Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

vakuum

stav, kdy tlak plynu v uzavřeném prostoru je snížen pod hodnotu atmosférického

Valba

Sklonitá, tak zvaně useknutá střešní plocha na kratší straně střechy. Nahrazuje klasický štít.

Valbová střecha

Střecha, jejíž střešní plochy jsou skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy. Valbová střecha je zároveň buď střecha sedlová, mansardová, nebo pultová. Valbová střecha vzniká použitím valby - střecha sedlová se seřízne na dvou protějších stranách, takže voda stéká na 4 strany.

Vápenopískové cihly

zdicí prvky z vápna a převážně křemičitého kameniva (písku), které jsou po promísení složek lisováním a vibrací zformovány, zhutněny a pod tlakem páry vytvrzeny.

Vazba cihlového zdiva

označuje druh a způsob sestavení zdiva z cihel.

Vaznice

Vodorovný nosný trám krovu. Vaznice krovem probíhají podélně a přenášejí zatížení krokví. Rozlišujeme několik druhů vaznic podle jejich umístění: pozednice (při úpatí střechy), hřebenová (v hřebeni střechy) nebo středová či mezilehlá (přibližně ve dvou třetinách výšky krovu).

Vaznici střední

osazenou mezi hřebenem a okapovou voznicí.

Vazníková spona

Kovový prvek zajišťující konstrukční spojení vazníků a pozednic. Vazníková spona také zabezpečuje konstrukci proti nadzvedávání větrem a předchází poškození, které mohou u šikmých spojů způsobit sbíjené hřebíky.

Vazný trám

Také vazník. Mohutný trám, který prochází celým rozpětím stavby a je hlavním nosníkem krovu. Na tomto trámu, který je podpíraný vnitřní stěnou a uložený na obvodových stěnách, zpravidla spočívá váha celé střešní konstrukce. Do vazníku jsou čepem zakotvené sloupky. Zajišťuje stabilitu celé budovy tím, že k sobě "svazuje" podélné stěny domu. Vazný trám chybí v jalových vazbách, kde je nahrazen jinou konstrukcí.

Věcná břemena stavby

Stavební úřady poskytují příslušné informace. Věcná břemena stavby jsou např. práva na průchod přes pozemek, nároky spojené se zásobováním elektrickým proudem nebo s rozvodem telekomunikací, atd.

Vedení stavby

Vedení stavby může převzít jen odborník s prokazatelnými znalostmi o stavebních materiálech a jejich zpracování na stavbě.

Vedlejší stavební náklady

náklady na vypracování projektů včetně statického výpočtu, honoráře za posudky a inženýrskou činnost, úřední poplatky, náklady na telefon, fotokopie a náklady na dopravu, atd.

Vegetace

Soubor rostlin, přirozených rostlinných společenstev a záměrně založených porostů. (ČSN 83 9001. Sadovnictví a krajinářství. Základní odborné termíny a definice.)

Věncovka

pro vnější obezdívání stropní konstrukce, kde ve spolupůsobení s izolantem vytváří fixační rovinu pro dobetonování stropu a také zajištění požadovaného součinitele prostupu tepla obvodové konstrukce.

Venkovní komín

Také komín přistavěný. Jde o komín vedený po vnější zdi budovy.

Venkovní nátěry

smějí být použity jen nátěrové hmoty, které jsou vyzkoušené z hlediska namáhání vrstvy nátěru působením světla a povětrnostních podmínek.

Venkovní schodiště

schodiště, které vede zvenku po budově do vyššího podlaží. Není běžné, ale v některých případech má své opodstatnění. Při dodatečném dostavění je k němu zapotřebí povolení.

Venkovský sídelní útvar

Sídelní útvar, jehož půdorys je výrazně ovlivněn zemědělskou výrobou a jehož zastavění je převážně 1-2 podlažní. Velikost zpravidla nepřekračuje konvenčně stanovenou hranici 5000 obyvatel, hustota obyvatel nepřekračuje 70 osob/ha a nejméně 15 % ekonomicky aktivního obyvatelstva je zaměstnáno v zemědělství. Značná část obyvatel vyjíždí za prací a občanským vybavením do vyšších středisek osídlení.

Vepřovice

Hliněná nepálená cihla sušená na vzduchu, jejíž soudržnost se zvětšuje např. příměsí řezanky n. dobytčí krve. Používá se v suchém podnebí, vlhnutím měkne.

Veřejná správa

Veřejnou správou se ve společnosti zorganizované ve stát rozumí správa veřejných záležitostí, realizovaná jako projev výkonné moci. Veřejnou správu vykonává především stát, a to prostřednictvím svých orgánů, a dále ji vykonávají další veřejnosprávní subjekty jako představitelé a nositelé veřejné moci. Jde o veřejnoprávní korporace, které vykonávají veřejnou správu svým jménem a ve své působnosti a správa jimi vykonávaná je svou povahou samosprávou. Obvykle členíme veřejné korporace na územní (obce, kraje) a zájmové (komory, svazky, grémia).

Veřejné jednání

Věcný záměr předpokládá založení nového režimu námitkového řízení, ve kterém budou na veřejných jednání projednávány námitky vlastníků, předpokládá rovněž formu “řádného přezkumu”, tj. vyřízení nesouhlasu s rozhodnutím o těchto námitkách v rámci dobrozdání příslušného orgánu územního plánování a také možnost následného přezkumu soudem. Zahájení územního řízení oznámí stavební úřad veřejnou vyhláškou, ve které uvede lhůtu pro podání námitek, stanovisek a připomínek k návrhu nebo stanoví termín ústního jednání, spojeného s místním šetřením (veřejné jednání), na kterém nejpozději mohou být uplatněny námitky, stanoviska a připomínky k návrhu.

Veřejně prospěšná stavba

Veřejně prospěšná stavba je určena pro veřejně prospěšné služby a pro veřejně technickou a dopravní infrastrukturu a veřejnou zeleň v území, podporující rozvoj a ochranu životního prostředí (stavba pro zneškodňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, pro veřejnou dopravu, pro veřejné školství, pro veřejnou správu apod.).

Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Veřejnost

Veřejnost v územním plánování tvoří občanské iniciativy, spolky, sdružení a zájmové skupiny existující (případně vznikající) proto, aby ovlivnily proces územního plánování, zasáhly do výstavby určitých celků atd.

Veřejný zájem

Veřejný zájem je takový zájem, který je výrazem potřeb a zájmů společnosti a který takto chápe a prosazuje legitimní veřejná moc. Jeho rozhodujícím rysem je mocensky garantovaná převaha nad zájmem či zájmy soukromými. Ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen na základ ě zákona, jen pro tento účel a za náhradu. Stavební zákon umožňuje ve veřejném zájmu vyvlastnit pozemky a stavby pro pět účelů.

Věšadlová stolice

se používá tam, kde je třeba ze statických důvodů vylehčit dlouhý vazný trám, který nelze zespodu podepírat střední stěnou

Vestavba

Změny dokončené stavby, při nichž se nemění objem stavby jako u přístavby nebo nástavby, ale dochází k novému členění vnitřních prostor.

Větrací průduch

Průduch, který slouží k větrání, například kotelny.

Větrná energie

Obnovitelný zdroj energie. V podstatě forma energie sluneční, protože vzniká při nerovnoměrném ohřívání Země - to způsobuje tlakové rozdíly v atmosféře, které se následně vyrovnávají prouděním vzduchu. Energie větru se ve světě využívá především k výrobě elektřiny. Větrné elektrárny buď fungují jako systémy dodávající elektřinu do rozvodné sítě (tzv. grid-on), nebo jako systémy na rozvodné síti nezávislé (grid-off). Pro efektivní využívání větrné energie je důležitá rychlost větru. Vhodné lokality pro výstavbu větrné elektrárny mají průměrnou rychlost větru minimálně 5 m/s.

Vícegenerační dům

pokud žijí dvě nebo tři generace v jednom domě, ale v oddělených bytových jednotkách.

Vícerodinný dům

dům, který má více než dvě bytové jednotky (bez nájemního bytu).

Vícevrstvé stěny

konstrukce stěny ze dvou nebo více vrstev zdiva uložených v odstupech od sebe, pro zlepšení tepelné izolace a ochrany proti vlhkostí i zvukové izolace.

Vícevrstvý komín

Komínový průduch vícevrstvého komína tvoří vložka, která je obklopena izolační vrstvou a vnějším pláštěm.

Vícevrstvý vazník

Obvykle nosný vazník, který se skládá ze dvou nebo více standardních vazníků vzájemně spojených hřebíky nebo šrouby.

Vikýř

Krytý střešní výstupek se zabudovaným svislým oknem, který vyčnívá ze střešní plochy. Jako vikýř bývá někdy označováno i toto okno samotné.

Vinylová plovoucí podlaha

Také plovoucí podlaha z PVC. Typ plovoucí podlahy. Lamely vinylové plovoucí podlahy jsou vyrobené z PVC (polyvinylchlorid). K jejich hlavním výhodách patří vysoká odolnost, snadná údržba, tvarová stálost a množství vzorů a barev, včetně různých imitací. Vinylové plovoucí podlahy se uplatní především tam, kde je potřeba zejména praktičnost spíše než přírodní dojem.

Vitraj

Skleněná barevná výplň oken kostelů a kaplí. Nesprávně vitráž.

Vlastní prostředky

finanční prostředky, jimiž stavebník disponuje - hodnota zaplaceného pozemku, vlastní kapitál, pohledávky stavebního spoření.

Vlastnické právo

Vlastnické právo je věcné právo, které poskytuje nejširší možnost přímého právního panství nad věcí. Je to právo absolutní, tj. působí vůči všem ostatním, kteří musí vlastnictví jiného respektovat a musí se zdržet všeho, co by oprávněného rušilo v jeho právu. Předmětem vlastnictví jsou věci. Zvláštní zákon stanoví, které věci mohou být předmětem vlastnictví pouze státu nebo určených právnických osob (nabývání vlastnictví).

Vlhkost spalin

Obsah vody ve spalinách, jak v plynné fázi, tak i v kondenzátu. Hmotnost vody v gramech nebo kilogramech připadající na 1 kg suchých spalin.

Vlhkost vzduchu

vzduch obsahuje zpravidla vlhkost ve formě vodní páry. Čím vyšší teplota, tím větší množství vlhkostí může vzduch pojmout.

Vložkování komínu

Dodatečné umístění komínové vložky do komína nebo její náhrada. Instalace komínové vložky je nejpoužívanějším způsobem opravy nebo rekonstrukce jednovrstvých komínů před opětovným připojením spotřebiče na kouřovou cestu.

Vnější tepelná izolace

promyšlenou izolací vnějších stěn lze ušetřit až 20 % nákladů na topení. Z hlediska stavební techniky je vnější izolace lepší než vnitřní.

Vnitřní komín

Také komín vestavěný. Jde o komín, který je vedený vnitřkem budovy.

Vnitřní stěny

stěny uvnitř budovy; mohou být nosné nebo nenosné, z materiálů s vyšší nebo nižší objemovou hmotností, plné zdivo nebo prefabrikované stěny.

voda otopná (OV)

teplonosná látka u teplovodních a horkovodních soustav

voda teplá (TV)

zdravotně nezávadná ohřátá pitná voda určená k mytí osob, umývání nádobí a předmětů, praní prádla, úklidu apod.

Vodní energie

Obnovitelný zdroj energie, který vzniká při koloběhu vody na Zemi působením sluneční energie a gravitační síly Země. Vodní energii využíváme ve vodních elektrárnách pro výrobu elektřiny. Klíčové jsou přitom proudění vody (rychlost a spád toku), její tlak (gravitace a výškový rozdíl hladin) nebo působení obou těchto veličin zároveň. Podle výkonu rozlišujeme vodní elektrárny velké a malé (v ČR zdroj s instalovaným výkonem do 10 MW). Síť malých vodních elektráren u nás lze stále rozšiřovat například v místě bývalých mlýnů, jezů nebo pil.

Vodní pára

voda v plynném skupenství, která je v proměnlivém množství obsažena ve vzduchu. Vodní pára má snahu se rovnoměrně rozptýlit a difundovat stavebními materiály.

Vodní sklo

Vodný roztok křemičitanu sodného. Využívá se jako lepidlo (např. na lepení šamotového obložení kamen) nebo k urychlení tuhnutí cementových směsí a k mineralizaci dřevěných konstrukcí (a tím k jejich ochraně proti požáru).

Vodoinstalační armatury

vodní ventily, sprcha a její hadice a též všechny klapky, ventily, uzavírací a škrtící ventily, šoupátka atd.

Vodorovná izolace

má chránit zdivo suterénních stěn před vzlínající vlhkostí.

Vodováha

umožňuje zabudovat či zamontovat do svislé a vodorovné polohy jednotlivé stavební dílce, zařizovací předměty, obrazy, police, skříně.

Vodovodní řad

Součást vodovodní sítě, sloužící k dopravě vody a k hromadnému zásobování vodou. Podle funkce se člení na přiváděcí (propojuje zdroj s místy koncentrovaných odběrů), rozváděcí (dopravuje vodu do jednotlivých míst spotřebiště) a zásobovací (přivádí vodu z rozváděcího řadu k místům spotřeby, spotřební místa jsou na něj napojena bezprostředně).

Volná krajina

Volná, přírodní krajina je část zemského povrchu vně zastavěných území sídel; převládají v ní prvky přírodní nad prvky technickými (dříve extravilán).

Voluptuár

Doslova radostník, uměle zformovaná část krajiny s romantickými stavbami a zámečky pro občasný pobyt (francouzsky maison de plaisance).

Voluta

Spirálová závitnice, zakončuje např. konzoly a hlavice ionských sloupů (viz též architektonické stavební řády).

Vybavení území

Vybavení území je dáno druhovou strukturou a kapacitou za řízení, která se na území nacházejí a která slouží různým lidským činnostem (např. počet bytů, druh a kapacity občanského vybavení, druh a kapacity technických sítí apod.) Vybavení je tedy charakterizováno funkčními (účelovými) jednotkami.

Vybavení základní a vyšší

Vybavení tvoří vybavení občanské, komerční, dopravní a technické. Základní vybavení: Zařízení, jež se váží bezprostředně k základním obytným jednotkám - obytné skupině, obytnému okrsku. Jsou to zařízení školská, jesle, centra společenského a obchodního vybavení, základní rekreační a sportovní vybavení. Z jiných typů vybavení sem patří zejména odstavné plochy a technické vybavení. Vyšší vybavení: Náleží k vyšším obytným souborům (čtvrť, obvod, městský sektor) a je již vázáno na motorovou dopravu. Patří sem nákupní centra, společenská centra, školská a informační centra, centra volného času, sportu a rekreace atd. Kromě obvyklé vazby na bydlení mohou být tato centra vázána i např. na městské centrum nebo naopak na přírodní prostředí (rekreace).

Vybírací otvor

Slouží k vybírání sazí, popílku nebo kondenzátu z komínových průduchů. Vybírací otvor se zřizuje na přístupném místě v nejnižším bodě komína, minimálně však 30 cm nad nehořlavou podlahou. Velikost otvoru a jeho umístění blíže specifikují normy ČSN.

Vybraná činnost ve výstavbě

Činnost, jejíž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Mohou ji vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k výkonu této činnosti dle zvláštního předpisu. Právnické osoby mohou tuto činnost vykonávat jen tehdy, zabezpečí-li její výkon fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě.

Vyhoření sazí

Situace, kdy dojde ke vznícení zápalných zbytků, které byly usazené na vnitřní stěně komínu.

Výjimečně přípustná stavba

Stavba s výjimečně přípustným funkčním využitím, které nemusí zcela odpovídat hlavní funkční náplni v území. Jde o funkce, jejichž poloha, množství a kapacita může narušit charakter území.

Výkop

zemina získaná vybagrováním při výkopových pracích na stavebních jámách a při výkopech pro potrubní vedení je následně odhrnuta do stran nebo odvezena.

Výkvěty

vytváření malých, bílých krystalků na zdivu, které jsou nejčastěji obklopeny vlhkými skvrnami. Je třeba stanovit, zda výkvěty pocházejí z použitých zdicích prvků, nebo z malty.

Výměna

jsou-li nosné stavební dílce přerušeny většími otvory (např. komínem), musí být silové účinky převedeny na sousední konstrukční prvky.

Výměník tepla

založen na principu, kdy horká voda protéká potrubím přes studenou vodu a odevzdá přitom studené vodě teplo a zároveň se ochladí.

vymetací otvor komínového průduchu

Zřizuje se na půdě v případě, kdy nelze vymetat průduch komínu z lávky na střeše. Velikost a umístění vymetacího otvoru blíže specifikují normy ČSN.

Vymývaný beton

betonové prvky, jejichž povrchovou vrstvu tvoří štěrk nebo drť.

Výplňové krokve

Prvky řeziva, které jsou osazené v pravých úhlech mezi vazníky. Výplňové krokve slouží jako fixační body.

Výpočet výměr

k sestavení výkazu prací (soupisu prací) a k zjištění nákladů projektant provede výpočet výměr.

Výroba nerušící

Výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým za řízením nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb a za řízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru. (Územní plán SÚ hl. m. Prahy a vyhláška HMP č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy.)

Výroba průmyslová

Část spol. produkce, která je přímým a užitečným výsledkem prům. činnosti prům. podniků; má formu výrobků nebo služeb a prací prům. povahy a je účelem výrobní činnosti ať již v hlavní, vedlejší či pomocné výroby příslušné výrobní jednotky. V. p. se člení: a) podle míry dokončenosti na dokončenou a nedokončenou výr.; b) podle charakteru výr. na zákl., vedlejší, doplňkovou a přidruženou. Skladba v. p. je dána její nomenklaturou a sortimentem. Ukazatele objemu prům. výroby se člení na peněžní a naturální, na ukazatele typu hrubého obratu, hrubé výroby a čisté výroby.

Výrobní okrsek

Menší část zóny pro průmyslovou výrobu , v níž jsou koordinovanou výstavbou soustředěny malé, hygienicky nezávadné průmyslové závody, provozovny místního průmyslu atd., které nemají rušivý vliv na okolí a které využívají společné technické sítě a zařízení, případně společná zařízení sociální, zdravotnická, administrativní budovy apod.

Vyrovnávací hmota

plastová hmota na vyrovnání potěrových nebo betonových ploch.

Vyschnutí stavby

novostavba potřebuje dostatek času na to, aby řádně vyschla. V časové tísni je možno zadat speciálním firmám, aby zabezpečily schnutí stavby. Vyschnutí lze urychlit výkonnými topnými agregáty.

Výška hlavní římsy

Výška hlavní římsy nad přilehlým terénem. Udává se většinou jako maximální přípustná, a to nejčastěji v relativních kótách. Měří se zpravidla ve středu průčelí každé jednotlivé budovy, výjimečně dlouhá průčelí budov lze pro potřeby stanovení výšky hl. římsy rozdělit na menší úseky.

Výška okapu

vzdálenost mezi povrchem terénu a okapem.

Výška podlaží

je svislá vzdálenost mezi horní hranou podlahy a horní hranou nad ní nebo pod ní ležící podlahy.

Výška stavby

Max. výška stavby, tj. součet výšky hlavní římsy a výšky střechy.

Výška střechy

Měří se vzhůru od hlavní římsy, je také rozdílem celkové výšky stavby a výšky hlavní římsy.

Výšková hladina zástavby

Výška staveb nad přilehlým terénem Je dána převládající výškou hřebenů střech či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě Rozlišuje se podrobněji výšková hladina vyrovnaná, stejnorodá (s nepodstatnými rozdíly) a málo či více diferencovaná.

Vyšší územní samosprávný celek (VÚSC)

Vyšší územní samosprávné celky jsou vedle základních územních samosprávných celků (tj. obcí) vyšší úrovní územních společenství občanů, která mají právo na samosprávu a jsou samostatně spravována zastupitelstvem. Podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. jsou vyššími územními samosprávnými celky kraje.

Výstavba

Prostorově ucelená nebo technicky samostatná, účelově určená část stavby. Pojmu objekt se užívá pro prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na úrovni stavby nebo její části, popřípadě pro celek s výstavbou související (objekt zařízení staveniště, objekt na sousedních pozemcích).

Výstavba podkroví

pod šikmou střechou lze získat kvalitní obytný prostor. Plocha střešních nebo vikýřových oken má tvořit nejméně 1/3 půdorysné plochy místnosti.

Výstupní čára

osa schodištního ramene.

Výsuvná uzávěrka

Zařízení oddělující komínový průduch od společného sběrače. V průduchu komína se společným sběračem vytváří půdici.

Vytápění horkým vzduchem

vzduch slouží jako teplonosné médium. Ohřátý vzduch je pomocí ventilátorů vháněn do prostor, které se tak relativně rychle ohřejí.

Vytápění nočním proudem

aby byl využit levný noční tarif pro odběr elektrického proudu, je výhodné použít akumulační kamna na noční proud.

Využití dešťové vody

použitím dešťové vody na zavlažování zahrady, splachování WC a pro provoz pračky lze ušetřit mnoho vody. Z tohoto důvodu je dešťová voda shromažďována do nádrže (cisterny).

Využití území

Využití území je vztah činností a hmotných objektů k území, na němž jsou umístěny. Tento vztah je určen účelem a intenzitou současného nebo navrženého využití území.

Vyvlastnění

Pozemky, stavby a práva k nim potřebná k uskutečnění staveb nebo opatření ve veřejném zájmu, je možné vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám je možno omezit ve vyvlastňovacím řízení rozhodnutím stavebního úřadu a to pro: a) veřejněprospěšné stavby podle schválené ÚPD, b) vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných území a pro zabezpečení podmínek jejich ochrany, c) vykonání asanace sídelního útvaru nebo jeho asanačních úprav podle schválené ÚPD, d) vytvoření podmínek pro nutný přístup k pozemku a stavbě, e) vytvoření podmínek pro umístění nebo řádný provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou se zjišťuje stav životního prostředí.

Vyvlastňovací řízení

Vyvlastňovací řízení je procesem vyvlastnění. Tento proces vykonává stavební úřad na návrh orgánu státní správy, právnické nebo fyzické osoby, která má předmět vyvlastnění využít k účelu pro který se vyvlastňuje. Průběh vyvlastnění je stanovený stavebním zákonem ve znění jeho novel.Vyvlastnit je možno pouze tehdy, jestliže není možné dosáhnout cíle vyvlastnění dohodou nebo jiným způsobem. Vyvlastnění musí být v souladu s cíli a záměry územního plánování a ty se dokazují zpravidla územním rozhodnutím. Pokud ú čel, na který se vyvlastňuje, nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, zkoumá se soulad s cíli a záměry územního plánování přímo ve vyvlastňovacím řízení. Na základě výsledků vyvlastňovacího řízení vydá stavební úřad rozhodnutí o vyvlastnění.

Významný krajinný prvek

Vyvlastňovací řízení je procesem vyvlastnění. Tento proces vykonává stavební úřad na návrh orgánu státní správy, právnické nebo fyzické osoby, která má předmět vyvlastnění využít k účelu pro který se vyvlastňuje. Průběh vyvlastnění je stanovený stavebním zákonem ve znění jeho novel.Vyvlastnit je možno pouze tehdy, jestliže není možné dosáhnout cíle vyvlastnění dohodou nebo jiným způsobem. Vyvlastnění musí být v souladu s cíli a záměry územního plánování a ty se dokazují zpravidla územním rozhodnutím. Pokud ú čel, na který se vyvlastňuje, nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, zkoumá se soulad s cíli a záměry územního plánování přímo ve vyvlastňovacím řízení. Na základě výsledků vyvlastňovacího řízení vydá stavební úřad rozhodnutí o vyvlastnění.

Výztuž

ocelová vložka v betonu. Skládá se z jednotlivých ocelových prutu, z betonářských ocelových rohoží nebo z kombinace obou.

Vzduchový průduch

Dutina mezi komínovým průduchem a pláštěm komína. Slouží k přivádění vzduchu do spalovacích komor uzavřených spotřebičů nebo k odvodu spalin do volného ovzduší (v případě, že spaliny proniknou netěsností komínového průduchu).

Vzpěradlo

konstrukce, jejíž nosný trám je podepřený vzpěrami, kterými se zatížení přenáší přímo do podpěr.

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby