Stavební zákon - povolení nebo ohlášení stavby?

Pokud plánujete postavit, případně obnovit rodinný dům nebo jinou stavbu, určitě budete potřebovat vyřídit na příslušném stavebním úřadě stavební povolení nebo ohlášení stavby. V následujícím příspěvku Vám přiblížíme co vše je potřeba k vyřízení stavebního povolení pořídit a vybavit.

Vybavit příslušné dokumenty, stanoviska a povolení může zabrat hodně času. Jsou firmy a lidé, který se zabývají vyřizováním těchto formalit a celkově Vám mohou usnadnit proces výstavby. V případě, že se pouštíte do vyřizování stavebního povolení poprvé a na vlastní pěst určitě budou pro Vás užitečné následující informace.

Při stavbě menšího rodinného domu dnes není třeba stavební povolení, vystačíte si s ohlášením stavby příslušnému stavebnímu úřadu. To platí, pokud vaše zamýšlená stavba bude o maximální rozloze 150 m2 a s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a sklepem na pozemku, kde je možné stavět.

Kromě toho jsou stavby které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení

 1. stavby s jedním podlažím do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, bez obytných místností, hygieny a vytápění. Nepatří sem stavby pro ustájení zvířat a sklady hořlavých látek
 2. stavby pro zemědělství s jedním nadzemním podlažím do 70 m2 zastavěné plochy a do výšky 5m, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin a sklady chemických hnojiv)
 3. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do výšky 5m
 4. přístřešky s jedním nadzemním podlažím, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky
 5. technické zařízení v interiéru budovy a jejich stavební úpravy
 6. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin
 7. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody
 8. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací
 9. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m
 10. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15m
 11. hromosvody a zařízení, které tvoří jejich součást
 12. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výśe 3m
 13. bazény do 40 m2 zastavěné plochy

Stavby, ktoré vyžadujú ohlásenie stavebnému úradu

 1. stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 ma nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
 2. podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3m, pokud nejsou vodním dílem
 3. stavby do 300 m2 zastavěné plochy a do výšky 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15m, pokud tyto stavby a haly budou s nejvíce jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejvýše 3 let
 4. stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m

 

 

 • U domů s více než dvěma nadzemními podlažími nebo s větší půdorysnou plochou než 150 m2 je nutné získat stavební povolení. Dáno povolení bude posouzeno a udělené stavebním úřadem který, stanoví podmínky o provedení stavby.
 • Při oznámení stavby je zákonem stanovená lhůta 40 dní, během nichž může stavební úřad danou žádost zamítnout nebo jí vyhovět. V případě žádosti o stavební povolení je lhůta stanovena na 60 dní.

 

Náležitosti stavebního povolení

1. Základní informace


2. Kdo je oprávněn podat žádost apod.

 • Stavebník (právnická nebo fyzická osoba) - musí prokázat, že je vlastníkem pozemku nebo stavby, anebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu, stavební úpravu nebo změnu stavby.


3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

K žádosti je potřeba doložit další nutné přílohy ( vyhl. 526/06 Sb. – část B )

 •   podáním písemné žádosti poštou nebo na podatelnu úřadu
 •   odesláním elektronickou poštou (do tří dnů nutno na odboru výstavby své podání podepsat).


4. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti

 • Žádost je třeba podat v úředních hodinách u úřadu městského obvodu místně příslušného k budoucí stavbě.


5. Formuláře, doklady, náležitosti

Stavebník je povinen vyplnit :

 • jméno (název) a adresa (sídlo) stavebníka, datum narození, IČ,
 • údaje o stavebníkovi
 • údaje o stavbě a její stručný popis
 • místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené záměrem
 • katastrální čísla sousedních pozemků a staveb na nich
 • napojení na veřejnou a technickou infrastrukturu
 • rozsah a vybavení staveniště
 • zpracovatel projektové dokumentace
 •  údaje o stavebním podnikateli, který bude stavbu provádět
 • předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby
 • předpokládané náklady
 • identifikační údaje stavby a stavebníka

K žádosti je třeba doložit přílohy, a to :

 • projektová dokumentace stavby
 • plná moc v případě zastupování
 • plán kontrolních prohlídek
 • závazná stanoviska a údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
 • doklady o jednání s účastníky řízení
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas

6. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení

 • Správní poplatky za vydání stavebního povolení se vyměřují dle zákona o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a jsou splatné po vydání stavebního povolení.


7. Lhůty pro vyřízení

 • 60 a ve zvláštních případech 90 dnů.


8. Účastníci řízení
Účastníky stavebního řízení jsou:

 • stavebník
 • osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena
 • ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemeni
 • společenství vlastníků bytových jednotek


9. Další požadované činnosti:

 • Žádné.


10. Právní úprava:


11. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

 • Proti stavebnímu povolení se účastníci stavebního řízení mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení.


12. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • Fyzická osoba ( FO ) nebo stavebník se dopustí přestupku proti stavebnímu řádu, provádí-li změnu stavby bez stavebního povolení ( § 178/1 g nebo 178/3 d ), za který se ukládá pokuta až do výše 500.000,-
 • Fyzická osoba ( FO ) se dopustí přestupku proti stavebnímu řádu, provádí-li novou stavbu bez stavebního povolení ( § 178/1 k ), nebo stavebník novou stavbu v rozporu se stavebním povolením ( 178/3 e ), za který se ukládá pokuta až do výše 1.000.000,-
 • stavebník nebo fyzická osoba se dopustí přestupku proti stavebnímu řádu, provádí-li novou stavbu bez povolení, nebo změnu stavby v rozporu s povolením v chráněném území nebo ochranném pásmu. Může být uložena pokuta až do výše 2.000.000,- Kč

 

 

Zobrazení: 3275

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby