Příčky jsou svislé nenosné konstrukce, které účelově rozdělují objekt na ucelené části. Nejsou na ně kladeny zvláštní požadavky z hlediska únosnosti (musí však unést sama sebe a případně tíhu zařizovacích předmětů).

 

Požadavky na příčky

 

Ochrana proti šíření zvuku (akustické požadavky) -  jeden z nejvýznamnějších požadavků na příčky je ochrana proti šíření hluku. akustická pohoda prostředí v různých stavbách je neoddělitelně spjata s nutností vymezit akustické vlastnosti dělicích konstrukcí, které od sebe oddělují různé prostory. K dosažení potřebné zvukové izolace chráněných prostor je třeba, aby byly obklopeny stěnami a stropy o dostatečné neprůzvučnosti.

 

Akustická energie se může šířit příčkou do prostoru dvěma způsoby:

 • přímím přenosem - tj. přenášením vzduchem (vlněním se zvuk šíří vzduchem a rozkmitá příčku, odkud akustická energie vyzařuje do prostoru)
 • nepřímím přenosem - tj. vedením zvuku hmotou, což může probíhat třemi cestami:
  • akustická energie vniká do bočních stěn, do stropu a do podlahy a v prostoru je těmito stěnami vyzařována
  • akustická energie, která vnikla do bočních stěn a stropů, se přenáší do příčky a z ní vyzařuje do prostoru
  • akustická energie vniká vzduchem do příčky, příčkou se přenáší do bočních stěn a do stropu a odtud vyzařuje do prostoru

  Šíření zvuku příčkou (1 - přímý přenos, 2 - nepřímo bočními stěnami do chráněného prostoru,

  3 - nepřímo z bočních stěn do příčky a odtud do chráněného prostoru,

  4 - nepřímo z příčky do bočních stěn a odtud do chráněného prostoru)

Vzduchová neprůzvučnost

Vzduchová neprůzvučnost jako zvukoizolační vlastnost je schopnost zeslabovat zvuk šířící se vzduchem při průchodu danou konstrukcí a vyjadřuje se neprůzvučností R (dB), dříve stupeň neprůzvučnosti. Dělicí stěna má zabránit šíření akustické energie materiálem ohraničujících konstrukcí. Měla by dosáhnout co největšího snížení akustické energie šířící se vzduchem při průchodu příčkou.  

Předepsanou vzduchovou neprůzvučnost stanovuje Vyhláška č. 137/1998 Sb. a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jehož prováděcím právním předpisem platným od 1. ledna 2001 je nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bylo novelizováno nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004. Novelizace neznamená zrušení předchozího textu, pouze jeho doplnění a dílčí změnění.

Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost

Zvukoizolační požadavky z hlediska vzduchové neprůzvučnosti se vyjadřují jednočíselnou hodnotou vážené stavební neprůzvučnosti R'w.

Norma stanovuje minimální požadované hodnoty vážené stavební neprůzvučnosti R'w pro vnitřní stěny a příčky, které korespondují s dispozičním umístěním příčky, typem objektu a účelem využití chráněného prostoru.

Pro vlastní navrhování a posuzování příček a dělicích stěn z hlediska vzduchové neprůzvučnosti platí EN ISO 717-1- Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí.  Na základě této normy, se mohou kmitočtově závislé veličiny vzduchové neprůzvučnosti převádět na veličinu charakterizující akustické vlastnosti dané konstrukce jedním číslem.

Tabulka Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách

 

Tepelně-izolační požadavky

 Tepelně izolačních vlastností, příček si musíme všímat tehdy, jestliže oddělují prostory s různými teplotními a vlhkostními parametry vzduchu. U příček, které oddělují vytápěné prostory od nevytápěných (příčky z lehčeného betonu většinou vyhovují, problémy jsou většinou s klasickými zděnými příčkami, které je nutno dodatečně zateplovat). Pro navrhování a posuzování příček v objektech s požadovaným tepelným stavem vnitřního prostředí platí ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov

 • Maximální přípustný součinitel prostupu tepla
 • Minimální přípustný tepelný odpor
 • Teplota rosného bodu
 • Minimálny požadovaný teplotný faktor vnútorného povrchu
 • Relativní vlhkost vzduchu
 • Kondenzace vodní páry

 

Požární odolnost

Požární odolnost příček, vzhledem k tomu, že nejsou nosnými prvky v konstrukčním systému uvnitř požárního úseku. Výrobní objekty nestanoví, pokud nemají příčky požárně dělicí funkci. Doporučuje se pouze stupeň hořlavosti použitých hmot. U příček s požárně dělicí funkcí se stanoví stupeň hořlavosti i jejich požární odolnost.

Prostupy rozvodů a instalací (vodovod, plynovod, vzduchotechnika, ...) příčkami s požárně dělicí funkcí musí být v celé hloubce prostupu utěsněny hmotou nejvýše stupně C1 (těžce hořlavé) a musí být provedena v souladu s požadavky výše uvedených norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Těmto normám musí odpovídat i provedení prostupů elektroinstalací včetně požadavků norem navazujících.

Požární uzávěry

Požární požadavky zaručují, že příčka odolá a zabrání šíření požáru min. 15 minut (splněno pokud použijeme materiály zařazené do do skupiny požární ochrany A nebo B)

K zabránění šíření požáru po povrchu konstrukcí omezují použití hmot pro povrchové úpravy příček normy :

 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení
 • ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
 • ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení
 • ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0823  - Hořlavost stavebních hmot

Pro příčku, která je součástí chráněné únikové cesty platí, že musí mít  povrchové úpravy vždy z nehořlavých hmot. Za konstrukce z nehořlavých hmot se považují i vrstvené konstrukce s jádrem z hořlavých materiálů.

Statické a mechanické požadavky

Statické a mechanické požadavky vychází z účinků příčky na nosné konstrukce hrubé stavby. Z hlediska způsobu zajišťování stability příčky a její pevnosti vytváříme určité statické systémy příček. S těmito systémy úzce souvisí konstrukční úpravy jejich připojení k ohraničujícím konstrukcím, tj. úpravy u podlahy, stropu a bočních stěn. stabilitu příček zajišťujeme jejich vhodným zakotvením ke svislým a vodorovným konstrukcím. Statické požadavky - závisí na způsobu kotvení (u běžných příček vyhovuje), pouze u příček vyšších jak 3 m je třeba statického posouzení

 

◄◄◄ Zpět na pozemní stavitelství obsah

Zobrazení: 5105

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby