ISODEK JE TEPELNÁ IZOLACE VYTVOŘENÁ NAFOUKÁNÍM ROZVLÁKNĚNÉHO NOVINOVÉHO PAPÍRU DO DUTINY V KONSTRUKCI. V OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚNÁCH RODINNÝCH DOMŮ DEKHOME D SE ISODEK PODÍLÍ NA ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH TEPELNĚTECHNICKÝCH, AKUSTICKÝCH A POŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ. PŘI APLIKACI ISODEKU DO OBVODOVÝCH STĚN SE ZÁROVEŇ AUTOMATICKY KONTROLUJE SPOJITOST PAROTĚSNICÍ VRSTVY. 

Rozvlákněný papír se do konstrukce fouká speciálním aplikačním zařízením skrz otvor v opláštění vnitřní stěny nebo skrz otvor v parotěsnicí vrstvě obvodové stěny. Aplikaci tepelné izolace ISODEK musí provádět specializovaná vyškolená fi rma. Při aplikaci se zároveň automaticky provádí testování spojitosti a správnosti provedení parotěsnicí vrstvy přetlakem vzduchu.

KONSTRUKCE STĚNY DOMŮ DEKHOME D

Konstrukce stěny domů DEKHOME D je vytvořena rámem z dřevěných profi lů a opláštěním. Rámy vnitřních stěn jsou z obou stran přímo opláštěny sádrovláknitými deskami DEKCELL. Tepelná izolace ISODEK se aplikuje do dutin vymezených dřevěnými profi ly rámu a deskami opláštění. Rámy obvodových stěn jsou deskami DEKCELL opláštěny pouze z vnější strany. Z vnitřní strany se rámy obvodových stěn opatřují parotěsnicí vrstvou z fólie AIRSTOP. Tepelná izolace ISODEK se aplikuje mezi tuto fólii a desku DEKCELL. Aplikace tepelné izolace ISODEK vytváří značný přetlak v dutině. Proto se ještě před foukáním izolace připevňuje ze strany interiéru k rámu obvodové stěny přes parotěsnicí fólii rošt z latí 40×60 mm /foto 01/. Vodorovné latě vnitřního roštu vytvářejí nosnou konstrukci přenášející přetlak vzduchu při aplikaci izolace ISODEK do stěny. Latě vytvářejí zároveň podkladní konstrukci pro následné připevnění desky DEKCELL na straně interiéru. Skladba obvodové stěny DEKHOME D SO1 je uvedena na obrázku /01/ a v tabulce /01/.


PŘIPRAVENOST STAVBY

Před zahájením aplikace tepelné izolace ISODEK musí být dokončena montáž vnějšího opláštění obvodových stěn a oboustranného opláštění vnitřních stěn. Všechny obvodové stěny musí být z vnitřní strany opatřeny fólií AIRSTOP a obousměrným dřevěným roštem z latí 40/60 mm. Zásady provádění zmíněných konstrukcí jsou podrobně popsány v publikacích [1] a [2]. 

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Rozvlákněný papír se do dutiny v konstrukci aplikuje pneumaticky zařízením ISOBLOW STANDARD /foto 03/. Aplikační zařízení je vybaveno horním zásobníkem, do kterého se vkládá stlačený rozvlákněný papír z přepravního balení (pytel o hmotnosti 12,5 kg). Přímo pod horním zásobníkem je umístěn rozmělňovač. V něm dochází ke snížení objemové hmotnosti materiálu na hodnotu vhodnou pro transport proudícím vzduchem. Přesně dávkovaný rozvlákněný papír je unášen proudícím vzduchem hadicí z aplikačního zařízení do dutiny v konstrukci.

Při aplikaci mezi dvě desky (např. do vnitřní stěny DEKHOME D) se konec hadice opatřuje tryskou /foto 02 a 04/. Přiváděcí hubicí proudí do konstrukce rozvlákněný papír. Přebytečný transportní vzduch se odvádí otvorem s ochrannou mřížkou. Vzduch odváděný z dutiny obsahuje malé množství jemných papírových vláken. Proto se výústka transportního vzduchu opatřuje látkovým pytlem, kde se papírová vlákna zachycují. Princip proudění rozvlákněného papíru do konstrukce a odvádění transportního vzduchu je znázorněn na obrázku /02/.

Při aplikaci mezi desku a parotěsnicí fólii (např. do obvodové stěny DEKHOME D) se tryska nepoužívá.

Rozvlákněný papír se do dutiny fouká hadicí s volným koncem.

Aplikační zařízení ISOBLOW STANDARD je vybaveno regulací posunu materiálu i rychlosti transportního vzduchu. Díky této regulaci lze docílit požadované objemové hmotnosti tepelné izolace ISODEK v konstrukci (podrobněji viz níže). Regulace se provádí podle tabulky, kde jsou pro různé tloušťky stěn stanoveny stupně posunu materiálu a rychlosti proudícího vzduchu. Tato tabulka je nedílnou součástí aplikačního zařízení. 

OBJEMOVÁ HMOTNOST TEPELNÉ IZOLACE ISODEK

Objemová hmotnost tepelné izolace ISODEK ve svislých konstrukcích DEKHOME D musí být 55 ± 5 kg.m-3. Při uvedené objemové hmotnosti je bezpečně vyloučeno sedání tepelné izolace v konstrukci a zároveň jsou zajištěny požadované požární parametry stěny. Objemová hmotnost tepelné izolace se kontroluje zkouškou ISODEK TEST. Prověřuje se, zda aplikační zařízení správně dávkuje izolační materiál a zda bude do konstrukce aplikováno požadované množství rozvlákněného papíru.

 

ISODEK TEST

Zkouška ISODEK TEST se provádí ve stanovených časových intervalech a podle pokynů uvedených ve zkušebním předpisu. Výsledky zkoušek se zaznamenávají a archivují. Zkoušku ISODEK TEST lze provést i na žádost investora před zahájením aplikace tepelné izolace jako důkaz správného nastavení a funkčnosti aplikačního zařízení. Zařízení pro zkoušku ISODEK TEST včetně zkušebního předpisu je nedílnou součástí vybavení montážní fi rmy. Při zkoušce ISODEK TEST se rozvlákněný papír aplikuje do zkušebního modulu o přesně stanoveném vnitřním objemu. Zjištěná objemová hmotnost rozvlákněného papíru musí odpovídat požadované hodnotě s danou tolerancí. Uspořádání a postup zkoušky je znázorněn na obrázku /03/ a na fotografi ích /05 – 08/.

 

APLIKACE TEPELNÉ IZOLACE ISODEK DO OBVODOVÉ STĚNY DEKHOME D

Po provedení a kladném vyhodnocení zkoušky ISODEK TEST je možné zahájit aplikaci rozvlákněného papíru do svislýchkonstrukcí. Na následujících  snímcích bude představena aplikace do obvodové stěny DEKHOME D.

Nejprve se do fólie AIRSTOP vyřezává otvor čtvercového tvaru o straně přibližně 90 mm /foto 09/. Půdorysně se aplikační otvor umisťuje doprostřed vyplňovaného pole.

Do otvoru se vkládá hadice /foto 10/. V místě, kde hadice prochází fólií AIRSTOP, se u otvoru přidržuje smotek z kokosových vláken /foto 11/. Ten propouští odcházející vzduch a zároveň zachytává jemné částice rozvlákněného papíru, které jsou odváděným vzduchem unášeny.

Při zahájení foukání musí být ústí hadice ve výšce cca 250 mm nad spodní úrovní vyplňovaného pole. V této poloze se hadice ponechává, dokud stroj nepřestane do dutiny dodávat materiál.

Poté se ústí hadice postupně posunuje směrem k aplikačnímu otvoru. Dostane-li se ústí hadice do místa, kde ještě není dosaženo požadované objemové hmotnosti, obnoví stroj automaticky přísun materiálu.

Když je pole zcela vyplněno, technik pomocí dálkového ovládání stroj zastavuje a vyjímá hadici z otvoru. Následně se aplikační otvor přelepuje lepicí páskou AIRSTOP /foto 14 a 15/. Stejným způsobem se postupuje při vyplňování ostatních polí.

ZKOUŠENÍ SPOJITOSTI PAROTĚSNICÍ VRSTVY PŘETLAKEM VZDUCHU

Při aplikaci rozvlákněného papíru do obvodové stěny DEKHOME D se automaticky prověřuje spojitost parotěsnicí vrstvy z fólie AIRSTOP. Případné netěsnosti, mechanická poškození nebo nepřelepené spoje fólie, se projevují vylétáváním papíru /foto 16/. Vzhledem k tomu, že není při aplikaci izolace ISODEK obvodová stěna opláštěna z vnitřní strany, lze velmi jednoduše případné odhalené nedostatky odstranit, např. přelepením lepicí páskou.

U polí, která se z technologických důvodů nevyplňují tepelnou izolací ISODEK (napojení vnitřní stěny na obvodovou stěnu), se spojitosti parotěsnicí fólie prověřuje při aplikaci izolace do sousedního pole. Proto se svislé latě vnitřního roštu na rozhraní polí s tepelnou izolací ISODEK a bez ní zkracují o 50 mm (podrobněji viz publikaci [1]).

NÁSLEDUJÍCÍ KROKY

 Po dokončení aplikace tepelné izolace ISODEK následuje montáž vnitřních kompletačních konstrukcí a provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému.

<Jiří Skřipský>

Foto:

Eva Nečasová

Jiří Skřipský

Literatura:

[1] DEKHOME D – Příručka pro projektanty, vydal DEK a.s. 2008

[2] DEKHOME D – Montážní návod, vydal DEK a.s. 2008

 

Zdroj: DEKTIME 04-2009, Časopis společnosti DEKTRADE pro projektanty a architekty

Zobrazení: 104

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10.10. 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 28.8.. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 18.6.. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Schodiště s podestovým trámem

Zahájeno uživatelem Jana Velíšková v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 17.3.. 1 Odpovědět

Dobrý den , chtěla bych poprosit o radu při počítání a navrhování výztuže na schodiště s podestovýmI trámY. Dostali jsme toto zadání ve škole  a nic moc nevíme, čeho se chytit a jak postupovat ...DĚKUJUPokračovat

Vybourani niky/pricky v obyvaku

Zahájeno uživatelem Zuzana Krištofíková v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobry den, ma nekdo zkusenost s podobnym bytem? Je to cihla a v obyvaku mame tento vyklenek a z duvodu, ze bychom potrebovali do obyvaku vtesnat i loznici, potrebujeme ten vyklenek alespon pri lampe dat ven, ale mame tezkou obavu, ze to mozne neni i…Pokračovat

úzký pozemek

Zahájeno uživatelem Jan Zouhar v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobrý den, má smysl uvažovat o stavbě rodinného domu na obdélníkovém pozemku o šířce 10,5 metru (délka asi 25 metru), na jehož obou sousedních stranách se nachází domy, jejichž stěny jsou přímo na hranici tohoto pozemku? V současné době se na tomto…Pokračovat

Rozvody vody a odpadu v zakladech

Zahájeno uživatelem Pavel Kaňa v Voda, kanalizace, ČOV 3.1. 0 Odpovědi

Zdravim vas.Potreboval bych radu nejakeho vodare. Zacali mi delat zaklady a nastal mi problem u jednoho vodare. Naspojkoval mi vodovodni potrubi pod zakladama. Budu po nem chtit minimalne tlakovou zkousku a u odpadu tesnosti spoju. Bohuzel jsem…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Honza Fojtl 12. 4, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

Dodatečná kolaudace

Zahájeno uživatelem Ivana Kaňková v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9. 5, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý den,potřebovala bych vědět, co všechno má obsahovat dodatečná kolaudace. Objekt má č.p., ale při digitalizaci bylo zjištěno, že není provedena kolaudace. Předpokládám, že dokumentace bude na úrovni pasportu (M 1:100, půdorysy, řez, pohledy,…Pokračovat

Zkusenosti s pujcovnou naradi

Zahájeno uživatelem Pavel v Pozemek, projekt, stavba na klíč 8. 4, 2016 0 Odpovědi

Dobry den, kvuli rekonstrukci garaze potrebuji vypujcit naradi v Brne a shanim nejakou pujcovnu - levnou a proverenou. Nasel jsem http://www.naradi-vesely.cz . Mate nekdo s ni zkusenost? DikyPokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2017   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby