Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Balkón

Předsazená vodorovná konstrukce vyčnívající z obvodového zdiva. Plošina se zábradlím je vyložená před obvodovou stěnou na krakorcích či konzolách, nebo zavěšená.

Balkónové dveře

Dveře vedoucí na balkón, které jsou zasklené profily. Balkónové dveře mohou být jednokřídlé nebo dvoukřídlé, s členěnou nebo nečleněnou výplní, s otevíráním na pravou nebo levou stranu a také směrem ven nebo dovnitř. Vyrábějí se i balkónové dveře posuvné.

Balustráda

Dekorativní architektonický prvek hojně používaný v renesanci a baroku. Z francouzského slova balustrade - zábradlí, hrazení. Ozdobné zábradlí z kamene nebo jeho imitací, tvořené nízkými sloupky nebo kuželkami, zpravidla krytými překladem. Balustrádu najdeme nejčastěji kolem schodišt, na terasách či balkonech.

Barbakán

Článek pozdně gotických dělostřeleckých opevnění, zajišťující bránu, většinou oblá či polygonální stavba, samostatná či spojená krčkem s bránou. Barbakán, předsunutý před vlastní bránu, ji kryje před dělostřelbou.

Barok, baroko

Umělecký sloh 17. a větší části 18. století, jehož stavby se vyznačují dynamičností rozvlněných tvarů a bohatým pročleněním fasád.

Bašta

Zpevňující článek středověkých fortifikací, vystupující z linie hlavní hradby nebo parkánové zdi a umožňující flankování. Bašta na rozdíl od věže dosahuje buď té výšky jako přilehlé hradební úseky s nimiž komunikačně souvisí, nebo je jen trochu převyšuje

Bastion

Sypaná zemní, většinou obezděná velká polygonální dělostřelecká bašta novověkých opevnění, někdy obsahující kasematy.

Bateriová věž

Článek pozdně gotických dělostřeleckých opevnění umožňujících aktivní dělostřeleckou obranu. Bateriová věž se silnými zdmi, nejčastěji okrouhlá či polookrouhlá, méně polygonální, značně převyšuje přilehlé kurtiny, je vícepodlažní a umožňuje velkou koncentraci děl. Může být použita jak v kombinaci s jinými články, tak i ve větším počtu tvořit hlavní obranné stavby celého systému či jeho částí. Bateriová věž též mohla představovat hlavní objekt předsunutých bašt. Většího rozšíření se tento prvek obrany dočkal až v průběhu druhé poloviny 15. století.

Bazilika

Většinou trojlodní kostel se střední lodí převyšující boční lodi natolik, že bývá opatřena okny.

Bednění

Používá se k tomu, aby se čerstvě nalitý beton udržel v požadovaném tvaru, dokud neztvrdne. K tomuto účelu jsou užívány bednicí desky nebo dílce z jehličnatého dřeva, překližky s vrstvou syntetické pryskyřice, tvrdé dřevovláknité desky, plastové desky nebo ocelové plechy.

Bergfrit

Útočištná (okrouhlá, méně často čtverhranná či polygonální) hlavní věž hradu. Z obranných důvodů bývá přístupna p můstku v úrovni prvého patra. V případě potřeby mohla poskytnout obyvatelům hradu poslední útočiště (proto útočištná věž) a být zcela samostatně bráněna. Proto v úrovni přízemí neobsahuje žádné otvory a její temné, většinou jenom ve stropě přístupné přízemí, mohlo být využito jako vězení (hladomorna) nebo jako skladovací prostora. V dobách míru nebyl bergfrit obýván a jeho prostor k tomu není ani uzpůsoben. Typ hradu, jehož areál bergfrit plně ovládá se nazývá bergfritovou dispozicí (typem). Má-li hrad malé rozměry a jediný palác, jde o úspornou bergfritovou dispozici. Rozvinutá dispozice obsahuje více obytných křídel.

Berma

Rovinný pás mezi hradbou a příkopem, případně svahem. Pochází ještě z hradištního období, kdy odstup hradby od svahu zajišťoval její stabilitu. Bermy se užívalo zejména tam, kde ze statických důvodů nebylo možno založit konstrukci opevnění přímo na hraně příkopu či svahu.

Beton

Směs cementu, vody a kameniva, ze které vznikne umělý kámen“. Existují různé druhy betonů, které se liší objemovou hmotností, pevnosti, dobou tvrdnutí, výrobou, vyztužením a uložením: lehký beton, prostý beton, beton s nízkým obsahem cementu, čerpaný beton, beton zpracovávaný na místě, vodostavebný beton, železobeton.

Betonářské ocelové rohože

Používají se na výztuž betonových stropů, podlahových vrstev a stěn z vyztuženého betonu. Jsou tvořeny z profilovaných nebo žebírkových ocelových prutů, které jsou v místě kříženi spojeny bodovým svarem.

Betonové krytí

Hodnota, která je stanovena normou ČSN nebo ENV, určuje tloušťku vrstvy betonu po první prut ocelové výztuže. Tloušťka betonu závisí na povětrnostních podmínkách (např. hodnota vlhkosti vzduchu, stavební díl ve vodě aj.), na kvalitě betonu a na průměru ocelové výztuže.

Betonové prefabrikáty

Prefabrikáty z prostého betonu nebo železobetonu: schodištní stupně, překlady nad okny a dveřmi, chodníkové dlaždice a mnohé jiné. Betonové prefabrikáty lze osadit hned, bez dalšího zpracování

Betonové střešní tašky

Vlnitá krytina vyrobená z betonu.

Betonový prefabrikát

Prefabrikát z prostého betonu nebo železobetonu. K nejčastějším betonovým prefabrikátům patří překlady nad okny a dveřmi, schodištní stupně nebo chodníkové dlaždice.

Bezbariérové stavby (pro tělesně handicapované)

Nemají prahy, mají dveře a chodby širší, než je běžné, okenní kování lze snadno ovládat z vozíku, sprcha je v úrovni podlahy, přístupná na vozíku, žádné úzké průchody.

Bezpečnostní sklo

Sklo, které se v případě rozbití neroztříští, ale rozpadne se na tupé částečky, nebo jen praskne.

Beztlaková voda

u budov a částí staveb to je nasávaná voda, adhezní voda, kapilární voda, prosakující voda, pokud není zadržována.

Bezvěžový hrad

Hrad, který nemá velkou hlavní věž (bergfrit, donjon) a jeho hlavní obrannou stavbou je jiný objekt. Bezvěžový hrad však může mít věže branské, či jiné speciální (záchodové, studniční). Do skupiny bezvěžových hradů patří zejména hrad s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou, hrad s plášťovou zdí a dvoupalácová dispozice.

Biocenóza

Soubory druhů organismů, jejichž populace vytváří na určitém ekotopu jemu charakterově odpovídající společenstvo. To je s neživým prostředím, tj. ekotopem, v rovnováze v určitém časovém úseku a je schopno autoregulace, když se podmínky prost ředí začnou měnit.

Biocentrum

Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ě, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

Biomasa

Hmota rostlinného nebo živočišného původu, která se řadí mezi obnovitelné zdroje energie. Protože má původ ve slunečním záření, lze ji, na rozdíl od fosilních paliv jako ropy, uhlí či plynu, obnovovat. Biomasa se stále častěji využívá pro energetické účely, především pro vytápění. Rozděluje se na cíleně pěstovanou rostlinou biomasu (energetické plodiny) a na biomasu odpadní (odpady zemědělské, lesní, popř. potravinářské produkce).

Biopalivo

Produkt vzniklý úpravou biomasy, který dále slouží jako palivo. Energie obsažená v biopalivech se při spalování uvolňuje v zásadě ve formě tepelné energie, jež je dále využitelná. Biopaliva se podle konzistence dělí na paliva tuhá, plynná a kapalná.

Bioplyn

Produkt biomasy, který vzniká při jejím rozkladu v uzavřených nádržích. Obsahuje především energeticky cenný methan, který dává bioplynu vysokou výhřevnost. Bioplyn nachází nejčastěji využití při výrobě elektřiny a tepla, uplatňuje se i jako pohonná látka.

Biosféra (ekosféra, superekosystém)

Veškerý prostor obývaný na Zemi živými organismy, zahrnující životní prostředí a všechny živé organismy. Sdružuje tedy všechny zemské ekosystémy.

Biotop

Biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů.

Blok

Zastavitelné území, vymezené zpravidla uličními čarami . V případě, že blok není ze všech stran vymezen uličními čarami, stanoví se další pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku. Blok dále možno členit na vnitroblok a vnější pásmo, které mívá výrazně vyšší míru zastavění a vnitroblok vymezuje.

Bloková dispozice

Kompaktní srostlice objektů, případně s obytnou věží a drobným nádvořím. Blokovou dispozicí se rozumí i členitější jednokřídlá budova.

Bobrovka

Typ pálené tašky, která nese název podle segmentového ukončení ve tvaru bobřího ocasu. Tento plochý jílovito-hlinitý keramický střep může být hladký nebo rýhovaný a na okrajích střechy se spojuje maltou.

Boční přenos zvuku

Spojení boční přenos zvuku označuje zvuk, který se šíří do místnosti z přilehlých místností skrze okolní konstrukce. Přenašeči zvuku přitom mohou být dělící i obvodové zdi, stejně jako konstrukce stropy nebo podlahy. Míra zeslabení zvuku v cílové místnosti závisí na frekvenci hluku, hmotě konstrukce, typu ukotvení a z toho plynoucí rezonanční frekvenci příčky.

Bod

je jednoznačně lokalizovatelná poloha udaná souřadnicemi referenčního systému. Ve výměnném formátu digitální ÚPD je bod definován dvěma pravoúhlými souřadnicemi Y a X v S-JTSK. Bod je používán pro popis takového reálného objektu, který lze v map ě zobrazit pouze jediným bodem nebo bodovým symbolem

Bojler

Zásobník vody, v němž je ohříváno větší množství vody, které si po delší dobu udržuje svou teplotu. Rozlišuje se tlakový a beztlakový zásobník. Tlakový zásobník může být napojen na několik kohoutů, které jsou vždy pod tlakem. U beztlakových zásobníků je voda odebírána přímo z bojleru, přičemž přitékající studená voda vytlačuje teplou vodu z potrubí.

Bolverk (bollwerk)

Masivní vnější opevňovací prvek hradu z pozdního středověku, většinou vybavený plošinami pro postavení děl. Jedná se většinou o velkou zemní pozdně gotickou baštu, nejčastěji polygonální, v podstatě obezděná nekrytá plošina umožňující soustředění velkého počtu těžkých děl.

Bonitovaná půdní ekologická jednotka

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je základní mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, tj. specifický územní celek s konkrétními stanovištními vlastnostmi, vyjádřenými pětimístným číselným kódem. Vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území.

Bosáž (rustika)

Plastické kvádrové zdivo s opracovaným (tvarovaným) povrchem. Napodobením v maltovém štuku vzniká nepravá bosáž, rytím (proškrabáváním) v dvouvrstevné omítce sgrafitová bosáž rozličného geometrického řešení (nejběžnější jsou tzv. psaníčka a různorodý diamantový řez).

Bosketa

Hustý lesík italské a francouzské zahrady, vytvarovaný stříháním do špalírů a jednoduchých geometrických tvarů.

Bradlo

Terénní útvar, úzký strmý delší skalnatý hřeben.

Břit

Do hrany vytažený povrch válcových věží. Směřoval do směru ohrožení a vzniklé zešikmení zmenšovalo úhel dopadu projektilů a tím i jejich destruktivní účinek. Trojúhelný břit mohl být případně vytvořen pětibokým utvářením hranaté věže.

Brodérie

Ornamentálně tvarované rostlinné obrazce (z keřů a květin) v parteru francouzských zahrad s mezilehlými plochami vysypanými pískem nebo jemnou drtí. Název je odvozen od francouzského pojmenování výšivky.

Budova

Často se zaměňují slova stavba a budova. Přísně vzato, budova je taková nadzemní stavba, v níž jsou všechna podlaží obyvatelná. To znamená, že všechna podlaží jsou zde uzavřena obvodovou stěnou a jsou dost vysoká na to, aby se v nich mohl pohybovat stojící člověk.

Bungalov

Bungalov je zpravidla jednopodlažní lehká stavba s pravidelným půdorysem, často doplněná o vstupní verandu. Původní kořeny má v koloniální Indii, ale vzhledem ke své praktičnosti se rozšířila do celého světa. Pro tento přízemní dům je charakteristické, že nabízí pohodlné propojení s okolní zahradou, nižší náklady na provoz, účelné půdorysné uspořádání a zpravidla je bezbariérový. Bungalov má pravidelný tvar a dispoziční rozložení základních místností (kuchyně, ložnice, jídelna, koupelna, pokoje) kolem ústředního prostoru. Oproti stavbě patrového domu je pro stavbu bungalovu potřeba větší pozemek. I přes to, že jde o jednoduchý koncept bydlení, nabízí bungalovy různé možnosti architektonického ztvárnění.

Byt

Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj (vyhl. č. 137/1998 Sb.) jde o soubor místností, popřípadě jednotlivou obytnou místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny.

Bytová klimatizace

Klimatizace určená do bytu či rodinného domu. Bytové klimatizační jednotky dělíme na kompaktní (mobilní, okenní) a dělené (split, multispit).

Bytový fond

Souhrn bytů na určitém území.

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Koupím knihu Poruchy a rekonstrukce zděných staveb

Zahájeno uživatelem Ivana Kaňková v Stavební konstrukce 13.6. 0 Odpovědi

Dobrý den,již začínám být zoufalá, ráda bych ke své práci získala tištěnou knihu od pana docenta Jaroslava Solaře, a to Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Z nakladatelství jsem dostala odpověď, že je všude vyprodaná a dotisk se nechystá, jelikož…Pokračovat

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby