Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Balkón

Předsazená vodorovná konstrukce vyčnívající z obvodového zdiva. Plošina se zábradlím je vyložená před obvodovou stěnou na krakorcích či konzolách, nebo zavěšená.

Balkónové dveře

Dveře vedoucí na balkón, které jsou zasklené profily. Balkónové dveře mohou být jednokřídlé nebo dvoukřídlé, s členěnou nebo nečleněnou výplní, s otevíráním na pravou nebo levou stranu a také směrem ven nebo dovnitř. Vyrábějí se i balkónové dveře posuvné.

Balustráda

Dekorativní architektonický prvek hojně používaný v renesanci a baroku. Z francouzského slova balustrade - zábradlí, hrazení. Ozdobné zábradlí z kamene nebo jeho imitací, tvořené nízkými sloupky nebo kuželkami, zpravidla krytými překladem. Balustrádu najdeme nejčastěji kolem schodišt, na terasách či balkonech.

Barbakán

Článek pozdně gotických dělostřeleckých opevnění, zajišťující bránu, většinou oblá či polygonální stavba, samostatná či spojená krčkem s bránou. Barbakán, předsunutý před vlastní bránu, ji kryje před dělostřelbou.

Barok, baroko

Umělecký sloh 17. a větší části 18. století, jehož stavby se vyznačují dynamičností rozvlněných tvarů a bohatým pročleněním fasád.

Bašta

Zpevňující článek středověkých fortifikací, vystupující z linie hlavní hradby nebo parkánové zdi a umožňující flankování. Bašta na rozdíl od věže dosahuje buď té výšky jako přilehlé hradební úseky s nimiž komunikačně souvisí, nebo je jen trochu převyšuje

Bastion

Sypaná zemní, většinou obezděná velká polygonální dělostřelecká bašta novověkých opevnění, někdy obsahující kasematy.

Bateriová věž

Článek pozdně gotických dělostřeleckých opevnění umožňujících aktivní dělostřeleckou obranu. Bateriová věž se silnými zdmi, nejčastěji okrouhlá či polookrouhlá, méně polygonální, značně převyšuje přilehlé kurtiny, je vícepodlažní a umožňuje velkou koncentraci děl. Může být použita jak v kombinaci s jinými články, tak i ve větším počtu tvořit hlavní obranné stavby celého systému či jeho částí. Bateriová věž též mohla představovat hlavní objekt předsunutých bašt. Většího rozšíření se tento prvek obrany dočkal až v průběhu druhé poloviny 15. století.

Bazilika

Většinou trojlodní kostel se střední lodí převyšující boční lodi natolik, že bývá opatřena okny.

Bednění

Používá se k tomu, aby se čerstvě nalitý beton udržel v požadovaném tvaru, dokud neztvrdne. K tomuto účelu jsou užívány bednicí desky nebo dílce z jehličnatého dřeva, překližky s vrstvou syntetické pryskyřice, tvrdé dřevovláknité desky, plastové desky nebo ocelové plechy.

Bergfrit

Útočištná (okrouhlá, méně často čtverhranná či polygonální) hlavní věž hradu. Z obranných důvodů bývá přístupna p můstku v úrovni prvého patra. V případě potřeby mohla poskytnout obyvatelům hradu poslední útočiště (proto útočištná věž) a být zcela samostatně bráněna. Proto v úrovni přízemí neobsahuje žádné otvory a její temné, většinou jenom ve stropě přístupné přízemí, mohlo být využito jako vězení (hladomorna) nebo jako skladovací prostora. V dobách míru nebyl bergfrit obýván a jeho prostor k tomu není ani uzpůsoben. Typ hradu, jehož areál bergfrit plně ovládá se nazývá bergfritovou dispozicí (typem). Má-li hrad malé rozměry a jediný palác, jde o úspornou bergfritovou dispozici. Rozvinutá dispozice obsahuje více obytných křídel.

Berma

Rovinný pás mezi hradbou a příkopem, případně svahem. Pochází ještě z hradištního období, kdy odstup hradby od svahu zajišťoval její stabilitu. Bermy se užívalo zejména tam, kde ze statických důvodů nebylo možno založit konstrukci opevnění přímo na hraně příkopu či svahu.

Beton

Směs cementu, vody a kameniva, ze které vznikne umělý kámen“. Existují různé druhy betonů, které se liší objemovou hmotností, pevnosti, dobou tvrdnutí, výrobou, vyztužením a uložením: lehký beton, prostý beton, beton s nízkým obsahem cementu, čerpaný beton, beton zpracovávaný na místě, vodostavebný beton, železobeton.

Betonářské ocelové rohože

Používají se na výztuž betonových stropů, podlahových vrstev a stěn z vyztuženého betonu. Jsou tvořeny z profilovaných nebo žebírkových ocelových prutů, které jsou v místě kříženi spojeny bodovým svarem.

Betonové krytí

Hodnota, která je stanovena normou ČSN nebo ENV, určuje tloušťku vrstvy betonu po první prut ocelové výztuže. Tloušťka betonu závisí na povětrnostních podmínkách (např. hodnota vlhkosti vzduchu, stavební díl ve vodě aj.), na kvalitě betonu a na průměru ocelové výztuže.

Betonové prefabrikáty

Prefabrikáty z prostého betonu nebo železobetonu: schodištní stupně, překlady nad okny a dveřmi, chodníkové dlaždice a mnohé jiné. Betonové prefabrikáty lze osadit hned, bez dalšího zpracování

Betonové střešní tašky

Vlnitá krytina vyrobená z betonu.

Betonový prefabrikát

Prefabrikát z prostého betonu nebo železobetonu. K nejčastějším betonovým prefabrikátům patří překlady nad okny a dveřmi, schodištní stupně nebo chodníkové dlaždice.

Bezbariérové stavby (pro tělesně handicapované)

Nemají prahy, mají dveře a chodby širší, než je běžné, okenní kování lze snadno ovládat z vozíku, sprcha je v úrovni podlahy, přístupná na vozíku, žádné úzké průchody.

Bezpečnostní sklo

Sklo, které se v případě rozbití neroztříští, ale rozpadne se na tupé částečky, nebo jen praskne.

Beztlaková voda

u budov a částí staveb to je nasávaná voda, adhezní voda, kapilární voda, prosakující voda, pokud není zadržována.

Bezvěžový hrad

Hrad, který nemá velkou hlavní věž (bergfrit, donjon) a jeho hlavní obrannou stavbou je jiný objekt. Bezvěžový hrad však může mít věže branské, či jiné speciální (záchodové, studniční). Do skupiny bezvěžových hradů patří zejména hrad s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou, hrad s plášťovou zdí a dvoupalácová dispozice.

Biocenóza

Soubory druhů organismů, jejichž populace vytváří na určitém ekotopu jemu charakterově odpovídající společenstvo. To je s neživým prostředím, tj. ekotopem, v rovnováze v určitém časovém úseku a je schopno autoregulace, když se podmínky prost ředí začnou měnit.

Biocentrum

Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ě, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

Biomasa

Hmota rostlinného nebo živočišného původu, která se řadí mezi obnovitelné zdroje energie. Protože má původ ve slunečním záření, lze ji, na rozdíl od fosilních paliv jako ropy, uhlí či plynu, obnovovat. Biomasa se stále častěji využívá pro energetické účely, především pro vytápění. Rozděluje se na cíleně pěstovanou rostlinou biomasu (energetické plodiny) a na biomasu odpadní (odpady zemědělské, lesní, popř. potravinářské produkce).

Biopalivo

Produkt vzniklý úpravou biomasy, který dále slouží jako palivo. Energie obsažená v biopalivech se při spalování uvolňuje v zásadě ve formě tepelné energie, jež je dále využitelná. Biopaliva se podle konzistence dělí na paliva tuhá, plynná a kapalná.

Bioplyn

Produkt biomasy, který vzniká při jejím rozkladu v uzavřených nádržích. Obsahuje především energeticky cenný methan, který dává bioplynu vysokou výhřevnost. Bioplyn nachází nejčastěji využití při výrobě elektřiny a tepla, uplatňuje se i jako pohonná látka.

Biosféra (ekosféra, superekosystém)

Veškerý prostor obývaný na Zemi živými organismy, zahrnující životní prostředí a všechny živé organismy. Sdružuje tedy všechny zemské ekosystémy.

Biotop

Biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů.

Blok

Zastavitelné území, vymezené zpravidla uličními čarami . V případě, že blok není ze všech stran vymezen uličními čarami, stanoví se další pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku. Blok dále možno členit na vnitroblok a vnější pásmo, které mívá výrazně vyšší míru zastavění a vnitroblok vymezuje.

Bloková dispozice

Kompaktní srostlice objektů, případně s obytnou věží a drobným nádvořím. Blokovou dispozicí se rozumí i členitější jednokřídlá budova.

Bobrovka

Typ pálené tašky, která nese název podle segmentového ukončení ve tvaru bobřího ocasu. Tento plochý jílovito-hlinitý keramický střep může být hladký nebo rýhovaný a na okrajích střechy se spojuje maltou.

Boční přenos zvuku

Spojení boční přenos zvuku označuje zvuk, který se šíří do místnosti z přilehlých místností skrze okolní konstrukce. Přenašeči zvuku přitom mohou být dělící i obvodové zdi, stejně jako konstrukce stropy nebo podlahy. Míra zeslabení zvuku v cílové místnosti závisí na frekvenci hluku, hmotě konstrukce, typu ukotvení a z toho plynoucí rezonanční frekvenci příčky.

Bod

je jednoznačně lokalizovatelná poloha udaná souřadnicemi referenčního systému. Ve výměnném formátu digitální ÚPD je bod definován dvěma pravoúhlými souřadnicemi Y a X v S-JTSK. Bod je používán pro popis takového reálného objektu, který lze v map ě zobrazit pouze jediným bodem nebo bodovým symbolem

Bojler

Zásobník vody, v němž je ohříváno větší množství vody, které si po delší dobu udržuje svou teplotu. Rozlišuje se tlakový a beztlakový zásobník. Tlakový zásobník může být napojen na několik kohoutů, které jsou vždy pod tlakem. U beztlakových zásobníků je voda odebírána přímo z bojleru, přičemž přitékající studená voda vytlačuje teplou vodu z potrubí.

Bolverk (bollwerk)

Masivní vnější opevňovací prvek hradu z pozdního středověku, většinou vybavený plošinami pro postavení děl. Jedná se většinou o velkou zemní pozdně gotickou baštu, nejčastěji polygonální, v podstatě obezděná nekrytá plošina umožňující soustředění velkého počtu těžkých děl.

Bonitovaná půdní ekologická jednotka

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je základní mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, tj. specifický územní celek s konkrétními stanovištními vlastnostmi, vyjádřenými pětimístným číselným kódem. Vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území.

Bosáž (rustika)

Plastické kvádrové zdivo s opracovaným (tvarovaným) povrchem. Napodobením v maltovém štuku vzniká nepravá bosáž, rytím (proškrabáváním) v dvouvrstevné omítce sgrafitová bosáž rozličného geometrického řešení (nejběžnější jsou tzv. psaníčka a různorodý diamantový řez).

Bosketa

Hustý lesík italské a francouzské zahrady, vytvarovaný stříháním do špalírů a jednoduchých geometrických tvarů.

Bradlo

Terénní útvar, úzký strmý delší skalnatý hřeben.

Břit

Do hrany vytažený povrch válcových věží. Směřoval do směru ohrožení a vzniklé zešikmení zmenšovalo úhel dopadu projektilů a tím i jejich destruktivní účinek. Trojúhelný břit mohl být případně vytvořen pětibokým utvářením hranaté věže.

Brodérie

Ornamentálně tvarované rostlinné obrazce (z keřů a květin) v parteru francouzských zahrad s mezilehlými plochami vysypanými pískem nebo jemnou drtí. Název je odvozen od francouzského pojmenování výšivky.

Budova

Často se zaměňují slova stavba a budova. Přísně vzato, budova je taková nadzemní stavba, v níž jsou všechna podlaží obyvatelná. To znamená, že všechna podlaží jsou zde uzavřena obvodovou stěnou a jsou dost vysoká na to, aby se v nich mohl pohybovat stojící člověk.

Bungalov

Bungalov je zpravidla jednopodlažní lehká stavba s pravidelným půdorysem, často doplněná o vstupní verandu. Původní kořeny má v koloniální Indii, ale vzhledem ke své praktičnosti se rozšířila do celého světa. Pro tento přízemní dům je charakteristické, že nabízí pohodlné propojení s okolní zahradou, nižší náklady na provoz, účelné půdorysné uspořádání a zpravidla je bezbariérový. Bungalov má pravidelný tvar a dispoziční rozložení základních místností (kuchyně, ložnice, jídelna, koupelna, pokoje) kolem ústředního prostoru. Oproti stavbě patrového domu je pro stavbu bungalovu potřeba větší pozemek. I přes to, že jde o jednoduchý koncept bydlení, nabízí bungalovy různé možnosti architektonického ztvárnění.

Byt

Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj (vyhl. č. 137/1998 Sb.) jde o soubor místností, popřípadě jednotlivou obytnou místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny.

Bytová klimatizace

Klimatizace určená do bytu či rodinného domu. Bytové klimatizační jednotky dělíme na kompaktní (mobilní, okenní) a dělené (split, multispit).

Bytový fond

Souhrn bytů na určitém území.

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby