Stavíme rodinný dům- Projektová dokumentace

Koupí pozemku jste udělali první krok ke svému novému domu. Hned potom se vnucuje otázka projektu rodinného domu. Následuje tak fáze výběru projektové dokumentace stavby, která bude splňovat vaše požadavky bydlení a zároveň regulativy vydané příslušným stavebním úřadem.

Při volbě typu a tvaru domu můžete využít nabízené katalogy rodinných domů od relativně velkého počtu projekčních kanceláři v Česku, případně se může obrátit na projektanta (architekta) a požádat o vypracování projektu na míru podle jeho představ.


Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební řízení

    
doprovodnou zprávu se základními údaji o stavbě, pokud nestačí údaje uvedené v žádosti o stavební povolení, informace o výsledku provedených průzkumů ao dodržení obecných technických požadavků na výstavbu
    
souhrnnou technickou zprávu, ze které musí být dostatečně zřejmé:

    
navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby, jejích konstrukčních částí a použití stavebních materiálů,
    
požárně bezpečnostní řešení, nároky na vodní hospodářství, energie, dopravu (včetně parkování), likvidaci
    
odpadů a řešení napojení stavby na stávající inženýrské sítě a kanalizaci,
    
údaje o stávajících ochranných pásmech, nadzemních a podzemních objektech včetně inženýrských sítí,
    
u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením údaje o tomto zařízení, o koncepci skladování, řešení vnitřní dopravy a ploch pro obsluhu, údržbu a opravy, popřípadě nároky na zkušební provoz po dokončení stavby,
    
uspořádání staveniště a bezpečnostní opatření, pokud jde o provádění stavebních prací za mimořádných podmínek,

    
splnění podmínek na ochranu zdraví a životního prostředí stanovených podle zvláštních předpisů,

    
celkovou situaci stavby (zastavovací plán) v měřítku zpravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením hranic pozemků, stávajících staveb na nich, podzemních inženýrských sítí a návrh přípojek na inženýrské sítě, vytyčovací výkresy nebo potřebné geometrické parametry vyznačené v zastavovacím plánu jednoduchých nebo drobných staveb, připadne další výkresy podle charakteru a složitosti stavby

     
stavební výkresy pozemních a inženýrských objektů, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav, především půdorysy, řezy, pohledy (v měřítku zpravidla 1:100) obsahují jednotlivé druhy konstrukci stavby a jejích částí (např. základy, nosné konstrukce, schodiště, komíny, střešní konstrukce), polohové a výškové
    
uspořádání stavby a všech jejích prostorů s přesným vyznačením funkčního určení, schematické vyznačení vnitřních rozvodů a instalaci (Zdravotnětechnická včetně požárního vodovodu, siInoprúdové, slaboproudé, plynové, teplovodní atd..), technická zařízení (kotoIne, výtahy a pod.), úpravy a řešení předepsané ke zvláštnímu zajištění staveb z hlediska civiInej ochrany a požární ochrany. U staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením musí stavební výkresy obsahovat prostorové
    
umístění strojů a zařízení včetně vnitřních komunikaci.
    
statické výpočty nosných konstrukci,
    
projekt organizace výstavby u staveb se zvláštními nároky na provádění, pokud nestačí údaje uvedené v souhrnné technické zprávě. / Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy, oplocení, přejezd, přístup na staveniště, údaje o inž. Sítích, zařízení staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi a pod. /
    
dokladová část projektové dokumentace obsahuje stanoviska, posudky, závazné vyjádření a výsledky jednání probíhajících během přípravy projektové dokumentace.


Realizační projekt - Projekt pro stavební povolení je základem pro postavení stavby a vybavení povolení na její výstavbu. Často krát tato dokumentace postačuje na výstavbu objektu, při složitějších projektech je už ale nutností dát si vyhotovit podrobnější realizační projekt. Čím podrobnější je projekt tím přesnější rozpočet je schopen rozpočtář dodat. Proto při projektech na stavební povolení je cena POUZE odhadovaná.

 

Stavební zákon

Podrobnější údaje najdete ve stavebním zákoně č.. 50/1976 Z.z. Zákon o územním plánování a stavebním řádu / stavební zákon /. Ze zákona vyplývá že projektovou dokumentaci si stavebník nemůže zhotovit sám. Od toho je tu projektant - architekt, který požadovanou dokumentaci připraví, konzultuje s příslušnými orgány av ideálním případě během výstavby zajistí autorský a technický dozor.

 

Pozemek a výběr projektu

Pokud jste při koupi pozemku neuvažovali dopředu jaký dům budete stavět je nutné nyní zhodnotit možnosti pozemku / orientace na světové strany, odstupy od hranice pozemku, svažitost pozemku a pod. / A vybrat si správný projekt, tak aby splňoval zákonem stanovené požadavky. Za projektantem už pak jdete s hrubou představou o tom co chcete postavit a kolik peněz jste schopni do stavby investovat.


Výběr projektanta - architekta

Po zakoupení pozemku se vám automaticky nastolí otázka projektu rodinného domu. Zde si musíte stanovit zda chcete projekt na míru nebo vám bude stačit katalogový projekt rodinného domu. Záleží na osobních požadavcích stavebníka, regulativ města či obce na daném pozemku a samozřejmě i od samotného tvaru, sklonu a orientace pozemku. Když se rozhodnete pro projekt na míru, podle svých požadavků, potřeb a vkusu musíte oslovit a vybrat si projektanta.
Projekt na míru se doporučuje pro stavebníky, kteří mají představu, jak by měl jejich dům vypadat. Mají své požadavky na objektovou skladbu, funkční a dispoziční propojení místností, av dnešní době i teplotechnické parametry. Svými požadavky definujete projektantovi jisté představy, které požadujete zapracovat do návrhu projektu domu. Doporučuji dát si zhotovit vizualizaci stavby viz. obr.


Projektant je osoba s příslušnou autorizací na základě zákona o autorizovaných architektech a autorizovaných stavebních inženýrech. Při volbě projektanta je dobré brát v úvahu reference projektů, které realizoval. Ty jsou odrazem technických znalostí, čtvercový vědomostí a profesionality toho kterého projektanta. Projektant vám vypracuje potřebnou projektovou dokumentaci, ale tam jeho práce nemusí končit. Výhodné pro vás je pokud se s projektantem dohodnete na autorském a technickém dozoru. Je to placená služba, ale v konečném důsledku se vám to vyplatí. Ideální je to proto, že projektant přesně zná vybrané materiály, stavební postupy, umí odkontrolovat kvalitu a přesnost práce, a umí odkontrolovat i faktury. Investor se jen málokdy vyzná v samotném vyúčtování stavby a stavebních prací dodaných firmou. Neví ohodnotit skutečný rozsah dodaných prací a použitého materiálu a projektant umí dohlédnout nato aby konečná fakturace nebyla přemrštěná a uměle navýšena.


Stavební dozor

Za stavební dozor je považována kontrola prováděných stavebních prací, příp. osoba tuto kontrolu provádějící. Stavební dozor je zákonem stanovený hlavně z důvodů zaručující dodržení projektové dokumentace, technologických procesů a použitých materiálů, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti při nedodržení těchto náležitostí. Dobrý stavební dozor je manažerem stavby, radí investorovi a je zárukou dobré spolupráce všech zúčastněných stran. Stavební dozor může být nepřetržitý / při náročnějších stavbách / nebo občasný, kdy je dozor prováděn v určitém pravidelném časovém intervalu nebo na vyzvání investora. Stavební dozor je u staveb prováděných svépomocí povinen, a musíte mít uzavřenou dohodu o stavebním dozoru již při žádosti o stavební povolení. Pokud je stavba realizována stavební firmou, ta si stavební dozor může zajistit sama, nebo jej provádí někdo nestranný.Inženýrská činnost

Doporučuji investorům zaplatit si člověka na "inženýrskou činnost tzv.. inženýring ", je to osoba která vám vybaví všechny náležitosti s úřady a institucích, potřebné k vydání stavebního povolení. Vy ušetříte čas i energii, a samozřejmě hodně krát se zkrátí doba vyřízení stavebního povolení.


Autor: Ing. Lea Procházková

Zobrazení: 8733

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 19.1.. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 4. 30, 2018 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 2. 20, 2018. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp,…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2. 10, 2018 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Snímky

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

© 2019   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby