Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Sadovnická, krajinářská, zahradní úprava

Název pro projekt objektu zeleně a rovněž realizovaný návrh, jehož výsledkem je objekt zeleně.

Sádrokarton

Také sádrokartonové desky. Průmyslově vyrobené desky určené pro vnitřní výstavbu - nejčastěji se používají k realizaci příček, podhledů nebo stropu. Skládají se ze sádrového jádra a po obou stranách pevně připojeného kartonu. Tloušťka desek je od 10 do 18 mm. Sádrokarton je vhodný jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích.

Sádrokartonové desky

průmyslově vyrobené desky pro stropní a stěnové obklady, které se skládají ze sádrového jádra a po obou stranách pevně připojeného kartonu. Tloušťka desek je 10, 12,5, 15 a 18 mm.

Sala terrena

Přízemní, často arkádou otevřená velká místnost související se zahradou. Byla buď součástí hlavního křídla zámku nebo samostatným objektem.

Sálavé podlahové vytápění

Druh podlahového vytápění, kdy je teplo do místnosti předáváno z topné části sáláním. Do podlahy mohou být zabudovány buď trubky, ve kterých obíhá teplá voda (teplovodní vytápění), nebo elektrické kabely či rohože (elektrické vytápění). Zdrojů energie pro teplovodní systém je celá řada - patří mezi ně plyn (plynový kotel), tuhá paliva (kotle na tuhá paliva a to včetně biomasy), elektřina (elektrokotel, tepelné čerpadlo + energie prostředí) a sluneční energie (solární kolektory).

Sálavé teplo

působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápěním.

Salet

Zděná drobná parková (zahradní stavba), na rozdíl od glorietu uzavřená.

Šambrána

Vnější zdobné rámování okenních otvorů.

Samospráva

Obec má právo na samosprávu; úkoly patřící do samosprávy obce (dále jen „samostatná působnost“) plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce.

Samostatná působnost

Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.

Samostatný komínový průduch

Také komínový průduch jednotlivý. Průduch, do kterého je napojen jeden kouřovod, odvádí tedy spaliny z jednoho nebo více spotřebičů z jednoho podlaží.

Samostatný kouřovod

Také kouřovod jednotlivý. Kouřovodný průduch, do kterého je napojen jen jeden spotřebič.

Šamot

ohnivzdorný, velmi tvrdě vypálený jíl. Šamotové zdicí prvky jsou užívány na vnitřní obložení kamen a komínů.

Schodištní stupeň

schody musí být bezpečné a pohodlné. Běžný poměr stoupání: 2 výšky podstupnice a 1 šířka stupnice stupně musí dohromady dávat 62,5 cm.

Schodištní zábradlí

schody s více než třemi stupni musí mít schodištní zábradlí.

Schodnice

jsou bočním ohraničením schodištních stupňů.

Schody

skládají se ze stupňů, schodnice a zábradlí.

Schvalovací doložka územně plánovací dokumentace

Hlavní výkresy a textová část schválené územně plánovací dokumentace se opatří schvalovací doložkou, která obsahuje a) označení schvalujícího orgánu, datum schválení a číslo usnesení, kterým byla ÚPD schválena, b) razítko, jméno, funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele, c) razítko, jméno, funkce a podpis zhotovitele, d) datum a číslo jednací stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu ÚPD.

Sdružený komín

Sdružený komín má dva nebo více průduchů.

Sedile

Sedátko ve výklenku zvýšené orámováním architektonickými články.

Sedlová střecha

Střecha, která má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dva okapy a dva štíty. Jde o historicky nejběžnější typ střechy, který se u nás používá. Sedlová střecha se často uplatňuje jak u volně stojících rodinných domů, tak v řadové zástavbě rodinných i bytových domů. Pro stavby složitějšího půdorysu nabízí sedlová střecha i různé varianty - například střechu křížovou a polokřížovou.

Sedlový portál

Ostění obdélného otvoru s konzolkami v horních koutech.

Sedlový vazník

Vazník se spojem dvou horních pásů ve vrcholu, který ale nemusí nutně mít stejný sklon na obou stranách.

Segregace dopravy

Vyhrazení místa, času, prostoru určitému druhu dopravy. Děje se horizontálním členěním doprav. tělesa nebo vertikálním rozložením do dvou a více úrovní. Segregace může být časová a prostorová, prostorová může mít formu horizontální i vertikální.

selektivita absorbéru

vlastnost absorpčního povrchu, kdy odrazivost v oblasti slunečního záření (vlnové délky 0,3 - 3 mm) je nízká (vysoká pohltivost), zatímco v oblasti dlouhovlnného záření (nad 3 mm) je vysoká (nízká emisivita); poměr pohltivosti absorbéru v oblasti slunečního záření k emisivitě v oblasti dlouhovolnného záření

Sgrafito

Dekorativní výzdoba stěn proškrabávaná (rytá) ve vrchní omítce na spodní tmavou vrstvu. Nejběžnější je imitace bosáže (sgrafitová rustika), často i figurální, ornamentální a vegetabilní (rostlinné) motivy.

Sídelní soustava

Určitá konkrétní organizace sídelní sítě, v níž sídelní útvary různé velikosti a různého sociálně-ekonomického profilu a významu plní výrazněji specializované funkce, jsou navzájem spjaty ekonomickými, sociálními a technickými vztahy a tvoří funkčně integrovaný organismus se specifickou sídelní strukturou.

Sídelní struktura

Struktura daná rozmístěním, velikostí, členěním a vzájemnými prostorovými i funkčními vztahy sídelních útvarů a ostatních prvků osídlení (dopravní sítě, lineární tahy infrastruktury, výrobní, rekreační a jiné zóny ležící mimo sídelní útvary, prvky krajiny).

Sídelní útvar (též sídlo)

Každá jednotka osídlení, která tvoří uzavřený, od jiných jednotek osídlení prostorově oddělený celek. Typy sídel: venkovské (samota, ví ska, vesnice), městské (městečko, město), přechodné.

Sídlo

Místo způsobilé k trvalému přebývání.

Šikmá střecha

Střechy se sklonem od 10 do 45 stupňů. Šikmé střechy se skládají z krytiny a krovu, který plní funkci nosné konstrukce. Mezi krovem a stropem vzniká volný prostor, který je možné využít buď jako půdu k ukládání věcí, nebo jej upravit na podkrovní byt. Šikmé střechy jsou dražší, ale zároveň výrazně trvanlivější než střechy ploché. Delší trvanlivost zajišťuje jejich vyšší odolnost vůči povětrnostním vlivům – po střeše snáze sjíždí sníh, nedrží se na ní voda, méně na ni působí sluneční záření a je odolnější vůči střídání teplot.

Silnice

Veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Dělení: silnice I., II., III. třídy.

Silniční pozemek

Tvoří těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek.

simulátor slunečního záření

umělý zdroj zářivé energie napodobující záření Slunce

Šindel

obložení průčelí domu, krytina celých střech. Šindele jsou ploché, štípané nebo řezané dřevěné destičky ze smrku, borovice, dubu, červeného cedru.

Šířka uličního prostoru

Vzdálenost protilehlých uličních čar.

Síť stoková

Soustava zařízení pro sběr, shromažďování a dopravu tekutých odpadů . Tvoří ji uliční stoky, sběrače a kmenové stoky. Může být „jednotná“ nebo „oddílná“ ( tj. v podstatě soustava dvou stokových sítí, z nichž jedna je pro dešťové a druhá pro ostatní odpadní vody).

Síť vodovodní

Soustava zařízení pro rozvod vody.

Sítě technického vybavení

Jsou nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé druhy technického vybavení; podle ú čelu jsou sítě technického vybavení energetické (elektrická silová vedení, plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiná vedení (například produktovody).

Skladebné rozměry

modulová koordinace v pozemním stavitelství tvoří podklad pro dimenzování budov, jednotlivých stavebních dílců i zdicích prvků.

Skládka odpadů

Zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění. Musí odpovídat podmínkám uvedeným v zákoně.

Skleníkové plyny

Plyny, které se podle mnohých vědců podílejí na klimatických změnách, především na globálním oteplování. Mezi skleníkové plyny řadíme vodní páru, oxid uhličitý, oxid dusný, metan či freony. Množství skleníkových plynů se začalo v atmosféře zvyšovat zejména v průběhu industrializace v 19. století. V této souvislosti hovoříme o emisích skleníkových plynů.

Skleníkový efekt

Proces, který je nezbytný pro život na Zemi. Sluneční záření zahřívá povrch naší planety, a když její teplota vzroste, teplo je vyzařováno zpět do atmosféry. Část této energie pak absorbují skleníkové plyny v atmosféře. V tomto směru se atmosféra chová podobně jako skleník - dovnitř propouští viditelné světlo a absorbuje odcházející tepelné záření. Díky principu skleníkového efektu je na Zemi udržováno teplo vhodné pro život (jinak by zde panovala průměrná teplota kolem -18°C). Nadměrné množství skleníkových plynů v atmosféře však může způsobovat zesilování skleníkového efektu, díky čemuž se Země ještě více zahřívá.

sklo antireflexní

sklo opatřené antireflexním povlakem pro snížení odrazivosti

sklo prizmatické

sklo opatřené texturou pro snížení odrazivosti v oblasti vyšších úhlů dopadu slunečního záření

sklon kolektoru

úhel mezi rovinou kolektoru a vodorovnou rovinou

Sklon střechy

úhel mezi povrchem střechy a vodorovnou linií domu. Sklon střechy je často stanoven v územním plánu zastavění.

Sklonitá střecha

Souhrnný název, kterým se označují jak střechy šikmé (sklon 10-45°), tak střechy strmé (sklon větší než 45°).

Sloupek

podpěrný prvek krokve.

sluneční

termín "sluneční" vyjadřuje souvislost se Sluncem a fyzikálními pochody s ním spojenými

Sluneční energie

Energie Slunce, která je předávaná Zemi ve formě záření. Sluneční záření je základním obnovitelným zdrojem energie, protože většina energie ostatních obnovitelných zdrojů má svůj původ v energii Slunce. Pomocí solárních, respektive termických a fotovoltaických kolektorů lze sluneční energii přeměňovat na teplo nebo elektřinu. Využití solární energie k ohřevu vody nebo přitápění umožňují solární kolektory a výrobu elektřiny pak fotovoltaické panely. Efektivní využití sluneční energie záleží na dvou klíčových faktorech - intenzitě slunečního záření a době slunečního záření.

Sluneční kolektor

v jeho absorbéru je ohřívána teplonosná tekutina. Ohřátá tekutina proudí v uzavřeném okruhu do akumulátoru tepla, kde ohřívá vodu.

slunoměr

heliograf; přístroj pro měření doby slunečního svitu

Směrný vodohospodářský plán

Směrný vodohospodářský plán je základním podkladem pro vodohospodářská opatření všech rezortů, pro vodohospodářská opatření při územním plánování a vodohospodářská rozhodování. Je rovněž jedním ze základních podkladů pro hospodaření s vodami a pro vypracování dlouhodobých výhledů odvětví, která mají požadavky na vodní zdroje nebo jinak ovlivňují hospodaření s vodou, popřípadě její jakost. Součástí tohoto plánu je státní bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti.

Smíšená zástavba (smíšené území)

v územním plánu vyčleněná oblast smíšené zástavby dovoluje různé využití, např. objekty pro provozování živností, řemeslnické služby (které neruší) a bytovou výstavbu.

Sněžník, zachytač sněhu

v oblastech bohatých na sněhové srážky musí být mřížový zachytač sněhu umístěn na střechu budov, které přímo hraničí s veřejnými cestami.

Sokl

část domu mezi povrchem terénu a přízemím. Sokl tvoří nejčastěji přechod mezi suterénem a přízemím.

solanka

vodní roztok soli používaný jako teplonosná kapalina; termín se používá i jako obecné označení nemrznoucí teplonosné kapaliny

solární

termín "solární" vyjadřuje souvislost s technickým využitím sluneční energie

Solární elektrárna

Také fotovoltaická elektrárna. Elektrárna, která vyrábí elektřinu ze sluneční energie pomocí fotovoltaických panelů. Množství vyrobené elektřiny přitom závisí na několika faktorech - především na počtu slunečních hodin a intenzitě slunečního záření. Pro umístění fotovoltaické elektrárny je nejvhodnější jižní orientace a sklon mezi 30–35%. Výkon solární elektrárny se uvádí v jednotkách kWp, které vypovídají o maximálním možném výkonu elektrárny.

Solární panel

Zařízení, které umožňuje využívat solární energii k výrobě elektřiny (fotovoltaické články) nebo tepla (solární kolektory). Solární články tvoří polovodičové plátky, na jejichž spodní straně je umístěna průchozí elektroda. Jako polovodič je většinou využíván křemík. Právě křemík je hlavním důvodem, proč se dnes intenzivně řeší způsob recyklace vysloužilých solárních panelů.

Solární zařízení

využívají energii slunečního záření pro ohřev užitkové vody a k výrobě elektrické energie.

Sopouch

Jedna ze základních částí komína. Propojuje spotřebič s komínovým průduchem, do nějž jsou odváděny škodlivé plyny produkované spotřebičem.

Soubor staveb

Vzájemně provozně a ekonomicky související stavby, jimiž se uskutečňuje rozsáhlejší výstavba na souvislém území (a také výstavba ke společnému cíli, i na více místech).

Souborné stanovisko

Je zpracováno pořizovatelem na základě výsledků projednání konceptu řešení. Obsahuje pokyny pro dokončení návrhu územně plánovací dokumentace, jeho součástí je návrh rozhodnutí o podaných námitkách. V návrhu souborného stanoviska se posuzuje splnění požadavků zadání, soulad s platnou navazující územně plánovací dokumentací a splnění požadavků uvedených ve stanovisku nadřízeného orgánu územního plánování ke konceptu řešení. V návrhu souborného stanoviska se uvedou pokyny pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace spolu s výběrem jedné alternativy (varianty) z konceptu řešení.

Současně zastavěné území obce

Současně zastavěné území tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Při určování současně zastavěného území obce se vychází z údajů katastru nemovitostí. Hranici jednoho současně zastavěného území tvoří uzavřená obalová čára zahrnující soubor a) stavebních parcel (zastavěných ploch a nádvoří) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny a kolaudovány) b) parcel zemědělských pozemků a vodních ploch, obklopených výše uvedenými parcelami (parcely jiných zemědělských pozemků stejně jako lesních pozemků se do zastavěného území obce nezahrnují.) c) parcel ostatních ploch ; z nich dráhy, dálnice, silnice a ostatní komunikace pouze v případě, že jsou obklopeny parcelami uvedenými pod písmeny a) a b). Tento pojem nahradil dříve užívaný „ intravilán“.

součinitel kolektoru tepelný přenosový

poměr energie dodané solárním kolektorem k energii, která by byla dodána, jestliže by celý absorbér měl vstupní teplotu teplonosné látky

součinitel kolektoru účinnostní

poměr energie dodané solárním kolektorem k energii, která by byla dodána jestliže by celý absorbér měl střední teplotu teplonosné látky

Součinitel tepelné vodivosti

Fyzikální veličina z oboru termodynamiky, která udává míru schopnosti látek vést teplo. Tato veličina umožňuje porovnání látek podle tepelné vodivosti, protože jde o konstantní veličinu. Nízká hodnota součinitele tepelné vodivosti znamená, že látka patří mezi tepelné izolanty a naopak. Mezi výbornými tepelnými vodiči s vysokým součinitelem tepelné vodivosti najdeme především kovy. Hodnota součinitele tepelné vodivosti je zásadní v oblasti úspor energie - předevčím pak u materiálů, které se používají pro tepelnou izolaci.

Soupis prací

dělí se na popis stavby a výkaz prací. V popisu stavby jsou stanoveny stavební úkoly, ve výkazu prací jsou uvedeny jednotlivé činnosti, které potřebují řemeslníci pro kalkulaci své nabídky.

soustava s nízkým průtokem

solární soustava s průtokem 10-20 l/(h.m2) plochy kolektoru, při kterém se dosáhne ohřátí teplonosné kapaliny v kolektoru o cca 30-50 °C

soustava s nuceným oběhem

soustava, v níž se využívá čerpadlo nebo ventilátor pro oběh teplonosné látky

soustava s přirozeným oběhem (samotížná)

soustava, v níž oběh vzniká pouze v důsledku rozdílných hustot teplonosné látky mezi kolektory a zásobníkem nebo mezi kolektory a výměníkem tepla

soustava s vysokým průtokem

solární soustava s průtokem 50-70 l/(h.m2) plochy kolektoru, při kterém se dosáhne ohřátí teplonosné kapaliny v kolektoru o cca 7-10 °C

soustava solární kapalinová

solární soustava, kde teplonosnou látkou je kapalina

soustava solární kombinovaná

solární soustava pro přípravu teplé vody a vytápění (přitápění)

soustava solární pro přípravu teplé vody

solární soustava pro přípravu teplé vody

soustava solární tepelná

soustava složená ze solárních kolektorů a ostatních součástí, která dodává tepelnou energii

soustava solární teplovzdušná

solární soustava, kde teplonosnou látkou je vzduch

soustava solární vypouštěcí

solární soustava s přímým průtokem, ze které může být voda z kolektorů vypouštěna do odpadu, obvykle jako ochrana před zamrznutím

soustava solární vyprazdňující se

solární soustava, ve které se pravidelně, jako část pracovního cyklu, teplonosná látka vyprázdní ze solárního kolektoru do zásobníku po vypnutí oběhového čerpadla a po jeho zapnutí se kolektory teplonosnou látkou znovu zaplní

Soustava zařízení pro rozvod vody.

Technický prvek (součást) infrastruktury, mající obvykle charakter liniové stavby.

Soutka

Úzká ulička mezi dvěma zdmi (budovami), otevřený koridor.

Špaleta

Stěna výklenku otvorů (oken, dveří).

Spalinová cesta

Také kouřová cesta. Jde o souhrnný název pro vedení spalin od kouřového hrdla spotřebiče paliv do volného ovzduší. Spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a průduchem komína, případně průduchem komínového nástavce.

Spalinová klapka

Uzávěr v kouřovodu nebo v průduchu komína, který je ovládaný teplotou nebo elektricky. Uzavírá spalinovou cestu, funguje v závislosti na chodu spotřebiče.

Spalinové hrdlo

Také kouřové hrdlo. Součást spotřebiče paliv, která slouží k jeho připojení na kouřovod.

Spaliny

Látky, které vznikají při hoření paliv.

Spára

odstup mezi dvěma stavebními dílci, dlaždicemi, zdicími prvky, palubkami apod.

Spárovací malta

nesmí být zaměňována s omítkovou nebo zdicí maltou. Spárovací malta pro venkovní použití je tvořena zvlášť jemným pískem a pojivy, v důsledku čehož je po vytvrdnutí hydrofobní.

Speciální stavební úřady

Při leteckých stavbách, stavbách železnic a na železnici, stavbách pozemních komunikací, vodohospodá řských dílech a telekomunikačních stavbách vykonávají funkci stavebního úřadu speciální stavební úřady s výjimkou pravomocí ve věcech územního rozhodování a vyvlastnění.

spektrální

vlastní určitým vlnovým délkám

spektrum sluneční

distribuční křivka elektromagnetického záření vyzařovaného Sluncem podle vlnových délek

Spodní pás vazníku

Nejnižší prut vazníku, obvykle vodorovný. Funkcí spodního pásu je nést podhledovou konstrukci, případně i skladová či užitná zatížení.

Spodní voda

voda obsažená v půdě. Výška hladiny spodní vody se mění v závislosti na ročním období a množství srážek.

Spoj na pero a drážku

stavební prvky, jako jsou profilovaná prkna, stavební desky i zdicí prvky a dílce, mají na jedné straně drážku (úzký žlábek) a na druhé straně pero (vyčnívající a do drážky zapadající lišta).

Společný komín

Komín, do kterého jsou připojeny spotřebiče z více podlaží najednou - jeden průduch zde odvádí spaliny z více podlaží.

Společný kouřovod

Do průduchu společného kouřovodu je připojeno více spotřebičů paliv.

Společný vzduchový průduch

Průduch přivádějící spalovací vzduch ke spotřebičům z více podlaží.

Spotřeba tepla na vytápění

Také energetická náročnost. Pojem, který bývá často zaměňován s termínem měrná potřeba tepla na vytápění. Spotřeba tepla se přímo odvíjí od topného systému a tepelných zisků objektu, kdežto potřebu tepla tyto okolnosti neovlivňují. Spotřebu tepla na vytápění určují především účinnost zdroje vytápění, kvalita rozvodů, vhodnost regulačních systémů a schopnost využívat tepelné zisky.

Spotřebič paliv

Zařízení pro výrobu tepla. Chemická energie tuhého, kapalného nebo plynného paliva se ve spotřebiči přeměňuje na teplo. Při tomto procesu vznikají spaliny, které musí být odvedeny do venkovního ovzduší.

Spotřebič s kondenzací spalin

Teplota spalin na kouřovém hrdle je u takového spotřebiče nižší než rosný bod.

Správní řízení

Postup, v němž orgán, který plní svěřené úkoly státní správy (správní orgán) rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob (účastníků řízení).

Správní rozhodnutí

Výsledek postupu správních orgánů ve správním řízení; autoritativní rozhodnutí správního orgánu.

Sprchová zástěna

zabraňuje při sprchování rozstřikování vody do prostoru.

Sprchovací mísa

obecně je zhotovena z litiny, smaltovaná hygienickými barvami, nebo je z akrylátu v barvách obvyklých pro sanitární zařízení. Mohou mít různé rozměry.

Stabilizované území

Území, v němž existuje ujasněná představa dlouhodobého využití a v němž, - oproti území „rozvojovému“- naznačuje územní plán spíše dlouhodobý žádoucí trend postupného vývoje.

Standardní vazník

Konkrétní typ sedlového vazníku, jehož horní pásy mají stejný sklon a diagonály mají obvykle tvar písmene W. Jde o nejčastěji užívaný typ vazníků při stavbách obytných domů.

Standby režim

Také pohotovostní režim. Běžně využívaný vypnutý stav spotřebičů v domácnosti, kdy je lze opětovně snadno zapnout například pomocí dálkového ovladače. Jeho indikátorem je většinou svítící dioda na spotřebiči. Přestože standby režim přináší zřejmý komfort, jeho hlavní nevýhodou je, že i přes zdánlivé vypnutí spotřebiče odebírá z elektrické sítě proud a tím zvyšuje účet za elektřinu. Standby režimy mohou u běžné domácnosti zvýšit roční účet za elektřinu i o několik tisíc. Jediným řešením je spotřebiče úplně vypojovat z napájení.

Stání

Plocha k odstavení nebo parkování vozidla včetně nezbytných vzdáleností kolem něho. „Stání vozidla“ znamená ovšem i jeho ponechání v klidu nad dobu vymezenou pro „zastavení“.

Stanová střecha

Tento typ střechy má zpravidla čtyři střešní roviny, jež se sbíhají do jednoho středového vrcholu. Stanová střecha nachází využití na samostatně stojících budovách, které mají přibližně čtvercový půdorys.

Stáří stavby

Přesné stáří stavby je potřeba určit nejčastěji při oceňování majetku. V tomto případě se stářím stavby myslí počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, do roku, ke kterému se ocenění provádí. V případech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku zjištěného z jiného dokladu a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem.

Statik

odborník zodpovědný za to, že objekt a všechny jeho části jsou a budou stabilní. Statik dimenzuje všechny nosné konstrukce.

stav klidový

stav, kdy solární kolektor nepředává žádný tepelný výkon, ačkoli jeho absorpční plocha pohlcuje sluneční záření (nulový průtok teplonosné látky, nulová účinnost); stagnace

Stavba

Stavební zákon za stavbu považuje veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Tedy vše, co je výsledkem stavebního díla (stavební činnosti) člověka. Více viz § 139b, odst. 1, zák. č. 50/1976 Sb.

Stavba drobná

Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to: a) stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2, a výška 4,5 m, b) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2, a hloubka 3 m. Za drobné stavby se považují též a) stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2, a výška 5 m, b) oplocení, c) připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní, d) nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranové ho průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl. Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to: a) stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, b) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m. Za drobné stavby se považují též: c) stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m, d) oplocení, e) připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní, f) nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod.

Stavba jednoduchá

Jednoduchými stavbami jsou: a) stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví, b) stavby pro individuální rekreaci, c) nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a stavby za řízení staveniště, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, rozpětí u nosných konstrukcí nepřesahuje 9 m a výška 15 m, d) přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, e) opěrné zdi, f) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m. Za jednoduché stavby se nepovažují stavby skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranové ho průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl.

Stavba pozemní

Stavba, mající podstatnou část svého objemu nad úrovní přilehlého terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospodářským dílem. Za pozemní stavby se tedy z tohoto hlediska považují budovy.

Stavba pro individuální rekreaci

Mezi stavby pro individuální rekreaci se podle stavebního zákona řadí:Rekreační chalupy, Rekreační chaty, Rekreační domky, Zahrádkářské chaty

Stavba pro obchod

Stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2.

Stavba pro výrobu a skladování

Stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, popřípadě služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro skladování, patřících do zemědělských staveb.

Stavba ubytovacího zařízení

Stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené. Ubytovací zařízení se zařazují podle druhů do kategorií a podle požadavku na plochy a vybavení do tříd, které se označují hvězdičkami.

Stavba zemědělská

Stavba pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby.

Stavební čára

Hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Poloha hrany budovy ve výši rostlého nebo upraveného terénu. Podle návaznosti budov rozeznáváme s.č. uzavřenou (rozhraní souvisle a úplně v celé své délce zastavěné) a s.č. otevřenou (rozhraní stavebně přerušované na hranicích sousedních parcel stavebními mezerami). Podle závaznosti hovoříme o s.č. závazné (rozhraní musí zástavba dodržet v celém svém průběhu, tj. nesmí překročit, ale ani ustupovat - s výjimkou arkýřů, rizalitů apod.) a s.č. nepřekročitelné (rozhraní nemusí být dokročeno, nelze je ovšem překročit směrem ven - opět s výjimkou arkýřů, rizalitů stanovené hloubky atd.). U bloku můžeme rozlišit stavební čáru vnější a vnitřní (vzdálenost mezi nimi je pak „hloubkou zástavby“).

Stavební deník

vede ho projektant, resp. stavbyvedoucí. Zaznamenává se do něj: počasí, provedené práce a kteří řemeslníci na stavbě pracovali.

Stavební dozor (místní)

je zodpovědný za kontrolu všech stavebněprávních, stavebnětechnických požadavků a požadavků komory stavebních podnikatelů.

Stavební jáma

rozměry jsou dány půdorysnou plochou suterénu s připočtením pracovního prostoru na základové spáře o šířce nejméně 50 cm z každé strany.

Stavební objekt

Prostorově ucelená nebo technicky samostatná, účelově určená část stavby. Pojmu objekt se užívá pro prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na úrovni stavby nebo její části, popřípadě pro celek s výstavbou související (objekt zařízení staveniště, objekt na sousedních pozemcích).

Stavební plány

rozlišuje se mezi úvodními zadávacími projekty, prováděcími projekty a detailními výkresy. Zadávací projekty se kreslí v měřítku 1 : 200 a 1 : 100. Prováděcí projekty jsou stavební výkresy, výkresy pro bednění, v nichž jsou znázorněny jen stavební dílce z betonu, výkresy výztuže, v nichž se uvádí potřebná výztuž z ocelových prutů, resp. z betonářských ocelových rohoží, výkresy stavebních úprav, v nichž projektanti-specialisté vykreslují niky, drážky a průrazy. Podkladem stavebního projektu je architektonický projekt. Prováděcí projekty jsou v měřítku 1 : 50. Detailní výkresy jsou v měřítku 1 : 10 nebo 1 : 1.

Stavební povolení

Stavební povolení je výsledkem procesu stavebního řízení. Ve stavebním povolení určí stavební úřad závazné podmínky realizace a využívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků stavebního řízení tak, aby byla zajištěná ochrana zájmů společnosti při výstavbě a užívání stavby, dodržení příslušných předpisů, norem a technických požadavků, především vyloučení nebo omezení negativních účinků stavby a jejího užívání na životní prostředí.

Stavební pozemek

Pozemek určený k zastavění musí svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry umožňovat realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání.

Stavební řád

Stavební řád je zákonná norma tvořící druhou část Zákona č.50/1976 (stavebního zákona) ve znění příslušných novel, upravující proces přípravy, schvalování, realizace a provozování staveb.

Stavební řemesla

obsáhnou různé pracovní činnosti na stavbě. Zednické, betonářské, železobetonářské atd.

Stavební řízení

Stavební řízení je správní řízení, jehož výsledkem je stavební povolení nebo zamítnutí žádosti o stavební povolení. Řídí se ustanoveními zákona o správním řízení a odchylkami stanovenými stavebním zákonem. Stavební řízení vede stavební úřad. Účastníky stavebního řízení jsou stavebník, osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena, a další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává.

Stavební úpravy

Stavební úprava je taková úprava stavby, p ři níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, jak je tomu např. u přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního vybavení stavby nebo podstatné změny vzhledu stavby.

Stavební úřad

různé úrovně stavebních úřadů odpovídají správnímu členění příslušné země (okresní stavební úřad, krajský stavební úřad a nejvyšší stavební úřad - ministerstvo stavebnictví).

Stavební uzávěra

Stavební uzávěra je výsledkem rozhodnutí v územním řízení , při kterém se vymezuje území, ve kterém se trvale nebo dočasně zakazuje, nebo omezuje stavební činnost, hlavně pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území, nebo jeho organizaci podle připravované územně plánovací dokumentace.

Stavební vlhkost

vlhkost, která pronikla do stavebních částí při stavbě, např. záměsová voda, dešťová voda, spodní voda, voda ze svahu, zemní vlhkost.

Stavební znalec

jestliže se stavebník, projektant nebo řemeslník nemohou dohodnout, jestli byly práce provedeny řádně. Odborný posudek je levnější než soudní řízení

Stavebník

Osoba, která zamýšlí realizovat stavbu, je za ni veřejně odpovědná a má jí vzniknout vlastnické právo k výstavbou realizované stavbě.

Stěna komínového průduchu

Konstrukce mezi vnitřní stranou komínového průduchu a vnějším povrchem komínového pláště. U vícevrstvého komína tvoří stěnu komínového průduchu komínová vložka, tepelně izolační vrstva (případně vzduchová mezera) a komínový plášť.

Stěnová vlhkost

vyskytuje se většinou ve sklepních zdech, ve starších domech i ve všech vnějších a vnitřních stěnách, které nejsou chráněny vodorovnou izolací proti vlhkostí.

Stěnové vytápění

Způsob vytápění, který funguje na podobném principu jako sálavé podlahové systémy. Topná část je zabudovaná ve velkých plochách stěn a sálavé teplo se jejich prostřednictvím dostává do místnosti a tu rychle a efektivně vyhřívá. Tento typ vytápění se hodí do místností, kde je potřeba zabránit rosení stěn (např. koupelny nebo bazény).

Stěnové výztuhy

deskové stavební prvky na vyztužení nosných stěn proti vybočení vzpěrným tlakem.

Štěrbinové větrání

větrání, při němž je okno jen částečně otevřeno.

Stěžejkový padací most

Typ padacího mostu zvedaný pomocí dlouhých rovnoramenných pák, tzv. stěžejek, které zapadají do dlouhých úzkých štěrbin patrných ve fasádě brány. Stěžejky mohly být buď přímo součástí konstrukce mostovky (stěžejky dolní) nebo na nich mohl naopak být most zavěšen (horní stěžejky, jejichž štěrbiny byly situovány nad portálem brány).

Stínka

Historický název pro zub cimbuří.

Štít

Svislá koncová (nejčastěji trojúhelníková) stěna domu. Štít se nachází v oblasti podkroví u sedlových a valbových střech. Je rovnoběžný s vazníky a protažený svisle nahoru ke krokvím.

Stojatá stolice

krov, ve kterém jsou vaznice podepřené svislými sloupky.

Strategický plán (program rozvoje)

Výchozí plánovací dokument, neoddělující složky sociálního, ekonomického a územního rozvoje. Vyjadřuje na základě předchozích analýz rozvojovou politiku a cíle rozvoje.

Střecha

Stavební konstrukce ukončující stavbu shora. Střecha se skládá z nosné konstrukce (např. krov) a střešní krytiny. Chrání stavbu proti povětrnostním vlivům, odvádí vodu při dešti. Rozlišujeme střechu šikmou a plochou (rovnou).

Střední vaznice

podélný nosník šikmé střechy na podepření krokví ve středu rozpětí.

Střešní deska

Strop podlaží, masivní nebo z lehké konstrukce, který zároveň může tvořit střechu budovy (u ploché střechy).

Střešní izolace

dobrá střešní izolace v zimě snižuje náklady na vytápění a v létě přispívá k vytvoření příjemného klimatu v budově.

Střešní krytina

Vnější povrch střechy. Slouží k ochraně budovy před povětrnostními vlivy. K zastřešení se používají různé materiály, záleží na sklonu střechy. Krytina šikmých střech je většinou složena z drobnějších dílů, které zabraňují protékání vody. Ploché střechy bývají tvořeny svislou nepropustnou vrstvou, aby byla dešťová voda bezpečně odvedena.

Střešní lať

lať na vytvoření vzduchového prostoru mezi vlastní střešní konstrukcí a střešní krytinou.

Střešní okno

Okno vsazené přímo do sklonité plochy střechy, které není kryté žádným výstupkem (jako např. vikýř).

Střešní plášť

Vrstva, která slouží k odvodu vody ze střechy. Střešní plášť má u různých typů střech různou podobu - u střech s určitým sklonem to je jejich zastřešení (např. tašky), u plochých střech pak i hydroizolační vrstva (např. vícevrstvá asfaltová lepenka).

Střešní tašky

střešní prvky zhotovené z vypálené hlíny, s přesahem a drážkami, které do sebe zapadají.

Střešní terasa

zářez v šikmé střeše, pro podkrovní byty většinou jediná možnost, jak získat místo k posezení ve volném prostoru. Střešní terasy jsou obvykle malé, ale chráněné před nežádoucími pohledy.

Střešní vikýř

vznikne zabudováním svislých oken do šikmé střechy. Tak se vytvoří v prostoru pod střechou více místa a výhled je lepší než střešními okny.

Střešní žlab

Žlab, který odvádí ze šikmé střechy odtékající dešťovou vodu. Ta putuje svislým dešťovým svodem až do kanalizace. Pro výrobu střešních žlabů se využívají měděné nebo pozinkované plechy, případně plasty.

Strmá střecha

Střecha se sklonem větším než 45 stupňů.

Stropy

rozdělují budovy na jednotlivá podlaží. Stropy jsou uloženy na vnějších stěnách nebo na nosných vnitřních stěnách. Nejčastěji jsou zhotovovány z oceli, železobetonu nebo dřeva.

Studená střecha

Jedna z variant izolace podkroví, kdy je izolace uložena v úrovni stropu pod nevytápěnou (a tedy neobyvatelnou) půdou. Jako studená střecha může být označena také odvětrávaná dvouplášťová střecha, která je tepelně izolovaná.

Studie

V obecném pojetí úvaha, pojednání, zamyšlení, názor. V souvislosti s výstavbou je to obvyklé označení dokumentace určitého projektu, která je zpracována ve fázi předinvestiční. Lze rozlišovat studie technicko-ekonomické, dílčí a dále vybrané konkrétní studie jako studie proveditelnosti (Feasibility Study), studie příležitostí (Opportunity Study), studie předběžná (Prefeasibility Study).

Štuk

směs vápna (sádry) a jemného písku na vrchní omítky, která rychle tuhne. Známější než ornamentální výzdoba ze sádry (právě štukatérská sádra).

Štuková výzdoba

Plastická ornamentální a figurální výzdoba stěn a stropů a členících prvků (pilastrů, říms, portálů atd.). V interiérech je zhotovována na bázi sádry, venkovní štuky jsou maltové.

Stupeň motorizace

Údaj, vyjadřující počet obyvatel územního celku, připadající na jedno motorové vozidlo (u osobních automobil ů - stupeň automobilizace).

Styčná spára

Spára která je mezi cihlami, dlaždicemi, ... a je vodorovná.

Styčník vazníku

Bod ve vazníku, v němž se protínají pruty vazníku.

Styčníková deska

Také deska s trny. Jde o desku z plechu, která disponuje trny vylisovanými ze stejného materiálu, jako je deska samotná. Styčníková deska se používá pro spojování dřeva v jedné rovině bez překrytí. Obvykle se vyrábí z galvanizované oceli, někdy i z oceli nerezové.

Subjekt územního plánování

V ideálním pojetí občané obce, regionu nebo celé země. V zastupitelské demokracii je tímto subjektem zastupitelský zákonodárný sbor, nap ř. v případě obce obecní zastupitelstvo.

Substrukce

Dolní část zdiva, případně základy. Využití starších substrukcí ovlivňuje půdorysný rozvrh přestaveb.

Suburbanizace

Proces rozšiřování předměstí, prostorová změna osídlení charakteristická hromadným stěhováním obyvatel z centrálních částí městských aglomerací a konurbací na jejich okraje a za administrativní hranice městských celků se zachováním úzkých funkčních vztahů nově osídlených území se sídelními jádry. Suburbanizace je typická pro vyspělé země.

Suchá omítka

omítka ve formě sádrokartonových desek, které jsou montovány na sucho a nevnášejí do stavby vlhkost. Montáž se provádí pomocí rychle tuhnoucího pojiva nebo na lat\'ování rychlošrouby.

Suchý komín

Správně navržený komín, kdy v komínovém průduchu nedochází ke kondenzaci spalin. Teplota spalin na povrchu komínového průduchu v místě jeho ústí je vyšší než teplota kondenzace vodních par obsažených ve spalinách.

Suprafenestra

Zdobená plocha nad oknem završená římsou či frontonem.

Supraporta

Zdobená plocha nad portálem (dveřmi) završená římsou či frontonem.

Sušené cihly

Hliněná nepálená cihla sušená na vzduchu, jejíž soudržnost se zvětšuje např. příměsí řezanky n. dobytčí krve. Používá se v suchém podnebí, vlhnutím měkne.

Suterén

podlaží, které se zcela nebo částečně nachází pod úrovní terénu (spodní povrch jeho stropu je nad povrchem terénu max. 1,40 m).

Svazek obcí

Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a prosazování jejich společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou.

Svépomocné úkony

vlastní prací může stavebník uspořit až 30 % stavebních nákladů.

Světlá výška místnosti

Svislá vzdálenost mezi horním povrchem podlahy a spodní úrovní stropu (nebo jeho podhledu) téhož podlaží.

Světlík

slouží hlavně k větrání suterénních prostor.

Světlý rozměr

vzdálenost mezi dvěma vzdálenými stavebními částmi měřená uvnitř.

Svislice

svislý směr se kontroluje olovnicí. Závaží visí na šňůře.

Systémový komín

Komín, který je sestaven s použitím kompatibilních dílů, nakoupených nebo zajištěných jedním výrobcem. Výrobce nese odpovědnost za systémový komín jako celek.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby