Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Nábytek

Někdy označován také jako mobiliář. Funkční vybavení obytných i neobytných prostor, které slouží k různorodým činnostem. Funkce nábytku může být užitná (např. úložné prostory), relaxační (pohovka) či pracovní (psací stůl). Nábytek také plní funkci estetickou, čímž zároveň určuje společenské postavení majitele (volby materiálů, design).

Nadpraží

Horní vodorovná část zárubně dveří.

Náhrada za omezení vlastnického práva (kompenzace)

Náhradu za omezení vlastnického práva lze poskytnout v důsledku vyhlášení územního nařízení a způsob poskytnutí této náhrady, obdobně jako u náhrady za omezení vlastnického práva schválenou územně plánovací dokumentací. Lze ji řešit finančně event. směnou pozemku. Nutno se řídit zákonem č. 151/1997 Sb.

Náhrada za stavby, pozemky a porosty

Vyvlastnění se uskutečňuje za náhradu. Náhrada se poskytuje v penězích, pokud zvláštní zákon nepřipouští jiný způsob náhrady. Náhradu za vyvlastnění, způsob náhrady, kdo a komu náhradu poskytuje, případně maximální výšku náhrady, ustanovuje všeobecně závazný předpis. Pokud v průběhu vyvlastňovacího řízení nedojde mezi dosavadním vlastníkem a těmi, kterým na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě váznou práva zanikající vyvlastněním, k dohodě o rozdělení náhrady, složí navrhovatel náhradu u soudu, v jehož obvodu pozemek nebo stavba leží. Soud rozhodne o uspokojení těchto nároků, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nebylo ohroženo zabezpečení nároků záložních věřitelů.

Náhradní pozemek

Náhradní pozemek má adekvátní vlastnosti a hodnotu jako pozemek původní.

Nařízení o asanaci území

Takové nařízení vymezuje území postižené živelnou pohromou nebo náhlou havárií, po které se v dané oblasti podstatně změnily podmínky a z tohoto důvodu je zde nutné provést zásadní změny. Stanovuje stavby, které je potřeba odstranit, stejně jako specifikuje neodkladné změny v uspořádání území. Toto nařízení zároveň pozastavuje platnost územně plánovací dokumentace a stanovuje lhůtu, do kdy je povinností orgánu územního plánování zajistit její změny, případně pořídit dokumentaci novou.

Národní kulturní památka

Památka, která tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa.

Národní parky

Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky.

Národní přírodní památka

Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.

Národní přírodní rezervace

Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky.

Nároží

když se setkají dvě střešní plochy se stejným sklonem (např. u valbové střechy), vznikne linie, která probíhá od okapu až po hřeben.

Nástavba

Druh změny dokončené stavby. Nástavba původní stavbu zvyšuje, mění se tedy objem stavby (na rozdíl od vestavby).

Je územní plán obce a regulační plán vůči územnímu plánu velkého územního celku a regulační plán vůči územnímu plánu obce.

Návrh

není stavebním plánem v pravém smyslu, ale základním konceptem, který obsahuje především půdorys. Návrh je tím lepší, čím přesněji je nakreslen.

Návrh územně plánovací dokumentace

Návrh územně plánovací dokumentace se zpracovává po schválení souborného stanoviska (nebo po schválení zadání, splňujícího funkce soubor. stanoviska - v případě urbanistické studie zpracovávané a projednané dle § 21 stav. zákona).

Několikaplášťová střecha

Většinou střecha dvouplášťová. Jde o střešní konstrukci, která odděluje chráněné vnitřní prostředí od vnějšího několika střešními plášti. Každý plášť plní přesně vymezenou funkci - svrchní vrstva zpravidla funkci ochrannou a hydorizolační, vnitřní vrstva bývá tepelně-izolační. Jednotlivé vrstvy jsou od sebe odděleny prostorem se vzduchem, který může být přístupný pro kontrolu stavu. Několikaplášťové střechy se nejčastěji používají na větších veřejných a účelových stavbách.

Nemovitost

Pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem. Např. dům, zahrada, chata, pole, les, park, rybník. Jako nemovitost může být označen také byt nebo nebytový prostor s bydlením spojený (např. sklepní kóje či parkovací místo v podzemní domovní garáži). Více viz § 119, zák.č. 40/1964 Sb. občanský zákon.

Nepochozí střecha

Střešní konstrukce umožňuje přístup na střechu pouze za účelem nezbytné údržby - například kvůli kontrole stavu střešního pláště a dalších zařízení na střeše.

Neúčinná výška

Neúčinná výška komínového průduchu je svislá vzdálenost mezi půdicí sopouchu a půdicí komínového průduchu.

Nezastavitelné území

Nezastavitelné území je takové území, ve kterém nebudou povolovány změny jeho využívání, nová výstavba nebo jiná opatření trvalého charakteru, s výjimkou změn ve využívání území a staveb, nezbytných pro zachování hodnot tohoto území a jeho dosavadní ho charakteru. Jedná se zejména o případy pro zemědělské využití, lesnictví, ochranu přírody, cestovní ruch, pro vybudování nezbytné infrastruktury ve veřejném zájmu, vymezené zákonem nebo zákonem stanoveným způsobem. Nezastavitelné území je ta část území, která nebyla v územně plánovacích podkladech vyznačena jako území zastavěné a v územně plánovací dokumentaci jako území zastavitelné.

Nika

půlválcové vybrání ve zdivu zakončené klenbou poloviny kupole (konchou) někdy ve tvaru mušle. Výklenek.

Niky pro otopná tělesa

otopná tělesa jsou nejčastěji umisťována do nik pod okny, aby zabírala co nejméně místa.

Nízkoenergetický dům

Dům, který spotřebuje za rok maximálně 50 kWh tepla na metr čtvereční plochy. Při realizaci nízkoenergetického domu je klíčovým prvkem kvalitní izolace, která nepropustí více tepla, než je nezbytně nutné. Kromě izolace fasády a střechy je potřeba vybírat i kvalitní izolační skla pro okna či dveře. Důležitý je i správná orientace a tvar stavby. Obytné místnosti by měly směřovat na jih.

Nosná konstrukce střechy

Konstrukce, která nese celou hmotnost střešního pláště i další zatížení střechy. Další zatížení střechy může být způsobené i vnějšími vlivy (např. sníh, vítr).

Nosné stěny

deskovité stavební dílce, většinou namáhané na tlak, které přebírají svislé zatížení, např. zatížení stropů, i vodorovné zatížení, např. zatížení větrem.

Nosníky, trámy

nosné stavební prvky, které přebírají např. zatížení stropu. V železobetonových konstrukcích se nazývají průvlaky, v ocelových konstrukcích nosníky.

Nová výstavba

Výstavba nových budov a nové technické a dopravní infrastruktury.

Novogotika

Romantické uplatnění gotického tvarosloví a prvků v první polovině 19. století. Podobně neorenesance od poloviny století.

Nulový dům

Dům, jehož potřeba tepla pro vytápění se blíží nule, konkrétně je menší než 5 kWh na metr čtvereční plochy U nulových domů hraje významnou roli využití nákladných moderních technologií. Pro výrobu energie (pro ohřev vody, případně i pro přitápění) se zde využívají většinou solární panely. Nevyužitou sluneční energii lze uchovávat v akumulačních zásobnících a spotřebovávat ji v méně slunečných zimních měsících. Důležitá je i správná orientace a tvar stavby. Obytné místnosti by měly směřovat na jih.
za rok. Energetické nároky nulových domů jsou tedy ještě nižší než u domů nízkoenergetických nebo pasivních.

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby