POŽADAVKY NA ROVINNOST DLAŽBY A OBKLADU Z KAMENE

Mezní odchylka povrchu dlažby z leštěných a broušených desek DEKSTONE je ±2 mm/2 m. Další požadavky specifi kuje TNSK 02/92 Provádění a kontrola konstrukcí z kamene. Odchylka rovné plochy líce obkladu nebo líce obkladu s předepsaným sklonem stěn, schodnic podhledů a stupňů z deskových prvků s leštěnou nebo broušenou povrchovou úpravou je ±3 mm. Hrany sousedících prvků nesmějí přečnívat o více jak 1 mm.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, nosný, rovný, pevný a bez zbytků nečistot. Nevyhovující podklad je třeba upravit dále popsaným způsobem.

ROVINNOST

Podklad musí mít takovou kvalitu, aby umožnil dodržení mezní odchylky hotové dlažby nebo obkladu z kamene. Pokud podklad tento požadavek nesplňuje, vyrovnává se stěrkou. Stěrka serozlévá po celé ploše a pro lepší rozprostření se přejíždí válečkem s bodlinami – ježkem. Větší plochu se doporučuje rozdělit na několik samostatných celků.

ZBYTKY NEČISTOT A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC

Nečistoty (zbytky starých lepidel, stěrek, podlahových krytin apod.) je třeba mechanicky odstranit. Nesoudržné částice je třeba vymést.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Před lepením je třeba nechat proběhnout topný cyklus (+25 °C po 3 dny, pak max. teplota po 4 dny), aby byl podklad před pokládkou dostatečně vyzrálý.

PODKLADNÍ NÁTĚRY

Nátěry upravující vlastnosti podkladu se obecně v praxi nazývají penetrace, ačkoliv toto pojmenování není terminologicky přesné. Podkladní nátěry se rozdělují na nátěry pro savé a nesavé podklady. Používají se dále speciální nátěry, např. Pro extrémně zatížené dlažby. Nátěry zajišťují potřebnou přilnavost lepidla k podkladu. Doporučuje se natírat všechny podklady /foto 01/. Nátěry se na podklad nanášejí štětcem, hadrem pod.

VÝBĚR LEPIDLA

Výběr lepidla pro lepení kamene ovlivňuje druh kamene, druh provozu, druh podkladu, druh konstrukce, okolní podmínky, příp. další hlediska. Výběr lepidla je podrobně popsán v kapitole Doporučené hmoty ze sortimentu DEKSTONE pro lepení a ošetřování kamene.

LEPENÍ DLAŽBY PŘÍPRAVA LEPIDLA

Lepidlo je třeba naředit a rozmíchat vždy podle návodu /foto 02/. Dodržení návodu má vliv na technologické lhůty při jeho zpracování, na zpracovatelnost a na výsledné vlastnosti lepidla.

LEPENÍ DLAŽBY

Při lepení dlažby se doporučuje nejprve nanést slabou kontaktní vrstvu na podklad, pro kvalitní spojení /foto 03/, případně je možné nanést kontaktní vrstvu i na dlaždici /foto 04/. Na kontaktní vrstvu se pak zubovou stěrkou nanese lože /foto 05/. V loži lepidla se nesmí vyskytovat žádné praskliny /foto 08/. Po položení dlaždice do lepidla by se pruhy lepidla naneseného zubovou stěrkou měly přichytit po celé ploše dlaždice. To lze ověřit kontrolním odklopením jedné dlaždice /foto 09/. U tekutějších lepidel by po kontrolním odklopení dlaždice mělo lepidlo být celoplošně rozprostřené /foto 10/. Každá dlaždice se nejprve lehcepokládá, a poté se mírným tlakem nebo poklepem paličky dotlačí do úrovně dlažby /foto 06 a 07/.

 


V případě zatlačení dlaždice pod úroveň dlažby je třeba dlaždici vyjmout, nanést vrstvu lepidla a znovu položit.
Lepidlo vytlačené dříve položenou dlaždicí je třeba vždy setřít /foto 12/. Přebytečné zatvrdnuté lepidlo vytlačené dříve položenými dlaždicemi je třeba mechanicky odstranit.

Dlaždice se ukládají se stejnou šířkou spár, což lze zajistit vymezovacími křížky /foto 11/. Zároveň se průběžně kontroluje rovinnost výsledné dlažby /foto 07/. Po položení se dlažba omyje a nechá se vyzrát po dobu uvedenou v návodu použití lepidla.

 

LEPENÍ DOŘEZŮ

V případě lepení dořezů se nanese kontaktní vrstva na podklad a vrstva lepidla na dořez. Ten se pak přitlačením a doklepáním srovná do roviny s již hotovou dlažbou. Při zatlačování a poklepu je třeba dbát větší opatrnosti vzhledem k většímu riziku prasknutí připraveného dořezu.

LEPENÍ SOKLŮ

Sokly se lepí menší vrstvou lepidla, aby nevznikaly příliš tlusté spáry mezi zdí a kamenem. Lepidlo je vhodné nanést přímo na kámen /foto 14/. Vzhledem k tomu, že sokl je jiný dilatační celek, je nutno zajistit dilatační spáru mezi soklem a dlažbou vymezovacími klíny /foto 15/.

LEPENÍ SCHODŮ

U lepení schodů z masivnějších kamenných prvků není nutné nanášet lepidlo zubovou stěrkou /foto 16/. Správné rozlití lepidla zajistí sama váha kamene. Kontaktní vrstva lepidla se nanáší na podklad i na kámen. Vrstva lepidla se nanáší na podklad. Kámen se opět dotlačuje a doklepává. Je třeba dbát na správné předsazení stupňů /foto 17/ a ověřovat výšku schodišťových stupňů /foto 18/.

SPÁROVÁNÍ

Dlažba nebo obklad se skládá z jednotlivých prvků – kamenů. Jejich spáry se po nalepení vyplňují vhodnou spárovací hmotou. Plochy dlažby nebo obkladu se dále dělí dilatačními spárami. Velikosti dilatačních celků jsou dány normou ČSN 73 3251. Dále musí být v obkladu nebo dlažbě respektovány dilatační spáry podkladu. Dilatační spáry se také vytvářejí v místě přechodu dlažby na obklad apod.

Dilatační spáry se upravují tak, aby umožnily nezávislé pohyby dilatačních celků. Spárovací hmoty se rozdělují mj. podle šířky spáry, která ovlivňuje vlastnosti výplně spáry. Předepsanou šířku spáry stanovuje pro svou spárovací hmotu příslušný výrobce. Pro výplň dilatačních spár se doporučuje neutrální silikon. Jiný by mohl způsobit zamaštění okolí spár do vzdálenosti až 2 cm od spár. V prostorách velkého zatížení se doporučuje dilatační spáru řešit dilatační lištou. Zabrání se tak vydrolování silikonu.

Výběr spárovací hmoty ovlivňuje druh přírodního kamene, umístění  onstrukce z kamene a další hlediska. Výběr spárovací hmoty je podrobně popsán v kapitole Doporučené hmoty ze sortimentu DEKSTONE pro lepení a ošetřování kamene.

PŘÍPRAVA KAMENE PŘED SPÁROVÁNÍM

Před spárováním se doporučuje přírodní kámen navlhčit (u leštěných povrchů), případně naimpregnovat z důvodu snadnějšího odstranění spárovací hmoty z kamene po dokončení spárování (viz kapitola Impregnování).

SPÁROVÁNÍ

Spárovací hmotu je třeba naředit a rozmíchat podle návodu. Dodržení návodu má stejně jako u lepidel  vliv na technologické lhůty při jejím zpracování, na zpracovatelnost a na výsledné vlastnosti spárovací hmoty. Připravenou spárovací hmotu se doporučuje natahovat diagonálně. Dále se doporučuje natahování spárovací hmoty po celé ploše dlažby, aby se netvořily viditelné rozdíly v odstínu, způsobené zanesením cementu ze spárovací hmoty do kamene /foto 19/.

U dlaždice se sraženými hranami se spárovací hmota nanese stejně běžným způsobem a po nanesení se spára vymývá tak dlouho, dokud není hmota ve spáře v dolní úrovni sražené hrany /foto 20, 21/. Pokud by hmota výplně spáry dosahovala až do úrovně nášlapné plochy, mohlo by docházet k vydrolování spárovací hmoty. Po uplynutí doby uvedené v návodu se celá dlažba omyje od zbytků spárovací hmoty.

IMPREGNACE

Výběr impregnačního nátěru závisí na umístění dlažby nebo obkladu a účelu impregnace.

UMÍSTĚNÍ DLAŽBY NEBO OBKLADU

V místech, kde se předpokládá, že do styku s kamenem přijdou potraviny, je nutné volit takovou impregnaci, která není po požití zdraví škodlivá.

ÚČEL IMPREGNACE

Vhodně zvolená impregnace chrání kámen před vniknutím vlhkosti a nečistot. Zamezí vytvoření dočasných tmavých skvrn při styku kamene s vodou. Velice usnadní čištění kamene, prodlouží životnost kamene a uchrání jeho vzhled.

Na výběr jsou impregnace, které nemění barvu kamene, nebo takové, které jeho barvu zvýrazňují (kámen vypadá, jako by byl mokrý). Intenzita zvýraznění barvy kamene závisí na povrchové úpravě kamene. U hrubých povrchových úprav (broušení, opalování) je zintenzivnění barvy mnohem výraznější než u leštěných povrchů. Impregnace mohou také chránit přírodní kámen například proti opotřebení provozem, nebo proti graffi ti. Některé impregnace mohou plnit více těchto funkcí najednou. Volí se impregnace co nejvíce paropropustné.

Základní vhodné impregnační nátěry viz Doporučené hmoty ze sortimentu DEKSTONE pro lepení a ošetřování kamene.

PŘÍPRAVA PŘED IMPREGNOVÁNÍM

V případě ředitelnosti zvolené impregnace vodou je nutné dodržet poměry předepsané v návodu, aby se nezměnily vlastnosti dané impregnace. Před impregnací je nutné kámen důkladně vyčistit.

IMPREGNOVÁNÍ PŘED SPÁROVÁNÍM

Impregnaci doporučujeme nanášet i před spárováním, aby se usnadnilo čištění kamene po spárování. Impregnace se ale musí nanášet tak, aby nezatekla do spár. Zatečením do spár by se výrazně zmenšila přídržnost spárovací hmoty ke kameni. U leštěných kamenů lze místo impregnace před spárováním kámen pouze navlhčit. Je však nutné ihned po mírném zatuhnutí spárovací hmoty ve spáře přebytečnou spárovací hmotu z kamene důkladně omýt.

IMPREGNACE PO SPÁROVÁNÍ

Impregnace se provádí po dokončení dlažby na celý povrch dlažby nebo obkladu včetně spár. Impregnaci lze nanášet i ve více vrstvách, u některých se to dokonce doporučuje. S výhodou lze první vrstvu impregnace nanést před spárováním pro usnadnění čištění kamene od spárovací hmoty. Impregnaci je po uplynutí doby uvedené v návodu (např. 2 roky) nutno obnovovat. V případě lokálního porušení impregnace lze znovu naimpregnovat pouze porušené místo.

 

DOPORUČENÉ HMOTY ZE SORTIMENTU DEKSTONE PRO LEPENÍ A OŠETŘOVÁNÍ KAMENE

Společnost DEKTRADE prostřednictvím ATELIERU DEK ve spolupráci s výrobci prostředků pro ošetřování a lepení kamene sestavila tabulku doporučených hmot ze sortimentu DEKSTONE pro lepení a ošetřování kamene pro snadné řešení nejčastěji se vyskytujících případů konstrukcí. Jednotlivé materiály jsou systémově navrženy v závislosti na typu kamene, druhu podkladu a umístění konstrukce, a to pro kameny max. Rozměrů 1×40×40 cm /tab. 01/.

Světlé kameny ze skupiny DEKSTONE G a veškeré kameny ze skupiny DEKSTONE M jsou náchylné na tvorbu výkvětů. Pro jejich lepení a spárování v interiéru i exteriéru je třeba používat hmoty, které tvorbě výkvětů zabraňují. Takové hmoty obsahují tras (sopečný popel). Tras na sebe váže látky, které by mohly pronikat do kamene a způsobovat výkvěty. V exteriéru se ze stejného důvodu používá spárovací hmota zabraňující tvorbě výkvětů u lepení všech typů kamene.

Pro světlé kameny DEKSTONE G a veškeré kameny ze skupiny DEKSTONE M jsou určena výhradně bílá lepidla. Zejména u světlých a průsvitných kamenů by se jiná než bílá barva lepidla projevovala ve výsledném vzhledu konstrukce. Před nalepením dlaždice je třeba nanést na celou její plochu kontaktní vrstvu lepidla, aby se barva podkladu neprojevovala ve výsledném vzhledu obkladu nebo dlažby.

Do exteriérů jsou určena lepidla tekutější, aby mezi kamenem a lepidlem po usazení dlaždice do ože vytvořeného zubovou stěrkou nezůstaly žádné dutiny. To je nutné pro zajištění trvanlivosti. Voda pronikající do lepidla může za mrazu poškodit lepidlo i kámen. Tabulka nepostihuje lepení dlažeb a obkladů ve vlhkých provozech v interiéru, např. koupelnách, dále nepostihuje obklady bazénů, obklady soklů v exteriéru, extrémně zatížené dlažby, tj. dlažby pojížděné automobily a těžšími dopravnímiprostředky, a dlažby čištěné mechanicky. V případech, které tabulka 1 nepostihuje, je třeba pro sestavení vhodných hmot určených k lepení a ošetřování kamene kontaktovat techniky ATELIERU DEK.

ZÁVĚR

Popsané postupy a řešení nejsou kompletními návody na  provádění dlažeb a obkladů, ale pouze základními informacemi s fotodokumentací. Kompletní informace o kameni DEKSTONE jsou k dispozici v tištěné dokumentaci DEKSTONE, vydané společností DEKTRADE. Technické návody a technická pomoc při řešení realizací z kamene DEKSTONE je k dispozici u specialistů v Atelieru DEK.

 

<Jiří Kubát>

foto:

Jiří Kubát

Eva Nečasová

Viktor Černý


Zdroj: DEKTIME 03-2007, Časopis společnosti DEKTRADE pro projektanty a architekty

Zobrazení: 1965

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby