Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Dálkový přístup

Dálkovým přístupem se rozumí přístup do informačního systému prostřednictvím telekomunikačního zařízení (například prostřednictvím sítě Internet).

Dálnice

Dálnice je směrově dělená pozemní komunikace s mimoúrovňovým křížením a je komunikací s přístupem pro motorová vozidla s omezenou minimální rychlostí. Vlastníkem dálnic je stát.

Datové soubory

Data – obecné označení jakýchkoli údajů, zpracovaných pomocí informačních technologií. Označují hodnoty podmínky nebo stav popisovaných objektů.

Datový prvek

Datovým prvkem se rozumí jednotka dat, která je v daném kontextu dále považována za nedělitelnou a je jednoznačně definována.

dávka slunečního ozáření

hustota sluneční zářivé energie dopadající na jednotku plochy za určitou dobu, která se zjistí integrací slunečního ozáření (výkonu) v určitém časovém intervalu (hodina, den, měsíc, rok), v kWh/m2 nebo MJ/m2

Dávkovací zařízení

v zařízení na změkčování vody dávkuje do vody chemické přísady.

Decibel

Jednotka používaná při měření hladiny intenzity zvuku a označovaná dB. Decibelová stupnice vychází z logaritmu k základu 10, což umožňuje vztáhnout libovolný zvuk k jinému zvuku, porovnat je. Tento přístup byl zvolen z jednoduchého důvodu - lidské ucho je citlivé na velmi široké rozpětí hodnot akustického výkonu a nehodnotí akustický výkon v absolutním měřítku, ale naopak srovnáním, kolikrát je jeden akustický výkon silnější než jiný.

Dědičné stavební právo

Časově ohraničené právo (nejčastěji na 99 let) na zastavění vlastněného stavebního pozemku. Možné je zdědění a prodej. Majitelé jsou uvedeni v pozemkové knize.

deklinace

úhel, který svírá spojnice středů Země a Slunce s rovinou zemského rovníku (odchylka od rovníku směrem na sever se značí znaménkem +); úhel precesního pohybu (náklonu) zemské osy

Dělená klimatizace

Nazývaná také split, nebo multisplit. Dělená klimatizace je jednou z variant bytové klimatizace. Pro dělenou klimatizační jednotku je charakteristická oddělená montáž části vnější (kompresor) a vnitřní (výparník). K jedné vnější jednotce může být připojeno více vnitřních, pak hovoříme o takzvané klimatizaci multisplit. Dělené klimatizace dále rozlišujeme podle jejich umístění například na nástěnné, podstropní či kazetové. Nejběžnějším typem klimatizací instalovaných v bytech jsou jednotky split v nástěnné variantě.

Dělová komora

Mnohdy klenutá místnůstka pro umístění děla ve hmotě zdiva bašt, masivních hradeb a bateriových věží. Je přirozeně opatřena vhodně směrovaným výstřelným otvorem (střílnou).

Deratizace

Proces hubení škodlivých hlodavců v uzavřených objektech, zejména v obytných prostorech. Deratizace se provádí nejrůznějšími prostředky - dělí se na mechanickou (využívající pasti na myši apod.) a chemickou (využívající jedy, nazývané rodenticidy).

Dešťová klapka

Klapka pro sběr dešťové vody se využívá k získávání dešťové vody na zalévání zahrady. Klapka, která je zabudována přímo v dešťovém svodu, se při dešti sklopí a odvádí dešťovou vodu do připraveného sudu.

Developer

Ten, kdo vlastní činností uvádí do chodu proces výstavby.

Dezinfekce

Proces, při kterém jsou záměrně ničeny choroboplodné zárodky pomocí dezinfekčních prostředků. Tyto prostředky mohou být chemické nebo fyzikální (např. UV záření, vysoká teplota). Pravidelně se dezinfekce provádí v místech se zvýšenými nároky na čistotu (např. nemocnice).

Dezinsekce

Proces odhmyzování, který má zamezit přenosu nebezpečných chorob z hmyzu na člověka či škodám na potravinách. Hubení hmyzu a dalších členovců se zaměřuje především na hmyz žijící v blízkosti lidí a využívá různé metody a prostředky (mechanické, biologické a fyzikální).

Dezurbanizace

Řízený nebo živelný proces, vedoucí k rovnoměrnému rozložení optimálně velkých sídel v krajině cestou zamezení koncentrického růstu velkoměst. Tento růst je nahrazován soustavou vysunutých sídel s pracovišti a s bydlením přiblíženým k rekreační krajině, rozložení centrálních služeb velkých měst do vymezených soběstačných městských útvarů (poválečný vývoj Londýna).

Diamantový řez

Plastické utváření bosáže a jiných architektonických prvků - tvarově připomínající plošky vzniklé při broušení diamantů.

Diametr

Významná městská komunikace, protínající velké město i v jeho centrální oblasti.

Difúze vodní páry

Ve stavebnictví přesun vodních par v prostoru objektu, který je způsobený poklesem tlaku vodní páry.

Difúzně otevřená stěna

S vylepšováním tepelně-izolačních parametrů staveb, kdy bylo nutné skládat stěny z několika vrstev, se začaly objevovat problémy s rozdílnými difúzními vlastnosti jednotlivých materiálů - jejich nesprávná skladba může vyústit až v nefunkční stavbu. Na konstrukce, které jsou skládané z více vrstev, dnes aplikujeme princip difúzní otevřenosti. Jde o to poskládat jednotlivé vrstvy tak, aby v omezeném množství vodní pára do konstrukce vnikat mohla a aby se v případě potřeby zase vypařila směrem ven. Difúzně otevřené stěny jsou například i klasické stěny z cihel, kamene, hlíny či masivu.

Difuzní odpor

Závisí na tloušťce těsnicí vrstvy (parotěsná zábrana, vrstva tlumicí prostup vodních par) a koeficientu difuzního odporu.

Difuzní záření (resp. záření z atmosféry)

Sluneční záření, které v důsledku rozptylu v atmosféře dopadá neuspořádaně. Jeho rozdělení závisí na druhu oblačnosti a na jasnosti atmosféry.

Dilatační spára

Spára mezi dvěma stavebními prvky (např. na mostech, u velké plochy dlažby). Dilatační spára slouží k vyrovnávání délkových změn způsobených druhem materiálu nebo změnou teploty.

Dílčí územní plán

Územní plán, který lze v případech uvedených v zákoně zpracovávat pro komplexní řešení části území obce.

DIN

Zkratka Německého institutu pro normalizaci, registrovaný spolek (Deutsches Institut für Normung e. V.).

Disperzní barva

Vodou ředitelná nátěrová látka, jejíž film po zaschnutí připomíná lakovaný nátěr. Disperzní barvy jsou otěruvzdorné, vyznačují se velkou paropropustností a jsou vhodné k nátěrům všech druhů vnitřních povrchů, včetně prostorů, kde se zdržuje vlhkost (i pro sanační omítky).

Dlaždice

Existují v mnoha velikostech, barvách a jsou rozdíl ně kvality. Dělí se do čtyř tříd namáháni.

Dlaždicový kříž

V případě, že jsou dlaždice kladeny svépomoc ně, jsou dlaždicové kříže velmi užitečné. Kříže z plastu zabezpečují stejnoměrný odstup mezi položenými dlaždicemi. Dlaždicové kříže (nazývané spárové kříže) se nasouvají na rohy dlaždic.

Doba doznívání zvuku

Doba, za kterou zvuk poklesne o 60 dB. Zvuk totiž nezaniká okamžitě poté, co vznikne, ale je ještě po určitou dobu slyšitelný v důsledku odrazů od stěn, stropů, podlah či jiných povrchů.

doba slunečního svitu

doba, po kterou je vodorovná plocha vystavena přímému slunečnímu ozáření > 120 W/m2

Dobrozdání

Vyjádření příslušného orgánu územního plánování o souladu zpracované územně plánovací dokumentace se zákony, úkoly a cíli územní ho rozvoje a o koordinaci s územně plánovací dokumentací sousedících území. Dobrozdání je podmínkou schválení územně plánovací dokumentace

Dočasná stavba

Stavba, která má podle vydaného stavebního povolení předem omezenou dobu trvání. Jde především o stavby sloužící k dočasnému užití jako například vybavení výstaviště, venkovní koncertní pódium, cirkusový stan či mobilní stavební buňka.

Docházková vzdálenost

Směrné nebo normativní stanovení pěší dostupnosti mezi nejvzdálenějším obytným domem a účelovými objekty občanské vybavenosti nebo ke stanicím městské hromadné dopravy.

Dohoda o přeparcelaci

Dohoda o přeparcelaci bude upravena jako dohoda vlastníků pozemků zejména v zastavitelném území nebo v území určeném k přestavbě, které je vymezeno v územním plánu, ale rovněž v územích nezastavitelných. Jedná se o dohodu o novém využití a uspořádání pozemků v těchto územích, o rozdělení prospěchu a nákladů stávajících vlastníků na novém využití a uspořádání území. Je-li nezbytné dělení nebo scelování stávajících pozemků, je součástí i dohoda o změně a přidělení nově vzniklých pozemkových parcel. Dohoda o přeparcelaci bude nezbytná ve stejných případech jako plánovací smlouva.

Dojížďka

Pravidelné jízdy v součtu nebo v průměru mezi bydlištěm a pracovištěm, vztažené k ohraničenému území. Analogicky „vyjížďkou“ by se mínil počet vyjíždějících ze sídla za prací do blízkého i vzdáleného okolí - v praxi méně užívaný pojem.

Dokončovací práce

Po do končení hrubé stavby následuje její převzetí a dokončovací práce, které zahrnují vnitřní, resp. vnější omítky, zhotovení podlah, všechny instalace, okna a dveře atd.

Dokumentace

Soubor dokumentů, které jsou zdrojem a nosičem informací. Duševní dílo sestávající z informací.

Dokumentace ochrany přírody a krajiny

Tento pojem není v ČR legislativně vymezen. Dokumentaci ochrany přírody a krajiny představují především dokumentace územních systémů ekologické stability a další dokumenty, které spravují orgány ochrany přírody. Těmito dokumenty jsou např. ústřední seznam ochrany přírody, státní a okresní koncepce ochrany přírody a krajiny, plány péče o zvláště chráněná území a pod.

Dolní kleštiny

Položené na pozednici.

Dominanta

Převládající prvek v urbanistické kompozici. Významná budova nebo soubor budov i přírodní útvar, ovládající svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi strukturu města nebo krajiny. Okolí se dominantě podřizuje a napomáhá jejímu vyniknutí.

Dominium (doména)

Rozlehlé panství souvislého charakteru.

Donjon (donžon)

Obytná věž s dostatečně velkými místnostmi, v patrech osvětlenými okny a vybavenými krby. Stojí většinou v chráněné nebo centrální poloze. Dispozice s donjonem místo paláce a bez bergfritu se nazývá donjonovou dispozicí.

Doplňkové funkční využití

Samostatně nezobrazitelné nezbytné funkce, prorůstající všemi typy funkčních ploch a tvořící doplněk nezbytný pro fungování území.

Doprava

Souhrn činností (resp. činností a staveb), jimiž se uskutečňuje pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách a přemísťování osob (osobní) a věcí (nákladní) dopravními prostředky nebo zařízeními. Dělení: doprava individuální, hromadná osobní, veřejná, městská hromadná doprava atp.

Doprava cílová

Doprava, která do daného území vjíždí a má cíl v tomto území.

Doprava příměstská

Veřejná doprava provozovaná k přepravě obyvatel okolí města. Zpravidla navazuje na dopravu městskou.

Doprava tranzitní

Doprava, jež územím projíždí a nemá v něm východisko ani cíl.

Doprava vnější

Doprava, jejíž východisko nebo cíl jsou mimo dané území.

Doprava vnitřní

Doprava, která má východisko a současně cíl v daném území.

Doprava zdrojová

Doprava, která z daného území vyjíždí a má v něm východisko.

Dopravní a rozvodné sítě obcí

Dopravní sítě obcí jsou tvořeny vždy pozemními komunikacemi, často dráhami a někdy letišti, vodními cestami a přístavy. Řešení problémů spojených s uvedenými dopravními sítěmi řeší příslušné správní úřady, jako dotčené orgány státní správy pro územní plánování a územní řízení, v případě stavebního řádu a stavebního řízení jako speciální stavební úřady. Rozvodné sítě obcí jsou tvořeny zejména kanalizačními rozvody, vodovody, elektrickými sítěmi, rozvody tepla, plynovody a telekomunikačními sítěmi. Plánování a udržování rozvodných sítí přísluší distribučním společnostem a v některých případech zásobování teplem a vodou také obcím.

Dopravní síť

Územně ohraničený souhrn dopravních cest jednoho, více nebo všech druhů dopravy.

Dopravní špička

Část sledovaného časového období, v níž se objeví a po kterou trvá největší intenzita silničního ruchu Dopravní sedlo je naopak část sledovaného časového období, v níž se objeví a po kterou trvá nejmenší intenzita silni čního ruchu. (Zásady a pravidla územního plánování

Dopravní stavba

Stavba sloužící pozemní, vodní a letecké dopravě v klidu i v pohybu.

Dopravní systém

Soubor dopravních sítí, ploch a vybavení (včetně pracovníků) všech druhů dopravy ve sledovaném území, členěný podle druhů dopravy, dosahu jejich působnosti (městské, regionální, státní) i podle jejich uspořádání. Pojem „dopravní systém“ se rovněž používá ve významu typu uliční soustavy (radiální, okružní, radiálně-okružní, případně roštový systém).

Dopravní tah

Plánovitě, souvisle a plynule navazující pozemní komunikace a jejich úseky, určené podle určitých kriterií pro dálkovou dopravu.

Dopravní uzel

Místo, kde na sebe přímo navazuje více tratí téhož nebo různých druhů dopravy, kde je možný přestup cestujících nebo překládky zboží.

Dostupnost

Možnost přemístění pěšky nebo dopravními prostředky charakterizovaná souborem ukazatelů, např.: nabídkou spojů a jejich rozložením v průběhu dne, celkovou cestovní dobou, maximálním intervalem spojů, finanční nákladností přemístění atd.

Dotčená práva

Dotčená práva – práva, která se dotýkají určitých subjektů. Ve stavebním zákoně se jedná o vlastnická nebo jiná práva k pozemku či stavbě na něm, která mohou být přímo dotčena.

Dotčená veřejnost

Dotčenou veřejností se rozumí ta část veřejnosti, která je nebo může být dotčena rozhodováním v otázkách územního plánování nebo má na tomto rozhodování odůvodněný zájem

Dotčený správní úřad

Dotčené správní úřady jsou orgány státní správy, jimž zvláštní předpisy uvedené ve stavebním zákoně svěřují ochranu veřejných zájmů v řízeních probíhajících v režimu stavebního zákona.

Drápek

Plastický tvar na patce vloženého sloupku portálů z pozdně románského a přechodového románsko-gotického období.

Drážkové těsnění

Těsnění, které je vytvořené geometrickým tvarem do sebe zapadajících osazovacích rámů a rámů křídel.

Drenáž

Technologie, která slouží k odvodňování stavebního pozemku. Pomocí drenáže se může odvádět svahová, povrchová nebo spodní voda.

Dřevěná (ocelová) konzola

Podpůrný stavební prvek v dřevěných a ocelových stavebních konstrukcích.

Dřevěná plovoucí podlaha

Typ plovoucí podlahy. Lamely dřevěné plovoucí podlahy jsou vyrobené sendvičově. Nosnou část lamely tvoří dřevo, nebo dřevotřísková deska, vrchní nášlapná vrstva je tvořená ušlechtilým dřevem. Výhodou dřevěné plovoucí podlahy je přirozený vzhled, pružnost a výborné tepelně izolační vlastnosti. Nevýhodou pak vyšší nároky na údržbu a náchylnost k mechanickému poškození.

Dřevěný obklad

Stěny a stropy mohou být místo omítky nebo tapet opláštěny dřevem

Dřevokazné houby

Skupina hub, která z lidského úhlu pohledu škodí parazitováním na živém i mrtvém dřevě. Tyto houby se vyskytují jak v přírodě a lesích, tak (co je horší) v lidských sídlech. Dřevokazné houby jsou příčinou mnoha chorob dřeva - způsobují například takzvanou bílou a hnědou hnilobu. Existuje mnoho druhů dřevokazných hub, v lidských sídlech škodí dřevomorka domácí.

Dřevostavba

Stavba, jejímž základním stavebním materiálem je dřevo. Dřevo jako ekologická, dobře obnovitelná surovina s vynikajícími tepelnými vlastnostmi funguje jako přírodní klimatizace. I relativní vlhkost vzduchu dokáže udržet v pro člověka ideálním rozmezí kolem 50-60%. Dřevo má charakteristickou velmi trvanlivou vůni, je schopno částečně absorbovat prach a neutralizuje vliv patogenních zón. Dřevostavby bývají označovány také jako nízkoenergetické stavby, protože patří ke stavbám s nízkou spotřebou energie na provoz a vytápění.

Dřevotřísková deska

Deska vyrobená z dřevěných třísek, které jsou slisovány spolu s lepidlem. Dřevotřískové desky se uplatňují například při výrobě nábytku.

Drobná stavba

Drobná stavba plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Podle § 139b, odst. 7 a 8, zák.č. 50/1976 Sb. se mezi drobné stavby řadí: Stavby s jedním nadzemním podlažím do 16 metrů čtverečních a výškou do 4,5 metru, Podzemní stavby do 16 metrů čtverečních a hloubkou do 3 metrů, Oplocení, propustky, chodníky, přejezd
Drobnou stavbou není garáž.

Druh

je základní prvek ze skupiny nebo podskupiny s jednoznačným významem svého věcného obsahu v ÚPD. Může být dále upřesněn poddruhem.

Druhé bydlení

Souhrn jevů a procesů spojených s objektem (nebo jeho částí), který je přechodným místem pobytu vlastníka či uživatele, využívajícího tento objekt převážně k rekreačním účelům. Mimo jiné se jedná o pobyt v objektech individuální rekreace, zejména chataření, chalupaření a pobyt v soukromých sezónních sídlech i rekreačních vilkách.

Druhová ochrana

Zákon o ochraně přírody a krajiny stanovuje obecnou ochranu planě rostoucích druhů rostlin a volně žijících druhů živočichů a zvláštní ochranu těch jejich druhů, které jsou vzácné či ohrožené. Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před poškozováním a ohrožením na bytí, degenerací a před zničením ekosystému, jehož jsou součástí. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů jsou vyhlášeny obecně závazným právním předpisem. Podle stupně ohrožení se člení na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Podmínky ochrany zvláště chráněných druhů a seznam těchto druhů uvádějí obecně závazné právní předpisy.

Dům bytový

Stavba určená pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Tj. bytovým domem je stavba určená pro bydlení, v níž obytná funkce plošně přesahuje 50 %.

Dům kolektivní

Bytový dům se zachovaným bydlením jednotlivých rodin, avšak kolektivizovanými službami a těmi funkcemi, jež je možné a účelné soustředit do společného zařízení. U nás se meziválečné myšlenky tohoto směru uskutečnily až po druhé světové válce. Jako jedny z prvních v Evropě vznikly kolektivní domy v Litvínově.

Dům rodinný

Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Dům se dvěma byty

Obytný dům se dvěma samostatnými byty, které jsou přístupny přes společný vchod.

Dutina, drážky

Otvory ve stěnách a stropech potřebné k rozvodu vedeni, které jsou později uzavřeny.

Dveřní kování

Všechny prvky dveří, které spojují dveřní křídlo s rámem.

Dveřní křídlo

Část dveří bez rámu, která se volně kýve nebo posouvá (záleží na konkrétním typu dveří).

Dvojdům

Typ domu, kdy jeden objekt obsahuje dva rodinné domy. V základním provedení je dispozičně řešený jako dva jednogenerační rodinné domy, které jsou zrcadlově převrácené. Dvojdům lze prakticky začlenit někam mezi samostatný rodinný dům a dům v řadové zástavbě.

Dvojité zasklení

Sestává ze dvou jednoduchých skleněných tabulí za sebou.

Dymník

Architektonický prvek ve tvaru trychtýře, který je obrácený rozšířenou stranou dolů. Dymník nachází uplatnění v uzavřených místnostech s otevřeným ohněm, protože slouží k zachycování a odvádění dýmu z prostoru topeniště do komína.

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby