Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Tapety

papír nebo jiný materiál, který se používá na pokrývání stěn. Tapety se lepí v interiéru na omítku.

Tavná pojistka

Také pojistková patrona nebo pojistková vložka. Bezpečnostní zařízení, které chrání elektrotechnické zařízení či obvod před poškozením nadměrným proudem (např. při přetížení nebo zkratu). Princip jištění vychází z toho, že pojistka tvoří nejslabší místo elektrického obvodu. Pokud se vodič uvnitř pojistky zahřeje více, než je možné povoleným proudem, vodič se přetaví a tím přeruší elektrický obvod. Na rozdíl od elektrických jističů funguje pojistka jednorázově - po každém takovém přerušení se musí vyměnit.

Technická příprava území na výstavbu

stavební pozemek, který má být zastavěn, musí obec na výstavbu technicky připravit: nutno vybudovat komunikace a položit vedení. Náklady na výstavbu hradí majitelé pozemků.

Technická zařízení budov

společné označení pro technické vybavení budov. Hygienická zařízení, potrubí, armatury apod. pro vodovod, kanalizaci, plyn, elektroinstalace pro silnoproud i slaboproud, atd.

Technická životnost stavby

Také fyzická životnost stavby. Doba, po kterou jsou funkční jednotlivé konstrukce stavby a stavba může plnit svou funkci. Dokud trvá ekonomická životnost stavby, opotřebené prvky krátkodobé životnosti se zpravidla vyplatí opravit. Při technickém dožití prvků dlouhodobé životnosti však stavba ztrácí svou funkci a končí její technická životnost.

technika solární tepelná

obor zabývající se přeměnou slunečního záření na teplo a jeho využitím

Tepelná izolace

Také zateplení. Izolace, která umožňuje snížit energetické ztráty staveb a projevuje se celkovou úsporou energie a snížením nákladů na vytápění. Pro tepelnou izolaci se dnes využívá řada umělých i přírodních izolačních materiálů.

Tepelná ochrana budovy

opatření, které snižuje výměnu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím, resp. mezi místnostmi s rozdílnou teplotou.

Tepelná pohoda

Stav, kdy člověku není ani zima, ani příliš velké teplo. Aby byla zajištěna tepelná pohoda v lidských obydlích, je nutné udržovat příjemné klima místností, především pak přiměřenou teplotu vzduchu.

Tepelná roztažnost

změny rozměrů stavebních dílců nebo stavebních prvků způsobené zvýšením teploty.

Tepelné čerpadlo

Zařízení, které využívá teplo okolního prostředí a přemisťuje jej na požadované místo. Funguje na podobném principu jako chladící zařízení (chladničky, mrazničky a klimatizace). Trendem současných energeticky úsporných staveb je využití tepelného čerpadla pro vytápění, přičemž drojem tepla může být vzduch, voda nebo země. Tepelné čerpadlo určené k vytápění má tři základní části - kompresor, výparník a kondenzátor. Výparníkem proudí plyn o nízké teplotě, který ohřívá teplo odebrané z okolí. Jeho teplotu dále zvyšuje kompresor, který stlačením přeměňuje plyn na kapalinu. V topné části kondenzátoru je následně teplo předáváno do topného systému - zde se kapalina ochladí, tím odevzdá teplo a je přes expanzní trysku převedena zpět na plyn do výparníku. Teplo předává tepelné čerpadlo buď vodě (např. teplovodní vytápění, podlahové topení, ohřev TUV), nebo vzduchu (teplovzdušné vytápění).

Tepelné mosty

místně ohraničené plochy ve stavebních dílech, které ve srovnání s hlavní plochou vykazují podstatně nižší kvalitu tepelné izolace.

Tepelné ztráty

Ztráty tepla, ke kterým dochází při prostupu tepla stavebními konstrukcemi z vyhřátých prostor směrem ven.

Tepelný izolant

Látka, která má nízkou hodnotu součinitele tepelné vodivosti a špatně vede teplo. Tepelné izolanty nacházejí ve stavebnictví uplatnění především v oblasti tepelné izolace, neboli zateplení. Z pevných látek jsou dobrými tepelnými izolanty především ty látky, které obsahují hodně plynu, respektive vzduchu - např. minerální vlna (kamenná nebo skelná), peří, srst, papír, dále pak sklo, dřevo, polystyren. Kvůli lepší tepelné izolaci se používají také cihly s dutinami.

Tepelný odpor komína

Odpor vrstvy nebo vrstev komína proti sestupu tepla.

Tepelný vodič

Látka, která má vysokou hodnotu součinitele tepelné vodivosti a dobře vede teplo. Opak tepelného izolantu. Z běžných látek jsou tepelnými vodiči především kovy, které obsahují takzvaný elektronový plyn - ten svým pohybem uvnitř kovu způsobuje dobrý přenos tepla z jedné části tělesa do jiné. Tepelné vodiče se ve stavebnictví využívají všude tam, kde je výhodou jejich rychlé vedení tepla, respektive chladu – například pro chladicí média (chlazení) nebo teplonosná media (vytápění). K nejlepším vodičům tepla patří stříbro, měď, hliník, wolfram a mosaz.

Teplá střecha

Jedna z variant izolace podkroví, kdy je izolace umístěná v úrovni krokví. Podkroví je v takovém případě vytápěné a slouží jako užitný prostor. Jako teplé střechy lze označit také všechny střechy ploché, které nicméně obyvatelným podkrovím nedisponují.

Teplo

druh energie. Ohřát těleso znamená zvýšit pohybovou energii jeho molekul.

teplo solární

teplo původem ze slunečního záření

Teplovodní podlahové vytápění

Druh sálavého podlahového vytápění, kdy je zdrojem tepla cirkulující teplá voda. Teplovodní podlahové vytápění patří mezi nízkoteplotní systémy s teplotou topné vody 38 °C a teplotou vratné vody 35 °C.

Terakota

Režné (neglazované) výrobky z pálené hlíny, někdy se tak prefabrikovaly architektonické články.

Termostat

Automatický regulátor teploty. Zajišťuje optimální využití energie při vytápění.

Termovrstva

Přídavná tepelná izolace. Montuje se na venkovní zdi novostaveb nebo při sanacích.

Terrazzo

umělý kámen, který je vyroben z bílého cementu a nejrůznějších dekorativních přísad.

Těsnění

Prvek, jehož úkolem je něco izolovat - zabraňuje průniku tekutin či plynů mezerami mezi jinými prvky. Těsnění se obvykle vyrábějí z pružných, nebo částečně deformovatelných materiálů. K nejčastěji užívaným těsnícím materiálům patří těsnící pásy, pružné spárovací hmoty, silikonový kaučuk nebo plastové profily.

Těsnění dveří

chrání proti průvanu a umožňuje tišší zavírání dveří. Těsnění dveří jsou z pružného materiálu.

Těsnění, izolace proti vlhkostí

musí obklopovat nebo zakrývat ohroženou stavbu, resp. část stavby, a zabraňovat vnikání vody (podle DIN 18195).

Tlaková voda

Podzemní voda, která, když se nahromadí, vyvíjí tlak na stavební dílce. Problémy s tlakovou vodou bývají nejčastěji v suterénech budov či v podzemních garážích.

Tmel

látka, která slouží jako pojivo, případně jako výplň otvorů (např. po šroubech a hřebících), spár nebo drážek, resp. k vyhlazení ploch určených k další úpravě.

Topeniště

Prostor v peci, kamnech nebo u kotle, kde se spaluje topivo nebo palivo.

Topný faktor

Ukazatel energetické účinnosti u zařízení, které dodává do systému teplo (tepelné čerpadlo) nebo chlad (klimatizace na principu tepelného čerpadla). Jde o poměr mezi vyprodukovaným teplem a energií spotřebovanou na pohon tepelného čerpadla. Hodnota topného faktoru závisí na vstupní a výstupní teplotě, typu kompresoru i dalších okolnostech. Nejčastěji se jeho hodnota pohybuje v intervalu 2 až 7. V praxi platí, že čím je vyšší topný faktor, tím je vyšší i účinnost tepelného čerpadla (lineární závislost). Pro topný faktor se užívá zkratky COP (Coefficient of performance).

Tordování

Točení, vinutí zejména sloupků a patek prutů na portálech a ostění oken.

Torkretování

Torkretování (tzv. gunit) je metání (stříkání) řídké cementové malty stlačeným vzduchem (pneumaticky) zvláštním přístrojem zvaným cementové dělo, na stěny stavení jámy, výztužné pletivo apod.

Trámová botka

Kovový prvek, který slouží jako podpora vazníku. Pomocí hřebíků, vrutů nebo kolíků je mechanicky připevněn k nosníku (trámu, zdi apod.).

Transverzála

Prvořadá komunikace spojující napříč městem sektory nebo obvody, neprocházející městským centrem.

Třídění odpadu

Separování jednotlivých druhů odpadu od ostatních za účelem jejich recyklace. Jednotlivé materiální druhy odpadu se od sebe navzájem oddělují, aby mohly být recyklovány a tedy znovu využity. Hlavní výhodou třídění odpadů je právě možnost jejich dalšího využití a tedy šetření přírodních zdrojů (např. tuna vytříděného papíru ušetří až 14 stromů).

trubice tepelná

uzavřená trubice plněná pracovní látkou, která se na výparníkové straně odpařuje a na opačné kondenzátorové straně kondenzuje a tak přenáší teplo z jednoho konce trubice na druhý

Tržní hodnota

předpokládaná prodejní cena nemovitosti.

Tuhé biopalivo

Souhrnný pojem tuhá biopaliva označuje především dřevo v jeho různých formách - polena, brikety, pelety, štěpku či piliny. K tuhým palivům se také řadí například sláma či seno. Výhřevnost tuhých paliv se zásadně odvíjí od jejich vlhkosti. Nejběžnějším tuhým palivem je samotné dřevo, jehož výhřevnost je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí (cca 15 MJ/kg). Doporučená vlhkost pro spalování dřeva je přibližně 20%, přičemž čerstvě vytěžené dřevo má vlhkost kolem 60%. Roste také popularita dřevěných briket či pelet (vlhkost do 10%).

Tvar střechy

Pozná se nejčastěji podle výšky střechy, úhlu jejího sklonu a dalších charakteristických prvků. K nejčastějším tvarům střech patří střecha plochá, polovalbová, sedlová, jednoboká valbová, mansardová, pultová, rovnostranná sedlová či stanová. Tvar střechy vždy odpovídá využití budovy, volba konkrétního typu také často vychází z charakteru krajiny či pozemku.

Tvorba krajiny

Činnost, jíž se na základě vědeckých poznatků vytváří optimální poměr mezi antropogenní ( člověkem vytvořenou ) a přírodní strukturou konkrétní krajiny. Smyslem je zachovat maximum hodnot přírodní struktury a vytvořit maximum hodnot struktury antropogenní.

Tvrziště

Terénní pozůstatky (valy, příkopy, pahorek obytné části) po zaniklé tvrzi. Podobně bylo hradiště pozůstatkem po hradu, přeneseně se však užívá pro slovanské a raně středověké hrady ze dřeva a hlíny (též hradisko).

Typový projekt

Opakovaný projekt. Je část dokumentace souborného řešení projektu, která představuje opakovatelný standard.

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby