnost stavebních konstrukcí,
 • ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí,
 • ČSN 731204 Navrhování betonových deskových konstrukcí,
 • ČSN 732480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 2003,
 • ČSN 734301 Obytné budovy, 2004,
 • ČSN 738101 Lešení, 2005,
 • ČSN 744505 Podlahy, 2005,
 • ČSN 746930 Podlahové rošty ocelové,
 • ČSN EN 934 (722326) Přísady do betonu,
 • ČSN EN 206 (732403) Beton,
 • ČSN EN 12354-1 Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi, 2001,
 • ČSN EN 12354-2 Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi, 2001,
 • ČSN EN 12354-6 Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech,
 • ČSN EN 13964 Zavěšené podhledy. Požadavky,
 • ČSN EN ISO 13788 Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců.

 

Střechy

Přehled norem :
 • ČSN 64 6220 Fólie z měkčeného polvinylchloridu (PVC-P) – Technické požadavky,
 • ČSN 64 6223 Fólie z měkčeného polvinylchloridu (PVC-P) – Technické požadavky,
 • ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky,
 • ČSN EN 13956 (727611) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky (Včetně Opravy 1),
 • ČSN EN 13967 (727612) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky,
 • ČSN EN 13970 (72 7603) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice a charakteristiky,
 • ČSN EN 1928 (727643) Hydroizolační pásy a fólie a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti,
 • ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení,
 • ČSN EN 12691 (727646) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti nárazu,
 • ČSN EN 13707 (72 7601) Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky,
 • ČSN EN 13897 (72 7655) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti po protažení při nízkých teplotách,
 • ČSN EN 495-5 (72 76445) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot – Část 5: Plastové a pryžové pásy fólie pro hydroizolaci střech,
 • ČSN EN 1107-2 (72 7631) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení rozměrové stálosti – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech,
 • ČSN EN 12311-2 (72 7637) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti protrhávání – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech,
 • ČSN EN 12316-2 (72 7638) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech,
 • ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné,
 • ČSN 73 0532 Akustická hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách – Požadavky,
 • ČSN 73 0540 Stavební tepelná technika I.–III. část,
 • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky,
 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty,
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty,
 • ČSN P ENV 1991-1-5 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí
  • Část 1: Zásady navrhování,
  • Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitné zatížení,
  • Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem,
  • Část 2-3: Zatížení konstrukcí – Zatížení sněhem,
  • Část 2-4: Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem,
  • Část 2-5: Zatížení konstrukcí – Zatížení teplotou.
 • Další potřebné normy ČSN i EN (zejména zabývající se materiálovými charakteristikami hydroizolací).

Tepelná ochrana budov

Přehled norem :
 • ČSN 730540: Tepelná ochrana budov, zahrnující:
  • část 1: Terminologie, publikovaná v červnu 2005 (1),
  • část 2: Požadavky, publikovaná v listopadu 2002 (2) a její změna Z1 z března 2005 (3),
  • část 3: Návrhové hodnoty veličin, publikovaná v listopadu 2005 (4),
  • část 4: Výpočtové metody, publikovaná v červnu 2005 (5).

 

Osvětlení

Přehled norem :
 • ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov.
  • Část 1: Základní ustanovení
  • Část 2: Denní osvětlení obytných budov, 1992
  • Část 3: Denní osvětlení škol, 1994
  • Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov, 1994
 • ČSN 360011-1 Měření osvětlení vnitřních prostorů.
  • Část 1: Základní ustanovení, 1996
  • Část 2: Měření denního osvětlení, 1996
  • Část 3: Měření umělého osvětlení,1996
  • ČSN 734301 Obytné budovy, 2004 (změna z roku 2005)
  • ČSN 360020-1 Sdružené osvětlení část 1: Základní ustanovení, 1994. V roce 1997 byla doplněna o Změnu 1 a v roce 1999 o Změnu 2. V současné době je v revizi.
  • ČSN EU 12665 Světlo a osvětlení. Termíny a kriteria pro stanovení požadavků na osvětlení, 2002

 

Přehled právních předpisů :

 

Technická zařízení budov

Přehled právních předpisů:

 

Přehled norem:

 • ČSN 06 0210 – výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění,
 • ČSN 73 0540 – tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí,
 • ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu
 • ČSN 06 0220 – Ústřední vytápění. Dynamické stavy – příprava teplé vody,
 • ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění. Projektování a montáž,
 • ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování – zabezpečovací zařízení,
 • ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody.
 • ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace
 • ČSN EN 1717 – Ochrana vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí
 • ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou,
 • ČSN 736660 – Vnitřní vodovody,
 • ČSN 755411 – Vodovodní přípojky a další,

 

Vzory žádostí pro stavební úřad

Žádosi pro stavební úřad :

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby