Stavební zákon - povolení nebo ohlášení stavby?

Pokud plánujete postavit, případně obnovit rodinný dům nebo jinou stavbu, určitě budete potřebovat vyřídit na příslušném stavebním úřadě stavební povolení nebo ohlášení stavby. V následujícím příspěvku Vám přiblížíme co vše je potřeba k vyřízení stavebního povolení pořídit a vybavit.

Vybavit příslušné dokumenty, stanoviska a povolení může zabrat hodně času. Jsou firmy a lidé, který se zabývají vyřizováním těchto formalit a celkově Vám mohou usnadnit proces výstavby. V případě, že se pouštíte do vyřizování stavebního povolení poprvé a na vlastní pěst určitě budou pro Vás užitečné následující informace.

Při stavbě menšího rodinného domu dnes není třeba stavební povolení, vystačíte si s ohlášením stavby příslušnému stavebnímu úřadu. To platí, pokud vaše zamýšlená stavba bude o maximální rozloze 150 m2 a s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a sklepem na pozemku, kde je možné stavět.

Kromě toho jsou stavby které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení

 1. stavby s jedním podlažím do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, bez obytných místností, hygieny a vytápění. Nepatří sem stavby pro ustájení zvířat a sklady hořlavých látek
 2. stavby pro zemědělství s jedním nadzemním podlažím do 70 m2 zastavěné plochy a do výšky 5m, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin a sklady chemických hnojiv)
 3. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do výšky 5m
 4. přístřešky s jedním nadzemním podlažím, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky
 5. technické zařízení v interiéru budovy a jejich stavební úpravy
 6. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin
 7. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody
 8. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací
 9. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m
 10. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15m
 11. hromosvody a zařízení, které tvoří jejich součást
 12. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výśe 3m
 13. bazény do 40 m2 zastavěné plochy

Stavby, ktoré vyžadujú ohlásenie stavebnému úradu

 1. stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 ma nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
 2. podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3m, pokud nejsou vodním dílem
 3. stavby do 300 m2 zastavěné plochy a do výšky 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15m, pokud tyto stavby a haly budou s nejvíce jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejvýše 3 let
 4. stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m

 

 

 • U domů s více než dvěma nadzemními podlažími nebo s větší půdorysnou plochou než 150 m2 je nutné získat stavební povolení. Dáno povolení bude posouzeno a udělené stavebním úřadem který, stanoví podmínky o provedení stavby.
 • Při oznámení stavby je zákonem stanovená lhůta 40 dní, během nichž může stavební úřad danou žádost zamítnout nebo jí vyhovět. V případě žádosti o stavební povolení je lhůta stanovena na 60 dní.

 

Náležitosti stavebního povolení

1. Základní informace


2. Kdo je oprávněn podat žádost apod.

 • Stavebník (právnická nebo fyzická osoba) - musí prokázat, že je vlastníkem pozemku nebo stavby, anebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu, stavební úpravu nebo změnu stavby.


3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

K žádosti je potřeba doložit další nutné přílohy ( vyhl. 526/06 Sb. – část B )

 •   podáním písemné žádosti poštou nebo na podatelnu úřadu
 •   odesláním elektronickou poštou (do tří dnů nutno na odboru výstavby své podání podepsat).


4. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti

 • Žádost je třeba podat v úředních hodinách u úřadu městského obvodu místně příslušného k budoucí stavbě.


5. Formuláře, doklady, náležitosti

Stavebník je povinen vyplnit :

 • jméno (název) a adresa (sídlo) stavebníka, datum narození, IČ,
 • údaje o stavebníkovi
 • údaje o stavbě a její stručný popis
 • místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené záměrem
 • katastrální čísla sousedních pozemků a staveb na nich
 • napojení na veřejnou a technickou infrastrukturu
 • rozsah a vybavení staveniště
 • zpracovatel projektové dokumentace
 •  údaje o stavebním podnikateli, který bude stavbu provádět
 • předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby
 • předpokládané náklady
 • identifikační údaje stavby a stavebníka

K žádosti je třeba doložit přílohy, a to :

 • projektová dokumentace stavby
 • plná moc v případě zastupování
 • plán kontrolních prohlídek
 • závazná stanoviska a údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
 • doklady o jednání s účastníky řízení
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas

6. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení

 • Správní poplatky za vydání stavebního povolení se vyměřují dle zákona o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a jsou splatné po vydání stavebního povolení.


7. Lhůty pro vyřízení

 • 60 a ve zvláštních případech 90 dnů.


8. Účastníci řízení
Účastníky stavebního řízení jsou:

 • stavebník
 • osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena
 • ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemeni
 • společenství vlastníků bytových jednotek


9. Další požadované činnosti:

 • Žádné.


10. Právní úprava:


11. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

 • Proti stavebnímu povolení se účastníci stavebního řízení mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení.


12. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • Fyzická osoba ( FO ) nebo stavebník se dopustí přestupku proti stavebnímu řádu, provádí-li změnu stavby bez stavebního povolení ( § 178/1 g nebo 178/3 d ), za který se ukládá pokuta až do výše 500.000,-
 • Fyzická osoba ( FO ) se dopustí přestupku proti stavebnímu řádu, provádí-li novou stavbu bez stavebního povolení ( § 178/1 k ), nebo stavebník novou stavbu v rozporu se stavebním povolením ( 178/3 e ), za který se ukládá pokuta až do výše 1.000.000,-
 • stavebník nebo fyzická osoba se dopustí přestupku proti stavebnímu řádu, provádí-li novou stavbu bez povolení, nebo změnu stavby v rozporu s povolením v chráněném území nebo ochranném pásmu. Může být uložena pokuta až do výše 2.000.000,- Kč

 

 

Zobrazení: 3061

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby