Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Čabraka

Výzdobný motiv připomínající látkový přehoz ukončený dole oblouky se střapci. Užívá se především na parapetech oken a nad nimi (v suprafenestrách).

čas sluneční

denní čas, určený ze zdánlivého úhlového pohybu Slunce po obloze, se slunečním polednem jako vztažným bodem pro 12.00 hodin

Časový plán stavby

Na stavbě zpravidla pracuje současně více řemeslníků. Proto je třeba vědět, jací řemeslníci jsou v určité době na stavbě a zda jsou různé práce dobře koordinovány. Časový plán výstavby musí vždy zachycovat nejnovější stav. Zvláště důležité to je pro stavebníka, který si některé práce vykonává sám. Nejlepší formou časového plánu výstavby je sloupcový diagram, v němž jsou přehledněji zaznamenány jednotlivé termíny provádění různorodých řemeslnických prací.

Čelní plocha dřeva

Označuje řeznou plochu dřeva příčně ke směrům vláken.

Cement

Práškové hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou tuhne a tvrdne. Díky schopnosti pojit jiné sypké látky v pevnou hmotu se cement využívá při výrobě betonových nebo maltových směsí.

Cenová mapa stavebních pozemků

Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším, s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách. V případě, že takové ceny nejsou k dispozici, nebo nelze-li je použít, zjistí se ceny na základ ě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo v jiných srovnatelných obcích spadajících do stejné skupiny podle po čtu obyvatel; skupiny obcí stanoví vyhláška. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy v obci a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Cenovou mapu schvaluje a vydává v ČR obec, v SR ji schvaluje Ministerstvo financí SR. Viz Oceňování pozemku

Centrální vysavač

Moderní zařízení určené pro usnadnění vysávání. Soustavu centrálního vysavače tvoří centrální vysávací agregát (zásobník na nečistoty, umístěný nejčastěji v garáži či jiném technickém zázemí), zabudované potrubí se zásuvkami a vysávací hadice o délce až 10 m. Potrubí je svisle rozvedené mezi jednotlivými poschodími domu, ideálně v jeho středu tak, aby bylo možné dosáhnout napojenou hadicí z jednoho svislého svodu po celém bytě, resp. poschodí.

Centrum lokální

Centrum vysunuté do těžiště zájmů obyvatelstva městských obvodů a čtvrtí nebo průmyslových obvodů. Odlehčuje přetíženému městskému centru, slouží denním i občasným potřebám obyvatel, obsahuje místní služby, vybavenost atd.

Centrum městské

Centrální část města, soustřeďující jeho politické, správní, společenské, hospodářské a kulturní instituce i jiná občanská zařízení celoměstského významu. Též „centrální zóna města“.

Čepování

Způsob spojení dvou prvků. Jeden ze spojovaných prvků je opatřen čepem (výstupkem), který přesně zapadá do otvoru (dlabu) v prvku druhém. Pokud tento dlab proniká skrz, hovoříme o procházejícím čepu.

Čerpací zařízení na odpadní vody

Čerpací zařízení na odpadní vody se instaluje všude tam, kde nemají odpadní vody přirozený spád, aby samovolně odtékaly do kanalizace.

Čerpadlo

Mechanický stroj poháněný nejčastěji motorem, který dodává kinetickou, potenciální, nebo tlakovou energii tekutině, jež skrz něj protéká. Podle principu fungování se čerpadla dělí na mnoho druhů.

Čestný dvůr

Prostor mezi hlavním středním křídlem (corps de logis) a bočními (často nižšími) křídly zámku (francouzsky cour d´honneur). Je pohledově otevřen k příjezdu a od okolí oddělen patní zídkou s mřížovým a bránou.

Cestovní ruch

Komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, souhrn procesů budování a provozování zařízení se službami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajiš ťují, aktivit spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně - správních aktivit a reakce místní komunity a ekosystému na uvedené aktivity.

chlazení solární

způsob chlazení, které využívá solárního tepla v chladicím cyklu, např. v absorpční chladicí jednotce

Cibulová střecha

Pro tento typ střechy je charakteristická zakřivená báň a osově souměrná střecha. Cibulová střecha využívá složitou zakřivenou konstrukci, uplatnění nachází na některých věžích a na hvězdárnách.

Cihelný blok

Velkoformátový dutinový keramický blok pro nosné i nenosné stěny, který je v současnosti jedním z nejčastěji používaných zdících prvků. Pro cihelné bloky jsou charakteristické vzduchové dutiny, zajišťují dobré tepelně-izolační vlastnosti a nižší hmotnost oproti plným cihlám. Cihelný blok má 25 cm na délku a 25 cm na výšku, tloušťka bloku je od 14 cm do přibližně 50 cm.

Cihla

Kusová stavebnina sloužící jako zdicí prvek. V našich podmínkách se cihly vyrábějí ručně nebo strojově v cihelnách. Rozlišujeme cihly pálené (z pálené hlíny, vytvrzené ve vypalovací peci) a sušené (z nepálené hlíny, sušené např. v tropických oblastech na slunci).

Cirkulace

Typ mobility označující krátkodobé, opakující se, cyklické, s návratem do výchozího místa, pohyby osob v prostoru.

Cirkulační čerpadlo

Zařízení, které zabezpečuje rychlejší oběh teplé užitkové vody v dlouhých rozvodech. Výrazně tak snižuje tepelné ztráty.

Cirkumvalace

Vnější okruh opevnění kolem obléhacího ležení, který zabraňuje útoku zezadu, vedenému spojenci obléhaných se snahou jim pomoci. Opak kontravalace

Číselník

Číselníkem se rozumí seznam přípustných hodnot datového prvku obvykle ve formě dvojic, to znamená kódovaného údaje a hodnoty jeho kódu.

Cisterna

Jímka na dešťovou vodu, na hradech, kde nebyla z různých důvodů zřízena studna. Často jediný zdroj vody pro obyvatele. V propustných horninách byla izolována jílem, někdy byla nádržka doplněna filtračním dílem.

Čistící otvor

Otvor v plášti kouřovodu nebo v komínovém plášti a v komínové vložce. Je určený ke konktrole, čištění nebo k vypalování kouřovodu nebo komínového průduchu u spotřebičů na tuhá a kapalná paliva.

Čistírna odpadních vod

Komunální a průmyslové čistírny odpadních vod (ČOV) jsou zařízení určená k čištění vod pro komunální sféru (větší obce a města nebo jejich části, rekreační střediska apod.). V případě využití pro různé průmyslové provozy jsou doplněny o čisticí stupně podle potřeby, kterou určuje charakter daného průmyslového provozu.

Čistírna odpadních vod domovní

Domovní čistička odpadních vod určená pro nejmenší objekty, využitelná pro maximální počet 15 lidí. Uplatní se především v rodinných domech, chatách či chalupách. Vyčištěnou odpadní vodu lze vypouštět do vodního toku nebo do trativodu, případně ji využívat pro zavlažování.

Čistírna odpadních vod malá

Čistírna odpadních vod pro menší objekty, jako jsou např. obytné domy, menší sociální zařízení, skupiny domů, menší rekreační zařízení či restaurace. Malá čistička je většinou určena pro 15 až 50 osob. Vyčištěnou odpadní vodu lze vypouštět do vodního toku nebo do trativodu, případně ji využívat při zavlažování.

Čistírna odpadních vod střední

Do kategorie střední čistírny odpadních vod spadají čističky určené od 50 do 200 lidí. Používají se většinou k čištění splaškových odpadních vod z obytných domů, skupin rodinných domů, menších obcí nebo jejich částí, ale také z ubytovacích zařízení, restaurací, škol, rekreačních zařízení a menších provozů.

Citadela

Opevněné jádro rozsáhlejší pevnosti, zejména novověké, poslední útočiště posádky. V přeneseném smyslu městský hrad středověkých měst.

City

Soustředěná obchodní a administrativní část městského centra nebo centrální oblasti velkoměst

článek fotovoltaický

polovodičový prvek umožňující přímou přeměnu slunečního záření na elektrickou energii na principu fotovoltaického jevu

čočka, Fresnelova

čočka s účelně odstraněnou hmotou, nepodílející se na lomu paprsků

Čuček

Zdobný nástavec štítů, hlavních říms a atik různého tvaru (váza, koule, šiška).

Cvikl

Plocha skrojku vymezeného archivoltami arkád a portálů a svislými a vodorovnými architektonickými články, často pokrytá plastickou výzdobou.

Cyklistická stezka

Komunikace pro cyklisty, složená z nejméně dvoupruhového cyklistického pásu a dělících pruhů oddělujících oba směry od sebe nebo od ostatního provozu pěšího nebo motorového. Lze ji vést výškově i směrově samostatně mimo trasy ostatních pozemních komunikací, rychlostní komunikace má křížit mimoúrovňově.

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby